«e Bloemlust verlangt niet terug naar verbrande hal Wordt faillissement Avifauna spoedig opgeheven? Vangsten van vleetviss^j blijven slecht BAKKERSLEERLING TAXI v. RIJN NIEÜWE LEIDSCHE COÜBANT ZATEHDAG 19 SEPTEMB1 Als een Phoenix Nieuwe showruimte veel doelmatiger dan oude Als alles volgens de plannen gaat verlopen en het ziet er naar uit, dat dit inderdaad het geval zal zijn dan mag de stichting Bloemlust te Lisse ongeveer half December een zware zucht van verlichting slaken. Want om streeks die tijd is niet alleen de tentoonstellingshal als een Phoenix uit de as herrezen, maar heeft men tevens een showruimte, die de vorige vele malen overtreft in doelmatigheid! U vindt tassen de betonmolens, de krui wagens en de stapels stenen, de heer P. Leeuwen, één der directe de H.B.G.. de grote Lissese bollenveillng, in welker gebouwen de stichting Bloem lust al jaren een gastvrij onderdak vindt En de heer Van Leeuwen vertelt U, dat de stichting Bloemlust het min of meei voor het zeggen had. hoe men het ge bouw wenste in te delen, enz. De H.B.G.- directie had namelijk onmiddellijk na de brand de bestuursleden van Bloemlust ge vraagd de plannen te komen besprekt En de heren gelijk maar gevraagd wel onvervulde wensen ze nu eigenlijk hadden wat de vorige showruimte betrof. Dan kon men hiermee bij de herbouw gelijk rekening houden. Er waren uiteraard nogal wat wen Want het mag dan zo zijn. dat men tijds aan één der drie loodsen van H.B.G. voor dit doel het nodige liet t timmeren, het gebouw was daar jaren leden neergezet om manden met bollen in op te slaan en niet om er driemaal per winter een grootscheepse bloemententoonstelling in op te voeren. Zo was er geen overdaad aan licht moest het stichtingsbestuur voor de ont vangst van „hoge" gasten gebruik maken van een der H.B.G.-kantoren, wat beide partijen bezwaren had; kon op de topdagen slechts dan in het re rant komen, wanneer men vrolijk c. kaars tenen oarkeerde: was de ventilatie niet je-van-hèt; kortom: er waren vele gebreken. Het Bloemlust-bestuur diende dus verlanglijst in bij de H.B.G.-directii zo gaat de heer Van Leeuwen verder, toen zijn later in nauwe samenwerking de bouwplannen opgesteld en verder uit gewerkt door het architectenbureau Paar- dekooper en Barnhoorn. Bloemlust krijgt nu, naar de mening var de H.B.G.-directie, een showruimte, die nqpit beter en doelmatiger had kunnen zijn. Ook niet wanneer de stichting Bloemlust voor eigen rekening een spe ciale showruimte had laten bouwen. Het behoeft geen betoog, dat alle be zwaren. die aan de oude Bloemlusthal kleefden, bij de bouw van de nieuwe van de kaart zijn geveegd Er zijn belangrijk meer ramen in, terwijl het gebouw te' ..airconditioned" wordt. Het rookverbod tijdens de tentoonstelling behoort tot het verleden. Verder wordt het restaurant veel groter. Aan de wegzijde komt een kantoor voor het Bloemlust-bestuur. dat door een glazen wand van het restaurant is gescheiden. De ingang komt weer in het midden. Dat was ook in de oude zaal het geval. Maar die „oude" ingang kon allergemeenst tochten. Dank zij de nodige zwaaideuren zal dat nu niet meer het ge val zijn. Opvallende gevel Niet alleen wat de inrichting betreft gaat men er op alle fronten op vooruit, maar ook wat het „gezicht" van de zaal betreft. Het front van de oude hal was niet bepaald indrukwekkend. Maar dat van de nieuwe wordt het wél. Onder meer wordt de gevel tweemaal zo hoog als die van de twee belendende loodsen resp. dertien en zes en een halve meter hoogen bovendien springt de gehele gevel zeventig k tachtig centimeter naa voren. Mede doordat normale venster zijn aangebracht, zal dit gebouw min o meer „apart" staan en ongetwijfeld domi Waarom men zo hoog bouwt? Wel. de mynzaal. waar de veilingklok draalt, was in de nieuwe loods I een lelijke sta-in-de-weg. En nu men toch grootscheeps aan het bouwen moest, meende de H.B.G.-directie ook dit euvel maar te moeten opruimen en besloot men boven het Bloemlüst- kantoor en -restaurant een nieuwe münzaal te laten bouwen over de ge hele breedte van het gebouw. Konden er in de oude mijnzaal 190 koop lustigen een plaatsje vinden, in de nieuwe kan men er ruim 250 een zetel aanbieden. Deze mijnzaal wordt van drie kanten van daglicht voorzien en zes en een halve meter hoog! Geen luxe als men bedenkt, dat in deze mijnzalen nogal eens een on vervalst nevelgordün van tabaksrook pleegt te hangen Zo zal rond half December de H.B.G. een gebouwencomplex rijk zijn dat er zijn mag en Bloemlust een showruimte, die bij zijn standing past! VALKENBURG Rijnlandse Betonmij opende laboratorium Gistermiddag is onder grote belang stelling het nieuwe laboratorium van de Rijnlandse betonmaatschappij geopend. De ex-directeur, de heer D. Huurman jr, sprak de feestrede uit. Hij liet personen, die bij de bouw betrokken waren, de revue passeren Burgemeester Van dér Harst hees der het spelen van het Wilhelmus de vlag. De burgemeestér wees in eén spraak op de harmonie, die tussen be drijf en gemeente bestaat. Daarom noemde hij het openingsfeest ook het feest van de gemeente zelf. Een van de werknemers, de heer H. Boon, richtte zich namens het fabrieks- personeel tot de directie. Daarna onthulde mevr. Huurman een door het personeel aangeboden gedenk plaat als symbool van de goede standhouding tussen werkgever werknemer. Verder werd nog gesproken door de directeur, de heer D. Huurman. Na de toespraken werden de genodig den rondgeleid in het laboratorium door de chef daörvan. de heer Vermeij. ALPHEN AAN DEN RIJN Familie Van den Brink herhaalt belofte: ieder 't zijne Onder presidium van de recbter-commJwaxis mr U. W. H. Stheenian is in het Paleis van Justitie te Amsterdam de verificatievergadering gehouden van de cre diteurs van Avifauna. Als raadsman van de heer G. van den Brink, directeur de Sï.V. Britimü. die het vogelpark exploiteerde, las mr W. M. J. Russell een w voorstel voor, dat enkele dagen geleden reeds is voorgelegd aan de credi- ring werd het programma voor de komen de winter vastgesteld. Brandweeroefening Woensdagavond hield de brandweer van deze gemeente een oefening in de nabij heid van de molen. Vier slangen werden ingeschakeld De oefening trok vo veel belangstelling van de jeugd. Op zeker ogenblik liet de sluiting van eei slang los. waardoor enkele leden van di brandweer een nat pak opliepen. Burgerlijke stand Geboren: Anna C.. dr v. G. Th. Kootei i M. M. C. Versteegen. Oned.ertrouwd: J. Blonk, 22 jr en D. var Veen, 23 jr. Schrift en Historie Gisteravond vergaderde de A.R. propa- gandaclub Schrift en Historie in he schoollokaal. Na opening en jaarverslag werden huishoudelijke zaken geregeld. De voorzitter hield een beschouwing ov< troonrede. In dit seizoen wordt wet Vrijdagavond om de veertien dagen Burgerlijke stand Geboren: Tonnie. z. v. Jac. Pos t Bregman, Molenstraat 200. Haags Gerechtshol De vergiftigingszaak te Katwijk Het Haagse gerechtshof heeft gister ochtend1 de 38-jarige apothekersassistent uit Leiden, die schuldig werd geacht aan het medeplegen van het misdrijf dood door schuld wegens nalatig en geloos handelen in een Ka-twijkse apo theek, veroordeeld tot een hechtenisstraf van een maand. Zoals men zich zal her inneren. raakte in de Katwijkse apotheek een vergiftig poeder in een doosje poe ders. voor een kind bestemd. Dit kind overleed door het innemen van dit giftige poeder. De uit Sassenheim afkomstige a tente werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Tegen haar was een v assistent een gevangenisstraf van maand en f 100 boete geëist, tegen de assistent eeng evangenisstraf van cc maand, welke eis nu dus is bevestigd. Zwaardere straf voor vertegenwoordiger Een 43-jarige vertegenwoordiger Voorschoten was in eerste instantie oordeeld tot zes maanden gevangenis straf waarvan drie maanden voorwaar delijk met een proeftijd van drie jaar. omdat hij als ambtenaar opzettelijk geld dat hij in de uitoefening van zijn functie onder zich had. had verduisterd. De nian had in Januari 1952 als agent-incasseer der van de Raad van Arbeid te Leiden een bedrag van f 708.72 voor andere doeleinden besteed dan waarvoor het bestemd was. Dit geld was de jaarpremie die zekere heer Smit uit Leiden over maakte op verd. eigen girorekening. Verd. had hem daarvoor geen kwitantie doen toekomen. Weliswaar schreef hij het geld op de rekening van de Raad van Arbeid over. maar voor andere premies die hij geïnd had. Bovendien waren er 14 rentekaarten zoekgeraakt, rentekaarten waarvoor verd. geld had gekregen om ze vol te plakken. De proc.-generaal vond het een bij zonder erg geknoei ten opzichte van de Raad van Arbeid, maar ook tegenover privé-personen. Er was ook nog een ge val van huurpenningen. Weliswaar was verd. nog niet eerder veroordeeld, maar niettemin achtte de proc.-generaal de opgelegde straf te laag. Hij requireerde thans negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en toezicht Mevr. mr H. M. Wohl-Warendorf uit Voorschoten, de raadsvrouwe, be pleitte vrijspraak. Zij meende, dat de gelden waar het in de tenlastelegging om ging niet verduisterd waren, want deze waren wel overgemaakt al was het dan ook voor een ander doel. Bo vendien beschouwde zij verd. niet als ambtenaar. Arrest 2 October. Het voorstel behelst een accoord, dat gesloten zou moeten worden N. V. Britimij en de crediteuren, als ge volg waarvan het faillissement op ver zoek der crediteuren zou moeten worden opgeheven. De heer Van den Brink stelt daar ech ter tegenover, dat de bestaande vorde ringen (in totaal ruim f 700.000) voor 100 procent zullen worden voldaan. Naar be kend is Avifauna inmiddels voor f 405.000 n de gemeente Alphen verkocht. De erige schulden zullen worden betaald uit de winsten, die de hoedenzaken var v Van den Brink afweroen. Vol gens de curatoren in het faillissement bedragen die winsten circa f 100.000 tot f 150.000 per jaar. In het ontwerp-accoord wordt thans voorgesteld hierin geen wijziging te brengen. Aangezien bij opheffing van 't faillissement, curatoren geen toezicht op de gang van zaken meer kunnen uitoefe- wordt voorgesteld, dat de heer Van den Brink zal aftreden als directeur der Britimij. Deze N. V. zal dan twee andere directeuren krijgen: een aan te wijzen door de crediteuren zelf en een door de N. V. Britimij. Maison Van den Brink C. V. (de hoedenzaken) zal overgaan tot exploitatie van een nieuw op te richten hoedenbedrüf te Rotterdam, welke gelijkheid, ten gevolge van invloed derden, bij contitnuering van het faillis- ment is uitgesloten. De heel- Van den Brink hoopt, dat de crediteuren diit accoord zullen omdat bij de opening van nog i hoedenzaak meer winsten beschikbaar :ullen komen voor de aflossing der schul den. Bovendien zou het aan de curatoren uit te keren salaris vervallen. Ter vergadering vroeg de meerderheid der aanwezige crediteuren uitstel van bespreking van het voorstel, zodat de vergadering werd geschorst. Zij zal den voortgezet op 9 October as. des gens om 9 uur in het Paleis van Justitie te Amsterdam. Christenvrouwen bijeen De afdeling Alphen aan den Rijn de Ned. Christenvrouwenbond vergader de gisteravond onder leiding Brouwer in Concordia. Ds M. den Bper te Voorschoten sprak over het onderwerp „Calvinistische levensstijl". De mens te herkennen aan z'n stijl, aldus spr. in de Christen moet dus de Chr. levens stijl te herkennen zijn. Een Christen leeft niet van de hand in de tand, laat zijn leven in een bepaalde stroom leiden. Eén van de wrange dingen tijd is. aldus spr., dat deze zo stijlloos is en dat deze stijlloosheid wordt ver heven tot stijL De hoofdgedachte var Calvijn was. dat alle dingen moeten ge beuren tot eer van God. Dit is de grote betekenis voor de vormgeving Ten slotte ging ds Den Boer nader in op de gebondenheid aan het Woord Gods gebruikte hiervoor als voorbeeld de Zondagsviering. Burgerlijke stand Geboren: Theodora E, d v Thijs Booy r Elisabeth van Leeuwen; Nanda, d Johan Hartwigsen en Geesien Klink hamer; Anna E, d v Wiggert Krap Jorina C v d Wal; Maaike, d v Johannes Mulder en Janna C Korteland; Willem, d Bosch en Jacoba Schellinger hout. Ondertrouwd: Petrus J van Schie. 27 j, Geertruida M Straathof, 27 j; Antho- ie M da Bruin, 23 j, en Masje Stapper. 21 jaar. Gehuwd: Gosse Linting. 25 j, en Marie Straver, 24 j; Gerrit van den Boom, 22 j. Trijntje Kapteijn. 19 j; Marinus H van Leeuwen, 27 j. en Dirkje Kleijn, 22 jaar. Overleden: Johanna Winkel, 72 j, wed Geerard H Felix; Willem Hoogstrate, jaar. Doktersdienst De Zondagsdienst van de huisartsen wordt waargenomen door dokter A. J. Zwartendijk, Stationsstraat 5, telef. 2472 Expositie Arend Hendriks Van 19 September (hedenmiddag) tot met 3 October wordt in het museum Rijnkade 11, een expositie van etsen en tekeningen gehouden van Arend Hendriks Wij hopen in de loop van de volgende week op deze expositie nader in te gaan. HILLEGOM Flora heropend Talrijke genodigden, waaronder de bur gemeester en zijn echtgenote, wethouder Van Dam. oud-wethouder Fijma e directeur van openbare werken, hebben gistermiddag de opening van restauran Flora bijgewoond. Ter gelegenheid van deze opening ze jhr Van Nispen. dat een burgemeeste. zich in de regel verre houdt van het ope nen van café-restaurants, maar dat hij Flora beschouwt als een gemeenschappe lijk bedrijf van het. openbare verenigings- levén. Vervolgens opende hij mét eer door de heer Van Dril overhandigde sIqu- tel het nieuwe restaurant. B. de Wreede Junior wordt N. V. Met het doel het kweken van' en de handel in bloembollen, bloemen, zaden; gewassen enzovoort,-ter voortzetting van de firma B. de Wreede Junior, is opge richt de B de Wreede Junior N.V. tè Hillegom. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 500.000. verdeeld in 500 a delen van f 1000. Geplaatst zijn 324 a delen, die worden volgestort door breng van de vroegere firma. Directéu; zijn de heren B. en W. de Wreede. Aanrijding Gistermiddag vond op het. kruispunt Van de Endelaan—Molenstraat een ijding plaats tussen twee auto's, doordat de uit de Molenstraat komende auto rang verleende aan die op de Van de Endelaan. De auo's liepen enige schade op. Burgerlijke stand Geboren: Petrus, z v A de Bruin en J P Koomen; Nicolaas W C, z v H N Per en C W Lieverse; Maria E G, d v J Prins en E E H Mesman; Johannes G z v G J van der Lans en A M Koppert. Ondertrouwd: D Rovers en H P Gran- i Ees e den ALKEMADE Doktersdienst De Zondagsdienst der huisartsen wordt norgen waargenomen door de dokters Van der Bijl en Van der Werf. Opbrengst De collecte voor de kankerbestrijding heeft in deze gemeente f 728 opgebracht. BENTHUIZEN Plattelandsvrouwen vergaderen De afdeling Benthuizen van de Neder landse bond van plattelandsvrouwen hield Donderdagavond haar najaarsver gadering. Bij afwezigheid van de presidente mevr. Van der Maas, heette de vice-presidente. Dogterom—van der Velden. de leden hartelijk welkom. In deze vergade- HAARLEMMZRMEER Burgerlijke stand Geboren: Klaassien, d v H Klootwijk en J Steenkamp; Teunis R. z v D N Ger- bracht en A van den Haak; Mai W Hofmijster en E G van Diemen; Jan D, z v K Ensing en W van Zetten; Carei L. z v C L H Janus en H MvanDam: Marcellinus V M. z v J G Koomen er A G Hoff; Anna E, d v W Kemp en L Middelkoop; Jacoba. d v J Griekspoor M Bakker; Martinus W. z v T A der Riet 'en M Stolwijk; Kendricus P G, 'an dér Putten en .J M Kuijei Gerrit J, z v H Rösken en A Bóelsen; Elisabeth, d v J van Wijk en T Koomen: Hillegonda J M, d v P M van Dyk en E M Trompert; Cornelis A M. z v J T P A Lommerse en A G Kortekaas; Antonie G M, z v G Teeuwen en C G v Leeuwen Marrigje J. d v J de Graauw en M d< Vink; Jacobus M, z v M P Stut en C M Nyssen; Cornelis S, z v T F Verbeek M Kuipers; Johanna G A M, d v C P Dijkzeul en J C M M Schrijen; levenloos kind van P Gortzak en J Schalk. Ondertrouwd: Arie H Rijke. 38 j Maria Th Beemsterboer. 32 j; Hendrik J Roodzand, 24 j, en Martje de Hoop. 25 j; Cornelis Bakker, 26 j. en Krijntje Colijn j; Cornelis Schouten, 26 j, en'"Aagje Eftrik, 24 j; Hendrik van den Bijtel. en Guurtje Bakker, 21 j; Petrus Vis- 29 j, en Boukje van der Moren. 21 j, Jacob van den Heuvel. 26 j. en Gerrigje Tichelaar 23 j; Gerard Honderd, 24 j. Janna A Janse, 27 j; Leendert Bredeveld, Johanna I Smeijers, 27 j; Paului de Vijlder, 22 j. en Suzanna M Verberne "I j; Lucas Bluk, 25 j. en Wilhelmina Luif, 32 j. Getrouwd: Theo van Hal en Cornelia van Hal; Nicolaas Loogman en Johanna ft van der Laan; Gerardus A Stevens Petronella H Goes; Jan G Doets Geertje Hol; Jan Groeneweg en Henriétte Dael; Koenraad Janzweerd en Adrians P van Leeuwen. Overleden: Wilhelmina van der Putten, I j. wed v W van der Veldt; Annette Breed. 75 j, echtg. van C van der Kamp. HAZ EBSWOUDE Burgerlüke stand GEBOREN: Anna C I, d v G Th J Koo- :r en van M M C Versteegen. ONDERTROUWD: Jan Blonk, 22 jr en Dirkje van Veen, 23 jr. KOUDEKERK AAN DEN RIIN Excursie van plattelandsvrouwen De afdeling Koudekerk van de Ned. bond van plattelandsvrouwen maakte excursie naar Leiden. Men bezocht Vita-diepvriesinstallatae, waarvoor de huisvrouwen grote belangstelling koesterden. Zij kregen daar het gehele proces te zien. maar mochten ook proe de resultaten. Het zouden geen dames geweest zijn, als daarna ook de Leidato niet een beurt had gekregen. Vooral de modeshow met de prachtige bontmantels enz. trok de aandacht: Zeer voldaan kwamen allen weer thuis. LISSE Doktersdienst De Zondagsdienst der huisartsen worejt morgen waargenomen door dokter Haase, Hereweg. Burgerlijke stand Geboren: Leonardus J. M. z v C. v Schooten en M. L. Freriks; Hendrica d v J. Heikamp en B. Eisenga; Engelina Chr. J. d v A. H. van Haaster en E. S. v d ■al [Heijden; Petrus F. J. z v F. J. van Keste- =n i ren en C. M Langeveld; Adrina M. J. »nd v P. J. Vermeij en J. C. G. Verwer; Hasina Fr. d v G. Steensel en F. van Steeg. Ondertrouwd: J. Mesman, 28 j en J. M. Wijsman 23 j„ P. J. Warmerdam 51 j en M. P Sprengers 39 j., G. Segers 23 j en P. 'W. Walraven. 26 j. Gehuwd: P. H. Timmers, 27 j en J. L. v d Voort 27 j„ L. v d Bos 39 j en J. C. Vergunst, 25 j. Overleden: H. Heikamp 75 j„ S. Ruig-» rok. echtgenote «an P. T angelaan 83 j-, Adrianus W. Veldhoven, 63 j. NOORDWI1K Grenscontact Jongeren" Te Noord-wyk zal op 28 en 29 Septem ber een tweedaagse conferentie „Grens contact Jongeren" plaats hebben, onder auspiciën van de Politieke Jongeren Con tact Raad. Verschillende onderwerpen zullen worden belicht, als: „Hoe staat het met de Europese integratie". „Verhouding Europees parlement en nationale parle menten". „Past een Verenigd Europa in de Verenigde Naties" en „Het Europese Hof en het Internationale Hof van Ar bitrage." Vrouwenbond De afdeling Noordwijk aan Zee van de Christen-Vrouwenbond vergadert Maandag 21 Sept. in de Chr. Kleuter school. Mej. G. Ingwersen uit Amsterdam hoopt een causerie -te houden. Kerkelyke verkiezing Tot ouderling by de Hert'. Geiti. te Noordwijk Binnen werd gekozen de heer H. A. Bal. Schaakveren. ,.D. No te boom" De Noordwykse schaakvereniging ver gadert Maandag 21 Sept. in het niéuwe speellokaal „Die Ossewa" aan de Duin- weg. LEIMU1DEN Doktersdienst Voor <Je Zondagsdienst der huisartsen e men onder Alkemade. Predikbeurten Hervormde Gemeente: 9.30 uur ds Kruijne. 7 uur ds Vosscrs van Leiden. Voor de kerkvoogdü De opbrengst van de bazar, georgani- :erd door de dameskrans van de Her vormde Gemeente, is f650. bestemd voor de kerkvoogdij. Voor de jeugdverenigin gen zal een flink bedrag worden afge- ROELOF ARENDSVEEN Aardbeienhandel floreert Sinds jaren ken-t men in Roelofar. OEGSTGEEST Ernstig ongeval op rijksweg Op de rijksweg ter hoogte van Almondeviaduct had gistermorgen c streeks negen uur een ernstige botsing plaats tussen twee personenauto's, kleine Fiat kwam met een snelheid boven de 100 km uit de richting Am sterdam en werd bestuurd door J P wonende te Amsterdam, met als pas sagier J L A. eveneens uit Amsterdam Door het jnhglen van een bus van dt N.Z.H.V.M. heeft de bestuurder kenne lijk de afsluiting van het rechterweg- gedeelte te laat opgemerkt Toen hij de afsluithekken zag. zwenkte hij links.- .slipte en kwam in botsing een -uit de richting Den Haag komende Opel bestuurd door J. v. d. L. uit Den Haag. De botsing was zo hevig, dat de beide inzittenden van de eerste aut< dooi' hét portier aan de stuurzijde wei den geslingerd en zwaar gewond wer den 1 Dc verwondingen van de hcei V. d. L. waren niet zo ernstig. Alle drie werden naar het Acad. Ziekenhuis ver voerd. In de loop van de dag werden de beide Amsterdammers naar een zie kenhuis in de hoofdstad vervoerd, ter wijl de bestuurder van de Haagse auto naar zijn woning kon terugkeren. Christen -vrouwenbond Vorig jaar was een aantal dames uit Duitsland gart van de leden van de afdejing Oegstgeest vap de Christcn- Vrouwenbond.. Dezen brachten in de af gelopen zomer een tegenbezoek en wer den, 'aldaar op de hóogte gesteld tfan het leven en werken van hun Duitse ge loofsgenoten De trip werd op de film deze film tal het Zendinigshuis worden ?r 4e dairies eii hun echt- vastgelegó dagavond genoten. Burgerlijke stand Geboren: Geertruida F, d v L van Duij- veiibode en E van Leeuwen, Terweeweg 7; Robértus F. z v H P Ober en H H J Peeters. Rijnzichtweg 159; Ronald, z v P Verra en A vin Rij. Ondertrouwdl P Gravekamp. 26 j, cn J F Pèlupessy, 26 j, Leiden: H de Jong M W Alblas. 27 j. Den Haag; W H J Roes, 42 j, Den Haag. en E van der Putten. 37 j. Getrou\yd: J M Vullers en H Ph de Graaff. Dokier cn apotheek De Zondagsdienst der huisartsen wordt iorgen waargenomen door dokter H. Varekamp, Geversstraat 45, tel 21916; de dienst der apotheken door de Oegstgees- apotheek, Wilhelminapark 8, tel. 26274. Visserijgol f Er komt voor de vleetvisserij nog maar stfeeds geen verbetering sten, ze zijn en blijven slecht. De meeste schepen moeten dan ook n weekgemiddelde van 60 kantjes genoegen nemen. Wel wordt er zandharing gevangen, doch de kwaliteit van deze haring is niet zi omdat ze nog al kuitziek is. De hoop is nu dan ook op de Engel gevestigd. ;et Het zal echter nog wel een dfieta weken duren eer deze haring aan de wa kan worden gebracht. Met de haringtrekvisserij is het de laat ste dagen beter geworden. Zo waren ei schepen die per dag 300 kantjesboven water haalden. Gehoopt wordt dat deze vangsten een paar weken zullen houden. Doordat de aanvoer gering is bewegen de prijzen voor de haring zich nog steeds in stijgende lijn. Veel boger kunnen prijzen echter niet gaan daar anders de inkoopprijs gelijk zal zijn aan de prijs, waarop men aan Rusland heeft verkocht, zodat de winst dan geheel zou wegvallen. Het is daarom te begrijpen, dat haring vlug van de hand gaat. Deze week is er geen enkel kantje haring doorgedraaid. De prijzen, die deze week werden ge maakt, zijn voor maatjesharing f26 tot f31.80; volle haring van f31 tot f3540, steurharing van f26 tot f32.60 haring f 22 tot f 26 per kantje Aan de Katwijkse afslag werd deze week aangevoerd 6886 kantjes. Clacsje er bij Behalve de drie al vermelde trawlers lag gisteren de Claesje voor de ma met 700 kisten in totaal, waarvan makreel, 35 schelvis, 25 gul, 30 haring 30 Er Noord- loggers met schelvis en de KW 175 met een licht scheepje makrelen. Goede, dure harftig Daar de kwaliteit van de haring deze Vrijdagmarkt goed was. kon de koers zich op f 13 a f 14 handhaven. Twee was teveel De makreelprijs verdroeg de grote aai voer 2 schepen met blauwpijpjes niet en zakte weg tot f 13 a f 15. Kabeljauw bleef duur De dikkoppen waren nog steeds schaars en dus duur. Voor de gewone regels werd Nieuws van en voor Katwijk Vola-fllmavond De vereniging van oud-leerlingen de ambachtsschool (V.O.L.A.) houdt Woensdagavond in de zaal Elleboogsteeg filmavond. Vooraf is een huishoude lijke vergadering. Aanvang 8 uur. Studentenjool Gisteren hadden de Leidse studenten verband met de ontgroeningen hun ti ditionele Katwijkse dag. Deze gebeurtci elk jaar weer een bijzonder feest vc de Katwijse jeugd. Nauwelijks zijn de schooluren voorbij of langs de weg, die het gezelschap zal gaan, scharen zich de duizenden kinderen, om toch vooral ni lissen van deze unieke gebeurtei o was het ook gisteren weer. Na de schietwedstrijden op de schietbanen aan de Cantineweg en de gebruikelijke spie gelgevechten, ging het in optocht langs het raadhuis en door de Zeeweg en Voorstraat naar de Boulevard, waar in Brittenburg dé slotjool plaats vond. Zondagsdienst Voor zover het de patiënten betreft de doktoren J. Bergman en H. M. Hueting Katwijk aan den Rijn en E. E van dei Laan te Rynsburg, wordt de Zondags dienst waal-genomen door dokter Van dei- Laan. RapenBurg 1, tel. 2810. Men zie ook de etalage van de apotheek in de Prince- Sportvereniging Katwijk De sportvereniging Katwijk hield in he' clubgebouw haar jaarvergadering. Dt voorzitter, dp heer D. Goedhart, sprak een kort woord van welkom. Hierna volg den de jaarverslagen van de secretaris, de heer L. Schrama en de penningmeester, de heer B. Mulder. Er was een batig saldo. De bestuursverkiezing bracht voo heren D. Goedhart en L. Schrama geen verandering, daar beiden herkozen den. In de vacature Th. Admiraal werd gekozen de heer L. van Duyn. KATWIJK AAN ZEE Hoog en laag water Zondag 20 September: hoog water 0.31 en 13.04. laag water 8.30 en 20.58 uur Maandag 21 September: hoog water en 13.54. laag water 9.38 en 21.57 uur. Nieuws van en voor Rijnsburg N.Z.H.-schaaknieuws Bij loting zijn de volgende .partijen voor Maandagavond vastgesteld voor dt afval-wedstrijd om de N H.Z.-wissel- beker; J. v. Iterson (wit)A. Vletter (zwart); A. HensingH. Tijsterman J. GoudriaanJ. W. Stigter; W. de Kluy- verJ. Schoneveld; D. MeirinkP. Brandsma A. RavensbergenH. Binnen dijk; W. v'. EgmondC. v. d. Hoek; W. A. GouwD. v. d. Vijver; R. TijstermanG- v Egmond; v. TongerenH. v. d. Westen; S LeenheerA. v. d. Eijkel; H. Kwestroo Zitman; J. NoortS. v. Egmond; G KromhoutG. Slingelandt; D. Tijster- manJ. P. Kwestroo. R.D.C.-nieuws Donderdagavond werd de eerste ron de gespeeld voor de bordenbezetting. Het n 2e tiental spelen door elkaar ir groepen. De eerstaankomenden var i B spelen dan om de „Kwestro**- beker. Uitslag groep A; J. v. d. MeyA. Vlèt- r 2—0; W. Leeuwenburg—W. Ceder hout 02; C. JungeriusW. Heemskerk 0—2; H. VerkuilJ. Heemskerk 20, regl. Groep B: Joh. KromhoutJ. P. v. d. Berg 20; A. v. d. MeyH. Voorbergen 0—2. en 4e tiental. Groep C: W. Zandber gen—N. Schoneveld 2—0; A. van Delft— C. van Delft 0—2; A. Zandbergen—P. Perfors 0—2; A. Noort—D. Leeuwenburg 0—2. het buitenland van die aard, dat de vraag naar voren komt. of uitbreiding het uitgeplante areaal geen aanbeve ling verdient. Voor de honderden doos jes aardbeien, die de klok passeren, worden ook zeer behoorlijke prijzen ge maakt. Sinds half September exporteert dit product reeds naar Zweden en sinds enkele dagen ook naar Engeland. TER AAR Inenting Woensdag inenting tegen pokken ten huize van dokter Quartel (2 u.), Bondér- Antonius-rustoord Langeraar (half 4). „Nooit Gedacht" speelde gespeelde wedstrijden de onderlinge competitie, die tevens gelden voor het kampioenschap van Ter Aar: Schaken: Jac. RietveldM. Heijns 01; B. RietveldH. Aaftink 10; B RietveldJ. W. F. de Bruijn 20 (2 part.); Dammen: W. van VlietW. van der Stareen U'4; A. Hn tve- .i Muhr Gfoep'D: A. v. d. MeyC. Schaddee v. Doofn 2—0; C, SchoneveldC. sum 20; C. KromhoutN. Noort 2—0. Burgerlijke stand Geboren; Johanna, d v W de Mooij J van der Kwaak, Vliet NZ 57; Heiltje C. d v A Cramer en C S Glasbergen. Noord wijk, Ludolf Berkemeyerstr 4a; Cornelia S, d v A J Glasbergen en L Visser, Moleneind 41; Jan, z v W Kromhout A van Egmond, Vliet NZ 75. Gehuwd: H Labordus. 28 j. Leiden. Lindestr 16, en B Heemskerk. 29 j. Hof- Straat 42. Rijnsburgse Boys hêeit 160 leden In de cantine van Flora hield de voet balvereniging Rijnsburgse Boys avond onder leiding van de voorzitter, de heer Jac. v. d. Vijver, een goed bezochte jaarvergadering. De voorzitter releveerde het resultaat van de elftallen in petitie 1952—1953 en noemde speciaal het eerste elftal, dat na een goed begi positie niet kon Handhaven. Als éi oorzaken hiervan noemde spr. de onvol doende training' der spelers. Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat de vereniging momenteel 160 leden telt, van wie er ongeveer honderd voetballen in vier senioren-, 2 junioren en 3 adspiranterr-elftallen. Het elftal de junioren A mocht de kampioensvlag Het verslag van dc penningmeester w niet zo optimistisch. De uitgaven war wel f 84 lager dan de inkomsten, zodat batig saldo is. Maar de financiële uit gaven, die binnenkort zijn tc verwachten noodzaken een reservering. De heer G. Rodenburg werd gekozen als tweede voorzitter in de vacature, ont staan door het bedanken van de heer H. de Haan. Dt aftredende bestuursleden erden allen herkozen. Namens het be- stuur deelde de voorzitter mede. dat bij uit-wedstrij<ien de vertrekplaats van de bus voortaan tegenover het raadhuis is. Voorts is het niet onmogelijk, dat dc ver eniging nhar een nieuw speelterrein moet Vereniging van kleinhandelaren Gezien de agenda belooft de vergade ring, die de vereniging van kleinhande laren in bloemen en planten Rijnsburg en Omstreken Dinsdagavond 8 uur in Con cordia hoopt te houden, belangrijk te •orden. Men zal o.a. de afzetmogelijk heden op de markten bespreken. de tweede oogst aardbeien. verkre-|2—0; D. Spek—H. C. A. Broer 2—0. Advertentie) Vpor Centrale Verwarming Fa Wed. H. Grimbergen VLIET N.Z 19-20 KIJNSBLRG Voor spoedige indiensttreding gevraagd: KRANENBURG's BAKKERIJ KATWIJK AAN DEN RIJN Advertentie} U wilt Uw vrouw verwennen Geef haar dan EEN GOED KOOKBOEK Boekhandel A. v. d. Berg KATWIJK AAN DEN RIJN - TEL. 2082 fAdvertentie Wenst U een prima verzorgd kapsel T Bezoekt U dan de salons van H. BEDEKER - Dames- en Herenkapper Voorstraat 73. Katwijk aan Zee. Té!. 2581. Diploma „Wetenschappelijke Haarverzor- ging" van het Nederl Genootschap voor Haarhygiëne. Advertentie) Prinsestraat 42 Katwijk aan Zee Telefoon 2199 AUTO RIJSCHOOL LUXE VERHUUR BILLIJKE TARIEVEN OLIEHANDEL (Advertentie) Voor CARROSSERIEBOUW NIEUWBOUW cn REPARATIE J. A. v. d. HORST Telef. K 1718—2160 Katwijk a. d. Rijn om de f 90 betaald brachten f 115 op. De paar kiste den de f 150. Week >rbij VE LTJ ri, ene WOUBRUGGE Hooiberg uitgebrand Doordat enkele kinderen met vui speelden, geraakte gistermiddag omstreeks half zes dc hooiberg van de heer J. W. ■an Tol tc Hoogmade in brand. Aange- ;icn dc woning en dc stal vlak naast de berg staan, ontstond een vrij gevaarlijke situatie. Spoedig begon het dak van de stal dan ook reeds te gloeien. Van alle kanten snelden hulpvaardigen >e. Onmiddellijk werd het woonhuis door de buren ontruimd. Gelukkig was het kleine handspuitje van Hoogmade v ter plaatse, waarmee het rieten dak de stal kon worden natgehoudën. De hooiberg stond weldra in lichter laaie goed als nieuwe kap was binnei: korte tijd geheel verbrand. Even later verscheen ook de brandweer in Woubrugge met een kleine spuit. Het duurde echter nogal even vocu'dat er gaf. Met vijf stralen werd de brand tenslotte bestreden en later op de avond werd de berg geheel uiteenge haald. Gelukkig was $r niet veel wind anders waren het woonhuis en de stal zeker verloren gegaan. De brandweer van Hoogmade stond ondér leiding heer Van der Geest en die v« brugge stond onder leiding van de heer Wittebol. De vijf-en-dertig ton hooi moeten goed als geheel verloren worden be schouwd. De schade wordt gedeeltelijk door verzekering gedekt. Mannenverentging Dinsdag 22 September 7.30 uur Imma- Met het aflopen van door de handel weinig zakte de rondvlsmarkt. Braad ir li van f44 op f28 werd verkocht voor f 17 per kist Prü'zige schol Dé schol was eveneens royaal v«|„ woordigd en de pri de grove soorten was Engeland 1 markt en de zwarte tweeën ded jn streeks de f21. Tweetjes vaad waren f 7 per kist duurder knappe drieën maakten f 2 uivertjes van de snurrevaad het brachten. Veel toi Er is heel wat kleine Grootmiddel en grote tonger daarentegen schaars; grote v bijna helemaal niet. Ondanks de aanvoer van het kleinere goed h prijs zich redelijk: slips f 1,30. tong en kleinmiddel f 1,85. met f 2 05 lappen en over de f 4 per kilo v schaarse lappen. Zeven of acht dagen Voor een weekreisje maakte dtfj gisteren een mooie f 22.000. de H die pok zeven dagen oud was, f24.800. De Bloemendaal deed in gen f 15.000; f 12.500 was de belot de Claesje. die eveneens acht dagi is geweest. De beide Nnt somden f 6300 voor de KW 17 enlurt voor de KW 91. Vandai De Zaterdagmarkt heeft in Vlaarjt I de Dirkje met haring geboekt; i dén lagen de Schoorl met 1600 kistte I ie Vios met 1750 haring, c derman met 1400 kisten haring 87 met 15 schol, 75 schelvis. 45 gu! j adio, 15 makreel en 85 wyting. I bert William was present met 40 p Dmi 140 makreel en 500 kisten haring. NOORDWUKERHOUT Uitreiking E.H.B-O.-diploma' In het bureau van de rijkspolili n zamelde zich Woensdagavond hi bei roeps- en reservepersoneel, dat o se slaagde voor het EH.B.O.-e: hadden deelgenomen aan d •sus E.H.B.O. in het kadttll de BB. en ware doorgegaan voor het officiële di; j, If cursisten slaagden. De opperwahtmeester. de heer heette allen welkom en dankte df iet gemgester voor zijn bereidwillighi tro diploma's uit te reiken. Dokter u Praag werd dank gebracht degen leiding by de cursus. Het bJ te de vereniging voor E.HBO. hij dank voor zijn medewerkini 4 burgemeester wenste de geslaagc luk met dit diploma. Toen hij de diploma's had uitgi_ heeft dokter Van Praag de politii nen nog bedankt voor hun ij vei durende de cursus betoond. Doktersdienst De Zondagsdienst der huisartsen morgen waargenomen door dokter Praag. VOORSCHOTEN Geen epidemiegevacc 1 een gezin aan de Valkenburg zijn drie gevallen vnn diphteritus gekomen. Een 'vierjarig kind is a?i ziekte overleden. Nu dreigde enig 0 schudding in de gemeente. omda gerucht ging. dat een epidemie gebróken. Van de meest desku zijde wordt ethter verzekerd, da uitbreken van een epidemie schijnlijk is op het ogenblik er geen enkele reden is voor c heid. Gevallen van diphteritus zich regelmatig voor. S.W.G,. op „n Het comité Steun Wettig Gezag de vrijwilligers van de National van de reserve-rykspoliti Hun dames en instructeurs t jeboden. Met een extra tram het 85 man sterke gezelschap i Haag. waar iri Scala de IJsrevue aanschouwd. Naméns S W.G. werd gezelschap vergezeld door drs H Korthals en de heer L. J. van Aktfk Doktersdienst Dè Zondagsdienst wordt waar en door 4okter F. J. M. Ton-ino, straat 23. telef. 493; wijkzuster ers. Leidseweg 43. tel. 436. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johanna A M, d Paridon en H C Hoek, Veursew Agatha J M. d v B Kraan enJCi Mei], Leidseweg 349; Petronella M J. C A Karremans en A E Zoeteg Schoolstraat 138; Adrianus C, Sterk en A Roetman, Veurseweg 21! ONDERTROUWD: J van Weizen, :C Wijngaardenlaan 18 en H M van Ast, Rijswijk (Z.H.); A Keereweer, den en J W Teske, 28 j, Vredenhi straat 26; J Rodenburg, 25 j. Wassei en S M L van der Marei, 23 j, Ven OVERLEDEN: H Kade, 85 j. F Oeffel, W. de Zwijgerlaan 22. nuel: ds Vermaas van Bodegraven mannenvereniging ds A. Comrie. Gistermiddag half 6 geraakte de 1) berg van de landbouwer J. W. van Hoogmade in brand. Door kordaat treden van de brandweren uit Hoogn en Woubrugge kon de boerderij woi behouden. Dc nablussing nam velé 1 in beslag. Opening brug Officieel is thans bekendgemaakt, de opening van de nieuwe brug zal pl hebben op Zaterdag 26 September H* komen de genodigden in het raad) bijeen. Burgerlijke stand Geboren: Leonardus C M. z v genboom en P J van den Akker; Jaco J J A van der Star en C M Seggelen; Jacob, z v A van der Bijl A B Roodenbyrg; Hubertus Th, z an der Meer en G C van der Geest. Ondertrouwd: W E J J G Doed I j, en D van der Laan, 25 j. Getrouwd: J Windhorst, 30 j, e Looff. 27 j; C Kastelijn. 33 j. ei Kammeraad, 26 j: M W J Dijkma; M A Vromans. 26 j; J L Wijfje, 1 H C Colijn. 22 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 6