Prinses Wilhelmina onthult Koninklijk geschenk Bijdrage van Koningin Juliana voor versiering van nieuwe stadhuis Christelijke reclassering is plicht en opdracht NIEUWE LEIDSCHE COURANT 9 DINSDAG 28 SEPTEMBER 1951 Plechtigheid op de stadhuisbinnenplaats Het kunstwerk van de beeldhouwer Pieter Starreveld te Amsterdam op de binnenplaats van het stadhuis te Leiden is gistermiddag omstreeks vijf uur door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina tijdens een eenvou dige plechtigheid onthuld. Het werd geschonken door Hare Majesteit Ko ningin Juliana als bijdrage voor de versiering van het nieuwe stadhuis. De gedachte van dit geschenk is in 1933 van Prinses Wilhelmina zelf uitge gaan. Op de binnenplaats hadden alleen de genodigden plaats genomen, terwijl buiten het stadhuis vele Leidenaars stonden om Prinses Wilhelmina de begroeten en het stadhuispersoneel aan de ramen, die op de binnenplaat? uitzien, de plechtigheid volgde. Hare Koninklijke Hoogheid kwam half vijf bij de achteringang van stadhuis aan. Nadat haar een boeket paarse orchideeën en witte lelietjes dalen door mej. W. M. Flim. een dochter van de Leidse arts. die op 3 Mei 1945 in het kamp te Lübeok is omgekomen, was aangeboden, volgde een begroeting, waar bij aanwezig waren de commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, mr L. A. Kesper, het voltallige college van B. en W., jhr mr F. H. van Kinschot en de wet houders D. van der Kwaak. A. J. Jonge- leen. J C. van Schaik en S. Menken, ma J. Bool, gemeente-secretaris, en mr E Brederveld. ohef van het kabinet van de burgemeester. Het gevolg van de Prinses bestond uit mevrouw H. J. de Savornin Lohman- van Hasselt, dame du palais. en mej. J. A. M. M. Geldens. particulier secretares se van Hare Koninklijke Hoogheid. De burgemeester hield op de binnen plaats een rede.- waarin hij eerst' de dank baarheid van het gemeentebestuur ver tolkte voor het feit, dat Prinses Wilhel- mina Leiden de grote eer heeft willen aandoen, persoonlijk het kunstwerk Pieter Starreveld te onthullen. Temeer stemt dit ons tot' vreugde, aldus de bur gemeester, omdat de gedachte van dit geschenk van Uwe Koninklijke Hoogheid zelf in 1933 is uitgegaan. Hoezeer wordt door ons allen bij voort during gewaardeerd de warme belang stelling van Uw Koninklijke Hoogheid voor het lief en leed van onze stad en haar Universiteit; Uw bezoek onmiddel lijk na de ramp, welke de stad op 12 Fe bruari 1929 zo zwaar had getroffen, en Uw aanwezigheid op 1 Juli jL bij de universitaire plechtigheid ter. nagedach- Beeldje kan binnenkort worden bezichtigd Het ligt in de bedoeling van Burgemeester en Wethouders om belangstellenden na 3 October a.s. in de gelegenheid te stellen het beeldje, dat H.M. de Koningin aan Leiden heeft aangeboden en dat 27 September j.l. door H.K.H. Prinses Wilhelmina werd onthuld, te bezichtigen. De regeling hiervan zal nog nader worden bekend gemaakt. tenis van één harer grootste zonen heb ben onze harten diep geroerd. Daarin zien wjj het handhaven van die oude traditionele verbondenheid tussen het Oranjehuis en de stad Leiden, welke door Prins Willem de Zwijger bij zijn bezoek op 4 October 1574 werd gelegd. Bij de besprekingen, welke met pro fessor Zwiers, de opvolger van de archi tect van ons stadhuis, de heer Blaauw, en de beeldhouwer, de heer Starreveld, werden gevoerd, kwam direct de vraag naar voren, welke vorm aan- het beeld moest worden gegeven. Het college Burgemeester en Wethouders was mening, dat rekening diende te worden gehouden met de geschiedenis stadhuis: enerzijds de grote nieuwbouw na 1574 overeenkomstig de plannen Lieven de Key, waarvan de mooie staande voorgevel getuigenis aflegt, derzijds de herbouw na 1929, in de logsjaren voltooid, waarvan de achter zijde een uitstekend voorbeeld vormt de moderne architectuur van deze ee Getracht moest worden een symbool te vinden, dat de twee zwaarste tijdperken, die Leiden doormaakte, verbond. Boven dien behoorde zo mogelijk een uitbeel ding te worden gevonden, die voor beide tijdperken uitdrukking kon geven aan één der mogelijkheden van het verzet te gen de Spaanse en Duitse dwingelandij. Wij hopen daarin geslaagd te zijn, aldus de burgemeester, door de opdracht voor een beeldje, voorstellende een jongen met een duif In de handen, het hoofd naar boven gericht. Acht duiven Zoals U allen uit de geschiedenis van het beleg in 1574 bekend is, was de be vrijding van de stad slechts mogelijk door een gemeenschappelijk optreden van de naderende Geuzenvloot en het in de stad gelegen garnizoen. De gemeenschap van buiten met de stad was intussen zo goed als verbroken, daar de vijand haar steeds dichter omsloten hield en alle boden trachtte op te vangen; geen van hen, noch In de ene noch In de andere richting, kon zijn bestemming meer bereiken. Op de 26ste September verschenen des ondanks twee boodschappers uit Lelden met het bericht, dat de 6tad het niet langer dan nog een paar dagen zou kun nen uithouden; zij brachten acht duiven mee, die met bericht terug konden vlie gen en daartoe waren afgericht door Ul- rich, Willem en Jan Cornelisz., wier na komelingschap later de naam „Van Duy- venbode" met het wapen van Lelden Tot mijn grote spijt kan het oudste lid van de hier in Leiden woonachtige fami lie, de wed. Den Duik, geb. v. Duijven- bode, om gezondheidsredenen hier niet aanwezig zijn. Terwijl men in de stad ongeduldig wachtte op enig bericht, kwam op 28 Sep tember één van de duiven teruggevlogen met berichten van Boisot, spoedig hulp en verlossing belovend en met de raad geen uitval te doen, voordat hij en de zijnen voor de poort stonden. De 1ste October liet Boisot, dank zij de veranderde weers gesteldheid eindelijk op het punt met zijn vloot op te zeilen, opnieuw één duif op met het verzoek, van de 6tadszijde de schans bij Lammen aan de Vliet te be- «token, maar de gevleugelde bode raakte verdwaald. Zo had de stad geen bericht en bleef het er onrustbarend stil. totdat men plotseling In de namiddag van 2 October aan de horizon de schepen zag. Tegelijkertijd streek de duif In de stad neer en de terstond op de torens en aan de molenwieken op de wallen bevestigde vlaggen toonden de vloot, dat de bood schap ontvangen was. De volgende dag zou dus de afgesproken eindaanval tege lijk uit de stad en van het water plaats hebben, ten einde de Spaanse troepen uit hun laatste bolwerk te verjagen. afdeling Leiden van de Ned. vereniging van ex-politieke gevangenen uit de be zettingstijd, de heer J. M. van Straalen, indertijd voorzitter van de illegale pers- raad, de heer C. Zandbergen, voorzitter van het comité „Dodenherdenking", de heer R. P. Meijer, commissaris van litie te Leiden, prof. J. N. Bakhuizen van den Brink, rector-magnificus van de Leidse universiteit, prof. A. E. v. Arkel, secretaris van de senaat der Leidse uni versiteit, mr A. F. Visser van LJzendoorn, waarnemend president-curator, mr K. Wiersma, secretaris van het college van curatoren, de heer J. J. Boreel, praeses van het Leidse studentencorps, mej. E. M. van Eek, praeses van de vereniging van vrouwelijke studenten, mr Ph. J. de Ruijter de Wildt, voorzitter vai 3-October-vereniging, ds J. van der Wiel, Herv. predikant, voorzitter van de Chr. Oranjevereniging, luit. kol. H. W. Gerth van Wijk, garnizoenscommandant, de heer J. C. J. Lamibermont, secretaris va-r de vereniging „Koninginnedag", prof. ii H. T. Zwiers, architect, de 'heer Starre veld, -beeldhouwer, de heer J. Stöxen. kunstgieter, en de heer H. Korswagen, aannemer van de stadhuisbouw. Tijdens de ontvangst in de Burgerzaal werden de volgende personen aan Hare Koninklijke Hoogheid voorgesteld: prof. Cleveringa, prof. Bakhuizen van Brink, mr Visser van IJzendoorn, de heer Boreel en mej. Van Eek, prof. Zwiers. d eheer Starreveld, de heer Stöxen, mr De Ruijter de Wildt, luit.-kol. Gerth van Wijk, de heer Everstein en de heer Piena, wethouder Van Schaik en de oud ste raadsleden in zittingsjaren, mevrouw Braggaarde Does en de heer Schüller. Braggaar—de Does en de heer Schüller, en mevrouw Bool—Gerritsen. Omstreeks zes uur verliet Prinses Wilhelmina het stadhuis, aan de ach terkant. Honderden Leidenaars heb ben Haar, toen Zij naar de auto wan delde, luide toegejuicht. De Prinses beantwoordde dit huldebetoon met een vriendelijk wuiven. Via de Bree- straat en het Noordeinde ging de Koninklijke auto naar Den Haag, vanwaar hij ook gekomen was. Honderden duiven vlogen gistermiddag na de onthulling van het Ko ninklijke geschenk van de binnenplaats naar de transen van het stad huis. Een grote verrassing voor alle aanwezigen, door het gemeente bestuur bereid. En hoog boven dit schouwspel de stadhuistoren, zoals de Leidenaars hem niet vaak zullen zien. Foto N. van der Horst Deze geschiedenis bewijst, hoe der verzetsmiddelen tegen de Spaan se dwingelandij bij het beleg van Leiden bestond uit de berichtgeving door middel van duiven. En nu is het merkwaardige, dat in de jaren 1940-1945 dit oude middel wederom ter hand is genomen. Vele malen werden vanuit Engelend duiven, ge borgen in mandjes, per parachute boven Nederland neergelaten, met het doel, de nodige verbindingen over zee in stand te houden. Dank zij de medewerking van de illegali teit konden zo berichten uit ons Va derland naar de overzijde worden gezonden. Zeker past ons een woord van hulde en dank aan allen, die op deze wijze hebben geholpen, het zet tegen de Duitse overweldiger te steunen en te dienen. Mogen ons tegenwoordig geslacht is nageslacht bij het bewoneren van fraaie beeldje, zo voortreffelijk verv digd door de beeldhouwer Starreveld, het feit gedenken, dat het duiven wa: door de eeuwen heen meehielpen bevrijding van onze goede stad dierbaar vaderland, maar mogen zij bo venal ook het zinnebeeld verstaan de jongeling, die over zijn duif heen het hoofd richt naar Hem, Die in de grootste nood uitkomst kan geven. Zo besloot de burgemeester zijn toespraak. Hierna verzocht de burgemeester Prinses Wilhelmina, het beeld te ont hullen. In een korte toespraak zei de Prinses, dat Zij zich gelukkig achtte, dit beeldje namens de Koningin te on-thul- -ver te dragen aan de burge meester. „Het is een bescheiden ge schenk, u aangeboden na de ramp, die het beroemde aloude raadhuis van Lei den op 12 Februari 1929 getroffen heeft. Als studente zo nauw verbonden aan hare Alma Mater en al wat deze stad betreft, heeft de Koningin bij deze ramp innig met de stad meegeleefd, van welk medeleven dit moment tot in lengte van dagen moge getuigen. Ik sluit Mij gaar- b|j de wens van de Koningin, dat dit stadhuis als een centrum moge rvan steeds nieuwe groei en bloei voor de stad Leiden moge uitgaan." Aldus Prinses Wilhelmina De burgemeester beantwoordde de toespraak van de Prinses met een kort woord. Tot aller verrassing werden daar op enkele honderden postduiven opge laten. Het gemeenteraadslid mr Woud stra gaf met een luid „Leve Prinses Wil helmina" het sein tot een driewerf In de Burgerzaal Toen de plechtigheid op de binnen plaats ten einde was. begaven allen zich naar de stemmig versierde Burgerzaal, waar de thee werd gebruikt. Prinses Wilhelmina verbleef hier geruime tijd. Onder de genodigden waren de raads leden van Leiden, de hoofden van de takken van dienst en de afdelingschefs de gemeente-secretarie, prof. mr R. P. Cleveringa, de man van het univer sitaire verzet, de heer G. A. F Everstein de stichting 1940—1945 en het nationale steunfonds. ir P. de Gruijter het ongeorganiseerd verzet, de heer C. J. Piena. in de bezettingstijd plaatselijk hoofd van de raad van het verzet, de heer L. Questroo namens de Agenda van Leiden Dinsdag Schouwburg, 8 uur: abonnementsvoor stelling, Ned. Comedie met „Amphitryon" van Jean Giraudoux. Koor Pieterskerk, 8.15 uur: generale repetitie koraalmuziek op 3 October. Snouck Hurgronjehuls. Rapenburg 61. 8 uur: piano-recital Gloria Sharaff. Oud-Hortusgezicht, 8 uur: Leidse tui niers- en bloemistenvereniging „Door eendracht verbonden", dahlia-avond. Antonius-clubhuis, 8 uur: Wijk I B.B., ad. 8 i Schouwburg, 7.45 uur: K. en O., Haagse Comedie met Maria Stuart. Hooglandse kerk, half 8: Avondstilte. Burcht, 8 uur: volkstuinvereniging „Ons Genoegen", jubileum-feestavond. Zoeterwoude: 7.45 uur: gemeente- Donderdag Breestraat 24, half 3: K. en O., ex cursie naar de fotolitho-inrichting Ko ningsveld en Zoon. Schouwburg, 7.45 uur: K. en O., Haag se Comedie met Maria Stuart. Burcht, 8 uur: ir A. van Emmenes voor de scheidsrechtersgroep over zijn belevenissen op de wereldkampioen schappen 1954. Pieterskerk, 8 uur: Chr. zangvereni ging „Ex Animo", wjjdlngsuur ter inlei ding van de 3-Octoberviering, sprekers ds P. W. Spruyt (Amsterdam) en dr H. J. Westerink. Apotheken Doeza-apotheek, Doezastraat 31, tel- 21313 en apotheek Nieuwe Rijn, Nieuwe Rijn 18, tel. 20523 (tot Vrijdag 1 October 8 uur). Adresboek voor Leiden Het adresboek voor Leiden, naar offi ciële gegevens bewerkt, is verschenen. Het is een uitgave van de firma Teer huis en Klinkenberg te Amstelveen- Amsterdam. Het vorige boek werd in 1940 uitgegeven. Na veertien jaar is het dus geen overbodige weelde, dat er een adresboek uitkomt. Niet alleen hebben in die tijd zeer vele verhuizingen plaats gehad, maar ook hebben zich hier velen gevestigd en zijn er tientallen straten bijgekomen. Het boek voorziet dus in alle opzichten in een behoefte. De eerste afdeling bevat algemene in lichtingen (gemeentezaken, onderwijs, geneeskundige verzorging, handel en nij verheid, kerken, verenigingen, tehuizen ouden van dagen en hofjes, politieke en sociale organisaties enz.), de tweede af deling een alfabetische naamlijst van de inwoners der gemeente met vermelding van beroep en adres, de derde afdeling een bedrijven- en beroepenlijst van ad verteerders en de voornaamste beziens waardigheden en de vierde afdeling een alfabetische lijst der straten met opgaaf van de bewoners en een lijst van de stra ten met een omschrijving waar ze ge legen zijn. Een ogenblik van stille aan dacht, toen Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Wilhelmina het beeld op de binnenplaats van het stadhuis had onthuld. Foto N. van der Horst „Ons Genoegen" hield wedstrijd De volkstuindersvereniging „Ons Ge noegen" hield in het clubhuis aan de Su- matrastraat een onderlinge wedstrijd tentoonstelling. De jury bestond uit de heren J. H. Smit en J. Entrop. Bij de ope ndnig bracht de voorzitter, de heer A. Zaalberg, dank aan inzenders en jury. Uitslagen: dahlia's 1. P. C. de Haas 17 p.. 2. W. Honders 16 p., chrysanten 1. J. W. A. van der Waals 15 Vfc p.. 2. H. J. Broeksema 12 p.. groenten 1. W. Honders 16 p. fruit 1. P. C. de Haas 18 p., 2. J. W. A. v. d. Waals 17 p., snijbloemen 1. L. C. Hoogeveen 15 p., 2. W. Honders 14 p. Wat Jupiter mag, mag een os niet Uitstekende opvoering van de Nederlandse Comedie" Behalve voor de privileges die Jupiter als oppergod-in de godenwereld be zat, gold het: wat Jupiter toegestaan is, mag een os niet, ook voor de es capades, die deze levenslustige god zo af en toe naar de aardse schonen maakte. De Griekse sage, vertelt ons, dat Amphitryon vóór hij de hand van Alkmene kan vragen eerst een veldtocht tegen de Teleboërs moet on dernemen. Zeus maakt van de afwezigheid van Amphitryon gebruik om ii de gedaante van de geliefde naar Alkmene te gaan en haar gunst te ver krijgen, met als gevolg de geboorte van Herakles. „Niet de misdaad maar de mens wordt gestraft" Men schrijft ons: DE OP HANDEN ZIJNDE Nationale Reclasseringsdag, op Zaterdag 2 October a.s., brengt het Nederlandse reclasseringswerk een moment voor het voetlicht van ons volk. Iedere Nederlander wordt die dag geroe pen om dit uiterst belangrijke en niet minder omvangrijke werk financieel te steunen. De opbrengst van de collecten wordt evenredig verdeeld onder de bestaande instellingen, zodat niemand zich afzijdig behoeft te houden, al zal ieder steeds in alle voorkomende praktische gevallen de eigen instelling prefereren. Wanneer het evenwel gaat om de nationale inzame ling, moet ieders oog en beurs geopend zijn voor het ene gemeenschappe lijke doel: het Nederlandse Reclasseringswerk in stand te houden! (In Leiden is de inzameling reeds gehouden in verband met de viering van 3 October op a.s. Zaterdag). Sophokles heeft over dit gegeven treurspel geschreven, dat verloren is gaan. Het verhaal is tragisch. De Franse diplomaat en schrijver Jean Giraudoux heeft op zijn manier de sage verwerkt in 1929 uitgekomen stuk „Amphitri- Hij heeft er een blijspel van willen maken. De figuur van de bedrogene is trouwens voor meer schrijvers aanleiding geweest tot een blijspel. Toch is het bij Giraudaux niet het goed kope succes geworden, dat de bedrogen echtgenoot zo gemakkelijk in verschil lende stukken krijgt. Integendeel. Men krijgt af en toe de In druk, dat de schrijver van het tragische element niet los gekomen is en toen het hele geval maar omgetrokken heeft de klucht. Als zodanig heeft Johan de Meester, die het stuk vertaalde e: Toen Prinses Wilhelmina het stadhuis verliet, werd zij door honderden Leidenaars vooral k^^^ren en vrouwen luide toegejuicht. De Prinses beantwoouldebetoon met een vriendelijk wuiven. Foto N. van der Horst regie voerde, het ook opgevat. „Er schrijft De Meester in het programma, „zwaar gediscussieerd over de vraag, wat de auteur eigenlijk had willen schrijven, 'n lofzang op de Echtelijke Trouw of spotlied op het Gezag" De Meester weet het blijkbaar ook niet, hij doet tenminste geen keus, maar neemt het als een gees tig en gevoelig blijspel. We vinden het niet erg fair van eer schrijver om de mensen een toneelstuk te geven en dan te zeggen: Ra, heb ik bedoeld? Zet dan tenminste het antwoord, desnoods op z'n kop, gedrukt onder aan de laatste bladzij. Wij voelen nog het meeste voor een lofzang op de echtelijke trouw, temeer omdat Girau doux zich niet aan de sage houdt, het hele geval laat gebeuren als Alkmene en Amphitryon getrouwd zijn. Het tragische probeert de schrijver weg te werken onder een laag cynisme humor, die we niet altijd kunnen w< deren, en waardoor een dialoog ontstaat, die dikwijls niet uitmunt door helder- heid (het laatste bedrijf b.v.). ~WÊÊ overigens heus de schuld niet hoofdrolspeelsters en -spelers. De dictie goed, maar de tekst (voor ons) vaak De opvoering die de „Nederlandse Co medie", als eerste in de serie abonne mentsvoorstellingen. er van gaf was uit stekend. Johan de Meester had er veel i gemaakt en heeft zijn intenties goed weten te verwezenlijken. Ellen Vo gel met haar bekende lichte spel vol af wisseling, met haar perfecte plastiek, speelde de rol van Alkmene, juist nog kinderlijk en naïef dat er een geloof waardige figuur tevoorschijn kwam, die, in de scène met Leda, een goed gespeel de rol van Lous Hensen, juist genoeg raf finement aan de dag legde om heid van Alkmene te bewaren. Guus Her- trok de figuur van Amphitryon wel wat te sterk naar de klucht, waardoor zijn spel niet altijd harmonisch aansloot bij dat van zijn tegenspeelster. Ton Lutz gaf Jupiter de nodige waardigheid statie. Of het een levensechte Jupiter s, vermogen we niet te beoordelen. Soms deed het ons een beetje denken aan de waardigheid, waarmee de goed heilig uit Spanje zioh pleegt te omhullen, de sfeer zal door Ton Lutz (voor dit stuk tenminste) dus wel goed getroffen zijn. De costumes en decors, waarvoor e verantwoordelijk was, waren r Het publiek toonde zijn dank in applaus. Aan Ellen Vogel werden bloemen aangeboden. A. C. Bouwman Kinderen in spel en arbeid Voor de Leidse amateur-fotografen sprak gisteravond in De Doelen de heer Rolf Feenstra over „Kinderen in spel en arbeid". Niet door zijn vlot naar voren gebrachte voordracht, maar wel door zijn apenende eerlijkheid en zijn dwars tegen de geijkte meningen ingaand in zicht wist deze spreker zijn gehoor onge- te boeien. Voor vele amateurs zal dc toekomst weer een beetje zonniger zijn. omdat de heer Feenstra een lans brak Voor de eenvoudige apparaten van vroe ger. De meeste mensen verkeren nog steeds n de mening: hoe duurder het toestel en bijbehorende artikelen, hoe beter de foto. Als je f 300 wil besteden aan je liefheb berij, koop dan voor f 150 en houd de rest Van alle werken van barmhartigheid, die gedaan worden, is dat van de reclas sering wel het minst opvallend. Geen reclassering timmert langs de weg, doch zij doet altijd haar werk in stilte. Alleen insiders weten wat er te doen is ei men deze arbeid organisatorisch dient te verrichten. Buitenstaanders kunnen hier moeilijk „inkomen" en hebben veelal weinig begrip voor wat er op het s;Jol Het is geen verwijt aan de massn, wanneer er geklaagd moet worden te weinig bekendheid met het reclasse ringswerk en inzonderheid met het Christelijk reclasseringswerk. Dit kan eenvoudig niet anders, omdat vrijwel al dit werk onttrokken blijft de publieke belangstelling. Men weet hoogstens dét er gereclasseerd wordt, doch hóé en door wie blijft gewoonlijk een onbekende zaak. Deze onbekendheid behoeft echter aan het belang van deze arbeid niets af of toe te doen. Reclassering Is behalve naastenplicht ook Christenroeping en dit impliceert dat niemand zich aan deze plicht en op dracht mag onttrekken. Dit betekent im mers dat het in de reclassering gaat om een mens als onze naaste en daaren boven om het gebod van Christus t.o.v die naaste. Juist dit geeft aan de Chris telijke reclassering alle reden van staan en geeft haar tevens de juiste k\jk op de wezenlijke inhoud van dit liefde werk. In dit licht bezien gaat het altijd het herstel en levensgeluk van een m zij het ook een ontspoorde en veelal ont redderde mens in diepe levensnood, maar toch een méns. Deze gevallen mens terug te vc tot de klasse waarin hü, krachtens milieu, aanleg en ontwikkeling, thuis be hoort is het primaire werk van elke reclasseringsinstelling, nadat vooraf een uitgebreid voorlichtingsrapport is sai gesteld. Aan de hand van dit rapport zal elke De handhaving van de demo cratische regeringsvorm gaat u toch ter harte Sluit u dan aan bij de reserve- gemeentepolitie. rechter alle redelijke kansen overwegen, die kunnen leiden tot een verantwoorde reclassering van een veroordeelde. Dit rapport kan zelfs tot gevolg hebben dat in bepaalde gevallen van cellulaire straf wordt afgezien, om een verdachte in het gewope leven onder toezicht te hervor men. Natuurlijk gaat het er niet om, noch bij de reclassering noch bij de rechtbank, de begane misdaad te verkleinen of de gerechte straf geheel of ten dele kwijt te schelden. Deze vorm van berechting heeft enkel en uitsluitend ten doel, nieu we levenskansen te scheppen voor de mens die zich zelf heeft gedeclasslflceerd. Daarbij mogen alle factoren en om standigheden, die hebben meegewerkt tot het in aanraking komen met de rechter, in geding worden gebracht met het voor opgezette doel, de strafmaat in overeen stemming te brengen met de persoon die dit aangaat. In tegenstelling met vroeger heeft deze procedure tot gevolg, dat niet in eerste instantie de misdaad wordt gestraft, maar veeleer de mens die haar beging. Dit is billijk omdat praktisch geen enkelo overtreding, wat de oorzaken en de mo tivering betreft, gelijk is aan de andere. Elke zuivere rechtspraak vraagt een to taal verschillende be-oordeling en dien tengevolge overeenkomstige ver-oorde- elk te berechten mens afzon derlijk. Is het reclasseringswerk In de meeste landen van staatswege geregeld, in ons land gebeurt dit in hoofdzaak door vrij willigers. Slechts een beperkt aantal re- classeringsambtenaren ln vaste dienst geven de noodzakelijke deskundige lei ding. Plaatselijk bestaat het werk vooral In het opstellen van gegevens voor het sa menstellen van voorlichtingsrapporten en het toezicht op voorwaardelijk veroor deelden. Daarnaast heeft men In de ste den dikwijls nog het celbezoek en het onderhouden van contacten met de ge- van onvoorwaardelijk veroordeel den. Burgerlijke stand van Leiden GEBOORTEN: Rudolf H P. zn v H C Stipdonk en C E Raaphorst; Bouwina, dr D Veninga en W de Romijn; Willem i v W H Swiikker en W A Auée; Jo hanna M, dr van A v Overbeeke en A Nijdeken; Franciscus M. zn van J H Nij- huis en P de Geus; Catharina, dr v F J Galjaard en M van- de Logt: Arnoldus M - v A L v d Werf en M J de Groot; Cornelia J, dr v C Plaizier en G D F Verhoeven; Lambertus A J M. zn- v L C- Hamersveld en M A C C v Noort Jan H, zn v C v Heiningen en J M de Graaf; Cornelia A, dr v C P Vliet Vlie land en M C A Verhoeven; Hermanus, zn D Woltin-g en M Muilwijk; Yolanda, dr in J Korbee en J H C Koedijk; Leonie, v V J Marinussen en E T Tismeer; Peggy, dr v V J Marinussen en E T Tis- GEHUWD: J G A Borghans en J M Delvaux; N Teegelaar en C M de Jong; I Baart en J S Tuinhof de Moed; T J van Oort en E A Hermens OVERLEDEN: G de Jong, man. 63 Jr; v Erkel. huisvr va-n Zwaan, 64 jr; P A J Huijbregts. zn. 6 jr; B P J Smit. ved-nr. 77 jr; I J Kaak. wed van Ouwe hand. 86 jr. in Je zak! Spreker gewaagde van de ellen de, die hij sinds 25 jaar heeft meegemaakt iet dure toestellen- Met flitsende humor en 6cherpe gevat heid probeerde spreker zijn gehoor te rtuigen van zijn inzichten, voorname- waar het de kinderfotografie betrof. Aan de hand van een aantal dia's en foto's lichtte de heer Feenstra zijn lezing toe. Als toegift liet hij nog een serie kleu- "ia's zien van zijn voetreis door Oostenrijk. Het Is een bijzonder voorrecht te noe- en dat in deze nationale phllanthrople de Protestants Christelijke Reclassering* Vereniging een voorname plaats Inneemt. Naast de Rooms-Katholieke, het Leger des Hells en de neutrale instellingen, werkt de P.C.R.V. interkerkelijk, om de gevallen mens de Christenhand toe te reiken. Over het gehele land verdeeld In plaat selijke afdelingen, kan leder zich met haer in verbinding stellen die hulp of voorlichting nodig heeft b|j een gerech telijk onderzoek. Desgewenst kan men zich rechtstreeks wenden tot het Cen traal Bureau, Frederik Hendriklaan 32 te 's-Gravenhage. Nog a1 te vaak bl|jkt, dat Christelijk .Nederland niet voldoende op de hoogte is met het bestaan van de P.C.R.V. Om onbekende redenen geraken' tal rijke „gevallen" van personen die krach tens afkomst en godsdienst thuis behoren positief-protestantse Instelling, rerzeild op de bureaux van anders-den kenden. Het heeft derhalve zin de aandacht in kerken, scholen en verenigingen te vestigen op het bestaan van de eigen Protestants Christelijke Reclassering Vereniging, die met alle beschikbare middelen en deskundige adviezen voor ieder gereed staat. ♦«?te PmJ? V, behoort aan *ans Protes tants Nederland en dat in de eerste plaats omdat zij Christelijk Is. d.w z oni- JÜn r<£laf*ren naar het gebod van de Grote Reclasseerder, Jezus Chris- Hem ontvin&en w|j de opdracht, de gevangenen te bezoeken en ze te g-I denken in hun gevangenschap. Daarin w Hen w;j naast hen gaan staan, opdot w|j allen als zondaren met hen door Christus in de ware volkomen vrijheid zouden worden gesteld vHJneia die ZeTfCl.?!fre-?HWÜ Uit n"m van Hem. Zljnen gereclasseerd- heeft en nog reclasseren zal tot het enig ware Leven van de eeuwige vrijheid.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1954 | | pagina 3