ENERGOL! 3 OCTOBER KLAPSTUK Fijne malse Biefstuk of prima Klapstuk. Vrouwelijk en Mannelijk Personeel Koerier KUNSTGEBIT WEEST VERSTANDIG!! UW OUDE VERTROUWDE VISWINKELIERS Koopt met 3 October NIEUWE 1EIDSCHE COUHANT WOENSDAG 29 SEPTEMBER 1954 WEU De plechtigheid in de Haagse Ridderzaal Welke Nederlanders werden onderscheiden Zoals men weet. zijn Zaterdag in de Ridderzaal honderdeenenveertig Neder landers door de Belgische regering onder scheiden. als waardering voor het werk. dat zij gedurende de bezettingstijd heb ben verricht Allen hebben gewerkt voor de inliehtingengroep Wim. Negentien post- hume onderscheidingen werden verleend. n.L het kruis van ridder in de orde van Leopold II. het oorlogskruis 1940 met de palm, de medaille van het verzet en de herinneringsmedaille aan de oorlog 1940- 1945 aan: mej P F van ELst te Roosen daal; mej E. Wiersma te Breda: W Dercks, Bergen op Zoom; L. J M. Fran- zen te Dordrecht; R Heidema te Gronin gen; D Hofman te Breda; P Loman te Utrecht; P. Quist te Steenbergen; D Stienstra te Bussum; R. Vermeulen te Drachten De medaille van het verzet en de her inneringsmedaille po6thuum aan: C. J Bovee te Bergen op Zoom; M. F. Eiker hout te Eindhoven; A. van Hoepen te Delfzijl; W Jiskoot te Baarn; J. J Poll te Hoorn; O Tichelaar te Zeist; J. Tols- ma te Den Haag; S Veldstra te Aduard; W Woudsma te Dokkum. Kruis van ridder in de kroonorde, het oorlogskruis 1940 met de palm. de me daille van het verzet en de herinnerings- medaille aan: G. Lam te Utrecht; J F O ver wijn te Dordrecht; J. B. Vermeulen te Breda. Kruis van ridder in de orde van Leo pold II, het oorlogskruis 1940 met de palm. de medaille van het verzet en de herinnerir.gsmedaille aan de oorlog 1940 —1945 aan; W. H M. Houtman-Proost te Bergen op Zoom: H. G Beerman te Dor drecht; S. P. Buijs te Goes; A. C. van de Gruiter te Roosendaal; J. W. de Haan te Bussum; P Hagenaar te Amersfoort: M Huysmar. te Bergen op Zoom; G J. Jan sen ie Den Haag; ir A J L Juten te Bergen op Zoom; Joh. Lettinga te Laren iN H G Monte te Tilburg; J P var. Rooy te Breca; mr D H Schortmghuis te Den Haag; J A. A van der Smissen te Zevenbergen: L Smit. Brazilië; J. M Varkevisser te Hameln/Weser (Did); J C. Vemer, Australië; A Verpalen ie Ber gen op Zoom; P M. de Waal te Terneu- Oorlogskruis met de palm. medaille van het verzet en de herinneringsmedail le: mej. J Stienstra te Franeker; L. A. van Rooy-Ovcrgoor te Breda; P Brouwer te Dokkum; C Groendijk te Vlissingen; J. Haiisma ie Alrr.enum: A Holthuis te Breda; CAM «Hopstaken te Ouden bosch; A. Huisson te Breda; J. M W. C Jansen te Eindhoven; A. J M Kamp te Delft; W C van Krimpen te Breda; G P. Mathijsen te Velsen-IJmutden; mr A H. van Namen te Amsterdam-Z.; J. Rei- chardt te Rotterdam: H. M van Rand wijk te Amsterdam-Z mr G H. Slote- maker de Bruine te Den Haag. Oorlogskruis met de bronzen leeuw, medaille van het verzet cn de herinne ringsmedaille: W S. van Dijk te Leiden: A Veth te Utrecht. Medaille van verzet en herinnerings- medailie: mej H. Dijkstra. Canada; M. P Proost-Augstijn te Den Haag; P van Dix- hoorn-Joosse te Bergen op Zoom; G. H. Drbbits-Lunshof te Leeuwarden; P C Weitzel-Zimmerman te Hilversum; mej H. van Klaveren te Amsterdam-Z.; L. P F. J. Akkermans te Dordrecht; J. J. Alt huis te Harlingen. F van Baardewijk te Rotterdam; D Bakker te Donkerbroek: J Bakker te Harlingen; dr J. Bartels, New York; M. J Beelen te Breda; W. G. Bek- ker te Arnhem; C Beukers te Eindhoven; C. G Bilkes te Den Haag; M. Boersma, Zuid-Amerika; J. Bom te Amsterdam O.)mr J Cramer te Assen; J F C. M Derck9 te Bergen op Zoom; D Doeksen te Terschelling; dr mr L P v d. Does te Amsterdam; J. J. Dolk te Rotterdam; J Douma Gzn te Sr.eek: H Dijkstra te Har lingen; M van Elzakker te Halsteren: A van 't Er.t te Baarn; Th M Faes te Bre da: A W v d. Gang te Dokkum: A Grof- fen te Hoogerhece: ing. Th. E C de Haes ie Eindhoven; G W Haser.aar te Baarn; K Haksteen te Dordrecht. H L Hamers te Bussum; S H J Hendrikse te Bussum; H. Hocbe te Axel; D J ten Hove te Zwijndrecht: K J M Jansen te Eefde; S D de Jongh. Maarsbergen tgem Maarn); H Jongman te Hilversum; A. de Kort te Katwijk a Zee; M. Kramer te Amsterdam-Z C. Krijger te Pingjum; Joh. v. d. Laan te Amsterdam; H. J. A. de Lange te Amsterdam-Z M J. v d Lelie te Den Haag; J. Ph. Makkink te Amster dam-Z C J Mooienburgh te Bloemen- daa!; H M. Mos te Bussum; J. G van Niftrik Jpzn. te Putte «N Br A Oirbans te Bergen op Zoom; J Oldenkamp te Utrecht; C. J Oudesluys te Amersfoort: J Pauli te Doetinchem; L J M Peters te Oudenbosch: F. Peetoom te Hoorn; P H Philipse te Budel (N Br); J C. v. d Poel te Tilburg; mr J le Poole te Den Haag; J. Poortman Sr te Meppel; J A Poortman te Aerdenhout: D. Pranger te Bilthoven; F E M v d. Putt, Brazilië; W. Schoemaker te Amsterdam; Jac Sluis te Groningen; L Stoorvogel te Hulst: C. A. A. Tombroek te Rotterdam; P. H. Uit- tenbogaard te Den Haag: T. Venstra te Leeuwarden: C Vermeulen te Drachten; J C Visser te Den Helder; S. de Vries te Wildervank; A van der Wal te Harlin gen: G Wassing te Groningen; A. W. Ph Weitzel te Hilversum; H C. Wyers te Dordrecht; K Zijlstra te Bolsward; J. G. Sloff te Halsteren; L de Zee te Sneek; J Uni. Australië; B M. Woudstra. Canada; R. Nauta, Canada. Gecombineerde vergadering Gisteravond vergaderden in de Voor houterwegkerk de Geref. mannen- en vrouwenverenigingen onder leiding van mevrouw Kralt-Ruigendijk. Mevr. Glas- bergen-Marijt hield een inleiding over Simson. Mevrouw Van Klaveren-Vink en mevrouw De Mooij-Kralt verzorgden een voordracht. De presidente deelde nog mee. dat op 13 October ds Gilhuis voor de mannenverenigingen hoopt te spreken in de Voorh.wegkerk. R.D.C.-nieuws. Gisteravond ging R.D.C. III op bezoek bij A.D.C. III voor het spelen van een competitiewedstrijd. Zy vei .oren met 8-12. N O. (R.D.C.)-Spierenburg 0—2, D. Leeu wenburgM. Rijswijk 02. C. Schaddee van DoornJ. Koelewijn 20. P. Perfors G. Versteeg 1—1. C. Jungerius—J. Bel- derd 20. J. GlasbergenH. Binnenkamp 02. C. Schoneveld—G. van Berkel 1—1, A. van Delft—J van Stigt 0—2. B. Krom houtBrouwer 20. Jac. van RossemK v. d. Heere 0—2. Vanavond speelt R.D.C. II tegen K.W.Z II. Herv. jeugdleven. Morgenavond houden de jeugdvereni gingen van de Hervormde Gemeente ..Klimop" en jongeliedenclub een verga dering in de consistorie van de kleine kerk De heer J. Vink uit Katwijk aan Zee zal spreken over „De jeugd in deze tijd". Alle jongens en meisjes van 15 tot 17 jaar en de leden van N.I.E.K. en CJMV worden verwacht.' N.Z.H.-schaaknienws. Voor de bordencompetitie werden ge speeld in groep I: A. RavensbergenM. J. Goudriaan 01, J. P. KwestrooR. Tijsterman 01. H. BinnendijkJoh Schoneveld x—x. groep II A. v. d. Eijkel G. van Egmond 1—0. Jac. NoortL. di Hoog 0—1. H. v. d. Westen—G. Krom hout 0—1, S. van Egmond—W. M. de Klui- Contaclvereniging B.B. Ter bespreking van de plannen voor dit seizoen kwam de contactvereniging van de B B gisteravond in „Het Wapen van Valkenburg" bijeen t)e voorzitter, de heer R. Oudshoorn, verwelkomde in 't byzon- der burgemeester Van der Harst en de kringleider, de heer Gerth van Wijk Spr memoreerde de werkzaamheden van het afgelopen seizoen en riep op tot activi teit. De penningmeester, de heer D Rous gaf zijn financieel verslag De inkomsten over 1953 bedroegen f236.25; de uitgaven f 187 53; batig slot f 48 72. Momenteel was een bedrag van f 102 72 in kas. De heer Gerth van Wijk meende deze avond wel voor Sint Nicolaas te kunnen- spelen. Hij zei namelijk dat de oefenin gen en opleidingen voortaan gehonoreerd zullen worden met één gulden per avond en wel met terugwerkende kracht. Hier bij moet rekening gehouden worden met per Verder deelde spr mee. dat de uniformen voor de dames zijn besteld en dat alle passende gereedschappen voor de oprui mingsdienst nu spoedig aanwezig zullen Voor het programma van deze winter werden de volgende samenkomsten uit gestippeld: 14 October speciale B B.-avond met voor de pauze B B -film met spreker; na de pauze een humoristische film. In de loop van November een toneelgezelschap en in het voorjaar van 1955 nog een der gelijke avond. Een lange discussie ont stond over de samenwerking in B B.-ver band bij grotere oefeningen Algemeen voelde men hiervan de noodzakelijkheid. Alles by elkaar genomen hadden de leden er waren er 28 present een gezellige en leerzame avond. Ballonwedstrijd De ballonwedstrijd, die op 9 September j.l. gehouden werd. blijkt toch nog. on danks de minder gunstige weersomstan- In de afgelopen zomer zijn voora'. in het gebied van de ''eluwe verschillende rijwielpaden vernield door tanks en an dere militaire voertuigen. De ANWB heeft de minister van Oorlog verzocht maatregelen te nemen ter voorkoming hiervan. <r Dezer dagen vertrok de heer J A van Beuge. administraetur der afd. Nieuw-Guinea van het ministerie van Overzeese Rijksdelen, naar Noumea (New Caledonië). waar op 11 October de bij eenkomst begint van de Zuid-Pacific- commissie. -ü De Utrechtse rechtbank veroordeelde de 57-jarige boekhouder J. H. v. d W. te Breukelen wegens verduis tering van 14.000 ten nadele van een kantoor van onroerende goederen te Utrecht tot 214 jaar (m.a.). De St.crt van 24 September bevat de vergunning van het college van rijksbemiddelaars tot verhogen van lonen, die niet zijn ge regeld in een collectieve arbeidsovereen komst of bindend vastgestelde loonrege ling met maximaal 6 pet. -Cr De organisa ties van werkgevers en werknemers in het grafisch' bedrijf hebben een regeling tot stand gebracht inzake de vervaardi ging van cliché's langs electronisch- mechanische weg en de bediening van de electronische clichémachine. Tijdens de algemene vergadering te Arnhem van de digheden. aardig geslaagd te zijn. Er zijn 156 kaartjes terugontvangen en de bal lon, die de grootste afstand heeft afge legd. is terecht gekomen in Steinau (Duitsland). Andere kaartjes zijn in Fries land en-in de kop van Noord-Holland ge vonden. Een volgende keer zal men een dergelijke wedstrijd wel wat vroeger moeten aankondigen. Burgerlijke stand Geboren: Ingrid, d v J H Schoneveld en T dc Vries; Jan. z v G Haasbroek en A M Driebergen. maar tezb lezenswaardig ver. voor kadaster en landmeetkunde be. sloot men 175 te storten in het werk- I fonds voor het congres van de int. fede- ratie voor geometrie dat in 1957 i Haag of Amsterdam plaats heeft. D»' Arnhemse recherche heeft een reeks van 14 inbraken opgehelderd, en twee 18-j. knapen. Th. E. J. F. en J. W. van H.. bei den uit genoemde stad. gearresteerd, -h Bijna een maand eerder dan vorig jaar is het 13.000ste schip van dit jaar de Rot terdamse haven binnengelopen. <r Dr Groningse recherche heeft in een café een inval gedaan en 25 personen meege- iiom«.n naar het bureau wegens hazard spel; de eigenaar werd gearresteerd. Een specialistengroep van de Ned. con- fectie-industrie is voor een studiereis van 6 weken door de V.S.. in New York aan gekomen. Hoewel de regenverzekeraarz in deze verregende zomer nie trek gekomen zijn, willen zij toch hunH klanten het volgend jaar nog i vice bieden. Volgens het blad De Hotel- wereld hebben zij besloten in 1955 de y vacantiegangers niet alleen tegen te veel de n regen maar ook te weinig zonneschijnlprot te verzekeren. Op Vrijdag 1 en Zater- Vnn dag 2 October zullen de poorten conferentieoord te Oud-Millingen op de h' Veluwe wijd openslaan voor een studen- gew tencongres, georganiseerd door het C.N.V. -fr In Den Helder zijn twee mijnen vegers die ons land van Amerika ten geschenke ">ez0 heeft gekregen aangekomen, -fr Menweni legt op het ogenblik de laatste band aan «er: een Nederlandse kleurenfilm over de den. luchtvaart, getiteld Meet the People, die »Ues in verscheidene landen in roulatie zal haal worden gebracht. De veertiende in- er, ternationale Focus fotosalon, waar naar 290 exemplaren uit 25 landen te zien zyn, H< wordt 10 Oct. in Arti et Amicitiae te gele Amsterdam gehouden. De federatie doel Goud en Zilver krijgt op 4 en 5 October nare in Carlton te Amsterdam haar Jaarlijks naa: congres,. |De HET over spec hebt Hatsjie. t.. nie.. «e.* °o k* a"torrrr DOOK BP SPECIAL EHEB60L V1SC0 STATIC Een enorme directe besparing in Uw autokosten. Radio-actieve proeven en road-tests hebben bewezen, dat BP Special Energol de motorslijtage met 80% verminderd en een benzinebe- sparing geelt van gemiddeld 10%. Door onmiddellijke volmaakte smering bij koudste start, zowel als hoogste bedrijlstemperatuur voorkomt BPSpecial Energol Visco Static motorvervuiling en aanslag in de verbrandingsruimten. BP Special Energol geelt het hoogste motorrendement. SPECIAL VISCO-STATIC MOTOR OIL VOOR 3 OCTOBER: Biefstuk per 500 gram Klapstuk per 500 gram Fijn gekruide Rollade per 500 gram Magere lappen Gehakt Rookworst 0.90 0,60 Koopt het BESTE VLEES dat er te koop is. dus naar: Zandvoort P. K. Koorsteeg 21 ZATERDAG 2 OCTOBER GESLOTEN Personeel gevraagd 9 Gevr. Brood- en Banket bakkersleerling bij P A.Jon- geneel. Baljuwstraat 51. Kat- vijk i Zee. Voor direct gevraagd BEKWAME VERKOOPSTERS voor CONFECTIE en NOUVEAUTÉ S en levens een LEERLING Alleen schriftelijke sollicitaties DONKERSTEEG 1 - LEIDEN 9 Flinke jongen gevraagd voor opleiding. Vast werk. Aanmelding na 7 uur n.m. Fa C. P. v. F.cmOBd. Dekzeilen- fabriek. Rijnsburg. 9 Een nette werkman, man alleen, vraagt een nette huis houdster. 50 jaar. Brieven onder No 4209 bur. v. d. bl. Gevraagd flinke werksler voor de Vrijdagmiddag, niet beneden de 30 jaar. Br. No 4111 Bureau Blad. 9 Nette werkster gevraagd voor 1 ochtend per week. Mevr Wilson. Pr. Beatrix- laan 18. Voorschoten. 9 Dame-huishoudster gevr in kl. moederloos gezin te Voorburg, halte Leidschen- dam. Werkster aanwezig. Br. No. 33748X Bureau Blad. Personeel aangeo. 9 B.z.a. een weduwe van 45 jaar met écn werkende zoon. als huishoudster bij heer alleen of klein moederloos gezin. V.g.g.v. Brieven ondei No. R 9761 Bui i Blad. VAN DER HEEM N.V. heeft nog pidatsii»g>nn.gelykli«;id vuui om mee te werken aan de vervaardiging van haar producten op de afdeling Mon tage cn voor de afdeling Houtbewerking uitsluitend mannelijk personeel Uitsluitend mondelinge sollicitaties op elke Dinsdag en Donderdagmiddag tussen 13-00 uur en 13 30 uur op de Afdeling Arbeid. Maanweg 256 te Den Haag. Te koop aangeb. 9 Een handkar, in goede staat. Kerkstraat 62. Katwijk aan den Rijn. 9 Wegens vertrek van stu dent Sier» radio 1954 met radiotafel. samen 125; nieuwe herenfiets met chroomvelgen merk Rijn stroom 125.—. 125 Volt slee stofzuiger 35.—. Wasstr. 2B 9 Wegens aanschaffing cen trale verwarming te koop aangeboden een bijna nienwe haard, grootste verwarmings- capaciteit. moet weg 190. een oude haard f 25 een huiskamerkachel 25.een smeedijzeren 6-armige licht kroon f 20.Bieichrodt. Vliet ZZ. 22. Rijnsburg. 9 Part. biedt wegens aan schaf auto zijn „Jawa" 250 cc te koop aan Te zien bij Garage Kranenburg, Dorps straat, Oegstgeest. 9 Een Mosquito bromfiets. In goede staat, 's Avonds na 6 uur. Burg. Hermanstr. 47. Rijnsburg. Te koop gevraagd 9 Gevr. alle sierteeltverg. ook periodiek. Aangeboden groententeeltverg. punt 4. C.V. N. Bakker Hz.. Roelof- arendsveen, K 1713487. 9 Duitse piano of vleugel te koop gevraagd; Brieven met merk, kleur en prijs onder No 4208 aan het bur. v. d. bl. Te huur aangeb. gest. kamer was- en kookgelegenheid. Zeer geschikt voor twee studenten Brieven Advert.- Bureau ..Rijnland", Joh. de Wittstraat 35, Leiden. Te huur gevraagd 9 Alg. ontw. dame op leef tijd zoekt geni. zit-sl.kamer in beslist rustig gezin in Leiderdorp, Voorscholen. Oegstgeest. Br onder No. 33747X Bureau Blad 9 Gevraagd een nelte kost ganger. Klein gezin, huiselijk andere doeleinden. Handels correspondentie: Grondige examenopleiding Vertalin gen. Dagelijks inschrijving W. Verboog. Leraar Engels. Steenschuur 18. Leiden. Tel 25335. 9 Autorijschool T. Kleyn - Geeft les in open Olvmpia. ƒ5— per iesuur. Inclusief halen en brengen Utrechtse Jaagpad 56 B. Telef. 20667. 9 Brillen. J. A. Verheul Haarlemmerstraat 86. Erk opticien. Levert U elk ge wenst montuur cn glazen Automatische slypinrichting. Ruime sortering. - Zieken- fondsledcn krijgen gewone Snipverkouden Probaat middel hoest: Meng honing met e geklutst citroensap. wat sla-olie onze speciale honing- étalage hebben wij de top- keus-kwaliteits-honing uitge stald. merk „ADELSHOEVE" KLAVERHONINC BLOEM EN HONING BOEKWEITHONINC HEIDEHONING De beertjes zijn er dol op! Van Kamp's Verzorgde Voeding Hooigracht 88 Tel. 25462 GEVRAAGD EEN FLINK MEISJE Voor halve dagen. Mevrouw Harsma Kanaalweg 22 Leiden 9 Nu een wasmachine voor iedere huisvrouw. Wij leve ren U Erres. Miele. Fam of Glasbeek vanaf f 2.65 p. w. Koopt bij een vertrouwd adres, dus bii Joop Nieuwen- huis. K. Mare 6. Tel. 26f"" 9 Kousenreparatie. dezelfde dag gereed. Bij koop van kousen ontvangt U een bewijs van gratis repa ratie Novelty, Haarlemmer straat 16. 9 Jac. de Mooy. Voetspecia- llst. Zeeweg 17 - Tel. 3313 - Katwijk aan Zee. 19—11 uur v.m. Hooigracht 28. Leiden. 2—5 uur n.m Heerenweg 10. Rijnsburg. tel. 2754. 6.30-8 u. n.m. - Pedicurebehandeling v.a. 1.—; Plastic steunzolen volgens gipsafdruk. 9 Voor goede autorijlessen erkende autorijschool Sjef Borger. Morris leswagen f4,75 per uur. Lange Dlef- steeg 6B. Leiden tel. 30982. 9 Leert NU auto en motor rijden. - Rijschool „Vonk", Hoofdstraat 349, Sassenheim. Tel. (K 2532) 7592. Personen wagen 5.per uur, vracht wagen (autobus) 7.p. uur. Scooter Lambretta 5.per 9 Wasfakkels. eerste kwali- brandduur gegarandeerd r, 1.25. Fraaie lampions met prima kaars 30 ct. Lin- t vlaggen 35 cL 20 rolieh pentines 40 ct. Lampion- stokken 8 ct Papierhandel Paddenburg, Nieuwe Rijn 11. 9 Fcestmutsen vanaf 10 ct. Sirenefluilen 15 ct. Feest- toeters met houten mondstuk Uitrollers 12 ct. Pracht parasols 40 ct. Opblazers 10 ct. Feestguirlandes 6 meter ƒ1.—. Papierhandel Padden burg, Nieuwe Rijn 11. Schilder- en tekenaca- nie Ars Aemula Naturae. Pieterskerkgracht 9. In- •hrijving van leden en ad- spirantleden. Verschillende Inl. dagelijks bij de secretaris: N. Spijker. Gangetje 1. 9 Dames! Wü permanenten alle systemen onder volle ga- Een groot succes heb- wij met onze reclame permanent van 6.Was- watergolven 2.-. Model knippen 85 ct. G. Tesselhoff, Herenstraat 54. Tel. 23711. 9 Hebt U de Torna* Sport mfiel al geziei Nog Komt U dan kijken bij Valk aan de H. Schouw in Voorschoten. KOERIERS 1 tot 30 woorden 1,50. Voor advertenties onder nummer t extra. Bewijsnummers alleen op verzoek (kosten 10 cent) Triers worden iedere dag 't is dè manier! |daa: Bl] aankoop van een ZAKBIJBEL is het de moeite waard op kwaliteit en uitvoering te letten. VRAAG DAAROM NAAR ZETKA EN OVERTUIG U! Het merk VÓÓR IN ELKBOEK JE garandeert: een oersterke bindwijze echt goud op snee - eerste klas materiaal. EEN ZETKA BIJBEL IS AF..èn voor heel Uw levenl VERKRIJGBAAR IN ELKE BOEKHANDEL UITGAVE VAN N.V. GEBR. ZOMER KEUNINGS UITGEVERSMIJ WAGENINGEN Legerpredikant in Korea deer Ds Ph. P. Meerburg N«d. Htrv. Fred. 1e Moatfrleht mei vmI MtlJS GIIONDtN Gebroken, gescheurd of tan den afgebeten. Reparaties ln enkele uren gereed. ENKRI Hogewoerd 88A Leiden - Telefoon 2397t NATUURLIJKB m METHUTSPOT I Het juiste adresF. A. KEMPERMAN, Hogewoerd 39, tel. 25832 Koopt met 3 October Uw gerookte paling UITSLUITEND bij Onderlinge Leidse Viswinkeliers KRAAN'S GEROOKTE PALING HET VAN OUDS VERTROUWDE ADRES Bij elke BONAFIDE vis- en palinghandel verkrijgbaar 92. „Wij zij'n klaar, helemaal klaar. Kom, nu naar huis om het grote nieuws te vertellen" en daar gaan ze, de heren scheepsbouwers. De Paddi's blijven achter om kiekeboe te spelen. „Moet je dat zien", roept Petzi als zij bijna bij het huis zijn gekomen. „Wie zit daar? Natuurlijk Oom Rob. En wat doet hij? Natuurlijk slapen" en dan rennen zij naar het huis toe. „Hé, we zijn er weer, we zijn klaar", schreeuwt Petzi hard om Oom Rob wakker te maken, terwijl Pingo en Pelle de an dere Paddi's beetgrijpen van plezier. De muizen komen zo rap zij kunnen het huis uit. Het wordt echt een beetje feestelijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1954 | | pagina 6