Onze maan heeft Zondag bijzonder gezelschap Chrysanten, orchideeën en cyclamen in Aalsmeer Chr. Jonge Vrouwen Federatie besprak velerlei arbeid Const. Huygensprijs posthuum aan M. Nijhoff toegekend nieuwe leidsche courant 11 vrijdag 20 november 1953 A LS aanstaande Zondag, 's avonds on vier minuten over half acht, de maar opkomt, heeft zij bijzonder gezelschap: Ju piter. de grootste planeet van ons zonne- stelsen. Jupiter een der drie „stralende" planeten de andere twee zijn Venus Saturnus is inderdaad een reuzin. Haar doorsnee is rond elf keer die van de aarde en cr kunnen slechts tien bollen van haar grootte naast elkaar liggen op de middel lijn van de zon. Zij wentelt haar ellips om de zon op een gemiddelde afstand van^ 777,8 millioen kilometer. Maarwelk" een (letterlijk!) ijzige kosmische zuster Jupiter: haar oppervlakte-temperatuur ongeveer 135 graden Celsius onder n' Haar atmosfeer bevat vrijwel uitsluitend ammoniak en methaan, twee uiterst gif tige gassen. Dat „de" maan moeten we wel met enig voorbehoud zeggen, want 't is ei typisch aardse uitdrukking. We kunn< eigenlijk alleen maar spreken van o n z maan, want er zijn zo veel manen. Om nu maar binnen ons eigen zonnestelsel te blijven: één en dertig (tot nu toe be kend!) En wij. aardelingen, zijn met onzt ene maan niet bepaald de rijkste planeet. Jupiter: die heeft er elf! Goed, aar vier die zich in grootte met in kunnen meten: drie zijn er één iets kleiner. De rest is grut. Galilei, de grote Italiaanse astronoom die leefde van 15641642 ontdekte de vier grootste met z'n eenvoudige s.terre- kijker. Hij was zo ontzaglijk in zijn schik met z'n kosmische vondst, dat hij ze men gaf: Io (doorsnee 3700 km), Europa (3200), Ganymede (5200) en Gallieto (5150). Onze maan heeft een middellijn var 3480 km. Mars, onze dichtsbijstaande buitenbuur vrouw, heeft twee manen: Phobos er Deimos, uiterst bescheiden bolletjes var maar zestien, respectievelijk acht km doorsnee. Jupiter, die daarop volgt, heeft zoals wij al zeiden elf. Saturnus de andere reuzin onder de planeten ii trotse bezitter van tien manen, waar- er één Titan, weer de reuzin is ondei manen van ons zonnestelsel. Zij heeft i middellijn van 5700 km. Om Ruanus draaien vijf satellieten en om Neptunus twee, waarvan Triton onze maan in groot te slaat: doorsnee 5000 km. Apropos: Tri ton („maar" een maan) is ongeveer net groot als de planeet Mercurius die het dichts bij de zon staat Ganymede Callisto (beiden van Jupiter) en Titan (Saturnus) zijn zelfs groter. Neen r Egalisatie van man en vrouw Wanneer het cbmrfnlnisme aan. de macht komt, dan zullen broe ken worden afgeschaft, omdat zij niet in overeenstemming" zijn met de opvatting, dat de seksen gelijk zijn, aldus een ingezonden brief in het Engelse communistische blad Daily Worker. „In de gehele kapitalistische wereld zie je op het ogenblik ar beiders de bourgeoisie naapen door broeken dit symbool van de ongelijkwaardigheid van de vrouw te dragen", zo meent de schrijver. „Niet slechts het avondkleed, maar ook de broeken zullen onder het communisme verdwijnen. Ik ben reeds bezig een smaakvolle jurk te ontwerpen, welke geschikt is voor beide seksen". De Daily Telegraph van gisteren vermoedde, dat de redacteur van de Daily Worker zich door een grappenmaker bij de neus had laten nemen en gaf intussen het Kremlin een tip, een „anti-brce- ken"-ministerie in te stellen. Een jaar werk voor geesteszieken Tegenover de nood het Evangelië Het jaarverslag der Vereniging tot Christelijke verzorging van Geestes- en Zênuwzieken over 1951 meldt aan het einde van het jaar een totaal van 865 pa tiënten in Veldwijk, 655 in Bloemendaal. 1037 in Dennenoord, 566 in Wolfheze, 527 i in Vogelenzang, 128 in sanatorium De Hooge Riet. 91 in Ockenburgh, 124 in Noordersanatorium, 147 in Neder Veluwe. 293 in sanatorium Vogelenzang, 162 in Valeriuskliniek. Het aantal verplegers 182, verpleegsters 808. In Veldwijk werden 26 patiënten hersteld ontslagen* 18 verbeterd ontslagen, in de gesloten afdeling en resp 35 en 22 in de open af deling, in De Hooge Riet 40 hersteld. 1 genoegzaam hersteld en 32 verbeterd, in gesloten afdeling Bloemendaal resp. 4, 16 i 6. in de open afdeling resp. 8, 25 en 27, kliniek Ockenburgh 22, 96 en 85. Dennen oord gesloten afdeling resp. 5. 23, 20, open afdeling 15. 24 .37. Noorder Sanatorium 43 54, 48, Wolfheze gesloten afdeling 8. 4. 3. open afdeling 6. 20, 7. Neder Veluwe 21. 10. 21, Vogelenzang gestichtsafdeling 3. 16. 11. sanatoriumafdeling 3, 77. 24. psy chiatrisch neurologische kliniek 92. 257. 212. De kosten per patiënt bedroegen in Bloemendaal f 1634.54 per jaar (1950 f 1512.28). De uitgaven der vereniging be liepen f952.018. Contributies, collecten,, giften en legaten brachten f14.416 op. De balanstelling was f7.2 millioen. De geld leningen bedroegen f5,5 millioen, Veel aandacht wordt in het verslag besteed aan verkzaamheden om het lot der pa tiënten te verbeteren door sport, mu ziek, excursies, enz. Het verslag van Veldwijk herinnert er aan welk een in spanning en geduld het kost om do nood i de geestelijk gestoorde te peilen en daartegenover de verlossende kracht van het Evangelie te plaatsen. Meer dan eens mocht men van bijzondere zegen ge wagen Tragisch einde van een bromfietser Dc 63-jarige luitenant-kolonel K-N.I.L. b.d., A. J Hillen uit Rijswijk, kreeg Woensdag tijdens een rit met zijn brom fiets op de Stationsweg te Den Haag ter hoogte van de Van Hogendorpstraat een hartverlamming en overleed ter plaatse. Het stoffelijk overschot is naar de Zuid- wal overgebracht, Of Mercurius en Venus manen hebben is niet bekend. Als ze satellieten hebben moéten die maar kosmische gruisjes zijn, want manen van een beetje behoorlijk kaliber ontsnappen niet aan de scherpe blikken en knappe berekeningen der astronomen. Van eventuele Pluto-manen is ook niets bekend, maar dit zit 'm weer in de ontzaglijke grote afstand, die Pluto van de aarde is verwijderd: ruim 5700 mil lioen kilometer. Tot slot een verheugende mededeling voor bezitters van toneel- of prisma kijkers: met wat geluk onbewolkte hemel! kunt u. Zondagavond een paar van Jupiters grootste manen bewonderen. Indijking Lauwerszee in studie Er zou 5500 ha nieuwe grond bij komen In de voordracht op de provinciale be groting van Groningen 1954 wordt o aandacht besteed aan de indijking van Lauwerszee. Deze is op het ogenblik studie, o.a. bij de Rijkswaterstaat. De gedachten gaan uit naar een algehele indijking van dc Lauwerszee en een berg- boezem van rond 1000 ha. Rond 5500 ha nieuwe landbouwgronden zullen worden verkregen. Minder ontvluchtingen dan vorig jaar Het aantal ontvluchtingen uitgevan genissen, rijkswerkinrichtingen en hui zen van bewaring bedroeg dit jaar tot begin November 27, zo heeft minister Donker aan de Tweede Kamer medege deeld. Aanvankelijk was ten gevolge van een mistelling medegedeeld, dat er 57 ontvluchtingen waren. Vorig jaar was het totale aantal ontvluchtingen 56. Duistere steekpartij Rechtbank naar café voor onderzoek Voor de Leeuwarder rechtbank heeft dezer dagen terechtgèstaan een 54-jarige grondwerker te Harkema^Opeinde, die er van wordt verdacht, zijn halfbroer V. met een mes zodanig in de buik te heb ben gestoken, dat diens leven aan een zijden draadje hing. Het gebeurde in een café te Drogeham, waar een winkelweek werd gehouden. Een aantal mannen zat aan een tafeltje,, toep plo.tseling V. ineep kromp en naar 'zijn buik greep. Hij bleëk met een mes'"te" zijn gestoken. Daar er grote tegenstrijdigheid' was .tussen "de verklaring van een 18-jarige getuige en verdachte over de 'wijze, waarop men aan het tafeltje had plaats genomen, en verdachte betoogde zijn halfbroer nooit te hebben kunnen steken, besloot de rechtbank. Zaterdagochtend te Droge ham in het café het onderzoek voort te Naar aanleiding van een schrijven var een getuige aan de officier, waarin hij meedeelde te zijn bedreigd voor'Tief""ge- val hij bezwarende verklaringen zou afleggen, deelde de president mee. da! ieder, die een getuige lastig valt of be dreigd, direct zal worden gearrestEerd. Surséance voor de N.V. Waldorp De Haagse rechtbank heeft gistermiddag aan de N.V. Waldorp in Den Haag sur séance van betaling verleend Voor de duur van een jaar. Meisje stak verlooide mes in de rug Het 19-jarige meisje A. M. Uit Amster dam heeft dezer dagen in een hevige vlaag van woede haar 23-jarige verloofde, de cementwerker A. T., in de keuken van haar ouderlijke woning .aan de Rapen burgerstraat met een mes een steek in "e linkerschouder toegebracht. De wond bleek niet van ernstige aard te zijn, waarschijnlij-k omdat het mes af schampte op het schouderblad. Het meisje s gearresteerd. Zout geleverd in plaats van krokodillenhuiden Zwendelaars veroordeeld tot hogere straffen Wegens het leveren van kisten en va ten, die zakken zout bevatten in plaats .n de bestelde krokodillenhuiden en leguanenvellen, heeft het Amsterdamse hof de 38-jarige manager F. J. V. cn de 44-jarige R. J. S. beiden op Malakka woonachtige Nederlanders, veroordeeld tot twee jaar en zes maanden gevan genisstraf met aftrek van voorarrest. De rechtbank had beiden veroordeeld tot >n jaar met aftrek wegens oplichting valsheid in geschrifte. Vechtjas „Rinus Vet" kreeg 15 maanden De 29-jarige kcllner M. T. de V., bijgei naamd „Rinus Vet" van de Amsterdamse Zeedijk, die het vorig jaar Augustus tij dens een van zijn vele nachtelijke ruzie1 metselaar van de O.Z. Achterbur? met één klap de schedel had gebrr én het jukbeen gescheurd, is vat daag door de rechtbank te Amsterdai oordccld tot 15 maanden gevangenif straf. De schedel van zijn slachtoffer is behulp van een zilveren plaat gere pareerd. Huiseigenaar verdacht van brandstichting Verdacht van brandstichting is dezer dagen voor de officier van Justitie te Utrecht voorgeleid de heer T. uit Bilt- T. is eigenaar van een pand in Maartensdijk, dat vorige weck afbrand de. In het pand had de heer B. als huur- "ir een autosloopbedrijf gevestigd. Voor de Maartensdijkse politie heeft T. ontkend. Minister stelt voor: Fries als leervak op de scholen In de laagste klassen tevens voertaal g.1.0 g.l.o. u.l.o. het onderwijs in de eerste drie klassen in het laten geven, wanneer een wetsvoor- van kracht wordt, dat minister Cals an de Tweede Kamer heeft voorge legd. Dit betekent een belangrijke tege moetkoming aan de wensen die op dit ge bied bestaan. Het is volgens de minister op opvoed kundige gronden wenselijk, dat in Friese streken In de lagere leerjaren het' Fries als voertaal bij het onderwijs wordt ge bezigd. Naarmate de kennis van het Ne derlands van de kinderen zich uitbreidt. in de hogere klassen geleidelijk op het Nederlands als voertaal worden over geschakeld. Er zijn in Friesland thans enkele scho- :n waar fc-ij wijze van proef in de lagere lassen onderwijs met Fries als voertaal •ordt gegeven. De aanvankelijke uit komsten van deze proefneming worden gunstig beoordeeld. Verwacht mag wor den. dat de resultaten van het onderwijs in het Nederlands cr bij zullen winnen. De minister is van mening, dat de mo gelijkheid. welke aldus voor het Fries als voertaal bij het onderwijs wordt ge opend, ook voor een streektaal, die in le vend gebruik is, in het leven dient te worden geroepen. Er zal een akte worden ingesteld, die bevoegdheid verleent tot het geven van lager onderwijs in dc Friese taal. Boven dien bepaalt het ontwerp, dat bezitters de tot dusver door de Fryske Aka- demy en door de Algemiene Fryske Un- derrjocht Kommisje uitgereikte diploma's als bevoegd worden beschouwd. Er is een overgangstermijn gelaten, gedurende welke docenten In de Friese taal, die niet het bezit van een diploma zijn, tot het ven van lager onderwijs in dit vak ge rechtigd worden verklaard. Werkgemeenschap der Geref. jeugd „Waartoe schiep God mij?", was de raag die voorgelegd werd aan hen die an de oproep van de werkgemeenschap .cr Geref. jongeren om dezer dagen in Amersfoort te confereren, gehoor had den- gegeven. Deze vfaag Is nauwgezet ontleed door Ds S. J.> Popma van iterdam en nader besproken door de ;eventig aanwezige jongeren in discussie groepen en algemene bespreking. Ds Popma ontleedde dc vraag in ementen: God schiep mij: als concrete iens, in dit jaar, in deze omgeving, met deze aanleg, God was het die schiep en God is niet onze gedachten over God, de Andere. Geschapen zijn be tekent: God heeft het de moeite waard •onden ons hier neer te zetten. Waar toe? Om God te kennen, dat is Zijn kracht te aanvaarden en de voortduren- vreugde tc -bezitten. Ook wij, aldus ds Popma, zijn onder hevig aan onze tijd met zijn zucht het heden te vullen met waarneembare emoties, die niet altijd gewekt worden bij het horen van hooggegrepen wooi De discussie daalde af naar het ni Van 'onze 'aarzelingen,'onbevredigdheden lishikkingen. Vele vragen rezen, b.mJ de speeirulmte van de, persoonlijk heid en de plaats van het Hemelverlan- gen in het woord van Jacobus (Jac. 1 erd in de groepen bestudeerd) volkomen te zijn, het eindpunt te berel- moet de volharding doorwerken. En God zal wijsheid geven. Verrijkt met nieuwe inzichten, lichtend vertrouwen, stof tot nadenken, toog men dc nieuwe week in. Aanmelding voor de volgende week eind-conferentie kan men richten aan :j. B. C. Arnoldt, Distellaan 2, Aerden- hout. Huldiging prof. dr J. Severijn Prof. dr J. Severijn zal bij zijn afscheid als gewoon hoogleraar in de theologische faculteit der R.U. te Utrecht door oud leerlingen en vrienden worden gehuldigd *n samenkomst op Woensdag 2 De cember om 3 uur in de aula aan het Domplein zal hem een geschilderd por tret worden aangeboden. Belgische loodsen in Vlissingen staken In Vlissingen zijn ongeveer zeventig 3n de ruim tachtig Belgische zee- en rivierloodsen thans in staking gegaan. De loodsen menen, dat de laatste tijd te eel wordt afgetvcken van het statuut van het Belgische rijkspersoneel. Een van de afwijkingen voor hun dienst zou zijn de benoeming van een waarnemend chef- loods. die niet volledig zou voldoen aan de daartoe in het statuut gestelde eisen. De staking heeft geen invloed op de dien sten, van het Nederlandse loodswezen, mee een taakverdeling van de be- loodsing op de Westerschelde bestaat. Een langdurige staking zou echter het scheep vaartverkeer van en naar Antwerpen in sterke mate' belemmeren. Voor verkeersonderwijs groeiende interesse Beroep op medewerking van gemeentebesturen Het Verbond voor Veilig Verkeer heeft gisteren te Utrecht zijn tweede verkeers- onderwijsdag gehouden. Deze bijeenkomst had volgens de voorzitter, jhr Th. Röelï, als doel, belangstelling te wekken voor het verkeersonderwijs op de lagere scho len. Dit onderwijs komt meer en meei in de befengsteljing te staan, zoals wel bleek uit "het grote aantal aanwezigen. Jhr Röell betoogde echter dat, hoewel er opmerkelijke prestaties zijn geboekt, het ideaal bij lange na niet is bereikt De heer J. Machielsen, inspecteur bij het L.O., noemde enkele cijfers. In het eerste halfjaar van ,1953 waren er bij de 40.000 verkeersongelukken 550 doden 6100 ernstig gewonden. In 1951 was procent van de dodelijk gewonde slacht offers niet ouder van 12 jaar. Hij gaf de gemeentebesturen grote klem in over- weging, de scholen voor het verkeers onderwijs. de nodige leermiddelen te ver schaffen. Minister Cals zei bij de opening var verkeersonderwijsdag. dat dit onder ijs niet alleen op de lagere school moet worden gegeven. Ook het voortgezet on derwijs in al zijn geledingen heeft hier :en taak, aldus de minister. Nieuw kerkgebouw voor Vrijgem. Geref. Kerk Het architectenbureau P. F. Koops e Spakenburg heeft de bouw van een kerk voor de Geref. Kerk onderh. art. 31 KO tè^.Spakenburg aanbesteed7~Hoog- ste inschrijfster.was dc fa W. Koele te Spakenburg voor 243.646 en 'de laag ste de fa P. Eigenraam te Amersfoort oor 222.666 er waren zeven inschrij- TUINBOUW EN PLANTKUNDE ALDAAR ZESTIG JAAR In de gebouwen an de Centrale Aalsmeerse Veiling wordt tot en met mor gen een tentoonstelling gehouden van cyclamen, chrysanten en orchideeën. Daar aan deze tentoonstelling tevens een keuring is verbonden, staan hier behalve een keurcollectie op verschillend gebied de allernieuwste soorten geëxposeerd. Door de toonaangevende kwekers uit Aalsmeer en andere plaatsen is een ver zameling bloemen en planten bijeenge bracht van bijzondere schoonheid er variatie. De expositie, die in het kader van het 60-jarig bestaan van de afdeling Aalsmeer van de Kon. Ned. maatschap pij voor Tuinbouw en Plantkunde i organiseerd, is gratis toegankelijk. De jury heeft gisteren de volgende bekro ningen toegekend Medaille van H.M de Koningin aar groep van 150 planten, cyclamen Per- sicum, inzender K. Visser jr, Aalsmeer. Zilveren medaille ministerie van Landbouw groep van 150 planten, cy clamen Persicum, inzender firma gebr. Man. Aalsmeer. Zilveren medaille gemeente Aalsmeer groep planten, cyclamen Persicum, In zender K. Visser jr, Aalsmeer. Wisselprijs Centrale Aalsmeerse Vel- ig en veiling Bloemenlust voor 1 planten, cyclamen Persicum Perel vc Zehlendorf, inzender firma gebr. Man. Medaille Z.K.H. Prins. Begnhard groep begonia's, Inzender D. Bhardse D." Aalsmeer. Medaille provincie Noord-Holland groep besdragende en groenbüjvende leden-jaarvergadering in Utrecht Aangesloten organisaties boden veel hulp aan getroffenen in rampgebied (Van onze Kerknieuws-redacteur) T~JE Christen Jonge Vrouwen Federatie een. van de belahgrijkste Ned. organi saties op het gebied van jeugd- en vrou wenwerk en een samenbundeling van een groot aantal verenigingen, hield gisteren in Utrecht haar ledenjaarvergadering. Het was een echte werk-bijeenkomst. waarop de veelsoortige arbeid van de C.J.V.F. besproken werd. Er ging Dins dagavond een ontmoetingssamenkomst aan vooraf, waarop een maskerspel werd opgevoerd en dr G. Huls, Hervormd pre dikant te Gouda, een boeiende causerie hield over de plaats van de vrouw in de Kerk. De vergadering werd geleid door mevr. I. S. Boon—De Geer uit Bilthoven, die •orig jaar haar functie als voorzitster neerlegde, doch thans tot vice-voorzitster werd benoemd. Mevrouw E. C. E. F. Palies—Giesberts t Utrecht werd benoemd tot algemeen secretaresse. In het dagelijks bestuur werden voorts gekozen mej. S. M. A. Koenen uit Den Haag» mevr. S. J. Kleyn— Vèn Wijk' uit Haarfem en" mevr. P. A; Schóltep—Van- Asbeck uit Amsterdam. In het jaarverslag wordt met name de hulp gememoreerd,—die de federatie en de aangesloten organisaties aan de rampge bieden hebben geboden.Een actie voor •eek extra-contributie bracht 6000 het Rampenfonds op. De Duitse Y.W.C.A. bezorgde een aantal getroffen leden een week vacantie. Aan buiten landse en binnenlandse giften voor her bouw van eigen werk kwam 12.250 bin-j nen. De juniorengroepen van het Meisjes- verbond-maakten een groot aantal school- j terne wijzigingen, die bezig zijn zich te voltrekken; deze beogen een grotere de centralisatie en een versteviging van d« „onderbouw". Voorts passeerden de revue de beroe- penvooriichting, het Meisjesvcrbond, het vrouwenzendingswerk, de „O.C.E.B.O.", het jeugdwerk Amsterdam, de wereld bond, de Hervormde Vrouwen Dienst, het werk in Z.O.-Drente, en de emigratie. Men bleek er nog niet In geslaagd te een geschikt pand voor 'n federatie- te vinden. vergadering, die ook bezocht v door vertegenwoordigers van andere ganisaties, begon met een morgenwijding onder leiding van mevr. H. J. L. Blanson Henkemans-Van Löben Seis en werd be sloten door mevr. A. A. E. Bodisco Mas- sink-Eggink. H.M. de Koningin, die be schermvrouwe van de C.J.V.F. is, werd een telegram gezonden. In Rotterdam wordt de autobewaking opgeheven - Per 1 - April-1954-wordt de autobewa king in Rotterdam geheel opgeheven. Dit zal echter reeds van heden af gelei delijk geschieden. Op enkele punten, waar dit'nodig Is gebleken, zoals bij grote magazijnen, zal de rijwielbewaking worden gehandhaafd, echter met verstande, dat de wielrijder in de gele genheid wordt gesteld in de nabijheid zijn fiets voor eigen risico neer te zetten. étuis, die in het rampgebied werden i gedeeld. Wat de aangesloten organisatii treft: het Meisjesverbond telde in October 1952 25.590 leden; de Prot. Chr. Meisjes beweging „De Toorts" (kampwerk) 80 leden, die dit jaar zeven kampen organi seerden* voor meisjes van 12—21 jaar; het Jonge Vrouwen Gilde telt 212 leden en groepeert zijn werk vooral om, het. club huis „Ingeborg" in Leusden; de vlër-v.- VrouwejI-iGroep telt 18.000 leden inr-?606 afdelingen (ruim 2000 leden meer=dan ig jaar) en mocht ook veel werierïn het rampgebied verrichten. De Ned. Ver. ter Behartiging valirde Belangen van Jonge Meisjes (ledengróep Union) telt ongeveer 1200 leden. De'MAI- (advies)-bureaux behandelden 15.592-ge vallen. De Commissie Vrouwenwerk wan de Raad voor de Zending heeft ongeveer 5500 leden. De Chr. Vereniging Zeden- opbouw had met meer dan 6000 personen helpend contact. Dc Molukse Ëvang. Vrouwen. Federatie in Nederland -hield a. samenkomsten in de woonoorden. In de loop van de vergadering kwamen i een aantal korte toespraken verschil lende takken van arbeid aan de orde. Wat het financieel verslag betreft: verre weg de grootste posten op de rekening lasten en baten zijn de salarissen (ruim ƒ59.000) en de Rijkssubsidie (ruim 58.000), hétgeen een goed idee geeft van de omvang van dit werk. Zo sprak de vice-presidcnte over de in- Extra-prijs (t 500) voor Simon Carmiggelt Van het geld (f 2000) zal een boek over de dichter worden geschreven De Jan-Campertstichtlng te Den Haag wierf het boek „Volg het Spoor Terug" heeft de Constantijn-Huygensprijs, meesterprijs waarmee een geheel oeuvr wordt geëerd, voor 1953 posthuum toegi kend aan de dichter Martinus Nijhol arenlang bestuurslid en laatstelijk v'oo: itter van de Jan-Campertstichting. I •rven-Nijhoff hebben zich bereid vei claard, het aan deze bekroning verbonde oedrag van 2000.- weer ter beschikkin. van het stichtingsbestuur te stellen. Dii zal deze gelden besteden voor de opdracht aan een letterkundige .tot het schrijven van een boek over Nijhoff De Vijverbergprijs voor een in 1952 ver schenen roman 1500.-) is toegekend aan Albert Helman voor zijn boek „De laaien de Stilte". Met de Essayprijs, een prijs van ƒ500.- voor een in 1952 verschenen bundel essays, is bekroond het boek ..Essays in Duodecimo" van Simon Vestdijk. Albert Besnard verwierf met zijn bun del „Doem en Dorst" de Jan Campertprijs, een prijs van ƒ500.- voor een in 1952 ver schenen dichtbundel. Een extra-bekroning van 1000.- ver- Charles. Ten slotte werd een extra-prijs var >00.- toegekend aan Slmon Carmigge or zijn bundel humoristische s.chetse 'oespas". \1 deze prijzen zullen op Woensdag 2 ■vember tijdens een ontvangst in he idhuis Groenmarkt door de Hahgse bur- mcester worden uitgereikt. - Dr Samuels' lintje een Een glaasje bier per post! Het Kerstfeest mag, naar onze smaak, niet ontaarden in reclame- makerij voor handelsdoeleinden. Een Londense brouwerij brengt thans Kerstkaarten in omloop, waaraan een bon zit, die recht geeft op een frisse dronk in het een of ander café. Het motto van de ondernemende firma luidt: Verzendt een glaasje bier per post". Wij laten het commentaar planten, inzender erven W. C. Keessen, Aalsmeer. Ereprijzen: G. A. de Jong. Aalsmeer, groep orchideeën: firma gebrs Barend- sen. Aalsmeer, idem, firma J. C. Maarse, groep begonia rex en kalanchoe, firma P. Borgman. Aalsmeer, groep warme kasplanten, Nederlandse fruittelersor ganisatie. groep fruit. C. A. Hoek. Den Haag, voor het beste sortiment chrysan ten van eigen aanwinst. Verzilverde plaquètte geschonken door de Laura-mijnen. afd. Eijgelshoven, inzender P. van der Kamp. Roelof- arendsveen, voor groep chrysanten. Duizend woningen meer in September Record van zelfde maand in de voorgaande jaren gebroken Volgens het C.B.S. werden in Septem ber 6296 woningen voltooid, waarvar duplexwoningen, zodat in die maand 6452 gezinnen nieuwe woonruimte be. schikbaar is gekomen. In de overeenkom stige maanden van de jaren 1945 t/m 1952 kwamen resp. gereed: 84. 118. 1040. 2919 (21), 3797 (115), 4649 (469), 5707 (434) 5289 (151) woningen. De tussen haakjes geplaatste cijfers geven de duplexwt gen aan. In de eerste negen maanden van 1953 verden 39.987 woningen voltooid, u 'an 1341 duplexwoningen. Gerekend tot en met September 1953 werden sedert de bevrijding 290 961 wo ningen gebouwd, waarvan 14.334 duplex woningen. Melkrijder omgekomen bij aanrijding De 28-jarlge melkrijder Albertus Pie- ters is dezer dagen bij d e P u n t op de grens van Groningen en Drente, bij een aanrijding om het leven gekomen Hij reed met een melkwagen in dc rich ting Groningen, toen hij van achteren werd aangereden door een vrachtauto. HijTaat een vrouw met twee jonge kin deren achter. Twee Finse zeelieden van het ss. Ara bia, die 116.000 sigaretten en 129 flessen alcohol Rotterdam wilden binnensmok kelen zijn door de politierechter aldaar veroordeeld tot resp. 1 en 2 weken hech- Slotzitting W.V.F.-congres Volgend jaar internat, kinderkamp Op de slotzitting van het wereldvete- ranencongres hebben de delegaties van Joego-Slavië, België en Nederland aan geboden het volgend jaar in hun landen een internationaal kinderkamp te organi seren. Deze mededeling werd gedaan naar aanleiding van een resolutie, waarin werd aangedrongen op het meer organi seren van dergelijke kampen door de Wereldveteranenfederatie. Voorts werd in een resolutie aangedrongen op grotere steun aan het internationale kindernood fonds van de Verenigde Naties. Verder werd aangenomen een resolutie met be trekking tot het huisvestingsplan voor Griekse oud-strijders, in verband met de aardbevingsramp in Griekenland. De fe deratie zal de mogelijkheden van een lening op lange termijn in dit verband onderzoeken. Een verzoek om korting op de tarieven voor luchtvervoer voor inva lide oud-strijders vormde het onderwerp van een andere resolutie, die eveneens met algemene stemmen werd aangeno men. Andere resoluties, die het congres aannam waren: waar mogelijk W.V.F. te recruteren uit de verschillende lidorga nisaties van de W.V.F., aandrang op de totstandkoming van een V.N.-postzegel ten bate van de slachtoffers van de na tuurrampen, de jaarlijkse toekenning van prijzen voor de vréde en rehabilitatie, en het versterken van en meer uitvoerende macht verlenen aan de commissie voor de verdediging van de vrede. Bij de behandeling van de resolutie over Europa's aandeel in het verzekeren van de wereldvrede, maakte de Duitse delegatie bezwaren tegen de laatste para graaf, waarin er bij de verantwoordelij ke regeringen op wordt aangedrongen, dat alle noodzakelijke maatregelen wor den getroffen om er voor te zorgen dat de verdragen waaraan Duitsland deel neemt dit land niet kunnen toestaan zijn politiek van overheersing dié het in het verleden heeft gedemonstreerd, te her atten. De Duitse delegatie zeide op grond van deze paragraaf zich van stemming over de resolutie te zullen ont houden. De afgevaardigde van Engeland stelde daarom voor een paragraaf aan de reso lutie toe te voegen, waarin vertrouwen erd uitgesproken in een democratisch Duitsland en waarbij dit land toegewenst werd dat het er in zou slagen voor altijd het gevaar van het militairisme uit te bannen. De Fransen waren van mening, dat er tot dusverre nog geen verzekering is van waarlijk democratisch Duitsland. De Belgen wilden eveneens de oorspronke lijke tekst gehandhaafd zien. Tenslotte werd de door Engeland geamendeerde resolutie aangenomen, •aarbij Luxemburg en Joego-Slavië zich an stemming onthielden. In de nieuwe St Jansstraat teGronin. en is Woensdag de 53-jarige boekbinder H. Pera met zijn fiets ovér de tramrails geslipt en door een truck aangereden. Hij overleed in het ziekenhuis. HOE DE SCHEPEN REILEN EN ZEILEN AMERSKERK HEELSUM II ZlW Fay al HELICON 1» NO Florej HENRIETJE II v Londer HENRICA 19 te Antwerp to- ROEBIAH RUBICON R1*E li SAIDJA II nog te Pladju SARPEDON 17 v MaracaJ wassen neus Het verlenen van de Ordre universel du Mérit humain (Algemene Orde voor Menselijke Verdiensten) aan de Neder landse arts_dr Samuels, die verklaart kanker te kunnen genezen, zou volgens Het Vrije Volk een wassen neus zijn geweest Zowel dr Martin Bodmer als dr Bovet, vice-president eii- secretaris generaal van het Internationale Rode Kruis, hebben ernstig gewaarschuwd gen de organisatie die zich naam als dc orde tooit. E zou geen enkele werkelijke basis hebben. dus Stemmen slaakten opnieuw Géén poppentheater in raadhuis Er komt géén marionettentheater in het Haarlemse stadhuis. Toen Woensdag het voorstel in de Haarlemse raad ten tweeden male in behandeling kwam, staakten opnieuw de stemmen (19 tegen 19). Volgens de gemeentewet moest nt het voorstel als verworpen worden be schouwd. De heer Van Velsen, de enige KVP-er die vóór het voorstel was en wiens stem ook ditmaal de' doorslag had moeten geven, speelde hetzelfde spel van d« rlge keer: na een warm pleidooi vóór het theater, verliet hij de raadzaal toen er moest worden gestemd. Veteranen legden krans in Amsterdam Met een fakkel geklemd in de metalen haken van zijn kunstarmen is de Ame rikaanse oorlogsinvalide Harold Rus (bekend uit de film De beste Jaren van hun Leven) dezer dagen naar het tionaal monument in het Damplanisoen te Amsterdam getrokken. Hij liep aan het hoofd van een stoet deelnemers aan het congres der Wereld Veteranen Federatie, dat in Den Haag wordt gehouden. Bij hét monument werden 25 kransen gelegd. Gisteren heeft de Federatie besloten, morgen bij Ouwerkerk een laan van 400 mmen te planten. De laan krijgt de aam Laan van Wereldveteranen. Eeri studiecommissis heeft Woensdag lorgesteld. dat de W.V.F. zal trachten en consultatieve status bjj het wetge- end comité van de raad \jan Europa te Krijgen. Voorts zegt deze commissie in haar aanbeveling dat de Europese vete ranen-organisaties hebben besloten hun werk tc coördineren en geleidelijk hun speciale instituten en hun werkzaamheden ten behoeve van de revalidatie van oor logsslachtoffers zullen combineren. Goud op laagterecord De goudprijs op de Europese vrije goudmarkten is gedaald tot een laagte record sinds 14 jaar, namelijk tot de in 1934 vastgestelde officiële Amerikaanse aankoopprijs van 35 dollar per ounce fijn goud of 0,888671 gram de dollar of 0,233361 dezelfde per gulden. Het sinds de oorlog bestaan- i'ganisatie I de agio boven de officiële goudprijs is "dwenen. BOSCHFONTEIN CALTEX DELFT Fehmarnbelt GAASTER LAND I KONINGSHAVEN 1 LAURENSKIRK LEOPOLDSKERK LIJNBAANSGRACHT LUTTERKERK NASSAUHAVEN vertr. NOORDERLICHT II NOORD-HOLLAND NYENBURGH OOSTEREEMS 18 tc ORANJE 1 7te Por OR ANJEFONTEIN PARAMOUNT PRINS WILLEM ALEXANDER SCHERPENDRECHT 1 SCHIEDIJK SERVUS p SIRRAH 1» SINGKEP II te New Or SIBAJAK 19 JOO m ZO O SILVAPLANA 19 te Rdan SLMAT 17 v Baltimore SLIEDRECHT 11 ZW t V SOMMELSDIJK .11 v T| STAD MAASTRICHT 11 STA O VLAARDINGEN 1 STAD MAASSLUIS 19 te STRIJPE p II Kp Esplchtl STENTOR II NO norea STAD ARNHEM II v Brem» STAD DORDRECHT van STRABO II v Barl TAMO II n St Paula Rocks T ARAKAN 19 te New York TANKHAVEN 1 II v Belt» J TASMAN II dw ell Benckal TABIAN p 19 Kp Ka that TELAMON II V Port au Print TER NATE NW DJeddah TERSCHELLING p II Ter- THEANO 19 te R'd THEODORA 18 v L TIBERIUS 19 te F TIBIA p 19 r.r Noi TIMOR 19 v Breme TJIBADAK II Nt( TJILUWAH II ZtO TJIWANGI II V B TOOS p II Dyck TO MINI p II Port TYRO II v Dublin LINSCHOTEN II VINDICAT ATQUE 1 WATERMAN 1 WAIBALONG WINTERSWIJK WIELDRECHT i heven WITTE ZEE me ZUIDERKRUIS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 11