Dior schiet zijn pijl, maar... is het in de roos Hervormd-luthers gesprek wordt voortgezet Eenbenige uitbreker meldt weer bij de politie zich ERWTENSOEP Emigrant gaat nog te vlot over de brug NIEUWE LETDSCHE COURANT VRUDAG 3 FEBRUARI 1956 (Van onze moderedactrice) DIOR HAD BELOOFD van het alfabet af te stappen en geen nieuwe let- terlijn te brengen. Maar ondanks zichzelf zal toch waarschijnlijk zijn nieuwe mode onder een letter kómen en wel de F. Die F is ontleend aan het woordje Flèche, wat pijl betekent. Of Dior met deze pijl in de roos ge schoten heeft, zullen we moeten afwachten. Zijn pijl gaat in opgaande lijn: kokemauwe rok als een stok en het boezemloze lijfje met de ingenieus aan geknipte mouwen als de veertjes aan de kop van de pijl. Onder die boezem (die er niet mag zijn) is een ceintuur van stof of leer aange bracht. De vrouw mag geen taille en geen heupen meer hebben! Denkt daaraan. Bij de japonnen wordt een caraco ge dragen, een los jasje, dat geen bolero en geen spencer is, maar een kruising van die twee. De blouse is teruggekeerd In de collectie van Dior. Het materiaal is shantung, or ganza en piqué. Ook de mantels en tailleurs hebben bij Dior een ceintuur. Dior spreekt over „manteaux d'enfant", maar dan zijn het uitgegroeide kindermantels! Een sombere noot in de zomerse fleurig heid brengt Dior door veel zwart. Talloze zwarte modellen of imprlmés op een zwart fond. Verder wat wit en beige en soms als een vlam wat rouge-Dior. De zool loopt door SCHOENEN MET RINKELS Dior-Delman heeft een voorliefde voor schoenen. Zijn leest is dit keer bijzonder slank met een puntige neus. ontworpen door Roger Vivier. De entré is kort. De hakken zijn zeer verschillend en dikwijls ongeveer vijf centimeter hoog. De hak is vér onder de voet geplaatst. De Watteaulijn van verleden jaar is doorgevoerd. We laten een model zien met deze hak, dat in panamastro is uitge- Het volgend schoentje met de zeer hoge hak heeft rinkelende ornamentjes op de wreef en een blinkend gespje. Ten derde tonen we een roze satijnen schoen, waarbij de zwarte zool onder de hak is doorgetrokkeq en weer tot de bo- venach ter kant van de hak loopt. Ook kwam Dior met grappige „wantjes" voor de voet. Voor de grote teen is een apart vakje gemaakt. Ze zullen vast en zeker door menige handige vrouw zelf nagemaakt worden. Het materiaal is van badstof. Wie ze bij Dior koopt, zal er min stens f50 voor moeten betalen! Panamastro Eerste Kamer meent Terugkeer Ambonnezen onzekere zaak Waarom wil de Indonesisdhe regering de repatriëring van de Ambonnezen voorlo pig beperken tot 50 gezinnen per maand? Is dit aantal in overleg met de Neder landse regering vastgesteld? Hoe is in tussen de reactie van de Ambonnezen ge weest op de uitnodiging om naar Indo nesië terug te keren? Deze vragen stelt een aantal leden der Eerste Kamer in het voorlopige verslag over de begroting van maatschappelijk werk Zij staan min of meer sceptisoh te genover een eventuele terugkeer en be treuren het. dat hierover in de pers mede delingen zijn verschenen, voordat de re gering berichten kon publiceren en de commissaris van Ambonnezenzorg met de vertegenwoordigers van de organisaties overleg had kunnen plegen. Over het algemeen ziet de Kamer ech ter wel perspectieven in de Indonesiscne bereidverklaring, al is ze er niet zeker van, óf en in hoeverre de Indonesische regering de gedane toezeggingen waar zal kunnen maken. De verklaring van minis ter van Thiel dat de terugkeer een vrijwil lige daad van de betrokkenen moet zijn, waarop de Nederl. regering op generlei wijze invloed heeft uit te oefenen, is met algehele instemming ontvangen. Overi gens verwacht men, dat een aantal Am bonnezen voorshands nog in ons land zal blijven, ondanks de mogelijkheid tot repa triëring. Daarom juichen de leden het wijziging in de huisvesting van de Am bonnezen te brengen, welke het ook mo gelijk zal maken hen meer in het arbeids proces op te nemen. Naar aanleiding hier van wordt weer de vraag gesteld, of niet een aantal hunner In het leger kan wor den opgenomen Verscheidene leden vragen voorts of de minister kan meedelen, weike plannen er bestaan tot uitbreiding van de woon ruimte, zulks met het oog op de groeien de Ambonnezengemeenschap en de ver vanging van oude, niet meer bruikbare woonoorden. Met name zouden zij gaarne willen vernemen, of de bedoelde uitbrei ding een zo snel verloop heeft, dat moei lijkheden met de beperkte woonruimte kunnen worden overwonnen. Waardering heeft men tenslotte voor de activi teit, die de commissaris van Ambon nezenzorg en zijn medewerkers aan de dag hebben gelegd, in het bijzonder voor het onderwijs aan jonge Ambonnezen. Minister Beel antwoordt mr Beernink (c.h). (Van onze parlementsredactle) In antwoord op een desbetreffende vraag van 't Tweede-Kamerlid mr. Beer nink (c.h.) deelt minister Beel mee, dat de circulaire van 5 oktober 1950 betref fende het verlenen van extraverlofdagen voor het bijwonen van kerkelijke verga deringen, van overeenkomstige toepassing kan worden beschouwd op dè nieuwe re geling inzake vakantie, vakantie-uitkering en verlof voor de burgerlijke rijksambte naren en arbeidscontractanten, in dienst van het rijk. In een circulaire, die hij bin nenkort aan de verschillende departemen ten zal doen toekomen, zal de minister o.a. de mogelijkheid tot het opnemen van buitengewoon verlof voor kerkelijke ver gaderingen nader toelichten. Brand in sigarenfabriek te Roosendaal Gistermiddag brak brand uit in de Hudson-sigarenfabrieken in Roosendaal De brand ontstond in de eerste verdie ping van de droogkamer, waar een grote voorraad sigaren en houten vormen opgeslagen. Droogkamer en kantoren werden in de as gelegd. De fabriek was verzekerd. Hervormde synode op Woudschoten Geen wederzijdse afvaardiging tussen geref. en hervormde synoden TN HAAR VOORTGEZETTE zitting heeft invoering vi de hervormde synode zich bezigge-]van Kerk houden met het rapport van de commissie voor het hervormd en luthers gesprek. Velen namen aan de discussie deel. De lutherse hoogleraren Kooiman cn Mön- nicb waren ter synode aanwezig. Het stuk ommfssie: Consensus over 't Avond maal, zal gepubliceerd worden, als ook de Evangelisch Lutherse Synode cr zich ak koord mee heeft verklaard. Besloten werd voorts kerkordeiyke wijziging*" voor t® bereiden, waardoor kanselruil en inter- immunie mogelijk wordt. Het gesprek kl worden voortgezet. Voorts kwam het verslag van de her- md-gereformeerde gespreksconir- "ie in de orde. Voorlezing werd gedaan van de brief der Geref. Synode, waarom deze niet tot een wederzijdse afvaardiging naar beide synoden kon besluiten, Dr. Berkhof zette uiteen, dat de Geref. synode al'leen deputaten wil benoemen ter voorlichting het Geref. standpunt. Wel wil men samenspreking van theologen en niet- thgologen over kwesties, die beide kerken aangaan, doch de Geref. Synode wilde geen richtlijnen geven voor plaatselijk gesprek. Van verschillende zijden werd aange drongen het contact zoveel mogelijk vast te houden. De synode zal een brief zenden aan de Geref. Synode, t hervormde kerkeraden rullen richtlijnen gegeven worden voor gesprekken plaatselijk niveau. Ook zal de synode regelmatige besprekingen over proble men in het kerkelijke en publieke leven bevorderen. Namens de orgelcommissie deelt de zitter, mr. W. F. Schokking mede, dat het aantal gevraagde adviezen stijgende is. De heer Lamb. Erné acht het elektronische gel inferieur. Willem Hülsman deelt mede, dat vele orgels in het watersnood- gebied door de zoute dampen ernstig be schadigd zijn. De subsidie uit hei Ram penfonds wordt zeer gewaardeerd Ds. R. Kaptein van Akersloot—Limmen wordt in verband met zijn benoeming tot secretaris van de Raad voor Kerk en Gezin en de Raad voor de Herderlijke Zorg beroepen tot predikant voor buiten gewone werkzaamheden, indien hij deze benoeming aanneemt. Ds. G. J. Geels te Oldeboora wordt benoemd tot secretaris de afdeling voorlichting van het lan delijk Diaconaal Bureau en eveneens beroepen tot predikant voor buitennge- one werkzaamheden. Voorts werd behandeld het rapport van e commissie voor bewapening?vragen, ingesteld n.a.v. een brief van dr Berkhof ter herziening van het Herderlijk Schrijven over Oorlog en Vrede sinds de voorzitter. mr G. J. Scholten. wees op de tegenstelling der meningen, waar- r het moeilijk was tot een bepaalde iclusie te komen Wel is men het er- ■r eens, dat de arbeid der kerk zich et toespitsen op het voorkomen van log. Maar dan gaan de wegen uiteen i deel der commissie aanvaardt de van Evanston (bewapening, zolang er n akkoord is tussen oost en west): een Ier deel stelt, dat bewapening de oor- aantrekt. Over de noodzaak van een internationale gemeenschap met machts- liddelen is men het eens. De kerk moet chtige volkerengemeenschap, bestrijding an overspannen nationalisme, hulpver lening aan onder-ontwikkelde gebieden intact met andere kerken ook achter het IJzeren Gordijn. Over het stuk dezer itssie ontspon zich een brede dis- (Advertent ie) Welterusten Kunt U niet slapen door rheumatiek, spit. ischias, hoofd- en zenupijnen. neem dan Togal. Togal verdrijft snel en afdoen de die pijnen en U slaapt weer rustig de gehele nacht door. Togal baat waar an dere middelen falen. Togal zuivert de nie ren en is onschadelijk voor hart en maag. Bij apoth. en drog. 0.95. 2.40 en 8 88 Dr. Belia Jansen, Uirecht, 66, overleden lp Utrecht is op 66-jarige leeftijd over leden mejuffrouw dr. Bella Jansen, die van 1919 tot haar pensionering in 1955 het christelijk gymnasium aldaar als lerares In de Duitse taal verbonden was. Van 1933 tot 1945 vervulde zij hier tevens ctoraat. Mejuffrouw Jansen, die cultureel zeer erudiet was, zou juist dezer dagen aan de Utrechtse volksuniversiteit sus begonnen zijn over: Stromin- de moderne Westeuropese letter kunde. De Prins ere-ridder van culinaire broederschap Prins Bernhard zal begin maart wor den geslagen tot „chevalier d'honneur" de ..Confrérie de la Chaine des Ro- urs". Deze confrérie is een culinaire broederschap, waarvan de oorsprong te ruggaat tot de Franse „Corporation des Ayeurs" van 1248. Ere-president is de Franse president Coty. Van de Nederlandse afdeling zijn prof. dr. J. F. R. Nuboer uit Utrecht en oud-minister mr. M. P. L. Steenberghe reeds ..chevalier d'honneur" Voedseltekort in Rusland. Naar aanlei ding van een nijpend tekort aan aard appelen en groenten hebben de Sowjet- leiders Kroesjtsjef en Boelganin een de creet uitgegeven, waarin wordt aange drongen op drastische verhoging van dt aardappelen- en groentenpróduktie in het nieuwe landbouwseizoen; het grootste landbouwplan van Koesjtsjef (twee jaar geleden opgesteld) zou zijn mislukt door de slechte weersomstandigheden; door koudegolven zijn grote voedselvoorraden verloren gegaan. Geneest ruwheid en schraalheid Oorlog Salaiisbespieking Ambtenarencentrum wil verder gesprek Het AmbtenarencentTum meent dat het rapport der commissie van loondeskundi- gen zo vaag en zo vol onzekerheden is dat op grond daarvan zeker niet kar worden geconcludeerd, dat het bij d« laat6te loon besprekingen door de rege ring ingenomen standpunt juist is ge weest en zij terecht het geringe verschil tussen haar voorstellen en het compro mis-voorstel van de grootst mogelijke meerderheid der centrales van overheids personeel heeft afgewezen. Veeleer leidt juist de uit het advies duidelijk gebleken onmogelijkheid om tot een nauwere loon vergelding te komen tot de conclusie, dat er volgens het centrum thans alle aanleiding is de salansbe&prekingen te hervatten. Dronk chauffeur vóór het rijden 25 borrels? Tegen de 47-jarige Amsterdamse expe diteur C. v. d W die door de rechtbank wegens het dronken besturen van een tot zes weken gevangenisstraf en jaar ontzetting uit de rijbevoegdheid veroordeeld heeft de procureur- generaal te Amsterdam uitsluitend zee weken gevangenisstraf geëist Bij zijn arrestatie sprak de expediteur wartaal en moest geholpen worden, niet docy de knieën te zakken. Zelf klaarde hij vier a vijf flesjes bier te heb ben gedronken, maar het alcohol percen tage in zijn bloed was drie pro mille en 2,5 pro mille komt ongeveer overeen met twintig borrels. Dit hoge percentage zou echter te wijten zijn aan een riekte Chauffeurs hebben hun klachtenboek De Alg. Verladers en Eigen Vervoer ders organisatie, aangesloten bij de stich ting „Les Routiers Européens" heeft van daag op alle chauffeurpleisterplaatsen klachtenboeken gedeponeerd, waar chauf feurs kritiek kunnen uiten op naar hun mening slechte weg- en verkeerssituaties, suggesties doen ter verbetering en hun zienswijze geven op veel voorkomende verkeersfouten. Mocht de belangstelling dit wettigen, dan zal iedere pleisterplaats elke maand van een klachtenboek wor- Ned. Opera krijgt ruim f 1 miljoen van A'dam De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteren besloten aan de Nederlandse Opera een subsidie im totaal tot een be drag van f 1.020.000 te verlenen voor het seizoen 1955-1956. Hierin zijn vervat een bedrag van f 775.000 voor het tekort op de opera-exploitatie en een bedrag van f 245 000 op de ballet-exploitatie. Meerdere raadsleden drongen aan op het engageren Ned. krachten en op een meer per manente verbintenis met de eerste diri gent. IJstoeslag. De van Nederland op De nemarken varende lijnen, K.N.S.M. en Rotterdam Sorrt Lijn, heffen thans een ijstoeölag van 15*/» op fr. vrachten. Een akrobaat van formaat Nadat hij zijn been gebroken had 29-jarige schilderijenkoopman J. V. uit Amsterdam, die pas wegens inbraak in het kasteel Zoe- len tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld, heeft gisteren een mislukte ontvluchtingspoging uit het Arnhemse Huis van Bewaring on dernomen. Hoewel V. een houten been heeft, bleek reeds tijdens de rechtszitting dat V. een akrobaat van formaat is. In zijn tegen woordige toestand zag hij bij de inbraak kans zich aan de klimop op te trekken op een ladder te klauteren. Het houten been kreeg hij, toen hij tijdens een rechtszitting voor een ander delict in Alkmaar met een salto uit het n het gerechtsgebouw wilde Een politieman schoot hem in zijn been, dat later moest worden ge amputeerd. had gisterochtend de lakens van zijn bed tot een touw geknoopt en verzocht 's middags tot de gevangenisgeestelijke te worden toegelaten om een boek te halen. Via een op dezelfde verdieping gelegen kapel zag hij kans op een plat dag te komen. Hy bond het zelfgemaakte touw aan een uitsteeksel vast en begon zich de twaalf meter naar beneden te laten zak ken. Halverwege brak het touw en V. smakte zes meter naar beneden, waarbij hy zyu gezonde been brak. Zonder echter een kreet te slaken kroop hy enkele tientallen meters langs de garage naar de hoofdingang van het ge bouw, waar de portier zich vol verbazing over hem ontfermde. In de gevangenis werd zijn been spalkt en de gevangenisdokter achtte het raadzaam hem naar het ziekenhuis over te brengen. Zijn wilskracht was toen nog zo groot, dat hy zelf op de brancard wilde kruipen! In het Huis van Bewaring had men niets van de ontsnapping bemerkt. Wel hadden enige toeschouwers op straat ge zien hoe V. langs het laken naar beneden gleed. Zij hebben echter geen alarm ge- A lleen HONIG maakt de échte ouderwetse per pakje voor 4 volle borden 58 cent MR. IR. B. W. HAVEMAN, de regeringscommissaris voor de emigratie, deelt de mening dat het gevaar thans aanwezig is, dal. nu de emigrant vaak te vlot over de brug gaat, hij onvoldoende voorbereid ons land ver laat. Door de grote vraag nemen de immigratielanden thans echter veel gemakkelijker adspirant-emigranten aan dan vroeger, ook wanneer zij niet geheel geschoold zijn. De emigrant is dan wel eens geneigd de gemak kelijke weg te kiezen. Gevaaronvoldoende voorbereiding De heer Haveman is echter met zo pessimistisch over de slechts 10 pet der emigranten die de voorbereidiingscuTsus- sen volgden. Dit cijfer wil ral. niet zeggen, dat de anderen geen aandacht aan de voorbereiding zouden besteden. De sug gestie om tot een zekere verplichting te komen, dus tot meer papieren, lijkt hem te vergaand. De heer Haveman maakte deze opmer kingen aan de hand van hem gestelde gen in de openoare vergadering van Raad voor de emigratie, die gister middag in de grote vergaderzaal van de Sociaal-economische naad in Den Haag werd Behouden. Naar aanleiding van een vraag van de heer BroekhoQt over de emigratie van Indische Nederlanders naar Rrazüldë, deelde hij mee. dat ongeveer 60 pet der emigranten naar Brazilië udt Indische Nederlanders bestaat. Uit Djakarta ver trokken naar dit land rechtstreeks, met eniger mate hulp van de Nederlandse emigratie-organen. 500 600 Indische Ne derlanders. Dezen hebben het relatief moeilijker dan de Indische Nederlanders, die uit Nederland vertrokken. Met betrekking tot het subisidievoor- stel en Canada. Begreep vragensteller dre. Roemers goed. dat de regering on derscheid wil maken. Maar, zo zei hdj, het is de bedoeling der regering geweest, dat de keuze van het emigratieland niet zou worden beïnvloed door de over tochtekoeten. De heer Haveman noemde de opmerking tot op zekere hoogte juist. De Nederlandse regering die by bet emi gratiebeginsel het bilaterale beginsel hul digt, kan en zal wellicht haar standpunt aanzien van ae subsidiëring in her weging nemen ten opzichte van die landen, welke in de emigratie slechts een Hatera! show" kunnen zien. Men kan variaties overwegen^ met inachtne- Handen en Lippen ruw?PUROL Arts verzweeg 29 mille voor de belasting Twee maanden gevangenisstraf en vijf duizend gulden boete eiste gisteren de Haarlemse officier van Justitie tegen de 61-jarige kinderarts W. M. N., die bij zijn belastingaangifte over 1952 ruim 29.000 gulden aan inkomsten zou hebben ver zwegen. Hij verklaarde geld te willen wegleggen voor de oude dag. De Haarlemse officier van Justitie heeft gisteren bij verstek tegen de winkelier J. V. uit Santpoort acht maanden ge vangenisstraf met bevel tot onmiddel lijke inhechtenisneming en vyfduizend gulden boete geëist Hij had aan de be lasting opgegeven in de jaren 1952 en 1953 2700 en 7200 gulden te hebben ont vangen, resp. 7.000 en 3.660 gulden te Drie kinderen uit raam. Drie kinde ren, die een Parijse huismoeder in bed had gestopt vanwege de kou, schoven een stoel voor het raam van de woning op de derde etage en vielen al spelende alle drie uit het raam; de tweejarige Jean Claude overleefde de val niet en zyn vier jarig zusje Daniele overleed onderweg naar het ziekenhuis; de zesjarige Chris tian brak zijn rug. Wens van gesneuvelde ingewilligd Washington, 2 februari In 1941, enkele dagen na Pearl Harbor, sneuvelde de eenste Ameri kaanse oorlogsheld kapitein Collin Kelly in de Grote Oceaan. In epn brief die hü had achtergelaten, sprak hü de wens uit dat zyn zoon, toentertijd één Jaar oud. in 1956 toe gelaten zou worden tot de Ameri kaanse militaire academie in West Point. President Roosevelt die van deze wens op de hoogte werd ge steld. schreef een brief aan „de president der Verenigde Staten in 1956" waarin hy de wens van de vader herhaalde en verzocht alles te doen wat mogelijk was om hem in te willigen. De brief werd naar het Nationale Archief gezonden met de opbracht hem tot 1956 te bewa ren en hem da® aan de president die dan in functie zou zijn te over handigen. Ongeveer twee weken ge leden heeft de nationale archivaris de brief te vooreohijn gehaald en naar het Witte Huls gezonden. De huidige president. Eisenhower, heeft onmiddellijk de jongen, die thans 15 jaar is. laten opzoeken en hem laten vragen of hü iets voor een militaire loopbaan voelt. Kelly Junior toonde grote interesse maar hU zal nog anderhalf jaar moeten wachten alvorens hij ingesohreven kan worde®, want voor Weet Point moet men 17 jaar zUn. Raad voor de Scheepvaart Kapitein deed geen moeite om schipbreukelingen te redden Schandaal bij zinken van Ned. schip De Nederlandse kustvaarder Westward Ho werd 29 nov. 1954 in de Ierse Zee door een vliegende storm overvallen. Het schip, geladen met piekyzer, verging en alle elf opvarenden kwamen om. Op d© zitting van de Raad voor do Scheepvaart gisteren in Amsterdam, bleek dat de kapitein van de Westward Ho zeer nauwkeurig bad toegezien, dat de ladóng zó werd gestuwd, dat geen kans op schuiven bestond. Aan de hand aangespoelde en beschadigde planken luik I kwam de raad tot de oonclusie. dat bij het laden van piekijzer het laagflüg- gende luik I va® dergelijke schepen zwaring eist, waarmede wordt uitgegaan boven de internationale afspraak dien aangaande. Niet gerea' Op 27 november van het vorige Jaar kwam het. m.s. Carpo van de maatschap pij Zeevaart enkele kilometers van Li zard Head in een storm en verging, waarbij alle twaalf opvarenden een ze®- Soustelle, biyf bier! Een menigte van geveer 70.000 Fransen en Arabieren heeft gisteren gedemonstreerd tegen de komst (dinsdag) van de nieuwe resident-minister voor Algerije, Catroux; „Wij willen Frans blijven met Soustelle!" riep de menigte; men probeerde Soustelle tegen te houden toen hij aan boord van het schip wilde gaan waarmee hij naar Frankrijk zou trekken; de betogers gaven uiting aa vrees dat de nieuwe Algerijnse politiek van Mollet („Algerijnen en Fransen samer ter stembus") het einde van de Franse po sitie zal betekenen. K ALODERM A GELEE voor RUWE, GESPRONGEN handen -luWJilf IHII' INSTINCTMATIGE ZELFVERNIETIGING SS8) Toen Schopcnhauei dat een eekhorentje, bevar turende blik van een «lang door het monster liet knoopte do wysgeer aan d nis de zwartgalligste bescho „De gesehiedi gelezen had, geroofd en leeggeslurpt door dalzelfde gen door de schattige eekhorentje, zal werkelijk niet zich willoos vertederd worden by het verschynen van oppeuzelen, deze rover! En als de vogel de keus ze gebeurte- wordt gelaten, zal rij het dus zeker op iwingen vast. de kikker houden. ran he- Het geval van de verslonden eekhoren totaliteit vormen. Kort geleden hebben we gewezen op de groene veldsprink- haan, die rustig blyft zitten als de roof- inchbge bidsprinkhaan haar aan mootjes wil knippen. De erfenis die de magie ons heeft nagelaten, heeft velen er toe ver leid in dit geval te veronderstellen, dat de bidsprinkhaan haar slachtoffer hypno- De zaak-Jungschlager loopi af In de 58ste zitting van het proces-Jung- schlager zijn drie getuigen verhoord, die niets over de verdachte wisten, mede te delen, doch beweerden tegen hun wil bij de organisatie van kapitein Westerling te zUn geraakt. Van een hunner merkte de verdedigster, mevrouw Bouman op, dat de verklaring geheel buiten de zaak stond. Dinsdag zal de oud-havenmeester van het vliegveld Kemajoran, de heer Mulder, worden gehoord. Dit is dan de laatste zitting van het onderzoek. Tachtig kinderen op een losgeraakte ijsschots Bonn, 2 februari. Politiemannen en brandweerlieden heb ben vandaag met touwen en ladders tach tig kinderen gered va® een drijvende ijs schots, midden in een meer nabij de plaats Minden. De kinderen waren op het meer aan het schaatsen, toen het ys bij een plotse linge stijging van het water brak en de kinderen ndet meer naar de oever konden terugkeren. Doden in Amerikaans verkeer. In 1955 jn 38.300 Amerikanen tengevolge van ?rkeerso® gelukken om het leven geko- ien zo maakt de nationale veiligheidsraad bekend; 'het. jaar 1941 houdt het triest n 39.969 doden. mansgraf vonden. De zaak kreeg grot» bekendheid, toen bleek dat de Liberiaan se tanker Casino, met een Duitse kapitein en Duitse bemanning, zich op twee driehonderd meter van de Carpo had be vonden, maar niet één poging had ge daan de drenkelingen te redden. De kapitein van do Casino gaf zelfs geen opdracht dichterbU te bomen, een Hjn dver te schieten of reddingboeien uit 1 te werpen, terwtyl dit alles zonder entg gevaar voor eigen schip kon geschieden. Volg ene een uitspraak van het Sea- amt in Hamburg heeft de Casino, slech's enkele minuten naar overlevenden ge zocht. Overigens was, volgens de inspec teur voor de ze ervaart de heer Mooien- burgh, deze uitspraak voor de kapitein van de Casino „vernietigend". Een deel va® de bemanning van de Ca sino ging in de eenste haven, die werd aangedaan van boord, omdat zij het ver trouwen in de leiding had verloren. Verschuiving van de lading (zeshonderd ton antraciet) als oorzaak van het ver gaan van de Carpo achtte de Raad van de Scheepvaart onmogelijk, hoewel geen gevelangsschotten waren aangebracht. Oorzaak is wellicht, dat de afsluitingen van de luchtkokers op de bak zijn stuk geslagen en dat daardoor water naar bin nen is gekomen. De opvarenden van d® Casino hadden namelijk gezien; dat d® Carpo in kopflaet lag. Het verdient aanbeveling, aldus de heer Moolenbungh, erop toe te zien dat de af- sluitingen voldoende zijn bevestigd De afsluiting met kettfngkofcere is kwets baar en het zou nuttig zijn, indien bij nieuwe schepen deze kokers zo ver boven het dek uitsteken, dat het mogelijk is een goed sluitend manchet aan te brengen. 1 Antennes 1 Het feit, dat slechts e.o.8.-se:nen met een handreddinglamp zijn ge zien. terwijl het schip over de mo dernste reddingmiddelen beschikte deed de inspecteur voor de zeevaart opmerken de antennes vor de radio telefonie rf echts aan één mast te be- vestigen 1® plaats van aan twee. zo- i ate thans vaak het geval is. Een tussen twee masten gespannen antenne is vooral by storm zeer kwetsbaar. De Raad voor de scheepvaart behandel de ook het vergaan van het kustvaartuig Ariël. Vijf jonge zeelieden zyn op 7 dec. 1954 bij een zware storm in de Golf van Biskaje omgekomen, omdat de sluitbalken van de dekluiken, die overigens aan de toen geldende eisen voldeden, niet be- t -tand waren tegen het wrikken van het chip, lossloegen en dus de ruimen ODen- J lieten voor de over het dek rollende hoge J ware golven. De Ariël verdween ten slotte in de golven. De inspecteur-generaal voor de scheep vaart, de heer C Moolenburgh, merkte op, dat nu ter beveiliging van schip en bemanning een wijziging voor de con- 'ructie der sluitbalken is voorgeschreven, e gledt voor alle schepen tot 1000 brt. 1 De raad zal over enige tijd in deze zaak schriftelijk uitspraak doen. j Polen, Italianen en Duitsers in Elten ter stembus F)E BELANGSTEL- U LING van de bevol king van Elten voor de verkiezing van do leden missie van advies, die de landdrost in het bestuur van het drostambt zal bij staan, blijkt in tegenstel ling tot de aanvankelijke verwachtingen bijzonder Daar de politieke par tijen geen rol spelen, worden de kandidaten gesteld door de verschil lende standsorganisaties. Hierover zyn door de landrost en de voormali. ge Duitse gemeenteraad besprekingen gevoerd. De Eltense werknemers hebben reeds een kandi datenlijst opgesteld, en de heer A. Maier, die als be stuurder van een Christe lijke vakvereniging in W.-Duitsland werkzaam is, kwam als lijstaan voerder uit de bus. De grootste opponent is een proeperinp. waarin zich middenstanders, land- en tuinbouwers hebben verenigd. De Vereniging van El tense slachtoffers en zij, die in de laatste oorlog materiële schade hebben ondervonden, achtten hun belangen niet goed be hartigd door de werkne mers en komen ieder met afzonderlijke lijsten uit. De kandidaatstelling zal officieel dinsdag oeschie- den Kiesgerechtigd zijn die genen, die op de dag der kandidaatstelling 23 jaar waren en ingezetene van het drostambt zijn, onge acht hun nationaliteit Op de verkiezingsdag, ich dus het >rdoe i dat i toren, personen van Ne derlandse, Duitse, Oos tenrijkse. Italiaanse en Hongaarse nationaliteit ayn één en dezelfde ver kiezing deelnemen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1956 | | pagina 5