In memoriam Prof. Mr E. M. Meijers WRICLEY iv"^ Chr. schoolclub naast neutrale na vijf jaar erkend KERK en SCHOOL Prins Bernhard reikte vier zilveren anjers uit De stem ran 't bloed Puzzle 2 MAANDAG 23 JUNI 1S5< "PVE DOOD is een vreemde zaak, ook in het leven van een volk. Wy weten, dat wy allen eens zullen moeten sterven, maar in het leven van alledag begeleidt deze wetenschap ons vaak niet bewust. Wat voor de enkeling geldt, geldt vaak ook voor een volk. Er zijn nationale figuren, van wie wjj ons nauwelijks kunnen voorstellen, dat zij er eens niet meer zullen zijn. Zo iemand was Dr J. Th. de Visser. Zo iemand was Colijn. Zo iemand was ook Meyers. Was moet ik schrijven. Toen dr Diemer mij Zaterdagmorgen opbelde en vertelde, dat Meyers Vrijdagavond plotseling was overleden toevallig was ik juist bezig met het bestuderen van een rapport, dat een subcom missie van de Staatscommissie voor de Burgerlijke Wetgeving aan Meyers zou uitbrengen over de regeling van het zeerecht in het nieuwe Burgerlijk Wetboek was ik een ogenblik verbijsterd. Hoe, Meyers overleden? En Vrijdag had hij nog gesproken op de vergadering van de Nederlandse Ju ristenvereniging te Arnhem. En veertien dagen geleden had ik nog met hem vergaderd en voor de zoveelste maal met bewondering geluisterd naar een levendige en verbluffend heldere toelichting van een vraag, ter beantwoording waarvan hij enkele deskundigen advies had gevraagd. Hoe onvermoeid, naar het scheen, doorstond hij dagenlange vergaderingen over juristen. Iedere nationale figuur is dat op een eigen wijze. De typische verscheiden heid van een volk, die een van zijn rijkdommen is, openbaart zich in zijn nationale figuren. Meyers was een nationale figuur door zijn onomstreden gezag op het gebied van het rechtsleven. Wanneer het goed is, trekt het recht niet de aandacht, doch ordent het, ongemerkt, nochtans zeker, het volksleven. Zo werd ook Meyers onopgemerkt, nochtans onbetwist, eèn nationale figuur door de kwaliteit van zijn rechtsgeleerd werk. Zijn boe ken, voordrachten en artikelen, maar vooral zijn aantekeningen bij de arresten van de Hoge Raad hebben de rechtsvorming en de rechtsvinding in ons land een lange reeks van jaren ingrijpend beïnvloed. Het recht trekt, als het goed is, niet de aandacht, zei ik. Er zijn echter ogenblikken in het leven van een volk waarop de majesteit van het recht plotseling in het volle licht treedt. Zulk een ogenblik was er bijv. onder de de meest ingewikkelde vraagstukken van het burgerlijk recht. Welk een treffende herinnering ook dit sterven aan het vermaan van de profeet uit het oude volk, waarvan Meyers een sieraad was: „Bereid u om uw God te ontmoeten!" IK ZEI ZO JUIST, dat Meyers een nationale figuur was. Was hij dat in derdaad? Met de grote massa van het volk had hij rechtstreeks niet of nauwelijks aanraking. In de politiek bewoog hij zich, nadat hij hoog leraar geworden was, practisch niet meer. Zijn gehoor en de lezers van zijn geschriften waren beoefenaars van de wetenschap in het algemeen en bezetting, toen het gerechtshof te Leeuwarden een arrest wees in een straf zaak, dat een uitgesproken veroordeling was van de barbaarse wijze, waarop de Duitsers strafvonnissen ten uitvoer legden. Zo viel ook onder de bezetting op de Nederlandse rechtsgeleerde Meyers op een ogenblik het volle licht van de nationale figuur, toen nl. zijn leerling collega Cleve- ringa, aan wie daarvoor niet genoeg hulde kan worden gebracht, na Meyers afzetting door de Duitsers zijn beroemd geworden rede aan de Leidse universiteit hield over Meyers' betekenis voor de rechtswetenschap en voor het nationale rechtsleven. Na de bevrijding kwam een glorieus herstel. Bij Koninklijk besluit van 25 April 1947, no 20, werd aan Meyers opdracht verleend een nieuw bur gerlijk wetboek te ontwerpen. Zelf heeft hij dit de mooiste en meest eer volle opdracht genoemd, die een jurist krijgen kan. Veel onderscheidin gen: eredoctoraten en ridderorden, zijn hem ten deel gevallen. De mooiste onderscheiding was voor hem echter de opdracht een nieuw B.W. samen te stellen. Men heeft tegen deze opdracht wel bezwaren gemaakt. Een nieuw B.W. moet een nationaal wetboek zyn, zo zei men, niet het wetboek van één man. Misschien is deze reactie wel in de hand gewerkt door de wijze, waarop de toenmalige minister van Justitie, mr Van Maarseveen, de op dracht aan Meyers heeft toegelicht. In ieder geval, Meyers heeft het mo gelijke gedaan om van zijn wetboek een nationaal Nederlands wetboek te maken. Hij heeft op ruime schaal samenwerking gezocht met de leden van de permanente Staatscommissie voor de Burgerlijke Wetgeving en an dere rechtsgeleerden van naam. Hij raadpleegde deskundigen uit de prac tijk en uit het bedrijfsleven. Telkens weer was hij bereid zijn voorstellen opnieuw te overwegen. Niet alleen zijn grote juridische kennis maakte Meyers voor deze opdracht bij uitstek geschikt. Het burgerlijk wetboek is metterdaad het wetboek van de gewone burger. Iedereen heeft gelukkig bijna altyd onbewust van dag tot dag met het burgerlijk recht te maken. Wie een nieuw wetboek wil ontwerpen, moet niet alleen over een uitgebreide kennis van het Ne derlandse en van het buitenlandse recht beschikken, maar tevens het maat schappelijk leven door en door kennen. Ook dat was bij Meyers het ge val. Hij was een kenner van de wiskunde en van de economie. In de eerste jaren van zijn maatschappelijke werkzaamheid was hij redacteur van het vooruitstrevende Sociaal Weekblad; voor de regeling van de arbeids overeenkomst had hij een bijzondere belangstelling. Mij heeft voorts steeds getroffen, dat hij ook oog had voor de verschillende levensrichtingen, die zich in ons volk openbaren, en haar drijfveren kende. Men heeft mij verteld, dat Meyers vroeger moeilijk tegenspraak kon velert. Het is mogelijk, dat dit vroeger zo geweest is. Mijn geregelde, persoonlijke aanraking met hem dateert uit de jaren, toen hij aan het nieuwe B.W. werkte. Toen heb ik van de genoemde eigenschap niets gemerkt. Opval lend was integendeel zyn bereidheid om iedere tegenwerping zorgvuldig te overwegen. Opvallend was evenzeer, dat hy op iedere opmerking serieu< inging, ook wanneer deze nu niet bepaald scherpzinnig was. Natuurlijk had hy soms stokpaardjes. Doch die heeft ieder mens. Bij dit alles komt, dat Meyers bij het ontwerpen van het nieuwe B.W. ook met grote ernst de gerechtigheid zocht. Zoals die andere grote jurist Paul Scholten voortdurend bezig was met het vraagstuk van recht en gerech tigheid, maar daarnaast een autoriteit was op het gebied van het positieve recht, zo bewoog Meyers zich in de eerste plaats op het gebied van het posi tieve recht en de rechtshistorie, maar vergat de vraag van de gerechtigheid geenszins. Meermalen heb ik hem in besprekingen met belanghebbenden horen zeggen: „Dat kunnen de mensen uit de practyk wel willen, maar oaaraan werk ik niet mee. Dat leidt tot bevoordeling van een bepaalde groep". Heel vaak bleek dan bij nadere beschouwing, dat de afweging der verschillende belangen en de daarop berustende rechtsbescherming in Meyers' systeem op de juiste wijze was verwezenlijkt. MEYERS' KRACHT lag op het terrein van het positieve recht en de rechtshistorie. De wijsbegeerte des rechts was niet zyn sterkste zijde. Zijn niet talrijke, rechtswysgerige geschriften zyn de minst boeiende. Zij missen de inspirerende kracht van een sterke levensovertuiging, die bijv. Paul Scholten's recht^wijsgerig werk zo aantrekkelijk maakt. Zijn „Alge mene Begrippen van het Burgerlijk Recht", hoe helder ook, is een boek, dat ook hij, die met hart en ziel jurist is, moeilijk leest. Het is zeker knap, maar niet pakkend. Deze zwakte in de rechtswysgerige aanpak verklaart m.i. ook, dat de in leidende titel van zijn nieuwe B.W., die algemene bepalingen bevat en dus in wezen teruggrijpt op de wijsbegeerte des rechts, ernstige bezwaren oproept. Meyers' wens het B.W. althans in ontwerp te voltooien is niet vervuld. Begin Mei zyn de eerste vier boeken, handelende over personen- en fa milierecht, rechtspersonen, vermogensrecht in het algemeen en erfrecht gepublicerd. Deze vier boeken vormen op zichzelf reeds een monument voor de ontwerper. Het was het plan, dat in het najaar het vyfde en het zesde boek zouden volgen. Ook ten aanzien van het achtste en negende boek bestonden geen grote moeilijkheden meer. Slechts met betrekking tot onderdelen van het zevende boek, handelende over de bijzondere over eenkomsten, moeten nog principiële beslissingen worden genomen. Ht heengaan van Meyers stelt minister Donker en de Staten-Generaal bij de totstandbrenging van een nieuw B.W. voor grote moeilijkheden. Als zo vaak, wanneer een groot man wegvalt, zal de voltooïng van zijn werk wel gevonden moeten worden in teamwork. Zeker is, dat, wanneer men daarbij wat meer tijd neemt dan aanvankelijk de bedoeling was dit toch in belangrijke mate het werk zal zijn van de man. die de opdracht daartoe als de grootste onderscheiding van zyn leven beschouwde. Bi? het sterven *-m deze eminente zoon van het Nederlandse volk past dank aan God voor de grote gaven, die Hij in een mens aan ons volk wilde «henken. W. F. DE GAAY FORTMAN Zet Uw zorgen aan de kani^^L^| kikkert U helemaal op. Heerlijk verfrluend, zuivert Ti® °>°"d I..I 'anden. Op Groninger M.T.S. Directeur was tegen „hokjesgeest'', maar week voor aandrang uit de raad Op de M.T.S. van de academie Minerva te Groningen is de Christelijke school club: Wij Bouwen Met Elkaar (W.B.MJü.) vijf jaar onafgebroken strijd door de directeur ir J. A. Muller erkend. Deze achtte het bestaan van een Christelijke elub naast de neutrale schoolvereniging: Corps van Leerlingen overbodig en wei gerde de W.B.M.E. het gebruik van de cantine en van het officiële mededelin genbord. Deze kwestie is bij de voorbehande ling der begroting 1954 voor een der leden van de Groninger gemeenteraad aanleiding geweest aan B. en W. de vraag te stellen of de cantine der MTS aan het „Corps der leerlingen" gratis of tegen betaling werd afgestaan. Indien dit gratis geschiedde vroeg hij ook voor WBME deze toegemoetkoming. Het ant- 'oord van het college was. dat de can tine gratis werd afgestaan, doch dat er volgens de directeur van WBME nim- verzoeken waren binnengekomen iok van de cantine gebruik te mogen maken. De Chr. MTS-club heeft daarna de directeur nog verscheidene malen ge raagd de cantine en het gangbord te mogen gebruiken. Deze verzoeken wer- ïn December van het vorige jaar reeds gedaan. Eerst thans heeft de direc teur op deze verzoeken geantwoord. Woensdagochtend was op het gang bord de volgende mededeling aangeplakt: Jongelui. Sinds enkele jaren bestaat aast het Corps van leerlingen" een club genaamd W.B.M.E. Daar ik van de „hokjesgeest" geen heil verwacht, inte gendeel daarin een ernstig gevaar zie, voor de zo nodige eenheid op allerlei ge bied, daar bovendien indertijd het „Corps leerlingen" aan alle gerechtvaar digde verlangens van W.B.M.E. is tege moet gekomen (ieder, die het tegendeel beweert spreekt bewust of onbewust onwaarheid) heb ik steeds gemeend dat het bestaan van een dergelijke vereni ging naast het corps van leerlingen niet alleen onnodig maar zelfs ongewenst it Nu zijn echter B. en W. van Groningen op dit punt aangevallen door een Geref raadslid en nu hebben B. en W. mij ver zocht de genoemde vereniging wel te erkennen, wat ik dus bU dezen doe, wat dus medegebruik van de cantine en tos stemming tot het plaatsen van medede lingen in de gang inhoudt. Hoewel W.B.M.E. dus op dit punt op mijn mede werking kan rekenen, blijft mijn overtui ging onveranderd dat het onze Vader, Die in de Hemelen is, welgevalliger moet zijn als Zijn kinderen eendrachtig sa menwerken dan dat zij van elkaar ver vreemd naast elkaar leven. Ik kan dan, ook niet anders doen dan Hem bidden dat hij ook deze leerlingen éénmaal tol hetzelfde inzicht mag brengen, opdat zy allen één zijn zoals Jezus Christus on» het hogepriesterlijk gebed heeft voor gebeden Johannes 17 vers 21) en zijn ideaal blijft mijn ideaal dan ook onver anderd: Elke leerling lid van het corps leerlingen. iw.g.) MULLEH. Wageningen leert de wereld landbouwvoorlichting t succes van de verleden jaar Wageningen gehouden internationale In landbouwvoorlichtlngs-methodlek heeft aanleiding gegeven tot het houden een tweede dergelijke cursus, die 12 Juli tot 6 Augustus a.s. In Wageningen door het Internationaal Landbouw Studie Centrum aldaar wordt gehouden in sa menwerking met de Voedsel- en Land bouworganisatie (F.A.O.) van de Verenig de Naties en met medewerking van de Landbouwhogeschool. Er zijn #3 deelnemers, van wie 45 bui tenlanders. Op Dlndsdag 13 Juli worden de deel- emers door minister Mansholt in Wage ningen ontvangen. Verder staan excursies ïaar het Westland op het programma. Landing bij Westkapelle vandaag herdacht Zaterdag hebben de Royal Navy en c Royal Marines de zwaar bevochten lan ding van 1 November 1944 te Westkapelle herdacht. Voor een aantal dagen zijn de moderne Britse torpedobootjagers Coruna en Barossa naar Vlissingen gekomen in Middelburg ligt een afdeling van Royal Naval Rhine Sqadron. Ook Hr Ms fregat Van Zijl! neemt aan de plech tigheden deel. In de Ned. Hervormde kerk te Westkapelle had vanmorgen een herdenkingsdienst plaats, waar autori teiten en representanten van de Navy en de Marines, alsmede van het Nederland se leger bijeenkwamen, en ook de Ma rinierskapel had plaats genomen. Predikant, die Margriet doopte, in ons land In ons land is voor een verblijf van enkele maanden aangekomen dr Winfr Burggraaff. Dr Burggraaff was tijdens de bezet tingsjaren legerpredikant btf de Neder landse troepen in Amerika. Hij heeft ook aan Prinses Margriet de doop be diend, toen het Koninklijk gezin in bal lingschap vertoefde. Dr. Burggraaff is predikant bij de Ref. Church in Amerika Ds W. J. van Lindonk em. 5 Juli 40 jaar in ambt Op 5 Juli is het 40 jaar geleden, dat ds W. J. van Lindonk, em. predikant der Ned. Herv. Kerk, thans wonende 's-Gravenhage, in zijn eerste gemeente werd bevestigd. Ds van Lindonk was achtereenvolgens verbonden aan de gemeenten Hontenisse, Hoedekenskerke. Eek en Wiel, Emmastad op Curagao en Heumen. De Jubilaris is thans als celbezoeker aan het werk van het Ned. Genootschap tot Reclassering verbonden. Ds G. Visee (Kampen) niet naar Curagao De kerkeraad van de Geref. Kerk (art. 31 K.O.) te Kampen heeft om verschil lende redenen geweigerd te voldoen aar het verzoek uit Curagaó om ds G. Visee te Kampen voor de arbeid aldaar November tot Maart af te staan. Vaor de vijfde maal Bestemd voor heren Bos dT P. C. de Brouwer en Vandaag heeft Prins Bernhard te Am sterdam voor de vijfde maal sinds de instelling daarvan de zilveren anjer aan enige verdienstelijke personen uitge reikt: ditmaal bestemd voor de neer Bos Kaljon, jhr de Beaufort, dr P. C. de Brou wer en prof. dr G. A. van Poelje. In zijn toespraak noemde de Prins de bezorgd heid om het resultaat van de Geneefse conferentie, doch, zo zeide hij Is het op ons eigen terrein zo heel veel beter De sinds het vorige jaar verschenen weten schappelijke rapporten van het Fonds over ons cultureel .bqgtel- en vooral oolrhet onlangs gepubliceerde rapport laten er geen twijfel over bestaar., dat er ook op het terrein der cultuur niet zo héél veel is. dat waarlijk voluit tot vreugde stemt. Het Fonds heeft de over heid gevraagd, ook voor de particuliere personen nog belangrijk verder te gaan dan is voorgesteld. Want laten wij vooral niet vergeten, dat het bij de cultuur in de eerste plaats aankomt op de eigen kracht van het volk, en alles wat onze eigen, kracht kan bevorderen, is van on eindig groter helang dan welke hulp ook in de vorm van steun of subsidie. Dit is de kern-taak van het fonds: be vordering van, de eigen kracht van het volk. -L i - - De Prins reikte de eerste anjer uit aan mr N. 'Debrót, vertegenwoordiger van de Nederlandse Antillen ïirons 'land, tèn behoeve van diens landgenoot Bos Kal jon, een autodidact van uitzonderlijke allure, die veel heeft gedaan voor de culturele ontwikkeling van Curagao, vooral op het terrein van de muziek. Hij stichtte en dirigeerde o.a. het eer ste en tweede Curagaose Philharmonisch Orkest en vestigde er ook een muziek school. Jhr de Beaufort was de volgende, die de anjer kreeg. Met hem werden geëerd: Prof. dr L. F. de Beaufort, hoogleraar in de zoögraphie aan de Amsterdamse Universiteit en F. E. Everwijn de Lange, secretaris v. d. Stichting „Het Utrechtsch Landschap". De mutatie luidde: wegens de zeer belangrijke pioniersarbeid, ver richt ten behoeve van de regionaal geo riënteerde zelfwerkzaamheid bij de na tuurbescherming. Dr P. C. de Brouwer ontving de vol gende anjer, in gezelschap van prof. dr F. van der Ven, hoogleraar aan de Ka tholieke Economische Hogeschool en de heer J- Meeuwese, burgemeester van Hil- varer.beek. waarbij de mutatie luidde voor het uitzonderlijke werk van deze „eenvoudig-Brabantse en wijze priester" voor de culturele bewustwording en ont plooiing van het Brabantse volksdeel. De laatste anjer was voor prof. dr G. Kaljon, ihr de Beaufort, prof. dr G. A. van Poelje A. van Poelje voor diens zeer belang rijke arbeid ten behoeve van het jeugd- herbergwerk verricht, vooral in de kri tieke perioden van 1928'29 en 1945'48. Alvorens de plechtigheid te beëindigen bedankte de Prins Pam G. Rueter en Nico Witteman voor het voortreffelijke werk. dat zy verricht hebben, met het ontwerpen en vervaardigen van de nieu we versierselen van de onderscheiding der zilveren anjer. Dames en heren, zo besloot de Prins, zich tot de aanwezigen richtend hebben enige voortreffelijke figuren gen eren voor hun onverplichte activi teit ten voordele van de cultuur. Elk van hen zong op eigen en op zijn eigen terrein. Ik spreek de hoop en de verwachting uit, dat de les, die uit hun werk te leren valt, door velen zal worden begrepen. Minister opende nieuwe eiermijn in Roermond Met een -druk op een electrisohe knop heeft minister S. L. Mansholt Zaterdag de kettingtransportband tussen sorteer- hal en. koelruimte van de Coöperatieve Roermondse Eienpijn,in werking gesteld Met deze symbolische handeling opende de minister de nieuwe gebouwen van de eiermijn officieel In tegenwoordigheid van een groot aantal autoriteiten ei nodigden Afscheid ir J. K. Wijmans van T.H. te Delft Ir J. K. Wijmans, werkzaam op het la boratorium voor Electrotechniek aan d« T. H. te Delft, zal op 30 Juni zijn ambte lijke loopbaan beëindigen. Op 29 Juni ii er om vier uur 's middags in het labora torium, Kanaalweg 2B, gelegenheid af scheid van de heer Wijmans te nemen. Tehuis voor invaliden in Wassenaar De Franklin D. Rooseveltstiehting tot huisvesting van invaliden die niet gestichten in aanmerking komen, is van plan tehuizen te openen in Wassenaar, Soesterberg en een nog niet vastgestelde plaats in het Noorden van het land. De doelstellingen van de stichting zul len besproken worden op het tweejaar lijks congres van de Alg. Ned. Invaliden- bond. op 4 September in Amersfoort. Hei besle bed ooii gemaakt! Teleurstelling voor de archaeologen EgyMisch koningsgraf bevat geen mummie Het onlangs te Sakkara door dr Zaka- ia Goneim gevonden graf van een Pha- ao uit de derde dynastie (ongeveer 2750 oor Christus) is bü opening leeg geble ken rose albasten sarcophaag, bevatte geen mummie van pharao Sanakht. broe der en opvolger van Zoser. die dertien dynastieën vroeger leefde dan Toetankh- amen, zoals dr Goneim verwachtte, toen hij op 31 Mei in de grafkamer door drong. Hij vond toen bij de sarcophaag. waarop nog het stof van de oude graf kransen lag. gouden armbanden en an dere schatten. Dit deed de veronderstel ling rijzen, dat de grafkamer nooit door plunderaars was betreden, In een offi ciële verklaring van de Egyptische oud heidkundige dienst, waarin Zondag de opening van de sarcophaag werd gemeld, werd de veronderstelling geopperd, dat het lijk van de pharao ergens anders be graven is. Wel zijn rond de grafkamer in de pyramide honderden voorraadkamers met vazen gevonden. De opening van de sarcophaag is. naar men in Cairo meent, op de grootste archaeologische teleur stelling van deze eeuw uitgelopen. Geref. Bonden in Drogeham slichten eigen groep De kerkeraad der Herv. gemeente te Drogeham heeft, zoals gebruikelijk in de bestaande vacature een predikant beroe pen, die geacht wordt tot de midden-or- thodoxie te behoren. Een dertigtal gemeenteleden kan zich daarmede niet verenigen. Zij wensen eer predikant, die tot de Geref. Bondsrlchting in de Ned. Herv. Kerk behoort. Men zal nu een afdeling oprichten v de Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk pogen in de wens naar Geref. prediking te voorzien. De Driestar vroeg adoptie Chr. Haagse Kweekschool De Chr. Kweekschool op gereformeer de grondslag De Drie-star te Krabben- dijke, die zoals wij reeds meldden zal worden overgeplaatst naar Gouda, heeft de Chr. Kweekschool in Den Haag verzocht haar te adopteren. Daardoor zou men voortaan zelf de examens kunnen af nemen en bovendien alle salarissen en andere kosten voor rekening van het rijk laten komen. Tot erevoorzitter is be noemd ds P. Zandt te Delft, de voorzitter van de S. G. P. Promotie# DELFT, 25 Juni Gepromoveerd tot doc tor in de technische wetenschap op proef schrift: Momentum Transfer and Heat Dif- fussion in the mixing coaxial turbulent Jets Beioepingsweik Ned. Herv. Kerk ;roepen: te Heemstede L. D. vz Dül te Koudekerke; te Doorn A. Zeeuw te Broek op Langedijk. Beroepen: te Linschoten cand A Stekel Aangenomen: naar Kampen (vg M. Hanemaaijer toez.) J. Ewoldt te J| blasserdam; naar Callantsoog als hul) pred. J. J. H. Pop, em. pred. te Katwj den Rlin. in het pastoraat te Callantsoog J em. pred te Katwijk aan den Rvjn Bedankt: voor Bleskensgraaf W" Vroeg, dewey te Bietswijk. Geref. Kerken Beroepen: te Den Haag-West (vj A. J. van Sluys) G. Lugtigheid te Zwol] Idem (vac. H. van Andel) S. Ering»! Apeldoorn; te Velp (Gld.) J. Heule Examens: de classis Zwolle het praep. geëx. en beroepbaar verklaard Blanken te Zwolle en C. W. H. Pedd mors te Kampen, beiden cand. aan j Theol. Hogeschool te Kampen. Geref. Kerken Art. 81 Aangenomen: naar Utredht (vj H. J. Schilder) W. G. Visser te Schev ningen. Chr. Geref. Kerken Bedankt: voor Amsterdam-Oostt, i W. Eerlans te Lisse. Geref. Gemeenten Tweetal: te Aagtekerke H. Rijkst cand. te Middelburg en A. van Stuyvt berg te Nunspeet, waarvan laatstgenoej de is beroepen. Beroepen: te Boskoop, cand. Rijksen te Middelburg. ll.'HllHi:ill!liiiii!iiiiiiii;iiiiiiiiiiii,iiiir;iiii:iiiiii;iiiiiiiiminiiiimmii|mifm Academische Examens Juni Ce LEIDEN, 28 Juni Geslaagd Kerkelijk Voorbereidend examen de v d Bosch te Den Haag. Geslaagd voor het candidaatsexa: neeskunde de dames T Bakhoven, J C barones Van der Feltz, A dam; O Kj "lag; E Mans. Den Haag; AF" burg; J F Goedbloed. Den Haag; TJ E ft bertsma, Den Haag; G H M Landman. Vo, burg; C Z Salomé, Kortgene; C C Verhu Middelburg; H v d Wal. Leiden: I' 71 R dam en H J Schreurs, Heemstede. Geslaagd voor het artsexamen le gedeeh de dames J M van Meel, Den Haag; M der Vlls, Vlaardlngen en de heren E M Gouda; R H Fisscher, De Bilt en J B terdink, Leiden. Geslaagd voor het artsexamen 2e gedee! de heren P D Bakker, Velsen; P R Bakb Den Haag; A Hack. Leiden e Geluk. R'di 1LA Mor mJThi TLBURG, 26 T G r Weijden, Vlaardint. G A Bernelot Moens, Den Hu P Spaapen, Helmond. DINSDAG 29 JUNI Hilversum I. 402 m. KRO: 7.00 Nieu' Gram. 7.45 Morgengebed Nlem 9.30 Grs weerber. 8.15 Plechtige Hoo 9.35 Lichte 9.40 kleuters 10.15 Gra Jchtbaker 10.45 _,00 Voer de vrouw 11.30 Schoolradio 12.00 Angelus 12.03 Gram. 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 r" Zonnewijzer 1.00 Ni' 1.20 Groot Amua. 12.55 orkest en so 2.20 Gram. 2.55 Om 3.30 Ben je Kath. niet liste 2.00 Frar kest 3.25 .00 Voor de zie- Zlekenlof 5.00 Voor de jugd 5.45 Regerlngsuitz.Nederland en de wereld: Uit wisselingsprogramma over India 8.00 Voor de jeugd 6.15 Gram. 8.20 Sportpraatje 6.30 RVU: „Vogelleven op de Eng. rotskust" (Fame-Hands) door dr G van Beusekom fl.00 Nieuws 7.10 Act. 7.15 ..Uit het Boek der Boe ken" 7.30 Gram. Nat. progr.: 8.00 Nieuws 8.05 „Geeft acht!", wedstrijd tussen Zeemacht. Landmacht en Luchtmacht 9.30 „Echt of on echt?". prijsvraag ten bate van het Prins Bernhard Fonds 9.50 Openl Weg'", toespraa.. 11.15 Dansmuziek 11.45 Gram. 11.50 Dagslui ting 11.58—12.00 Wilhelmus en Sluiting. Hilversum II. 298 m. AVRO: 7.00 Nieuws 7.10 Gram. 7.15 Gym. 7.30 Gram. VPRO: 7.50 Dagopening. AVRO: 8.00 Nieuws 8.44 Gram. 9.00 Morgenwijding 9.15 Gram. 9.30 Voor de vrouw 9.35 Gram. 10.50 Voor de kleuters 11.00 Voor de zieken 11.30 Pianorecital 12.00 Mu sette orkest 12.30 Land- en tuinb.meded. 12.33 Voor het platteland 12.40 Gram. 1.00 Nieuws 1.15 Meded. of gram. 1.70 Amus. muz. 1.50 Gram. 2.00 „Wij iploenschappen te Wimbledon 6.50 Gram. 7.00 „Paris vous parle" 7.05 Fanfare orkest 7.30 Planotrio 8.00 Nationaal pro gramma 14. De witte zomerbroek van deze oud-Indischgast was Prins een gruwel. Minachtend sprak hij over dienders, die hun broek schoon willen houden en het weiland niet in durfden lopen. Toen een van zijn kalveren was doodgebeten, had Prins wraak genomen Hij nep de diender aan, klaagde de stenen uit de muur over jongens die zijn boom gaard plunderden. Vriendelijk vroeg hij de agent een oogje op de boomgaard te houden. Een mand appels zou er allicht overschieten. De agent dacht door ijver de haat van Prins tegen zijn witte broek te overwinnen. Voor en na schooltijd was hij in of bij de boomgaard van Prins. Al gauw snapte hij de kleine Piet de Kraai in een boom. „Ha, nou heb ik je, schavuit," riep hij. Piet lachte hem uit, vliegensvlug liet hij zich naar be neden zakken, en eenmaal op de grond was hij gauw genoeg uit de voeten. Hij nam de weg over dwars, geen sloot hield hem tegen, als hij er niet over kon springen, plonsde hij door het wa ter heen. De agent ging hem na en toen Piet zich einde lijk liet vangen was de witte broek een vieze flodderzak. In triomf werd de dief bij Prins gebracht. Piet jammerde in alle toonaarden, zijn ogen glinster den echter ondeugend. prins kuchte eens, keek naar Piet en zei: ,,0, is het Pietje, die mocht van mij een appeltje plukken, hij heeft een boodschap voor me ge daan." Dat was lang geleden gebeurd, de tegenwoor dige agenten waren geen gepensionneerde kolo nialen, maar de grap werd nog dikwijls verhaald. De dorpelingen genoten van zulke grappen. Wat dat aangaat, waren ze trots op Prins. Maar toch moesten ze niet veoJ van hem hebben. Zijn naam was zo slecht, dat vier jaar geleden, toen zijn kneent wegging niemand uit het dorp bij hem wilde komen werken. Noodgedwongen plaatste Prins een advertentie. Verschillende he-'aebbers kwamen er op af, maar zodra ze merkten, dat Prins zonder vrouw boer de, was de lust weg. Een boerderij zonder vrouw is als een wagen zonder paard; niemand wilde de vracht trekken. Van armoe moest Prins genoegen nemen met de zestienjarige Jan Verkerk. De arbeiderswoning, die bij de stee behoorde, werd in orde gebracht en betrokken door Lena Verkerk en haar zoon. Vier jaar had Jan Verkerk de nukken van de veeleisende boer reeds verdragen. Meer dan eens had de mestriek in zijn handen getrild en her haaldelijk had hij 's avonds tegen zijn moeder gezegd: ,,Nu is het uit, ik zoek een andere boer, als ik hier blijf bega ik nog eens een ongeluk." door C. BAARDMAN Steeds had zijn moeder hem gekalmeerd. De boer was ongemakkelijk, dat is waar, maar hij had toch ook zijn goeae eigenschappen. Eigenlijk moest je medelijden met hem hebben. Met al zijn geld was hij een stakker... altijd alleen. Fa milie zag je nooit en als er nog een nicht of neef naar hem vroeg, was het om te weten of de er fenis nog niet los kwam. Als Lena Verkerk zo praatte, meende ze wat ze zei, al verzweeg ze iets. Ze zou haar zoon lie ver tweede knecht zien op een behoorlijke boer derij. Hier moes* hij werk doen boven zijn krach ten, maar werk vragen betekende een onderzoek naar je afkomst en ze wist hoe zwaar de boeren een kind de zonde van zijn moeder aanrekenden. Daarom praatte ze de bezwaren bij haar zoon weg, hier was hij veilig voor giftige scherts en bijtende zinspelingen. Vier jaar had Jan zijn werk gedaan en diep in zijn hart was zelfs een stille genegenheid voor zijn boer gegroeid. Nu lag Prins ziek en er was niemand, die naar hem omzag. De eerste dagen was Lena Verkerk een paar maal per dag naar de stee gelopen en had ze de boer eten gebracht, dat ze thuis kookte. Maar de dagen waren weken geworden en nog steeds lag Prins ziek. Alleen met wat eten bren gen, kon niet meer volstaan worden, uur na uur eiste de zieke oppassing. Lena Verkerk was ten slotte meer bij de boer dan thuis. Als er niets bijzonders was, redde Jan zich wel. Nu hij echter doorweekt thuis was gekomen, had hij graag hulp van zijn moeder gehad. Boven dien moest hij zich haasten, 't was melktijd, achttien koeien stonden met volle uiers te wach ten. Eindelijk had hij droog onder- en bovengoed bij elkaar gezocht, maar zijn humeur was er niet beter op geworden. De roodbonte werd het ge waar. Het beest trok telkens pijnlijk een poot op, want Jan melkte haar met straffe hand zonder zich te storen aan een uierabces, waaraan het dier leed. Toen de koe uitgemolken was, kreeg Jan spijt over zijn wreedheid. Uit de voerkist haalde hij een extra lijnkoek voor de roodbonte. „Stom beest'" mompelde hij, „jij kan het ook niet helpen; 't is een echte lamme boel, maar nu is het uit." Foeterend droeg hij de volle melkbussen naar de dijk, waar de melkauto van de fabriek ze straks zou afhalen. Nu nog gauw de koeien afvoeren en dan kon hij naar huis gaan. Na zijn wateravontuur voel de hij zich huiverig. Toen hij thuis kwam, was zijn moeder nog bij de boer en de kachel zonder vuur. Alleen en koud zat hij in het onverwarm de vertrek. Aan eten dacht hij niet, opgewonden foeterde hij sp de zelfzucht van de boer. Zo werd het zeven uur, acht uur en nog steeds was hij alleen. Het sloeg negen uur en nu kon hij Prins ik weet niet wat doen. sn 3.00 Sport 3.30 Critleken 4.15 Spoi foor de kinderen 5.55 Weerber. 6.00 Nieui i.15 Sport 6.25 Pianoduo 6.45 Gevar. prei .30 Lichte mi 'tSm" •Jieuws 9.15 Cl 0.45 Pari. overzicht 11.00—11.08 Nieuw» veerber. Engeland. BBC. Light Programme. 15 147 m. 12.00 Lichte muziek 12.30 Schot» .30 Rhythm, muziek 1.45 Voor de kin 2.00 Voor de vrouw 3.00 Gevar. muziel 15 Mrs Dale's Dagb. 4.30 I 5.00 Orgelspel 5.30 Verz. program 6.15 Spo: 6.45 Hoorspel 7.00 Nieuwi journ. ï.a> Sport 7.30 Quiz. 8.00 Gevar. gramma 8.30 Ork. concert 9.30 Hoorspel K Nieuws 10.15 Act. 10.20 Sport 10.25 Dansm 11,05 Voordracht 11.20 Dan 12.00 Weerber. en nieuws. NVDB. 309 m. 12.00 Amus. muziek 1 Nieuws 1.10 Operttemuzlek 4.00 Ar 4.20 Klarinet en piano 5.00 Nieuws 5 muziek 7.00 Nieuws 7.15 Volkslleder 8.00 Hoorspel 9.00 Pianorecital 9.45 Nle» 10.10 Jazzmuziek 11.00 Gram. 12.0 0.25 Dansmuziek. Frankrijk. Nationaal Programmi 12.30 Symph. orkest 1.00 Nieuws 1 2.00 Nieuws 2.05 Pianorecital 6.3C uitzending 7.00 Gram. 8.02 Orkes 10.15 Klankbeeld 11.15 Arabische muziek 11 —12.00 I" Brussel. 324 en 484 m. 324 m. 11.45 Gr» 12.30 Weerber. 12.34 Gra Gram. 2.00 Opertte muziek 3.00 Gram. 1 Orgelspel 4.00 Gram. 4.15 Orgelspel Gram. 5.00 Nieuws 5.10 Gram. 5.50 De we van het boek 6.00 Voor de jeugd 6.30 de soldaten 7.00 Nieuws 7.40 Gram. 7.50 t de middenstand 8.00 Verzoek programma Voor de vrouw 9.00 Gram. 9.30 Omr. or 10.00 Nieuws 10.15 Kamermuziek 10.55—11 oep orkest I Nieuws. 484 i 10.00 Nieuws 10.1! gesprek schrijvers. (Op 224 en 75 m.) TELEVISIE-PROGRAMMA NTS. 6.58—7.30 „Hier ls.Parijs". Invulraadsel Woorden invullen, die voldoen aan volgende omschrijving. Alle letter» zijn reeds Ingevuld. 1 Grap (bijzondere stijl), 2 gesel*» gave, 3 verduren, dulden, 4 gewapen' geleide. 5 toom. 6 miM. zacht, 7 r" delijk. Oplossing vorige puzzle HORIZONTAAL: 1 Vampier. 8 to* 10 PJL. 12 Po. 13 Ellm, 14 slot. 15 low 16 ó-iel. 17 cele, 20 auto. 21 N T.. 22 S0 23 liter. 25 stralen. VIlftTICAAL: 2 Af. 3 molm. 4 prfl 5 iets, 6 el, 7 spelonk. 9 potlood, 11 kl* 12 poets. 18 Emir, 19 nota. 20 adel. 23 V 24 re.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1954 | | pagina 2