PERNIX VERLOOR VAN STERK SPELEND D.K.O.D. NIEUWE I.EIDSCHE COURANT 7 Oranjekragen niet best op dreef Jeugdig twaalftal gaf de veteranen geen kans Zaterdag had het laatste program mapunt van de jubileumviering van Per- nix plaats op het NBLO-terrein aan de Zoeterwoudse Singel. Ditmaal met oud-, leden binnen en buiten de lijnen. De voor de sport veel te oud geworden „buiten-lijners" hebben tevergeefs een aantal oud-leden aangemoedigd, die nèt i de jei nen. Het werd zelfs een grote nederlaag voor dit veteranen-twaalftal, waarvan sommigen in meer dan tien jaar niet meer gekorfbald hadden. Toch kon men wel zien, dat er oude sterren bij waren, maar wat doe je 'er aan, als je maar over twee versnellin gen beschikt en de jeugd meestal in „z'n tweede startte"? Enfin, het ging mis. Helemaal mis. Op één schot na van het één dag oude erelid Coob Vreeken. De eer was dus gered en de spanning zat er in, want het was daarmede 2—1. Nou ja, spanningDe oudjes kregen voor hun broek en de strijdkreet: Kassa. Kassa hielp niet. De jeugd scoorde er .dapper op los en het werd 7—1 Vandaag ging de jeugd weer naar school en de oudjes wense we het beste! Er zal wel wat gezucht en ge steun aan te pas komen. De Pernix-meisjes boden vóór de wedstrijd haar voorgangsters bloemen Even later ving de wedstrijd Pernix— DKOD aan. maar pas na het wisselen van vriendelijke woorden. Een herinne ringsvaantje ging naar Heelsum en.Per- nix kreeg een bal van het sympathieke DKOD. Dat was dus bal nummer vier! De Heelsumers deden al gauw hun naam eer aan, want De Korf Ons Doel als naam was niet overdreven. Na ruim een kwartier stond Pernix met 8—2 ach ter en in zeer hoog tempo ging de strijd voort. Ine de Gelder scoorde na 25 mi nuten tegen en toen bleek duidelijk, dat DKOD vergeleken met twee jaar terug veel sterker is geworden. Het werd 13 na 35 minuten. Een tech- Resultaten voor K.V. Rijnland Dezer dagen werd in Delft dententoonstelling gehouden, leden van de K.V. Rijnland de volgende successen behaalden. Het kampioenschap kregen: 2 Franse Bassets van mevr. P. Gondrexon, Den - Haag; Bloedhond en Pyrenese Berghond van mevrouw W. Ja'nson, Huis ter Heide; Skye Terrier van mevr. E. de Jong, Den Haag; Groenendaler van mevr. J. van Peski. Driebergen; Japanse Spaniel van mevrouw B. Pfieffer. Den Haag; Schotse Herdershond van mevr. G. v. d. Schilden. Leiden en de Airedaleterrier van P. Sie- renburg te Rotterdam. Het reserve-kampioenschap ontvingen: Skye Terrier van mevr. E. Vieyra te Rotterdam; Yorkshire terrier van mevr M. Tulleners, Nieuw Loosdreoht; Aire daleterrier van P. Spierenburg te Rotter dam ën de Chow-ohow van C. Barning te Leiden. Uitmuntend behaalden: Bedlington ter rier van E. Fisher, Wassenaar; 3 Boxers van D. de Jongh, Oegstgeest; Foxterrier van mej. N. v. d. Kasteele, Wassenaar; Boxer van mevrouw L. Peereboom Voller. Den Haag; Cocker Spaniel van mevr. A. Verzaal te Wassenaar; Skye terrier van mevrouw E. Vieyra, Rotterdam en 2 Cocker-spamiels van L. Woesthof, Voor schoten. Zeer goed werd gegeven aan: West Hlgl. White Terrier van mevr. C. van Buuren - te Leidschendam; Schotse Herderhond van mevrouw F. Dudok de Wit. Oegstgeest: Duitse herder van C. Dijkers, Leiden; Bedlington terrier van E. Fisher, Wasse naar: Foxterrier van mej. N v. d. Kastee le, Wassenaar; Welsh Corgi van mevr. G. van Noortwijk, Wassenaar; Japanse Spa niel van mevrouw B. Pfeiffer, Den Haag; Cocker Spaniel van mevr. A. Verzaal Wassenaar en een Skye terrier van mevr. E. Vieyra, Rotterdam. Tulpenrallye De jury van de tulpenrallye heeft het protest van Nancy Mitchell-Doreen Reece tegen haar uitsluiting .van alle uitslagen van de Tulpenrallye verworpen. De Engelse dames hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid van hoger beroep via de Britse automobielclub bij dé FIA. Bijgevolg zijn alle reeds ge— - publiceerde uitslagen officieel geworden. De damesprijs is dus ten deel gevallen aan de Duitse ploeg Rut Lautmann-Ra- nate UtermoehL LUCHTVAARTSHOW IN ZURICH Op 26 en 27 mei zal te Ziirich een inter nationale luchtvaartshow plaats vinden- Tot dusverre hebben zeven landen, waaronder de V.S., Engeland en Frank rijk, hun deelneming toegezegd. Vandaag is bekendgemaakt dat ook de Sowjetunie deelneemt en o.m. een van haar nieuwe passagiersvliegtuigen met straalmotoren van het type Tu-104 zal zenden. nisch prachtig doelpunt, maar naar onze smaak toch niet van uit vrije positie. Het werd zelfs 1—4 voor rust en men ging zich afvragen, wat Pernix er na rust van zou maken De oranjekragen waren vóór rust kennelijk verrast door het goede Heelsumse spel, maar speelden een eigenaardige partij. Enkele Leidse spe- lers(sters) staken in zeer goede vorm. maar enkele anderen waren volkomen uit De tweede helft zette sensationeel in. Het vlotte eensklaps bij Pernix en na 12 minuten was de stand 4—5.. DKOD had namelijk na twee minuten de stand op 15 gebracht, maar door doelpunten van Annet Meurs, Dick Ottevanger en Kees Favier zat de spanning er weer in. Men kreeg zelfs de indruk, dat het toen ster kere Pernix de „toekomst" wat licht vaardig inzag. Het peil zakte enorm en aan de andere kant viel een doelpunt na ruim 20 minuten voor DKOD (4—6). Als |r'inr,te de volgende Leidse aanval helemaal niet. De strijd ging als een nachtkaars uit en ook DKOD kwam lang niet meer aan het spel van voor rust. Dat het 10- minuten voor tijd nog 47 werd. was toen niet meer van belang. DKOD verdiende de zege en had een voorspoedige wedstrijd. Pernix speelde matig en had weinig geluk aan zijn kant Scheidsrechter Broekstra had in deze sportieve strijd een makkelijke taak, maar was evenals Pernix niet in zijn berio vorm. Door een nederlaag van DVS tegen Climax werd DKOD deze zalfde middag kampioen van hoofdklasse Centrum, zo dat de Heelsumers alle aanleiding hadden tot feestvreugde. Korfbalbondsdag met 313 ploegen (Van onze korfoalmedeweTker) Het zal op de tweede Pinksterdag een hele drukte worden in het gemeentelijke sportpark te Arnhem, dan wordt het be volkt door zo om en nabij de vierduizend korfballers. Deze trekken er niet heen om nu eens te gaan zien hoe anderen hun sport spelen, neen deze vierduizend jon gens en meisjes, ienge mannen en jonge vrouwen gaan naar Gelre's hoofdstad om zelf actief aan de wedstrijdsport deel te Wij r dergelijke sportma- werd ooit ee r driehonderd t deelnemen, die in totaal een zeshonderd en vijftig wedstrijden spelen Wanneer maandag de eerste maal he< belsignaal heeft geklonken, ten teken dat de eerste wedstrijdronde een aanvang neemt, heeft niemand er een idee van hoeveel werk is veri Misschien zegt het vermelden, dat de deelnemende teams in een zestig poeles moeten worden onderge bracht. dat zeshonderd en vijftig wedstrij den vastgesteld moesten worden, dat er even zoveel scheidsrechters aangewezen zijn. Misschien zegt het u iets. dat er op zesendertig velden tegelijk wordt gespeeld, en dat dit negentien ronden lang zal ge beuren, dat er - alweer zeshonderd en vijftig uitslagen binnen komen, en da* een kwartiertje na de laatste wedstrijd- ronde de prijswinnaars bekend zijn. Wan neer wij dan nog memoreren, dat een vier duizend jonge mensen kleedgelegenheid behoeven, dan heeft u misschien een in druk van het vele werk. dat moet worden verzet om een dergelijke dag mogelijk te maken. Voor de derde maal trekken de korfbal lers nu naar Arnhem, naar een plaats waar geen C.K.B. vereniging is gevestigd Begrijpelijk, dat men dit jaar alles in hei werk stelt om in de hoofdstad van Gel derland een club op te richten, die zich zal aansluiten bij de Christelijke korfba.l- bond in Nederland Titels voor R.V.C. en Celebes Dubbel Haags succes in Nederl. volleybalkampioenschappen (Van onze volleybalmedewerker) De finale om de nationale titels van het seizoen 1955-'56 heeft voor de tweede maal in successie een volledig Haags succes opgeleverd in de vorm van overwinningen in de finale voor Celebes en R.V.C. Voor Celebes be tekende dit dat de hoogste eer voor de 3de maal werd behaald en door R.V.C. voor de achtste achtereenvolgende maal, ongetwijfeld een unieke en eerbied afdwingende prestatie van Van Zweeden en zijn Voor 't echter zover was. moesten eerst de poules worden afgewerkt. Er waren nogal wat nieuwe gezichten op dit toer nooi, bij de dames waren dat Be Quick uit Zwolle, V. C. Den Bosch en Rapid uit Maastricht, en bij de heren' T. G. P. (Sneek) Concordia (Rotterdam) en Odul- phus (Tilburg). Bij de dames vielen geen verrassingen te noteren. Alleen het Gro ningse Be Fair viel op door uitermate vasthoudend en ook dikwijls behoorlijk spel. Zo had Celebes twee longsets (1614 en 17—15) nodig om dit team te bedwin gen. Bij de heren vielen in poule 2 zoveel te meer sensaties té beleven. Voor de eer ste.plaats was hier sterk favoriet A-M V.J.. terwijl men ook met de kansen van V. C. Den Bosch ernstig rekening hield. Het kranige Concordia lapte echter alle voor spellingen aan de bekende laars en begon al direct de aandacht te trekken door, na de eerste set verloren te hebben. V. C. Den Bosch te kloppen. Dit werd tegen A.M.V.J. op dezelfde wijze herhaald in een wedstrijd die alle toeschouwers van de andere velden trok. De spanning en sensatie waren niet van de lucht. Door nok nog T.G.P. te verslaan werden 'de Rotterdammers ongeslagen eerste in deze poule. R.V.C. ondervond geen tegenstand van betekenis en klopte, zonder een set te verliezen, alle tegenstanders. De belang- het 1000-koppige publiek ging stelling vooral uit naar 'de finale van de da: tussen Celebes en Boemerang. Men her innerde zich blijkbaar het prachtige ge- het vorig seizoen. Tot een strijd geko- vecht op hetzelfde peil is het echter ni men, Celebes bleek daarvoor Boemerang bleek niet meer van de kracht van het vorige seizoen en moest met 3—1 de zege aan Celebes laten. Celebes be vocht dit resultaat met de dames: Nel Barzilav. Janny Beintema. Anneke van Beelen. Letty Bech. Fien Kruyer en Thea v. d. Hulst, terwijl natuurlijk ook trainer' coach Henk Blok in dit prachtige succes ten volle deelt. Hierna vroeg men zich af. hoe Con cordia het er tegen R.V.C. zou afbrengen. Welnu, de Rotterdammers hebben op deze vraag een behoorlijk antwoord weten te geven. Zonder dat de strijd tot grote hoógt'e steeg, al waren er vele goede tot zeer goede momenten, wisten zij. hoewel het de jonge ploeg uiteraard aan de zo nodige routine ontbrak. R.V.C. meermalen goede tegenstand te bieden. Bij de Rijs- wijkers was het vooral Ton Smit die de aandacht trok en een magistrale partij speelde. Met 3—1 won R V.C. (15—11 15—2 1015 158) de landstitel. De spelers die hieraan medewerkten waren: Piet Kap_ tein, Ton Smit. Rinus Tuinman. Henny de Ruiter, Dick Kraayeveld, Jan de Beer, Dick de Vries, Jaap en Cees van Zweeden, de laatste niet alleen als speler maar eer der als trainer. De uitslagen in de finale zijn: RVC—Concprdia 3—1, AMVJ—Achilles 3—0. Dames: Celebes—Boemerang 30. SOS —Rammelaars 31. De gedetailleerde uitslagen luiden: Davis Cup-tennis Pover resultaat tegen Chili: slechts één set Voor Nederland behoort het Davis Cup- - toernooi weer tot het verleden. In de ontmoeting tegen ChiU voor de tweede ronde (Europese zone), welke op de Metz-banen te Schevenlngen werd ge speeld, slaagden onze landgenoten er niet in de hatelijke nul van het scorebord te lajten verdwijnen. Noch door Van Dalsum. noch door Dehnert werd de eer gered en slechts een gewonnen set kwarti ach- ter hun naam te staan. Een pover resul- taat Deze gewonnen set werd in het dubbel spel op zaterdag behaald toen Dehnert en Van Dalsum aanvankelijk met 61 waren verslagen. Toen realiseerden onze landgenoten zich kennelijk, dat zij met hard spel geen succes tegen Hammersley en Ayala zouden hebben. Deze spelers retourneerden Immers alles. Er moest met slimheid tewerk worden gegaan. In de twetde set speelden onze landgenoten alles op Hammersley, 'Me niet van de klasse van Ayala is. Het werd 31 voor de Nederlanders, doch vla 32, 4—2, 4—3 en 44 namen de Zuidamerikanen weer de leiding 54. Dehnert zeer goed op dreef in de tiende game bracht na 3 maal deuce met een prachtig dropshot en een afgemeten crosspass vlak langs de lijn d; partij weer op gelijke voet. Hij wist toén dat hij weinig steun van zijn part ner, die geen dubbelspeler is, kon ver wachten. Maar dat hadden Hammersley en Ayala ook al bemerkt. Niettemin ver overde Nederland de elfde game en ook de twaalde game door uitstekend werk van Dehnert. De tweede set eindigde dus in 7—5 voor onze landgenoten. Daarna ging het bergafwaarts met het spel van de nationale kampioen en zijn team genoot. Zo wel de derde als de vierde set ging naar Chili 6—3. 6—2 en daarmede had dit land de wedstrijf' reeds gewonnen en zich voor de derde ronde van het Davis Cuptornool geklasseerd. In het derde enkelspel heeft Luis Ayala onze landgenoot Van Dalsum verslagen met 75 64 64. Fred Dehnert verloor met 61 62 van Hammersley. Boemerang (Amsterdam)Be Quick (Zwolle) 20. Rammelaars (Rotterdam) VC Den Bosch 21. BoemerangRamme laars 2—0, Be QuickVC Den Bosch 21. Boemerang—VC Den Bosch 2—0. Be Quick Rammelaars 02. Celebes (Den Haag)—Be Fair (Gronin gen) 2—0, SOS (Utrecht)—Rapid (Maas tricht) 20. CelebesRapid 2—0. SOS Be Fair 2—0, Celebes—SOS 2—1. Be Fair— Raoid 21. Heren: RVC (Rijswijk)Mesa Cosa (Groningen) 20, Achilles (Enschede) Odulphus (Tilburg) 2—1, TGP (Sneek)— Concordia (Rotterdam) 0—2, AMVJ (Am sterdam)—VC Den Bosch 2—0, AMVJ— TGP 20. TGPVC Den Bosch 02. Mesa Cosa—Achilles 1—2. Mesa Cosa—OdulDhus 2—n. ConcordiaVC Den Bosch 21. AMVJ—Concordia 1—2. RVC—Odulphus 2—0. RVC—Achilles 2—0. Om Alphens damkampioenschap VERRASSENDE NEDERLAAG VAN C. ZIJLSTRA In gebouiwd „Jonathan" werden de wedstrijden om het damkampioenschap van Alphen voortgezet. In de hoofdklasse hadden de beide wedstrijden een si tioneel verloop. De reeds als kampioen gedoodverfde Zijlstra raakte in zijn e partij tegen G. van Winkel al spoedig schijf achter. Na enige tijd blunderde hij weer. zodat hij totaal verloren stond. Door deze onverwachte nederlaag var Zijlstra was plotseling de partij tussen A v d. End en M. de Groot van groot be lang geworden, omdat beide spelers m weer een kans op de titel hadden. Het zag er naar uit. dat De Groot, die door een slagzet een schijf had gewonnen, gelreoht op de zege afging. Hij zag echter in de afwikkeling van het eindspel kleine finesse over het hoofd, waardoor v. d. Ent op gelukkige wijze remise kon forceren. De afgebroken partij tussen Vrolijk en M. de Groot eindigde na hardnekkige strijd eveneens in remise. De stand in de hoofdklasse is nu: J Vro lijk 5 pnt uit 4 we&str., C. Zijlstra 3 uit 3; G van Winkel 2 uit 2; M de Groot 2 uit 2; A v d Ent 2 uit 3. In de eerste klasse kan J Baerveldt de titel bijna niet meer ontgaan, hoewel ook A. Versluit en J Sohuurman goed volhou den Versluis had de hulp van Fortuna nodig om van A Verboon te winner partij tussen H Oudshoorn en L Verde- gaal eindigde in remise J Beider kon het tegen J Schuurman niet bolwerken verloor, waardoor laatstgenoemde nog steeds ongeslagen ia Schaakclub Aarlanderveen De eindstand van de onderling gespeel de competitie is als volgd: 1 J. de Jong 17% pne; 2 A. Rodenburg 16 pnt; 3 G. van Rijswijk 14% pnt; 4 G Verburg 14 pnt; 5 H. J. van Harten 13 pnt; 6 D. de Graaf 12% pnt; 7 Th. Leliveld 12 pnt; 8 M. J A. van Dijk 12 pnt; 9 C. E. Rodenburg 11% pnt; 10 Jac. Breedijk 11 pnt; 11 G. van Doorn 11 pnt; 12 J. Kroon 9 pnt; 13 Jan Zwaneveld 8 pnt; 14 J. H. P. Aartman 5% pnt; 15 D. J. Groen in t Wout 5% pnt; 16 D. C. Brouwer 5 pnt; 17 C. v. d. Post 4% pnt; 18 A. J. van Veen 4 pnt; 19 D. A. van Vliet 3% pnt; 20 G. Vork 0 pnt. De „Dr. van der Wind-wisselbeker" werd gewonnen door J. de Jong. Het sohaaksedzoen werd met een gezellige gongwedetrijd gesloten, waarvan de uit slag luidt: 1 G. van Doorn; 2 Th. Leldveld; 3 G. Verburg; 4 C. Brouwer; 5 J. Zwaneveld; 6 A. J. van Veen; 7 J. de Jong; 8 Jac. Breedijk; 9 H. J. van Harten; 10 A. Ro denburg; 11 J. Groen in 't Wout; 12 G. van Rijswijk; 13 J. Kroon; 14. C. E. Ro denburg; 15 G. Vork. Ongelukken op zondag Gistermiddag kreeg de 65-jamge n J. van der S.-K. op de Willem de Zwij gerlaan een duizeling, waardoor zij va fiets viel. Met een hoofdwonde en hersenschudding werd zij naar het grote ziekenhuis fe Leiden gebracht. Het vierjarige zoontje van de famili R. stak gistermiddag dé Emmalaan ove zonder on het verkeer te letten; de jongen werd door een auto aangereden en weit met een gebroken rechterbeen, snijwonder aan een arm en inwendige kneuzingen iT het genoemde ziekenhuis in Leiden opge- Spel van korf en bal Vriendenschaar en Excelsior gaven D.I.O. en V.E.S. korfballes Ons Eiland verloor van Rotterdam-Zuid Er vielen zaterdag in de hogere klassen geen verrassingen en de standen onder gingen dan ook geen wijzigingen. In d' hoofdklasse west schoot Excelsior meteei 91 zege op VES geweldig uit zijn slof het Haagse VES, dat thans uitgespeeld is, zar zeker nog twee plaatsen op de ranglijst gaan zakken. Dat Vrienden schaar DIO zou verslaan, was logisch en ook de cijfers verbazen ons niet (161). Ons Eiland trad met drie reserves aan tegen Rotterdam-Zuid. Daarmee was de strijd bij voorbaat beslist (26). Dat Bol- een puntje veroverde op T.O.P., zal weinig meer baten (11). V r'schaar VES Excelsior R'dam Zuid T.O.P Ons Eiland DIO 13 12 0 1 24 93—35 13 1.1 0 2 22 108—44 16 8 1 7 17 74—79 11 7 0 4 14 73—50 9 6 0 3 12 56-^41 11 3 1 7 7 40—60 13 3 1 9 7 53—69 13 3 1 9 7 45—95 13 0 2 11 2 26—87 In IA werd VEO—Tonego uitgesteld. Fiks steeg twee plaatsen door winst op DES 2 met 72. Door de nederlaag Excelsior tegen IJevogëls met 24 blijft de spanning om de tweede plaats groot Ijsvogels 16 14 1 1 29 101—43 VES 2 15 Warmond Fiks VEO Excelsior 2 13 6 Pernix 3 15 3 DES 2 15 1 Voor Kwiek gaat het i'tzlen door 7 3 5 17 62—60 7 2 6 16 57—56 4 7 3 15 62—54 6 3 5 16 63-63 1 10 8 71—95 I 14 2 43—87 In 1B somber s eervolle 56 nederlaag tegen R'dam-Zuld 2. ODIOr. Nassau werd uitgesteld. Met o.a. de strijd Kwiek—THOR nog te spelen is de moge lijkheid van beslissingswedstrijden aan de staart nog groot. DES Pernix 2 R'dam Zuid 2 ODI Or Nassau THOR Blauw Wit') 13 12 1 11 9 13 3 13 2 25 88—37 19 88—37 1 3 15 61—48 1 5 11 48—41 0 8 8 43—49 0 9 6 28—83 2 8 6 55—69 0 11 4 43—85 BI Wit 2 strafpnt in mindering. Fluk6 ruimde in 2A de laatste hinder- lis naar het kampioenschap weg door met i3 van Velocitas te winnen Ons Eiland NSA ging niet 'door. Fluks 9 9 0 0 18 82—25 Vplocitas 11 7 1 3 15 48—40 Pernix 4 8 4 0 4 8 42—40 Fiks 2 10 3 1 6 7 41—55 NSA 6 2 0 4 4 11—28 Ons Eiland 2 10 1 0 9 2 33—68 Van UnitasSVOW in 3A kwam geen bericht binnen. In 4A viel de enige ver rassing met de 10 zege van Warmond 3 op TOP 2 Fluks 2 kwam door een 8—3 zege op Velocitas 2 zeer dicht bij leider Ons Eiland 3. Ons Eiland 3 10 9 0 1 18 101—21 Fluka 2 10 8 0 2 16 56—28 t 2—0 TOP 2 10 5 0 5 10 Velocitas 2 11 4 1 5 9 Fluks 3 1.1 3 1 7 7 Warmond 3 11 1 0 10 2 Van het junioren-front weinig In AI ging NSA—Ons Eiland A n in All kwam geen bericht binnen SVOW—SDO. Fiks woi Ons Eiland B. Warmond 12 9 1 2 19 49—14 SVOW 8 7 1 0 15 35—5 Fiks 10 5 3 2 13 25—18 TOP 11 5 0 6 10 20—18 Fluks B 9 1 1 7 3 9—39 Ons Eiland B 9 1 0 8 2 5—34 SDO 3 0 0 3 0 1—16 Uitslagen: 'hoofdkl. West: Vr'echaar- DIO 16—1. ExcelsiiorVES 9—1, Or EilandR'dam Zuid 26, BolnesTOP 1—1. Ie kl. A: Excelsior 2—4, Ijsvogels 2—4, Fiks—DES 2 7—2. VEO—Tonego uitgest. Ie kl. B: KwiekR'dam Zuid 2 56, ODIOr. Na66au uitgest. 2e kl. A: Fluk6Velocitas 53. 4e kl. A: Fluks 2—VeCocitas 2 8—3, War mond 3TOP 2 1—0. Jun. A2: FiksOns Eiland B 20. Walvisvangst Noorwegen vooraan met 14.491 gevangen walvissen in 1954-'55; daarna Gr. Britlatmië (7912), Japan (5958), Sowjetunie (3290), Panama (2512), Zuid- Afrlka (1696), Argentinië (947) en Neder land (848). In Tsjechoslowakije zijn tien agenten van de Amerikaanse in lichtingendienst, die gegevens zouden ver zamelen over de Tsjechische straaljager- produktie en de militaire vliegvelden, door de contraspionnagedienst gear resteerd, aldus meldt het Oostduitse persbureau. nettentheater In China „Op beurten van ses stuvers" Wat we gisteren in het zon dagsblad lazen van de Tielse dominee, die boete moest be talen omdat hij te lang van stof was ceweest, bewijst wel, dat lange treken nooit in de smaak zijn gevallen. Het is misschien aardig te vertellen, dat ook in Alvhen te gen het houden van „te lange predikatiën" maatregelen wer den getroffen. Op 23 juni 1662 nam de kerkeraad van de Alvhense Hervormde Gemeen te het volgende besluit: Sul len voortaan de vredicanten de (zand-)1 nop er omnekeerd sijn- de. 't zij voor of na 't gebed, of lesen van den text, en die ten Eynde cieloopen sijnde, met ha er vredicken onhouden, t' sy Sondaqs. of in de weeck, op (ver)beurten van ses stuvers, alwaert dat oock een ander in haer plaetse predickte." Roman Holiday voor filmclub De leden van de Alphense Filmclub kunnen deze week op vakantie met Audrey Hepburn. Morgen en donderdag wordt, tot besluit van het seizoen, in het Nutsgebouw de film Roman Holiday De vakantiereis gaat naar Rome, alwaar Audrey, .alls prinses Anne, met haar ge. volg een goodwill-boer maakt en vooi één dag eens gewoon mens wil zijn Het feit, dat deze film (van de bekwame •gisseur William Wyler) „een explosi. m feestvreugde" wordt genoemd, bewijst wel, dat het er vrolijk en luchtig toe gaat Dit keer dus geen film met een of ander probleem, doch een. die zeker bij machte de bezoekers alvast in vakantiestem ming te brengen. Welaan, de boog kan et altijd gespannen sbaan! „Mobiel" heeft een nieuwe regisseur Onder leiding van de heer J. Vierbergen heeft de christelijke toneelvereniging ..Mobiel" vrijdagavond in hotel Toor haar huishoudelijke vergadering gehouden. Se cretaris H. Brokaar en penningmeesteres- se mevrouw E. Goedhart-Kapteyn lieten in hun jaarverslagen optimistische klan- In de vacature van de heer A. Hofland is de heer E. R? Behrend uit Rijnsater- woude als regisseur benoemd. De heer Behrend Heeft een brede culturele belang stelling, onder meer met betrekking het amateurtoneel, op welk terrein reeds eerder als regisseur werkzaam r In mei 1955 organiseerde de nieuwbe noemde regisseur in het Alphense raad huis een tentoonstelling van schilderijen Orgelconcert door jongeren Het 48ste Artifex-orgelconcert zal worden gegeven door Frits Boom en Hans Peters, belden uit Den Haag en Simon de Zee uit Lisse. Deze 3 jonge organisten zullen woensdagavond 16 mei om 8.15 uur in de St. Jacobuskerk (Parkstraat) te Den Haag een concert verzorgen waarvóór het programma werken vermeldt van Bach, Franck, Mes- siaen en Andrlessen. De 18-jarige Hans Peters, leerling van Jan Schmitz (orgel) en Marius Monni kendam (compositie), is momenteel organist van de O L.V. v. Goede Raad- kerk (Bezuldenhoutseweg). Hij is uitstekend improvisator en zal dan twee improvisaties geven: één op thema dat enige ogenblikken tevorei worden opgegeven en één vrije improvl- Frits Boom, amateur, leerling van Jan Schmitz en oud-leerling van de bekende componist Koeberg, heeft als bijzonder heid dat hij alle werken uit het hoofd speelt. Simon de Zee ls organist van de War monderwegkerk te Leiden, Evenals Frits Boom is hij amateur; hij verricht zijn dagelijkse werkzaamheden bij de PT.T Simon de Zee werd het vorig jaar na een auditie uitverkoren om voor Artifex een ert te verzorgen. i Pakls n, Chau- De premier v dri Ali, die op 15 communistisch China r.ou brengen, heeft zijn vertrek uitgesteld tot 2 juni. Voor het uitstel werd geen reden op gegeven. Het schijnt voort te komen uit de onzekere politieke toestand in west- Pakistan. FAILLISSEMENTEN (Opgegeven door Van der Grqai en Co) Uitgesproken; P. J. v. Aart. commissionair. Breeplein 5. R'dam. cur. mr D J Bolder- an; A. Apon. h/o Lakspulterij De Aard- >1. Diepenhorst 16d, R'dai Rave J Ver 12. Schiedaa ienhofje G. M Hovingh; J. lander Th Keulaerds. Heerlen; H IIcken. koopnv. Rechtstraat 56. Maas- loht. eur. mr E E. M. Melchers: V. Bent- nti en Jutting N.V., nertz-farm, Vennenweg Boe. cur. mr. B G Wildcrvanck de Ble- Zutphen Apeldoorn; dekeolein IQ. Geleen. Wensink. Kerks Deutz. V. Pijls. 1 Vel- Breedevuort ibr B.TF.. G roenlo. cur mevr M. Onland-Dentenaer, Winterswijk; P Reterink. woonsch. Ark Royal, jachtwerf Delft; N V Kolgas Tech- ïrdern.. Gr. Hertoginnelaan ir mr, J Lichte. Leiden Slewertseru motorrijwielen. letipd; A J v Reeuwlik. Zoetermeer: d Brand, textielhandel Evgelshoven; éance; aan F J J. E Ernst, h/o Fr Sporthandel Noordelnde 27. Den lng 22 3. bewtndv P Rozcnboom Marktpl 3e. voorl. bewtndv mr. A. Delft, verhoor 31/5 11 u. coopm Sonnega Grooten koopm.. Bocholtz; RHswljk Z.H A de Haan. br De Haan. Noorderhout- ;rij Hajo Zoetermeer; N V ïtra'e. Den Haag; G Baards m: F v d Hoonaard, h/o Vlaardlngen. R'dam; J J nu-; Het Spinnewiel. R'dam; Bolsward v/h A'dam; Meyer lam; Confectlefabr Acofa HAZERSWOLDE Geref. Kerk beroept De Geref. Kerk heeft een beroep uit gebracht op ds G. ter Steege te Vianen. Ds Ter Steege werd in 1921 geboren en is sinds juli 1952 in Vianen werkzaam. Nieuws van Rapid De meisjes-adspiranten van Rapid speelden zaterdag een competitiewed strijd tegen de meisjes van AHC '28. Bij rust was de stand 20 in het voordeel van Rapid. Via 21 werd het 31 voor Rapid. Het prima verdedigen van het doel door de AHC '28-keep6ter voorkwam eer grotere overwinning van de Hazerswou- ders. De meisjes van Rapid hebben tol dusver alle competitiewedstrijden ge- KOLDEKERK AAN DEN RIJN Raadsvergadering Vanavond komt de raad bijeen voor d benoeming van een onderwijzer aan d- openbare school. Op de voordracht staan 1. J. Scherphof, Enschede; 2 H A. Wil- lemse, Enschede en 3 H. Wicherts, Gar- merwolde TER AAR Op de agenda komen de volgende voor stellen voor: Aanleg weg langs Smids kade, wijziging statuten stichting drink waterleiding De Elf Gemeenten, subsidie aanvragen. ffOLHRVCCE Oogst van de straat Gevonden: armband, sportriem, kano. Verloren: armband, broche, kindertuig. en tekeningen, waarvan de meeste uit eigen bezit. Mobiel telt momenteel achttien werken de leden en mag zich gelukkig prijzen, dat in de vacature van een regisseur reeds zo spoedig is voorzien. Jubileum H. C. Peek Zaterdag herdacht de heer H. C. Peek, dat hij 25 jaar geleden in dienst trad bij de motorenfabriek De Industrie van D. en Joh. Boot N.V. Een van de directeuren bracht de jubilaris in de Conradstraat bezoek, waarbij hij hem dankte voor de belangrijke diensten, aan het bedrijf bewezen. Bekwaamheid, ijver, accuraat-, heid en plichtsbetrachting zijn de eigen schappen van de heer Peek. Aangeboden erd een enveloppe met Inhoud. Velen hebben in de loop van de dag de gelegenheid gebruik gemaakt de heer Peek geluk *-3 wensen. De heer Peek is ook lid van de kern, zodat de kern leden rich ook niet onbetuigd lieten. Botsing op Oudshoorn- seweg Zaterdagmiddag kwamen twee bromfiet sers op de Oudshoornseweg met elkaar in botsing: de een gaf de ander geen voor- ang. De heer J. G. uit Leiden liep een wond boven het rechteroog en een zware hersenschudding op en de heer A. B. uit Woubrugge verwondingen aan hoofd, een m de knieën en een hersenschudding. De school-verkeers- examens 363 Leerlingen van ln totaal 13 scholen hebben dit jaar deelgenomen aan de ver- keersexamens. Zoals bekend, bestaat dit ïen uit een schriftelijk en een prak tisch deel. De resultaten van het schrif telijke werk waren van dien aard, dat slechts zeven kandidaten behoefden te worden afgewezen. In het begin van de vorige week zijn in deze omgeving van het raadhuis de praktische bekwaam heden getoetst. Van de 356 kinderen heb- er 334 aan deelgenomen; 29 moesten worden afgewezen. Dertien scholen lever den foutloos schriftelijk en praktisch erk. De diploma'6 zullen op de scholen wor den uitgereikt. Verkiezing ambtsdragers Tot ouderling van de Geref. Kerk van Alphen zijn gisteren gekozen de heren P. J. Belt, E. Boer. J. Snel, S van Hemeber- en E de Vries; tot diaken de heer J. KATWIJK AAW ZEE Jaarvergadering van „De Brittenburg" In het Jeugdhuis werd de jaarvergade ring gehouden van de bouwvereniging „De Brittenburg". De voorzitter, de heer P. Guyt, maakte bekend, dat een begin was gemaakt met de bouw van 78 wonin gen en 3 winkels in het uitbreidingsplan „De Koestal". De secretaris, de heer Kl. Haasnoot, en de penningmeester, de heer A. Wassenaar Azn.. brachten de jaarver slagen uit. De nieuwe kascommissie be staat uit de heren K. van der Visch en J. Heemskerk. Herkozen werden als bestuurslid de he ren P. Guijt, H. Haasnoot en H. A. Dijks man. Als commissaris werd herkozen de heer J. C. de Krijger, terwijl in de vaca ture C. Leget werd gekozen de heer J. N. Ouwehand. Ten slotte was er nog een bespreking over de verdeling van de woningvoorraad. Bouwplan van Bouwkas Ned. Genieenten In de Oranjezaal werd een bijeenkomst gehouden van de Bouwkas Ned. Gemeen ten. Wegens vertrek van de heer C. van der Perk werd tot lid van de plaatselijke commissie gekozen de heer C. Smit. Een discussie werd gevoerd over de kwestie om op gronden, die het gemeentebestuur wenst beschikbaar te stellen, een bouw plan tot ontwikkeling te brengen. Men besloot, het architectenbureau Verloop en Van der Meij schetsplannen te doen ont werpen. Drie huwelijksfeesten Binnenkort hopen drie Katwijkise echt paren een huwelijksfeest te vieren. Op 23 mei is het echtpaar G de Mol-W. van Leeuwen in de Secr. Varkevisserstraat 125 vijftig jaar getrouwd, het echtpaar J. Be- deker-A. E, Buitendijk uit dp Voorstraat 2 zal woensdag zijn vijftigjarige echtver eniging herdenken en M. van Rhijn en M. Ouwehand hopen op 23 mei de dag te herdenken, dat zij 55 jaar geleden in het huwelijk traden. Burgerlijke Stand Katwijk Geboren: Arle. z v A. de Vreugd en D. van Duijvenvoorde; René H. R.. z v J. W. Bcumer en E C. Echter; Cornelia A., z v K. C, Zwanenburg en A. Ver- hart; Dick, z v J. v. d Bent en M. v. d. Plas; Hugo J. z v T. Kuijt en J van Dijk; Magdalena Alb d v P Ouwehand en A. Vlieland: Gerrlt, z v T van Dijk en P v. d. Oever; Marja, d v J. Boesaard en C. H. Teske; Cornells J„ z v J. Maag- delijn en H. L. Borsboom; Johanna C., d v W Ouwehand en C. Klok; Jacoba Gr., d v W. van Dijk en J. Zwanenburg; Catharina L.. d v A. Heemskerk en Tr. v. d. Bent Ondertrouwd: A. W. v. d. Plas en M. Aandewiel; J. v, d. Eijkel en P. J. v. d. Bent: J. Valk en J. Haasnoot; G. van Duijn en W. Messemaker; W. Masmeijer j. E Franse; B. van Delft en C. van Rijn; W. v. d. Plas en A. J. v. d. Plas; Zwanenburg en M de Mol Getrouwd: J. de Vreugd en Tr. Im- thorn; C. Barnhoorn en A. Imthorn; C. Haasnoot en T. Plug; M van Beelen en an Duijn; C. v. d. Plas en W. de Rooij. Overleden: Jacob Guijt, 79 j, echtge noot van J. van Duijn. lloog en laag water Dinsdag 15 mei: hoog water 6.30 en 19 02. laag water 1.13 en 14.40. KATÏÏ IJK AAN DEN RIJN Tocht ouden van dagen In de tweede helft van juni zal de uit gaansdag voor de ouden van dagen wor- gehouden. Deze week wordt ervoor gecollecteerd. KATWIJK Speurwerkprijs voor Lammeren prof. De raad van bestuur van het Koninklijk instituut van ingertieura heeft op grond het advies van een commissie beslo ten de speurwerkprijs 1956 op het gebied scheepsbouwkunde (gouden medaille) boe te kennen aan prof. dr. Ir. W. P. A. Lammeren, directeur van het Neder lands scheepsbouwkundig proefstation Wagen lngen. DIAMANTEN HUWELIJK IN HAZERSWOUDE De heer en mevrouw Joh. van Gent en I. van Gent-Kruithof, Voorweg 18, Ha- :erewoude, hopen op 22 mei hun zestig jarige echtvereniging 1c herdenken, De bruid is 83 jaar en de bruidegom 84 jaar. Beiden mogen zich nog over een goede gezondheid verheugen en verrichten nog dagelijks hun werk. Mevrouw Van Gent kt in het huishouden en haar man is bij landbouwer Hofman ln dienst. Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, van wie er nog twee in leven zijn. Er zijn veertien kleinkinderen en eJf achterkleinkinderen De lozer die ons dit bericht toezond schreef letterlijk: ..Het is bruid en brui degom aan te zien, dat zij beiden nog zeer kras zijn, en wat opvalt als men daar op bezoek komt. zijn de eenvoud en de net heid. En wie kent Hannes van Gent met en man vol humor en levenslust? Het zal hen die dag zeker niet aan belang stelling en goede wensen ontbreken". Belgische beurzen voor jonge kunstenaars De Belg:6che afdeling der gemengde technische commissie ter uitvoering van het Nederlands-Belgisch Cultureel Ak koord stelt voor het cursusjaar 19561957 een beperkt aantal studiebeurzen ter be schikking ten behoeve van jonge schil ders, beeldhouwers en grafici, die na een degelijke 6tudde van enkele Jaren aan een instelling in Nederland door een verblijf in België hun opleiding zouden willen voltooien Nadere inlichtingen worden verstrekt door de afdeling Buitenlandse Betrekkin gen van het ministerie van O. K. en W., Nieuwe Uitleg 1. '6-Gravenhage.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 7