TALEN ^Professorenwijk krijgt Teminckstraat en Beijerincklaan Reeds 24 van de 264 „militaire" woningen betrokken Pijperscorpsen demonstreerden hun kunnen Monument onthuld in plantsoen aan Marnixstraat B NIEUWE LEIDSCHE COUKANT MAANDAG Z1 SEPTEMBER 1953 LEIDEN GROEIT UIT DE KLUITEN (II) rik De Kanaalweg Nieuwe Vaart is altijd een verkeersweg geweest. Sinds de opening van de nieuwe weg naar Voorschoten is zijn betekenis voor het doorgaande verkeer, van Voorschoten in de richting Utrecht (over de Wilhelminabrug) en omgekeerd, nog belangrijk toegenomen, zodat het er nu méér uitkijken geblazen is dan voorheen. Toch was deze weg door zijn omgeving óók „landweg". Aan de ene kant tamelijk ver het stadsleven, van welks woeligheid men op de in het groen verscholen Leidse „uitwijkallee" niets merkte of het moest 3 October zijn! aan de andere kant de verten naar Zoeterwoude, Stompwijk, Hazerswoude, Koudekerk en nog wel verder. Staande op de Vrouwenweg kan men bij helder weer nog de trotse torens van Delft zien! Verkeersweg zal de Kanaalweg blij ven. maar de rustige weg van voorheen is hij al lang niet meer. Niet zozeer door toeneming van het autoverkeer als wel door de expansie van de Sleutelstad aan deze kant, een uitzetting, die haar did eind schijnt te naderen, maar ondertus- sen tegen de Nieuwe Vaart aan is ge komen. ara Het is zelfs zo, dat een bestaande straat in de Professorenwijk wordt verlengd en -straks uitmondt in de Kanaalweg. Hier- -i door wordt de uitbreiding van onze stad op deze plaats wel duidelijk gekarakteri- seerd. Deze straat is de Franchimontlaan. (Advertentie) CORRESP. CONVERS. Kon. Erk. PITMANSCHOOL PLANTSOEN 65 TELEF. 26558 Chopin-avond Onze landgenoot Theo van der Pas, Ohopin-vertolker van internationale ver maardheid, zal op Maandag 28 Septem ber in de Stadsgehoorzaal een piano avond geven, waarvan het programma geheel gewijd zal zijn aan de muziek van de grote Poolse toondichter. Van der Pas heeft uit diens onuitputtelijke melodieën- schat een rijk gevarieerde 'bloemlezing samengesteld, waarvan de derde sonate, die in b kl. t. op. 58 de hoofdschotel vormt. Daarnaast komen onder meer op het programma voor: enkele mazurka's, de grootse vierde ballade, een impromptu en het brillante scherzo in cis. Opbrengst D.E.L.-collecte De in Leiden gehouden collecte voor hét t.b.c.-fonds Draagt Elkanders Lasten van het C.N.V. heeft ƒ2426,87 opgebracht. Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Cornelis zn v. J. Becker en D. Visser; Sietske dr v. H. de Raaf en A. Brinksma; Bartholomeus A. zn v. A. Harteveld en J. de Bolster; Cornelia W. dr v. M. de Roode en M. Eradus; Reinout zn v. D. Klapwijk en E. L. Hamm; Jannetje dr v. J. J. van Ooster- houd en G. G. Vink; Pieter L. zn v. L. Mieremet en M. Flanderhjjn; Frans J. zn v. J. Heckman en J. T. Posthuma; Ellen M. dr v. P. Koning en E. J. van Aricel; Harm zn v. H. Bouland en A. Dokter; Alida Chr. dr v. P. van Diggelen .en A. de Ru. OVERLEDEN: Th. M. Kuipers, doch ter, 4 jaar. De heer H. F. A. M. Walen kamp overleden In de ouderdom van 74 jaar is gisteren overleden de in het Leidse zakenleven zeer bekende heer H. F. A. M. Walen kamp. Het stoffelijk overschot zal Woens dagmorgen in het familiegraf worden bijgezet. Wie zag deze vogel Zondagmiddag is nabij Haarlem een koe-rijger gezien. Dit is een kleine witte reiger, die zich graag nabij koejen op houdt en tot de beschermde vogels be hoort. De mogelijkheid bestaat, dat dit een ontsnapt dier of dat het een ver dwaald wild exemplaar uit het Middel- landse-zeegebied is. In het laatste geval is bovenstaande waarneming een uiterst zeldzame. Men wordt verzocht om e tuele aanvullende waarnemingen door te geven aan het zoölogisch laboratorium te Amsterdam (K 2900-52214), indien mo gelijk met ongave van kleur van de po ten en snavel. Er worden hier dan ook 264 woningen gebouwd, het zogenaamde „militaire plan". De nieuwe situatie is ook het beste op de Kanaalweg te Ontmoeting De woningbouw schiet hier goed op. En daarmee de uitvoering van het straten plan. In de buurt van de spoorwegover gang in de Kanaalweg hebben de Mel- chior-Treublaan en de Franchimontlaan elkaar al ontmoet. Men is er met de be strating bezig. Op de nieuwe hoek. die deze beide lanen hebben gevormd, worden thans twaalf een-gezinswoningen opgetrokken, zes in het verlengde van de ene en n het verlengde van de andere laan. Deze woningen zijn laag gehouden met het oog op de bestaande bebouwing, die >k niet hoog is. Aan de andere kant van het verlengde jn de Franchimontlaan vindt men hoog bouw. die men voor onze stad represen tatief kan noemen. Er zijn op deze plaats 24 woningen gebouwd met vier gemeen schappelijke ingangén. Aan weerszijden de deuren bevinden zich dus drie woningen. Dit deel van de hoogbouw is het eerst klaar gekomen. Enkele weken geleden hebben de bewoners de wonin gen betrokken. Men vestigde er onze aan dacht op. dat precies een jaar na het ver lenen van de opdracht aan de architect de eerste woningen werden bewoond. Op Zaterdag 14 Februari van dit jaar sloeg de wethouder van openbare werken, de heer A. J. Jongeleen, de eerste paal. Op 18 Augustus viel de laatste klamp. In totaal gingen er 2600 palen de grond in. Vierhonderd werkdagen Onze zegsman had de vraag, wanneer .en het werk denkt te voltooien, ver wacht. Hij kon deze echter niet met zekerheid beantwoorden, aangezien het antwoord afhankelijk is van verschillende factoren. En men heeft nog niet alle fac toren in de hand. Wel kon hij ons de ver zekering geven, dat over ongeveer een maand weer 84 woningen worden opge leverd. Het werkschema geeft aan, dat met de uitvoering van het plan een vier honderd werkdagen gemoeid zijn. Tot dusver heeft men zich geheel aan dit schema kunnen houden. Men hoopt op goede grond, dat dit tot het eind van het werk het geval zal zijn. Vermelden wij nog eens. dat het plan bestaat uit 168 arbeiderswoningen en 96 midder.standswoningen. Aan elk huis is schuurtje toegevoegd. Zoals de wo ningen zelf vormen deze bergruimten een gesloten geheel. De bouwkosten in dit plan bedragen ree en een half millioen gulden. Er zijn totaal ongeveer honderdvijftig arbei ders bij het werk betrokken. Het plan werd ontworpen door het architecten bureau Laurentius te Voorschoten; het werk werd voor het genoemde bedrag (het juiste bedrag is f 2.498.500) gegund an de firma Kuijl te Voorschoten. Nieuwe straten Waar huizen worden gebouwd, ontstaan straten. De béstrating beloopt een opper vlakte van in totaal twaalfduizend vier kante meter (inclusief betegeling). Aan de Nieuwe Vaart wordt niets gedaan, zodat het nodig is direct langs deze weg straat aan te leggen, die slechts door groenstrook van de Kanaalweg wordt gescheiden. Deze straat zal hoogstwaar schijnlijk Brugmanslaan worden ge noemd. naam van de andere nieuwe straten staat al vast. De straat die loopt langs de R.K. Finse school aan de Franchimont laan en de openbare Finse school aan de Lorenztkade (evenwijdig dus aan de Van de Sande Bakhuyzenlaan) heet Beije rincklaan. De twee straten, evenwijdig lopend aan de F.-anchimontlaan en de Lorentzkade, zijn genoemd naar de hoog leraren Surina en Teminck. Ze heten Surlngastraat en Teminckstraat. Het ver lengde van de Franchimontlaan heet ge woon Franchimontlaan. Dit geldt ook voor het verlengde van de Melchior Treublaan en van de Lorentzkade. Wij vernamen, dat het de bedoeling is van 't bestuur van de woningbouwver eniging Ons Doel het complex officieel te opehen bij het gereed komen van de eer ste middenstandswoningen. Dit is het punt, waar de verleng den van de Franchimontlaan ei Melchior-Treublaan elkaar aar Kanaalweg ontmoeten, vlak bij de ivergang in de spoorlijn Leiden Utrecht. Geheel rechts op de Joto (bij spoorboom en mast bovenlei ding) is nog iets te zien van de 24 reeds bewoonde woningen in het plan van de 264. De in aanbouw zijnde huizen in het midden 'i de foto zijn de één-gezinswonin gen, links in het verlengde van Melchior-Treublaan, rechts in verlengde van de Franchimontlaan (Foto N. van der Horst). Agenda voor Leiden Maandag Schouwburg, 8 uur: eerste abonne- méntsvoorstelling. Het uur der Verruk king door de Haagse Comedie. Vlies, 8 uur: diploma-uitreiking aan jonggezel-zetters en -drukkers. Steenschuur 6. 8 uur: De Natuurvriend. Hoogl. kerk, half 9: laatste Avondmu- ziek Adr. Blankenstein. Dinsdag Foyer gehoorzaal, 8 uur: K. en O., re portage drooglegging rampgebieden, met film „Gevecht met het water". Schouwburg, 8 uur: Haagse Comedie met „Het uur der Verrukking". Pieterskerk, 8 uur: Palestrinakoor (Den Haag) brengt Missa Sacerdos van Pales- trina; Leo Mens orgel. Woensdag Hoge Rijndijk 49, Zoeterwoude, half 3 K. en O., excursie naar Potterij Zaalberg. Schouwburg, 8 uur: K. en O., Rotte: dams Toneel met Muizen en Mensen va John Steinbeck. Clubhuis Opsterkwartier, 8 uur: Leidse tuiniers- en bloemistenvereniging Door Eendracht Verbonden, dahlia-avond kweekwedstrijd. Hoogl. kerk, half 8: Avondstilte. Steenschuur 21, half 8half 9: zitting prijzencommissie. Kleine Burcht, 8 uur: Leidse postzegel verzamelaars. Nachtdienst apotheken Apotheek Nieuwe Rijn, Nieuwe Rijn 18, tel. 20523, en de Doeza-apotheek, Doez straat 31. tel. 21313. In de Burcht speelde De Speeldoos De leden van de Speeldoos hadden Za terdagavond in de Burcht hun familie, kennissen en donateurs bü elkaar ge bracht om gezamenlijk te genieten v: prestaties van deze speeldoos. Ofschoon de naam in de richting van muziek wjjst, wordt er door de leden voornamelijk toneel gespeeld. Onder leiding van Nard Boer had men het bekende, maar in zijn soort niet onverdienstelijke stuk van Piet Mosslnkoff „Tot wederdienst bereid" in gestudeerd. Veel plezier beleefde men aan de won derlijke gang van zaken in het huis var Tony Hamilton, waar tante Standish de scepter zwaait. Er werd met animo ge speeld en het succes was volkomen ver diend. Meer gang kan er nog ingebracht worden door de souffleur minder werk te geven en wanneer een claus eindigt met puntjes, sneller te laten invallen. Een tombola zorgde er voor, dat er geld in het laatje kwam, want zonder dub beltjes kan geen vereniging het stellen. Daarom wekte de voorzitter, de heer H. Dongelmans, in z(jn openingswoord op donateur te worden, want in de verte komt het tien-jarig bestaan in zicht dat moet luisterrijk gevierd kunnen w K. en G. 25 jaar GOEDE INZET VAN lUBILEUMVlERING Slaande trommels, schallende trompetten en pittige pijpersmarsen hebben Zaterdagmiddag Leidens zonnige straten opgevrolijkt. Niet minder dan zeven pijperscorpsen waren ter herdenking van Ket 25-jarig bestaan van het Christelijk tambours- en pijperscorps Kunst en Genoegen naar de Sleutelstad getogen. Ze hebben de duizenden mensen, die langs de route naar het sportterrein aan de Zoeterwoudsesingel stonden, een staaltje van hun beste kunnen laten horen en zien. Om vier uur werden de corpsen in de Stadsgehoorzaal verwelkomd door de eer J. van Leeuwen, voorzitter va G., en precies kwart over vier startten op de Aalmarkt voor de mars, ;n triomftocht werd. Voorop liep Oranje Getrouw uit Krim- sn aan de IJssel; daarna kwamen de anderen, telkens met een tussenruimte een paar honderd meter: Tempo uit Gouda, De Pijpers uit Vlaardingen, de C.J.M.V.-band uit Den Haag, Excel sior uit Delft, De Harmonie uit Schie dam, Excelsior (afdelingen junioren er nioren) uit Rotterdam en ten slotte K. en G. Op het sportterrein kreeg elk corps 10 linuten de tijd om lopend of stilstaand vee marsen te spelen, zodat de corpser eikaars werk konden bekijken en beluis teren. Alle corpsen gaven een goede de monstratie, die de aanwezigen tën zeer ste waardeerden. Vooral het optreden var De Pijpers uit Vlaardingen was af. Deiilé Om kwart over zeven defileerden de corpsen langs het stadhuis. Op het bor des bevonden zich burgemeester jhr mi F. H. van Kinschot, wethouder J. C. var Schaik, wethouder A. J. Jongeleen er vertegenwoordigers van de 3-Octoberver- eniging, de vereniging Koninginnedag. K. O., de Leidse jeugdactie, het wijkbe- stuur Levendaal, de centrale commissie het Hervormd jeugdwerk, de Ver eniging voor Christelijk onderwijs, de Leidse Sportraad, de bond van harmonie- fanfareverenigingen en hét hoofdbe stuur van de pijperskring. Correct marcheerden de corpsen. ONS TONEEL BRACHT TRAMLIJN BEGEERTE Het siert een toneelvereniging, wanneer zij eens een stuk wil bren gen, dat afwijkt van het geijkte re pertoire voor het amateurtoneel. Ons Toneel heeft dat gedaan met de keuze van Tennessee William's Tramlijn Begeerte, een uitermate zwaar te spelen stuk met talrijke taferelen. De opvoering, die Zaterdagavond in het Antoniusclubhuis werd gegeven, bewees r ernstig is gestudeerd. Hier is inder daad een poging gedaan, een belangrijk stuk op een verantwoorde wijze te bren gen. Nu is Tramlijn Begeerte geen werk, dat et publiek gemakkelijk aanspreekt, daarvoor is de sfeer te zeer afwijkend van het gewone. Met de vertolking van de hoofdrollen staat of valt het stuk. Ons Toneel had in mevrouw C. H. Rijnbeek speelster gevonden, die van de uiterst re Blanche-rol een zeer aanvaardbare vertolking heeft gegeven. Zij, met M. C. Rijnbeek als Stanley en mevrouw L. Kas- termans als Stella, had zich voldoende in geleefd en beschikte over een zeer be hoorlijke uitspraak en een natuurlijke dictie. De regie van de heer M. J. van Kampen viel te loven. Zelfs bij de speciale effec ten haperde het nagenoeg niet. Jammer, dat het publiek niet altijd op de juiste wijze reageerde. En de nog niet de kinderschoenen ontwassen toeschou wers had men, vooral bij zo'n stuk, toch stellig moeten weren! w G. T. lijke marsen spelend, voorbij. De applaus- jes, die ze kregen, waren volkomen diend. Dat applaus zwol aan, toen de junioren van het Rotterdamse Excelsior voorbij trokken (jongens van tien ei jaar). De jongens van K. en G. vormden het waardige slot van de stoet, stram in de puntjes langs hun burgervader de genodigden marcherend. Feestavond In dé Stadsgehoorzaal bood K. en C de gastcorpsen een feestavond aan, vei zorgd door Sempre Avanti en Jong e Jolig. De heer Van Leeuwen riep de g( nodigden een apart welkom toe, bracht het compliment van de burgemeester voor het keurige défilé en bedankte de corpsen voor hun correcte optreden. Spe ciaal dankte spreker de politie, die meest soepele medewerking verleende. Elk corps kreeg van K. en G. een ht inneringsmedaille. Het optreden van Sempre Avanti Jong en Jolig was zó fris, dat de me sen in de zaal al gauw een prima stem ming te pakken hadden. Als solist traden op Nel de Vries en Wim Brugman. Si- nion Braxhoven bracht een gewilde cordeonpotpoum. Na dé pauze sprak de heer Van der Sijde, lid van het hoofdbestuur vai pijperskring. Hij feliciteerde het jarige K. en G., dat bewezen heeft een krach tige, bloéiende vereniging te zijn. Spreker maakte zijn compliment voor de goede ontvangst en stak verder een pluim op de hoed van het gemeentebestuur, dat naar gebleken is, grote belangstelling heeft voor de pijpersverenigingen. Ten' slotte roemde hij de wijze, waarop het hele programma werd verzorgd. Deze middag en avond waren voor K. en G. nog maar een begin van de feestelijkheden, maar dit begin was goed en als de rest zo verloopt als het feest van Zaterdag, dan zal K. en G. straks op een geslaagde jubileumvie ring kunnen terugzien. Typen in de rotonde van Houtrust Vier mannen bonden strijd aan met 107 dames (Van een onzer verslaggevers) Het leek wel of we een sloot met kwakende kikkers hoorden, toen wij Zaterdagmorgen Houtrust in Den Haag naderden. Zo ratelden de typemachines tijdens de nat. wedstrijd in machineschrij- ven, welke voor de 3de maal ter gelegen heid van de Damesbeurs gehouden werd. Honderdelf gegadigden naar de wisselbeker, of een der andere, werke lijk fraaie, prijzen wierpen zich op de 20276 lettertekens van de tekst, die een tamelijk onnozel verhaal gaf van een of andere onbekende auteur. Er waren 107 dames en 4 heren. De uitslag zal Woensdag pas bekend worden gemaakt, maar toen we naar de uitingen der deelnemers luisterden kre gen we de indruk, dat de Belgische mej. Florentine M. T. Pateels uit Eindhoven, die vanwege haar nationaliteit buiten mededinging meedeed, het beste resul taat had behaald. De kampioene van verleden jaar mevrouw B. M. J. Wijsma- Boom was helemaal niet optimistisch over haar prestaties. Maar het gaat er Diet alleen om hoeveel letters getypt zijn, ook het aantal fouten is een factor op de 200 aanslagen mag er maar 1 fout Het is overigens een merkwaardig ge zicht hoe verschillend de type-gewoonte van de typisten zijn. Sommigen houden haar pink stijf omhoog, andere tikken keurig met 10 vingers, er zijn er die nerveus op de lippen bijten en meiskes. die onaandoenlijk met licht gebaar haar machine „bespelen". Welke methode het beste is? Wij ten het niet. De uitslag moet dat i uitwijzen. De 79-jarige wielrijder J. H. H. Den Haag is Vrijdag op het kruispunt Weimarstr.Franklinstr. door een per sonenauto, bestuurd door de Amsterdam mer H W. Th., aangereden. De man werd met een schedelbasisfractuur naar Westeinde vervoerd, waar hij kort aankomst is overleden. Ons Belang veertig jaar In het kader van de herdenking van het veertig-jarig bestaan der woning bouwvereniging Ons Belang werd Zaterdagmiddag in een plantsoen aan de Marnixstraat, tegenover de Anna van Saksenstraat, een monument ont huld, het geschenk van de leden. Het monument stelt voor een moeder met een kind en beeldt daarmee het huiselijk geluk uit. Moeder en kind verkeren het meest in de woning. Daarom is het voor hen vooral van be lang, dat de woning doelmatig, mooi en vrolijk is. op, dat op de begroting voor 1954 een bedrag van f5000 is uitgetrokken voor beelden in onze plantsoenen. Na de onthulling sprak voorzitter J. Gerritsen, wiens nieuwsgierigheid ten top was gestegen. Het geschenk draagt onze hoogste waardering weg. zei hij tot allen, die van de plechtigheid getuigen waren. En dat waren er zeer velen. Na afloop kwam men nogmaals in het gymnastieklokaal bijeen, waar nog ver scheidene personen woorden van geluk wens en waardering hebben gesproken. Niet onvermeld mag blijven, dat ook de 88-jarige heer J. Zitman van zijn be langstelling blijk gaf. Hij is oud-lid van de raad van commissarissen der bouwver eniging Des avonds was het monument door schijnwerpers verlicht. Het beeldhouwwerk, vervaardigd door de Dorarechtse beeldhouwer Hans Petri en uitgevoerd in zandsteen, is geplaatst op een voetstuk van metselwerk, een gedenksteen is aangebracht opschrift „W.B.V. Ons Belang 1913-1953 25 September". Het staat in een cirkel vormig plantsoen, dat is aangelegd op een platform van steen. Nadat de vele genodigden in het gym nastieklokaal van de gemeenteschool aan de Maresingel waren ontvangen, begaf het gezelschap zich, met Nieuw Leven voor op, naar het monument voor de onthul ling. Hier werd eerst het woord gevoerd door de heer A. Gerritsen, voorzitter de feestcommissie. Hij verwelkomde het bijzonder wethouder Jongeleen. archi tect Schutte, de beeldhouwer, nemer, verscheidene hoofden van dienst, vertegenwoordigers van de commissie van fabricage, de chef van de plant soenendienst. de heer Galjaard, en de af gevaardigden van andere woningbouw verenigingen en speeltuinverenigingen. Dank bracht hij aan de leden voor hi bijdragen aan dit geschenk. Men ontvangt in het leven niet altijd wat men wil, maar deze wens kon toch vervuld worden, en wel door de inspanning van de leden Hiervoor was de heer Gerritsen zeer er kentelijk. Hij deed een beroep op allen, plantsoen en monument ongeschonden te bewaren. Wethouder Jongeleen zei, dat Lei den niet rijk is aan dergelijke monu menten. Daarom was het doen ver vaardigen en plaatsen van dit beeld houwwerk een gelukkige gedachte van de feestcommissie. Hij wees Wethouder Jongeleen onthult het monument van de woningbouwver eniging Ons Belang. Het geschenk van de leden beeldt een moeder met kind uit, ofwel het huiselijk geluk. Foto N. v. d. Horst Gevestigde en vertrokken personen In de week van 14 t/m 19 September Te Leiden vestigden zich: S. Amadio, secretaresse, Joh. de Witt- straat 36; W. A. Benink, mach. bankwer ker. Pasteurstr. 22a; J. van den Berg. boekhouder, H. de Vrlesstr. 64; J. B. van Wijlen—Bloemsma, Boshuizerkade 85; M. L. da Costa Gomez, Korevaarstr. 8a; D. an Dam, Plantsoen 9b; A. H. G. E. Driessen, steno-typiste, Rijnsbweg 29a; J. Duivesteijn,. Hoogl. kerkgrt 56; A. Lancel i Eeuwijk, Zuidsingel 6; J. J. van n fam.. contr. bedr. ver.. Tomatenstr. 29; A. M. Engelfriet. J. v. Goijenkade 27; Erentreich, korp. KL, Morsstr. 62'64; C. Ernst, apoth. ass. W. Singel 52; D. de Feij, militair. Da Costastr. 74; H. Fran ken. dienstbode. Pieterskerkhof 36; P. F. Gils, timmerrtïan, Haarl. str. 44; K. W. H. de Groot, Opz. PTT. Maredijk 34a; ZE. M. Guinée. religieuse. Pietersk. Choorstg 15; B. Hartstra, röntgenass., Roodborststr. 2; A. Hazevoet en fam., boekhouder, Lammensch.weg 119; A. J. L. A. Hessing en fam, Lijsterstr. 19; D. M. I» IKHU'U Wllfi- Het jubilerende K. en G., dat Zaterdag zo'n goede dag had, marcheert hier zelf op het Noordeindsplein. Foto N. v. d. Horst Heijnis, 2e Binnenv. grt 8a; J. J. van Houte, J. v. Goijenkade 30; G. M. van Huet, 11 verpleegster, Rijnsb. weg 10; A. J. van der Hulst. Beestenmarkt 1; T. J. G. Jansen, commies NS. Rijnsb. weg 29b; D. Kiers, spoorwegbeambte, Dahliastr. 22a; J. Kol en fam., stuurman grt vaart, Bos huizerkade 86; J. J. van Koperen en fam. stoker. W. Rozenstr. 46; J. W. Kronen berg, Boshuizerkade 18; H. van der Lin den. timmermansknecht, Musschenbr.str. B-. H. P. van Luik, techn. ass. TNO. Mors singel 11a; G. J. Lut, chef lederhandel, Breestr. 156; T. N. van Luijk, med. analys- te. Thorbeckestr. 7; J. H. W. Mak, Da Costastr. 18; M. C. Maijor Polak. Groen- hovenstr. 15; G. Moolenbeek en fam.. gips- verbandmeester, Kapteijnstr. 22; A. W. A. HofkesNieuwland en fam.. Boshui kade 102; M. A. Ober. RK priester, P. de la Courtstr. 73; I. Ouwerkerk, monteur Middelstegrt 30; M. J. van der Pas. Lok- horststr. 21; Wed. E. Plaatzer—Passchier en fam., Breestr. 19; A. C. Paulen, W. Singel 97; E. M. Philippi. 11 verpleegster, Rijnsb.weg 10; A. E. Prins h. i d huish., Du Rieustr. 27; C. Prins, v. Limb. Stirum- str. 31; W. J. van Riel, secretaresse. Singel 27; J. Rietveld. Kanaalweg 24: Robijn, stationsarb. NS, v. d. S. Bakh. laan 27; G. C. Rooijackers, vertegenv diger, Leemansstr. 31; M. A. F. Rugebregt, verpleeghulp. Steenstr. 55a; T. Schaafstra, Verl. Nassaustr. 2; M. E. Schendelaar, Ambonstr. 11b; IJ. Smit, Fagelstr. 26: M. M. van der Spek. huishoudster. 3 Octo- berstr. 51a; B. A. Spruit en fam., Roodenb. str. 10; J. B. E. Stokhuyzen, Rijnsb. weg 114: T. van Strien en fam, Nieuwstg 31; B. Tebrugge. arch, ambtenaar. Maredijk 6; N. E. Thorbecke, onderwijzees. Boerh.laan 19; N. M. J. Toers Bijns. 11 verpleegster. Rijnsb. weg 10; H. A. M. Toten. ass. ac countant, Rijnsb.weg 144; A. Versloot, analyste W. Singel 99; L. L. Versloot, apoth. ass. W. Singel 99; F. de Vink en fam.. korporaal, Uiterstegrt 95; Wed. J. W. Kooi—Vlasveld. L. Morsweg 49; H. L. de Vos. exped. knecht. Drie Octoberstr. 17a; A. M. de Vries, correctrice, Rijnsb. weg 18; W. de Vries, Rijnsb. weg 18; G. A. Broenink—van der Wal, Valdezstr. 3; J. P. Warns. Maredijk 139; A. J. Wevers en fam., fabr. arb., Marnixstr. 43; P. S. Wielinga. Nwe Rijn 28; E. T. M. de Wit. Noordeinde 50. liit Leiden vertrokken: H. E. BosmanBakker. Nieuwstr. 36, Zwitserland; A. B. Bekker, Maredijk 72, Beslissing gevallen Arbeidscontractanten en ambtenaren Minister Beel heeft gegronde hoop. dat de definitieve reorganisatie van de cen trale commissie van overleg in ambtena renzaken spoedig haar beslag zal kunnen krijgen. Voorts houdt het kabinet zich nog bezig met het bezien van de financiële positie der topfunctionarissen. Omtrent het beleid inzake de aanstelling van arbeidscontractanten .s onlangs door het kabinet een principe-beslissing geno men. Een aan de hoofden der departe menten te richten circulaire, richtlijnen terzake bevattende, zal dezer dagen aan de centrale commissie om advies worden toegezonden. Hoewel bij het opstellen van de onderscheidene hoofdstukken der ont- werp-begroting voor 1954 met deze te ge ven richtlijnen uiteraard nog geen reke ning kon worden gehouden, valt niette min te verwachten, dat de verhouding van de aantallen arbeidscontractanten en in ambtelijke dienst aangestelden in dit be grotingsjaar ingrijpend in gunstige zin zal zijn en worden gewijzigd. Dit zegt minis ter Bee' in de toelichting op de begroting 1954 van Binnenlandse Zaken. De Utrechtse politie heeft in Den Haag twee inbrekers aangehouden, die vorige week in de Domstad bij een juwelier aan de Steenweg voor f 2400 hadden gestolen. Het zijn de 45- jarige P. van 't H. en de 32-jarige mon teur E. P. G. Beide mannen, die in hun woningen werden gearresteerd, zijn in Utrecht in verzekerde bewaring gesteld. Zij hebben nog niet bekend. De volgen de week zullen zij voor de officier van Justitie worden geleid. Bodegraven,Buitenk. 6; P. M. van Bem- melen. Boerhaaveln 26. Groningen, Rode singel 28a; J. Benschop, 3 Octoberstr. 61a, Zwitserland; G. Beijes, Rapenburg 59, Assen. Alteweertstr. 43; J. J. J. Bik, He renstraat 146, Katwijk, Overrijn 7; C. J. Boasson en fam., de L. de Kanterstr. 15, Israël; J. P. Bonnet, Schelpenkade 57a, 's-Hertogenbosch, Achter hét stadhuis 10; G. A. Brandt en fam., Oranjegrt 32, Vlaar dingen. v. d. Spiegelstr. 54a; F. Brandt Corstius, Plantsoen 93, Utrecht, Adr. v. Ostadeln 147; A. Coblijn, Rijnsb.weg 10, Delft. Nwe Plantage 20; H. W. Colstee, Fagelstr. 38, Winterswijk, Wooldseweg 57; E. van Crevel, Oude Rijn 25, 's-Graven- hage, 2e Schuijtstr. 151; H. W. Demmink, Oude Rijn 43a, Sassenheim, Parkin 55; A. Donkers, P. J. Blokstr. 37, Medemblik, Meerlaan 40a; P. Doogers, Levendaal 82, Apeldoorn, Frankenln 70; N. Drost, de RL .v Streefkerkstr. 2, Rotterdam, Schieweg 81a; E. C. van Eèsen en fam., Rapen burg 114, Maastricht, Aylvaln 19; J. D. Grinbaum en fam., Rijnsb.weg 54, Israël; J. Groeneveld. de Genestetstr. 116. Lei derdorp, Spanjaardsin 10; L. E. Heine, H. Morsweg 118, Est ca. B 6; A. A. Holt. Groenhovenstr. 11, Bloemendaal, Ernst Casimirln 88; A. Holwerda. H. Rijndijk 34, Oostdongeradeel, Anjum B 318; Th. J. A. Hosman, Breestr. 111, Driebergen, Rijsen- burg, Hoofdstr. 177; F. W. van Houten, Druivenstr. 45, Deventer, Ceintuurbaan 100; M. C. Huese, Rapenburg 122, 's-Gra- venhage, v. Moersselestr. 11; J. van Is- pëlen, Lammcnsweg 88, Den Helder, Bui tenhaven 5; H. Iwema, W. Singel, 94, Oogstgeest, Nassauln 50; D. C. de Jong en fam.. Haagweg 43, Oegstgeest, Mareln52; H. Kindt, St Buysingstr. 10. Leiderdorp, Acacialn 31; W. Klaij, Formosastr. 14, Wassenaar, Prinsenweg 80; W. F. Kloot wijk, Waardgrt 132. Amsterdam, Utrecht- sestr. 30hs; C. A. Kluyver, Rapenburg 123, Delft, Nieuwelaan 3; W. G. Koelewijn echtg.: Vinkesteijn en fam., Pr. Wilhel- minastr. 4. Alphen a. d. Rijn, Hoorn 240; W. P. Koolhaas. Nieuwsteeg 39, Breda, Vierwindenstr. 3; P. J. Kostense en fam., O. Herengrt 21a, Voorschoten, Vondel- str. 3; A. Kuiper, Rijnsb.weg 31b, Rotter dam, Hofln 128; S. A. J. M. Landman, Zoeterw. weg 138. Roermond. Voogdijstr. 20; S. T. Liauw, Herenstr. 118. Indonesië; L. C. Linthorst Homan, Nieuwstg 31, 's-Gravenhage, v. d. Burchln 40; A. Loef, Rijnsb.weg 73a. Arnhem, Prümeln 17; C. M. Meijnen, Oude Rijn 33, Harderwijk, Bruggestr. 35; J. L. Mulder, Soembastr. 63, België; M. A. E. C. Notermans, Zoeterw. weg 138, Venlo, Heutzstr. 2; C. Nouwen. J. v. Goyenkade 44, Rhenen U, Cuneraweg 375; W. J. Nugter en faro., Transvaalhof 5. Katwijk. Dahliastr. 23; J. A. Ottevanger. F ruinlaan 8, 's-Gravenhage. Gr. Herto- ginnelaan 95; G. Ouwejan, Rijnsb.weg 10, •s-Gravenhage. v. d. Neerstr. 99; B. F. J. A. Pols en fam., Morsweg 174b, Alphen a. d. Rijn, Pr. Hendrikstr. 69; wed. C. Kostense—Recoart, O. Herengrt 21a. Voorschoten, Vondelstr. 3; H. A. Reekers. Breestr. 87. Haarlem, Gr. Houtstr. 109; C. M. de Koningvan Rooden, Kersenstr. 21, Zoeterwoude. Vrouwenweg 21; M. C. Ruijgens, Pietersk.choorstg 20. Maastricht, Oranjepl 5a; J. Schmal, Hoogl.kerkgrt 17. Leiderdorp, v. d. Valk Boumanweg 46; A. M. C. Schuitemaker, Rijnsb.weg 10, Oegstgeest. Warmonderweg 72; H. Ser- Falckstraat 8, Leiderdorp, Eiken laan 2; J. H. Speel en familie, De Genestetstraat 69. Schiedam. P. Potterstr. 29a; E. A. Verlaan, Nieuwe Rijn 16, Ha zerswoude, Voorweg 78; T. C. Vlaander. Vinkenstr. 6, Terneuzen, Axelsestr. 4; A. G. Voorhoeve. Rijnsb-weg 101. Wagenln- gen, Bowlespark 15; H. J. Voors, Oud* Rijn 23, Heemstede, Torenln 6; J. J. Vreeburg, Herengrt 22. Amsterdam. Mi- nervaln 14; J. N. Vijlbrief. Jac. Catsln 63. Vlissingen, Glacisstr. 82; S. J. Hagenaar— de Wilde, 3 Octoberstr. 18a. Koudekerk nd. Rijn. Hogewaard 156; G. J. 3. van Wimtrsma Greidanus. Rapenburg 8. Gravenhage. Laakkade 80; H. J. Wij- tenburg, Thorbeckeatr. 46, Indonesië.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 3