Prof. mr E. M. Meijers, 74 jaar oudf Vrijdagavond plotseling overleden Stoffelijk overschot is hedenmiddag te Westerveld gecremeerd Rode-Kruisoefening in de Burgemeesterswijk WINNEi-IHAi NIEÜWE LEIDSCHE COUHANT MAANDAG 28 JUNI 1954 Ontwerper van nieuw Burgerlijk Wetboek Leerling en opvo/ger prof. mr Drion „Hij was even bescheiden als groot" IS Vrijdagavond is te zijnen huize plotseling overleden prof. 'mr E. M. Meijers, oud-hoogleraar in het burgerlijk recht en het internationaal pri vaatrecht aan de rijksuniversiteit te Leiden. Prof. Meijers was Vrijdag met zijn leerling en opvolger, prof. mr J. Drion, naar Arnhem gereisd, ter bij woning van het juristencongres en had diezelfde middag op dat congres nog gesproken. Bij zijn thuiskomst voelde hij zich niet wel en niet lang daarna overleed hij geheel onverwacht. Het hart van deze grote rechts geleerde had het plotseling begeven. Met het heengaan van de „kleine grote Meijers", zoals men hem wel eens noemde, verliest de Leidse univer siteit een van haar corypheeën, wiens geleerdheid vermaard en wiens oor deel gezaghebbend was, zowel in het binnen- als in het buitenland. Van middag is het stoffelijk overschot van deze nobele mens, geacht onder zijn collega's, geëerd en bemind bij zijn studenten, overeenkomstig zijn wens, in alle stilte en slechts in aanwezigheid van een kleine familiekring, te Westerveld gecremeerd. Eduard Maurits Meijers werd op 10 Januari 1880 te Den Helder geboren en studeerde in Amsterdam bij Houwing aan de stedelijke universiteit rechtsweten schappen. In 1903 promoveerde hij aldaar cum laude op een proefschrift over „Dog matische Rechtswetenschap", was vervol gens van 1903 tot 1910 advocaat in de hoofdstad des lands (en ook een tijd lang lid van de gemeenteraad), om daarna het hoogleraarschap in het burgerlijk recht en tumier de Cambrai (1932), Het Liturgisch •frecht in de Nederlanden, Het kort ge ding (1947), Receuil de lois modernes irnant le droit international privé (1947), Algemene leer van het burgerlijk echt I (1948). en voorts talloze bijdragen n Vragen des Tijds, Opbouw, Tijdschrift 'oor rechtsgeschiedenis. Weekblad privaatrecht enz. Hij leidde onder Tijdschrift voor Arbeidsrecht. Prof. Meijers heeft het nog mogen beleven, dat deel I van het nieuwe Burgerlijk Wetboek in druk is ver schenen. Dit eerste deel is namelijk enkele weken geleden uitgekomen. Het door de ontwerper geschreven voorwoord dateert van 6 April 1954. Een grote zeldzaamheid was het, dat de opdracht tot een dergelijk ontwerp, in 1947, aan één man werd verstrekt. De regering gaf hieraan de voorkeur, omdat ons land zo ge lukkig was, in de persoon van prof. Meijers een rechtsgeleerde van dit formaat te bezitten, een onbestre den autoriteit op het gebied van het burgerlijk recht. Een staaltje van de grote werk kracht van prof Meijers: In No vember 1935 was hij 25 jaar hoog leraar, en ter gelegenheid daarvan schonken oud-leerlingen hem de zo bekende „Meijers-bundel". In deze bundel is opgenomen een lijst van de titels der publicaties, door prof. Meijers gedaan. Deze lijst beslaat niet minder dan 69 pagina's kleine druk. Men lette er wel op: 69 pagi na's kleine druk van alléén de titels der publicaties. En dat was nog maar in 1935! De Leidse academie heeft de thans overledene ook geëerd door het plaatsen van zijn borstbeeld in de academie. Het is een grote zeld zaamheid, wanneer dit geschiedt tijdens het leven van de gehuldigde. het internationaal privaatrecht aan rijksuniversiteit te Leiden te aanvaard Veel vreugde maar ook veel leed is a deel geweest. Vreugde ondervond hij zijn arbeid, want Meijers was een m die van een ongekende ijver bezeten v De talloze publicaties, zowel in boek vorm als op het gebied van artikelen in wetenschappelijke bladen, zijn de getui gen hiervan. Vreugde ook ondervond hij het respect van hen, met wie hij dage lijks omging: hoogleraren en studenten. Vreugde, bescheiden vreugde, smaakte hij bij de waardering, die hij van zijr werk mocht ondervinden: het lidmaat schap van de Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen, dat hem ln 1920 gewerd, benevens eredoctoraten aan buitenlandse universiteiten, o.a. de Sorbonne, en andere onderscheidingen. Hij was commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw en van Oranje-Nas- sau. Voorts bezat hij de erepenning van de Thorbeckestichting, die hij ontving als de hoogste onderscheiding voor derlands jurist. Ontslagen en weg gevoerd Doch naast de vreugde heeft hij het leed gekend. Op 18 November 1940 werd hij door de Duitse bezetter ontslagen en uit zijn huis gezet. Een van de parels, neen, de schoonste parel, werd aan de kroon der Leidse hogeschool ontnomen, en het was zijn goede vriend en collega, prof. mr R. P. Cleveringa, die tegen deze si^ianddaad zijn vlammend protest deed horen in zijn schone, ontroerende maar geworden rede, die tot gevolg had dat de Leidse academie werd gesloten. In 1942 werd Meijers naar Westerbork vervoerd, zoals zovele van onze Joodse landgenoten, en twee jaar later naar het beruchte Theresiënstadt gede porteerd. Leiden hield zijn hart vast, het lot van zijn hooggeschatte burger, doch, wat niemand durfde hopen, na di oorlog keerde MeUers terug, gekwetst vai binnen, maar niet gebroken. En er wa: grote vreugde, toen hU voor het eers weer de catheder in het oude academie gebouw aan het Rapenburg beklom on zijn colleges voort te zetten. Burgerlijk Wetboek Met de vitaliteit, hem eigen, wierp hij zich opnieuw op zijn werk, alsof ballingschap geweest was, en al spoedig legde het land ook in andere opzichten beslag op zijn geleerdheid. Bij K.B. 25 April 1947 werd hem de opdracht leend om een nieuw Burgerlijk Wetboek voor Nederland te ontwerpen, aan welke eervolle doch zware taak hij zich pas gi heel kon wijden, toen hij bij het bereike van de zeventigjarige leeftijd (1950), na; de regelen der universiteit, met emeritaat 8ing. Elders in dit blad wordt een uitvoerige beschouwing gegeven over de belangrijk heid van prof. Meijers. Vermelden wij voorts in het kort de publicaties, die in de loop der jaren van de hand van de overledene zijn verschenen: Bijdrage tot de geschiedenis van het internationaal privaatrecht en strafrecht in Frankrijk en de Nederlanden (1914), De arbeidsovereenkomst (1924), Erfrecht (As ser, Handleiding burgerlijk recht IV), Juris interpretes saec. XIII (1924), Le droit liturgien de succession en Europe eidental I (1928), Le droit „Hoogste Raad" ,De colleges van MeUers glashelder en boeiend, waarbij hü blijk van een merkwaardige objectiviteit, was zich steeds bewust docent te zijn het geldende recht, dat hij met een tuiging naar voren wist te brengen alsof de opvattingen van de Hoge Raad, velks beslissingen dit recht vormden, steeds de zUne waren, hoewel na het college soms bleek, dat hU lijnrecht tegen- >ver die opvattingen stond. ZUn colleges varen steeds druk bezocht". Aldus vertelde ons tijdens een onder houd prof. mr J. Drion, die leerling var Meijers was en in 1950 diens opvolgei werd. Prof. Drion heeft bovendien all assistent met hem samengewerkt aan d« 'bereidende arbeid van het Burgerlijk Wetboek, en wel in de jaren 1947 tot '50: „Meijers", aldus prof. Drion, „was een ian met een fabelachtig geheugen en een /en fabelachtig doordringend verstand. Hij dacht altijd verder op een probleem door dan anderen. Daarbij was hij ee >r werkzame geest, en het is een woi r dat hij zijn onnoemelijk grote arbei één leven heeft kunnen verrichten. Een ander zou hiervoor drie levens nodig heb ben gehad. was een man van veelzijdige ar beid. Behalve het burgerlijk recht heeft hij veel werk verzet in de rechtsgeschie denis, een zeer tijdrovende arbald, omdat hierbij diepgaande bronnenstudie onmis baar is. Voorts annoteerde hij var n van zijn professoraat de de Hoge Raad. en algemeen werd het grapje: „Behalve een Hoge Raad hebben we ook nog een Hoogste Raad". En die Hoogste Raad was dan Meijers. Voorts had hij veel bemoeiingen met het buitenlands burgerlijk recht, de n vergelijking. Bij zijn leeropdracht behoorde ook het burgerlijk recht, het internationaal privaatrecht. Op het gebied van de geschiedenis van het internationaal privaatrecht heeft hij baanbrekend werk verricht, vooral ook betreft de studie van Middeleeuwse bronnen. Geen wonder dat hij een parti- :uliere bibliotheek bezat, die, vooral op het gebied van Middeleeuwse schrijvers, niek in Europa genoemd kan worden". Prof. Drion vertelde ons verder hoe Meijers tijdens zijn gevangenschap zijn ;te deel van „De Algemene begrippen het burgerlijk recht" schreef. Zon der bronnen, geheel uit zijn hoofd. Eerst oorlog bracht hij de notities der vindplaatsen aan. „Meijers was een bescheiden mens", aldus besloot prof. Drion het onderhoud, was even bescheiden als groot, was van alle uiterlijk vertoon en ging liefst zo onopvallend mogelijk door het leven. De hele juristenwereld kan zich moeilijk het Nederlands recht indenken zonder Meijers". Herdenkingsbijeenkomst Donderdag om 4 uur wordt in he* groot-auditorium van de Leidse univer siteit een bijeenkomst gehouden ter her denking van prof. iMeJjers. Prof. Cle veringa hoopt een herdenkingsrede uit te spreken. Juristen herdachten prof. Meijers Aan het slot van db ochtendvergade ring van het juristencongres te Arnhem heeft de vooreitter van de Ned. juristen vereniging, prof. mr J. C. van Oven te Leiden, Zaterdag mededeling gedaan van de ontvangst van het bericht, dat prof. Meijers was overleden. Dit verscheiden, aldus prof. Van Oven, ontstelt ons allen zeer en wij kunnen ons nauwelijks in denken, hoe de Nederlandse juristen wereld het zonder prof. Meijers zal moe ten stellen. Hierna hebben de aanwe zigen staande met enige minuten stilte overledene herdacht. De voorzitter maakte melding van het verzoek van de overledene en zijn familie aan zijn verscheiden geen bekend heid te geven voor de crematie was ge schied. Dit verzoek was Zaterdagochtend aan de pers gedaan. Niettemin heeft ochtendblad toch reeds vanmorgen het overlijden van prof. Meijers bericht Waarnemers uit Joegoslavië in het bijzonder welkom geheten Voor do tweede meel werd In deee meend Zeterdet In Lelden een „rote Rode-Kroi,- oefening gehouden. De omveng yen deee oefening wee nog groter den die ren de eerete wet reed! bltikt uit het aantel medewerkende afdelingen: elf, le weten R(|nlend, Wassenaar, Alphen een den RUn. Zoetermeer. Voorburg, Den Haag, Rlfewijk, Oude Wetering. Harerewoude. Bodegraven en Lelden. In het bRronder moet worden genoemd de colonne uit Den Haag, die ali „mobiele medliehe eenheid" on het openbare epeelterreln een de Burggrevenlean met ruime tenten gewonden inrichtte. Een centrale figuur Parlementsredacteur) nieuwe Burgerlijk Wetboek hebben in deze Kamer. Laten wij zeggen: bij leven en welzijn van alle be trokkenen". Deze woorden sprak jkvr Wttewaall van Stoetwegen op 3 Juni 1953 ln de Tweede Kamer toen voor i maal werd gesproken over de grondsla gen, waarop prof. mr E. M. Meijers h< door hem, in opdracht van H.M. de Ko ningin voor te bereiden nieuwe Burger lijk Wetboek, opbouwde Bij leven en welzijn van alle betrok kenen Thans is de centrale figuur van dit gi gantische werk, prof Meijers, niet meer. Over zijn wetenschappelijke verdiensten zijn anderen beter in staat te oordelen dan wij. Toch hebben ook wij college bij hem gelopen, toen hij de parlementaire pers enige malen inlichtte over de moei lijke materie, die hij onder handen had Ook hebben wij hem op volle kracht ge- toen hij ln de Tweede Kamer minis ter Donker bijstond bij de behandeling vraagpunten, waarover vóór di totstandkoming van een ontwerp van eer Burgerlijk Wetboek principiële be slissingen moesten vallen. In beide gevallen hebben wij zijn scherpte van inzicht, zijn logische gedach- tengang, zijn vasthoudendheid en enorm» kennis en ook zijn slagvaardigheid kun nen bewonderen. Hij was een groot ge leerde. die zijn wetenschap ook vatteliike wijze voor anderen begrijpelijk wist te maken Minister Donker heeft prof. Meijers eens genoemd de naar het algemeen ge voelen aangewezen man om het grote werk van een nieuw Burgerlijk Wetboek „aus einen Gusz" te verwezenlijk' is deze „aangewezen man" ons volk ont- Minlster Donker zal ongetwijfeld ir Staten-Generaal gelegenheid hebben, betekenis te schetsen van het heengaan van, zoals hij hem zelf tegenover rakteriseerde, de „centrale figuur" in het grote werk, dat op wetgevend gebied doen staat. Niet alleen in departementale kringen, ook in die van de Vaste Commi Justitie uit de Tweede Kamer heerst verslagenheid over het heengaan ze uitzonderlijke figuur. Wel is groot deel van de voorbereidende arbeid verricht. Maar het verlies van deze emi nente geleerde zal ongetwijfeld van in vloed zijn op de verdere gang van zaken. Prof. Meijers zal niet meer de kroon op zijn levenswerk zien. De God, ook het oude Verbondsvolk, heeft hem. let terlijk midden in zijn werk, weggenomen. Een „leven en welzijn" werd afgesneden. Er is een lege plaats ln een familie, in de wetenschappelijke wereld, onder de wet gevende figuren. Doch laten wij niet vergeten, dat God door alle verslagenheid heen regeert. Verbetering rijksweg II De directie Zuid-Holland van de Rijks waterstaat heeft aanbesteeed het ver beteren en wijzigen van de verhardingen van de rijksweg Haagse Schouw-Leiden- Bodegraven (rijkswegenplan 1948 nr 11) tussen de kilometerpunten 25, 4 en 27 met bijkomende werken onder de gemeente Hazerswoude. Laagste inschrijver was K. van Barneveld te Zeist met f 147.420. Hoogste H. Rienstra te Rotterdam met f 158.350. Toelatingsexamen HBS Hoge Rijndijk Geslaagd voor het toelatingsexamen: J. Boon, R J. Braggaar, F. J. v d. Broe- ke, J. Broesma, P. Burgers, Marianne van Doorn, T Eernstman, L. Erades, G. J. Eizendam, B. van Gellecom, J. B. Grandjean. K. L. Hagemans. J. C. Hen- sen, C. J. Herweijer, P. J. Heykoop, P. Hillebrandt, W J. van den Hoven. W J. de Jongh, J. A. L Kenter, L. A Kneg- tel, H. A, Koemans, W. Komdeur. E Koper, J. J. Kraak, J. Kwestro. H R. de Lange, J J. van der Lely. C. P. Matze, Reggy Meijler, N J. Moonen, H. D de Nie, L. F. Noordergraaf, S. P. Ouwer- kerk. H. Overmeer, Noortje le Pair, El len Pleaman, H. L. E. v. d. Reyden, C. RijnSburger, A. V. E. Slangen, A. van Staden, W V Steevensz, J. J G. S. Ta conis. A. P. B. Uiterwijk Winkel, Willeke Veerman, G. H. Versluis, J. de Vink, T Walraven, J. van Weizen, Ch. Wendt, W. B. J. Westerveld, J. A. Willemsen. Marjan Wildschut, W. F. van Wijk. Toelatingsexamen Leids gymnasium Tot de eerste klasse van het gymna sium te Leiden zijn toegelaten: Kees Berg. Marijke Bosch. Margreetje van Dorp, Harm Drewes, Dorine Duyverman, Gerrit Flim, Floris Herfst, Adriaan Hoe- len, Alida de Jong, Evelien Kleyngeld, Ineke de Knecht, Rosemarie Koningsber ger, Wim Leenen, Lenie Mussert, Henk Nijeboer, Jan Oosterhoff. Jikke Schouten, Johannes T. Ubbink, Dirk Verhey van Wijk, Suus Verhoek, Ria Verhoogt, Sera Vreden. Jannie van Borssum Waalkes, Ansje de Wilde en Jacoba L. Gosses, al len te Leiden. Jan Brouwer, Gege Callen- bach. Govert Deketh, Gerard van Dorp. Floris van Ginkel, Beatrix Scheffer en Marbsth Beukema toe Water, allen te Oegstgeest Hanneke Blindenbach, Loeske Korthals. Rik Meijer en Nelleke Turion. allen te Voorschoten Hetty de Bruijne. Wim Huizinga. Willem Storm van Leeu wen. Greetje Werner en Niek de Wolf. ellen te Leiderdorp. Wietske Haarsma te Warmond, Annemargriet de Jong te Zoe- terwoude. Rientje de Nie te Kaag, Nena Oosthoek te Allien a. d Rijn, Annemarie Uhlenbeck te Voorhout. Piet de Graaf te Noordwijk en Floor van der Wind te landerveen. Agenda van Leiden Gulden Vliet ïn van industriëlen, jaarvergadering. Cantine Koksschool, 8 uur: Amsterdamse Comedie met „Melodie des doods". Woensdag Hooglandse kerk. half 8: Avondstilte. Stadhuisplein, half negen v-m.: K. en O. dagexcursie naar de Vecht. Foyer stadsgehoorzaal, 8 uur: Mathesis Scientiarum Genitrix, 169ste jaarverga dering- Tentoonstellingen Rijksmuseum voor de geschiedenis der natuurwetenschappen, Steenstraat la. „Van vergrootglas tot oog der weten schap" (twee en een halve eeuw micro scopie), tot 19 September 10-4 u. ('s Maan dags gesloten). Atelier Garenmarkt 36, 1012 en half 6 uur: schaarsneden van Joop Koe- Dets en antiquiteiten uit de Spaanse Pot ot 23 Julr). Nachtdienst apotheken Apotheek Boekwijt. Breestraat 74, tel. 20552. en de Haven-apotheek. Haven 18, tel 20085. Prijzen voor brood en cake Onze stadgenoot de heer M. van Noort. an van Lievenstraat 5, heeft op de in Apeldoorn gehouden internationale vak- wedstrijden voor brood- en banket-bak ken. tweemaal een derde prijs gewonnen, namelijk voor brood en voor cake. Eerste prijs voor Leids mannenkoor Het mannenkoor van gemeentewerken te Leiden (dirigent de heer H. J. Barent- sen) behaalde Zaterdag op het zangcon cours te Haaksbergen een eerste prijs in de eerste afdeling met 325 punten. Het verlenen van eerste hulp was bij oefening II geen criterium. Het hoofd motief was de organisatie, waarbij het ikwam op de functie van de helpers en helpsters van het Rode Kruis bij het af leren van de gewonden naar urgentie. De veronderstelling was, dat het Zuid oostelijk deel van de stad was getroffen door een bombardement. De gewonden moesten worden vervoerd naar zieken- n te Utrecht en omgeving, omdat de capaciteit van het academisch ziekenhuis te Leiden was uitgeput. De M.M.E. van de afdeling Den Haag was nodig om het transport over grote afstand mogelijk te maken. De oprichting van een „lazaret" gekozen was het gymnastieklokaal van de gemeentelijke HBS aan de Burggra- •enlaan werd voorbereid door de co lonne Voorburg. Het aantal „gewonden" (padvinders) bedroeg naar schatting 250, verdeeld over gehele Burgemeesterswijk in ongeveer vijftig gewondennesten. Er waren 75 help en drie pelotons helpers (136 man), •ier uur stond de oefening onder lei ding van dokter Veldhuyzen te Leiden. er uur onder leiding van dokter De Ruiter uit Den Haag. Hoge belangstelling De belangstelling voor deze oefening as groot, zowel van de zijde van da wijkbewoners als van die der autoriteiten. Een speciaal woord van welkom werd toegeroepen aan dr Reja Dusan, voorzit- van de commissie volksgezondheid het hoofdbestuur van het Joegosla vische Rode Kruis, die vergezeld was door waarnemers uit Croatië, Macedonië, Montenegro, Bosnië en Herzegowina, Verder noemen wij de vertegenwoordi- ;r van de garnizoenscommandant t« Leiden, kapitein Posthuma, de vertegen woordiger van de hoofdcommissaris var politie te Den Haag, hoofdinspecteur Van Blitterswijk, het plaatsvervangend hoofd de B.B. te Den Haag, kolonel Pape, die vergezeld was van kolonel Vries de heer Broer, de heer Hagedoorn, ct mandant van de Leidse brandweer vertegenwoordiger van de leiding van A-kring Leiden der B.B., bestuursleden de afdelingen Leiden, Rijswijk, Noordwijk, Wassenaar en Den Haag van het Rode Kruis, overste Meulman na: het hoofdbestuur van het Rode Kruis, de -zamelplaats heer Bloeme uit Rotterdam, vertegen woordiger van de kringcommissaris der provincie Zuid-Holland van het Rode Kruis, en bestuursleden van de buurt vereniging „De Professorenwijk". De autoriteiten werden in het clubgebouw ging, ,,'t Profje", welkom geheten door overste Meulman. Eindexamen kweek school Voor het eindexamen van de Chr. Kweekschool te Leiden zijn geslaagd de dames T A Dijkstra, Leiden. A van Dijk, Den Haag, J Kiel, Leiden. W W Mulder, Leiden, M v Haarst. Voorburg, A J Hey koop, Leiderdorp. Afgewezen geen. Kersen niet in prijs gedaald In tegenstelling met het A.N.P.be richt van Zaterdag, dat de kersen ter veiling zó sterk in prijs zouden ^ijn ge daald, dat plukken zelfs niet meer lo nend zou zijn, deelt men ons van de zijde der Leidse grossiers en klemhandelaret: mede, dat op 22 Juni in Resteren de laagste prijs 69 en de hoogste 97 cent per 'as. Op 26 Juni werden prijzen be taald van 73 tot 89 cent per ke. naar ge lang de kwaliteit. Men bedenke hierbij, er van grossiersprijzen sprake is, waarbij dus nog o-a. kosten van verpak king en vervoer komen. Ruim 2000 voor de blinden Naar wy vernemen, heeft de collecte in. de stichting „De Fakkels biji >or het Chr. barmhartigheidswerk ten bate van de blinden ruim f2200 opge bracht; dat is iets minder dan vorig jaar desondanks toch een verblijdend resultaat. Burgerlijke stand van Leidën Geboren: Carel J J M, zn van P J Stok- ker en D B M Linders; Cornells H J W. zn van C G M v Eeden en H Smit; Hen- drikus, zn van J v Zuuk en C Plakmeijer; Richard J. zn van J W Harkink en M M Polderman; Clasina J. dr van H C Hoo- geveen en A Martens; Maria, dr van K van Rijn en W. de Mol; Elisabeth F, dr van F A Neve eri E J v Hulsel. Overleden: N v Tonderen, huisvr Ringrose 38 jr; A Klein, man 60 jr. De zachte geurige Amerikaanse shag die U het rookgenot geeft van de beste Amerikaanse cigaret DOUWE EGBERTS „Het Evangelie moet in u blijven Ds J. Plomp nam afscheid van Geref. Kerk te Leiden Na zeven-en-een-hali jaar vertrekt hij naar Utrecht „Wat sU van den beginne gehoord hebt, moet ln u blUven. Indien in u blUft, wat gU van den beginne gehoord hebt, dan zult gU ook in den Zoon en In den Vader blUven." Deze woorden, uit 1 Johannes 2 14; had ds J. Plomp tot tekst gekozen voor zUn afscheidspreek, die b(j gisteravond ln de Zulderkerk hield, wegens vertrek naar Utrecht. De vertrekkende predikant hem moeilijk viel om zich v, formeerde kerk te Leiden, zich gehecht had, nu los te moeten ma ken. Toch wilde hij geen herinneringen ophalen, maar ook op deze afscheidsavond dienaar van het Goddelijke Woord zijn. Daarom zullen we onze aandacht niet ichten op de scheiding, maar op dat, wat blijft, aldus ds Plomp. De apostel Johannes heeft twee of drie generaties bij het oude woord der waar heid opgevoed. Als er dan mensen komen, die dit Evangelie wat willen modernise- door te leren dat Christus als Gods Zoon zich tijdelijk met de mens Jezus van Nazareth verbond, raakt de oude apostel ontdaan. Hij schrijft een brief, waar- vervuld van God. Dan zullen we met God kunnen leven, maar ook met Hem kunnen Misschien wordt er straks als ik weg ben nog een poosje over mij gesproken. zei ds Plomp tenslotte; meer is ook niet nodig, als we maar van elkaar we ten. dat we In het oude Evangelie blijven de Zoon en de Vader in ons blijven, dan is het goed. goed voor eeuwig. Na de preek sprak de scheidende predi kant tot de kerkeraad, tot zijn Leidse col lega's, tot zijn collega's Jac. Eringa, J. J. Dijk en G. van Duinen, die namens de classis aanwezig waren, tot de heer J. O. Lorenzen, vertegenwoordiger van de kerkbodecommissie, tot vertegenwoordi gers van zusterkerken, tot ds J. N. de Ruiter, vertegenwoordiger van „Pro Rege", afdeling Leiden, tot dr P. C. van Arkel, directeur van het Christelijk lyce- en tot wethouder D. van der Kwaak, vertegenwoordiger van het gemeentebe stuur. Tenslotte richtte hij zich nog met »n enkel woord tot de Gemeente, die hij >ven-en-een-half jaar mocht dienen. Hierna spraken ds G. F. Hajer namens de kerkeraad en de Gemeente, ds G. van Duinen namens de classis en de heer G. O. Lorenzen namens de kerkbodecommis sie. Na afloop van de dienst was er gele genheid, van ds en mevrouw Plomp af scheid te nemen. hij deze dwaalleraars loochenaars van de Zoon en de Vader noemt en hij drukt zijn lezers op het hart, dat het Evangelie, dat zij van den beginne hebben gehoord, ln hen moet blijven. Veel heb ik in mijn Leidse periode mis schien verkeerd gedaan, zo zei ds Plomp, nooit heb ik u iets anders willen verkondigen dan dat oude Evangelie van het bloed van Jezus Christus, dat reinigt an alle zonden. De predikant zei verder, dat hij altijd de zuivere leer heeft willen vertolken, ook, dat hij er aan wilde toevoegen, dat het Evangelie een plaats in de harten krijgen, daar het van het grootste be lang is, dat het vlees en bloed met ons wordt. Het motief van Johannes is: als het Evangelie in u blijft, dan zult ge blijven in de Zoon en de Vader. Dat betekent, we dan vol zijn van de verlossing, Ongeveer 250 Rotterdammers bezochten Leiden Pieterskerk, universiteit, hofjes en Burcht bezichtigd Zaterdagmiddag heeft de vereniging Oud-Leiden haar Rotterdamse zusterver eniging in Leiden ontvangen voor een rsie naar verschillende historische punten. De leden van het historische ge nootschap „Roterodamum", die aan deze excursie deelnamen (ongeveer tweehon derdvijftig), kwamen hier met bussen en werden om half drie in de Pieterskerk Toen allen in het schip hadden plaats genomen, werd het gezelschap welkom ge heten door de secretaris van de vereni ging „Oud-Leiden", de heer Hennes. Hij i in zijn begroetingswoord, dat Rotter dam en Leiden in ieder geval dit gemeen hebben, dat zij internationaal bekend zijn, »n om zijn havens, de ander om zijn universiteit. Ir Terwen, bestuurslid van Oud- Leiden, hield hierna een causerie over de oudheid van de stad en de architectuur en de geschiedenis van de Pieterskerk. Hij deelde de gasten onder meer mee, dat het onderzoek aangaande de verschillende bouwperioden van de kerk en de bewo ners nog steeds niet ten einde is De heer Jasperse liet het orgel horen door een werk van Buxtehude te spelen. Mr. Lichtenauer voorzitter van het Rot terdamse genootschap sprak een dank- Het gezelschap verdeelde zich hierna in vier groepen om onder leiding van gidsen van Oud-Leiden de stad te bezichtigen. Een bezoek werd onder meer gebracht de Burcht, enkele hofjes en het oude universiteits-gebouw (senaatskamer). De Rotterdammers toonden zich zeer erken telijkheid voor de ontvangst in Leiden en gaven unaniem te kennen, dat zij hier hadden genoten van vele mooie dingen. Oproeping van getuigen De commissaris van politie te Leiden verzoekt de personen, die getuigen waren van een verkeersongeval, dat plaats had op 12 Juni des middags half 4 op de Morspoortbrug, zioh te melden bü de af deling verkeer van het politiebureau. B\j dit ongeval haakte de bumper van een auto in het voorwiel van een fiets N.V. SlandaoTd-films De algemene vergadering van aandeel houders van de N.V. Standaard-films Leiden heeft tot president-commissaris gekozen de heer H. B. Donkers te Am stelveen en tot commissaris de heer drs H. C. de Lint te 's-Gravenhage. Steen op het grai van ds W. de Wit Zaterdagmiddag had op de begraaf plaats aan de Groenesteeg de onthulling en overdracht plaats van een steen op het graf van ds W. de Wit, in leven pre dikant van de Geref. Gemeente te Lelden. Onder de aanwezigen bevonden zich be halve de familie van de overleden predi kant de kerkeraad van de Gemeente, ds De Gier uit Den Haag en tal van leden der Gemeente. Ds De Gier sprak een enkel woord tot familie en Gemeente. De overledene be zat zeer veel liefde voor zijn Gemeente. De steen, die hier op zijn graf is ge plaatst, is er om hem te herdenken, al dus spr. Wij zijn hier niet gekomen om pem te verheerlijken, maar om God te danken, dat Hij ons zo'n herder en leraar gaf. Hierna trokken enkele kerkeraadsledeo de doek van de steen weg. De steen werd toen aan de familie overgedragen, waar na gezongen werd Psalm 89 vers 3. Een broer van de overledene, de heer R. de Wit uit Wormerveer, sprak namens de familie tenslotte woorden van dank. H. van Weizen blijft in de Prov. Staten De heer B. E. Collé, die was benoemd verklaard tot lid van Provinciale Staten van Zuid-Holland, in de vacature N. C. Notenboom, heeft zijn benoeming niet aangenomen. Thans is de heer H. van Weizen (C. P. N.) te Lelden benoemd ver klaard, die dus zitting blijft hebben. Afscheid van dë Leidse lichtfabrieken De heer G. de Mey heeft Zaterdag wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd afscheid genomen van de stede lijke lichtfabrieken, waar hy nachtwaker was. In de directiekamer werd hem hulde gebracht voor de stipte wijze, waarop hij zijn dienst vervuilde. Gevestigde en vertrokken personen In de week van 21 tot en met 26 Juni Te Lelden vestigden zich: N. Solleveldde Bruin, Boerhavenl. 2; J. C. van Baak—de Bruijn, Houtlaan 10; -an der WalButs, Salvatorshof 8; Z. Pieters—Cohen, Hoflaan 135; A. den Dikken en Fam., arts, Kanaalweg 81; E. A. van Dishoeck, Rijnsb.weg 2; C. van Dongen, Tasmanstr. 70; J- Dreef, kantoor bediende, Haagweg 52; K. Efdé, dienst bode, Transvaalhof 2; J. O. van Gelder, Formosastraat 30a; J. T. W. Gras, matroos III KM. Lijsterstr. 32; A. C. Groothoff, ingenieur, Oude Singel 242; T. van den Haak, de L. de Kanterstr. 2; J. van Ham, Zoeterw.singel 106; G. E. van der Hoe ven, J. de Wittstr. 2; T. Jansen, loodgie- ter/electr., Noordeinde 2a; T. M. Kloos terman, Rapenburg 121; H. C. E. Klop- rogge, schrijver Min. v. Mar., Lam- mensch.weg 61; C. A- Mesman, Noord- eindeplein 2B; H. P. T. Moll, stoker III K.M., Driftstr. 33a; E. Oom en Fam., si garenwinkelier, Cobetstr. 91; G. J. Ploos van Amstel. Witte Singel 8; E. de Raad, Noordeindepl- 4a; J. A. Raaijmakers, hulp in de huish., Doezastr. 43; M. J. Ra- belink, Rijnsb.weg 88; G. J. Schriever, uitzetter wegenbouw, Pieterskerkstg 24; J. Schut, los werkman, Coornh^tr. 42; M. Y. Tchang, kok, Oude Rijn 15; H. Ter wee, Hooigrt 86a; W. Terwee, Hooigrt 86a; J H. Teske, landbouwer, Oude Rijn 24a; .•an Teutem en Fam., boekhouder, Kanaalweg 95; A. M. T. van Thiel, kleu terleidster. H. Rijndijk 165; M. E. Kupe- rusVenus en Fam., Kanaalweg 98; M. Verloop, Rijnsb.weg 157; J. H. Visser, Plantage 7; J M- Pijpers—Weil, H. Rijn dijk 171; A. Wink, korporaal, Irenestr. 15; A. J. de Wit, pluimveehouder, Hoflaan M. A. Wolters, sergeant K.L., Morsstr. 62-64; G. C. ten Wolthuis, Rijnsb.weg 50; D. van Woudenberg, Soem- bastr- 72; P. Zwanenburg en Fam., arts. Witte Singel 29. Uit Leiden vertrokken: L. C. Affourtit, Boerh.laan 9, Leider dorp. Burg. Brugpln 8; A. Barendse, Ak kerhof 23, Amsterdam, Hunzestraat 431; G. P Bax. L. Rijndijk 66, Dordrecht, Verhulststr. 60; C. Bekkering en Fam., Mauritsstr. 16. Voorburg, v. Alphenstr. M. J. van Beurden, Haarl.str. 283, Utrecht, Amsterd.str.weg 6; J. Blommers, Cobetstr. 64, 's-Gravenhage, Loosduinse- kade 548; I. C. Boutkan, v. d. Tasstr. 8, Wassenaar, Prinsenweg 45; M- E. J. Brand, Noordeinde 50, Heerlen, Molen berglaan 110; L. A. van Brero en Fam., Volmolengrt 4, Sassenheim, Menneweg 22; S. C. Schreuderv. Brero, Volmo lengrt 4, Sassenheim, Menneweg 22; J. F. van den Broek, de Goejestr. 30, 's-Gra venhage, Ketelstr. 4; M. F. Devilee, Co- sljnstraat 20, Veencndaal, Kerkewijk 132; S. Dros en Fam.. Hooigrt 30, Zuid Afrika; Ir E. Elhorst, Hogewoerd 62, Bloemen- daal, Westerln 23; C. Lulofs—v. Eijkelen- bug en Fam., Zoeterw. Singel 99, 's-Gra- venhage, Doedijnstr. IK; G. M. Fukkink, Vreewijkstr. 13, 's-Gravenhage, J. v. Ol- denbarneveltlaan 37; H. P. A. Goddijn en Fam., W- Singel 55, Voorschoten, Hof weg 33; E. L. Gonsalves, Stadh.ln. 34, Heerlen, R. de Beerenbroucklaan 47; T. BonteGroeneveld, Maredijk 55, Hee renveen, Rietvinkstr. 3; J. C. Heidema, Brederostr. 9, India; A. G. v, d- Heiden, Hooigrt 15, Hazerswoude, Rijndijk 82; J. H. Hellendoorn, Ploenstr. 25a, Hlllegom, Havenstr. 27; T. G. GroenendijkHesdal, Pietersk.hof 34, Oegstgeest, Torenvelt- atr. 24; J. Hoekstra, Noordelnde 2a, Heer len, Kloosterkoolhof 56; P- C. 't Hooft, Breestr. 70, Alkmaar, Nassauln 49; W. v. Houwelingen, Haarl.str. 216, Hazerswoude, Voorweg 97; A. LuljsterburgHunold, v. d. Hoevenstr. 9, Oegstgeest, Gevers straat 63; C. E. J. Jamin, Fagelstr. 55, Rotterdam, 's-Gravcnd-wal 13; A. A. Jel- lema en Fam., O. Vest 87a, Zutphen, Schimmelpenninckln 17; A. C. Kappeteijn, Doezastr. 27a, Zuid-Beljerland, Rondult- weg 5; B. P. v. d. Klaauw, Steenstr. 27, 'a-Gravenhage, Flsher6tr. 33; A. Klinken berg, Morsweg 30, Leiderdorp, Burg. Brugpln 6; J- de Knegt, Oostdw.grt 16, Rozenburg, Molenweg 10; M. v. d. Smis senKokkedee, Irenestr. 3; Haarlem, Brouwerstr. 145; E. M. C. Korenhof, Utr. Jaagpad 68, Zoeterwoude, Stadhouders- laan 2; H. J. Laman, Gasstr. 2. Amster dam, le J. v. d. Heidestr. 52 I; J. E. M. de Lestriux Hendrichs, Rapenburg 18, Bloe- mendaal. Ter Hoffsteedeweg 21; H. M. Messnik, Rijnsb.weg 10, Bloemendaal, Brederodeln 54; A. Minderman. Lijstar- straat 33, 's-Gravenhage, Thorb.ln 250; J. D. Munnik en Fam., Driftstr. 41, Amersfoort, Palmstr. 278; .T p. Naeff ca Fam, Kaiseratr. 13, Delft, A. v. Solmsln 13; M. A. Ober, P. de la Courtstr. 73, Brits Oost Afrika; L. Ouwerkerk en Fam. Coornhertstr. 10, Ede Gld, Ireneln 5; l! J. H. B. Paul en Fam., Rijnsb wg 130, Verenigde Staten v. Noord-Amerika; P. Platteel, Nic. Beetsstr. 48, Leidschendam, Veurse Achterwg 133; T. J. Pothof. Mor»- weg 22a, Bedum Noorderhoegebrug, Wold- dijk 119; H. J. Siraa-Ravensbergen, Rijnsb.- wg 98, Beverwijk, Breestr. 78; T. Koolloos— Schaafstra, Verl. Nassaustr. 2, Voorhout, Bergamoln 9; L. Sloof, A. Schotkade 1, Velsen, Iepenstr. 5; P. D. v. d. Smissen, Morsstr. 51a, Haarlem, Brouwerstr. 145; M. P. F. van Steijn, Beestenmarkt la, Noordwljkerhout, Westelnde 12; J. van Toledo, Noordeinde 2a, Rockanje, Boom- weg 8; P. de Vet. Meerb.kade 7. Rotter dam, a'b H.M. Karei Doorman; P. da Vrind en Fam., Hansenstr. 79, Rotterdam, v. Heusdestr. 70b; M. M. Warmenhoven, Zoetrw. Singel 39, 's-Gravenhage. Porno- napleln 23; M. G. van den Brink—v. Weer- lee. Maredijk 92a, Utrecht. A. v. Haren- atraat 31; T. van Wijk en Fam., Dijk- straat 31, Roosendaal ca NB, Middenstr. TO; F. T. Yeh, Breestr. 177, Groningen, Carolieweg 27.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1954 | | pagina 3