Naar wij denken er zó over bite lt Bergen nieuws voor de 1 verzamelaars prijzen Aanvoer bleef groot weer iets lager Onze Hoogovens in 1952 EMBER* LEJPSCHE COUBANT ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1953 (Ingezonden stukken) Nó, gt zou toch de oorzaak zijn van verdeeldheid en scheuringen in de j-Xén? Die ooi-zaak ligt niet bij God, "je vooW bij de mengen. Men heeft het jecho-S GIN van de leer van Jezus Cristus stenrijk, gelaten, ja zelfsomgekeerd. En wat ;n Duitj het begin? Dit: Van toen aan heeft Zwitae wS begonnen te prediken en te zeg- Fran bekeert u, want hét koninkrijk Enge r hemelen is nabij gekomen. Dat bbèn al de profeten geleerd, dat eft Johannes de Doper geleerd. En k de dicipelen en de apostelen Ti edik Jezus Christus en zeg. dat de ta ndaar zich tot God moet bekeren, v Nu wordt bijna algemeen geleerd, dat zondaar zich niet kan bekeren. God dat moet doen. Dus God is ïuldig aan de onbekeerdheid van de I ndaar. En als de zondaar onbekeerd irft, dan heeft God hem, de zondaar, it willen bekeren. Nu, God de schuld ormthor'"1- dat is al oud- dat heeft de dui" eeds ogels ingev zijn. ogel, r wacht Deze soort 8 intrei 1 in het paradijs al geleerd. Doch: de leer van Jezus Christus ge- redikt en gedaan wordt, daar zal zijn fn chtvaardigheid, vrede, blijdschap, door W» Kerkelijke scheuringen heilige Geest. En ■d en gedaan wordt, daar is en r zal zijn onrechtvaardigheid, on- iVjrede en droefheid, door de verkeerde eest. lelangf»"" T' w' Eenzijdige voorlichling sbrek ilaatie Na de verrassende zege van Adenauer r I de verkiezingen voor een nieuwe uroI uilse Bondsdag heb ik met levendige bijga [langstelling kennis genomen van de immentaren, die zowel in de linkse als de rechtse bladen zijn gebracht. Het jijt mij te hebben moeten concluderen. bijna zonder uitzondering gctuig- n grote eenzijdigheid. Terwijl de ichtse bladen juichten en met voldoe ing vaststelden, dat het Duitse volk zyn erstand heeft gebruikt en in grote lagen jwust gekozen heeft vóór het democra- iche Westen, (daarbij zowel de extre- listische denkbeelden als de socialüti- Cht ideeën verwerpend) poogden de nkse bladen Adenauers overwinning te op de verliezen der sociaal- emocraten een pleister te léggen. Naar lijn bescheiden mening echter is noch in rechts, noch van links het juiste loord gesprokén. Wie n.l„ gelijk onder- i etékende, herhaaldelijk onder het volk i West-Duitsland verkeert, kon de istste tijd deze typerende woorden tei- beluisteren: „Unter Adenauer -4aben wir 's doch gut". Dat is des Pudels f [ern. Dank zij de enorme economische J iulp der Ver. Staten die maar al te oed beseffen wat er op het spel staat eeft de Bondsrepubliek het haast on voorstelbare voorrecht gehad er weer liiksemsnel bovenop te komen. Materieel lan wel te verstaan. En het was loeval- Adenauer, onder wiens bewind West- lüitsland deze krachtige herstelperiode «leefde. Daarom en dèarom vooral koos grote massa opnieuw Adenauer. Na- uurlijk waren ér daarnaast ook wel hiitsers. die hun slem aan de C D U. i, omdat zij principieel haai politiek «""Aeel verstandiger achten dan die van de democraten. Doch om nu maar tateren, dat het ..gezonde ver in West-Duitsland gezegevierd heeft, neen. dat is van iedere realiteit [espeend. Wie zó spreekt weet stellig niet, onder de brede lagen der bevol- in West-Duitsland wordt gedacht, locn voor de tweede wereldoorlog de Katholieke dr Brüning aan het J 1 bewind was en hij de ene Notverordnung <op de andere liet volgen (moest laten l vo.gen) wendden millioenen Duitsers JS* ook van zijn eigen R.K. Centrum-partij zich van hem af. En toen Hitier de teugels in handen nam, de werkloosheid met de oorlogsindustrie verdreel, de J Óóriogaweduwen meer „Rente" gaf jndere wijzen de sociaal zwakkeren tege- kwam, lieten ook millioenen Duit- die in principe geen Nazi zich zijn beleid welgevallen. („Unter Hitier haben wir 's doch besser".) Thans hebben de verkiezingen iets der gelijks te zien gegeven. Millioenen «ociaal-democraten liepen c partij van Adenauer want „Unter Adenauer haben wir 's doch gut". Nog ils. hierop dient het grote accent allen bij de beoordeling van de jong ste Duitse stembusstrijd. Al spreekt hel [vanzelf, dat Adenauer door zijn waardig verstandig optreden, zowel tegenover zijn eigen volk als tegenover het buiten land ook vrienden hééft gemaakt. Ik moet ér echter niet aan denken, wat er zou ge beuren in dat zelfde West-Duitsland. wanneer het in de komende jaren weer een economische inzinking zou beleven. De successen van een Ollenhauer (soc.- /are^ dem.), een Remer (nazi), ja zelfs van een mgnn (comm.) zouden angstwekkend ofd- fzii aJn. Maar gelukkig: „Unter Adenauér haben wir 's doch gut". Moge dat dus zo blijven! Aan de werk lust der Duitsers zal.het niet liggen. A. DEKKER, Bielefeld, Steinstrassé 48 ratio] Zuiveltentoonstelling Het besluit van het Vebó-bestuur om dé zuiveltentoónstelling dit jaar in het ei; Schuttershof té houden, moet ik be t bol treuren. Als er één gebopw in Leiden (J voor zoiets geschikt is, dan is dat toch wel ons mooie Waaggebouw, dat bij deze tentoonstelling helaas doelloos is gebleven. Bovedien leent de zaal var inigt het Schuttershof zioh voor deze ten toonstelling niet, De zaak stond zo op- éengepakt, dat het bepaald niet leuk was haar te bezoeken. Ik hoop dan ook dat het Vebo-bestuur op dit besluit zal terugkomen en de Waag in eer zal herstellen. Dan maar géén concentratie! Het is trouwens altijd góed gegaan. Leiden G. De burgemeester zei, dat de Vebó bur gerrecht en boerenrecht heeft verwor- cn. Maar is de belangstelling voor de Vebo wel evenredig met de grote moeite en inspanning, die bestuur, autoriteiten en vele anderen zich jaar in jaar uit ge troosten? Het heeft mij juist dit jaar wéér ge troffen. dat enige veehouders uit de Rijnstreek zich in een particulier gesprek enigszins verbitterd over hebben uit gelaten, dat niet alleen de algemene be langstelling beneden de verwachting bleef, doch ook die uit hun eigen krin gen. Van een spontaan medeleven is geen sprake! Het zou wellicht zijn aan te bevelen, dat de buitengemeenten, die belang bij de Vebo hebben, een massale uittocht ganiseren naar de Vebo. Moge dit niet tot de luchtkastelen blijven behoren, maar spoedig vreugdevolle werkelijk heid worden! Leiden Vebolld uit Leiden zélf. Twintig jaar Het is nu twintig jaar geleen Dat 't Leids Muzieklyceum werd begonnen. De tere plant groeide ongemeèn En had dra aller hart gewonnen. Dank zij de liefdevolle wijding En opvoedkundig goede leiding En door een levend optimisme. Groeide 't uit tot een organisme. muziek en spel en zang Nog héél, héél veel jaren lang Zijn vruchtbaar wérk verrichten moog'! Het houde zijn beginsel hoog! Haarlem Mevr. C. van Veen-Zaal, oud-leerlinge. Sanering betekent verlies van vrijheid Ondergetekende, van beroep zelfstan dige broodslijter, wil iedere vrijheid lievende Leidenaar ernstig waarschuwen tegen een melksanering. Aan den lijve heeft hij ondervonden, wat sanering be tekent voor de kleine zakenman In October 1945 trad het zogenaamde ior de broodslijter zegenrijke sane- ringsbesluit in werking, waardoor hij zijn vrijheid kwijt raakte en aan handen voeten gebonden werd. Vóór het in werking treden en ook ïrte tijd daarna had de broodslijter een enswaardlg bestaan, namelijk 20 pro cent van al zijn producten, die hij ver kocht. Van lieverlede werd deze provi sie teruggebracht door de grote heren makers van het saneringsbesluit), tot zij op heden nog een bruto winst genieten van zegge en schrijven 14 procent. De broodslijter is door dit sanerings besluit gebonden aan een leverancier hij al zijn producten moet be trekken. dus geen vrije handel meer. Dit zelfde staat ook de melkslijter te wach ten. wanneer hij accoord gaat met de sa nering. Het lijkt zo mooi, in minder tijd toch een behoorlijk salaris te verdienen. Maar o wee, als alles in kannen én krui- ken is, en de melkhandelaren hebben vrijwillig hun vrijheid opgegeven. Dan kan gelijk bij de broodslijters deze ze genrijke. sanering wel eens een vloek worden. Als de grote héren van de melk fabrieken het eens gaan worden, zo ooi bij de broodfabrikanten is gebeurd. Heel anders is het, als de melkhandé- laren- een vrijwillige klantenruil zouden bewerkstelligen, zonder dwang. Wij broodslijters kunnen niet genoeg waarschuwen tegen het vrijwillig opge ven van de zelfstandigheid van verschil lende melkhandelaren Alleen de melk- fabrikanten varen er op de duur wél bij. Maar de melkslijter wordt een nummer, pend plastic een zeilboot te vervaardigen. Ik wil u er echter op attent maken, dat iet deze heren de proeven hebben geno- len, doch de heer H. J. J. de Pauw Gerlings en ondergetekende. Nadat wij dus anderhalf jaar met dit ieuwe materiaal hadden geëxperimen teerd, waren wij ervan overtuigd een :hte zeilboot te kunnen bouwen. Daarna hebben wij contact opgenomen iet de heer Sprünken, op wiens werf wij deze eerste zeilboot van plastic hebben gebouwd. Breda W. K. J. TUINMAN Fr. Rooseveltlaan 94 Een nieuwe staat Amboina Als er één volk aangewezen is om ons Nederlanders ter zijde te staan bij de ontginning van de ertsrijke en vrucht bare gebieden van West-Nieuw-Guinea is het zeker wel het fiere en nijvere volk van Amboina. Alleen met mede werking van onze Zuidmolukse vrien den zullen wij zonder buitenlanase hulp op dat nu nog grotendeels onherberg zame eiland iets blijvends en waarde vols tot stand kunnen brengen. Het zou een onvergeeflijke fout van ons zijn. getuigende van politieke kortzichtigheid én nationale ijdélheid, indien wij dit niet zouden erkennen. Het is reeds erg ge noeg dat onze regering zich in kwesties, de Zuid-Molukken betreffend, tal van malen bezondigd heeft aan het begaan van dergelijke fouten. Laten wy, die niet debet willen zijn aan de gepleegde trouwbreuk t.o.v. Ambon, daarom meedoen aan het voor de Ambom nogal stuitend gedoe, om zona ei Nieuw-Guinea te behouden en tot wikkeling te brengen. Laten wij voorts nimmer vergeten, welk een weergaloze offervaardigheid aan de dag werd ge legd door onze trouwe Ambonnese bondgenoten in de oorlog tegtn Japan en ook reeds voordien by de pacificatie van de Indische archipel. Dat. onnoemelijk veel meer, hebben zij Over gehad vóór Nederland! En al kunnen wij dan lang niet alles goed maken wat wij in zelfzuchtige onverschüligneid gelatenheid (vanwaar toch tie Saliegeest?) door politieke 'egenstan- ders aan dit kleine dappere volk hebben laten misdrijven, toch ligt het eelukkig nog binnen de mogelijkheden véél te herstellen. En dit moet gauw g' want het leed der ontheemden hier te lande en dat van de verdrukten op dé Zuidmolukse eilanden is byzonder schrijnend en bijna niet meer te dragei Beter dan telkens weer te pratén en l schrijven over onze belangen fto Nieuw Guinea is het. om met een plan voor dag te komen, dat aannemelijk zal zijn voor alle drie partijen, die bi; deze kwestie betrokken zijn, n.l onze rege ring, de Indonesische en de nog steeds niet erkende Zuidmolukse. Hie 't volgende moeten worden voorgesteld: De Ambonnezen, die zich in geen geval willen onderwerpen aan de Indonesiërs, dienen wij een deel van'Nieuw Guinea af te staan. De gehele z g. Vogelkop Sorong tot aan de landengte ann bégin van het Sneeuwgebergte zal waardige compensatie zijn vooi hét bied (de Zuid-Molukken). dat oe bonnezen door onze nonchalance aai Indonesiërs zijn kwijtgeraakt De vór ming van deze staat, m Unieverband met ons land. eer winst dan verlies betekenen voor de Nederlandse natie. In stevige samen werking zullen de Unie-partners dan zeker heel wat kunnen verzetten Op Nieuw Guinea! Indien de Amoonnezen Na de vacanlie Sinds Goebbels' dagen komt er steeds meer politiek in de philatelie (DOOR G. J. PEKLEN) DE POSTZEGELPERSEN hebben tijdens de vacantieper'ode niet stil gestaan. Een berg nieuwtjes wacht op aandacht van de verzamelaars. De belangrijkste zullen'we in vogelvlucht de revue laten passeren! We moeten beginnen met de Berlijnse kwestie, en zitten daarmee meteen al weer midden in de politiek! Ondanks de verwijten, die Evert Vermeer, toen hij me de eer aandeed me „op de korrel" te nemen, (naar aanleiding van een mijner postzegelartikelen in de N.H.C.), tot mij richtte, omdat ik de politiek in de philatelie zou halen! Er zijn kennelijk toch belangrijk meer leverbare bollen uit de grond ge haald dan men had gedacht. Want terwijl het exportseizoen hard naar het einde loopt, kregen de Lissese veilingen ook deze week weer een groot aantal manden te verwerken. De prijzen zijn, vergeleken met die van een maand geledén, een heel eindje lager, en er moet nog al eens een partijtje dé surplusafdeling worden ingedraaid. vorite kon nauwelijks boven ni p. komen, Fantasy werd met ƒ6 gewaardeerd. Blue Van de enkele vroege tulpen bleven Brilliant Star en Keizerskroon het hoog ste gewaardeerd. „Starren" deden 11 en ƒ7. resp. voor twaalven en elven, terwijl Keizerskronen weg gingen voor 11.50 per 100, zowel voor elven als voor twaal ven. Soorten als Crown Imperial, Gen. de Wet, Thomas Edison, Ibis e.d. lagen rond 6 voor twaalven. Sunburst blééf beste prijzen opbrengen: ƒ10.60 en ƒ10.20, evenals Couleur Cardinal met ƒ10.60 en 7.60. Met de dubbele vroege tulpen was het ook niet zo vrolijk gesteld: twaalven van Theeroos en Cóuronne d'Or voor 4.75. Mr v. d. Hoeff en Maréchal Niel voor 5 en 5.50, Peach Blossom voor 6, enz. Alleen Oranje Nassau met ƒ8.50 en Dan te met ruim 13 liepen dan nog aardig. De kwekers, die gedacht hadden mét nog langer te wachten met verkopen zelf te andere naam kiezen dan die van de Zuid-Molukken (klinkt bv Amboma- Baroe niet goed?) zou denkelijk ook Indonesië volkomen tevredengesteld zoals ondergetekende nummer 1813 werd zijn. De onrustige en opstandige bij het in werking treden van zijn sa- ners van de Zuid-Molukken,zou het dan nering. i immers kwijtraken. Wij in Nederland Wij willen dan ook iedere kléine za-' zullen de millioenen moeten zien bijeen kenman. alsmede iedere vrijheidlieven- te brengen om emigratie op grot:; schaal de Leidenaar opwekken, de ïntekenlijs- van Zuid-Molukken naar de Vogel- d€ zogenaamde k°P mogelijk te maken Misse-— J- te tekenen tegen lelksanenng. Leiden hierbij een t geval zul len de Ambonnezen dan weer een „Hei- bebben. nog wat groter dan die zij De Kon. Ned. Hoogovens en Staal fabrieken N.V, te IJmuiden heelt weer bevredigend boekjaar achter de rug. De yerkopersmarkt is overgegaan kopersmarkt, De directeur, ir A. H. Housz, heeft opgemerkt, dat ae staalindustrie nu afhankelijk is van de beslissingen in Luxemburg. systeem brengt weliswaai nadelen, zoals de publica-ue der prijzen, gehoopt wordt, dat tenslolie toch be- Vebo-impressies Hoewel niét direct een vakman op Vebo-gebied, is ondergetekende toch door een jarenlange practijk op de hoogte van de bédrufs-economische resultaten van de land- en veehoudersbedryven in de wijde omtrek van Leiden. Ik zou graag enige indrukken van die Vebo-tentoon- «telling weergeven, De waarderende woorden, gericht tot bestuur en eminente voorzitter waren een bewijs, dat algemeen het baanbre kend werk van de Vebo op hoge .prijs wordt gesteld. Tijdens de redevoeringen van de laatste sprekers kwam naar ren hoe over de Vebo, maar ook ovi agrarische stand in de Rijnstreek op maatschappelijk gebied wérd gedacht. Wellicht zou in de boezem van het bestuur eens kunnen worden gesproken over de mogelijkheid, in samenwerking met de grote landbouw, en veeteeltorga- nisaties, enige speciale voordrachten of lezingen te doen houden voor ledén belangstellenden. schiedénis zich niet herhaalt. Dè toegang nze gebiedsdelen dient voor de Ja panners gesloten te blijven. En de Ami ien dienen er van overtuigd te zijn. wij op politieke en andere ïnrnén gingen in ons beleid ten aanzien var Nieuw-Guinea beslist geen prijs stellen. De Amerikanen mogen dan de Japan gruwelen tijdens de wereldoorlog ve: geten zijn, dat wil nog niet zeggen, dat zulks met ons Nederlanders het geval Een krachtig „n e e n" is dan ook hel enig juiste antwoord van Nederland op de wensen van de Chicago Tribune. ABONNE Plastic zeilboot Dezer dagen kreeg ik van kennissen opgestuurd het nummer van de N L.C. van 26 Juli J.I., waarin cén atuk was op genomen over de plastic-zeilboot te War mond Tot mijn grote verbazing stond daarin vermeld, dat de héren C A. H. Sprünken en J. O v half ia8r geleden w het nemen van proe< Den Haag. Rotgansstr zelfs de Indonesiërs P. WOUDWIJK, handje zullen helpen. In plaatselijk voorzitter Nèd. bond van bioodslijters.2jjn Een prachtige - komst zal dan voor hen zijl) weggelegd. INea. INieUW Guinea W3nt Nieuw Guinea is een groot en rijk De Chicago Tribune, een ift Amerika 'an M. VAN RAALTEN verschijnend dagblad, schijnt zich nogal bezorgd te maken voor de moeilijkheden in Japan met betrekking tot de over bevolking en het gebrek aan landbouw gronden aldaar. Immers het suggereerde kolonisatie van Ned.-Nieuw-Guinea door de Japanners. Tegelijk verweet het blad Nederland omdat het niets voor zijn denkbeelden voelt de houding van een vrek. Deze geluiden gebrek aan inzi dingen. In de eerste plaats zullen de Papoea's er allerminst op gestéld zijn de Japan ners op hun gebied toe te laten. Immers, de Papoea's hebben zich onomwonden uitgesproken vóór handhaving van de Nederlandse souvereiniteit. Voorts, en dat is belangrijk, behoort Nieuw-Guinea tot Nederland, hetwelk door jarenlange ervaring irt staat kan worden geacht Nieuw-Guinea op de juiste wijze tot ontwikkeling te bréngen. Boven dien heelt Nederland évenzeer te kampen met ovei bevolking en tekort aan land bouwgronden. (Het eerste is o.a. te dan ken aan de „geweldige" Amerikaanse hulp tijdens de Indonesische kwestie!) Wij hebben gelukkig noch de Amen- kanen, noch de Japanners nodig om Nw.- Guinea tot ontwikkeling te brengen. De Amerikanen kunnen wat dat betreft nog een lesje van ons krijgen. Daar komt nog bij, dat wij reeds de bittere vruchten ge proefd hebben van de aanwezigheid van Japanners in onze gebiedsdelen, zodat wij zullen oppassen, dat de gi krijgen, hebben het lid op de neus gekregen Want de waanzin nig-hoge prezen, die de exporteurs, zij het met een bloedend hart, voor deze soorten hebben moeten neertellen, z(jn er vandaag-de-dag niet meer b(j. Men kocht deze week béste Bartigon voor ƒ6 en prima All Bright voor ƒ7, terwijl men Campfire wel voor 6.50 op de kop tikte. Elven van deze soorten deden even boven 4 pér 100. Demeter handhaafde zich met ruim 8 beter, The Bishop noteerde dezelfde prijs. William Pitt draaide voor de m.p. Pride of Haarlem: idem. Princess Elizabeth kon nog bóvén ƒ4 kómen (el ven ƒ3.50), Quéen of night noteerde 4.40 en ƒ3,80. terwijl Niphetos ƒ6 60 en ƒ8.30 noteerde Wat de enkele late tulpen aangaat dikke bollen van Ossi Oswalda gingen van de hand voor 7, van Mothersday voor 5.40, van John Scheepers voor ƒ4.75, van Kleurenpracht voor ƒ3.80, van Advancè voor ƒ7.80 en van Vlam menspel voor 5 of daaromtrent. Van de parkieten was Red Champion natuurlek de koplopèr, al heeft ook deze soort een behoorlijke veer moéten laten 48 I twaalven brachtén 20 Op. Orange Fa- Parrot met 9.50 en Discovery met IS. Het gros der Triumphtulpen ontliep elkaar niet veel in prijs De gewone han delssoorten, zoals Alherio, Crater. Edith Eddy, Elmus, Piccadilly e.d brachten in de dikke maten van 5 tot 5.50 per 100 op. Glory of Noordwijk lag hoger: 7."" i Korneforos verkreeg 6.50. Bij de Mendels was het Weber, die vo de minimumprijs volop te koop was. Ver der bracht Early Queen 6 op. Her Grace ƒ4.75, Fridjof Nansen ƒ7.60. Van der Eerden 4.70, Orange Wonder 6.90 John Gay 5 40. Bij de narcissen hetzelfde liedje. 1 gros goedkoop, vooral van de cupnarcis- alleen over de opbi Beèrsheba. ƒ17.60 voor eerste sorieripg. King Alfred met ƒ8 tot U. Flower Carpet met 9, beste .Magnificence met de dubbele Texas (ƒ18) had geen reden tot klagen. Resultaten zeer bevredigend, maar dalend den geopend. Thans overwegen nog in sterke mate de nationale voorkeuren, die de Hoogovens hebben belemmerd in de vrije beweging. De KSG maakt de kin derziekten door en men inag geen voor barig alarm roepen, want het betreft hier het eerste begin van een stukje reëel Europa, dat slagen moet. Het voordelig saldo bedrijfsrekening bedraagt, na afschrijving cn aftrek der belastingen, f 17,2 (v. j. f 16.8) min. De normale afschrijvingen ad f6,4 min zijn aangevuld met f 10.1 min. Op de voor raden reservedelen en productiemiddelen i-afschrijving verricht van fl min. Ter uitvoering van leningsover eenkomsten is f6^ min ontvangen, van de Herstelbank f2 min, waarmee hel totale bedrag der renteloze lening ad f4 min is opgenomen. Dit bedrag is in min dering gebracht op de aanschaffingsprijs van de blokwalserij. Aan ae reserve diverse belangen wero f 12 min toegevoegd, een stijging tot £49.7 min. De netto winst bedraagt ƒ6.1 (6.1) min. Op de prioriteilsaandelcn wordt 4 pet en op de gewone aahdelen 10 pci dividend voorgesteld. Voor uitkering aan personeel is f 1.1 min uitgetrokken. Voor ruw ijzer werd tegen bevredigende prijzen afzet gevonden, hoewel de situa tie op de exportmarkt slechter is gewor den. De productie steeg. Er werd 217.182 ton ruw ijzer geëxporteerd. De produc tie van stalen blokken en gegoten bui' liep op. Het tekort aandikke platen thans verdwenen en de orderboeken zijn hiermede zéér goed gevuld, o.a. dooi leveringscontracten met de Ned. scheeps bouw. De productie vatt stalen balken daalde en werd voorlopig gestaakt. De gang van zaken bij Breedband, dl* Dugteren ander-1 op 25 Juni jl werd geopend, geeft reden begonnen met tot tevredenheid en de ontwikkeling jm van gewa- wordt mat /erlrouwen tegemoet gezien De gehele productie vati Mekog kon wor den atgezet. De productie van kunslmes steeg, die van de cementindustrle daalde enigszins. Wat de plannen betreft, meldt het verslag een uitbreiding va cokesfabriek, ten gevolge van het feit. ian de gemeente Amsterdam ga6 zal worden geleverd, op basis van 210.000 kub. meter per dag Deze plannen zullen min kosten, waarvan Amsterdam £25 min zal voorschieten. Aangaande de marktverhoudingen wordt opgemerkt, dat de resultaten van de Hoogovens, die et afgelopen boekjaar nog zéér goed •aren, zich in een dalende lijn gaan be- •egenv Het gehele jaar hebben de fa- brie1- op volle capaciteit gewérkt. De directie gelooft, dat aan de verminderde vraag naar ruw ijzer en walserijproduc- len binnen afzienbare tijd een einde zal k >mcn. omdat de staalaankopen zeker moeten worden hervat. Een verhoging van de staalcapaciteit wordt op het ogen blik bestudeerd. De totale schuldpositie van de onderneming is aanzienlijk gun stiger geworden. De bedrijfsuitkomsten worden verheugend geacht. Nota over visserijbeleid Ovér het visserijbeleid zal Mansholt op korte termijn een afzonder lijke nota aan de Staten-Géneraal voor leggen, waarbij een deel van de grond slagen die in het rapport-Tinbergen zijn aangegeven het uitgangspunt zal Op enkele punten zullen thans maatrege len worden voorgesteld. Kwestie-Saarland niet in Raad van Europa De commissie voor algemene zaken van de Raad van Europa heeft beslo ten, de kwestie Saarland niet door de raadgevende vergadering te doen be handelen. Indien echter de besprekingen tussen Frankrijk en Duitsland niet tol een oplossing leiden, zal in het begin van het volgend jaar een confei worden gehouden over deze kwestie. Aldus meldt D.P.A. Van Duitse zijae was tegen de behandeling v tie door de raad geprotesteerd. Men wilde eerst de besprekingen tuascn Adenauer en Bidault afwachten. Alleen iemand die de laatste jaren niet meer verzamelt, of die een „hokjesplak ker" is, d.w.z. die zegeltjes inplakt in zijn album, zonder te letten op het hoe en waarom van zo'n postzegeluitgifte, kan zo'n verwijt maken. Ieder, die de zegels ziet als spiegel van de eigen tijd, weet dat niet ik. of ln het algemeen de com mentator. de politiek erbij sleept, maar dat de postdlrecties sinds 1933 stel selmatig de postzegels tot dragers van hun politieke Ideeën maken De heer Ver meer zal mèt mij. in volmaakte harmonie, met genoegen kijken naar dè afb. 1 en 2. uitgiften van West-Berlijn, om de gedenk waardige 17e Juni te memoreren, de dag waarop de getergde Oost-Berlijners trachtten de communistische ketenen te verbreken (afb. 1). en een lichte dageraad begon te gloren achter de Brandenburger Poort (afb. 2) En hij zal. ook alweer ge lijkgezind, mèt mij wat meesmuilend kijken naar afb. 7. van Oost-Dultsland: het gelukkige tevreden arbeidersgezin, dat zich opgewekt Inzet voor het 5 jaren plan. Picasso's vredesduifje klapwiekt boven deze idylle! De heer Vermeer en ik denken hier hetzelfde over. Maar hoe zullen de Oost-Bei lijnse autoriteiten re ageren. als zij uit West-Berlijn een brief ontvangen, gefrankeerd met de zegels van afb. 1 en 2?? Ik kan me voorstellen dat ze briesend van verontwaardiging schreeuwen over opruiende politiek, en misschien deze zegels niet eens als fran- keergeldig erkennen! Sinds Mussolini en Goebbels de mogelijkheden van die kleine postpapiertjes zagen. voor hun propa gandadoeleinden. heeft de politiek zijn in tree gedaan ln de philatelie. of mei nu toejuicht of betreurt. Daar kan geen philatelist Iets aan veranderen! West-Berlijn was ook verder actief. Bijna gelijktijdig verscheen een toeslag serie ten bate van de wederopbouw de beroemde en historische Keizer helm Gedachteniskerk. Afb. 3 laat zien hoe deze fraaie kerk er uitzag vóór het oorlogsgeweld er de ruïne van maakt* die we op afb. 4 zien. Oost-Duitsland was ook zeer productief. Frankfort aan de Oder bestond 700 jaar. en zag een serie van 4 zegels aan dit jubileum gewijd. Deze stad ligt nu precies aan de Poolse grens. Een gedeelte, gene zijde van de Oder is thans zelfs Pools en heet nu Slubtce. Dit Frankfort (niet te verwarren met Frankfort Main in de Amerikaanse zone!) wa geboortestad van de bekende Duitse let terkundige Heinrich von Kleist, die ook op afb 5 voorkomt, (bekendste toneel stuk v-an -zijn hand Katchen von Heil- jbronnl. Financieel Overzicht {v4i\ hf. wff.k) Amsterdam volgt thans New York op de voet ook betrokken later volgd kingen wek jen. omdat offers deze In de afgelopen week had de handei op de effectenbeurs een zeer wisselend verloop In de eerste dagen der week sloegen de koerden, met name van ae internationale fondsen, een dalende richting in, Toen daaina zich >n Wall- street een herstel baanbrak, volgut ook Amsterdam en vele koersverliezen dei vorige dagen werden spoedig ingehaald De grootste daling vond Dinsdag j 1 plaats, toen Philips tot 165, Kon. Olir tot 311, Aku tot 164 Tc terugliepen. Veel materiaal kwam wel niel op de markt, tengevolge van vrees voor ver dere daling waren de kooporders ge ring en laag gelimiteerd De laatste paar weken heeft Amster dam in meerdere of mindere male hel voetspoor van Wallstreet gevolgd en oen in de loop dezer berichlsperiode het koerspeil op de Amerikaanse beurs gesteund werd door kooporders, haastte men zich ten onzent zich bij de nieuwe koers aan te passen. Uit deze gang van zaken kan men besluiten, dat de ver dere gang van zaken op onze beurs 'n 'e e.v. weken zal worden bepaald doo ï'allstreet. Het zal dus van belang 2(jn de koersontwikkeling ginds getrouw te olgén In hoeverre het herstel van New York definitief is, moet worden afge- acht. Dat de ontwikkeling aldaar door de autoriteiten met aandacht gevolgd wordt is gebleken uit de verklaring van 1e Amerik minister van financiën, die de beurs trachtte op te monteren door zijn instemming te betuigen met dt politiek van belastingverlaging Men kan er wel zeker van z(jn, dat de repu blikeinse regering van president Eisen hower niet zal aarzelen de conjunctuur met moderne middelen te ondersteunen. blijken, dat een en ander nood zakelijk wordt. staatsbegroting voor 1954. welke deze week bij de Tweede Kamer werd ingediend, oefende vrijwel geen invloed op het koerspeil uit. Staats fondsen waren iets luier wegens het vooruitzicht op grote leningsbehoeften van het Rijk, maar veel te betekenen had de koersteruggang niet. belastingverlaging, welke voor is voorgesteld, zal ongetwijfeld lot grotere bedrijvigheid op de bin nenlandse markt kunnen leiden, maar onjuist zijn de invloed daarvan op het grote bedrijfsleven te overschat ten. Van de grootste betekenis voor ons land is de buitenlandse handel Con- iumptievermeerdering in het binnen land kan vermeerdering van invoer veroorzaken voor de aankoop van grondstoffen enz. Verhoging van onze export is echter veel belangrijker en levert deviezen op. En wat dit be treft merkte minister Zijlstra in zijn jongste begroting van Economische Zaken op. dat de weerstand tegen de verdere groei van onze uitvoer hand over hand toeneemt Het 'Nederlandse voeding i bedrijfsleven staat voor een zware taak 'belangrijk den. Hieruit volgt, dat de ontwikkeling op langere termijn niet in alle opzich ten bevredigend kan worden geacht. Cultuurwaarden werden deze icrsdahng, ma»' tens een herstel. Dr uw ui gobioken slr- gcvoel van onbeha- iJke het Westerse bedrijfs len kosten. Cer-.. Ver. Deii Cultuur stonden bijzonder onder druk vanwege aanbod, voorkomend uit om gewisselde aand. Deli Batavia. Handels- er ..Amsterdam" kwam tijdelijk even beneden pari Cult. Mij ..De Oostkust" kwam met een goed verslas over 1952 De winst beliep f 2.49 millioen (v. j. f 2.08 mill Hei dividend.is echter verlaagd tot 98 Tc (v. j. 11 7e), vanwege het feit, dat de dividendbeperking geen hogere uitke ring toelaat. Het vermogen buiten Indo nesië dekt ruim 107 To van de aan delenkoers Borneo Sumatra Handel Mij kwam met een goed resultaat over 1952 vooi de dag en kondigde 10 Tc dividend <8 7 n aand aan. maar door de gewijzigde marktverhoudingen reageerde de beurs nog weinig op dit gunstig verslag Het jaarverslag van de Kon. Hoog ovens werd ter beurze niet ongunstig ontvangen, hoewel de dividendaankon diging van 10 <v. j 10 min of meer tegenviel Voor de toekomst blijkt het bestuur minder hoge verwachtingen te koesteren, van vege het feit. dat de markt omgegaan is en de kopers var. staalproducten het nu wéér voor het zeggen krijgen. De winstmarge is lagei geworden De Europ Gemeenschap voor Kolen en Siaa] betekende voor de Hoogovens hogere prijzen voor kolen en schroot en een daling van de staal- prijzen in Nederland. In de begroting van het ministerie van Justitie werd vermeld, dat het Cen traal Bureau voor de Effectenregistratie eind 1954 zijn werkzaamheden goed deels zal hebben voltooid Wat betreft het rechtsherstel van effecten werd medegedeeld, dat van de in totaal per 1 Jan. 1953 nog af te handelen geschil len (binnenland) ten belope van circa 65 200 stuks, ongeveer 75 zal vallen onder het aanbod tot een minnelijke schikking via het bekende Waarborg fonds. Het wordt hard tijd, dat deze lang- duriee affaire, welke nu ai zoveel ja.en loopt, tot een snel einde wordt ge bracht. Minisfcr Cals zegt: Calo heeft recht op subsidie subsidie aan de Chris- voor Lichamelijke Op- tweetal zegels (afb. 6). terwijl de reeds besproken afb. 7. ér één It uit een grote serie van 18 stuks, gewijd aan het 5 Jaren- Kaapse driehoekjes Zuid-Afrika viert zijn 100-jarig post zegeljubileum! In 1853 verschenen de eerste driehoekjes ven de Kaap! De droom van iedere jonge verzamelaar een •0 Jaar geleden! Die Kaapse driehoekjes :tjn bijna een begrip geworden (9). Geen wonder dat de twee Jubileumzegels een reproductie dasrvan als onderwerp heb» Noorwegen vierde een kerkelijk jubileum. 700 Jaar geleden werd het Noor se bisdom van Nidaros gesticht. Onze af beelding (10) laat een bisschopshoofd zien. oals dat voorkomt op een beeldhouw- verk aan de Nidaroskathedraal te Dront- heim, waar de herdenkingspiechtigheden plaats hadden. Ook Denemarken Jubi leert. Het herdenkt, hoe het 1000 Jaar koninkrijk is. Als voorloper van een grote jubileumserie verscheen reeds (afb. 9). monolitisch gedenkteken van 1000 Jaar geleden. Zürtch kreeg (in Kloten) een nieuwe, :er moderne luchthaven, en gaf bij die gelegenheid een luchtpostzegel uit, (afb. 11). Frankrijk heeft de goede gewoonte jaar lijks een serie uit te geven met portret- n grote landgenoten. Mennen van op allerlei gebied. Uit deze serie It Jaar kiezen we één voorbeeld (afb. 12): St Bernard, die 800 Jaar geleden overleed. Een van de grootste figuren uit de middeleeuwse kerkgeschiedenis, atich- de abdij van Clervaux. door Luther genoemd: de vroomste aller mon niken. In Rome kwam het 8e internationale congres voor microbiologie bijeen. Op het bij die gelegenheid verschenen zegel (afb. 13) zien we het portret van de Ita liaanse bioloog Bassi We vestigen de aan dacht van de dierenverzamelaars speci aal op de encadrerlng van dit portret: de 3 étappen: rups, pop en vlinder! In Zagreb, Joegoslavië, kwamen de es perantisten in internationaal congree bij- Op afb. 14 zien we alle vlaggen der verschillende deelnemende landen in een lange slinger om de aardbol (da Neder landse zéér gunstig geplaatst, in hét mid den, naast de Amerikaanse!!). Maar boven al die landen uit straalt de groene espe ranto ster. Een mooi symbolisch zegel. We besluiten deze reeds met het portret van een beroemd Joods geleerde Rabbi Moshe Ben Maimon (afb. 15), meestal ge noemd naar zijn vergriekste naam: Mai mon ides - zoon van Malmon (Ben Mai mon). In Joodse kringen meer bekend als Ramban, een naam naar Joods gebruik ontstaan, door de beginletters van zijn naam R. M. B. M. van een verbindende klinker te voorzien. Volgens mijn Joodse postzegelhandelaar is het heel goed moge lijk. dat onze uitdrukking: krijg de ram bam zijn oorsprong vindt In deze vrucht bare geleerde, die zo veel zwaar te han teren dikke werken schreef, bijna niet te tillen, dat men Iemand inderdaad voel baar straffen kon. door hem op te dra gen: krtjg de (werken van) Rambam. Ik sta voor de etymologische Juistheid hier van niet in. SI non vero, e ben trovato!. of op z'n Diets: Indien niet juist, toch goed. Subsidie op melk wordt wellicht verlaagd Minister Mansholt Is er niét zekér van, dat dé subsidiëring van de consumptie- melk op het huidige peil zal kunnen worden gehandhaafd Dit deélt de minis ter mee in de toelichting op de Land bouwbegroting voor 1954. Het Bedrijfschap voor Zuivel treft maatregelen Indien een prijsverhoging van melk in een bepaald gebied, gezien de kosten, niet gemotiveerd is. De minister heeft een werkcommissie ingesteld om zo spoedig mogelijk éen wetsontwerp tot regeling van de uitbe taling van melk samen te stellen, daar de verschillende groepen van het bedrijfs leven het hierover niet eens konden worden. Voortzetting aanleg rijksweg BurgerveenRijswijk De aanleg van de aardbaan van Rüks- weg 4a, van Burger veen (tussen Hoofd dorp en Leiden) naar Rijswijk zal in het voorjaar van 1934 onder de gemeenten Leiden. Leidschendam. Zoeterwoude en Leiderdorp voortgang vinden. Op 10 November heeft de aanbélteding plaats van deze weg tussen Weegsloot en de Oude Rijn. In dit gedeelte moeten vijf duikers worden aangelegd Men hoopt de weg in 1937 gereed te hebben. Aan dit project, waaraan reeda f13 min is besteed en dat f31 min zal moeten kosten, zal het komende jaar f4.200.000 ten koste kunnen worden ge legd. De verbetering van de rijksweg Den Haag—Amsterdam zal in 1956 gereed komen. Voor dit werk van f3 min is thans f500.000 op de begroting van Ver keer en Waterstaat geplaatst Toekenning vai telijke Academie alleszins verantwoord. Deze mededeling doet miniater aldus de minister. Cals in de toelichting bij zijn deze week Het teruglopen der industriële inves- verschenen begroting De minister herin- teringen in het eerste kwartaal van 1953pert er aan. dat dit nieuwe instituut, tot f 365 millioen, d.i. op Jaarbasis aanvankelijk nog gevestigd te Amsterdam f 1450 millioen (v. j. f 1640 mill.) tekent sinds 1 September 1953 te Rotterdam ls dé terughoudendheid van het bedrijfs-1gehuisvest (Witte de Wlthstrnat 47). leven t a v uitbreiding van het proöuc-1 In verband met deze toekenning van tie-apparaat Een jaarlijkse investorm subsidie is op de .mderwijsbegroting de van f1800 millioen (In prijzen van 1952 [rijksbijdrage aan utitutcn tol opleiding s nodig om voor de groeiend» beroep vor.r middelbar onderwijsakten van bevolking arbeid te vinden en ie hou- (ƒ35.000,— op 120.000.— gebracht. Ikabinet voortzetten. Westduitse socialisten blijven contra E.D.G. Adenauer ging „met vacan- tie" naar 't Zwarte Woud De kopstukken der socialisten in Wesi-Duiisland hebben gisteravond met een overweldigende meerderheid beslo ten. de strijd voort te zetten tegen Ade- programma tot samenwerkir. met de E_D.G. Zij stellen de hereniging van Duitsland boven het streven van de Bondskanselier naar Europese eenheid, de vorming van eén nieuwe regering is ifgesloten met het vertrek van Ade- Dc eerste phase van het overleg over nauer naar het Zwarte Woud waar h(j 'wee weken ..vacantie" gaat némen; i.iden» »ijn verblijf in Buhlcr Hohe zal besprekingen over het nieuwe

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 5