frote steekproef met een „Atoombombardement" ASSISTENT-ACCOUNTANT VAN DER HEEM N.V. LEIDSCHE COURANT ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1953 GRAND REPULSE BEGONNEN >rdt er niet Engeli jet de rust van onze troepen was het vanmorgen om vijf uur gedaan Ingeland duurder 25. ter het tongen nks de goed 30. tong f2.05 se legercorps begroeten dit alles met grote vreugde. „Wij hebben de mouwen opgestroopt", zeiden Twee officieren en dertig manschappen van de Koninklijke Landmacht zijn de oefenschool van het Amerikaanse leger Lampertheimer Wald bij Mann heim ondergebracht voor het volgen een korte cursus in verband met Navo- (Van onze §-redacteur) VRIJDAGAVOND - Op het ogenbl.k. dat dn geschreven wordt, houdt in het grote gebied tussen Hengelo en Nienburg a/d - iad tr in het Zuiden en Ter Apel en Oldenburg in het Noorden elke Neder- e soldaat als het ware de adem in. Nog enkele uren, en het grote aire steekspel, dat men. zoals bekend is, Grand Repulse heeft genoemd, beginnen. Er is een groot onderscheid tussen deze manoeuvres en die, b.v. vo ig jaar gehouden zijn. Stond toen alles vast volgens van te bepaalde gevechten en oefeningen, ditmaal is het een zgn. vrije slag dedlin van alles kan gebeuren. de heide In de directe omgeving itaat_ aUeen de contrólelelder van de gehele manoeuvre beoordelen. Waar 't om gaat Vannacht om 12 uur begon de oorlogs toestand. doch eerst om vijf uur vanmor gen gingen de Nordlaodse troepen een aantal landingen uitvoeren, tussen Olden burg en Delmenihorst. De commandant van de Noordlandse troepen moest een bruggenhoofd vormen. Mouwen omhoog De soldaiten van het eerste Nederland- nottenburg werd een model hoofd- opgeslagen voor de „director" e oefeningen, de Britse luitenant aal Sir James Kassels en voor de 3an van de scheidsrechtersorganisatie, w-ütltw generaal-majoor C. P. Jones. generaal Jones is onze enoot, generaal-majoor C. D. Toet. andant van de Zeven-December- ,officieren van de Zeven-December- zullen namelijk - iiéuwtje bij deze dsrechters optreden naast de Brit- Op deze manier komen de ervarin- die het eerste legerkorps en de 4e opdoen, ook de onderdelen "3 eger ten goede. Duizend man controle kamp op de Cnottenburgerheide is lete staf van Noordland Westland gevestigd. Noordland Vlaai partij, die de „landing uit over wij gisteren schreven, uitvoert. >00 kist ie bestaat uit Engelsen en Denen, de denkbeeldige Westlanders neraal A. T. C Opsomer bevelheb- 45 gul De staven der landen zijn onderge- I it in twee tenten. Daartussen staat 40 P immandantswagen van de chef staf ispoliti art i de Er i ie dirigerende generaal. troep weet niets van de andere, n de leider van de gehele oefening alles. zijn tent worden de verrichtingen ind htJbeide partijen van minuut tot minuut dat o teerd en aan de hand daarvan doel exami ontroller" zijn uitspraken. Hij doel de el oorlogstoestand ingaan en geeft "ind zijn aanwijzingen. voorbereiding van deze oefening di[(t in Mei van dit jaar begonnen en is van lt-gen. Kassels. heer s leiding zich iniet alleen uitstrekt kte df iet controleren van de gedragit 'Highs roepen, doch die tevens verschillen- Dokter inderpalen op de o lende zal leggen om hun geoefend- Het te beproe' er rekening gehouden met het aanvallende vliegtuigen atoom- nen kunnen afwerpen'op troepen- tntraties. De situatie, 'die dan oht- ujtl 1JV!^)od van getouwbaas sein tot staking tnö lij Jannink (Goor) rusten de weefgetouwen idat Jn de nacht van Donderdag op getouwbaas van de textiel- vrrtv 'ek Jannink en Co te Goor was over- utu I, is het 500 man tellende personeel iburg nnorgen in sit-down-staking gegaan, Ulang koesterde men allerlei grieven. a?c culmineerden in een tegenzin tegen enig op-de-klok-werken. De thans over- n «etouwbaas kon deze nieuwe werk- e wa e evenmin verkroppen. 1. dl directie het werk. waaraan door het per- el aanvankelijk voldaan werd. Toen _L er 's middags om drie uur het over- nog niet tot resultaten had geleid, opnieuw in staking, aldus De t 24 September wordit gehouden. Zij zullen sohijnaanvallen in groepsverband doen op marinebases en installaties langs de Rijn in de .Amerikaanse zone van Duits land. waarbij gebruik gemaakt wordt oefemiadingen en geluidseffecten. Ond«r zware regenbuien^s vanochtend om 5 uur precies de oefening Grand Re pulse begonnen. Met tussenpozen van tien minuten rukten de Noordlandse troepen uit hun concentratiegebied op. Met die tussenpozen gaven zij het tempo aan, dat ook bereikt zou zjjn indien zij per schip aangevoerd waren! Het duur de tot 9.15 vóór de „Westlandse" troepen bevel kregen om o pte rukken. Ook dat tijdsverschil is verklaarbaar. Voor nl. in Westland ontdekte, dat daar invasie gepleegd was, dienden enkele uren verloren te gaan. Gebruikmakend van de voorsprong hadden de voorposten van de Noordlanders inmiddels posities ingenomen tot aan Lingen aan de Hese Daarop zou zich de eerste aanval aan de Nederlandse troepen dienen te richten. MILITAIRE ACTIE BIJ DE OEFENING GRAND REPULSE Artsencongres in Scheve- ningen Het vijfde ledencongres van de Kon. Ned. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst zal van 8 tot en met 10 Oct in het Kurhaus Scheveningen worden gehouden. Donderdag S October zal de v:orzitter van de afdeling 's-Gravcnhage err omstreken, dr E. D. Hoelen, de con gresleden welkom heten, waarna het congres door de voorzitter van de maat schappij, prof. dr L. A. Hulst zal worden geopend; De eerste middagzitting wordt gesloten met een red? door de voorzitter „Medisch Nederland in interna tionaal verband". Diezelfde middag wor den de leden door het gemeentebestuur in het Gemeentemuseum ontvangen. Dr E. D. Hoelen, zal bij deze gelegenheid de schilderijententoonstelling, waarvoor de Aesculaappriis is uitgeloofd,.openen. Vrij dags en Zaterdags worden wetenschap pelijke bijeenkomsten gehouden. Vrijdags avonds geeft de Haagse Comedie de to neelvoorstelling „Waar blijf je, m'n kleine Sheba". Des Zaterdags wordt het congres besloten met een grote feest avond. Het bekende Amerikaanse radiosta tion W.R.U.L. te Boston, waarvoor tijdens de oorlog Hendrik van Loon zijn „praat jes" hield, is weer begonnen met de uit zending van wekelijkse programma's Suriname en de Nederlandse Antil len. et eerste wordt verzorgd door de heren Hendrik van Tuijll en George Merkelbach. Als het bevalt, hoopt men maal per week uitzendingen te ge- Effecten voor belastingen verzwegen Tegen de 32-jarige vertegenwoordiger M. J. van der N- uit Amsterdam is al daar vanmorgen een maand geëist. Van der N. was ten laste gelegd, dat hij in 1945 geen buitengewoon aangifte biljet had aangevraagd bij de inspectie oer belastingen voor het aangeven van zijn effectenbezit (groot ƒ33.500) en vooorts. dat hij op de aangiftebiljetten voor de inkomstenbelasting- -over 1947 en 1950 een verkeerd inkomen heeft vermeld, omdat hij dé inkomsten uit dit effectenbezit niet had opgegeven. EEN EIGEN EUROPA-VLAG De politieke commissie van de Raad van Europa heeft besloten, onmiddellijk een eigen Europa-vlag in gebruik te nemen, bestaande uit een «zuren veld met een kring van 15 gouden sterren. De Russen namen atoomproeven De Sowjet-Unie heeft in de afgelopen paar weken proeven genomen met ver scheidene nieuwe typen atoombommen, aldus heeft het Russische persbureau Tass bekendgemaaakt. Tass voegde er aan toe: De Sowjet- Unie wenst allerminst oorlog en strikte ■nationale controle op atoom wapens Zes weken geëist Belastingdienst voor 61.000 benadeeld Voor de Roermondsc rechtbank ls tegen de Venlose fabrikant H. S. 6 ken gevangenisstraf geëist wegens het verzwijgen van inkomsten voor de in komstenbelasting over de jaren 1946- 1950. In totaal waren f 100.000 niet ir de administratie- verantwoord. De be lasting op de verzwegen posten bedroeg f 61.000. Als motief gaf verdachte op, dat hij rond f 110.000 oorlogsschade zou hebben geleden waarvan hij nog bijna niets uitgekeerd had gekregen. Behalve de achterstallige f 61.000 ■moet de fabrikant nog een extra-be drag van f25 000 aan 'balasting betalen. Pyromaan bekent vijl brandstichtingen De branden die in. November 1952 e Januari 1953 hebben gewoed in twee dorpen bij Hoorn en waarvan men ver moedde dat zij opzettelijk waren ge sticht, zijn nu door de rijkspolitie tot klaarheid gebracht. De 21-jarige K. J. D. uit Zwaag werd nL Donderdag 'betrapt pp het stelen van lood. Bij het verhoor bekende hij 'tegenover de politie, niet alleen de diefstal te hebben gepleegd, maar ook de dader te zijn van drie branden ln Berkhout en twee in de fusthallen der veiling te Zwaag. D. is ter beschikking van de justitie gesteld. Zelfontbranding op de Celebes Lof voor kapitein van de Spaarnestroom De Raad voor de Scheepvaart te Am sterdam behandelde gisteren de oórzaak vafi' de brand in' de mail aan boord van het motorschip Celebes op 28 April'jl. Vier en twintig postzakken gingen bij de brand geheel verloren cn ruim 101) werden ernstig beschadigd. Een deel be stond uit diplomatieke mail van. Wash ington voor verschillende diplomatieke posten. De inspecteur voor de .scheep vaart achtte het mogelijk dat zelfont branding van zeer brandbare stoffen als brilmonturen en parfum in de mail de oorzaak van de brand is geweest. Hij vond dat de verzenders van de post zeer onvoorzichtig zijn geweest. „Een daad van uitstekend zeeman schap" noemde de inspecteur het optre den van kapitein R. P. Dros cn stuur man E. de Blauw die op 20 Maart het motorschip Spaarnestroom, dat na een aanvaring stuurloos in Het Kanaal rond dreef. behouden in Dover hebben bin nengebracht. Zuivel kwam in '52 10 pet boven garantieprijs De garantieprijs voor de zuivel is 1952 met 10 pet overschreden. Voor 1953 doet zich echter een dalènde tendens maar, aldus Was de voorzitter de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond, C. Th. E. Graaf van Lynden van Sanden- burg, gisteren op de algemene vergade- ing in Rotterdam, van mening: zal toch nog wel een of twee pet boven de- garantieprijs blijven. Spreker wet op, dat het ontwerp voor oen product schap voor zuiveb met betrekking tc xiële inhoud gereed is, doch werk- rs en werknemers het over één punt: het bestuur, niet eeas konden worden er de.onderhandelingen zijn afgebroken. De Kon. Ned. Zuivelbond zond eer telegram aan minister Mansholt, waarir geprotesteerd werd tegen de ongelijk heid in de toeslag op de consumptie-melk prijs. onder gelijktijdig verzoek dit ver schil zo spoedig mogelijk op te heffen. Middenstandsbank Een buitengewone aandeelhoudersver gadering der Nederlandsche Midden standsbank zal 5 October a.s, een wijzi ging der winstverdeling behandelen, waarbij na 5 pet primair dividend 20 pet •an het restant wordt gereserveerd. Ver- 'ölgens ontvangen commissarissen 10 pet :n de directie 10 pet, terwijl het over blijvende aan de aandeelhouders komt. commissarissen worden voorgedra gen prof. dr M. J. H. Smeets en de hec-r D Zwagerman te 's-Gravennage en de heer J. A. Dessing te Rotterdam. HZPC weerstaat het Ned- Mil. Zevental Alvorens Maandag a.s. naar Egypte te vertrekken, heeft het militaire zevental nog een laatste oefenwedstrijd gespeeld _tegen.de HZPC.. De „Mauritskade" was gisteravond uit stekend bezet en het publiek heeft van een spannende strijd bunnen genieten tussen 2 gelijkwaardiget teams, waarbij tot de laatste munuut niet; viel té zeggen.' Wie als overwinnaar het water zoii ver laten. Die is er dan ook niet gekomen, want de strijd eindigde gelijk 33. wat ook wel de juiste verhouding was. De eerste stormloop op de veste van de militairen leverde succes op voor Frits Smol, die keeper Fienee keurig passeerde 1—0. Onmiddellijk kwamen de militairen in het geweer. Deze aanval zou mislukt zijn, Har.s Stam vond dit een beetje en hielp de tegenstanders een hand je: 1—1. Fel werd verder geduelleerd. Interes sant waren de schermutselingen tussen Weij-kerke en Korevaar en tussen.- Smol Dick Ruimschotel. Even voor rust wist Korevaar Wcijkerke te verschalken en met de stand 12 konden -de rivalen uit gaan blazen. De Hagenaars zetten na rust een prach tige aanval op. die Frits Smol besloot met ongedachte gelijkmaker (22). Zw« gehinderd wistTtij de bal toch nog ach- •r de militaire keeper te plaatsen. Dit werd de militairen 'echter té mach tig. Stevig doorzetten "bracht succes >or Keizer: 23. Hevig werd verder gestreden, maar de invallen, werden door de resp. achter hoeden bezworen, tot uiteindelijk Frits Ruimschotel de gelijkmaker wist te pro duceren uit een corner van Frits' Smol (3—31. waarmee de eindstand kwam. Het le dameszeveni&f van de Haag. se moest een promotiewedstrijd spelen tegen ADZ (A'dam). het werd 44. Motoizesdaagse Ned. Vaasteam B nog zonder strafpunten Cor Langeveld moest (als tweede man) uitvallen Nederland heeft zijn tweede man in de Internationale motorzesdaagse in Tsjecho slowakije uit de strijd zién verdwijnen. ?en avontuurlijke rit. die begon met- lekke bezinetank en die eindigde een volkomen uitgebrande motor m op dc vierde dag voor Cor Lange veld uit Noordwijkerhouteen voortijdig einde aan het evenement. Naast dit min der prettige nieuws échter ook een ver heugende tijding: het Nederlandse vaas team b is. tezamen met zes andere ploe- nog steeds straf puntloos. Van onze 21 gestarte landgenoten zijn er nog 19 de. strijd, van wie 17 zonder, straf punten. Ondanks het stralende zomerweer de >n wierp de ganse dag van een wolke- re hemel haar stralcr. naar beneden heeft de vierde dag de rijders voor grote moeilijkheden geplaatst. Door de grote droogte moesten de deelnemers zich vrij wel door enorme stofwolken een weg banen, terwijl de motoren van de kei harde wegen ontzettend veel tè lijden hadden. Het aantal ploegen, dat nog mededingt naar de zilveren vaas. is inmiddels tot zeven gereduceerd. Engeland b moest nl. 10 strafpunten incasseren, omdat tien 13 minuten te laat bij een- tijdcontróle'bin nenkwam. Nederland b (Piet Knijnen- burg, Priem-.'jRcwenherg.-^n Martien den Haan)Tsjechoslowakijea-en.b, Duitsland." Polen b, Zwdden b->ên Engeland a -hebben zich tot'nu toe strafpuntloos- weten te handhaven. Bij de trophy-teams heeft Engeland met 0 strafpunten nog steeds de leiding, gevolgd door Tsjechoslowakije (1), Duitsland (200), Zweden (300) en Hongarije (603). Arsenal koopt Tommy Lawton Tommy Lawton, de vroegere midvoor an het Engels elftal, heeft een contract getekend, waarmee hij zich aan Arsenal heeft verbonden. Hij zal vanmiddag in de edstrijd tegen Manchester City de Lon- ense aanval leiden. Belgische coureur gedood Tijdens dc training voor de grote prijs an Modena is de Belgische autocoureur aron Charles de Tornaco dodelijk ongelukt. De gemeenteraadsverkiezing ln Brouwershaven wordt op 11 November gehouden. SASSENHE1M Dokte rsdienst De Zondagsdienst der huisartsen wordt morgen waargenomen door dokter Horre- Burgerlyke stand GEBOREN: Adrianus J M. z v C G Rotteveel en K J C van Dijk. Juliana- laan 73; Jacobus J P. z v J C van der Vlugt en J G van Velzen, Kastanjelaan 15. •ONDERTROUWD: A. F. van Vlijmen. 29 j, Haarlem en J Verheijen, 26 j, Willem Warnaarlaan 62. GETROUWD: J. Bootsman. Haarlem mermeer en R C T van der Vis, Hoofd- Granen-veevoeders (Bericht van de Fa. A. Makkreel, makelaar ih granen te Rotterdam) Voor het eerst sinds weken was het aanbod van Amerikaanse mais groter dan de directe vraag. Het binnenland had zich reeds uit stomende boten voorzien. Nu nog onverkocht werd aangeboden, bleek er niet voldoende opname. De prijzen liepen plotseling flink terug, doch op het verlaagde niveau kwam er wraag van Belgische zijde waardoor aan onze markt een goede steun werd ver- leénd. Ook voor stomende posities be stond er attentie van het buitenland. Hogere Amerikaanse koersen leidden ook tot een vastere stemming. Spoedig verwachte La Platamais werd tijdelijk goedkoper afgedaan. De belangstelling voor gerst concentreert zich thans voornamelijk op La Plata- gerst, welke soort echter eerst ever een maand te Rotterdam verwacht kan wor den. Tot zolang zal men nog op het ver bruik van Irakgerst zijn aangewezen. De prijzen van alle gerstsoorten onder gingen nagenoeg geen verandering. In La Platarogge vallen nog verschil lende zaken van oude geregistreerde contracten te vermelden. De offertes van La Platahaver op najaarsaflading kwa men geregeld iets lager af. Spoedige im- port-haver wordt niet aangeboden. Van Russische haver zijn alleen de lichtere soorten iets lager te koop. Canadese' Amerikaanse boekweit op Oct /Nov. afla ding onderging een flinke verlaging Inlandse zomergerst was goed prijs houdend. Onze Zuiderburen waren regel matig als kopers op de markt voor goede kwaliteiten zomergerst. Inlandse rogge werd goedkoper afgedaan, vooral de latere leveringen. Ook gepunte kip- penhaver op levering was zwakker ge disponeerd. Ai en toe komen kleine partijtjes Noord-Afrikaanse voer- erwten aan de markt op spoedige afla ding, welke steeds vlot worden opgeno men. In paardebonen ging af en toe het eèn en ander om. Woensdag 23 September wordt de teri mijnmarkt in granen geopend. Voorlopig zullen alleen contracten mais kunnen worden afgesloten. 8—11 bospeen seiaerij 6—1Z.2U radijs 4.40—5.20 pet 2.50— 3.10 xvaspeen 8—1! rood 8.20 uie: herenbonen 59—60 groen 8.30—8.50 pe RIJNSBURG. 18 Sept Veilingov< 100 betaald. Beste enkele asters waren nog behoorlijk aan de prijs met f 1,10 per 100. evenals goede dubbele. Goede gla diolen werkelijk beste Leeuwenhorst m. vonden kopers voor f 3.50 per 100. LEIDEN. 18 Augustus. Groentevei ling: rode kool 99.70—11.40; gele kool 9.30 10.50; groene kool 8.8011.20; prei 89; kroten 5—6; uien 4—5.80; peen 7.20—10; andijvie 6—12.10; appelen 5—46: peren 8; druiven 8292; snijbonen 27110; stok- bonen 4884; pronkbonen 1223; stam- bonen 71—74; spinazie 3035; tomaten 2024; augurken 5—80; komkommers 8 23; bloemkool 8—24; meloenen 1047; sla 2.60—9.80; peen 2.90—8; peterselie 2.50—3.70: selderij 3.40—7.70. KATWIJK AAN DEN RIJN. 18 Scpt -roentenveiling: Bloemkool I 1524 II 815 sla 260—470 per 100 stuks; waspeen I 8—15 essebonen 38— i 16—32 kroten aoeg gooien. Chrysa vordt aangevoerd twaliteit reeds afgi ser bos. Geplozen 1 stijver, er 2 t I 2.80 dan 1.80. Helianthen Idocn het verre besj. kwaliteit.', waarvoor vorige week 4 werd betaald, moest het nu stellen 1.20. Asters enkel van 40—60 cn dubbel van. 80120. RIJNSBURG. 18 Sept. Overzicht Flora. De „baisse" duurt voort. Want vanmorgen waren de bloemen nog veel lager in prijs dam de afgelopen week het geval is geweest, en toen hadden de kwe kers al niet bepaald reden om van vreug de de vlag uit te steken.... Catch worth moest al enorm best zijn om rond f 0.25 per bos te noteren. Een partijtje, dat niet aan de lage kant was. werd afgedrukt op acht centen per bos! Bronze Wendy, waarop weinig of niets aan te merken was. verkreeg de afbraakprijs van f 0.10 per bos. terwijl Yellow Wendy tussen f 0.15 en f 0.20 lag. September Yellow werd met f 0.25 tot f 0.30 gewaardeerd. Samaria en Stella rond f 0.40. terwijl ex tra mooie White en Cream Shirley dan nog rond f 0,50 per bos haalden. Mos quito werd verkocht voor f 0,15 tot f 0,20. Bright Day werd beduidend hoger ge waardeerd. De kwekers van geplozen chrysanten waren helemaal in een mi neurstemming. Day Dream. Yellow Co- Millersdale enz. brachten niet meer an van f 4 tot hoogstens f 8 per 100. Helianthus werd net f 0,80 tot f 1.30 per 8—15 groene kool 600—880 rode kool 1120—1150 spinazie 3040 breekpeen 620640 kervel 210—320 breekpeen 440—520 prei 1290—1410 alles per 100 kg; bospeen 18—23 selderij 450— 660 netersclie 270310 alles per 100 bos. TER AAR. 18 Sept. Groenteveiling Snijbonen 2.40—2.70 idem B 2.00 kassnijbonen 5.00—8 60 idem stek 2.60—3,60 stamprinsen- B 6 andijvie 6—11 kool 7—9 rode kool lO'uicn 4—8 kroten 5—8 aardappelen 10 alles per kg; witte kool 3,50 per 100 kg; stoof sla 65 per kist; sla I 511 Idem II 3—5 bloemkool 24—38 idem II 12—23 Idem III 8—11 komkommers 10—16 knolsel derij 3 alles per bos; bospeen 9 radijs 4 al les per bos; peren: Beurré Hardy 32 stoof peren 10 per kg; druiven 28 per half kg: meloenen 13—58 per stuk. IJMUIDEN. 19 Sept. Prijzen van gisteren Heilbot 3.60—2.70 gr tong 4.35—3.60 grm tong 2,15—1,92 kim tong 2.01—1,78 kl tong I 1,67—1.68 kl tong II 1.37—1,20 tarbot I 3.30 per kg; !"- - i schol 55—45 kl schol I gul 41—32 kl gul 2. kg; gr kabeljauw 256—152. Totale 1 7200 kisten. KATWIJK AAN ZEE. 19 Sept. Afslag f 30.40; volle haring 33.70—35.20; st f 30—32.60. KATWIJK AAN ZEE. 19 Sept. aangevoerd: 2002 kantjes. Aan de Ni maatjesharing f 28—30.50; volle haring f 33,90 —35.40; steurharing f 28.10—35.30; ijle haring -23. KW 138.KW 54. KW 29; Trawlvisserij; K 178-60 k KW 54—40 k KW KW 168—60 k KW 9—10 k 1 de KW 15. KW 48 KW 67; Gemiddelde vangsten; vleetvlaeei 26 kantjes; trawlvisserij 46 k IJMUIDEN. 19 Sept. - 1 trawler23.700; YM 39.«.«w. 123—9070 KW 41—750 KW 85—470 KW 166— 3040 YM 204—2100 YM 75—620; kotters: KW 128—860 KW 189—440 KW 60-1200 KW 35— 1940 KW 92—1900 YM 11—3010 YM 7—340 YM 31850 AM 17—6050 WR 67—3060 HD 87—7250 HD 125—3450. SCHEVENINGEN, 19 Sept. Vangstbe- Sch 87 Sch 245—2 k Sch 248- k Sch 254—10 k Sch 341—15 k f 22 k t —102 k Sch 2 s Sch 56—73 k Sch 1 402— 32—85 k Sch 40—60 k Sch 48—35 k Sch 4 75 fc Sch 51—IS k Sch 99—32 k Sch 132—78 k Sch '189—40 k Sch 233—50 k Sch 247—2 k Sch 262—17 k Sch 285—2 k Sch 2—50 k Sch 5—2 k Sch 9—30 k Sch 19—75 k Sch 25—17 k Sch 30 0 k Sch 35—75 k nog 10 netten Sch 37 nog 35 mijl Sch 45—100 k Sch 69—17 k Sch 84— 4 k Sch 130—12 k Sch 250—10 k Sch 297—5 k Sch 310—85 k Sch 312—15 k Sch 399—10 k Sch 36—100 k Sch 107- i 89—10 k Sch 103—2 k S -40 k Sch 128—40 Sch 180—3 k Sch 242—0 k r - 14—34 k Sch 21—100 k 15 k Sch 110—2 k Sch 121-85 k Sch 302—12 k Sch 333—85 kantjes. Binnen te Scheveningen: Sch 1534 lasti •el; Sch 97—30 last i verse en 250 kisten makreel; Sch 6—36 last en 200 kisten verse cn 200 kisten makreel; YM -38—1300 kisten verse haring. Prijzen: grote tong 3.79—3.90 mlddeltcmg 185—2 kleine tong 1.28—1.60 tarbot I 2.90- 3.50 tarbot II 1,60—2 tarbot III 1—1.30 tarbot t II 0.65—0.75 alles per kg; «rsoneel gevraagd nette jongen, leeft. 16 jaar. Prettige werk- Strijkinr. W. A. Buitenruststraat 2A. sisoneel aangeb. Net meisje b.z.a. voor de genuren. Liefst omgev. wijk of Oegstgeest. Br. *190 aan Agent N.L.Crt. d. Bosch te Rij-nsburg. Icisje b.z.a. als verkoop- in luxe zaak. Enige ja- 1 ervaring. Br. No. 9523 ,11 Blad. j, Gedipl. coupeuse „Coupe ionaal", z.z.g.g. in atelier dergelijke, voor 3 a 4 enhifen per week. Br. onder aan boekh. v. <f Vei|. Katwijk aan Zee. 'e koop aangeb. g. st. z. crème kinder- «en. Tevens donk iterjas. maat 48, i.g.st. Te of brieven onder tjo aan agent N.L.Crt. A. Bosch te Rijnsburg. Zwarte Duitse plano in ie staat. Br. No. 9521 ognft Blad. 01 Ovale zwarte kachel met jg it achter en onder. Te- een grote eiken kap te koop f 13. Burg. imanstraat 9. Rijnsbure. Perzisch kleed, haard. p| Mfmach., fraai Perz. Hifed 2x3 m, haarden. hek. radio's, kolenfor- gasfornuizen, baden, srs. radio's, binnenkas- antieke kastjes, bu- J ux. boekenkasten. Nieu- Rijn 60, tegenover Wa- Mfcteeg. Tel. 22150. ~!!1 Wit etnaille kolenfoniuls. Dillenburgerstr. 22. den. Dakpannen. Te koop en blauwe Tuiles du d Oud-Hollandse en jl b. Hollandse pannen ge- j !l nieuw. Aann. en Hand. j; Ir. Nic. v. d. Akker. Mie- Zoeterwoude. Aangeboden mooie keu kenkastjes, aanrechtfrontjes. dakkapelkozijnen. meter- kastjes, houten hekjes enz. enz. Aann. en Hand.bedr. Nic. v. d. Akker. Korevaar- str. 31. Leiden. 0 Hout. Binten, battings, vloerhout, kraalhöut, regels, latten enz. enz. ramen met en zonder kozijnen. Nic. v. d. Akker, Miening 33. Zoe terwoude. 0 Pracht zwarte mantel als nieuw f 45. zwart zijden ja pon nieuw f 20. kamerlamp f 8. eiken theekastje f 10. mooi theeblad f 5. Leidse- weg 552. bij grote Vink. 0 Naaimachine te koop, in pracht salonkast. uitsteken de staat. Tevens een hand naaimachine. Te zien. Ma- rijkestraat 11, Sassenheim. Te koop gevraagd 0 Orgels, defect -geen be zwaar. Brieven Jac. van Beelen. Annastmaat 25. Kat wijk aan Zee. 0 In g. st. z. tussenmeter voor gas en electrici'tert. G. van Delft. Voorhouterweg 6, Rijneburg. 0 Siert. verg. A. en B. War me en koude kas, bak en warenhuis. Groentent. ver gunning. C.V. N. Bakker Hz. Roelofarendsveen. Telefoon 487-1713. w Wij kopen alle soorten boeken. Romans. Tijdschrif- J. Borsboom, Oude Rijn 23. Tel. 21876. Wie wil zjjn boerderij verkopen en er als pachter opblijven. Br. No. 9525 Bur Blad. 0 Een in goede staat zijn de step. Aanb. Verbeek. Oranjelaan 12. Oegstgeest. Gevraagd: Een Pedaal orgel met twee klavieren en windmachine, voor studie. Inlichtingen met vermel ding van merk, prijs, namen der registers enz. schrifte lijk onder No. R 6732 Bur. Blad. Te huur gevraagd J Tehuis gezocht in goed Christelijk gezin voor arbei dersjongen die werk heeft. 6 Dagen volle kost. Liefst bij gepensionneerd politie beambte of jeugdleider. Br. No. 9519 Bur. Blad. 0 Twee 5e j. med. studen ten zoeken samen 2 kamers, event .centr. verw.. gestoff. en/of gem. z. pension. No. 9517 Bur. Blad. 0 Gemeub. zit-slaapkamer gezocht, zondier pension, dooi student van Ger. huize. Zon dags meestal afwezig. Brie ven met prijsopg. onder r" 30602 bur. blad. Te huur aangeb. 0 Gemeub. zit-slaapkamer in Katwijk aangeboden, met huiselijk verkeer, .voor on derwijzeres. Ned. Hcrv. Br. no 9531 bur. blad. Woningruil Noordeinde. Gevraagd heel huis, liefst Prof.wijk of om geving voor gezin, bestaande uit 5 personen. Brieven r 9530 bur. van dit blad. 0 Aangeb.: groot bovenhui bev. 6 kamers, zolder, vooi cn achterbalcon, op nette stand. Ruilen 'voor heel huis of bovenhuis iets kleiner Br. No. 9520 Bur. Blad. Diversen 0 Monopoly. Nederlandse uitgave. Het spel der spe len. Een prachtig gezel- schap-spel voor jong en oud. Onderhoudend, spannend, leerzaam, amusant. Prijs zes gulden. Voorts vele andere spelen. Papierhandel Pad denburg. Nieuwe Rijn 11. Orgels, Piano's grote sor tering. Vraagt prijslijst. Boots Piano en Orgelhan- del. Bodegraven, Tel. 141. Schaakver. .Leithen". II.H. Schakers. On.-.e Spccl- id is iedere Maandag- id in de fraaie cantine de N.V, Sajetfabrieken Clos <Sc Leembruggen, Lange Mare 28A. Aanvang Schaakver. „Leithen". H.H. Schakers. Onze speel avond is iedere Maandag- ivond in de fraaie cantine ?an de N.V. Sajetfabrieken Clos Leembruggen. Lange Mare 28A. Aanvang 0 Engels Voor emigranten en niet-emigranten, voor be ginners en gevorderden. Bij werken van scholieren enz. Mevr. Lambooy, Hoge Rijn dijk 3 (bij Plantage), Telef. 22011. Leiden. 0 Herenhoeden stomen, mo delleren. nieuw lint, nieuw leer. Ook vergroten of kleinen. Voor vakwerk: Van Velsen. Hoedenkliniek, Don- kersteeg No. 3. 0 Invalide-wagens. Alle mo dellen Invalidewagens, o.a. wandel-, huiskamer-, zelf- beweegbare en motorwagens Carrierhuis Gebr. Huisma.n, Hogewoerd 6668, Tel. 22962 0 Vleessnjjmachincs, snel wegers. kasregisters, eleetr. gehakt- en eleetr. koffie molens bij Leeuwenburgh, Goudse Singel 47, Tel. 25995. Rotterdam. 40 tot 50 procent goedkoper en volle garantie. 0 Dames uw oude hoed als nieuw vervormd v.a. ƒ2,50, Uw hoed garneren wij met tule. Klaar terwijl u wacht, ƒ1.-. De Groot v. Egmond, Haarlemmerstraat 145147. 0 Wasmachincvcrhuurin- richting „Hoovi". Wilt U zeker zijn van een goede machine,, bezorging op tijd Service? Dan bij „Hoovi" bestellen! Stadhouderslaan 16. Tel 22182. 0 Agent van Berinl. Cycle- Mosquito en Foxynettc. Voorradig alle onderdelen. Speciale reparatie-inrichting aangesl. Financierlngs Inst. J. Stam, voorheen Karpes. Terweeweg'60. Tel. 23815. 0 Haardkachel, kachels, eiken cylinder-bureau, eiken rookstoel met kussesn. 6 eiken stoelen. 1 pers. eiken ledikant m. Auping spiraal. 1 pers. Engelse ledikanten, koffers. 1 pers. opktèipbed Koopt hele en gedeelte lijke inboedels, v. Pluvm Jr. Morsstraat 54. Tel. 30008 0 Er is maar één Fcestarti- kelenzaak van de Volle Neef de Diefsteeg. waar voor ieder feest van alles ver-, krijgbaar is tegen billijke prijzen. Let op ons gooc^el- nieuws. NASH CHEVROLET 6 pers. 6 pers. VOLKSWAGEN huurt U bij „R IJ N K A" Ook het juiste adres voor het stallen van- Uw auto. Oosterstraat 2c. tel. 31493 b.g.g. 25866 0 In het kinderwagenhuls Dc Ooievaar vindt U een geweldige sortering In kin derwagens. wandelwagens, kinderledikantjes, kinder boxen, kinderstoelen, baby speelgoed, sponsen, zemen dweilen, borstelwaren. enz. De Ooievaar. Janvossensteeg 37. Telefoon 25354. 0 Gladiolen drogen, nog ge legenheid aangeboden in onze sneldroog - inrichting. Proefondervindelijk bewe zen het beste voor de zondheid van Uw gladiolen. H. K. v. Klaveren. Rijns burg, tel. 2995. 0 Het aanschaffen van een goed horloge is duur. Wij helpen U met onze gemak kelijke betalingsvoorwaar den. Schrijf een briefje er een onzer mensen komt met een Uitgebreide collectie. Br. No. 9516 Bur. Blad. 0 Prima grasmachine, eleetr. wasmachine met wringer, divanbedden, kasten, ledi kanten. ameublementen. eiken en old-finish schuif tafels. matrassen, kleden, vloerzeil, bureaux; haarden, kachels, kinderwagens, pij pen. elebogen. vuurspecie. Koopt inboedels. Pluym, Hogewoerd. Tel. 21266 0 Teken- en Schilderacade mie Ars Aeinula Naturae. Inschrijving van nieuwe cur sisten voor model-, schilder en tekenlessen. Prospectus verkrijgbaar bij de heren Spijker. Gangetje 1; Vol- kens. Stieltjesstraat 37 en Bergman. Rapenburg 112. Zoutloos of zoutarm dieet? Wij kunnen U helpen aan vele smakelijke zout loze artikelen. Pindakaas, smeerkaas, plantenmargari- ne. dieetzout. gistextract. crackers, sanovit'e. matzes, volkorenbrood, ontbijtkoek, sportbeschuit. beschuit, lite ratuur. Reformhuis Ligt- hart, Terweeweg 84, Oegst- 0 Muziekliefhebbers! Popu laire gram.platen van f 0.50 af, koffergram. van f 20 af. Philips radio's van f 25 af. Eleetr. motoren, gew. moto ren, veren, radio's lampen en onderdelen, luidsprekers. 1 accordeons, naalden, Jan vossensteeg 41. Leiden. 0 Schaakver. „Leithen". H.H. Schakers. Onze speel avond is iedere Maandag avond in de fraaie cantine van de N.V. Sajetfabrieken P. Clos Leembruggen. Lange Mare 28A. Aanvang 0 Studeer techniek thuis. Stel U. voor u beslist, eerst op de hoogte van de talrijke mogelijkheden, die u worden geboden door het Koninklijk Teehnicum P.B.N.A. Vraag vóór alles kosteloze toezen ding van de brochure KIJK VOORUIT aan het Konink lijk Teehnicum P.B.N.A. Arnhem, Velperbt. sl. 761. 0 Heeft U minder prettige ervaringen? Probeer het dan eens bij ons. Wij geven 1 betrouwbare voorlichting hebben grote keuze Zwit serse merkhorloges voor elke beurs. Uurwerkkliniek Lage Rijndijk 8. Leiden's beste speciaalzaak. 0 Wij repareren: gebroken porselein, Saksische groepen, antieke borden, beelden, ko perwerk, tin, enz. Inkoop v. alle soorten porselein, an tiek, meubels, goud, zilver, enz. Bremmer, Haarlemmer straat 99. ingang Goegerrit- steeg 1. Telefoon 22791. 0 Kret's Erkende Bonds autorijschool. Nieuwste Les- s f 4.50 per uur f 4.50. Halen en brengen gratis. Ver huur van auto zonder chauf feur f 20 per dag. Tel. S0429 Gerrit v. d. Laanstraat 4 Leiden. 0 Autorijles - Citaxbedrijf Spelle opleiding rijbewijs, motorles en verkeerswet inbegrepen, nieuwe ver warmde lesauto's ƒ5.- per lesuur. Gedipl. instr. Taxi's dag en nacht beschikbaar. Marks. Morsstr. 60a. Telef. 26584. Parkstr. 5a. Tel. 22513. 0 Man. man. wat wordt ons bed toch dun Ja. vrouw, dat moeten we eens laten bijvullen rrtet prima Java- kapok. Maar dan natuurlijk bij Snijders' kapok- en ma- trassenfabriek, Haarlemmer straat 81, Telefoon 22580. Het CENTRAAL BUREAU VOOR VERIFICATIE EN FINANCIËLE ADVIEZEN der VERENIGING VAN NEDERLANDSE GEMEENTEN, Paleisstraat 5 te 's-Gra- venhage, vraagt: BEGINNEND in de rang van ass. verificateur A, voor de standplaats Leiden. Salarisgrenzen (exclusief alle toeslagen): 1360.2.340.- Vereislen: Einddiploma H.B.S. 5. jaar en praktijk-diploma boekhouden. DIENSTBODEN en MEISJES VOOR DE MANGELKAMER Aanmelden bij de Portier op Maandag en Dinsdag a.s. (21 en 22 September) tussen 3—5 uur 's middags, terwijl ook sollicitatieformulieren verkrijgbaar zijn bij de afdeling Administratie. SPANJE Verlengt Uw zomermaander heerlijke reis naar SPANJE 23 dg. per autocar, r MAROKKO 23 'dg. 1 t Rabat! Casa Blai rek 5 Oct. «30.— a. Marra- 830.— SICILIË met verblijf in Taormina. pracht 1.... 20 dg. Elke Maandag in Oct. 630.- ITALIE met Napels. Caprl. 20 dg., elke Maandag In Oct. 530.— i KRETA 20 dg., elke Maandag INTROPA, Bosseweg 165 - Tel. 24763 - Tilburg 0 Pijnlijke voeten? Volledi ge behandeling fl,25, bij U thuis ƒ1,50. Bij abonnement (5 x) resp. ƒ5.- en 6,25. Pe dicure, manicure, sportmas seur. Steunzolen naar maat J. M. Heijn Jr. Haagweg 216, Leiden. Tel. 20554. Behande ling volgens afspraak. 0 „Roslne" geeft de hoogste prijs voor goud, zilver en juwelen. Grote keuze in verlovingsringen, gouden, zilveren en verzilverde ar tikelen Het adres voor alle reparatlën en uurwerken Steenstraat 16. tel. 26854. 0 Bromfietsenverhuur Kapteyn Mobylette (model '53). G. M. F. Boy (zeer snel) en dè nieuwste Solex. Voor Zondag, Zaterdagavond ha len. Grootste bromfiets-ver huur. Halte (tram en stads bus). Prof.wijk. T. v. d. Sluis. Zeemanlaan 39, Tel. K 1710- 2628 L 0 Brillen. A. J. Verheul. Erk. Opticien. Haarlemmer straat 86. Levert (J elk ge wenst montuur en glaien Gemakkelijke betallngscond Ziekenfondsleden krijgen ge- 1 korting. king mal voorzieningen, meld» U dan bij de Afdeling Arbeid, Maanweg 256 Den Haag. US.r. «wkdag 9 11 Nr ,.m. «n Dm.d.t. M Do-d.r- d«9«.ond 1*IH> 7 «n ha» 8 a m. I* ar faUfanhaid lol aanmaldlit|. FA8RIKANTE VAN 06 ERRES RADIOTOESTELLEN EN HUISHOUDELIJKE APPARATEN, TELEVISIE-TOESTELLEN, SOLEX-MOTOREN ETC Ta baralken p. gala fram (uitstappen eindpunt Voorburg) Losse gedroogde visjes I# Laat toch die houten pa- de kat. Lust elke kat nelen eruit slaan en glas-in- /er 250 gr 35 ct lood inmaken. Het brengt Vlielands Zaadhandel, Nwe licht en sfeer In Uw wnnin» Rite 50 Turfmolm »oor Vph?. droge .kattenbak. Jvery low. Geeregracht 33.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 7