Hollaendergaard op Amager, bij Deense hoofdstad Landgenoten emigreerden in 1520 al naar Denemarken In „De Porceleyne Fles" leeft traditie voort Het conflict in Herv. Hilveisum PTEM|__ ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1953 Navorsingen van pastor Strunge 'I (Van een onzer verslaggevers) j^ICHT BIJ HET GROTE, moderne vliegveld van de Deense hoofdstad ligt een mooi dorpje, Store Magleby, waar een oude boerderij staat, die de m draagt „Hollaendergaard". De eigenaar is Jan Krelis, een Deense ber, met een echt Hollandse naam. Dat behoeft de Nederlander, die Kopen- kgen bezoekt, niet te verwonderen, want op het eiland Amager, dat met rote bruggen is verbonden met deze wereldstad op het hoofdeiland See- fnd, komt men meer van deze namen tegen. Er wonen op deze historische ond nog families, die duidelijk herkenbare Nederlandse namen dragen. P de oude begraafplaats bij het kerkje, dat uit 1731 dateert, kan men Irafstenen zien met de namen Corneliusen, Jansen, Krelissen en Zibrandt- pn. De naam Dircksen komt men er tegen in diverse spellingen, bezoek brachten, op gegevens over die oud< |re landgenoten, probeerden we met de rs van Hollaendersgaard een ge- lan te knopen, maar het platte, dialect konden we niet verstaan, zoveel begreep de boerin wel uit gebarentaal en uit het woord „Hol- wilden weten haar huis en de geschiedenis er Gastvrij, als de Denen zijn, werden ■v binnengenodigd. Een oude ladenkast ing open en de boerin toonde ons de igenaardige klederdracht, een zwarte ok met grote speld en een kleurige ouse, die veel gelijken op wat nu nog jrdt gedragen in Monnikendam of arken. Ook sommige volksgewoonten rijzen sterk op de Nederlandse afkomst deel der bewoners van Amager. )e volksspelen van Amager lijken veel p oude spelen ten onzent, zoals het gan- entrekken, katknuppelen of tonslaan. Er ^jlkhoeft geen twijfel over te bestaan, dat 5 leze door de Nederlandse kolonisten zijn ngevoerd. Met wat fantasie zou men ook liogen beweren, dat de gelaatstrekken i sommige bewoners op Amager stoer- r en vierkanter zijn dan van de door- gers. In de kerk van Suore Magleby kon- we geen Ned. opschriften meer ont dekken, alleen oude altaarversieringen met dezelfde tekst ln het Deens, het Latijn en het Duits. En voor de kerk Terug tot 1520 IJ moeten terug gaan tot het jaar 1520, toen de Deense koning, Chris- n II, Westfriese families toestond zich kolonisten te vestigen op het eiland, in die dagen nog in cultuur moest j morden gebracht. Het jaar daarop kwa- len, naarstige onderzoekingen hebben it aangetoond, 164 personen naar Ama- er. Men is er zelfs in geslaagd de vol- •dige gezinnen met naam en grootte na e speuren. Zo kwam de familie Cor- 5 6ïpeliusen met tien en de familie Claes 13 personen. Er waren onder de 164 emigranten 27, die de echt Hollandse Jan droegen. Wat precies de be- 'eégreden van deze verhuizing naar een rreemd land is geweest, valt moeilijk te [eggen. Vraag vandaag de dag aan een federlandse emigrant waarom hij hier weggaat, dan zult gij uiteenlopende ant- den krijgen. Wel weten we, dat in iet Noordhollandse drie eeuwen geleden >eel overstromingen voorkwamen. De ense koning Christiaan II had er wel en naar flinke Hollanders gelegenheid bieden het nog arme land te ontginnen het tot een vruchtbare streek te Zo kregen de Hollanders, misschien wel door hun stoere vasthoudendheid, in hun strijd tegen het water in eigen land zo nodig hadden, allerlei voor- :chten. Voor de grond behoefden zij et veel te betalen en de Hollanders werden eigenaars van het land met hand having van eigen zeden en gewoonten. lijk niet alles over Nederlanders, maar over de geschiedenis van het ganse eiland en duidelijke kentekenen draagt van Ned.-Deense vermenging. De deken zou er, als hij er de tijd voor zou kun nen vinden, wel op kunnen promoveren, zo omvangrijk en ook origineel is Practisch Christen dom daden TIENMAAL op z'n praatstoel, vertelt onze gastheer ons ook over het geestelijk leven in de kerk, wier dienaar hij is. Met enige voldoening verzekert hij ons, dat de kerk in Taarnby in beide diensten 's Zondags goed bezet is. J)e be langstelling is in en rondom de stad, voor deze dingen groter dan op het platteland. Al spoedig blijkt uit het gesprek, dat de deken een practisch christen is. Vraag al tijd maar naar iemands daden, zegt hij, dat is het beste fundament voor ieders Christendom. Staat hij, Christus kennend, op een goede grondslag, dan komt het vanzelf goed en blijft er weinig reden voor discussie over. Al het theologiseren verloop, in tegenstelling tot ons land, waar martelaren hun geloof met hun bloed be zegelden. Dan komt het gesprek op ons land, dat hij meermalen bezocht Het reizen zitj deze predikant in het bloed, want hij kwam in vele landen, o.a. ook Palestina, waar n prachtige, zelfvervaardigde collec tie foto's van liet zien. Behalve van de Nederlandse ridderorde is pastor Strunge in het bezit van een ijftal andere onderscheidingen en op ons verzoek mochten wij een foto maken van de Deense predikant, in toga, met alle on derscheidingen op de borst, van Denemar ken, Zweden, Noorwegen, het Rode Kruis in Litauen, als we het goed gezien hebben. Hobby van deken, die druk bezet is (~)OK wijdde de pastor een studie aan de Hertog van Vlaanderen, die in •roeger eeuwen, omstreeks 1200, nauwe letrekkingen met Denemarken moet heb- De Hollanders, die in vroeger eeuwen naar Denemarken emigreerden, verkochten hun vis op de markt in Kopenhagen. Vandaag de dag kan men er nog genieten van hetzelfde, schilderachtige tafereeltje. grote gedenksteen op het kerkhof over details in ons land kan pastor Strun- met het opschrift; F. C. SCHMITTO was de laaste predikant, die Gods Woord in de Hollandse taal bediende, 1786—1833. Al dwalend over Amager, waar de Nederlandse toerist met een zekere trots rondwandelt het waren toch maar zijn landgenoten, die het eiland tot bloei brachten kwamen we in Dragör, een kleine havenplaats aan de kust van het eiland. Ook hier vele Nederlandse herinneringen: in de smalle, nauwe steegjes met tijpisch Hollandse bouwstijl soms, leest men de straatnamen: Hollandsfed, Skip- perstraede en Van Ostenstrad. En we turen over het strand met de vage silhouetten van de vissersbootjes en de pleziervaartuigjes, aan de over kant flauw de lijn van de Zweedse kust en ronkende vliegtuigen van het vliegveld Kastrup in de lucht. Histo rie en moderne tijd. Hier aan de Deense kust zijn de raakvlakken. Wat is de wereld klein en hoe onver saagd waren onze voorouders, die met ge brekkige middelen vaak, landen bereis den en zeeën verkenden en de durf had den een onbekende toekomst onbevreesd onder de ogen te zien. ge niet bewonderen en als wij hem. v< tellen, dat het ten önzent niet erg ge bruikelijk is een altaar in een Protestant se kerk te hebben, is hij hoogst verwon derd. Dat hoort er toch in, zegt hij bijna verontwaardigd. Als men een kerk heeft, dan moet er een altaar zijn. De Reforma tie had in Denemarken een geleidelijk Zuigelingencoupé Op een compartiment van de trein NyborgAarhus lazen we het Deense woord Börnekupe. Wat nieuwsgierig openden we het portier en zagen een wolk van een baby, kraaiend van plezier spartelen in een net, dat in Ne derlandse treinen meestal be- stemd is voor de bagage der reizi gers. Maar dat is nu de Deense zorg voor de zuigeling. Het blijft echter niet alleen bp een baby- slaapnet. In een hoeokje van de wagon met deze special zuigelin gen-coupé is een optrekje, waar de kleine wereldburger kan wor den geholpen. Daarin treft men aan een opklapbare commode met warm en kouod water, een kin dertoilet (met speciale po) en al lerlei benodigdheden voor de ver zorging van het mensenkind lig gen er klaar. Kleintjes kunnen in een warme trein het de moeder en de mede reizigers danig lastig maken. Maar de moeders die op-een lange treinreis gebruik maken van deze coupé, alleen bestemd voor de kleintjes beneden 4 jaar, gaan met een gerust hart op stap. De Deense Spoorwegen hebben begrip voor service, zelfs voor babies. Iets ter navolging voor In Store Magleby, een dorpje op het eiland Amager, bij Kopenhagen, zijn verscheidene inwoners van Hollandse afkomst. Op onze foto ziet men boer Jan Krelis, met zijn knecht, op de boerderij. Onze taal spreekt niemand meer, wel hoort men er een Deens dialect. De laatste man, die Hollands kon spreken, overleed in de dertiger jaren, meer dan honderd jaar oud. ben onderhouden. In Brugge is ter ere daarvan sinds 1932 een bijna twéé meter hoge gedenksteen te vinden. Niet minder dan 22 werken hééft deze geschiedvorser op zijn naam, een respectabele arbeid. De deken zelf spreekt van een „hobby". Toch spreek ik meer dan ik schrijf, vertrouwt hij ons toe. Als er mensen zijn, die iets over ons land willen horen, dan wordt pastor Stunge uitgenodigd om een avondje te komen vertellen. Zo is deze Evangeliedienaar, temidden van zijn drukke arbeid, een .goed „ambassadeur" voor de betrekkingen tussen Denemarken en Nederland, twee kleine landen, die in vroeger eeuwen op Amagar al leerden hoe men er met elkander moet samen werken. De rood-wit-blauwe vlag zullen we op dit mooie eiland, nu een deel uitmakend met het grote Kopenhagen, waar een kwart van de Deense bevolking woont, niet meer mogen en niet meer kunnen planten. Wel hebfeeh we eerbied voor de rode vlag met het witte kruis, de Deense vlag, die fier wappert op de kusten van het schiereiland en de vele grotere en kleinere eilanden. Een klein volk, dat worstelde en boven bleef en eigen stijl en levenswijs wist te handhaven. Kunstambacht in Delft Het is nog de enig overlevende van 37 platteelbakkerijen HEEFT DELFT in de loop der eeuwen vele schilders geherbergd, 't is ook de stad, waar de kunst van aardewerk en porcelein haar hoogste triom fen vierde. Er is een tijd geweest, dat er alleen in Delft niet minder dan 37 pottenbakkerijen waren. Om er slechts enkele te noemen: „De Porceleyne Fles", „De drie vergulde astonnekens", „De vergulde blompot", „De por celeyne bijl", .,De porceleyne claeuw", „De drie porceleyne flesschen", ,,'t Fortuyn", „De Grieksche A", „De vier helden van Rome", „De porce leyne lampetkan", „De dobbelde schenckan" en „De twee wildemannen" In het midden van de 18de eeuw begon geveer in de 16e eeuw sterk onder invloed de klat te komen in deze industrie en de stond van Italië. De Italiaanse Majolica' (met tinglazuur gedekte aardewerk, ge noemd naar de uitvoerstapelplaats, het eiland Majorca) deden hun intrede werden vrij getrouw nagebootst. Toen de Italiaanse stad Faenza het centrum der aardewerk-industrie was geworden, kwam de naam fayence in gebruik. Door directe invoer van porcelein uit China (speciaal uit de Wan Li-periode) k hier verandering in. De veelkleurige décors verdwenen en men begon de por- celein-versiering op het aardewerk te bootsen, waarbij aanvankelijk het In Taarnby De Deense deken in de Lutherse volkskerk, Mogens Strunge, die het opzicht heeft over ruim twintig pre dikanten in de omgeving van Kopen hagen, heeft een hobby voor de ge schiedenis van de Nederlanders op Amager. Zijn wetenschappelijk werk. ook op ander gebied, trok zeer de aandacht. Gedurende het laatste half jaar zochten niet minder dan vijftig journalisten uit alle delen van de wereld contact met hem. Op onze foto de predikant, in ambtsgewaad, met de onderscheidingen van zes landen op de borst gespeld. Meermalen waren er conflicten met de Denen, die met lede ogen aanzagen hoe goed het de Hollanders ging. Zij kenden namelijk de aan de immigranten ver leende voorrechten niet. Blijkbaar heb ben onze landgenoten toch ook wel be schikt over aanpassingsvermogen, van deze conflicten hoort men en men niet meer. De Hollanders zijn Deenst en dat is maar goed ook, want «en nieuw vaderland vraagt nieuwe bur- "PVEN later bracht een taxi ons naar het, op enige kilometers gelegen dorpje Taarnby, waar pastor Mogens Strunge ons in zijn pastorie ontving. Ook dit dorp verraadt, dat er onder de be- Nederlanders-van.-oorsprong moe- i geweest, al is het hier minder duidelijk dan in Store Magleby, waar boerderijen staan als in een Nederlands landschap en in Dragör, dat kennelijk il ander karakter draagt en waar de „kleine luyden" hun woonstee hadden. Pastor Strunge is ridder in de orde an Oranje-Nassau. Deze onderscheiding werd hem toegekend, toen hij enige jaren geleden ons land bezocht en tegenwoor dig mocht zijn, in plechtige toga, met witte, ronde bef, bij de kroning van onze Vorstin. Want deze pastor, deken over 23 predikanten in zijn arbeidsrayon in de Lutherse volkskerk, heeft de Deense geestelijkheid toen vertegenwoordigd. Dominee Strunge heeft grijs haar, maar met jeugdig vuur en grote vasthoudend heid geeft hij zijn vrije uren aan het onderzoek naar de emigranten van Hol landse afkomst. Wat hij in vele jaren over deze materie heeft verzameld, is zorgvuldig gerubriceerd. Al zijn de ge gevens schaars, er is toch wel zoveel, dat er een dik boek te schrijven zou zijr met al deze historische gegevens. Natuur- Het Deense gezin komt op 2400 Nederlandse scholen opsteken i de andere platteelbakkerij ging verdwijnen. Het Engelse aardewerk, langs mechanische weg gedecoreerd, deed z'n intrede en was goedkoper. In het midden der 19e eeuw kon er nog slechts één plat teelbakkerij haar hoofd boven water hou- •as „De Porceleyne Fles" in 1653 (dus nu 300 jaar geleden) opgericht door David Anthonisz v. d. Pyet. De strijd maar men paste zich toen tij delijk aan bij de Engelse methode van de gedrukte décors. De aloude traditie van het met de hand beschilderen van aarde werk, geraakte daardoor in discrediet, i blauwe ornament op witte grond de doch slechts tijdelijk. Want toen in 18761 keur kreeg. De aardewerk-industrie Joost Thooft „De Porceleyne Fles" kocht kwam de herleving van het handwerk, van de echte Delftse stijl. Deze minnaar van het kunstambacht hei-stelde de in verval geraakte traditie met behulp van de schilders Cornelis Tulk en A. Le Comte, van wie laatstgenoemde de de coratieve kunst doceerde aan de Poly technische school. Sedert die tijd is de groei van „De Por celeyne Fles" heel snel gegaan en bekende .schilders als Jozef Israëls. Anton Mauve, zoals later de eretitel 1W. Roelofs en O. Eerelman maakten wer- kers", toch) steeds centreerde zich toen in Delft (hier veel bedrijfsruimte vrij gekomen, daar de bierbrouwerijen wegens het bederf van het stadswater in de 16e en begin 17e eeuw moesten verdwijnen), waardoor dit aardewerk algemeen „Delfts blauw' wordt genoemd. De tentoonstelling van „De Porceleyne Fles" geeft hiervan duidelijke voorbeel den, maar laat ook zien hoe de kunste- (dat waren de platteelbakkers. of „porceleinbak- boekje, dot zij weldra i^en ter reproductie. In 1887 schonk Ko- genre gingen. Invloed van Japan bracht onder ogen krygL Velen denken, _a«|nlng Willem III zijn grote en fraaie col- wordt op 2400 scholen in ons land een alleraardigste brochure verspreid om de aandacht van onze jeugd te vragen voor een land en voor een voIR, dat onze vriendschap wel zeer waard is. tien Deense tekenaar heeft zijn land wel op heel merkwaardige wijze in beeld ge bracht. Op de voorzijde van het boekje, dat keurig geïllustreerd is, heeft hij Denemarken getekend, alsof het een ge zin is. De welgedane vader van het Deense gezin is het schiereiland Jutland „De Por- n op de tentoonstelling, die ter gelegen- Iheid van het 300-jarig bestaan gehouden wordt in het Rijksmuseum „Huis Lambert penemorfcen een „tok tand is rooi, Wes-,lec|J oud.DelIts Mrdewerk lelijk Nederland. Dat is echter geens-l ceievne Fles" en die collectie rins het geval. Met zijn heuvels en dalen j f" "e T heeft het Deense landschap, dat zijn ont- fn vl ll ÏÏTwralïind staan aan de gletschers uit de ijstijd te!met 8 October kunt U deze verzameling danken heeft, een geheel eigen schoc held. Het is er zeer vruchtbaar en welke grote betekenis landbouw en veeteelt i - - i_ er hebben is een materie, de belangstel- van Meerten" aan het Oude Delft te Delft. Porceleyne Fles de oudste ling van Nederlandse kinderen, die toert Wie de geschiedenis van het aardewerk belangrijkste vertegenwoordigsters is. ook in een overwegend agrarisch land I nagaat, zal bemerken dat ons land zo on-1 Wie eens een rondgang door deze fa- wonen, zeker waard. i Het Deense Instituut. (Det Danske Selskab) dat rich inspant om de kennis rood-blauw-en-goud aarde werk en het is aan „De Porceleyne Fles" te danken, dat we nu ook Delfts Wit kennen, vervaardigd in de tin-emailtech niek zonder decoratie. Met de witte gla zuur zijn prachtige resultaten bereikt. Zo zijn er nog meer soorten t< kunsthandwerk, waarvan „De j muieerde Men schrijft ons van Hervormde zijde: imen velen ons blad dezer n mededeelde over de ontwikkeling dingen in de Herv. Gemeente van Hilversum, waar de kwestie-ds J. Loos nu in een zeer kritiek stadium is gekomen. Reeds dit bericht, waarvoor het pers bureau der Ned. Herv. Kerk de gegevens verschafte, deed ons van de ene verba zing in de andere geraken, doch deze be reikte wel haar hoogtepunt, toen ons daarna de Verklaring van de Kerkeraad van Wijkgemeente A (die van ds Loos) onder de ogen kwam alsmede de tekst van de kansel-mededeling van Zondag 13 Sept. j.l. Deze luidde als volgt: „De Centrale Kerkeraad deelt aan de gemeente mede, dat op één na alle ouder lingen en diakenen van Wijkgemeente A hun ambt hebben neergelegd. Zij kunnen de verantwoordelijkheid van hun ambt niet langer dragen, nu ds J. Loos in op dracht van het Breed Moderamen van de Prov. Kerkvergadering (P.K.V.) zijn ambtswerk wilde hervatten. Overeenkomstig de bepalingen van de Kerkorde heeft de Centrale Kerkeraad een ouderling en een diaken uit zijn mid den aangewezen om het werk van de wijkkerkeraad in deze omstandigheden mogelijk te maken. De Centrale Kerke raad verklaart echter, dat hij het stand punt der afgetreden ambtsdragers ten volle deelt en dat daarom deze aanvulling van de wijkkerkeraad alleen geschiedt onder uitdrukkelijk voorbehoud, dat ds Loos zijn ambtswerk niet hervat. De pre dikanten ds De Vries en ds Rijnders blij- n dan ook hun opdracht als consulent waarnemend predikant in wijkgemeen- A vervullen". WAANNEER men het uitvoerige raemo- randum van de kerkeraad van wijk- ïeente A leest, moet men zich vooral wonderen, over de wel eigenaardige rol, die het moderamen van de P.K.V. in ;ze zaak heeft gespeeld. Laat ons op enkele feiten mogen wij- Vrijdagavond 9 Mei 1952 deelde ds Loos an de scriba van de Kerkeraad en de scriba van de Centrale Kerkeraad mede, dat hij besloten had over te gaan naar de Kerk van Rome en zijn ontslagaanvrage had ingediend bij de P.K.V. van Noord- Holland. Hij verzocht de Kerkeraad, in rhting van dat ontslag hem te ont- hefffen van ambtsbezigheden. Op 21 Mei werd een delegatie van de ülversumse Kerkeraad, door 't modera ten van de P.K.V. uitgenodigd, gehoord. Daar werd medegedeeld, dat voorzitter en scriba van het moderamen der P.K.V. in onderhoud met ds Loos, dat de vorige dag had plaats gehad, deze hadden gesug gereerd, zijn verzoek om ontslag, dat nog behandeling was genomen, in te trekken, mede omdat ter vergadering ds L. had medegedeeld, dat hij op zijn be sluit om naar de Roomse kerk over te gaan, was teruggekomen. Het moderamen van de P.K.V. stelde voor, ds L. ter be zinning en rust verlof te verlenen tot 1 September. Het is ons bekend, dat de Hilversumse Kerkeraad deze geste van het moderamen van de P.K.V. allesbehalve in dank heeft afgenomen. Het komt ons voor, dat dit moderamen zijn bevoegdheid verre te buiten is gegaan en door deze handel wijze aansprakelijk is voor de vele moei lijkheden, die daarna gerezen zijn in de gemeente, waarvan de crisis van nu het uiteindelijke gevolg is. T ATER (toen het verlof verstreken was) zou het moderamen weer bemiddelen. Bij een bespreking met dit moderamen kon de Kerkeraad zich verenigen met het voorstel tot een gecombineerde vergade ring van wijkkerkeraad. Centrale Kerke raad en predikanten met ds Loos, onder voorzitterschap van de voorzitter van de P.K.V. Daar zouden aan ds Loos drie precies geformuleerde punten worden voorgelegd, waarop een beslist antwoord zou worden gevraagd. Deze vragen luidden: 1. Zijt gij bereid een krachtige belijde nis van schuld af te leggen, wat betreft uw voornemen om over te gaan naar de R.K. Kerk? 2. Belooft gij u voortaan te bewegen in de lijn van de Nieuwe Kerkorde? 3. Geeft gij de verzekering u voortaan in prediking en pastoraat te stellen op de bodem van het reformatorisch belijden Toen echter deze vergadering op 30 September werd gehouden, legde de voorzitter niet deze vragen voor, doch bracht een door het moderamen gefor- erklaring ter sprake, die (30.000 km2 en bijna even groot als Ne-|Ouer Denemarken te verrijken en cut- derland). De moeder is het eiland See- tuurwaarden uit te wisselen, zal met de land, met dc Deense hoofdstad Kopenha- verspreiding van dit boekje zeker het gen, waar één millioen Denen wonen, gestelde doel bereiken. En de afgezante een kwart van de hele bevolking. Het van D.D.S. in Nederland, mevrouw T. eiland Fünen is de grootste dochter en Kirchhciner-Galatius, wensen wij bij de verder is er een groot aantal kinderen, omvangrijke werkzaamheden ter voorbe- die Denemarken omgeven, dartelend eul reidinp ran de Deense week concer- spelend. Er zijn ongeveer 500 eilanden, ten, koorzang, exposities, films in ver- waarvan er honderd bewoond zijn. Een schillende plaatsen hier te lande veel lesje, dat de Ned. jeugd al direct kan succes toe. Zó mogen er nog meer verongelukken I 8. Sm 4 C«»»«A09- briek maakt zal er eigenlijk uitsluitend kunstenaars vinden. Zowel de draaiers Kleur en teken mee voor cn siMets als decorateurs, die Veilig Verkeer Voor alle kinderen van lagere scho len, en van de eerste twee klassen van V.G.L.O.- en UX.O.-scholen in ons land wordt nog voor het einde van dit jaar door het Verbond van Veilig Verkeer nationale kleur- en tekenwedstrijd georganiseerd onder de slagzin: Spaar je geld en je leven! Men streeft er n de uitslag op 18 December bekend kunnen maken Voor het jaar 1954 is grootscheepse landelijke verkeersactie op touw gezet. Van Januari t/m April komen de jeugd, de bromfietsers, de voerman van paard en wagen en de vrachtautochauffeurs aan de beurt; van Mei tot September: de voetgangers en automobilisten en van October tot De cember: de wielrijders. Het voorstel van de afdeling Utrecht n het verkeersonderwijs als verplicht vak op de kweekscholen in te voeren, werd door de vergadering van het Ver bond van Veilig Verkeer, die gisteren Zwolle werd gehouden, ondersteund. Het bestuur zal terzake stappen doen bij minister Cals. Met betrekking tot de verkeersonvei ligheid in ons land werd medegedeeld, dat er in het le halfjaar 1953 557 doden werden geëist, d.i. 90 doden méér dan in de overeenkomstige periode van 1952 Het Verbond telt thans 130 aangeslo ten verenigingen en 270 consulaten; de volgende jaarvergadering wordt in Maastricht gehouden. In Amsterdam wordt de borrel duurder In Amsterdam zullen ingaande 1 Oc tober in de derde klas zaken jenever, koffie, bier en limonade met 3 tot 5 :eiit per consumptie duurder worden. Familieberichten uit andere bladen vaste hand werken van oude geniaal copiëren op het poreuze biscuit éénmaal gebakken, nog ongegla zuurd aardewerk), zijn meesters in hun vak. En de ontwerpers van het nieuwe aardewerk, waarbü de fantasie de vrije loop heeft, hebben zoals de expositie bewijst opmerkelijke resultaten be reikt, zowel in techniek als in artistiek opzicht. Ongeveer 50 jaar geleden is er bij „De Porceleyne Fles" ook nog de architecto nische productie gekomen. Gekleurde pa nelen van deze fabriek werden in 1900 op de Wereldtentoonstelling te Parijs met de „Grand Prix" bekroond. In de thans jubilerende „Porceleyne Fles" te Delft leeft nog een oud kunst ambacht voort, dat niet alleen artistiek, ook economisch van belang is voor land. Moge deze traditie nog lang blijven bestaan, zodat „De Porceleyne Fles" een voorbeeld zal blijven tfan de kunstzin van ons volk. Corn. Baaoski. over een en ander bleek trouwens over duidelijk, hoezeer de meningen van ds L. afweken van de traditionele reformatori sche opvattingen. /~iOK deze handelwijze van het modera- V"/ men van de P.K.V. doet vreemd aan. Terwijl het Breed Moderamen van de Ge nerale Synode in het voorjaar van dit jaar 1953 nog aan ds Loos berichtte, dat het een weder-optreden van hem niet verintvoord achtte en de Kerke raad verwarring en scheuring vrezend afkerig blijft van een door ds Loos zelf voorgestelde „geruisloze terugkeer", draagt het Breed moderamen van de P.K.V. nu ds Loos op, zijn ambtswerk te hervatten! Kan dit zo maar? Dit is de grote vraag, waarvoor de Kerk hier gesteld is. Kan een moderamen van een P.K.V. een ge meente een predikant opdringen, die noch door de wijkkerkeraad noch door de Cen trale Kerkeraad ener gemeente ge- In grote spanning zien wU uit, hoe deze zaak zal worden opgelost, terwijl wij ons bier onthouden van een beoordeling van de houding van ds Loos in deze voor de Hilversumse Hervormde gemeente zo uitermate pijnlijke zaak. VERLOOFD:N Ver s USA; J G de Thonai ison-Lafitte. de Bruijn-Slbenir r d Schalk-Schor Een der jongste kunstenaars van „De Porceleyne Fles" is hier bezig met het beschilderen van het aardewerk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 9