Zegetocht door Europa Turkse tortelduif vat Leidato-comité heeft grootse volgend jaar plannen voor Zweedse markt in het voorjaar, tweede Leidato in het najaar Leidse Moderne muziek op de concerten Sinds korte tijd nieuw voor onze avifauna Tekort op vastgelegd aan bouwgrond in Hazerswoude energieke wijze verminderd Consument en handelaar bi sanering melkhandel gebaat In Minudie „plukt" men de vis met een ladder uit het net NIEUWE LEIDSCHE COURANT ZATERDAG 19 SEPTEMBER pjW Fondsvorming sle/f alle middenstanden in staat mee te doen Zo is gisteravond dan de eerste Leidato gesloten. Meer dan dertigduizend mensen passeerden de controle en deze tentoonstelling heeft daarmee een klinkend record op haar naam gezet zéker van de tentoonstellingen, die na de bevrijding in onze stad zijn gehouden. Ondubbelzinnig is be wezen, dat Leiden behoefte heeft aan een dergelijke actie. Deze weten schap stimuleert het comité dan ook, het niet bij deze ene Leidato te laten. De rommel in de stadsgehoorzaal was positie zonder bezoek. Dat geldt voor kort na de sluiting haast niet te overzien. alle tentoonstellingen. Het moet dus zo r gedurende zeven dagen gezien worden, dat de vermakelijkheden tienduizenden mensen de ogen hadden uitgekeken, gaf nu alleen maar afbreuk te zien. De zaal moest spoedig ontruimd worden en bovendien stelden de stand houders er wel prijs op, zich -nu weei volledig aan de eigen zaak te gaan geven. Dat is er in de afgelopen week wel beetje bij ingeschoten, al zorgde ieder vanzelfsprekend voor een zo goed moge lijke vervanging. Spijt heeft geen enkele standhouder v: deze week. En men verwacht, dat hun aantal volgend jaar wel dubbele heen kan komen. Gehele middenstand Volgend Jaar! Toen de deuren van d« gehoorzaal gesloten waren, vonden wi. het Leidato-comité bereid ons enige me dedelingen te doen over eventuele plan nen. Nu, plannen zijn er. Ze zijn zelfs al enigszins omlijnd. Om te beginnen verklaarde de heer A. Sanders, de voorzitter van het b< dat de Leidato niet beoogt een bepaalde groep van middenstanders aan te trek ken, maar de gehele middenstand zonder één uitzondering. Men is er van overtuigd, dat de mid denstand op bepaalde tijden de behoefte heeft om naar buiten op dat moet periodiek geb< mensen er lang genoeg tegenaan kunnen kijken. Hoe is dat bijvoorbeeld jaarlijkse 3-Octoberfeest het geval! Is het wachten niet minstens zo leuk als het achterom-zien? In de open lucht In het voorjaar van 1954 hoopt hel Leidato-comité een Zweedse markt ganiseren. niet in een zaal, maar in de openlucht. Deze markt zal niet op braderie gelijken. Een braderie is een wone markt met een bijzonder tintje, .verzameling van versierde en min of n origineel opgemaakte kramen, het geheel omkleed met een aantal attracties. D Zweedse markt wordt meer een tentoon stelling met er omheen enige attractie! Het comité denkt er b.v. over. éei Zweeds muziekgezelschap naar Leiden t halen. Als Arnhem er in slaagt, de Parijse politiemuziek binnen z'n poorten te krijgen, hoe zou het o lukken dit voor elkaar te krijgen meent de heer Sanders optimistisch. De voor- jaarsmarkt zal in het teken staan van di woning en haar inrichting. Tot de attrac ties behoren ook de nodige sportdemon- straties. Men heeft zich al voorgesteld de markt in de omgeving van de Pieters kerk te houden. De tweede Leidato moét weer in het najaar plaats hebben. Men heeft al aan c Stadsgehoorzaal gedacht. ofschoon h. niet zeker is, dat deze zaal het wordt. Dat hangt in de eerste plaats af vai I deelnemers. Wordt dit aantal zalci t b(j kui dan gegevens zyn hierovi nog niet te geven. Leidatolonds Om te komen tot een verantwoorde ex positie. moet de financiële basis gezond zijn. Men heeft daarom besloten een re serve te kweken, waardoor iedere mid denstander in staat zal zijn op grotere of kleinere schaal deel te nemen. Er is een Leidatofonds in het leven geroepen. Ver scheidene middenstanders hebben zich hiervoor reeds opgegeven. Het principe van dit fonds is een regel matige (maandelijkse) betaling. Alle deel nemers zijn verplicht aan deze regeling deel te nemen, zodat geen onderscheid wordt gemaakt tussen grote en kleine zaken. Het batige saldo van de eérste Leidato wordt ook gestort in dit fonds. Samenwerking Zijn de meeste mensen gekomen voor de muziek en de andere attracties of wer kelijk voor de tentoonstelling? Het comi té gaf op deze vraag ten antwoord: voor de tentoonstelling. Maar een expositie zonder attracties is nu eenmaal een ex- onderdeel van de tentoonstelling zij Naar de mening van het Leidato-bestuur hebben de orkesten bepaald sfeer gescha pen. Het is de bedoeling volgend jaar voor medewerking in contact te treden met alle omroepverenigingen. Het is nog wel aardig, te vermelden, dat het bestuur op 8000 mensen had ge rekend. Het zijn er dus ruim 30.000 ge worden. Het aantal suppoosten moest van 3 op 24 worden gebracht! Het Leidato- comité hoopt tenslotte, dat het beroep, dat voor de volgende acties zal worden gedaan op het actiecomité Leiden Leeft, het gemeentebestuur en de Leidse mid denstandscentrale. niet tevergeefs zal zijn. Bonnenregen Een rondrit door de stad in een open landauer, voorafgegaan door het tam bour- en pij pércorps Kunst en Genoegen, was de verrassing voor de 30.000ste be zoekster van de Leidato. Het was vrouw L. KriekNoort, die om ongeveer half tien gisteravond met haar mar geloos de stadsgehoorzaal kwam binnen stappen en onmiddellijk in de zon van de Leidato-belan-gstelling werd gezet. Op het orkest-podium volgde de ge bruikelijke huldiging. Mevr. Kriek mocht van het Leidato-comité een waardebon, groot f 200 in ontvangst nemen. Verschei dene standhouders meenden niet te mogen achterblijven en zij verrasten haar eveneens met waardebonnen. In totaal kreeg mevrouw Kriek veertien waarc bonen voor een bedrag van ongeve f 750.—. Het echtpaar Kriek woont in de Raa: straat. De heer Kriek is als voorslager bij de grofsmederij werkzaam. Ook de 10.000ste. de 15.000ste. de 20.000ste, de 22.500ste en de 25.000ste bezoekers w uitgenodigd. Zij kregen bloemen. Een van hen. dr Van der Meulen, be dankte het Leidato-comité namens allen. De heer en mevrouw Kriek, die door de omstandigheden niets van de tentoonstel ling hebben gezien, kregen vrijkaartjes oor de Leidato 1954. In totaal heeft de Leidato 31.116 zoekers getrokken. R esiden tie-Orkest Hoewel het Residentie-Orkest, dat volgens het rapport van de Prins- Bernhardstichting aan de spits staat van alle Nederlandse orkesten wat het aantal uitvoeringen betreft, in plaatsen buiten Den Haag zichzelf beperkingen heeft moeten opleggen, omdat een te uitgebreide tournee het peil van de uitvoeringen dreigde aan te tasten, is Leiden aan dit lot ont komen. Er komen dus ook dit jaar weer acht concerten in de Stadsgehoor zaal, en wel op Donderdagavonden. Zoals men weet zijn deze concerten in het afgelopen jaar uitverkocht ïwe programma óf oók dit keer geweest, ziet, twijfelt er niet zal het storm lopen. In de door Willem van Otterloo gediri geerde programma's is een wérk uit ce laatste dertig jaar opgenomen, ongeacht het land van herkomst De solisten in het eerste concert. 15 October, is Elisé Cserfalvi. viool. Dan worden uitgevoerd de symphonie no. 99 Haydn, het Adelaïdeconcert van Mo- Tzigane van Ravel en Feste Romar.e Respighi. Dit laatste is dus hét bè- doelde moderne werk. Jan Odé speelt op 5 November ondèr eer eer. pianoconcert van Ravél, waar- i op 26 November Gaspar Cassado so- st is in hét celloconcert van Schumann. Dan wordt ook uitgevoerd de derde sym phonie van Saint-SaënS met Hammond- gel-begeleiding. De tweede concertmeesteres. Adriènne de Smet. speelt op 10 December hét viool- E van Bach en de eerste rhap- sodie van Bartók. Voor de eerste maal voert het Residentie-Orkest dan de Or- chéslervariationen van Blacher uit. Op 7 Januari treden als solisten óp Theo van dér Pas en Gerard Hengeveld Het programma vermeldt concert vóór piano's van Mozart, en concert vóór Sempre begint buiten np-e Av&nti en Jong en Jolig zul len hét aeizoen 1953—1954 buiten de stad ;n. en wel te Vlaardingei is uitgenodigd op 23 September dé afdeling VlaArdingen Ned. Chr. bouwvakarbeldersbond ter ge legenheid vAn het vèertig-jArig bestaan. Dit jaar is vOor Séntpré cért jubiléum- En dé goede inzét vêrétévigt dé' hoop, dét hét ook één góéd jaAr zAl trden. Turkse tortelduiven door Roger Tory Peterson. Laatste Avondmuziek Maandagavond half 9 houdt Adriaan Blankenstein in de Hooglandse kerk zijn laatste muzikale avondstilte. Medewer king ver-leent mevrouw Rensink-Zaal- begg, sopraan. Het programma luidt als volgt: 1. Canzona van J. S. Bach; 2. a. Ich halte treulich Still van J. S. Bach, zang; Gott lebet noch van J. S. Bach, Meinem Jesum lass ich nicht van Joh. G. Walther; Er weldet Seine Herdé van G. F. Handel, zang; Orgelkoraal van Flor Peeters; a. Wat vreugd hoor ik uyt 's hemels zalen, bewerking van Anth. van t, zang; Jezus' bloemhof, bewerking Mortelmans, zang; 7. Koraal, bicinium I en II, air, ricér- ire uit Partita over psalm 8 VAn Anth. an der Horst. Aan de uitgang collecte voor het orgel twee piano's en slagwerk van Bartók. Stévan Bergmann zal op 28 Januari vertolken eén pianoconcert van Tsjai- kowsky. Ook dé vijfde symphonie van Beethoven wordt dan gespeeld, met mis schien nog eén Nederlands werk. Als modern werk komt 18 Februari op het programma voor een viool-concert van Rawsthorne. Voorts: Concerto grosso in G. van Handel, symphonie in drie dèlen van Strawinsky en Slavische dan-, sen van Dvorsjak. Jan Prins, fluit, en de in Parijs zoveel furore makende Daniel Wayenberg zijn de solisten in hel laatste concert, op 11 Maart .Het programma: Fluitconcert van Jurr. Andriessen. symphonie van Walton en eerste pianoconcert in D van Brahms. Een nieuwtje op gramofoonplatenge- biéd Is nog, dat in October deeerste platen van het Residentie-Orkest in Ame rika door Columbia worden uitgebracht.zöeking bleek, dat zij zich schuldig ge- Het orkest draagt dan de naam The'maakt hadden aan een groot aantal Hague Philharmonic Orchestra. diefstallen Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Johannes F., z. van J Posthuma en W. H. Bosma; Hèndrik, z J. P. van Baaren en J. Filippo: René E.. z. v. W. Th. van Hugten en H Hopman; Janko. z. v. F. Breedveld G. Lepelaar; Maria C„ d. v. A Brak J. Rietveld; Wilhelmina, d. v. J. van Zeijst cn M. G Bleijie; Theodora J. G., N v. d. Me ij en I. C. J. van Rijn; a F, d. v. W. v. d. Veer en M F. Hakkaart: Martine L. d. v. M. Wassê- <ar en L. C. van Veggel OVERLEDEN: A. Boerfijn. m., 73 jr Winkeldieveggen gepakt Ofschoon zich voortdurend tal van vogelsoorten verder noord- en west waarts uitbreiden, is de plotselinge snelle uitbreiding van de Turkse tor telduif in Europa wel heel merkwaardig. Nog omstreeks 1900 waren de dichtstbijzijnde streken, waar deze duiven voorkwamen, het donkere ge deelte van bijgaande zeer overzichtelijke kaart, die gemaakt werd door de Engelse ornitholoog, mijn vriend James Fisher. Voor de samenstelling van deze kaart, die werkelijk voor zichzelf spreekt, moest allé bestaande literatuur over deze duif worden geraadpleegd. Bulgarije en Turkije, hét donkere gedeelte op de kaart, bleken de loopplank bij de fantastisch snelle uitbreiding over Europa te zijn geweest. grijsbruin, overgoten met een wijnrose gloed. Beide hebben zij een zwart hals kraagje. als een halve ring om fie nek Van de gewone tortelduif onderscheidt de Turkse zich door dè langere staart zon der witte zijzoom, een minder duidelijke bruine bovenzijde en iets grotere afme tingen. Snelle uitbreiding In tegenstelling met de gewone tortel duif, een typische zomervogel, die zich van Mei tot September bij ons ophoudt, kunnen wij de Turkse torels het gehele jaar verwachten. Ofschoon zij enorme af standen kunnen afleggen, getuige de snel le opmars door het grootste deel van Europa, zijn zij geen trekvogels en kun nen zelfs zeer koude winters met goed gevolg doorstaan. Uit het grote aantal broedsels, name lijk drie tot vijf per jaar terwijl de ge wone toj-telduif in de korte tijd, dat zij in ons land is, maar gelegenheid tot het grootbrengen van één broedsel heeft en het grotere aantal jongen per legsel. is de zeer snelle uitbreiding te begrij pen. De oorzaak van deze plotselinge óp- Vermoedelijk werden de eerste Turkse tortelduiven, die in ons land overwin terden. waargenomen bij Harderwijk in de winter 1948—1949. In September 1950 werd voor het eerst met zekerheid een tweetal van deze vogels vlak bij Harder wijk, namelijk te Hulshorst geobser veerd. Waarschijnlijk hadden die twee datzelfde jaar daar ook reeds in de om geving genesteld. Intussen werd het broe den voor het eerst te Musselkanaal in dc provincie Groningen in September 1950 met zekerheid vastgesteld. Terwijl in 195(3 en 1951 het broeden van deze vogels de omgeving van Harderwijk. Hierden Hulshorst nog twijfelachtig was. kon 1952 ook daar het broeden evenals Oldebroek, met stelligheid worden wa; genomen. Datzelfde jaar broedde, haast zonder enige twijfel, ook een paartje bij Amers foort. In het najaar van dat jaar werden zelfs op die plaats 25 stuks van deze vogels waargenomen. Hier gelukte het ons. de Turkse tortelduif enkele da gen te bekijken. Gewoonlijk zijn zij erg mak en gemakkelijk te observeren, dat zij graag op vrij hoge plaatsen zitten aar een goed uitzicht te vinden is. Verwarring is alleen mogelijk met de kooitjes gehouden lachduif, waarv de Turkse tortelduif te onderscheiden door een duidelijk langere staart, die ook geen witte maar grauwe onderstaartdek heeft en de donkerder kleur van de gehele vogel. De lachduif is overwe gend lichtbeige, 'de Turkse tortelduif GEMEENTE LEIDEN Officie/* publicaties BEPERKING SCHEEPVAARTVER KEER OUDE VEST Burgemeester en Wethouders van Leiden brengen ter openbare kennis, dat mét ingang van 21 September 1953 de dóórvaart van de Marebrug gedu- énde i: 8 weken zal worden vernauwd n die mate. dat schepen, breder dan 80 meter niet zullen kunnen passeren Woningnood rondom Leiden II ber te spelen; Uitbreidingsplan werd in gen van de J 'doeling. dat dit gedeelte wordt begrensd oiie Kernen id°°r een pianis°en e°e*» «r°te gracht. Schapen aan Leidse veemarkt In de berichten van dé Lerdae vee markt was gisteren niet dé schapenAan- opgènomen Het aantal schapen bedroeg niét minder dan 2500. Dat bè- tekent een recordcijfer, waaruit wé! blijkt, dat dé schapènrtiarkt van Leiden ch eén bijzóndere jiositié Hééft v.ér- rérd. Muizen en mensen Stuk van de verloren illusies door het Rotterdams Toneel Het is niet uitgesloten, dat gisteravond een groot gedeelte van het publièk, dat de Schouivburg vulde bij de opvoering van Muizen én Mensen, door het Rotterdams Toneel, met de figuren van Lénnié én Géorgé niet góed raad heeft geweten en deze beide mannen niet heeft begrepen. Het zijn voor ons ook geen alledaagse figuren, die Steinbeck heeft geschapen. i werk te beoordelen Is het ftltlld gewenst, dat men weet waar het daan komt. Muizen en Mensen ligt niet in onze nuchtere Hollandse sfeer Als regel vinden wij het prettig alles te kun nen begrijpen en we mogen graag analy- seren en redeneren om te zien of alles (klopt. In dit stuk klopt de zaak wel eens niet. Beide hoofdpersonen zfln in vele opzichten voor ons verstand ongrijpbaar en we blijven met de vraag zitten: waar om trekt George toch zo met Lennie op? Hij is maar een groot zwaar blok aan zijn been, deze man met z'n geweldige kracht en onvolgroeide geest. Steinbeck kent deze mensen. Hij heeft hen ontmoet b'u zlin omzwervingen door het Weslen cn met hen gesproken op de ranches, waar hij heeft gewerkt. Hij kent deze mensen, die in zeker opzicht aan de zelfkant van dc maatschappij leven. HU weet van htjn verlangens, hij kent hun menselUke gevoelens, die in wezen niet veel verschillen van de onze. HU houdt van deze mensen, waardoor hij zo zuiver en goed over hen kan schrijven, dat het ons niet loslaat; men leeft mee, niet op een afstand, maar men wordt in hun gemeenschap opgenomen, waardoor de bezwaren van het verstand, I extra opvoering noodzakelijk gemaakt plaats maken voor een warme genegen- Het is het bestuur vAn K en O. gehikt heid; de/e mensen worden onze vrienden, op 5 October noz een voorstelling voor Dit wil niet zeggen, dat we geen be- de gToene kaarthouders in te la; «waren tegen dit stuk hebben. We menen, I dat er een parallel is tussen de dood van Lennie en dè manier en dé motlévéü, waarop de oude vieze hond van Candy wordt afgemaakt. Uit utiliteltsoverwegin- gen, waarin nog een zeker soort barm hartigheid tot uiting moet komen. Muizen en Mensen is hét stuk van de verloren illusies. Men maakt plannen, jjes droomt van een eigen bezit, en nooit Nieuwe secretarie Voorts is hier een ruimte geprojee- tèerd voor een niéuwe gemeentesecreta- Eén der móóiste plattelandsgemeenten van Zuid-Holland: dèt is Hazers- r,é met brandweergarage, politiecellen, woude. Een gemeente met bijna zesduizend inwoners en éen burgemeester. vtïirekkeJ»er*eW°n,n* *ndere d,Cn8t" dié bruist van énergie om het die inwoners zo prettig mogelijk en om In de kèrn Groenedijk - waar de zijn gemeente zo ideaal mogelijk te maken. Hard wordt gewerkt aan dé!niéuwe Jongensschool zal verrijzen is ontplooiing van Hazerswoude en burgemeester L. J. den Hollander kan|öen. totale ruimte voor vijf-en-veertig schuiving naar het Westen en h valt echter moeilijk te verklaren. Dit feit heeft sedert ongeveer 191 dé aéndacht getrokken. Voor 1930 L-xéil men zij nog niet in Hongarije vooaar 1936 werden de eerste in Tsjecho-S: GIN kijc gesignaleerd, 1938 in Oostenrijk, geli In Polen, 1944 in Italië, 1945 in Duitd het 1948 in Denemarken, 1949 in Zwitsei ius Nederland en Zweden, 1950 in Frat n: en tenslotte in 1952 zelfs ook in Enge r Hoe dé ontwikkeling van deze der in Europa zal verlopen, zal de elt moéten leren. In dé 18de eeuw bleken de Ti «dik tortels in Constantinopel reéds ta ndaa maar dat de Turken deze vogels viNu in Europa zouden hebben ingev schijnt toch geen waarheid te zijn. K t gewone tortelduif weer afgereisd het Zuiden, behoeven wij op het blik voor verwarring met deze bang te zijn. Het mag wel uniek in de ornithofy®?' wórden genoemd, dat één vogel, deze nog maar zo pas werd verwacht, Inderdaad werd opgemerkt. Deze Voor-Indië stammende duivensoort ir. chtv op het ogenblik een glorieuze intre<£u* Europa. Berichten, dat er reeds najaar één in de omgeving van Woe zou zijn waargenomen, zijn niet controleren, Wel hoop ik, dat alle belang!(ldê lende lezers goed naar deze zullen uitkijken en bij gebrek enige beschrijving of enig plaatje de Turkse tortelduif in elk Euroj vogelboek, hoop ik dat bijga elan plaatje tot de herkenning zal dragen. Eventuele berichtjes wor ff' natuurlijk graag ontvangen. Warmond, Jaap September 1953. >ort trfL mei rede Reconstructie van de verspreiding van dè Turksè tortelduif, samen gesteld door James Fishèr naar bèstaande litèratuur. Het donkere ge deelte wijst het in 1900 bezette gebied aan. Dè pijlen wijzen de hoofd richtingen aan van dè verspreiding tót de hedendaagse grenzèn. er met recht trots op zijn, dat de wijze waarop dit gebeurt, in verschillen-i ^onin,fei1' Haz®rswoude zit dus met stil, |waar t de woningbouw en de uitbreiding ae opzichten uniek is. van dé gemeente betreft. Maar deson- De woningnood is ook in Hazerswoude 1 Zestien huizen zijn hier reeds gereed. enjdanlts zal bet ook hiér nog wel verschei- nóg stcéds niet gering. Ook al omdat een zelfde aantal zal hier nog verrijzen.dène jarer> duren, voordat de woning- dezé gemeente een bijzonder sterke be- Het betreft hier de zogenaamdé „stro-1 nood is opgelost. En dit is ook weer voor 'olkingsaanwas heeft. Dan zijn er hui- kenbouw". De keuken e.d. zijn naast de dim dèól afhankelijk van de situatie in en, die met góéd fatsoen de naam wo- gang en dus eigenlijk aan de voorkant j andere gemeenten. ling eigenlijk niet meer kunnen dragen van de woning geprojecteerd. Aan de Want is het aan de ene kant niet pret- n nodig moeten worden afgebroken. achterkant heeft men dan de woonka-1 tig, dat mensen, die in Hazerswoude Maar zolartg het gehele personeel van een mer met openslaande deurón. Déze ziétwerken, nog steeds elders wonen aan Hazerswoude j uit op de tuin. die wordt afgesloten door de andérè kant werken vele bew Regelingscommissie te Leiden: De Leidse rcgelingscommissie voor de sanering van de melkhandel hi gistermiddag een bijeenkomst belegd in Bellevue met het doel de sa'nèrini en alles wat daarmee samenhangt, nader tè belichten. Onder meer waréi hier vertegenwoordigsters van de huisvrouwenorganisaties aanwezig geleden naar Hazerswoudeuit op de tuin. die wordt afgesloten door! de andere'kant werken vele bewo" I ^eren A. T. van Schaik en A. P. Stalenhoef, respectievelijk uit de (gé overgeplaatste fabriek nog steeds in Den een grote haag. waardoor de bewoners ners vaö Hazerswoude in Alphensaneerde) gemeenten Utrecht én Soest. De vergadering stond onder lei Haag woont is men wel verplicht met dus geheel vrij komen te wonen. Tevens aan den Rijn, Leiden. Voorschoten en ding van dé heer S. Vin Egmond deze afbraak te wachten, totdat de wo-is in deze kern een boomgaard aango- Den Haag. Het laat zich begrijpen, dat ningsituatie 1- - - - - - -- Gel ÊÊÉm gekocht, plantsoen wórdt .'déze toestand niet alleen veel"ongerief I De vo®.r"?an?®te grieven tegen de hul- Dmt er nog een mé< rich brcntl, maar bovendien ?.'*e ln Uiiien ei'kt en reeds thans zijn riejStrook met veertien middenstandswonin- jaarlijks duizenden guldens i«in,. "es van "J0 en arbeidskracht die getuigen van een gen (particuliere bouw). Het is dè be- gèld kost. résultatèn frisse en vooruitstrevende aanpak. De be bouwing wordt ér geregeld in drie ker- het dorp, aan de Rijndijk en aan de Groenedijk. De uitbreiding van de dorpskern léverde wql de grootste moei lijkheden op. Drastisch Het door de beide Ambachtswateren begrensde gedeelte, dat hiervoor in aan merking kwam. bestond namelijk niet al leen uit land. maar voor een groot ge deelte ook uit water. Een andere keus er echter niét en daarom besloot tenslotte de zaak op even drastische als unieke wijze aan te pakken, door een groot gedeelte van de watertjes en slooi- dempen. Een niet gering werk, tienduizenden guldens komt het. Steinbeck weet zonder for- gemoeid. Maar de zo fel begeerde ceren het stuk naar de climax te voeren. bouwgrond kreeg men daardoor. Deze Het Rotterdams Toneel, onder regie wordt begrensd door de Ds v. d Boscj»- van Max Crolset, die enige jaren ge- straat, de Dorpsstraat en de Gerelaan. leden dit stuk heeft voorgedragen, heeft Ongeveer vijftig woningen werden hier gisteravond door eenvoudig én eerlijk j rMd« gebouwd, terwijl het totale aantal onlngén In deze kern ruim honderd zal ivoudig én pel het stuk alles gegèven waarop het recht had. Ko van Dijk en Max Croiset, als Len nie en George, hebben deze ménsen le vensecht op het toneel gezet, omdat zl) het speelden met dezelfde warmte en liefde, waaruit Steinbeck hét stuk- schreef. Ook de andere snelers waren uitste kend. Het spel van Eli Blom, als Curley, had wat meer kalmte kunnen hebben, maar het type was goed. Lucas Wensing had aardige décors gemaakt, die de last van tamelUk veel wisseling tol een minimum beperkten. Het groot aantal aanvragen heeft Midden in deze uitbreiding is prachtig natuurpark ontstaan, terwijl thuiswei van een boer het landelijke ka rakter accentueert, Bovendien besteedt de bevolking de uiterste zorg aan de tuintjes, waardoor het geheel wel een bUzonder ideaal woonoord wordt. De uit breiding van het wegennet houdt hier mee gelijke tred, onder meer door een verbindingsweg. Keuken aan voorkant Maar ook daar wordt de buit duur betaald (Bijzondere correspondentie) ENIG TER WERELD is de manier, waarop de vissers van Minudie aan de kost komen. Uniek is hun wijzè om vissen te verschalken per lad der, enige meters boven de begane grond en boven de waterspiegel. Zijn de vissen van Minudie dan geen waterbewoners? Zijn de vissers daar misschien tovenaars, magiërs, die de Zwarte kunst beheersen en beoefenen om vissen tot vogels te maken? Of komen in die streek, aan die Canadese waadlfzcnd *linké kust, alleen maar vliegende vissen voor? Het antwoord op deze drie Edmund Brian vragen kan kort, bondig en krachtig luiden: Neen. I sers van Minudie I cn zeelieden hPi dige vervoerskosten, aldus de heer Va Egmond. Door deze factoren komt de winstmarge in gevaar. Thar.s is in t honderd gemeenten in Nederland melkhandel gesaneerd. Hierdoor wordt efficiënter gewerkt, worden dé transport' kosten verlaagd en wordt oneerlijke con. currentie vermeden. Bovendien schept dé sanering een toestand, waardoor grotere sociale voorzieningen kunnen worden be reikt. De heer Van Schaik ging r.ader in op de viaag: wat heb ik als consument op 't eerste gezicht aan die melksanering? Spr. ging in grote lijnen de geschiedenis na van de melkhandel, die in de loop der jaren onder meer door dè verplichte pasteurisatie en standaardisatie eigen lijk zonder meer een slijterij in melk is geworden. De grieven van de consument tégen de In de kern aan de Rijndijk, tegenover de gemeentesecretarie, met welk gedeelte J mén anderhalf jaar geleden begon, is een voor Zuid-Holland unieke wijze van Bn. bouw van arbeiderswoningen toegepast. Het is namelijk dc natuur, die brave'stelt de mannen in staat om hun visserij-1 hebben •isscrslieden van Minudie „op het droge"bedrijf op het droge uit te oefenen, cn moeilijkheden n dus aan de kost doet ko-b o v e n de begane grond! (echte!) ..wate: de Baai van Fundy (waar-1 Edmund Brian, een der vissers van Mi- j n is gelegen) is het verschil I nudie, neemt, als hij ter visvangst tijgt, j di n.hWant ii i Minudie sen hoog water laag i tussen i vloed dus, gewoonlijk vele meters. Soms zelfs gaat dat verschil de tachtig meter te boven! De baai van Fundy, waar de verschil len tussen eb en vloed hoger zijn dan waar ook elders ter wereld, is een bijna 250 km lang vingervormig aanhangsel van de Atlantische Oceaan. Zij scheidt de Oost-Canadese provincie Nova Scotia van de provincie Nieuw-Brunswijk. Het phenomenale getijdenvérschil is natuurlijk een bron van verdriet voor tal van kustbewoners, maar voor de visiers- bcvolking i paard en wagen mede. Hij laadt t sSen per dag te bovóó de andere laddervis- ook ter wereld. Zij kampen met gelijke tegenslagen als de s". Dè zee maakt hun kapot. Steeds weer moeten zij die herstellen. Schipbreuk kunnen zij lijden, „ladder ladder op de wagen, roept de hulp in van breuk" en „getljdenbreuk" wel degelijk, een paar dorpsjongens op blote voeten cn want wee de arme visserman van Minu- trekt dan over de harde, met stenen be- die. die te lang op het strand blijft om te zaaide stranden naar zijn „akker" om „laddervissen"' Wordt hij door dè vloed zijn „vis-oogst" binnen te halen. Honder-1 verrast, dan kan geen vriend en geen dén meters lang zijn de netten, die hijreddingboot hem helpen. Onvermurwbaar heeft gespannen tussen palen van berken-1 verslindt de zee hem dan. Velen zijn hout. Bij hóóg water spoelt de zee door reeds in dc loop der eeuwen die weg naar die netten en geraken de vissen erin ver- de diepte gegaan. strikt. Bij het vallen van het water komen Minudie en zijn ladder-visvangst zjjn de netten weer droog te staan, maar de enig op aarde. Vis in de lucht, hoog bovén vissen blijven spartelend en kronkelend de begane grond.... dit is geen visserè- de mazen achter. Edmund Brian klimt latijn. doch heuse waarheid. Maar ook lrt N. Brans uit Alphen aan den Rijn béricht ons. dat ook zij Dinsdag avond 16 September een vreemd voor werp in de lucht zich van hét Oosten naar het Westen zag bewegen. Het leek op een ster met een lange lichtstreep. Zij heeft de indruk gekregen, dat het n.. ■Tiuiuuic is het natuurlijk dan op een ladder om de vissen binnen te Minudie wordt de vis duur betaald en'voorwerp enig geluid maakte, toen het lijk" buitenkansje, want het i halen en heeft als regel een vangst, die maakt de visvangst de vissers niet rijk. om kwart voor elf voorbijsnelde. sanering van de melkhandel achtte heer Van Schaik min of niêer begrijp! lijk. maar hij zag dezé als één gevolg onbékéndhèid mét het doèl en wezén de sanering. Een goed uitgevoerde ratio nalisatie is. zowel voor de consument dè handelaar, voordelig, aldus spr. Tenslotte is de besparing, die één néring met zich mee brengt, ook e«r landsbelang. Natuurlijk is het in het bt gin vóór sómmige consumenten e moeilijk om aan een niéuw gezicht wénnen Maar de praktijk heeft bewe dat deze angst op vooroordelen berust aldus de héér Van Schaik, en dat eni|t tijd na dè invoering van eén sa hierover zo goed als geen klachten mee: kómen. Bovendien kan altijd aan gérêchtvaar- digde verlangens worden voldaan dóór individuele veranderingen aan te brengen Dit door de regelingscommissie menwerking met een uit de burgerij t< vormen vertrouwenscommissie. Ook be tekent sanering van de melkhandel hét geheel niet, dat iedere consument andere melkhandelaar krijgt. Bij de v dèling van de wijken wordt namelijk zo veel mogelijk rekening gehouden met de bestaande kernwijk van de betrokken handelaar. ar aanleiding van het argument de tegenstanders, dat de vrijheid door de sanering in gevaar komt, werd de vankelijke tegenstand inzake de plicht© winkelsluiting gereleveerd. Ook Het vreemde voorwerp

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 4