P. Starreveld maakt monument voor Leiden VIS SER IJ GOLFJES Beslissende wedstrijden voor promotie-degradatie NIEUWS ^SLEUTELSTAD NIEUWE LEJDSCÏIE COURANT VRIJDAG 22 JUNI 1956 Ter herdenking van 1940-1945 Het krijgt een plaats in plantsoen molen De Valk bij HET DAGELIJKS BESTUUR van de gemeente heeft zijn goedkeuring gehecht aan het ontwerp voor een bevrijdingsmonument in Leiden, dat een plaats krijgt in het plantsoen links aan de Nieuwe Beestenmarkt, achter het Schuttershof en de gebouwtjes van de markt- en havendienst- Dat is een goede plaats, want in de naaste toekomst wordt de verkeers situatie er door afbraak van deze gebouwtjes en weg- en plantsoenaanleg heel anders. Er wordt naar gestreefd,, het monument in mei volgend jaar te kunnen onthullen. bur- j siettegels. De schuin-oplopende zijwanden van het monument zijn ook van natuur steen. In het voetstuk wordt alleen de combinatie van de jaartallen 19401945 ge beiteld. Overwogen wordt, de wanden van een eenvoudig opschrift te voorzien. Het comité acht de plaats van het monu ment heel goed. Het komt immers te staan aan een hoofdweg, namelijk de weg over het Schuttersveld naar de nieuwe Turf- marktsbrug. De gebouwtjes van de markt- dienst worden in de toekomst afgebroken, zodat de omgeving van het beeld ook open is. Een nieuwe plantsoenaanleg zal omgeving nog verfraaien. Men deelde ons mee, dat aan het dit beeld nodige bedrag nog onge' 25.000 ontbreekt, In het najaar is grote actie onder de burgerij te verwach- De voordracht aan het collegi gemeester en wethouders ging uit van het comité, dat indertijd voor het doen ver vaardigen en plaatsen van een bevrij dingsmonument in Leiden, ter vervanging van het witte kruis aan de Steenstraat, is ingesteld.'' Dat comité bestaat uit de heren L. Questroo, voorzitter, C. J. Piena, secretaris, J. W van der Horst, penning meester, A. J. Jongeleen, wethouder van openbare werken, J. Brouwer, mr. J. Drij- ber, A. van Dijk, W. de Gast, A. J. Kors én C. Zandbergen en mevrouw J. M. Vijl- brief. De opdracht werd gegeven aan de beeldhouwer Pieter Starreveld te Amster- Peinzende vrouw Het beeld, dat een hoogte krijgt meter en in brons wordt uitgevoerd, stelt een in medidatie verzonken vrouwenfiguur voor. De vrouw peinst over de bezettings jaren, die over ons volk kwamen. Zij heeft een enigszins voortschrijdende houding, waarmee het voortgaan van de tijd wordt aangeduid. De toekomst wordt nader uit gebeeld door een bloesemtak di rechterhand heeft en die het voortgaande leven symboliseert. In deze tak ontwaart men ook die figuur van een duiii, diie het symbool is van liefde en vre Het beeld komt te staan op een natuur stenen voetstuk van 2 meter. Rondom hi beeld komt een plateau met een lengte va 15 meter, bestaande uit glimmende kwart- Landbouwschap maakt wensen kenbaar Het testuur van het Landbouwschap heeft dr. W. Drees, in zijn functie als ka binetsformateur, een brief geschreven over het landbouwbeleid, zoals dat onder het nieuwe kabinet zou moeten worden gevoerd. Dit beleid dient erop gericht te zijn, dat de landbouw In alleopzichten een gelijkwaardige plaats krijgt in het gehele maatschappelijke bestel. De arbeidsvoorwaarden dienen r ij z moeten een ver goeding van de normale produktiekosten ten doel hebben en een waarborg vormen voor de ondernemer op een goed geleid, sociaal en economisch verantwoord be drijf. De aanslagen voor inkomsten-be- 'la'sting moeten worden gebaseerd op de opbrengst van de laatste vijf jaren. Delan bouwdomeinen van het rijk dienen te ressorteren onder het mi nisterie van landbouw en niet onder dal van financiën, zoals het thans het geval Tot slot wordt gezegd, dat de landbouw moet worden ingeschakeld bij de voorbe reiding van grote werken, zoals drooglegging van het IJsselmeer en d« Deltawerken. Den Haag gaat zelf leraren opleiden Het gemeentebestuur van Den Haag heeft plannen gemaakt voor de oprichting van een gemeenschappelijk instituut de opleiding van M.O.-akten, waar tijdens de avonduren de moderne talen en schiedenis, alsmede de exacte vakken aardrijkskunde zullen worden gedocec Het voorlopig contact met hooglera uait Leiden, Delft en Amsterdam wettigt het vertrouwen, dat men docenten zal vinden, die bereid zullen zijn in de avonduren Ips te geven. Een commies met diit voorebei gekomen, nadat zij zioh had beraden over de vraag op welke wijze zal moeten worden voorzien in het drei gende lerarentekort bij het V.H.M.O. Waterpolo De uitölagen van de waterpolo wedstrij den, gespeeld voor de zomercompetitie van de K.N.Z.B., luiden: Heren: hoofdklasse: SVH—GZC 5—3. De Meeuwen—AZPC 4—6 le klasse C.: Neptunus (Amersfoort) HZC (Hengelo) 10—0 Exporteurs blijven met aardappelstrop zitten Het Landbouwschap wenst de strop van de aardappelexport naar Engeland niet voor zijn rekening te nemen. Het Pestuur besloot met 13 tegen 7 stemmen geen gelden uit het consumptie-egalisatie fonds voor aardappelen te gebruiken om de verliezen van de Nederlandse expor teurs voor een deel te dekken. Zoals men weet leed deze groep bij de geforceerde export naar Engeland uiteindelijk een financiële nederlaag, die op een totaal van 15 miljoen gulden geschat wordt. Door deze moeilijkheden dreigt naar de mening van de benadeelden ook de export over net seizoen 1956 in het gedrang te komen. Minister Mansholt is nu van een en ander op de hocgte gesteld. Nog minder vrijheden in Haarlemse gevangenis Naar aanleiding van de onrust, die da laatste weken in de Haarlemse gevange nis heerst, heeft het ministerie van justi tie besloten de vrijheden, die aan gede tineerden waren verleend, voorlopig in te trekken Mediterende, voortschrijdende vrouw met bloesemtak en duifmotief in de rechterhand, dit is het beeld, dat Leiden ter herdenking van de jaren 1940-1945 krijgt. Witte tanden. - frisse adem met COLGATE! Nieuwe heerlijke sma; Erg lekker ook voor kinderer Nieuw actief schuim! Houdt Uw mond fris cn gezond Nieuwe lage prijs! Nu kan iedereen zich Colgate veroorloven.^ Colgate de meest verkochte tandpasta ter wereld LEIDERDORP Harmonie kreeg instrumenten De Leiderdorpse Harmonie is in het lezit gesteld van de nieuwe instrumenten, let zijn er 35 in totaal. De instrumenten verden aangeboden in een vergadering, vaarvoor de pers helaas niet was uit genodigd, zodat wij slechts in staat zijn ededeling daarvan te De heer J. Spaargaren opende de bijeen komst. Na een technische uiteenzetting over de behandeling van de instrumen ten hield dé burgemeester, de heer Van Diepeningen, een korte toespraak, waar in hij wees op de verantwoordelijkheid van de leden van de Harmonie voor het gebruik en het onderhoud van het instru mentarium. De gemeente heeft immers een bedrag van 7.000 voor de aanschaf fing gevoteerd. De instrumenten zijn con tant betaald. Eén lid schoot nog even 1.000 vóór. De burgemeester heef.i de instrumenten ten slotte overhandigd. Personeelslid van Durisol maakte dodelijke val De 57-jarige heer J. van der Voort, wonende te Zoeterwoude, lid van het personeel van de N.V. Ned. Durisol al hier, is op een bouwwerk te Maastricht met dakplaat en al van vier meter hoog te gevallen. Hij werd naar een zieken huis te Maastricht gebracht en is daar overleden. SASSENHEIM Burgerlijke stand Geboren: Anna Cornelia Alida, d v G J Beijk en A C A Vermin, Rusthofflaan Ondertrouwd: Albert Gelling, 30 j t Oegstgeest en Leentje Ciggaar, 24 j. VOORHOUT Schoolreisje De leerlingen van de eerste en tweede Klas van de christelijke school hebben per speciale trein een reisje naar Amers foort gemaakt, waar dierenpark en s; tuin werden bezocht. Burgerlijke stand Geboren: Johannes A Th. zoon vai J J Ulee en M H A Kret; Jacobus W. zoon van E H Kalkman en I Nieu' huizen; Lucas H M zoon van H C J Bakker en P C van der Togt; Anna M. dochter van J A Angevare en J C van den Berg. Getrouwd: C de Jong, 40 j (Assendelft) en W M Ruijgrok. 36 J. Overleden: J J Borst. 80 j: G van Lans, 77 j; J N G Naessens. wed van Rees. 85 j; P van der Voort. 80 TER AAR Uitstapje Voor de elfde keer maa.kte de bewo- nersgroep Aardamseweg onder leiding van de heer L. Koning een uitstapje. Het kasteel van Wilhelm II van Duitsland werd bezichtigd, alsmede het mooie park- In Arnhem werd gedineerd. Ook deed men nog het dierenpark in Rhenen aan Voldaan keerden allen in hun huis terug. Wat er gisteren Van de trawlervloot was de Klaas Wij- ker (van 11 juni) binnen met 500 kisten, waarbij 230 kisten makreel, 70 schelvis, 50 kabeljauw en gul, 140 haring en 10 wijting De KW 80, Dirk Marie, was voor het eerst aan de afslag en voerde aan 500 kisten, waarbij 135 schelvis 30 kabeljauw en gul, 150 makreel, 130 haring,.55 wijting en 280 stuks stijve kabeljauwen. De KW 80 ging op 8 juni naar zee. Voorts was een logger present met 200 kisten vleetharing en losten een twintigtal kotters 5000 kg tongen en 400 kisten schol. Voor dc export Regels kabeljauw brachten gisteren 74—84 op, «kleine regels 56, De middelschol ging van le hand voor 40 46, zetschol voor 4048 en schol V oetbalprogr anima Set voetbalprogramma voor morgen lui 3m het kampioenschap van Ned er la Z.M.C ARCIJsselmeervogeJs. 1.9 uur; H; ise BoysSportcl Genemuiden, 16 u diissimgswedstrijd 3e klas B: Hoogvlde VVOZ, 19 uur terr Zwaluwen. i. 3e klas C; SSS 2—WGZ 2. Korfbaldemonstratie Op het S.V.O.W.-ternedn te Oude Wete ring wordit morgen een korfibalwedstrijd gespeeld tussen de Leidse hoofdklasser Ons Eiland en eerste klasser Warmond. De wedstrijd ia bedoeld als propaganda voor de jonge korfbal-afdeling van de sportvereniging S.V.O.W. Ais scheidsrech ter fungeert de voorzitter van district Zuid-Holland-Noord, de heer J. van Hol ten. Aanvang 5 uur. Keres verliest vao Matanovic De uitslagen van de partijen van de vierd'e ronde van de 1 and ensdh aak wed strijd ZuidsdaviëRusland luiden- Karaklajik (Zd. 31.)Konchnoy (R) Vz Vz, Triifunovic (Zd SI.)Avenbaikh (R.) Vz—Vz\ Gllgonc (Zd. 31.)—Boleslaveki (R) Vz—Keres (R)—Matanovic (Zd. 31.) 01, Petrosian (R).Djurasevlc (Zd. SI.) VzVz, Smyslov (R)Milic (Zd. SI.) VzVz Ivkov (Zd. 31-)Gefliler (R.) 01. Tajma- novUdovcd'c afgebroken Na 4 ronden is de stand In deze wed strijd: Rusland M pnt., Zuidslavië 12 pun ten. Er moeten nog zes afgebroken par- ■orden uitgespeeld KIELERW OCHE Felca-prijs (zes mille aan zilvervoor Wim van Duyl Echter in regatta buiten het klassement om De regatta in de Kielerbocht is gisteren voortgezet bij een windsterkte van 5 tot 6 meter en een lichte deining. In de Drakenklasse won de Duit ser Thomsen met „Gustel Elf", met enkele seconden voorsprong op Van Duyl (Trintél 2), Tischer uit Hamburg (Kobold 18) werd derde, S. de Wit (Oranje) vierde, E. G. van de Stadt (Tannin) negende en C. Groot (Semper Vagans) tiende. In het algemeen klassement leidt Van Duyl met 1458 pnt. voor Thomsen 1431 en De Wit 1386 pnt Buiten het klassement om kwamen daarna de winnaars tegen elkaar uit voor de Feloa prijs, een wisselprijs die 40 kilo weegt en .aan zilver alleen ongeveer 6500 gulden waard Is. De Deen Soeren6en speelde geen rol ln de strijd drie een spannend duel werd tussen Thomsen en Van Duyl. Op het ruimwindse rak nam onze landgenoot een kleine voorsprong, die hij tot aan de finish wist te behouden Thomsen had deze prijs verleden jaar reeds definitief gewonnen, maar ze weer ter beschikking van de organisatoren van de Kielerwoche gesteld. De kostbare trofee gaat dus voor een jaar naar Ne derland Het fraaie succes van W. van Duyl ln de race om de Felca-prijs was voor de Nederlanders het hoogtepunt van de vierde dag. In de andere klassen zege vierden over het algemeen de favorie ten. Zo behaalde bij de fflnjoliën de Deen ELvstroem met „Be6 2" zijn derde over winning. Op hem volgden drie Neder landers J. H. H. J. de Jong, K. H. War burg en B. Markus. J. de Boer bezette de 8e plaats. Onze landgenoten J. Hof land en H. Sleeswijk zijn gisteren niet gestart. Vermeld moet nog worden dat zeven deelnemers de finish niet bereik ten. In het klassement van deze klasso leidt Elvstroem voor De Jong. In de Star-klasse won de Italiaan StrauLino met „Merope 2". Voor de' vier de maal tweede werd de Duitser Fi scher met ..Paka 6" en derde de Zweed Carlsson met „Mari". Strauline leidt nu met 768 pnt. voor Carlsson 540 pnt. en het lijkt onwaarschijnlijk dat hij nog van de eerste plaats verdrongen zal worden. In de 5.5 meter klasse heeft Lubinis (Did) na vier dagen de leiding met 32 pnt, voor Koppenhagen (Did) 13 pnt De Zwitser Pieper leidt bij de Olympia jol len voor Stolze (Did). Wagner mid) leidt in de piratenfclasse voor Cropp (Did). Spel van korf en bal Vriendenschaar heeft goede hans om bondskampioen te worden Alle beslissingen voor de promotie-degradatiestrijd kunnen morgen vallen. In de strijd om twee plaatsen in de hoofdklasse-west is dat het geval als er maar niet gelijk gespeeld wordt. Alle vier gegadigden staan momenteel met 2 punten uit 2 wedstrijden gelijk. We zullen maas niet denken aan de mo gelijkheid, dat beide wedstrijden gelijk eindigen, want dan kan men (met juli in zicht) weer van voren af aan beginnen. Bij P.K.C.Ijsvogels Is de mogelijk heid van een gelijk spel echter lang ruiet uitgesloten en we durven werkelijk geen voorspelling 6e doen. De andere ontmoe ting gaat tussen Bolnes en D.E.S. Een gelijk spel lijkt ons hier onwaarschijnlijk. De Delftenaren zijn orjzes inziens sterk fa voriet en er is dan ook alle kans. dat district Zuid-Holland-Noord ln het vol gende seizoen minstens de helft vai westelijke hoofdklasse zal bezetten. Pernix 3 heeft zioh reeds gehandhaafd Waterpolo Zwip 1—Sleutelstad 1 0-6 Ondanks het feit, dat Sleutelstad met irie invallers moest spelen kon Zwip 1 op ie vele goede combinaties van onze stad genoten geen vat krijgen en werd voor jst reeds een 03 voorsprong behaald, in de tweede helft behield Sleutel stad een groot overwicht. Doelpunten werden gemaakt door N. van Berkel (2x), Peter Bekkering (2x), A. Kapaan en W. van Rooyen zorgden voor een 0—6 eind stand. Die Haghe 2-L.G.B. 22-4 De wedstrijd Die Haghe 2—LGB 2 werd een* goede 24 overwinning voor LGB. Ondanks 6tug verdedigen van de thuis club wisten H. Dieben, P. van Bergen Henegouwen en K. Prins de overwinning H.W.V. 1-Sleutelstad 1 (dames) 0—7 De uitslag HWV 1—Sleutelstad 1 Is 07. Ondanks het koude water zwom men de Leidse dames er lustig op los. Voor de rust werd het door A. en R. Oostrom reeds 0—3 en nadien zorgden D Sluyters en L. Wolders voor een 0—7 eindstand. Zios 1—De Zijl 1 (dames) 1-1 De wedstrijd tussen Zios 1 en De Zijl 1 (dames) eindigde met een 1—1 gelijkspel. Kort na de aanvang van de tweede helft slaagde C. Teyn erin de stand op 0—1 te brengen. Zios zette evenwel alles op a)le6 vlak voor het eindsignaal scoorde men i tegenpunt. l'aterpolo. In de eerste wedstrijd van i internationaal waterpolo toernooi te Napels heeft Hongarije met 5-2 van Duits- In de eerste klasse A. De wedstrijd K.V.S. Pernix 3 is dan ook een formaliteit met winstkansen voor de oranjekragen. Fluks D.E.S. 2 heeft de resterende eerste klasseplaats als Inzet. Het krachtsverschil zal niet groot zijn, maar de kans, dat ook D.E.S. 2 zich zal handhaven is groot. Tenslotte nog de strijd om een plaats in 2a tussen Warmond 2 en Ons Eiland 2. De eerste ontmoeting werd met 64 door de Leidenaren gewonnen. Ook ln War mond staan de kansen goed voor roodbroeken. Titelgevecht Ook de strijd om de C.K.B.-tltal zal morgen naar alle waarschijnlijkheid ziji beslist. De beide hoofdklasse-kampioene: Vriendenschaar (-west) en D.K.O D. (cen trum) spelen morgen om 7 uur de tweede ontmoeting in Hardinxveld. De Heekum- mers verloren vorige week op eigen veld met 57 en zullen dus moeten wi om nog tot een beslissingswedstrijd te komen. Op eigen veld is Vriendensohaai echter wel heel moeilijk te verslaan We hebbpn dam ook zo de idee dat de traditie van een westelijk C.K.B.-kampioen gen niet verbroken zal worden. Programma C.K.B.: Vriendenschaar— D.K.O.D. Promotie degradatie: Hoofdkl, BolnesD.E.S.; P.K.C.De Ijsvogels, le kb A: K.V.S.—Pernix 3; FluksD.E.S. 2 2e kl. A; Warrtiónd 2Ons Eiland 2. Donner verslaat Doerner Het internationale schaaktoernooi te Oostende i6 voortgezet met het spelen vai enkele afgebroken partijen uit de' 2e ei ronde. De uitslagen luiden: tweed' ronde: dr. Lehmann (Did.)dr. Bernsteii (Fr.) Vz-Vz\ vierde ronde: Doerner (Lux.)- Donner (Ned.) 0—1, dr. Bernstein (Fr.)- Gobert (Belg.) opnieuw afgebroken. Later op de dag werden de partijen uit de vijfde ronde gespeeld. De resultaten zijn: Gobert (Belg.)O'Kelly de Galway (Belg.) 01, (Zwits.)—dr. Bernstein (Fr.) 01, Donner (Ned.)dr. Lehmann (Did.) afge broken; Golombek (G.B.)Doerner (Lux.) afgebroken De stand ziet er na vijf ronden als volgt uit: 1. O'Kelly de Galway 4 pnt; 2. Don- 3^ pnt. plus 1 afgebroken partij; 3. dr. Lehmann 3 pnt. plus 1 afgebr. partij; 4. dr. Bernstein 2Vz pnt. plus 1 afgebroken partij; 5. Golombek 2 pnt. plus 1 afgebr. partij; 6. Doerner 1 pnt. plus 1 afgebroken 'j; 7. Gobert Vz pnt. plus 1 afgebroken partij; 8. Grob Vz pnt. I voor 3437. Grote tong noteerde 2.38—2.40, kleinmiddel 2.63—2.78, tong I 2.64—2.80 en tong 2 2.20— 2.26 Het binnenland in De kisten kabeljauw werden doof het binnenland afgenomen en haalden f 96— 116. Grote gul ging v/eg voor 42—47. middel voor 40—41, torgullen vooi 2328. Zwarte koolvis maakte 74 86, leng 9094, braadschelvls 23— 33, pennen 4855, kleinmiddelschel- vis 4955 en grootmiddelschelvis 42 55. De schol 2 noteerde 28—37, schol 3 18—30, wij ting 17—24 Haring maakte gisteren 1719 en makreel 18—20. Voor vrijdag Voor maandag was de Tzonne (van 13 juni) thuisvarende met 700 kisten vis, waarvan 125 schelvis en piepers, 10 ma kreel, 47 haring, 60 kabeljauw en gul, 20 koolvis, 10 diversen, 294 kleine kistjes ha ring en 175 stuks stijve kabeljauwen. Voor zaterdag Voor de zaterdag komt de Caroline (van 12 juni) met 67,5 kisten vis, waarvan SSO schelvis en piepers, 60 wijting, 160 ha ring, 70 kabeljauw en gul, 20 koolvis, 15 diversen, 200 kleine kistjes haring en 260 stuks stiive kabeljauwen. Besommingen De Dirkje maakte woensdag In Grimsby een besomming van 703 pond sterling voor 508 kits en de Amsterdam 1350 pond ster ling voor 980 kits. Pech De KW 85 Huiberdina Gijsbertha is gisternacht binnengesleept door de nieuwe Dirk Maria (KW 80), wegens een manke- Op de Fladdengronden werd door de trawler donderdag niet meer gevist; de haring is te vet. De loggers maken er evenwel flinke vangsten buit om in de tonnen te doen. De vangsten liepen van 50 tot 80 kantjes per etmaal. Daarbij wer den nog 150 tot 200 stuks stijve kabel- jauwtjes scheep gehaald. De Beatrice meldde een dagvangst van 60 kantjes en 200 kabeljauwen. Ten noorden van 't Zand vissen de Soe- rabaja, Elie, Van Hattem en Thorina. De dagvangsten liepen van 250 tot 100 man den makreel; een aardig visserijtje. Tien mijl ten westen van de boei ST I werd ook makreel gevangen. De loggers meldden vangsten van 120 tot 150 manden per dag. 's Nachts werd weinig gevangen, maar de Swift vormde een uitzondering op deze regel. Dit scheepje ving gisternacht van drie trekken 200 manden makreel op 54.55 noorderbreedte. De Swift was gisteren de vrijdagmarkt. thuisvarende Tienjarenplan in Herv, Gemeente Het college van kerkvoogden en de centrale kerkeraad van de Herv. Ge meente hebben besloten, een soort tien jarenplan op te stellen om te voorzien in de meest urgente behoeften van de Ge meente. De commissie bestaat uit de he ren Van Iterson en Batenburg namens de centrale kerkvoogdij, de ouderlingen Wet ting en Kret, de diakenen Batist en Els- geest en de voorz'itte» van de centrale kerkeraad, ds. Vossers. De commissie stelt zich voor, ln sep tember aanstaande een voorstel aan de beide colleges te doen. Dan kan al bij het opmaken van de begrottamg met een en ander rekening worden gehouden. De preek van dr. Schoonheim De centrale kerkeraad van de Her vormde Gemeente ontving enkele brieven naar aanleiding van een preek van dr. P L. Schoonheim over „Ik stem". In deze brieven werd gesteld, dat deze preek te zeer in een bepaalde politieke richting zou hebben gewezen. De centrale kerkeraad stelde de brieven Ln handen van de ouderlingen van het bijzondere Kerkewerk. Zij hebben nu mee gedeeld, dat zij, behoudens over een on derdeel, de verontrusting der briefschrij vers niet konden delen. Het moderamen van de centrale kerke raad kreeg de opdracht om tezamen met het orgaan van bijstand een en ander met de briefschrijvers te bespreken. Mr. E. Brederveld Mr. E. Brederveld, referendaris ter ge meentesecretarie van Leiden, is zo ver nemen wij, bevorderd tot admistrateur. Volmaakt vakmanschap geelt de Simplex-brommer de hoogste veiligheid die op een Simplex „brommen" Zilveren jubileum bij Grofsmederij Vanmorgen Is de heer J. Ligivoet ge huldigd i.v.m. zijn 25-jarig arbeidsjubile- um als ketting-controleur bij de Kon. Ned. Grofsmederij. Met zijn echtgenote werd de jubilaris in de directiekamer ontvangen, waar de directeur, ïr. M. C. de Jong, hem hartelijk toesprak. Hij over handigde de heer Ligtvoet een geschenk onder couvert een blauw herdenkingsbord en het vererend getuigschrift van' de Maatschappij voor nijverheid en handel met het zilveren draaginsigne. Vervol gens werd nog het woord gevoerd door de heren G. G. van der Waals, bedrijfs leider, J. J. Lathouwer, werkmeester, N. B van der Voort, voorzitter van de per soneelsvereniging en J. H. van den Wijn- Eaard, kernlid- J. CRAMA Herenstraat 46 Leiden Tel. 25978 v. BENTEN'S Rijwielhandel Leiden Tel. 20220 W. SCHNEIDER Hoofdstr. 102-104 - Leiderdorp - Tel. 22225 C. J. GOTTENBOS r. d. Werffstraat 56 - Leiden - Tel. HILLEGOM Ouden van dagen erop uit De ouden van dagen hebben gistermid dag hun jaarlijkse uitstapje gemaakt. Dit keer was de keus van het organiserend •ité gevallen op de diergaarde Bllj- dorp te Rotterdam. Even over enen v< trokken 121 deelnemers per auto. Kort half vier kwam de colonne bij de dier gaarde' aan, waarna een bezichtiging volgde. Om half zes werden de broodjes aangesproken De verzorging was uitste kend. Im Hillegom stonden vele honder- mvoners de bejaarden op te wachten, terwijl Crescendo vrolijke klanken deed horen. Het is te hopen, dat de geluiden, dat deze stoet de laatste zou zijn omdat de colonne anders te groot wordt, niet Juist zullen blijken te zijn, want de ouden zien het hele jaar al naar deze uitgaans dag uit. Kees van Eijlc 25 jaar badmeester Maandag 25 juni is het vijfentwintig jaair geleden, dat het gemeentelijk badhuis Hillegom officieel dn gebruik werd genomen. Die dag -is het ook een kwart- r geleden, dat badmeester Kees var Eijk in dienst trad. Het gemeentebestuur is niet van plan dit feit op grootscheepse wijze te herdenken, maar aan de andere kant wilde men het toch ook niet onop gemerkt voorbij laten gaan. Maandag morgen half elf wordt in de raadzaal e« me bijeenkomst gehouden, waar ji bilares Van Eijk zal worden gehuldigd. Dodelijk ongeluk. De 21-jarige mej. C. M. V. die op de duo van een motor zat, werd woensdag na een aanrijding op de Oude Zijds Voorburgwall te Amster dam tegen de straat geslingerd en kreeg ;n sohedelbasisfractuur. Zij overleed orte tijd later Cricket. In Londen Is een begd maakt met de tweede toetswedetrijd tus- Enge-land en Australië. De gasten gin gen op de eerste dag aan bat en scoorden uns voor het verlies van 3 wickets. Rijiïsburg Noordwijk aan Zee Geen doordraai meer Weer liberalisatie in tuinbouw De doordraai van groenten op de Ne derlandse veilingen is vrijwel tot stil stand gekomen. Naar de mestvaalt gin gen dit jaar 22 miljoen kroppen en een half miljoen kg sla, 4 miljoen kg. spina zie, een half miljoen bloemkolen (van middelmatige tot slechte kwaliteit) en een vrij grote hoeveelheid rode kool. Men wijt dit mei enige reserve aan de door vele produlkten tegelijk» aan de vei- fcllmatologische omstandigheden', waar- üng kwamen. In de vergadering van het produktschap, waar de voorzitter, dr. ir. H. J. Mathot, deze mededeling deed, werd ook gesproken over het protectionisme in de tuirrbouwwereld. In ons land leeft het verlangen zoveel mogelijk te liberalise ren, maar het lant(ibouwprotocol met België dwingt tot voorzichtigheid. Ach ter de beschermende muur van het pro tocol isoleert België zich en weert daar bij de Nederlandse produkten cvp een zeer hoog kostprijsniveau. Daarom is voor ons land handhaving van minimumprijzen geboden. Men overweegt ten aanzien van het buitenland voor appelen, peren en tomaten een stelsel, dat onbeperkte im porten buiten het eigen seizoen toelaat met mogeQijttcheid van grenssduiting bin nen dit seizoen, indien de marktprijs daalt beneden de minimum-telersprijs. Daarbij zou de Belgisoh-Nederlandsche overeenkomst op basis van wederzijdse kostprijs blijven gelden. De bestuur©- meerderheid van het produktschap sprak zich verder uit tegen opname van het uitvoerpakket van tudribouwprodukten in de gemeenschappelijke handelspolitiek. Markt Visserij berichten :aas 2J7 per kg. De har DELFT. 20 ju,na. Ei 8.325 kippeëieren, prijs 1: •eek uitbetaald 2.162.26. Aanvoer 25.680 heruiheëier Hl per 100, 263 eendeëieren 850—9.50 per 100. KATWIJK AAN DEN RON. 21 juni. Groenteveiling: bospeen 3839, kervel 3—3.20, rabarber 6.80—7. radijs 4.80—13.20, selderie 4505.60, sla 2.50—6.10. waspeen 56—58. KATWIJK AAN ZEE, 22 juni. Vangst- C. c a Duik: 18—21, 48— Gemiddelde 40 kantjes. KATWIJK AAN ZEE, 21 Juni. Aan de afslag: KW L70—382 groep Haasnoot-Parie- vllet, 328 (le deel) groep Adeco, 8050 trekharing. Prijzen; maatjesharing groen 94 —110, klem 4114.50, groot 47.60—5090. KATWIJK AAN ZEE. 22 juni. Aan de afslag; KW 3—309 (2e deel) groep Adeco. Prijzen: maatjesharing klein 3944. groot 4649.70. steurharlng 25.90. LEIDEN, 22 juni. Veemarkt. Aanvoer; in, 270 vette koeien, kalveren, 112 nuch- ■vette schapen, i biggen. 21 geiten, totaal leren geslacht 250—3.15, 65, vette koeien geslacht 83 vareikoeien, 76 Not melkkoeien 790—1465, v 4.70—350, varekoeien 6_ —900, pinken 380—620, vette kalveren levend 200—260. nuchtere kalveren geslacht 4862. •tte schapen 100—120. wcl- 110—145, I 130—150, ipen 100—125. 95110, weidelamme 100, Texe 370. schrammen 651 ten 20—50. Handel in redelijk, vette kalver 75— teugen 260 kalm, de handel n lammei juni. Kaasmarkt. LEIDEN. ■ing Goudse "16—222. slachtvee. Leidse part kwal. 2.08—2.15. kwal. Leidse eerste kwal. 2.20—2 SCHEVENINGEN, 22 juni gen: kustvissers; SCH 70—340. 11—2110, 10— 1300, 183—1060, OD 10—1290. 22—9«0 SL 47— 1520. 41—220. 15—190. ZS 1—1830 en 15 Go«- reese schokkers met tezamen f 15.370. SHEVE,NINGEN 1 21 Jurri- Aangevoerd 460 kg garnalen. Notering 98104 per kg SCHEVENINGEN, 22 juni. Vangstbe- SCH hedeitv,„ 76—60. 305—80, 200—85. 195—60 254—10. 40 342-75 402 geen vangst nog 20 netten. 55 —60 nog 40 netten. 159—90. 229—30 339—73. 5Ü®9' h.vl., 201—65 nog 40 netten. 3. 32—10 >g 40 netten, 133—28, 199— mijl, V3UP& 3iü 77—55. 181—25. 99—21, 032—56 ...c 25, 347—13, 262—15. 2—16. 15 -15. 130—5. 210—fo. 236 g.v!! J508 25 399-60, 223—5, 255 40 "ottcn- 141-60 nog 33 netten, 186— iO nog 30 netten. 50—75 nog 50 i^\63^,'«64~30' 8I—'50' 116.0, 123—55 nog 45 netten. 160—12 100 neg 105 mijl, 242-34 2(76-50, 47-5^21 gv!. 33317, Katwijkers 50 150 miji SCH 25—23 last, 200 kisten verse 160 kg groene haring. 20—20 las 200 kisten verse haring, 45—16 last."*124 v *r2ULe baring en 240 kisten verse haring. 'tK AAR, 21 Juni. Groenteveiling: kassnijbonen 155170. stek 110130 Deulen fisZÜ5',8' 7^~85' d(>PP<?r3 65-70, capdopperg 63-60. tuinbonen 50—55. alles per leg VLAARDINGEN. 22 juni. - Vangstbcrlch- ten; VL 73—4. 79-2, 172-3 203-3 lalt M^-75 "f"StJS' Sr» 40, 190—10. 106 nog 160 mijl, 197—5, 130 53—6. 71 nog 150 mlj'l, 83 mijl, 14—6, 56—60 -10. 166—1, 150 i ,vl.. 84—4. 132—10 kar._ IJMUIDBN, 22 juni. Beso IJM 74—5350, 546700^ 14-^3240. k^re^Wriï 50-4070» UK 3-3170. KW 33-7630. mi^440' 60^60' H,®' P*1" 50 kg; tarbo tl 9266* ver*p haring 18-13, kim. schèhdT 461m' M:Tr 125 kg: gr- kabeljauw 60. gr. koolvis zw. 60-48. wit 68, gr. 58 5o, gr. wolf 77—62. Aanvoer 60000

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 7