-n )e komende huurwetgeving na Nieuwjaar Gesloten kerkdeur wijst terug naar het gewone leven Hoe Nederlandse schepen rei Jen en zeilen 1951 (EUWE LEIDSCHE COUEANT II ZATERDAG 19 DECEMBER 1953 De regering geeft eenvoudige handleiding voor het publiek ngt hulp. De op 1 Januari a.s. te verwachten mrverhoging schept vele problemen om het voor het publiek gemakkelijk maken zal er begin volgende week de postkantoren, bü de boekhandel en staatsuitgeverij algemeen een klein tkje verkrijgbaar zijn, dat 20 cents dat de gehele nieuwe regeling •eenzet, die er te verwachten is. nadat [thans in behandeling zijnde wetsont- irp zal zün goedgekeurd en vastgesteld Dit werd medegedeeld op een perscon- rentie, waarin dr A. H. Günther. raads- riseur in algemene dienst van het ml- iterie van Wederopbouw en Volkshuis- sting ln Den Haag een uiteenzetting Na het vele, dat er reeds gepubli- >rd werd, komen er nog slechts enkele voren. In de eerste plaats geschiedt de voor huurverhoging voor wat woningen treft automatisch. Voor bedrijfspanden jet de huur worden opgezegd met in- btneming van de wettelijke of con- r. irtuele opzegtermijn Worden partijen ;dan niet eens over een redelijk nieuw den rtrcontract. dan zal in laatste instantie kantonrechter moeten beslissen wat lie lijk is. Als de verhuurder van een woning ln il niet. heeft gebruik gemaakt van de lomatische verhoging met 15 procent, zal de nieuwe huurverhoging worden rekend over de in 1951 niet verhoogde kir. Wil hij meer. dan zal hij zich met -n de i verzoek moeten wenden tot de minis- ardij 1 van Wederopbouw. Als van een onroerend goed meer dan n het vloeroppervlak ge- jm- rikt wordt als woning en de rest als dans. iri.ifsruimte. dan geldt zii als woning. iers als bedrijfspand. Een winkel- ordt echter steeds als bedriifs- ien ;d aangemerkt. Een kapperszaak geldt Pensions Iels bedrijven. De huur van ongebouwd onroerend heef M 's 0ok hierbÜ geldt de bepa- dnt een redelijk nieuw huurcontract worden aangeboden. (Van een onzer redacteuren Sleutelgeld wordt in de nieuwe wet uitdrukkelijk een onderdeel van de nieuwe huur genoemd. De toeslag wegens meervoudige be woning ven-alt. Uitdrukkelijk wordt bepaald, dat kos ten tot verbetering in of aan de woning mogen worden doorberekend (voortaan met inachtneming van een termijn van 13 jaar. voorzover die kosten zijn ge maakt na de totstandkoming van de Baatbelasting mag worden doorbere kend met dien verstande, dat de ver huurder aan de minister een verzoek kan doen om de huur met het bedrag dier belasting te verhogen. Bjj verhuur met stoffering en meu bilair zal voortaan de verkoopwaarde van meubels en stoffering om de vijf Jaar moeten worden getaxeerd Voortaan kan de huurder als de ver huurder nalatig bliikt om het nodige on derhoud te verrichten, een brief aan de kantonrechter zenden. Deze kan de ver huurder tot dit onderhoud veroordelen en de huurder desnoods daartoe mach tigen. in welk geval de huurder zo nodig de kosten met de huur rneg compen seren. De verhuurder heeft dezelfde rechten om zich tot de kantonrechter te wenden als de huurder in gebreke blijft ft ziin onderhoudsplichten. De procedure is zonder formaliteiten, doch de deskundigenkosten kunnen nog altijd aanzienlijk worden. Daarnaast blijft de bevoegdheid van de gemeenten bestaan om het onderhoud te verrichten met het oog op de volksge zondheid. Vergif in eten gedaan twee jaar geëist Ging psychiatrisch rapport te ver? Na de bedroevende omstandigheden te hebben toegelicht, die een mislukt huw* lijk met zich heeft gebracht, heeft c procureur-generaal bij het gerechtshof te Arnhem Donderdag wegens poging tot doodslag 2 j. gevangenisstraf met aftrek geëist tegen de C3-jarige G. D.-Ter H. uit Deventer. De vrouw was door de recht bank te Zutphen vrijgesproken. Zij werd er van beschuldigd, haai zeventien jaar jongere man, met wie zi,; sinds jaren in onmin leefde omdat zij hem van ontrouw verdacht, omstreeks 18 Augustus 1952 door rodent om het leven te hebben willen brengen Het vergif, dat zij enkele maanden voordien had gekocht en voor de muizen in de kelder had lig gen. zou zij hebben gedaan in een pan netje met middageten, dat zij voor haar man op het vuur had staan. De man zag echter tijdig blauwe vonkjes in het eten oplichten en ging er mee naar de politie. Voor de politie had de vrouw verklaard, dat de gedachte om een eind aan het leven van haar man en aan de ondraag lijke toestand, waarin zij verkeerde, te maken, plotseling bij haar was opgeko men. Thans zei zij zich niet voor te kun nen stellen dat zij zo iets gedaan zou heb ben. Haar man verklaarde als getuige dat zij hem tevoren reeds geen lang le%-en meer had voorspeld. Het psychiatrisch rapport van mevrouw dr Wiebenga uit Leiden schetste verdach te als een vrouw met een gebrekkige ont wikkeling van haar geestvermogens Het rapport liet voorts de mogelijkheid open dat de vrouw haar man alleen maar schade heeft willen berokkenen. De procureur-generaal was van oor deel. dat de psychiater buiten de grenzen van haar opdracht is gegaan, namelijk het al dan niet aantonen van de toerekenings- vatbaarheida Hij had ce indruk, dat het rapport steeds minder het karakter kreeg van psychiatrische voorlichting aan de rechter. Uitspraak over 14 dagen. Financieel Overzicht (tmn pf. week] De beurs maakte een vermoeide indruk doch Koninklijke steeg In het algemeen gesproken kan men |ferregeling. Zal het komen tot een uit zeggen, dat de effectenmarkt deze week j tocht van Europees personeel, dat zijn enigszins vermoeide indruk maakte.positie ondermijnd acht? Vermoedelijk zal deze exodus nog wel medevallen, maar men kan niet zeggen, dat de Indonesische autoriteiten de bedrijvigheid en onder- Hoge Raad zal beslissen litteraire avonden in Strijd :De omzetten liepen terug en hier en daar met winkelsluitingswet? ii\"e"n.™/i\oo7d"ona™K-óimóue, bisei )e kwestie of het 's avonds laten hou- echter door de arbitrage gevraagd en literaire lezingen in een boek- °Pnieuw enkele punten koerswinst reiken. In de loop der volgende maand komt de aankondiging van het interim- dividend, waaromtrent de verwachtingen ter beurze gespannen zijn. Philips Gloei lampen was enigszins gedrukt vanwege vage geruchten over een emissie. Ook de andere internationale waarden. A.K.U. Unilever, konden de rijzing met voort- j d, sdel al dan. niet in strijd is niet de inkelsluitingswet zal op 12 Januari nder H uur door de Hoge Raad worden Eg- landeld. oord "e heer Chr. Lecflang. directeur NV. Boekhandel voorh. J. G. Broese ning Utrecht, is door het Amsterdam: dê ihtshof op 7 October veroordeeld uik-|n geldboete van één gulden. Tegen dit nis werd cassatie aangetekend za,iL Sfioger maximum voor studie-beurzen Van onze Parlementaire redacteur) )e Tweede Kamer heeft gistermiddag aantal wetsontwerpen goedgekeurd, •bfj was een naturalisatie-wet vooi personen, een wijziging van de Kin [beginselenwet, de verlenging lelijke bevorderingswet voor offii de landmacht (omdat de op tiid gereedkomt*, de opheffin, de Rijksdienst voor de Electriciteits- •ziening. de verlenging van de Ti.ide- 1 Wet Monumentenzorg ningswetsontwerpen, )ok ging onder de hamer door ing van de hoger onderwijswet ger landbouwonderwijswet, tengevolge het 'maximum van f 1500 diebeurzen uit deze wetten wordt ge rapt. Dit maximum, dat hogei te liggen, zal nu bij algemene iatregel van bestuur worden vastge- A. !jj de behandeling ven twee begro- gswyzigingen m.b.t. de financiering de uitgaven van de Stichting Revi itic-eentrum De Hoogstraat deelde nister Suurhoff op een vraag RUckevorsel mede. dat hem geen mnen bekend zijn van particuliere gelijkwaardige Inrichting !n roepen. Mocht dit wel het ral zijn. dan zal bekeken moeten behoefte aan bestaat en daar- 'entuele subsidiëring afhangen. Gesprek over eenheid R. K. gaat door )e vertegenwoordigers van de Kath. 'kspartij. de Kath. Nat. Partij Werkgemeenschap in de Partij Arbeid (respectievelijk de heren dr L. H. Albering, J. L. A. Zwarts en J. M. illems) die het gesprek tussen de dri noemde groeperingen over de R.K. nheid op politiek gebied dienden bereiden, kwamen gisteren bijeen. Be- >!en werd. in begin J.anuari de voltal- gesprekscommissie bestaande uit personen uit iedere groepering een eerste bijeenkomst in Den Haag te nodigen. Een voorstel déze bijeenkomst is tevens (emaakt. lirectiewisseling bij de R'damsche Bank Do buitengewone aandeelhoudersver- tering der N.V. Rotterdamsche Bank tit de wegens zijn leeftijd aftredende recteur, de heer L. Proos Hoogendijk, acclamatie tot commissaris gekozen. K. P. van der Mandele, voorzitter, mede. dat de benoeming ge- hiedde onder dankbetuiging bijzondere verdiensten aan de bank wezen. Bij acclamatie werd linten-ga tot directeur benoemd. Jaloerse vrouw bracht minnaar in gevang Zeven maanden gevangenisstraf is deze de Haarlemse rechtbank ge- - s1. tegen de 43-jarige fabrikant P F R.. Ie o.a. aluminiumplaten hsd verkocht, elk hem ter bewerking waren gegeven té fra het misdrijf te verbergen had R bij politie aangifte gedaan, dat tijdens n afwezigheid zijn medewerker J. G. de platen had meegegeven aan iemand. Ie beweerd had te komen namens ikenrelatie uit Leiden. Deze zaak kwam het licht toen een vriendin ingifte van de verduistering deed uit Taak omdat de fabrikant liefdMbetrek ingen had aangeknoopt met een vrouw 1 it Utrecht. Uitspraak op 31 December. Cultuurwaarden lagen deze week on geanimeerd in de markt. De afkondiging het Indonesisch deviezeninstituut. dat buitenlandse werknemers in 1954 slechts 20 procent van hun Inkomen aan deviezen het buitenland mogen overmaken, heeft ter beurze eên slechte indruk ge maakt. Men ziet in deze maatregel hét zovéél mogelijk buitenlandse werkkrachten uit het land te weren, welke politiek reeds veel bezwaren heeft op geleverd bij het uitzenden van Europea- door de Westerse bedrijven. De me ning, welke bij de Indonesische autori teiten schijnt te bestaan, als zouden de Westerse bedrijven het streven naar ver vanging van Europees stafpersoneel door Indonesisch tegenwerken, steunt op enkele grond. Wie hierover de jaar verslagen leest, weet wel beter. Het moet echter practisch mogelijk zijn om de Ne derlanders door Indonesiërs té vervangen weet de klacht der bedrijven, dat onvoldoend geschoold Indonesisch personeel aanwezig is. Afgewacht dient te worden, welke de gevolgen zullen zijn van de nieuwe ngszin van het Westen stimuleren. Zuid-Preanger Rubber heeft haar ver slag over 1952 gepubliceerd en keert een onveranderd dividènd van 9 procent uit. Ondanks de grotere oogsten is de winst gedaald van 2.9 millioen tot ƒ1.2 mil- lioen. De aandelen waren, ondanks het fraaie dividend, lager genoteerd. Rende ment op de tegenwoordige beurskoers ruim 11 procent. De berichten betreffende de uitloting van obl. Batavia. Semarang en Soerabaia in Januari 1954 hebben de belangstelling voor deze obligaties doen toenemen. De koersen toonden een belangrijk herstel. Nadat reeds eerder door een handels bank een bod is gedaan op de aandelen Industriële Disconto Mij., is déze week een soortgelijke aanbieding uitgebracht op de aand. Holl. Disconteeringsmaatschap- pij, eveneens een huurkoopfinancierings onderneming. In het bericht aan de aan-: deelhouders wordt opgemerkt, dat in het buitenland reeds geruime tijd de finan-l "-n de aankoop van bedrijfsauto's] Woerdense moordzaak Hoofddader kreeg levenslang Zijn broer zes jaar Gisteren heeft de Utrechtse rechtbank uitspraak gedaan in de zaak van de moord op de Woerdense politie-agent A. van Eek. die in de nacht van 13 op 14 November 1952 in de uitoefening van zijn plicht, n.l. toen hij de gebroeders C. J B. en J. G. B sommeerde van de fiets te stappen, met revolverschoten zodanig werd getroffen, dat de agent het leven verloor. C. J. Boud 27 jaar, van beroep metse laar en wonende te Bodegraven, werd thans conform de eis veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. De verdachte J. G. B., oud 25 jaar, schilder, wonende te Bodegraven, overeenkomstig de eis veroordeeld tot zes jaar met aftrek. Eis van 9 maanden Bewaker gaf gevangene rookwaren Tegen de ex-gevangenbewaarder J. A. v. d. V. urt Amsterdam, die werkzaam was in het Huis van Bewaring te Haar lem, is voor de Haarlemse rechtbank tot 9 maanden gevangenisstraf geëist, waar van 3 voorwaardelijk. Verd. had het re glement van het H. v. B. overtreden door een gevangene van rookvoorraden te voorzien, die vrienden van de gevangene daartoe verstrekten. Loterij-organisator krijgt f 500 boete De 55-jarige organisator van loterijen I. K,, die in eerste instantie voor het medeplegen van valsheid in geschrifte veroordeeld tot 2000 boete of 50 dagen en drie maanden voorw.. zag deze straf door het Haags Gerechtshof gewij zigd in 500 boete of 10 dagen. De proc. generaal had 2000 boete geëist. De ver dachte zou mededader zijn bij het over leggen van valse rekeningen en verant- 'oordingen van resultaten der loterijen, die hij had georganiseerd voor de Kon. Ned. Vereniging voor Luchtvaart. In gevolge de eis van de Loterij wet moet minstens 60 pet van de opbrengst van loterij ten goede komen aan het ge stelde doel. Verdachte had, samen met eeretaris van de vereniging, inder daad 60 pet opgegeven, maar in werke lijkheid was de netto-opbrengst veel minder. Tegen hoge P.TT.-er 10 mnd geëist Valse declaraties voor trein reis en pension ingediend Uit de kerkelijke pers Term „zuiverste openbaring" niel aanbevelenswaardig Ik heb zo het gevoel, dat wij bezig zijn in onze Ned. Herv. Kerk ons schul dig te maken aan een grote onwaarachtigheid schrijft ds M. A. Krop uit Groningen in het maandblad „In Dienst der Kerk". We zeggen nl., vervolgt hij, dat bij ons het priesterschap der gelovigen in ere is en dat we geen leken kennen. Maar de practijk is, dat dit „ambt" van gemeentelid toch wel zeer onvoldoende en dan maar voor een zeer kleiji deel onzer gemeente leden geldt. erbeteringen „Alle pogingen hierin aan te brengen, dragen e geforceerd en kunstmatig karakter. De klachten der gemeenteleden over hun predikanten en die der predikanten over hun gemeenteleden zyn ontelbaar. WU hebben geleerd, dat in de R.K. Kerk het gemeentelid onvoldoende tot zijn recht komt. We zien echter, dat de R.K. Kerk bezig is een geweldig lekenapostolaat te ontwikkelen, waar wij als protestanten nog niet aan kunnen tippen." Ds Krop wordt het meer en meer dui delijk, dat „over iemands Hervormd zijn beslist wordt tussen de dertig en de vijf tig jaar". „Alles, wat voor die tijd ge beurt. kan hoogstens voorbereiding we zen Als „bewijs" voor deze stelling zou lk de volgende negatieve en positieve punten willen noemen. Het blijkt onmogelijk, een Hervormde Jeugdbeweging in het leven te roepen, waarbinnen alle Hervormde jongeren zich zouden kunnen thuis voelen. Dat gaat voor mij meer en meer vanzelf spreken, naarmate ik de kerkelijke dis cussie op dit punt volg. Want slechts een gedeelte der Hervormde jongeren zal zich door het speoifiek Hervormde aan gesproken weten, omdat dit een begrip is. dat nog maar zeer ten dele bij de jeugd past. Dit betekent voor mij natuurlijk niet. dat er binnen de Hervormde Kerk geen ruimte zou moeten zijn voor jeugdver banden, die specifiek Hervormd willen zijn. En dit betekent nog minder, dat de niet-kerkelyke jeugdbewegingen niet we zenlijk rekening zouden moeten houden met hetgeen binnen de Hervormde Kerk gebeurt. Maar het betekent wel, dat wil ons meer en meer bewust, zullen moeten worden, dat de Hervormde benaderings wijze van de jeugd een principieel andere moet wezen dan die van verenigingen Ol bonden, omdat in het Hervormd zjjn een volwassen beslissing mee opgesloten ligt, die de jeugd op geen enkele wijze Kan en mag worden aangepraat." Ds Krop noemt nog enkele punten: vele gedoopten komen nimmer tot belij denis, en in vele gezinnen ontbreekt to taal een Hervormd kerkelijke opvoeding. vraag zich af. of de eenheid en veel heid, de verscheidenheid en verbonden heid der Hervormde Kerk, als geloofs- Bank Onroerende Zaken in branding In 1953 sluitende exploitatie In de obligatiehoudersvergadering der N.V, Bank voor On-roeren-de Zaken te 's-Gravenhage heeft de voorzitter der vereniging tot behartiging der belangen obligatiehouders zijn teleurstelling uitgesproken over de gang van zaken in 1952. Het door de directie toegezegde bedrag van f 1 millioen is niet liquide gemaakt. Grote afschrijvingen waren noodzakelijk en 1952 heeft een verlies opgeleverd na de vrij behoorlijke winst 1951. Het ligt niet in de bedoeling binnenkort tot reorganisatie over te gaan. De voorzitter van de commissie van con trole bepleitte rustige liquidatie. Dat is de reden, waarom het millioen niet op tafel is gebracht. Enkele huizencomplexen zijn ver boven hertaxatie verkocht. Het bestuur deel de mede, dat ruim f6 millioen van de activia rendabel is en f 9 min onbebouwd terrein zo goed als onrendabel. Grote kapitalen zijn nod.g om deze rendabel maken. Een bezwaar hierbij is, dat er veel gevallen een hypotheek op rust. Obligatiehouders waren ontevreden over onvoldoende inlichtingen en bescher ming. Gevraagd werd om kwartaalrap porten. Een plan om activa af te staan obligatiehouders werd afgewezen, Tot slot sprak men eenstemmig vertrou wen uit in de vereniging. Ook de daarop volgende aandeelhou dersvergadering was zeer teleurgesteld. Er waren langdurige discussies met scherpe critiek. Een aandeelhouder noem de het bestuur een slecht kompas èn zeg de zijn vertrouwen op. Hij sprak ondeskundigheid zonder weerga en verliezen in de gouden tijd voor de hui zenbouw. Men noemde de verklaring der directie over de verliezen in 1951 paald onvoldoende. Tenslotte werden ech ter nadat het bestuur zijn beleid dedigd had, de jaarstukken met 805 tegen 105 stemmen aangenomen. Mr H. Dam, directeur, zeide, dat in 1953 sluitende exploitatie verkregen is. De was veel groter, bouwterreinen zijn verkocht en niet rendabele objecten wisseld in rendabele. Pachten en huren zijn van f478.000 tot f600.000 vooruitge gaan. De provisierekening is hoger. Uitloting Indonesische gemeenteleningen De uitlotingen van de gemeentelenin gen Batavia 1037, Sèmarang 1937 Soerabaja 1937 zullen geschieden ln de tweede helft van Januari a.s. Geraamd wordt dat van de 50 millioen roepiah der aflossingen bijna de helft betaald moet worden ln Nederlandse guldens. ciering •erkterrein der handelsbankén is. Ook hier te lande doet zich een dergelijke ont wikkeling voor. Het bestuur is op grond hiervan tot de conclusie gekomen, dat onvermijdelijk veel kapitaalkrachtiger concurrenten, die over overvloedige be legging zoekende liquiditeiten beschikken, zich op dit speciale terrein zullen gaan bewegen. Deze mededeling vestigt er de aandacht op, dat de banken, onder invloed van gebrek aan emplooi voor liquiditeiten, j zich gaan toeleggen op de huurkoopfinan- 'ering, een gang van zaken, welke in het buitenland, o.a. Amerika, reeds lang het geval was. De koers der aand. Holl. Disconteering was aanmerkelijk hoger ten gevolge van bovengenoemd aanbod. Ook Groninger Credietbank steeg in sym pathie hiermede. Binnenlandse industriële aandelen ble- ?n vrij behoorlijk op peil. Scheepsbóuw- aandelen kwamen op hoger peil, o.a. Wil- ton-Feyenoord en Rott. Droogdok. De Wits Textiel heeft een dividend van 9 procent aangekondigd, tegen 8 procent het voorafgaand boekjaar. Deze ver hoging der winstuitkering wijst op de betere gang van zaken in de textielbran che, waaromtrent de berichten reeds eer der gunstig waren. Op de emissiemarkt is de nieuwe emis- e van 314 pet. obl. Bank voor Ned. Ge- eenten, uitgiftekoers 98'i pet., groot ƒ10 millioen verschenen. De looptijd der lening is 40 jaar, het gemiddeld rendement is 3% pet. Opmer kelijk is het, dat de lening niet door een consortium van banken is overgenomen, terwijl ook geen bedrag reeds vooruit is geplaatst. We leiden hieruit af, dat men geen zekerheid van slagen heeft en de lening dient om de markt te peilen. De toewijzing op de uitgifte van pre- mieloten Eindhoven heeft weer heel wat voeten in aarde gehad. De lening is wel 60 tot 80 maal overtekend, aldus klaarde men ter beurze. Natuurlijk heeft men geweldig gemajoreerd, omdat m vooruit wist, dat een overtekening z olgen en het zou onjuist zijn uit 1 totaal der Inschrijvingen een conclusie trekken over de bêleggingskooplust vc dergelijke stukken. Nu is de uitgifte v de premielening Enschedé aan de beurt en het spelletje zal zich wel halen. Dat op deze wijze bonafide beleggers niet aan hun trek kunnen komen, ligt voor de hand. Naar ter beurze verluidde, bestaat de mogelijkheid, dat nog andere gemeenten tot de uitgifte van premieleningen zullen overgaan. Spoedig zou ln dat geval blij ken. dat het opnemingsvêrmogen van der gelijke, onvoldoend renderende stukken, .-iïsde. een tweede klasse spoor- t;. u't,f wegabonnement had gedeclareerd, terwijl igproke-. tarief ge- Oud-minister V. d. Brink directeur A'damse Bank? In de gister gehouden vergadering van de raad van commissarissen van de Am- sterdamsche Bank en van de Incasso- Bank heeft de heer prof. dr G. M. Verryn Stuart te kennen gegeven binnenkort als directeur te zullen aftreden. Voorgesteld zal worden de oud-minister prof. dr J. R. M. van den Brink thans lid van de raad van commissarissen en algemeen adviseur der vennootschappen tot directeur der vennootschappen te benoemen. beslissing, alleen gedragen kunnen den door volwassen mensen, die weten, dat de zekerheid des geloofs altijd ge- Tegen een man. die. van fietsjongen bij ^htighei? en° een ,gr?te voor" d« PTT. tot een hige functie is opge- tooftaSïïïE.f levfnsst,>1 klommen en de weelde van zijn snelle -Po an de ander, promotie niet heeft kunnen dragen, isAfoocf »ni\r«r" Donderdag voor ce Amsterdamse recht- »i leesi ZUlVet bank wegens het indienen en gedeelte-1 In het Gereformeerd Weekblad had lijk incasseren van valse declaraties tien j t>rof. dr Herman Ridderbos te kennen maanden, waarvan vijf voorwaardelijk gegeven, niet een bewonderaar te zyn geëist met de bijzondere voorwaarde, dat \'anT de aanduidin-g van de Gereformcer- verdachte zich gedurende de proeftijd jd- Kerken als „de zuiverste openbaring drie jaar zal houden aan de aan-1 ^an het lichaam van Christus". Hy geeft wijzingen van de R K. RéclasSeringsver- be!ls hét volgende nadere bescheid. ng te Amsterdam. "Zo schrijft iemand my, dat deze uit- verdachte is de inmiddels ontsla-1 ng z i. geen bezwaar oplevert. Hoe gen 42-jarige hoofdemployé eerste klas- 1116:1 andfrs het verschil met andere se. de heèr W. A P uit Amsterdam, chef I ^erkM a3ndu>den? zo vraagt hy. Nu van de opsporingsdienst der PTT. Hij j r, 66n ;:eus -"v001 doen- moet men toch bekende, dat hij in de jaren 1951 en 1952.6" e k6Us doer., d.w.z. die kerk kle- toen hij voor de P T T. zün werkzaam-tTT' ,"'e^e .meest conntwoordt heden in Den Haag moest verrichten e tussen Amsterdam i nis die Christus aan zijn kerk heeft. En gesteld de Residentie op j Wm' vc£r °,ns de keus dan sede klasse sooor- .i" .°P.-d<- Gereformeerde kerk Hoe lang moet een kerkdienst duren? Dat is geen onverschillige zaak. meent vicaris J. J. Poort, biykens een artikel in het Kerkblad der Ned. Hervormde ge meente te Hellendoorn. Dit probleem raakt zelfs twee aanzienlijke vraagstuk ken. nl. aan de tüd, door God bepaald en tn de plaats, door God bepaald. De adventstyd, aldus ds Poort, is de tüd in het verlangen naar de komst van het Rijk Gods. „Nu verkeren de Kerken in de verzoeking, deze toekomst van het Rtl-k niet aan God over te laten, maar Zy'n plan Hem uit handen te nemen en eigenhandig dat rijk naar zich toe te halen, neer te plaatsen in het nu en hier, in het heden van deze aarde. Zo laat byvoorbeeld Rome ons denken, dat de Troon reeds in het Vaticaan gevestigd is haar Kerk neemt op een bedenkeiyke wjjze reeds de allure aan van de brui loftszaal. Het leger des Heils heeft naar mijn smaak reeds te veel en te vrolUke mu ziek, het lijkt te veel op wat nog komen En rechtzinnige Protestanten me- hij derde klasse reisde De PTT. wenste, dat hij zich met familie in Den Haag zou vestigen. In Augustus en September van 1952 bracht zün moeder in Leidschendam toe. hem kwitanties te tekenen, volgens welke hij haar ruim f 90 betaalde als pensiongeld Hij diende deze kwitanties] bij de P T T. in Den Haag in. doch in werkelijkheid woonde hij in Amsterdam en reisde nog steeds op en neer. Verdachte was door huwelijksmoeilijk heden in financiële nood geraakt. Uitspraak op 31 December. Rndexhall jaar geëist Indische moeder sloeg haar baby dood Vóór het Amsterdams Gerechtshof is gisteren Ui jaar gevcanger.isstraf plus voorwaardelijke ter beschikkingstelling geëist tegen het 25-jarige Indische meisje E. E. W„ die op 12 Mei j.l. in Utrecht een harer babies zo zwaar mishandelde, dat het op slag dood bleef. De Utrechtse rechtbank had haar tot 2 jaar veroor- I verhouding met andere I kerxen in ons vaderland, ben ik met mun geachte correspondent van mening, dat dc gereformeerde kerk in haar be- jucenis en kerkorde, de eis die aan de kerk gesteld wordt in de Schrift, beter benadert dan andere kerken en dat wjj d.aa/?m met volle overtuiging by haar hebben te voegen. Wat mij in de bedoelde aanduiding mishaagt is, dat zij licht een misverstand oproept, omdat zü absolutistisch klinkt. „De zuiverste openbaring" dat kan men ook zo lezen alsof er geen zuiverder openbaring mogelijk was. alsof wy het Ideaal bereikt hadden, alsof er geen kerk m de wereld was, die zich met deze kerk kan vergeiyken. En dit misverstand moeten wij voorkomen Want behalve dat wij óok wat belydenis en kerkorde aangaat, nog maar ten dele kennen en niet zonder aanwijsbare zwakheden zijn, bestaat de openbaring van het lichaam van Christus ook in nog iets anders dan in de uitdrukking der waarheid en de inrichting der kerk: zU bestaat ook in het leven der gelovigen. Om al deze redenen acht ik een drukking, die de indruk wekt van absolutistische pretentie en van gebrek aan nederigheid en die in ieder geval Nylon-kousen kunnen zelfs een auto trekken Grappige iilm van de Algemene Kunstzijde Unie de iets over de nylonindustrie Op 1 Jan. 1952, tóen de AKU haar fabriek in Km- men opende, was er plaats voor 700 em- ployé's. Nu werken daar 1100 personen en in April verwacht men de werkgele genheid te kunnen opvoeren tot 1250. Dc film is gemaakt door IJtzen Brusse en de hoofdrolspelers zijn Bob Verstraete en Rik Weyburg. (Van een onzer verslaggevers) Nylonkousen zijn zo sterk, dat ze een auto kunnen trekken Dat zagen we gis teravond bij het bckyken van een gees tige propagandafilm van de AKU. w5ar- van de bedoeling was de Enkalon-pro- ducten ook op het witte doek onder de aandacht van het publiek te brengen. Het gegeven was eenvoudig en tege lijk ongekunsteld en grappig Een jonge dame ziet in een etalage-ruimte haar eigen beeld in een daar geëxposeerde met nylon aangeklede pop. Zij wil pro fiteren van een goedkope aanbieding en om niet te laat te komen, laat zij zich insluiten om 's morgens de eerste te zijn. Tydens de uren van haar gevangenschap past zü de ene jurk na de andere, tot ze er precies zo uitziet als de door haar bewonderde pop. waarop zij zoveel lijkt. Ze spreidt haar bed ln het magazyn en wordt 's morgens, dank zij enige verwik kelingen. gewaar dat ze toch niet de eer- Een vriendelijke heer vertelt haar op een auto-tochtje velerlei deugden van nylon, totdat de auto wegens benzine gebrek niet voort kan. Een collega-auto mobilist wil wel trekken, maar er is geen kabel om de beide auto's te ver binden. Het meisje komt op de gedachte het met nylonkousen te proberen en het lukt. Voor de première ln Amsterdam voer de oud-minister mr J Meynen, directeur van de AKU. het woord en verwelkomde mevrouw Zijlstra—Bloksma. die ha .r echtgenoot minister Zylstra vertegen woordigde. Ook oud-minister prof v. d. B rink was aanwezig Mr Meynen vertel- Technisch filmcentrum ontvangt f 750.000 Uit het zgn. 30-millioenfonds van de tegenwaarde-rekening zijn thans 750.000 vrijgegeven die ter beschikking zullen worden gesteld van de contactgroep op voering productiviteit ten behoeve van het Technisch Filmcentrum. Dit centrum heeft ten doel de producti viteit te bevorderen door technische in structiefilms. alsmede c»oor het geven adviezen op dit gebied. Door boven genoemd bedrag zal het Technisch Film centrum zijn activiteiten aanmerkelijk kunnen uitbreiden o.a. door de aankoop van projectie-apparatuur, die gedeeltelijk in blijvend gebruik zal worden gegeven aan de Techn. Hogeschool, middelbare technische scholen en enkele lagere nijverheidsscholen en die ten dele op aan vrage ter beschikking ^al staan van orga nisaties uit het bedrijfsleven. Een ander deel van het geld zal "'orden besteed aan de vervaardiging van instructiefilms en filmstrjken. waarbij overleg zal worden gepleegd met ter ake kundigen van de Techn Hogeschool. Het re«tant zal wor- I den gebruikt voor de Inrichting van h-t I Filmcentrum. door velen buiten geïnterpreteerd, Kerk en school In De Wekker noemt ds J. H. V(ele- ma) uit Zwolle het een noodtoestand, dat er zo weinig Christelijke Gereformeerde onderwijzers en onderwuzeressen zün. Dat geeft hem o.a, het volgende in „Wij, Chr. Gereformeerden, zijn over tuigd van het recht van ons afzonderlek beslaan als Kerk. Wy kennen en ver werpen de beslissingen van de Geref. Kerken t.a.v. Verbond en Doop. Maar we zijn tegelijk zo verschrikkelük laks in het uitdragen van ons beginsel, van onze visie. Op vergaderingen van de kiesvereni ging en de school en de vakbeweging schitteren 90 procent van de daarvoor in aanmerking komende leden door afwe zigheid. Is het dan te verwonderen dat er met ons niet gerekend wordt? Heb ben we dan het recht om ons te beklagen over een Gereformeerd imperialisme? De practiik heeft de laatste jaren plaatselyk en landeiyk bewezen dat er met onze stem terdege gerekend wordt, wanneer die stem maar gehoord wordt. In de kringen van de Geref. Kerken art. 31 komt steeds meer het streven openbaar om eigen scholen op te richten. Een dergelijk streven is er bü ons in het verleden hier en daar ook geweest, doch sporadisch heeft dit verlangen gestalte aangenomen. Het moet mogelük zijn in het kader van de Geref. gezindte elkaar op schoolgebied vast te houden en hier samen te werken zonder kerkeiyke ver schillen te verdoezelen. Deze samenwerking toch betekent al lerminst dat we ons schamen voor ons kerkelijk standpunt en ons „eigen ge luid". Wie dat doet is juist niet de ge schikte persoon om samen te werken. Maar deze samenwerking is alleen mo gelijk en vruchtbaar wanneer dit niet het foerk van een enkeling is. maar wan neer allen hier achter staan. Op school gebied wil dat zeggen dat er ook Chr. Geref. personeel moet zijn. Voorzitter Havengilde: A'dams haven moet grote achterstand inhalen De voorzitter van het Amsterdamse Ha vengilde. de heer F. de Boer. heeft tijdens de dezer dagen gehouden jaarlijkse sa menkomst verklaard, dat men zich. vooral in Rotterdam, blijkbaar veel zorgen maakt over een verkeerde investering in Am sterdam. daar een modern geoutilleerd overslagbedrijf voor massagoederen zou worden gesticht. Men vergeet daarbij in Rotterdam, zo vervolgde de heer De Boer, dat wij door de 80-jarige verwaarlozing van onze Rijn verbinding een grote sprong moeten doen om bij te komen. In Rotterdam heeft men sedert het graven van de Nieuwe Water weg geleidelijk de ontwikkeling van het massavervoer kunnen volgen en op vangen. Wy kunnen die ontwikkeling helaas niet meer doormaken en moeten ineens de stap doen naar de moderne outillage, zo betoogde hy. Volgens de heer De Boer vertoont het stukgoederenvervoer naar en van Am- Lang of kort sterdam een behoorlyk beeld. Het Am sterdam-Rijnkanaal zal eind 1954 geheel op breedte en diepte zyn. De heer De Boer concludeerde voorts, dat de betekenis van de Amsterdamse haven voor de hoofdstad en zyn inwo ners sedert het begin van deze eeuw enorm is gegroeid: anderhalf maal zoveel inwoners, twee en een half maal zoveel schepen en viermaal zoveel tonnage. In dit verband wees hij er nog op. dat een betrekkelijk klein schip van 3.000 ton. dat slechts een paar dagen in de haven verblijft, in A'dam gemiddeld 30.000 uitgeeft. Raken bromfietsen al weer uit de mode? Het volgend jaer zal te St Etienne in Frankrijk een helicopterwedstrijd wor den gehouden. In verband hiermede wordt een prys van 1 millioen francs uitgeloofd voor het beste ontwerp voor een lucht-scooter of een motorvliegfiets. S: Etienne hoopt daarmee een goede voorsprong te krypen voor de vervaar diging van de vliegende motor, het „transportmiddel van de toekomst." nen vaak, dat zü de voor hen bereide zetels reeds hebben ingenomen. Zü zwichten nog op een ander punt: hun godsdienstoefeningen duren te lang; zy brengen de eeuwigheid van het rijk bin nen in de duur van hun kerkdienst". Voorts merkt de schrijver o.m. op: wanneer men de kerkdienst maar zo langdurig mogeluk rekt. dan geschiedt dat toch vooral omdat men meent: op deze plaats is het goed en daar-buiten is het minder. Misschien denkt men het nog wel krasser: hier. in dit kerkge bouw woont de Heer. maar buiten wacht de SatanOok in dit opzicht pleegt men een vergrijp tegen de eigenmach tigheid Gods. Want evenzeer als de tijd in Zün handen ligt. zozeer zal Hij ook uitmaken de plaats, waar Hij op aarde werkzaam is. Dal maken wy niet uit. God sluit zich evenmin op ln het kerk gebouw als dat Hij de wereld mijdt Dan dienen ook wy de wereld niet te mijden Hem uitsluitend in het kerkgebouw te zoeken Ds Poort noemt het een goed refor matorische gewoonte, dat gedurende de zelfs gedurende het grootste ge deelte van de Zondag de kerkdeur Is geslotenDie deur zegt ons: Hier is uw plaats nu niet, maar zy is in de we reld. Zy wyst ons terug naar het gewone leven... De Kerk is slechts één plaats waar Gods Geest waaiende is en als na afloop van de kerkdienst de deuren open gaan. gaat Hy ons waaiende voor naar buiten. Naar dat ogenblik verlangt elke kerkganger steeds weer. en daarom knoopt hij vaak ook vóór de zegen zyn jas dicht. Hij maakt zich klaar om haas tig het gebouw te verlaten, de Geest ach- ;rna. die buiten in de wereld waait •aarheen Hij wil. Daarom mag de kerk- I dienst niet te lang duren." DUTVENDRECHT AMSTERDAM 1 ESSO DEN I EVtRTSEN*] GROOTEKERK IR KERTOSONO LOOSDRECHT LOMBOK 16 tc LOENERKERK 1 LOOSDRECHT t LUCITA 17 v E LUNA IS V Mal MUPHRID n NIEUW AMSTERDAM 17 te NTEUWEHAVEN 18 v AntT NOORDERHAVEN p 18 Tel NOORD HOLLAND met 2 A 17 Z ray al OND1NA 17 ZZW Yokoham ORESTES 17 OtN Florei Kp Coröeün RIOUW 17 OtN RIJNLAND 17 RIJNSTROOM ROELE p 18 C ROTTI p 17 Kli STAD DORDRECHT I BENAKAT IT M STANVAC PENDOPO IT V Port Said VROUWEPOLDER 18 te Antw. W ALEN BURG H 17 te Bordeaux WILLEM RUYS IT v Soutlamp- W1ELDRECHT II te Manui OSAR1 p 17 Th# Brother» NEWTJK 17 ZO Bannuda RTE ZEE met tanker lf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 11