M K.N.V.B.-vergadering nam reorganisatierapport aan Record-koorts schadelijk VRAAGT ACTIEVE MANNELIJKE KRACHT NETTE WERKSTER Bk m „COWBOY" NTEÜWE LEIDSCHE COURANT 6 MAANDAG 16 MEI 1955 Zaterdagvoetbal krijgt nu definitief eigen sectiebestuur (Van een onzer verslaggevers) Van de verwachte spanning en strijd op de bondsvergadering van de KNVB, die jl. Zaterdag in ..Artis" te Amsterdam werd gehouden, is niets terecht gekomen. Een bijna ongeïnteresseerde bondsvergadering nam het rapport, dat na maandenlange studie als een goed stuk werk door de Reorganisatie- Commissie was aangeboden, vrijwel ongewijzigd aan. Ongetwijfeld is dit succes voor een groot deel te danken aan de knappe, diplomatieke wijze, waarop bondsvoorzitter ir Hopster, het rapport heeft behandeld. Door een drietal omstreden punten hei rapport te lichten gedeelte var werden de amateurvoetbal werd voldaan, zodat ieder iet tweede tenslotte zijn zin kreeg en het rapport in de vergadering te verwijzen j zijn totaliteit met algemene stemmen werd wrijvingspunten wegge- aangenomen. Even probeerde de heer Zonder deze essentiele punten j Pópplein nog roet i werd het rapport, na enkele korte rede voeringen, o.a. van de heren Nijs en Srinckmann, met algemene stemmen aan genomen. De heer Nijs verdedigde de me ning van de algevaardigden van District West II. dat enkele weken geleden de drie zuilen voor het amateurvoetbal ln grote meerderheid had verworpen. De heer Hauber, sprekende voor de af delingen, vroeg een andere samenstelling van de bondsvergadering van de amateurs, waarin naar zijn mening de afdelingen waren te kort gedaan klassers, bij monde het i terecht door zijn eigen de heer Martens, terechtge wezen. dat hij eindigde met het bakken van zoete broodjes. De rede van dr Spoelder tenslotte, die zeer fijntjes en met grdte oratorische ga ven. de veel omstreden figuur van de voorzitter van VVV in het figuurlijke hemd zette, werd zowaar nog het hoogte punt van de vergadering. Maar dat was igen schuld van de heer Van Daalen, die en oratio pro domo had gehouden. Zo kr(j«l du* thans het Zaterdagvoetbal eigen sectiebestuur; het is slechts te h„r M.rWnj. w.ldm h.t rappor! .Ue.» h,„„. 4„ h,„ h" OoodjM.tou, op o.,,, •lf leden zou worden gebracht, inplaals brengen. van negen. De consequentie was, dat daar- in dan de sectie betaald voetbal vier zetels Goed beleid Na de lunchpauze, die de nodige ver broedering bracht, was het slechts een kwestie van beleid om alle meningen te overbruggen. En dat was aan ir Hopster wel toevertrouwd. De afdelingen kregen hun zin. zodat de algemene vergadering uit 47 leden zal bestaan in plaats van 38 De eerste klassers kregen hun bondsbe- stuur van 11, nadat de clausule van een proefjaar was verworpen en de heer Nijs deed water ln de wijn. door te verklaren, dat de drie zuilen van het amateurvoetbal werden geaccepteerd, onder voorwaarde, dat daarboven 'n soort van super-amatcur- bestuur zou komen. Hetgeen niets nieuws betekende, omdat het rapport daartoe vanzelfsprekend de mogelijkheid al toe opende. Aan de redelijke wens van de heer Brinckmann, dal de voorzitter van de sectie amateurvoetbal ook de leiding zou hebben van de algemene vergadering Celebes en RVC weer volleybalkampioen Zaterdag zijn in de Utrechtse Beatrix- en Irenehal de nationale kampioenschap pen volleybal 1955 verwerkt. Acht dames- en herenteams speelden daar in twee poules hun wedstrijden om de kampioenstitel. Finale dames: 1. en kampioen Celebes (Den Haag); 2. Boemerang (Amsterdam). 3. SOS (Utrecht); 4. CJO (Leeuwarden). Finale heren. 1. en kampioen RVC (Rijs wijk); 2. SMH (Amsterdam); 3. VC-Den Bosch; 4. Achilles (Enschede). De gedetailleerde uitslagen van de fi nales luiden: Dames: Boemerang (Amsterdam)Cele bes (Dén Haag) 2—3; SOS (Utrecht)—CJO (Leeuwarden) 30. Heren: RVC (Rijswijk)SMH (Amster dam) 31; VC-Den BoschAchilles (En schede) 31. Gemeentelijk elftal derde in monsterlournooi Het Leids gemeentelijk elftal, dat deel nam aan het tweedaags gemeentelijk monstervoetbal tournooi te Amersfoort neeft in de zeer sterke poule, waarin het geplaatst was. een derde prijs behaald. Korfbal Pernix IExcelsior Vanavond om zeven uur speelt Pernix f voor de competitie in de hoofdklasse West op zijn terrein aan de Burggraven- laan de belangrijke ontmoeting tegen het Delftse Excelsior. Een overwinning brengt Pernix dicht bij de titel. Waterpolo HZ en PC 4—L.W.V. 1 0—6 Bijna direct na het uitzwemmen gaf Van As zijn ploeg de leiding. Uit een vrye schop werd het spoedig door Vo gelenzang 02 en na een goede combi natie volgde een derde goal van de hand van Erades. Ook na dc rust bleef LWV sterker en door goede doelpunten van S'okkel 42J en Erades werd het 06 Sportflitsen Het Nederlands dames hockey-elftal heeft Zaterdag ln Enschede met 50 ge wonnen van Denemarken. Rust 10. Dr Euwe heeft het capitulatie- aChaaktournooi te Wageningen gewonnen met 2 pnt. Bouwmeester en Stumper» be haalden leder 13é pnt en Spanjaard 1 pnt. De Kon- Ned. Motorrijders Vereni ging, die Zaterdag in Utrecht haar jaar vergadering hield, heeft thans 11.500 leden, een stijging van 1.500 vergeleken met vorig Jaar. Lod. Prins verloor ln de 8 ronde van het internationaal schaaktournooi te Hamburg van de Duitser Pfeiffer, speel de in de 7e ronde remise tegen Castaldl en staat nu op de 13e plaats met 1 pnt en 2 afgebr partijen. De Joegoslaaf Ma- tanovic leidt met 6 pnt. Een Amerikaans schaakteam zal van 29 Juni tot 8 Juli te Moskou uitkomen tegen een Russische ploeg. Te Rotterdam is Zaterdag 67 Jaar oud overleden de heer L. van der Slik, secretaris van de algemene Nederlandse voetbalvereniging De Zwaluwen. De Nederlandse rolhockejrploeg ver loor in zijn eerste wedstrijd in het tour nooi om het wereldkampioenschap met 3—1 van Duitsland. Rust 2—0. De tweede wedstrijd tegen Portugal werd met 8—0 verloren (rust 2—0). In Melbourne is vanmorgen om negen uur de voorverkoop begonnen voor de Olympische Spelen, die ln December van bet volgende jaar worden gehouden. Lang voor 12 uur gisteravond vormden zich voor de betrokken adressen Jiles ge- Tijdens de gisteren te Deventer ge speelde wedstrijd Go AheadStormvogels kreeg doelman De Graaf van Stormvo- geLs een hersenschudding, toen hij werd ..aangelopen" door de middenvoor van de thuisclub. De Tsjechische athleet Dolezal heeft eün wereldrecord 2 uur snelwandelen verbeterd door 23.701 km af te leggen (Oud record 25.595 km). De Hongaar Iha- ros verbeterde hel wereldrecord 3000 m, dat sinds 12 Aug. 1949 op naam stond van Gaston Reiff met 7 min. 58.8 sec. Iharos noteerde 7 min. 55.6 sec. Haagse zege geflatteerd RAS bezorgde Lisser Boys een 4-0 nederlaag Met de slome pas van een teleurgesteld team is Lisser Boys Zaterdag middag uit de voetbalarena van R.A.S. gestapt. De bollenstreekbewoners, die er op de ranglijst toch al niet florissant op staan, waren door de rijks ambtenaren-sportvereniging naar een 40 nederlaag geschoten. Dat wil echter niet zeggen, dal de zwart-witten er de gehel weds,rijd niet aan te pas zijn gekomen en dat de Ha genaars maar juwelen van doelpunten konden scoren. Integendeel Als men het veldoverwicht als maatstaf wil remen dan had Lisser Boys deze wedstrijd moeten winnen. De Haagse ploeg liet echter een betere spelopvatting zien en schoot af en toe. dat het een lieve lust De eerste twintig minuten liep het van beide kanten niet onverdienstelijk, al bleek gauw. dat de Lissers nu niet be paald slagvaardig waren. Op een gege ven moment passeerde de Haagse rechts buiten linksback Bauer en met een machtige zwaai van zijn rechtervoet doelman Muller in de volgende sect geslagen. Het was voor de voetbalgele- deren langs het lijntje gewoon een doel punt om van te griezelen. Want volgens alle angbare theoriën moest het in de jare 1955 toch onmogelijk zijn om op zo'n spectaculaire manier een doelpunt te ma)f i. Maar niettemin lag dat doel punt toch maar glorietas in de Lisse Lisser Bpys bleef een veldoverwicht houden, fnaar zodra R.A.S. zijn voor- waartsen aan het werk zette, luidde men in het Lisaese kamp de alarmklok. Toch kregen de Hagenaars het tweede doel punt min of meer C3dezu. Een misver stand tussen Mulicr en Bauer stelde wederom de rechtsbuiten in de gelegen heid een doelpunt te maken en met een harde kopstoot werd Muller voor de tweede m3al gepasseerd. (20). Na de thee was het vrijwel van het- •Ifde laken een pak. Een Lisser Boys L.T.C. „De Munnik" ln de afdeling van het eerste team la Zaterdag niet gespeeld. Nu de helft van de competitie is afgewerkt, is de stand n deze afdeling: gesp. gew. verl. pnt. S.T.V. II 3 3 0 10—5 6 De Munnik 13 2 1 9—6 4 Rupax I 3 12 78 2 N.K.F. II 3 0 3 4—11 0 De Munnik IILisse I 23; D.E.: mej T. Kasienmevr. Kraak 75 63; HJ5.: L. EngelenburgH. de Vroomen 46. 46; gem. dubbel; me). T.Kasten/L. En gelenburgmej. A. Kingma/H. de Vroo men 36. 2—6; gem. dubbel: mevr. J. Zitman/J. Kooreman—mevr. Duymaer v. Twist 'J. Th. M. Punt 6—3, 6—3; heren- dubbel: J. Kooreman/W. Serdijn—H. de Vroomen/J. Th. M. Punt 16, 36. A.T.P. III—De Munnik III 2—3. D E ej. R. Hoyer—mej. I. Janzen 6—1. 6—2; .E.: N. v. d. BurgJ. G. Geelkerken 26. 46; gem. dubbel: mej. T. Zwart/ K. Vecnhuuenmej. 1. Janzen.'F. Enge lenburg 06. 75. 46; gcm. dubDel. mej. R. Hoyer/N. v. d. Burgmej. H. de Koningh/W. Oudshoorn. 6—1. 64; he- rendubbel K. Veenhuizen/K. Langeveld G. Geelkerken/W. Oudshoorn 3—6. 3—6. Het jeugdteam heeft door kranig vol houden zijn eerste wedstrijd gewonnen. in Jan Geelkerken, die voor de derde keer het heren enkelspel won, «en belangrijk aandeel had. •og verschillende kansen kreeg, een voorhoede, die 't spel te sim plistisch hield, niet schoot en bovendien geen vaart, geen verrassing en geen fantasie in de aanval wist te leggen Verder probeerde men het ook te veel op zijn centje. De Hagenaars wisten nog tweemaal te doelpunten, waardoor ze de, wedstijd tenslotte met een 40 zege af-1 sloten. De zege was verdiend, omdat een wedstrijd nu eenmaal niet wordt gewon nen coor een veldoverwicht. maar door het maken van doelpunten. En die kunst verstond R.A.S. veel beter dan Lisser Boys! „Goud en Zilver": Weest nu consequent De Federatie Goud en Zilver heeft de Tweede Kamer een brief geschreven. Zij vraagt of het niet consequenter zou zijn geweest als de regering had voorgesteld he; tussen- en weeldetarief geheel af te i schaffen. De weeldebelasting van 30 pro-1 cent heeft de goud- en zilverindustrie bij na ten gronde gericht. Hoewel het tarief op 15 pet is teruggebracht, Is verdergaan de verlichting onmisbaar. Dit geldt ook voor de diamantindustrie. Prof. Van der Leeuwprijs niet toegekend De minister van O. K. en W. heeft be sloten de Prof. van der Leeuwrprijs voor 1954 niet toe te kennen. De commissie die terzake de minister heeft geadviseerd, heeft, gezien de voor waarden waaraan de werken moeten vol doen. geen van de composities welke wa ren ingezonden of waarop de aandacht der commissie werd gevestigd, voor de toekenning van de prijs aan de minister kunnen voordragen. Deze commissie van advies was als volgt samengesteld: Sem Dresden. Eduard van Beinum en Felix de Nobel. Dr H. Huiiinga. wetenschappelijk hoofdambtenaar a bij de directie volks gezondheid van het ministerie van sociale zaken en volksgezondheid, is benoemd tot lid en voorzitter van de pas ingestelde medische commissi» der bescherming bevolking. in de navolgende regels de vin ger leggen op een andere zere plek in het tegenwoordige sportleven en wel de prestatie- en recordjagerij. Dit verschijnsel kan men van tijd tot tijd horen verfoeien en als men de uitwassen hiervan beschouwt is men geneigd in het koor dergenen die records het liefst afgeschaft zien, uit volle borst mee te zingen. Maar, als men in aanmerking neemt hoe het streven om records te verbeteren heeft bijgedragen tot stimulering van de sportbeoefening, dan denkt men niet zo lichtvaardig over afschaffing en komt men tot de erkenning, dat sport zonder records onbestaanbaar is. Bovendien1 strookt het bestaan van records met het streven van de mens in de sport om- zich bij de krachtmeting met de ander sterker te tonen. Zijn eerzucht stuwt hem tot de beste prestatie en die prestatie wordt vastgelegd in cijfers. DE moeilijkheid hierbij is echter de grens waartoe men mag en kan gaan. Wordt die grens over schreden, dan is het geenszins denk beeldig, dat de achter die grens lig gende prestaties, propagandistisch gezien, als een boemerang werken en de sport, juist voor hen die de waarde ervan nog in twijfel trekken, in discrediet brengen. Wij menen nu, dat die grens al lang is bereikt en alle verdere pogingen om records nog scherper te stellen de sport eerder afbreuk doen dan ten voordeel zijn. Immers wat valt nu alom te con stateren? dat cracks in iedere tak van sport vertwijfeld en ten koste van veel bezig zijn records op hun naam te krijgen. Werden vroeger tijdens wedstrijden records genoteerd als gevolg van de inspanning tegen elkander, tegenwoordig traint men veelal, althans de toplaag der be oefenaars, louter en alleen om be- velocitas 2 behaalde paalde records te veroveren. De2—1 zege en daardoor Spel van korf en bal V.E.S., Vr.schaar en Excelsior uitgeschakeld in hoofdklasse Zelden hebben leidende ploegen zonder zelf te spelen zulk een gunstige dag gehad als PERNIX en R'dam-Zuid Zaterdag in de hoofdklasse West. Van de 5 kansheb bende twaalftallen viel er niet één af, maar het waren er niet minder dan drie. die practisch geen kans meer overhielden. Sportief gezien was het minder prettig, dat Vr'schaar zijn strafpunt kreeg en daardoor reeds iets op de ranglijst zakte.Wa: maar de wedstrijden van Zaterdag gx 'en de doorslag. Vr'schaar en Excelsior deei- den de punten met 44 en hebben tha'.i» een te grote achterstand op Pernix Ter- wille van VES 2 nam VES reserves mee uit VES 3 om hekkesluiter THOR te be kampen, maar dat pakte verkeerd uit en door het 3—3 resultaat is ook VF.S kans loos geworden. Om niet uit de toon te vallen, verraste DIO gastheer BOLNES met 45; men schiep zich zowaar nog een kans, van de voorlaatste plaats tt In de le kl. Zuid-Holland Noord ging het er heet aan toe. want hoewel zonder succes, roereien de staartclubs zich ge ducht. Zowel Ons Eiland als DES kwam met de hakken over de sloot en boekte een magere overwinning op resp. OD1 met 65 en Tonego met 32 VFS 2 pro fiteerde hier ten volle van en bracht zich vrijwel in veiligheid door VEO in Voor burg met 24 te verslaan, VAE, Tonego en ODI blijven degradatlecjiJ da'en Pernix 2 bewees een duidelijke dera* plaats te begeren en zette in Den H iatt een 14 achterstand op IJsvogeis in een 7—4 zege om. Door uitstel van de wedstrijden Per nix 4Warmond en Fluks—Veloc-tas m de 2e kl. A was deze afdeling Za'. irdag maar één wedstrijd rijk: Pernix 3—NSA., De oranjekragen haalden het bijna tra ditiegetrouwe kampioenschap binnen. Hoewel de Leidenaars voor rust moeite genoeg hadden aan de Alphenaren. werd het toch een 7—3 zege. Voor de laatste plaats !s er nog spanning genoeg. De wedstrijden Fluks—Velocitas en NSA— Velocitas zijn van groot belang. Een spannende en harde strijd speelden Warmond 2 en Fiks 2 tegen elkaar ln 3A. maar de Warmonders zijn er niet in geslaagd om de mooie kampioenskans van Fiks 2 in gevaar te brengen. De punten werden gedeeld met 11 TOP won met 5—0 van SVOW, waai- door de Oude Weteringersvrij vast op de laatste plaats bleven staan. De enige wedstrijd in 4A lussen Velo citas 2 en NSA 2 had voor het leidende j Pernix 5 wel een zeer gunstig resultaat. Semper Altius heeft verdiend gewonnen van SVOW (4-3) Doelman van thuisclub maakte een slechte beurt Een technisch beter spelend Semper Altius heeft in Oude Wetering een verdiende overwinning op S.V.O.W. behaald, dat de goede vorm uit het begin van de competitie niet heeft kunnen behouden. De thuisclub toonde een gebrek aan ploegverband en enthousiasme, in tegenstelling tot de Ha- «naars, d.t een fris tn verrassend spel demonstreerden en dus ook een Ergerlijke stand yail Leiden verdiende overwinning behaalden. eigenlijke zin van de oefening dreigt ook hiermee dus verloren te gaan. OVERDREVEN 7 Wij kunnen niet bij elke wed strijdsportman en sportvrouw na gaan in hoeverre de zucht tot over winnen hen drijft, wat zij zich er voor ontzeggen tot de verwezen lijking van hun sportieve aspiraties te komen en ten koste van wat het ook moge zijn, zij hun sport be oefenen. Maar wij vermoeden, dat in dien zij door de record-koorts zijn gegrepen, er het een en ander op hun sportbeoefening valt aan te merken. Met alle respect b.v.-voor de ijzeren tucht, waaraan de besten der re cordmakers geest en lichaam onder werpen om tot de gewenste verrich tingen te komen, het lijkt ons niet bepaald gezond, wanneer men na de mijl binnen de minuut gelopen te hebben, niet meer in staat is kleuren te onderscheiden en totaal uitgeput van de sintelbaan 'moet worden ge dragen. En wanneer een beroemd athleet een andere hardloper ken schetst als een „product van syste matische training", doelende op een nieuw oefensysteem, dan kan men zich terecht afvragen of dit nog onder het hoofd „Sport" in de krant thuis hoort en niet onder „Economie" of zo. Wij noemden enkele excessen. Maar die tonen voldoende aan hoe de geest van de recordjagerij werkt. i titel Pernix 5 bijna niet meer te Bij de junioren werd weer niet het hele programma afgewerkt, omdat SVOW te gen Pernix uitstel kreeg. Wel werd vori ge week Maandagavond Fluks B—NSA gespeeld met als resultaat 03. Voor Ons Eiland was het niet leuk om met 0—24 van Fiks te winnen Hopelijk zal men in de volgende competitie weer een splitsing toepassen. De staartploegen Fluks B deelden de punten j met 1I en NSA versterkte zijn plaats door een 2—0 zege op TOP. De uitslagen: Hoofdkl. West: Vrienden schaar—Excelsior 44; Thor—VES 3—3; Bolnes—DIO 4—5. le Kl. Z.-H. Noord: Ons Eiland—ODI 65; TonegoDES 23; IJsvogelsPer nix 4—7; VEO—VES 2 2—4. 2e Kl. A: Pernix 3—NSA 7—3 (Pern. 3 kamp); Pernix 4—Warmond en Fluks— Velocitas uitgesteld. 3e Kl. A: Warmond 2—Fiks 2 1—1; TOP—SVOW 5—0. 4e Kl. A: Velocitas 2—NSA 2 2—1. .Tun. A: Fiks—Ons Eiland 0—24; NSA— TOP 20; Warmond—Fluks B 1—1; Per nixSVOW uitgesteld. Hoofdkl. Centrum: SMS—DKOD 3—6; DVSDVO 7—3; WK—Climax 5—5. Twee Chr. Oostduitse bladen in beslag genomen Naar aanleiding van het bericht, dat twee Christelijke bladen door de Oost duitse politie in beslag zijn genomen, seint onze correspondent in Bonn het Het verbod is uitgevaardigd omdat de bedoelde weekbladen het manifest over de hereniging tussen West- en Oost- Duitsland hadden gepubliceerd dat tij dens de Synode der evangelische kerk in Spandau werd opgesteld. Het manifest noemde voorts een aantal eisen, waaronder bescherming van prin cipiële dienstweigeraars in Oost en West. vrijheid van menselijke hulpverlening van beide delen van Duitsland en vrijheid van evangelisch werk in de Oostzone. De beide in beslag genomen weekbla den bevatten voorts artikelen ter gele genheid van de 75-ste verjaardag van de leider der evangelische kerken, dr Otto Dibelius. Een lid van de Provinciale Synode der Evangelische kerken in Berlijn, de advo caat K. Althaus uit Perleberg, is door de Oostduitse politie gearresteerd. Taylor volgt Ridgway op President Eisenhower heeft generaal Maxwell Taylor benoemd tot chef-staf van het Amerikaanse leger. Als zodanig volgt hy generaal Ridgway op. die 30 Juni met vervroegd pensioen gaat. Generaal Taylor is thans opperbevelhebber van de troepen der Ver. Naties in Korea. PERSONALIA Te Soesterberg Is op 91-jarige leef- tijd overleden mr dr P. J. C. Tetrode, van 1919 tot 1934 directeur van de Neder- landsche Bank Prof. mr J. J. M. van der Ven heeft ontslag genomen als plaatsvervangend lid van de Sociaal-economische raad. In zijn plaats is benoemd prof. dr A. H. M. Albregts. Tot ridder in de orde van Oranje- Nassau is benoemd J. Comijs uit Rot terdam, directeur van de N.V. Vereenig- de Agentuur Maatschappij. De Amerikaanse journalist Daniel L. Schorr is benoemd tot officier in de ord» van Oranje-Nassau. Schorr die van 1945— '53 corespondent is geweest voor de Be- nelux-landen. is thans radio-commentator voor de Columbia broadcasting system in Washington. Dividenden Kon. Rottcrdamsche Lloyd. Dividend vastgesteld op 9 pet; C. v. Stolk tot com missaris herkozen; liquiditeit voldoende geacht voor normale vervanging der vrachtvloot; men hoopt te zijner tijd ook de middelen te hebben tot vervanging der Sibajak; de agioreserve is vroeger reeds voor verschillende doeleinden aan gewend en voor de rest versmolten met de f 19 min algemene reserv». Eerste Hollandsche Levensverzeke- rings-Bank. Productie f23 min., verze kerd kapitaal gestegen met f 12 min tot f 188.1 min.; rentevoet premiereserv» 3 pet; gekweekte rente 4.14 pet; marge 1.14 (1.01) pet; winst f 662.080. waarvan f277.815 bestemd is voor de extra-reserve; dividendvoorstel 8 (7%) pet of f 40 per aandeel en f53.57 als oprichtersuitkering per aandeel 1ste serie; vrije reserve» daarna f3.4 pet, tezamen met kapitaal 9 pet. van premiereserve. Stoomvaartmij Oostzee. Dividend vastgesteld op 15 pet met één stem tegen; enkele aandeelhouders vroegen betere verslaggeving; ook werd 18 pet dividend en een interim van 6 pet verlangd; de yloot is verzekerd voor f 60 min; ln 1955 moeten 5 schepen nagezien worden, in 1956 3 tegen in 1954 geen; op de beide in aanbouw zijnde schepen moet nog f 12 min worden betaald; de vooruitzichten zijn gunstig. Een obligatiehoudersvergadering van de Oost-Java Stoomtrammtj heeft besloten uitloting en aflossing der 33a obligaties voorlopig te staken. Wim Roozenburg weer favoriet ln tournooi om Zuidhollandse damtitel (Van onze dammedewerker) Dordrecht was Zaterdagmiddag de plaats waar de Zuid-Hollandse dam-mata- doren elkaar voor de vierde ronde ont moetten. Daar moest de jeugdige, kersver se Haagse kampioen v. d. Brug ondervin den. dat het kwaad dammen is met Wim Roozenburg. De oudere, broer en eeuwige schaduw van de wereldkampioen toonde zich In technisch opzicht verre de meer dere van de Rijswijker, die hij als spring plank gebruikte om de top van de rang lijst te bereiken. Dit laatste gelukte hem mede door de remises van Terlouw en v. Mourik met resp. de Kluyver en Mertens. Bij a! deze gegadigden voor de titel schaarden zich ook de jonge Rotterdam mer De Vries en de in uitstekende con ditie verkerende Bom. De volledige uitslagen luiden: J. J. H. Mertens—H. N. v. Mourik 1—1, C. v. d. BrugW. Roozenburg 02; C Molenaar—P. L. v. d. Sluis 1—1; A. J. Bom—I. Laterveer 2—0; J. H. de Klyyver W. Terlouw 1—1; N. KilwlngerJ. J. de Vries 02. Titelhouder Haasdonk was vrij De wel uiterst topzware kopgroep bestaat nu uit: W Roozenburg en Ter louw. beiden 6 punten u:t 4 wedstrijden: v. Mourik 5 p. uit 3 wedstr.; Mertens en Met wind in de rug was SA meestal sterker, cn doelman Hoegen Dijkhof kreeg veel en moeilijk werk op te knap pen Toch nam de thuisclub de leiding door een doelpunt van v. Vliet, nadat een goal van SA wegens buitenspel was afgekeurd (1—0). De vreugde was ech ter van korte duur. wan; nog voor de rust maakte midvoor Kalksman voor de Hagenaars gelijk: 11'. In de tweede helft van de strijd waren de gasten gevaarlijker Met een prach tig schol gaf de jeugdige Haagse rechts buiten Edelman rijn club de leiding, en ook hierna kreeg de SVOW-docImati voldoende gelegenheid xijn capaciteiten te tonen Toch kwam de thuisclub weer op ge lijke voet Bij een hoekschop sloeg doel man Kwiki de bal in eigen doel. maar even later was het weer Kalksman. dl» SA de leiding gaf (2—3). Verwoed kwam SVOW toen opzetten en na enkele ver geefse pogingen kon Rossier toch wéér gelijk maken (33). Ondanks matig voetbal kreeg de strijd thans een spannend verloop, want in de slotperiode moest SVOW alles in hei werk stellen om de Hagenaars het sco ren te beletten. Dat lukte niet. enkele minuten voor het einde bracht linksback Hogenboom zijn tegenstander Edelman ten val en uit de toegekende strafschop öezorgde v Groningen zjjn elftal de lei ding en daarmede de overwinning. Jsmm»r, dat de SVOW-doelman (na onenigheid met zijn medespelers) het veld verliet, waarmee hij een «Igchte beurt maakte, terwijl hij zijn club een bijzonder slechte dienst bewees. OVERLEDEN: C G Pureveen. huisvr van Scboonhagen. 60 Jr. GEBOREN: Catharina E. d v C W de Boer en E Paauw; Arnold P.tvN Aukes en C W Bosveld; Ingeborg H M, d v W J Bull en B Weber; Thade, z v J T Semeljns de Vries van Doesburgh en D J C Weseling; Petrus LM. zvALJvd Voorden en T M Loos; Frederik K. z v F Rijsbergen en M S Fielemon; Simon, r v C Arnoldussen en J P Hoogenboom; Petronella E. d v W v Duin en J H M de Winter; Cbrnelia. d v G v Beeien en M W Scheepmaker; Renëe A C. d v G W M Kokke en T M v d Ham; Wilhelmina A. d v W Smit en A Kassenberg, Marja A. d v J H v Vonderen en A A Bunnlg- Petronella M Th. d v M J T Arendt.-, en M A P Knaapen; Petronella, d v W F.l a «en en A v Rbijn. De Vries elk 5 p. uit 4 wedstr.; Bom. De Kluyver en v. d. Sluis ieder 4 p. uit 3 wedstr. Eerst dan volgen v. d. Brug en Haasdonk elk 2 p. uit 3 wedstr.; Molenaar 2 p. uit 4 wedstr.. Laterveer I p. uit 4 wedstr.; Kilwinger, de dpenbaring van vorig jaar, sluit thans de rij met 0 p. uit 4 wedstr. De jeugd De spanning bleef ln het Jeugdkam pioenschap tot de laatste ronde bewaard. Jan de Koning moest Krayo remise toe staan en v. d. Weterlngh verging het al niet beter tegen Hoogenhuizen. De Koning is nu uitgespeeld. Hij ver zamelde 5 punten. De anderen hebben allen nog één partij voor de boeg en scoorden resp: Krayo en v. d. Weteringh elk 4 p.; Hoogenhuizen 2 en v. Duyven- voorden 1 p. De paring voor de laatste ronde, a.s. Zaterdag te Rotterdam, is als volgt: v. Duyvenvoorden—v. d. Weterjngh; Hoogen huizenKrayo. Het is dus wel duidelijk dat De Koning zijn kansen niet meer in eigen handen heeft. Telegram aan de chr. partijen „Zwicht niet voor de druk van het kabinet" De stichting Johannes Althusius heeft heden een telegram verzonden aan de a.r., c.h. en s.g. Kamerfracties. De stich ting doet „in dit critische uur der parle mentaire democratie, nu de rechten der volksvertegenwoordiging, met name het budgetrecht en het recht van amende ment. op het spel staan, een dringend beroep op U niet voor de inconstitutio nele druk van het kabinet te zwichten." Deze stichting geeft sinds Februari jl. het maandblad Tol vrijheid geroepen uit. ter verdieping van de studie der a.r. en c.h. beginselen en om het reformatorisch vrijheidsbeginsel weer tot gelding te brengen In de redactie hebben zitting prof dr F C. Gerretson. prof. dr J. Prins, jhr W. de Savornin Lohman, dr A. Zee- gers en mr M A. van Wijngaarden. Zo gezellig... t m\ Verkade Waxine lichtjes brengen gezelligheid en sfeer in Uw huiskamer. Het kleine vlammetje brandt tot het laatst toe rustig en recht op én houdt Uw thee op de juiste temperatuur. Een doosje met 6Waxine theelichtjes kost f 0.35 Venkculk •WAXINE' THEELICHTEN NEDERLANDSCHE ROTOGRAVURE MIJ. LEIDEN VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING VOOR CORVÊE-WERK VOOR BEIDE FUNCTIES LEEFTIJD TEN HOOGSTE 40 JAAR Aanmelden: DINSDAGAVOND a.s. VAN R—9 I CR AAN HET KAN TOOR GALGEWATER 22 - LEIDEN DE N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN heeft in het gehele lend pleatsingsmogelijkheld voor jongemannen In de betrekkingen ven SUTUIGPOETSER en ARBEIDER op de loeomotievendêpots. Solliciteren kan leder, die volledig leger onderwijs heeft genoten 18 jaar of ouder, doch nog geen 31 Jaar Is (In speciale gevallen kan van de maximum leeftijds grens worden afgeweken). Arbeidsvoorwaarden aanvangsbezoldlglng f. 3180,- per Jaar In de leloonklasse na het bereiken van de 23-jarige leeftijd extra beloning voor nacht- en Zondagsdienst voordelige reismogelijkheden kosteloze dienstkleding tegemoetkoming in pensionkosten spoedige aanstelling In pensioengerechtigde dienst. GSolHettatl»! t» richten aan h»t Inspectiebureau dei^N N.S. Rotterdam, Centraal Station, waar desgewenst nadere Inlichtingen worden verstrekt. J e 'N RUIT (WOKE*» KiH Nederlands grootst gesor teerde sloperij ALLEEN GEVESTIGD: TERBREGSEWEG 262 Telefoon 28647 na 18 uur: Telefoon 21623 Dure 0 Schoenreparafie Bij ons loopt U langer op Uw zolen en de schoen gaat langer mee. Het grootste reparatiebedrijf te dezer stede. Modelschoenmakerij HOGEWOERD 50 Telefoon 23402 - Leiden bev.: 1 gr. kamer, 3 slaapk keuken en douchecel. Huurpr. f 10 p.w., In ruil v. woning te Leiden. Br. no. 333, Adv.-Bur. „Rijnland". Leiden. CANADA door T. Cnossen Directeur Chr. Em. Centrale 2e druk met vele prachtige toto's Prijs gebonden f 7.90 In elke boekhandel verkrijgbaar N.v Geen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1955 | | pagina 6