Wie varen wil moet de regen niet vrezen 1 NIEUWE LEIDSCHE COURANT 3 ZATERDAG 21 AUGUSTUS 19S4 Boottocht over woelig wafer a Op Kagerplassen hebben varensgasten ;ia nu ruimte in overvloed rs, ,.Het seizoen 1954? Ach meneer, dat is nauwelijks nog een seizoen te noe- sin men. Wie trekt er met dat beestenweer van tegenwoordig nog met eer "en boot op uit?" Deze mistroostige woorden uit de mond van de heer Houwe- er ling van de werf K.P.M. uit Warmond tekenen wel heel duidelijk de sfeer, er- waarin thans watersport wordt bedreven. Toch hebben we het maar ge- ei*- waagd er met hem in een motorvlet op uit te trekken om zo hier en daai ons oor eens te luisteren te leggen bij de weinigen, die zich niets van de ig. gure elementen aantrekken en toch de wijdte van de plassen verkiezen in- boven de verregende ramen van een pension ergens op de Veluwe. Nee, zo'n slecht seizoen als dit jaar is' onmogelijke zaken bij zich heeft. Van _j 6inds mensenheugenis niet voorgekomen, tarwebrood tot leukoplast verkoopt hij en lak De verhuurders van boten met relaties in zelden vraagt men hem tevergeefs om 1 het buitenland springen er nog wel uit. iets. En verder is het .schoon schip ma- De van tevoren keurig opgemaakte huur- ken" een taak. die men zeker niet te l contractjes plegen nu eenmaal ongevoelig I licht kan nemen. Op deze foto komen meer dan twaalf personen voor, de officiële sterkte van de kamperende familie Van der Meuten uit Eindhoven. Maar dat ligt alleen aan de gastvrijheid van deze Brabanders, die altijd wel een vergadering gasten in hun ruime tenten weten te herbergen. Tweede van rechts de heer Jac. v. d. Meuten; achter het kleinste meisje i mevrouw. te zijn voor welke weersinvloed dan ook. J Maar geheel anders staat het met de werfeigenaren, die 't van de booteigena- ren moeten hebben. In een goed seizoen worden de boten ook goed onderhouden en de onvermijdelijke slijtage aan boot en tuig brengt dan handen vol werk. We zwijgen dan nog maar over de leveran- J ciers van allerhande leeftocht, benzine en smeermiddelen. Hoofdschuddend zitten zij r de cijfers van verleden jaar met die van i dit jaar te vergelijken, en men behoeft geen ingewijde te zijn om zich te kunnen voorstellen hoe zo'n vergelijking uitvalt. Toch liggen plassen en meren nog niet helemaal verlaten. Altijd zijn er nog wel I mensen te vinden die het een sportieve nederlaag zouden vinden, wanneer zij zich door de elementen van hun geliefde hob- I by, de watersport, lieten afbrengen. Eigenlijk is die hele watersport, evenals kamDeren trouwens, een eigenaardig ver- schijnsel. Overnachten en hele dagen doorbrengen in de kleine ruimte van een boot, al of niet met bijbehorende tent, stelt hoge eisen aan de levenskunst van de mens. Wie met storm en regen zich in huis niet weet te vermaken, kan dat wijde plas, waar dit zich nu op de plas en ze kunnen er hi zeilershartstocht ten volle botvieren. E< simpel roeibootje trekt onze aandacht tussen deze spectaculaire taferelen. Het is het bootje, waarmee Jan Stijn, alias „Jan met de armpjes; zijn klanten al jarenlang brood bezorgt. In winter en zomer is hij op de Kagerplassen te vinden en al heeft hij zijn bijnaam te danken aan het vele werk, dat zijn gespierde armen te zetten hebben, toch slaat hij een sleepje t af c hij r t het e ter- motorvlet hem naar zijn vol gende klant meeneemt. Via het Spijkerboor belandden we in de vroegere eendenkooi, een onverwacht tig plekje, waar een aantal motorboten een geriefelijke ligplaats heeft gevondt „Cinderella" staat er te lezen op de boeg van het motorjacht, dat ons volgende be zoekje geldt. De heer en mevrouw Van de Roer uit Scheveningen onthalen het verwachte bezoek allerhartelijkst, mijn bedrijf kun je zelden of nooit jezelf zijn", vindt de heer Van de Roer, die eige naar is van hotel Splendid te Schevenin gen, „en om werkelijk tot je zelf te ko men, verkies ik een vacantie op het water boven welke buitenlandse reis dan ook". Ook deze gastheer en gastvrouw heb ben het al vroeg op het water gezocht. Van jongsafaan hebben ze gezeild en het is alleen op medisch advies, dat de heer Van de Roer thans een motorvaartuig bieert. Want eigenlijk vindt hij het toch wel een „oude-mannenboot", die hij sinds een jaar bezit. Het slechte we heeft hun minder last bezorgd, want nu toe zijn het nog maar dagtochtjes, met de „Cinderella" naar De Kaag wc den gemaakt. Laat in het seizoen staat echter een langere reis op het programma en dan hopen ze nog een groot gedeelte van Holland op het water te bezoeken. De middag begint op te schieten; onze gulle gastvrouwe zei zich nog even naast haar man om voor de onvermijdelijke foto te poseren. Dan ook hier een harte lijk afscheid en de lommerrijke eenden kooi ligt weer achter ons. Gastvrij op ongerief van de natuur zich nog sterker mate laat gelden. Zeker, wanneer de regen op het tent- zeil plenst, blijft er weinig anders over dan rustig onder de dekens te blijven I soezen en de vele mooie dagen te over- denken, die vorige seizoenen hebben ge bracht. Maar wanneer de wolken dan even breken en een waterig zonnetje om de hoeken van voortjagende flarden komt kijken, maakt zich een koortsachtige acti viteit van de ware sportsman meester. 1 Als de zeilen niet al te nat zijn, vliegen ze omhoog en gevaarlijk scheef hangend jaagt de boot dan door het water, terwijl de inzittenden worden besproeid met ge- zellig onverwachts overkomende stort- zeetjes. Bij enkele van deze ondernemende lie den hebben wij deze week even aangelegd en van hun antwoord op de uitdaging van het weer willen we u nu vertellen. Architectenboot tijd te gast i bij i vrouw De Vries uit Den Haag. die met haar echtgenoot en beide zoons tot de jaarlijks terugkerende bezoekers van de Kagerplassen behoort. Een vluchtige blik was al voldoende om ons er van te over tuigen, dat er bij de inrichting van deze boot een voortreffelijk gebruik gemaakt was van de mogelijkheden, die de toch altijd nog bescheiden ruimte biedt. De slaapplaatsen, de plezierig ingerichte „zit kamer" en de ingenieuze keuken laten weinig of niets te wensen over. Het bleek dan ook spoedig, dat de heer De Vries, in het dagelijks leven als architect werk zaam, zelf voor dit interieur had gezorgd. Dat de regen zich in de afgelopen we ken zoveel heeft laten horen op het glas van de ruime vensters, bleek mevrouw De Vries niet in het minst ontmoedigd te hebben. „Mijn man en ik zeilden al sinds jaren, hij in Friesland en ik hier in Hol land". vertelde ze. En deze liefde voor de watersport heeft er wel toe bijgedragen, dat een periode van minder goed weer niet zo afschrikwekkend wordt gevonden. Het avontuur, dat een zeiltocht zo vaak kan zijn. wordt bij wat regen en een fer me wind juist nog aantrekkelijker; zodat we de familie De Vries zeker niet bij de mooi-weerzeilers mogen indelen. Ook het leven van de huisvrouw op het water heeft zijn eigenaardigheden; al leen is het minstens zo druk als thuis, al dus onze gastvrouw. Iedere dag komt de parlevinker langszij, die alle mogelijke en Een dokter nodig? De Zondagsdienst der huisartsen te Leiden wordt waargenomen door de dok toren De Bruyne. Lahr. Mastenbroek. Veldhuyzcn. Van Wingerden en Wijdicks Welke apotheek De avond-, nacht- en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 21 Augustus 13 uur tot Zaterdag 28 Augus tus 8 uur waargenomen door de apotheek Nieuwe Rijn, Nieuwe Rijn 18. tel. 20523, en door de Doeza-apotheek. Doezastraat 31, tel. 21313. De familie Van der Meulen uit Eindho- ;n heeft zich weer op gans andere wijze in het water geïnstalleerd. Vader, moe der, tien kinderen en talrijke vrienden kennissen vinden er hun onderkomen grote en kleinere tenten. Gemiddeld tien personen slapen en eten er, maar dat de rastvrijheid hier hoogtij viert, valt et meer te betwijfelen, wanneer we ver- ïmen, dat gedurende het afgelopen eekend de totale kampbevolking tot één veertig mensen opliep. Dat de outillage onder zulke omstan- I dighedeft' aan hoge eisen moet voldoen, We hebben ons de thee, die met behulp spreekt vanzelf. Maar een Kaag-ervaring van het buta-gas snel werd gezet, uit- van nu" zes jaar heeft de familie Van der stekend laten smaken en toen we afscheid Meulen de fijne kneepjes van het kam- namen konden we ons levendig voorstel- peren kennelijk bijgebracht, want aan len, dat een vacantie, zoals de familie De materiaal ontbreekt het er niet. Keuken- Vries die op „De Stad Oldenzaal" door-tent, slaaptenten en de gezellige kam- brengt, ieder jaar weer aantrekkelijkpeerwagen vormen tezamen een omvang- blijft en dat wat meer of minder regen kampement. Verder zorgt een aggre- gevoeglijk op de koop toe genomen kan gaat er voor de „straatverlichting". De worden. [heer Van der Meulen zelf begint de dag Varendf* hrrlrlrpr steeds met een duik in het water- in 8e* V aienae DOKKei zelschap van een wisselend aantal mede- De weinige zeilers, die we op onze over- j enthousiasten, en voor de rest van de dag tocht van het Zweiland tegenkomen, zijn i kunnen de B.M. en een aantal roeiboten allen duchtig in oliegoed gekleed en hun'zich verheugen in een constante beman- scheepjes worden door de talrijke wind-1 ning, wanneer het weer tenminste niet al vlagen met grote snelheid en af en toe te zeer als spelbreker optreedt, vervaarlijk overhellend door het water De voorliefde voor dit plekje aan De gestuwd. Alleen de geoefenden wagen I Kaag is begrijpelijk. Het is er, vooral in Wie enigszins thuis is op de Kagerplassen kent ook deze figuur, Jan van Stijn, alias „Jan met de armpjes". Die bijnaam heeft hij te danken aan de korte, driftige slaagjes, waarmee hij zijn met brood volgeladen roei boot door de golven stuwt. Advertentie SECRETARESSE Compl. 10 mnd. opleiding: TYPEN - STENO (4 talen) - BOEKH. Kon. Erk. PITMANSCHOOL PLANTSOEN 65 TELEF. 26558 Avondmuziek in de Hooglandse kerk Het programma van de avondmuziek, die Joop Brons, leerling van Adriaan Blankenstein, Maandag om half negen zal uitvoeren op het orgel van de Hooglandse kerk, luidt als volgt: 1 Praeludium en fu- n fis, D. Buxtehude; 2a Der Tag der o freudenreich, J. S. Bach; 2b An Wasserflüszen Babylons, J. S. Bach; 3 Fuga in G, J. S. Bach; 4a Hoe schoon blinkt ge o morgenster; 4b Wat God doet dat is welgedaan, beide van Willem Mud- de; 5 Vijf variaties over Frisch auf, Hugo Distier; 6a O Mensch, bewein dein Sünde grosz, J. S. Bach; 6b Praeludium en fuga in Es. J. S. Bach. Aan de uitgang wordt een collecte ten bate van het orgelfonds gehouden. Toegang vrij. Ontwerp Dierenwet naar de minisier Naar we vernemen, is het ontwerp voor een Dierenwet dezer dagen door de interdepartementale commissie opgezon den naar de minister van justitie. Het is dus te verwachten, dat het ontwerp nog dit jaar nog in de Tweede Kamer zal worden behandeld. Zoals men weet. gaf de Leidenaar mr. dr W Hugenholtz enige jaren geleden de stoot tot de Dierenwet. door een volledig ontwerp, namèlijk van 48 artikelen, in te dienen bij de minister van Justitie. B.B.-sirenebeproeving Zoals reeds eerder werd medegedeeld, zal men in de komende maanden in Leiden en Oegstgeest wel eens een sirene horen loeien. Men is thans doende, de BJ3.-alarmeringssirenes te plaatsen en het is nodig dat deze, als zij opgesteld zijn, even beproefd worden. Z.W.O. subsidieert uitgave tekst Egyptische papyri Leids museum van oudheden herbergt belangrijke gegevens De Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek heeft het rijksmuseum van oudheden te Leiden een subsidie toegekend voor een tekstuitgave van zeer belangrijke Egyptische papyri. Naar aanleiding hier van heeft het A.N.P. van de directie van bovengenoemd museum bijzonder heden vernomen. Onder de collectie van Egyptische pa pyri, die in het begin van de vorige eeuw voor het rijksmuseum heden te Leiden werd vindt zich een groot aantal grotere en kleinere fragmenten met magische spreu ken ter genezing van bepaalde ziekten Professor A. Massart van het pauselijk bijbels instituut te Rome heeft deze fragmenten bestudeerd en daaruit één doorlopende tekst weten samen te stel len Door de toegekende subsidie van Z.W.O. is het thans mogelijk geworden deze gereconstrueerde tekst in zijn ge heel met de vertaling en het commentaar van prof. Massart uit te geven a'.s sup- plementdeel van de reeks „Oudheidkun dige mededelingen uit het rijkemuseum in oudheden te Leiden". De tekst, die thans voor de weten- sohap wordt ontsloten, is ongeveer 1200 neergeschreven in 28 kolommen op het recto en in 25 kolomenen op het van een ongeveer 5 m lange pa pyrus. Van een aantal kolommen zijn echter slechts enlkele regels bewaard ge- Demonen De ziekten, waarvan genezing wordt gezocht, worden beschouwd als demonen, tegen wie de godenwereld ten strijde trekt. De strijd van goden en demonen een kosmische strijd: de overwinning de ziekte-demon zal een verstoring de kosmische orde ten gevolge heb ben. De recitator van de spreuken iden tificeert ziich met één van de strijdende goden. Men maakt daarbij kennis tot dusver onbekende mythen, zoals de mythe van de strijd van de zonnegod de wilde ezels, waarbij de godin Anat het bloed opvangt in zeven zilve- ;n acht bronzen kruiken. Wij zien ln deze spreuken onder meer, hoezeer een vermenging is opgetreden van de Egyptische en Voor-Aziatische godenwereld, een gevolg van de verove ring van Palestina en Syrië door de Pharao's van het nieuwe rijk Talrijke Voor-Aziatische goden, zoals Ba'al en Astarte, zijn daardoor opgenomen in het Egyptische Pantheon. Zo levert doze papyrus een belangrijke bijdrage tot onze kennis niet alleen van de Egyptische magie, maar ook van de Egyptische en Voor-Aziatische mytholo gie, aldus de directie van het Leids mu seum van oudheden dit seizoen, bijzonder stil en het uitzicht het water is prachtig. Het isolement brengt r evrouw Van der Meulen er, vol gens haar echtgenoot, zelfs toe om niet in gezelschap van een houten tent hamer te gaan slapen, hoewel ze bepaald de Indruk maakt voor een kleintje1 vervaard te zijn. Ze zwaait er de scepter j met gezag en doet de officieuze naam van het kamp, „Niet tobben", alle eer aan.; Ook hier heeft het weer weinig of geen in-het eten gegooid; de grond nam het vele regenwater gelukkig snel op en wind heeft weliswaar een halfomge- waaide slaaptent op zijn rekening, maar het euvel was spoedig verholpen. Een maand zal het verblijf van de Van der Meulens hier duren. Dan zal zijn automobielhandel de pater familiae weer geheel opeisen en zullen ook de overige leden van het gezin De Kaag weer voor een jaar verlaten, om met dankbaarheid terug te denken aan boer Dirk Heems kerk. die ieder jaar maar weer zijn gulle gastvrijheid ten toon spreidt. Onder het tentje van de motorboot Cinderella geniet het echtpaar Van de Roer uit Scheveningen van de landelijke stilte van de oude eenden kooi. Eén dag per week ontvlucht dit hoteliersechtpaar het drukke hotelleven van Scheveningen. VAN MENS TOT MENS Ons vir jou... "\7AN ZONNIG SUID-AFRIKA naar het barre noorden is een hele stap. Toch hebben Priscilla Thomas en Mar garet Cooper, beiden uit de havenstad Durban, die stap gewaagd en er zelfs haar baantje voor opgegeven. In een geheel lege salon van een befaamd res taurant aan de Breestraat heeft Pris cilla ons dat allemaal verteld, want Margaret deed er hoofdzakelijk het diepzinnig zwijgen toe, evenals bij de sight-seeing-tour door onze Sleutel- Deze jonge meisjes dan hebben bei den drie jaar aan de universiteit ge studeerd voor analyste- Priscilla be kwaamde zich in Pieter Maritzburg (ja, genoemd naar de held van dat be roemde jongensboek) in de geheimen van de chemie, en Margaret deed dat (vermoedelijk zonder veel te spreken) in Durban. Aangezien In het zonnige zuiden goed betaalde baantjes zo al niet voor het opscheppen, dan toch in groter ge. tale dan bij ons aanwezig zijn. kregen de dames spoedig werk, Priscilla in het laboratorium van een fabriek, Marga ret in het laboratorium van de uni versity itself. Zoals we ln een vorig stukje ook al (snedig) opmerkten, schijnt sparen in het buitenland niet zoveel hoofd brekens te kosten als ten onzent. P en M. betaalden, nadat ze haar baan tjes hadden opgegeven, vlotweg 100 Pond, pak-weg duizend gulden, voor een bootreisje naar good old en niet meer zo merry England, om vervol gens over te steken naar Noord-Noor- wegen. Door Zweden, waar de auto's plotseling weer aan de goede linker kant bleken te rijden, zakte het twee tal af naar Denemarken en ons bloed eigen Holland. Wat ze binnen onze grenzen hadden opgemerkt? Dat het er allemaal zo schoon uitziet, zei Priscilla stralend, een niet geheel originele opmerking, die wij telkens trachtten te ontzenu wen met een schuchtere verwijzing naar de vele honden en het ontbreken van openbare toiletgelegenheden voor En waar de reis al liftend verder naar toe ging? Naar Italië en daarna natuurlijk weer naar het Britse eiland. Ja liften schijnt onder de onder ge lukkiger gesternte dan wij geboren jonge mensen een ongelooflijk fasci nerende bezigheid te zijn. Margaret had haar windjack ver sierd met allerlei stukjes textiel met vlaggetjes en stadswapentjes. Ze had een mouw al helemaal vol en tracht vermoedelijk in Durban terug te keren met een kledingstuk, dat dan nauwe lijks in de orginele kleur nog te her kennen zal zijn. Priscilla blijft de va cantie nog wat navieren in Londen. Waarom ook niet? Altijd zijn er wel blikjes met worstjes te analyseren voor goedwillende analystes. Afri kaans? Ja, dat leerden ze ook al op school. Maar spreken deden de meis jes het niet. „Ons vir Jou, Suid-Afri- ka". uitsluitend in Engelse versie. Poes, poes! Leidse poes. Dat i In Den Haag, maai poes, de Hagenai fas in de Javastraat de eigenaar van de >r L. Valkenier, ran. De verkeers politie, in haar even actieve als luid ruchtige jeep wèl. Zt) voorkwam dan ook erger, zoals dat heet. De heer Valkenier had namelQk. per scooter, een jonge poes uit Leiden gehaald. Htf vervoerde het dier in een doos, die h(j achter op de scooter had vastgemaakt. H(j reed uiterst voor zichtig om van de jonge kat geen brokken te maken. Het dier vond het kennelijk niet gezellig In die doos. maar wiir het begonnen Is, zich aan die gevangenis te ontworstelen, staat niet vast. Zeker Is, dat de Haagse verkeerspolitie op haar surveillance langs de grote weg het merkwaardige verschijnsel zag van een kat, die ach ter op een scooter stond en pogingen deed er af te springen. In de Javastraat dan, waar de Geen Canadese totempaal scooterrijder langzamer moest rijden, lukte dat. Overeenkomstig de tradi ties van haar geslacht, kwam de kat op de pootjes terecht. De jeep ging toen naast de man op de scooter rijden en men riep hem toe: „Hebt u een kat vervoerd?" „Hebt?" vroeg de geschrokken man kat". „Nou, maar daar lóópt Ie", zei de politie en zo was het: daar liep de kat, die in de doos had moeten zitten. Jeep- en scooterrijders hebben daar op tezamen en ln vereniging, onder het geroep van „poes, poes", de kat opnieuw gevangen- Keezer's zesde JtfARCEL KEEZER wie deze naam noemt, denkt niet alleen aan de pottehbakerij op molen De Valk, maar ook aan de Oude Kunst- en Antiekbeurs te Delft. Er is de laatste dagen hard ge zwoegd om alles voor de zesde beurs voor elkaar te krijgen. Van Woensdag 25 Augtistus tot Woens dag 15 September kan men deze zesde beurs van oude kunst en antiek in het museum Prinsenhof in Delft bewonderen. Marcel Keezers zesde beurs, mogen we wel zeggen. Want deze bekende Leidse pottenbakker en kunstlief hebber is de initiatiefnemer en organisator. Wij Leidenaars zijn daar een beetje trots op, even trots als op onze molen De Valk, die de laatste weken gelukkig zo vaak gedraaid heeft. Canada ziet Europa CR IS TOCH wel een opmerkelijk verschil te bespeuren in de wijze, waarop een Europeaan zijn vacantie besteedt, en de manier, waarop inwo ners van de nieuwe wereld zulks ple gen te doen. We werden daar deze week zeer in het bijzonder bij bepaald in 'n gesprek met 2 Canadese meisjes, beiden ©ven ,in de twintig, die deze- zomer naar Europa waren getogen om te zien of de cultuurgeschiedenis uit de boekjes inderdaad waarheid bevat. Onvermoeibaar zijn Margaret E. Ad dison, onderwijzeres, en Susan Stan- bury, gespecialiseerd verpleegster, met ons meegelopen, van Pieterskerk naar Jan Peseynshofje, van univer siteit en hortus naar de beelden-ex- positie op de Burcht. Eerst de financiële kant. Jonge Ca nadezen beschouwen 800 dollar wel als het minimum om Europa te kunnen „doen". Dat bedrag is voor gewone mensen in een jaar wel bij elkaar te sparen. Voor de bootreis dient 350 dol lar neergeteld te worden en omdat Margaret en Susan zoveel mogelijk wilden zien, zuinigden ze op de ver dere reis uit wat ze konden. Zo werd het vaak liften, en met een fabelachtig succes. Na een verblijf van een week in Londen staken ze over naar Parijs, om met een klein hotelletje in Saint Germain des Prés als uitgangspunt een dag of wat in de Lichtstad rond te neuzen. Na een paar dagen Chalons ging het naar Genève, waar een vriendelijk en welgesteld heer de meiskes oppikte te verblijf in Nice, op de weg naar Monte Carlo. Na een sprookjesachtige va cantie aan de Rivièra liftten de Cana- deesjes verder naar Genua en Rome. Voor de bakermat van de Romeinse beschaving hadden ze drie hele dagen uitgetrokken en voort ging het weer, naar Napels, Sorrento en het droom- eiland Capri. Het klinkt allemaal wat vreemd on rustig in onze oren, maar de meisjes waren onverzadigbaar in het opdoen van nieuwe indrukken. Noordwaarts ging het naar Florence met zijn Ponte Vecchio en naar Venetië, waar de wind juist de goede kant uitwoei om de geur van de kanalen niet al te hinderlijk te doen zijn. Wilt u nog wat plaatsnamen? Innsbruck, Luzern, Interlaken, Bern (een uurtje om de berenkuil te zien), Bazel, Baden- Baden, Heidelberg, Mainz, Koblenz, Bonn, Keulen, Dusseldorp Men ziet het, in sneltreinvaart door Europa. Voor Leiden schoten er wel geteld vier uren over, genoeg om zeer veel te zien en enige kleurenfoto's te Wat dachten Nederlandse moeders van zo'n reisje voor hun dochters door Amerika en Canada? Nou ja, die belastingen Oud papier "jyTOEIZAAM een hoog met oud pe- - A pier en afval opgeladen wagen tje voortduwend, schoven dezer da gen twee knaapjes door de Steenstr. Op onze vraag waar se deze bonte verzameling wel hadden opgeschar reld, antwoordde de oudste: „Van me grootmoe, is het nou goed?" VrU vertaald betekent dat: „Bemoei Je er niet mee!" Het bleek, dat de knapen deze vacantlebezlgheden hadden ge organiseerd om wat geld bijeen te brengen voor hun eigen vacantie. Overal in de stad steken ze hun niet al te brandschone neuzen in hoeken en gaten om te zien, of er nog wat van hun gading bij Is. En het gewil lige wagentje kan ongeda<fit gi*>te lasten torsen, hebben we gezien. Dat moet ook wel, nu het Us vijf maal zo duur is als voor de oorlog Bedtij'd £ERT JAN!, sprak 'n vrouwtje [in Almen, Rook oe piepken uut zonder te [talmen. 't Is al kwart over acht, De beddestee wacht En 't keersken geet zeutjes an [walmen. PAPIER VOOR IJS Agenda van Leiden Zaterdag Vestibule Stadsgehoorzaal, 610 uur: 3 October-vereniging, inschrijving ha ring en wittebrood Doorbraak Herengracht, 8 uur: tent- week, jeugdsemenkomst in kampsfeer. Maandag Stadthuis, 2 uur: gemeenteraad. Hooglandse kerk, half 9: Avondmuziek Joop Brons. Tentoonstellingen Rijksmuseum voor de geschiedenis der natuurwetenschappen. Steenstraat 1 a. „Van vergrootglas tot oog der weten schap" twee en een halve eeuw micro scopie", tot 19 Sept. 104 u. ('s Maan dags gesloten). Burcht, tot zonsondergang: hedendaag se beeldhouwkunst (tot 31 Augustus). Rijksmuseum van oudheden, 105 uur: Sieraden ui*, de volksverhuizingstijd (tot 22 Augustus) Apotheken Apotheek Nieuwe Rijn, Nieuwe Rijn 18, tel. 20523, en de Doeza-apotheek, Doeza straat 31, tel. 21313. Leids museumconser vator naar Sao Paulo Aan het internationale Amerlkanlsten- congres, dat van 23 tot 27 Augustus te Sao Paulo in Brazilië bijeenkomt, zal van Nederlandse zijde onder anderen deelne men de heer A. A. Gerbrands, hoofd van de afdeling Amerika en Afrika van het Rijksmuseum voor Volkenkunde te Lelden. De heer Gerbrands maakt deze reis op uitnodiging en op kosten van de organisa- i van dit congres, terwijl de Neder landse Stichting voor Zuiver Wetenschap pelijk Onderzoek een subsidie verleende oor studiewerkzaamheden in aansluiting De heer J. D. van Dijk 25 jaar bij Van Wijk Ter gelegenheid van het feit dat hij 25 jaar geleden zijn loopbaan bij de N V. Leidsche Textielfabrieken Gebr Van Wijk en Co begon, werd de heer J. D. Dijk Donderdag gehuldigd. De jubi laris is een bekende figuur in het Leidse muziekleven. Hij is directeur van het Cbr. tamboer- en pijpercorps Kunst en Genoegen en on der kapelmeester van Werkmans Wilskracht. Mede namens de afwezige directeur, de heer J. M. Gorter, sprak de directeur, de heer J. W. Heringa, de heer Van Dijk op hartelijke wijze toe Vele jaren neemt de jubilaris een vertrouwenspositie in als assistent van de personeelschef en hU heeft veel gedaan voor het kweken van goede geest in het bedrijf Een enve loppe met inhoud was het testbaar be- ijs van waardering. De personeelschef, de heer R. Marree, sprak over de drieledige dienende zaak de afdeling personeelszaken en prees de heer Van Dijk om diens prettige om gang. Mede namens de directie, chefs en collega's bood hU een polshorloge aan. Voorts spraken nog de heer L. Gijsman voorzitter van de personeelsvereniging De Spil, en de heer I. Broomans, lid van het personeel. Een dankwoord van de jubilaris besloot de huldiging. GEMEENTE LEIDEN Officiële publicatie VOORGEVELROOILIJN STEEN- SCHIIl'R NOORDZIJDE De Burgemeester van Leiden geeft bü deze kennis, dat Gedeputeerde Staten der provincie Zuid-Holland bU besluit van 10 Augustus 1954, G.S. no. 167, hebben goed gekeurd het besluit van de Raad dezer gemeente d.d. 14 Juni 1954, tot het over eenkomstig het bepaalde in artikel 2, ltd 2, der Woningwet vaststellen van een voorgevelrooilijn voor het Steenschuu». tussen de LodewUkskerk en het gebouw van de Dienat voor Sociale Zaken. Leiden, 21 Augustus 1954. De Burgemeester voornoemd. F. H. VAN KINSCHOT. STREMMING LAND VERKEER Burgemeester en Wethouders van Lei den brengen ter openbare kennis, dat van 23 Augustus 1954 tot 1 October d.a.v de Hyacinthenstraat tusaen de Lammen- schansweg en de Seringenstraat alemede de Seringenstraat, tussen de Kastanje kade en de Koninginnelaan, gesloten zul- len zijn voor het verkeer met alle voer tuigen, rtf- en trekdieren en vee.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1954 | | pagina 3