6 Van Nelle's Thee DOP Avonturen van Spekkie en Blekkie w JONGELUI TIBET: guerilla tegen Chinese overheersing borden En... lest best: Van Nelle's Thee! HONIG'S VERMICELLI SOEP uit één pak! met ambitie '1.01 Rijnsburgerweg 169-175 NIEUWE LEIDSCHF COURANT -j -J WOENSDAG 16 MEI 1956 Proefproces te Bonn Schadeloosstelling nazi-terreur De Nederlandse eis van 650.000 dollar vergoeding voor geleden schade door de Nazi's gedurende de bezetting zal 19 juni voor het districtshof te Bonn worden behandeld. Dit proces wordt beschouwd als een proef om de juridische positie duidelijk te maken inzake de bepalingen van res titutie van de Parijse verdragen, welke verleden jaar een einde maakten aan de geallieerde bezetting van West-Duitsiand. België, Frankrijk en Italië hebben eveneens een eis ingediend. De grootste eis komt van België, dat een miljoen dollar schadevergoeding vraagt voor de eigendommen van 21.000 Belgische Joden die in Duitse concentratiekampen zijn omgekomen. Tekort van r. 2.8 miljard op Indon. begroting Het tekort op de Indonesische staats begroting van het lopende jaar zal 2.8 miljard rupiah bedragen, aldus deelde de Indonesische minister van financiën. Jusuf Wibisono. mee. De vorige regering had het tekort ge schat op 1 miljard rupiah. Maar het be drag, dat hij had uitgetrokken voor de uitvoering van het vijfjarenplan, moet op het dubbele geschat worden. Voorts had de vorige regering de opbrengsten van de belastingen geschat op 4,5 mil jard, terwijl 3.5 miljard meer zeker moet worden geacht, aldus Jusuf Wibisono. Truman vertrouwt de Russen niet Oud president Truman heeft bij zijn aankomst te Le Havre gezged te zullen helpen om president Eisenhower bij de as. Amerikaanse presidentsverkiezingen te verslaan en een candidaat van de De- mocratisohe partij te steunen. Hij wei gerde te zeggen welke Democratische candidaat zijn steun zou krijgen. „Ik heb geen politieke ambities, be halve de wens dat een Democraat pre- s dent wordt", zeide hij. HU uitte felle critiek op de Russen en op de vraag of hU de Sowjet-Unie ver trouwde, was het antwoord: „Neen, de Russne hebben in het eerste jaar van mUn ambtstermUn 32 overeenkomsten me tmU verbroken". Morgen reeds reizen de heer en mevr. Truman van Frankrijk door naar Rome. Vijfjarenplan voor ontwikkeling Pakistan Pakistan heeft een vijfjarenplan be kendgemaakt. dat tot 1960 93 miljard gul den zaü kosten. Het beoogt: nleuiwe werkgelegenheid voor 2 miljoen mensen, verhoging van de gnaanprodiuctiie met 13 procent, sanering van 26.000 dorpen, irrigatie van 1.200.000 ha nieuw land. uitbreiding van de elek- trioiteitewoonz'ienring met 580.000 kw. de bouw van 250.000 woningen, verhoging van het aantal ziekenhuisbedden van 23 tot 32 duizend, de bouw van 3.000 post kantoren, de installatie van 35.000 tele foons en verhoging van de inkomsten aan buitenlandse deviezen met 400 miljoen gulden. Het is de bedoeling het grootgrondbezit af te schaffen en het gemiddelde Inkomen met 10 procent te verhogen. Indonesië papt aan met Sowjet-blok Volgens onbevestigde berichten uit Dja karta zal de voorzitter van het Indonesi sche parlement, R. M. Sartono, binnenkort de Sowjetunie verzoeken een goodwill- missie naar Indonesië te zenden. Sartono is gisteren met drie parlementsleden ver trokken voor een reis van twee weken naar Rusland, Polen en Tsjechoslowakije. Men verwacht, dat in oktober een gro tere delegatie uit het parlement de drie genoemde landen en communistisch China zal bezoeken. Daroel Islam in Zuid-Celebes verpletterd Het legercommando van Oost-Indonesie heeft grote successen bekend gemaakt tegen de rebellen van de Daroei Islam. Sinds 26 april zijn er in Zuid-Celebes operaties uitgevoerd te land en in de lucht en in dat gebied is volgens het le gercommuniqué de kracht van de op standige beweging „verpletterd". 'Onge veer 300 opstandelingen werden gedood, aldus A.P. Koningin beschermvrouwe van Nedblindenwezen Koningin Juliana heeft het bescherm vrouwschap aanvaard van de stichting „Het Nederlandse blindenwezen" en haar dochterinstelling de stichting „Algemene en individuele bllndenbelangen" te Am sterdam. Het Nederlandse Blindenwezen is het overkoepelend orgaan van nage noeg alle bonafide instellingen van en voor blinden en de stichting algemene en individuele bllndenbelangen is de nieuwe ■nsf.eUinig, die zich speciaal belast met het maatschappelijk werk voor volwassen blinden. Fregat Van Speyk naar Ned. Antillen Het fregat Willem van der Zaan. com mandant luitenant-ter-zee eerste klasse R. J. Hordijk, zal in de Nederlandse An tillen worden afgelost door het fregat Van Speyk. onder commando van luitenant ter-zee eerste klasse A. G. van der Land. De Van Speyk vertrekt 26 juni uit Den Helder en wordt 18 juli in Willemstad venvacht De Willem van der Zaan vertrekt 7 juli uit Willemstad en wordt 31 juli in Den Helder verwacht. Beide schepen zullen bezoeken bren gen aan Ponte Delgada en San Juan op Puerto Rico. Van der Heem 9 pet In de gisteren gehouden algemene ver gadering van aandeelhouders van Van der Heem N V zijn de jaarstukken goed gekeurd en ls het dividend vastgesteld op 9 pet. De heer C G van der Heem Hem mes van Zoetendaal werd opnieuw be noemd tot commissaris der vennoot- Aramco bereikte in 1955 recordproduktie De Arabian American Oil Co. heeft blij kens haar Jaarverslag in 1955 in Saoedi- Arabië een recordproduktie van 965.041 vaten per dag bereikt. Aan het einde van het jaar bedroegen de oliereserves der maatschappij naar raming 30 35 miljard vaten. De maatschappij is van plan in 1956 80 miljoen dollar te investeren. Markt- en Visserijberichten KATWIJK AAN DEN RIJN. 15 mei. Groen teveillng: waspeen A 4481. B 6882, witlof I 60—02, n 4346, prei I 94—107. II 45_77, rabarber 8.14, raapstelen 2.104, spinazie 8 50—9. alles per 100 kg; radijs 3 60 —7.60. selderie 6—9 per 100 bos. WOERDEN, 16 mei. Jongveemarkt. Aan voer 401 lammeren en 226 biggen Notering; lammeren 70—00. biggen 54—65 Kandel goed. WOERDEN. 16 mei. Kaasmarkt. Aan voer 32 partijen. Notering: 1.90—2.06. Han del flauw. SCHEVENINGEN. 15 mei - Besommin gen: kustvlssers- SCH 74—280. 70—210. 76— 140. SCHEVENINGEN. 14 mei. Aangevoerd 2360 kg garnalen Notering: 59—74 per kg. SCHEVENINGEN, 15 mei. Besom mingen. Logger verse haring SCH 123 met f 4650. Notering verse haring f 10— 15.50, makreel f 13.50—17.20, beide per kist van 50 kg. Logger verse vis SCH 55 met f 14.030 en 3 kustvissers met in totaal f 630. Prijzen verse vis heilbot f 2.29—2.59 per kg, kabeljauw per 100 kg f 68. grote koolvis per 100 kg f 33, leng per 100 kg f 30—38 per 40 kg. middelkabeljauw f 24— 25, kabeljauw 1 f 26.50, kabeljauw 2 f 25, kabeljauw 3 f 22. middelkoolvis f 10 80- 17.50, grote schelvis f 29, grote middel schelvis f 25—29, kleine middelschelvis f 22—23, schelvis 1 f 22—24, schelvis 2 f 22—23.60, wijting f 23.50—24.50, wolf f 17.50—20, middelschol f 38. klein mid delschol f 25. schar f 13.5017. SCHEVENINGEN, 16 mei. Besommin gen; kustvlssers: SCH 16—760. 10—840. 74— 200. 250 x 350 344- Nepalese kooplieden moeten het land onmiddelli jk verlaten 24. „Dat is een helicopter van de poli tie!" riep Spekkie opgewonden. „Die is na tuurlijk ook al naar smokkelaars op zoek Zie je nu wel. Blek." wendde hij zich ver wijtend tot zijn vriend. „Het is mogelijk.' antwoordde Blekkie „Maar misschien moet die inspecteur, oi commissaris, die achterin zat, ook alleen maar vlug ergens heengebracht worden Wij weten het Immers niet." „Ik weet het wel." zei Spekkie eigenwijs terwijl hij zich geërgerd omdraaide. Blek. kie moest onwillekeurig even glimlachen Zijn dikke vriend was een tikje beledigd, omdat^hij hem niet enthous ast bijgevallen wel weer bijdraaien want SpekH kon nooit lang kwaad blijven, en zeker niet op zijn beste kameraad. Spekkie was inderdaad een beetje boos en gegriefd. Blekkie moest het altijd beter weten, dacht hij, een weinig op zijn tenen getrapt, terwijl hij de helicopter nastaarde, die als een stip in de verte vervluchtigde Natuurlijk waren al die politiemannen naai smokkelaars aan het speuren, wat dacht Blekkie dat ze anders aan het uitspoker waren? Hij gaf een nijdige schop door hel mulle zand en zag dat er iets roods bloot kwam, dat op een sigarettendoosje leak Spekkie bukte zich haastig. Hij was se dert enkele weken bezig een verzameling van sigarettenmerken aan te leggen en di: had hij stellig nog niet. Hij trok het doosjf verder onder het zand uit Nee. het een heel onbekend merk: Morning Star. Spekkie stak het met een glunder gezicht In zijn zak. Dat had niemand nog In zijn lijk ook well' verzameling, voor zover hij wist. Hij wüde al enthousiast naar Blekkie toe lopen, om hem van zijn nieuwe aanwinst te vertellen, toen hij plotseling bedacht dat hij een beet je kwaad op zijn vrind was En hoewel het hem aan zijn hart ging. besloot hij Blek- «e zijn vondst niet te tonen Dan had hij maar niet zo naar moeten doen over die smokkelbe weging! „Denkt u dat hier veel smokkelaars zit- en, mijnheer?" vroeg hij bijna somber aan mijnheer Van Slobbijne. ,,Ik zou het Je echt niet kunnen zeggen, spek," antwoordde die. „Als ze er zijn, dan is deze Blonde Kameel wel een prachtig punt om gebruik van te maken, omdat Je hiervandean zo ver in alle richtingen zien kunt. Maar ja, dat weet de politie natuur- liik ook wel.' (M TN het oostelijk Tibet woedt een verbeten strijd tussen de Tibetanen en de Chinese troepen, die aangekomen zijn, toen de communisten voor onlus ten tegen de Chinese overheersing begonnen te vrezen. Volgens een Tibe taanse functionaris, die in India is aangekomen, nemen 2 miljoen burgers aan deze strijd deel. HONIG'S N.V. ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ LE NEDERLANDEN VAN 1845 TE 's-GRAVENHAGE De Directie bericht, dat het DIVIDEND over het jaar 1955 is vast gesteld op f140.- per aandeel en f35.- per onder aandeel, hetwelk betaalbaar wordt gesteld onder aftrek van 15% dividendbelasting ad resp. f21.- en f 5.25. Op dividendbewijs No. 17 zal met ingang van 17 dezer aldus worden betaald resp. fff9.- en f29.75. TE ALKMAAR ten kantore van de: AMSTERDAMSCHE BANK TE AMSTERDAM ten kantore van dc: KAS-ASSOCIATIE TE ARNHEM ten kantore van de: NEDERL. HANDEL Ml) TE BREDA ten kantore van de: NEDERL HANDEL MIJ. VAN MIERLO EN ZOON TE 's-GRAVENHAGE ten kantore van. DE TWENTSCHE BANK. ROTTERDAMSCHE BANK TE GRONINGEN ten kantore van de: NEDERL HANDEL MIJ. ROTTERDAMSCHE BANK TE HAARLEM ten kantore van dc: ROTTERDAMSCHE BANK TE MIDDELBURG ten kantore van de: AMSTERDAMSCHE BANK TE NIJMEGEN ten kantore van: DE TWENTSCHE BANK TE ROTTERDAM ten kantore van deHEREN R. MEES ZOONEN TE UTRECHT ten kantore van de: AMSTERDAMSCHE BANK TE ZUTPHEN ten kantore van de: NEDERL HANDEL MIJ, ROTTERDAMSCHE BANK 's-Gravenhage, 16 Mei 1956 land te verlaten. Hun plaats zou moeten worden ingenomen door Chinezen. De briefschrijver, een Nepalese koop man in de Tibetaanse stad Lhasa, had ge weigerd zijn plaats te verla'en, waarna een arrestatiebevel tegen hem werd uitge. vaardigd. Hij vluchtte vervolgens in het Nepalese consulaatgebouw van Lhasa. De Nepalese kooplieden, die vele han deleb e trekkingen met Tibe', hebben over wegen stappen bij hun regering te doen om interventie. Dementi De regering van Nepal heeft vanmor gen een officieel communiqué gepubli ceerd, waarin de beweringen van de Ne palese koopman tc Lhansa worden weer legd. De rebhten van de Nepalezen in Tibet, waarbij hun vrijheid van handel en be scherming van personen en goederen is- toegezegd, blijven onverminderd van kracht, aldus de Nepalese regering. DOORGEWEVEN HOOGPOLIGE WILTON 200 x 300 236- 225x320 289— UASSELHAKAPAKDEH BREESTRAAT 146 - LEIDEN BOTERMARKT 21-22 1000 maal de inhoud von één tube aan schuim met één behandeling In enkele minuten een stralend, schoon kapsel. VAN NELLEKWALITEIT! In onze etalages BOTERMARKT een keurcollectie KARPETTEN Nepalezen uitgewezen SUPER-SHAMPOO Ja, Mevrouw, de kroon op het boodschappen werk: dat beroemde (rode) pakje thee in de tas I Van Nelle's Afternoon,- smakelijk, geurig, als alléén Van Nelle's theel Proef die thee... keur die thee, onderga met stille, thee-tevreden teugen dit heerlijk aroma I Nip Van Nelle's Afternoon - nu en altijd I Tegelijkertijd is in Kabmandoe, de hoofdstad van Nepal een brief aangeko- men, die grote beroering in handeiskrin- gen heeft gewekt. Hierin wordt gezegd, dat de nieuwe j Chinese gouverneur in Tibet de 20.000 j Nepalese kooplieden verzocht heeft he1: Hafijnzegt iedereen, heerlijke Honig's vermicellisoep. Die is precies zoals vermicellisoep moet zijn. De geur: pittig, pikant. De smaak: krachtig, vol. En reken eens uit hoe goedkoop: 6 borden vol van de fijnste vermicellisoep voor slechts 35 cent! DE NIEUWE LEIDSCHE VOOR HET HELE GEZIN Afternoon (het rode pakje) 10.94 p. 100 gr. Golden Cup (Ceylon melangetl.08 p. 100 gr. China Cup (China-melange) 11.08 p. 100 gr. Silver Cup (Engelse melange) fOMp. 100 gr. Plantage Thee, i 0.74 per 100 gr. fiW.Met 10 waardepunten Van Nelle's waardepunten blijven ALTIJD geldig I VERMICELLISOEP VOOR 35 CT.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 11