|Wat doen van de ruimte en breedte Mare het goed! iiOude Marebrug wordt vervangen door een soort Schrijversbrug Ons Eiland kan prat gaan op mooi opzichtershuisje Handels- en slachtvee op de Leidse Vebo BER "frsnWT LEIDSCHE COURANT ZATERDAG 19 SEPTEMBER '953 LEIDEN GROEIT UIT DE KLUITEN (I) !e E.Dq voor I ren^eiW^^ DEMPEN van historische wateren in oude steden zal altijd op die tegenstand stuiteiv De tegenstand zal wellicht groter zijn naarmate i er erfde stad ouder is. Toen de Goudse grachten verloren dreigden te gaan, dat jwas er on^er de burgerij een categorie, die wilde proberen er zich met i€nC\v«6ucces t©9en le verzettep, en toen de Leidse Mare op de nominatie stond, 1 gebeSwas de gesteldheid der bevolking al niet anders. De één hief een juich toon aan. de ander zuchtte van teleurstelling en protesteerde. officie We willen hier niet gaan yitmaken, •elk deel het nu bij het rechte eind heeft gehad. Het zou ook weinig zin hebben, zich achteraf daarin te verdiepen. Wel dat dfmenen wij te mogen constateren, dat er geen Leidenaar zal zyn, die over de hui- ;e situatie op de Mare niet tevreden Terwijl de werkzaamheden rondom de Mare voorlopig niet ten einde zijn. Mochten er toch criticasters zijn. dan zuilen dezen zich onmiddellijk van hun onbillijke critiek beroofd zien. als zij er .even de moeite voor nemen zich de toe- r ^komstige toestand in te denken. Wie met ogen de Marewerkzaamheden, zo- zich nu hebben ontwikkeld, gade- is tot dat „indenken" in staat. Men er geen tekeningen- en uitvoerige uiteenzettingen van deskundigen voor Belevenis We mogen in het kader yan deze umeling artikelen over de uitbreidingen •n de vernieuwingen van Leiden wel persoonlijk worden. Dat bevordert ifeer tussen lezer en schrijver, lyelnu, iet was voor ons een feest, over de ge dempte Mare te fietsen. We hadden bij die belèvenis niet in de eerste plaats het rustieke en gezellige óf hinderlijke noezelige grachtje van voorheen v gen, maar objectief de Mare zoals deze u geworden is. Zopder vergelijking dus! Leiden is over het algemeen een hjuwe stad.Dat mogen we elkaar gerust n. In de practijk wordt je er steeds geconfronteerd. Men denke cjan niet n aan de sloppen en stegen, aan de grote straten, die Hogewoerd, Haarlemmerstraat en Breestraat heten. Als men van de Breestraat ter hoogte van het stadhuis naar de Mare loopt er men moet wandelen door de Maars/nan- steeg, over de Hoogstraat en door de Donkersteeg (om tenslotte niet zondei weifeling de Haarlemmerstraat oveb t< tteken), dan brengt de Mare in nieuw< toestand ongetwijfeld de nodige verlich ting. Voor fietsers, maar ook vo gangers. Wat doen die breedte en die ru goed' Je maakt dan onwillekeurig bij jezelf uit. dat men in deze tijd de dag toenemend verkeer toch eigenlijk iets anders mag verwachten. Er zijn nog leer gedachten. In de nieuwe delen van de stad wordt gestreefd naar hoogbouw, natuurlijk veel mogelijk mensen huisvesting kunnen verlenen, maar evengoed ter wil- uimte tussen de huizenblok ken. opdat de stadsuitbreiding geen op eenhopingen van woningen en mer worden. Dat is een sociale eis. De ir heeft ruimte nodig. Waarom zouden Imtetheorie voor de binnenstad dan verwaarlozen, als er mogelijkhed< zijn? De Mare was een mogelijkheid Die hebben we nu gebruikt. We nemen aan. dat de bewoners van de Mare unaniem blij zijn om deze om wenteling in hun dagelijkse omgeving. Mocht dit niet het geval zijn. dgn is onze vergissing wel heel sterk. Zijn de „tegen standers" niet enthousiast over deze vooruitgang? Waar vroeger het donkere water (niet zelden kwalijk geurend) liep. is nu een brede weg. De trottoirs zijn breed („Levendaal-trottoirs"), de lampen sierlijk Is hier ook geen sprake van een economische factor, nu de winkelstand van de Mare méér in staat is de mensen een boeiende etalage te laten zien? Men blyft op smalle trottoirs nu eenmaal niet lang stilstaan, vooral niet als het druk is en er kinderwagens op je hielen zitten.. Gevels de Mare hebben een opposant ge- n de Mare door worden. Het kan iddels de con- Leiden uit de kluiten Leiden Leeft" is zo lang zamerhand. een veelbetekenen de slagzin geworden. Die leus hangt niet ergens in de lucht, maar is het motto van een vaak verrassende werkelijkheid. Tot dusver is deze slagzin voorna melijk gebruikt bij allerlei at tractieve gebeurtenissen, als de braderie en de V.V.V.-festijnen. Leiden leeft echter ook nog op een andere manier. Dat ontdekt men spoedig, als men, gaande door de stad, in het hart en in de „buitenwij ken", zijn ogen de kost geeft. Onze stadsverslaggever hoopt de lezer in de komende dagen met een serie artikelen duide lijk te maken, dat dat léven van Leiden op vele punten vooruitstrevend en onweer staanbaar aan de gang is. Hij bezocht en bekeek daartoè de verschillende bouwobjecten, die thans in onze stad de aan dacht vragen van autoriteiten èn van buitenstaanders. Van daag publiceren wij het eerste artikel. De serie gaat onder het motto „Leiden groeit uit de kluiten We hopen, dat onze lezers er met genoegen kennis van zul len nemen en dat zy zodoende een goed inzicht krijgen in de grote veranderingen, die zich aan het vertrouwde stadsbeeld voltrekken. Redactie N.L.C. Een dokter nodig? De Zondagsdienst der huisartsen-wordt morgen waargenomen door de artsen Jansen, Langezaal, Nieuwzwaag en Postel. Welke apotheek? De avond-, nacht- en Zondagsdienst derapotheken te Leiden wordt van Za terdag 19 September 13 uur tot Zaterdag 26 September 8 uur waargenomen door de apotheek Nieuwe Rijn. Nieuwe Rij" 13, tel. 20523 en de Doeza-apotheek, Doe- zastraat 31, têl. 21313. Vóór de demping var wij in een protest van lezen, dat de gevels v het verdwijnen van h meer waardeloos zoudei zijn, dat de opposant i clusie heeft getrokken, dat z'n minst te groot is geweest. Is het i zo, dat de oude gevels, die de Mare heeft, méér tot hun recht komen, ook al doordat de belangstellende kijker ze op een grotere afstand en dus beter kan be schouwen? Wij althans hebben de Mare- geveltjes nog nooit zo goed gezien als een paar dagen geleden. Dat ligt natuurlijk ook een beetje aan ons. We hebben ze op onze wandeling zelfs geteld. De zijde van de Marekerk heeft negen gevels, waarvan men terstond aan neemt, dat ze oud zijn. Of ze alle negen een historische schoonheid vormen, is een tweede. We wagen het, te menen, dat dit niet zo is. Aan de andere kant hebben we slechts één oude gevel ontdekt. Spe ciale vermelding verdient de prachtige gevel van de Marekerk, die nu veel beter uitkomt. Visioen De gedempte Mare Lange Mare heeft een kruispunt gekregen, bij de Clarasteeg en de Vrouwenkerkkoorsteeg. Gevaarlijk is dit kruispunt niet, want het uitzicht is op alle hoeken ruim genoeg. Het gezicht op de achterkant van de Hartebrugkerk is boeiend. Door de dem ping zullen velen tot de ontdekking ko- i, dat Leiden ook nog een Spijkerboor- steeg heeft, een slurfachtig straatje, dat loopt van de Mare naar de Haarlemmer raat, achter en langs de Hartebrugkerk. Zoals bekend, is de Hartebrug in de Haarlemmerstraat verdwenen. De Lange Mare en de Stille Mare (naar de Stille Rijn) vormen straks dus een geheel. Staande bij de Stille Mare zou men zo een doorbraak wensen naar Aalmarkt en Vismarkt. Voor het rijdende verkeer zou dat een grote verbetering zijn. De fiet sers zouden dan de Donkersteeg, die in de loop der jaren al menigeen een politi onele bon heeft bezorgd, laten liggen. Er zijn wel plannen in die richting. Maar bij zoveel arbeidzaamheid is het beter, daarover te zwijgen. Tijdelijke dubbele ophaalbrug Het Marevraagstuk was niet los te ma ken van het bruggenprobleem in deze omgeving. Leiden zat hier met een stel oude bruggen, waarop we allesbehalve trots konden zijn. Over ruim een jaar zal er echter een geheel nieuwe situatie zijn ontstaan. De ophaalbrug in de Oude Singel tus sen de Korte Mare het verlengde van de Lange Mare en de Nieuwe Mare (tegenover de Korte Mare, waar het ge bouw van de geneeskundige dienst staat) Is al weggebroken. Deze brug heette de Alkemadebrug. Een lage, houten nood brug tussen deze beide Mare's is reeds in gebruik. Deze heeft een brèedte van ook de draaibrug aan de Mare tussen de Oudé Singel en de Oude Vest verdwijnen Ter hoogte van de schouwburg wordt over het water van de Oude Singel een houten noodbrug ge legd, eveneens met een breedte van 2.50 meter, die de Marebrug straks tijdelijk moet vervangen. Omdat de scheepvaart geen hinder van de uitvoering van het bruggenplan mag ondervinden. wordt deze brug een dubbele ophaalbrug. Al leen voetgangers en wielrijders mogen er gebruik van maken. Afsluitbomen Bij het plan voor de demping van de Mare kwam onontkoombaar het bruggenvraagstuk in deze omgeving ter sprake. Op de voorgrond de in aanbouw zijnde houten brug (ter hoogte van de schouwburg), die straks de oude Marebrug tijdelijk moet vervangen. Deze noodbrug wordt een dubbele ophaalbrugu'ant de scheepvaart kan geen hinder van het werk ondervinden. Links op de foto wordt de vaste Alkemade brug gebouwd. De foto is genomen op de trap van de schouwburg. Foto N. v. d. Horst Kaas op de Vebo De jury had heel wat kazen te beoordelen Zoals gewoonlijk was de afdeling Kaas op de Vebotentoonstelling we?r verdeeld in een afdeling Goudse en in een afdeling Leidse kaas. Er waren in beide rubrieken twee groepen, Meikaas en Julikaas. De uitslagen luiden als volgt: Goudse kaas klasse A tot 7 kg. Julikaas: C. N. v. d. Akker, Leimuiden. 97 pnt, C- ui Leeuwen. Zoeterwoude, 93 pnt, vermelding H. L. Heemskerk, Rijns- saterwóudè, 90 pnt. Klasse A tot 7 kg. Meikaas: C. van Vliet, Alphen aan den Rijn, 96 pnt, G. Hulst. Voorschoten. 92 pnt. eerv. ver melding: C. N. v. d. Akker, Leimuiden, 87 pnt, G. v. d. Hulst, Voorschoten, 87 pnt. L. Vergeer, Alphen aan den Rijn, 86 pnt. Klasse B 710 kg. Julikaas: L. P. Hil- maar, Hoogmade. 92 pnt, L. Clemens. De Kaag, 92 pnt, eerv. vermelding: A. v. Marei, Nieuwkoop, 88 pnt, N. v. d. Poel, Zoeterwoude, 87 pnt, C. N. v. d. Akker. Leimuiden. 86 pnt. Klasse B 7—10 kg. Meikaas: C. N. v. d. Akker, Leimuiden. 94 pnt, H. v. d. Meer. Woubrugge, 92, pnt. Klasse C 10—15 kg. Julikaas: G. J. Belt. Zoeterwoude. 94 pnt. W. C. v. d. Geest. Oud Ade. 92 pnt, eerv. vermelding: H. C. d. Geest, Warmond, 90 pnt, Th. Zwet sloot, Hoogmade, 90 pnt, A. J. Berg, Zoe terwoude, 87 pnt. Klasse C 1015 kg. Meikaas: C. Kem penaar, Aarlanderveen, 100 pnt, P. Mole- Kamerik, 96 pnt, C. H. v. d. Meer. Hoogmade, 96 pnt; eerv. vemelding: C. J. Verlaan, Oud Ade, 92 pnt, G. J. Belt. Zoeterwoude. 86 pnt, H. C. v. d. Geest. Warmond, 86 pnt, L.-C. v. d. Geest. Oud Ade. 86. pnt. Klasse D boven 15 kg. Julikaas: eerv. vermelding: N. v. d. Poel. Zoeterwoude. 86 pnt. In Meikaas was in deze klasse geen inzending. Leidse kaas Klasse A tot 6 kg, Julikaas: C. C. van Leeuwen, Zoeterwoude, 95 pnt, eerv. ver melding: J. Heemskerk, Lisse, 90 pnt. Klasse A tot 6 kg Meikaas: P. Overde- Missa Sacerdos Het bekende Palestrinakoor uit Den Haag o.l.v. Jaap Vrankcn geeft Dins- in het kader van de zomcrconcer- in de Pieterskerk een uitvoering de bekende Missa Sacerdos van de Italiaanse meester, naar wie dit koor genoemd is. Leo Mens verzorgt de prae- en interludia, o.a. van Fresco- baldi, Palestrina en Couperin. Bekneld geraakt Gistermorgen half 10 is in de machuu fabriek van Den Os aan de Herengrach de 15-jarige D. de R. uit Valkenburg me. zijn linkerhand bekneld geraakt tussen een drijfriem. De arm werd daarbij ge broken. De E.H.D. bracht de jongen naar bet academisch ziekenhuis. Voor de Alkemadebrug wordt een vaste brug vgn gewapend beton gebouwd met een totale breedte van 10.20 meter en een rijbreedte van 6.50 meter. De doorvaart- wijdte zal 5.80 meter bedragen. Voor de bouw moeten 66 betonpalen worden ge heid. De lengte van deze palen varieert van 12 tot 14% meter. In de plaats van de Marebrug komt een ophaalbrug, die men kan vergelijken bij de Schrijversbrug (tussen Zijlsingel en Lage Rijndijk). De gehele breedte van deze brug bedraagt 10 meter. de rij breedte is 7 meter én de doorvaartwijdte 8 meter. Voor deze brug moeten 132 ge- wapend-betonpalen de grond in. waarvan de lengte eveneens varieert van 12 tot 14% meter. De Touwersbrug aan de Lange Mare (Oude Vest) wordt binnen afzienbare tijd ook afgebroken. Hiervoor komt geen brug in de plaats. Van belang Is verder, dat men bij d. nieuwe Marebrug geen afsluithekkei maar afsluitbomen plaatst, zoals bij Schrijversbrug en Spanjaardsbrug. di electrisch zullen worden bediend. Voor het wachtende verkeer zeker het ple- erigste systeem. Voor de beide bruggen is ongeveer vijf honderd kubieke meter gewapend beton iodig. De uitvoering van dit bruggenplan duurt ongeveer anderhalf jaar. De •erder is de firma Egas, schappij te Amsterdam. Basculebiug Tuilmaikt Vij noemen tenslotte nog een brug- bouw, die wel niet direct bij de Mare werkzaamheden hoort en wat verder in de toekomst ligt, maar toch verband houdt dit bruggenplan. Het is de vervan ging van dé Turfmarktbrug door een basQulebrug, die te vergelijken is bij de HaVenbrug. Iri het kader van deze brugbouw Is het nodig de Turfmarkt te verbreden, zodat gedeelte van het water aan die kant t worden gedempt. Men hoopt echter deN normale waterbreedte te herstellen door van de Beestenmarkt een stukje af halen. Dat kan in de toekomst gemak kelijk, nu de bussen binnen afzienbare tijd immers alle naar het nieuwe stations plein verhuizen en de drukte op de Bees tenmarkt dus aanmerkelijk vermindert. Agenda voor Leiden Zaterdag Speeltuin Ons Eiland, half 3: kinder feest; 7 uur: feest voor „grote kinderen". Gymnastieklokaal hoek Marnixstraat, half 4: woningbouwvereniging Ons Be lang. aanbieding huldeblijk 40-jarig jubi- Sportterrein Zoeterwoudse singel (bij ongunstig weer in gehoorzaal), 5 uur: marsconcert duizend tamboers en pijpers t.g.v. zilveren jubileum Kunst en Genoe gen: marsen door de stad; 7.15 uur: défilé stadhuis Breestraat; half 9: feestavond gehoorzaal. Andries Schotkade. half 4: start esta fette dwars door Leiden. Clubhuis Oosterkwartier: dahlia- en fruittentoonstelling volkstuinders. Burcht. 8 uur: revue- en cabaretgezel schap De Speeldoos met Tot Wederdienst Bereid. Antoniusclubhuis. 8 uur: Ons Toneel brengt Tramlijn Begeerte. Zondag Wijkgebouw Levendaal, 545 tt: Zondags school Chantepie de la Saussaye, eogst- Maandag Stadhuisplein. 9 uur v.m,:-K. en O, excursie naar het waterloopkundig labo ratorium en Oud-Delft. 1 Schouwburg. 8 uur: eerste abonrie- mentsvoorstelling, Het uur der Verruk king door de Haagse Comediè. Vlies, 8 uur: diploma-uitreiking aap jonggezel-zettexs en -drukkers. Steenschuur 6. 8 uur: De Natuurvriénd. Dinsdag Foyer gehoorzaal, 8 uur: K. en O... re portage drooglegging rampgebieden, met film „Gevecht met het water". Schouwburg, 8 uur: Haagse Comedie ,et „Het uur de? Verrukking". Pieterkerk, 8 uur: Palestrinakoor (Den Haag) brengt Missa Sacerdos van' Pales trina; Leo Mens orgel; Nachtdienst Apotheken Apotheek Van Driesum. Mare 11(* teL 20406. en de Zulder-apothéék, "Lam- ihenschansweg 4. tel. 23553 Het nieuwe opzichtershuisje van de speeltuinvereniging Ons Eiland, gebouwd door de noeste vlijt van een schare medewerkers. Foto N. v. d. Horst De Leidse Mare kan nu. wed ijveren met een hoofdstraat van een grote stad.' Breed is de rij weg, breed zijn de trottoirs, royaal is het uitzicht. De heer C. J. van Weeren, Lange Mare 75 A, stond ons toe vanuit het raampje van zijn zolder deze foto te maken. Rechts boven ziet irt&n 'nog een stukje van de Marekerk. Foto N. v. d. Horst Feestterrein was prachtig verlicht Een groot gedeelte van de speeltuin van de speeltuinvereniging Ons Eiland is lange tijd aan het oog onttrokken geweest. Achter een schutting werd door de heer A. Landman met een schare medewerkers aan een onder komen voor de terreinopzichter, de heer Van Zeist, gewerkt. Wat er ge maakt werd, was geen geheim. ,Men wist, dat het opzichtersverblijf de vorm van een paddestoel zou krijgen. Toen echter gisteravond dat kleine gebouwtje symbolisch door de kabouters van Ons Eiland met een grote kartonnen sleutel werd geopend, was elkeen verbaasd over de gracieuze vorm, die het gebouwtje had gekregen Daarom mocht de lampionoptocht, die men ter gelegenheid van de opening had georganiseerd, alleszins op zijn plaats worden geacht. Het was met deze op tocht- als met alle dingen, die in de Eilandvereniging worden georganiseerd. Dat is in één woord goed. De hele Eilandbuurt heeft de optocht van kin deren. met de R.K. harmoniekapel voor op, gadegeslagen. En toen de lichtstoet na de rondgang door de buurt op het speelterrein arriveerde, bevond zich in het kielzog daarvan een schare belan stellenden. idium in de speeltuin hadden ieh opgesneld die in hun vrye tjjd het paddestoelhuis hadden gebouwd Eén van de kleine kabouters wenste de opzichter toe. dat hij dt»or het huisje beschermd zou worden tegen de regen, kou en de wind. Vervolgens werd het gebouwtje met de kartonnen sleutel symbolisch geopend. De heer Broers'zei. dat aan de voor- vond van het grote tuinfeest mocht •ouden gezegd, dat er heel wat \yzmk was verzet. Hjj dankte de werkers op het podium hartelijk voor het in vrije t\jd verrichte werk. In het bijzonder dankte hij de ontwer- ;r van het huisje, de heer A Landman. 1 de heer en mevrouw Kagk hoorden zich bedanken voor dè prachtige lan taarns, die zii voor versiering en ver lichting van het huisje hadden geschon ken. Tenslotte werden de jurj'. die de aan de lampionoptocht deelnemende ploegen had vastgesteld, en de R.K harmonie bedankt. Er werd verder nog gesproken door de >orzitter van de Leidse bond van speel tuinverenigingen, de heer Filippo. Deze wenste Ons Eiland geluk met het schit terende nieuwe opzichtershuisje en hij zei •achten, dat Ons Eiland ook nog het mooiste en het grootste clubhuis van Leiden zou krijgen. Namens het damescomité spraken evr. Broers, de echtgenote van de voor zitter en de presidente van genoemd comité Zii bood voor het opzichtershuls mat, twee stoelen en een tafel met bloemvaasje aan. Wat de uitslag van (Je w^strijd. die de eerste prijs was voor „Zwaan, kleef aan", een groep uit de Kortenaerstraat, de tweede voor het bru'dspaar üit de De Ruyterstraat en de derde voor een groep uit de Oosterstraat. Er werden nog prij zen aan vijf andere groepjes uitgereikt. Het feestterrein was de hele avond schitterend verlicht. De Koraalmuziek op 3 October Terwille van welslagen twee repetities Een belangrijke en goede inzet van de 3 Octoberfeestviering is ongetwijfeld de „Koraalmuziek." Hoewel hieraan door velen spontaan wordt meegewerkt, en, door deze gemeenschappelijke zang sterk een band van saamhorigheid tot uiting komt, is een betere voorbereiding altijd nog gewenst. Dit geldt temeer nu er in overleg met de dirigent Leo Mens een tweetal nieuwe liederen is toegevoegd. Daarom zullen er dit jaar twee repetities plaats hebben, namelijk Donderdag 24 en Dinsdag 29 September (kwart over acht). Teneinde de koraalmuziek goed te doen slagen wordt verzocht, zo enigszins moge lijk, beide repetities mee te maken. Groot aantal ere- en eerste prijzen Gisteren was het de dag van het handels- en slachtvee op de Leidse Vebo. Uit het groot aantal eerste en ereprijzen, dat de jury heeft toegekend, mag worden afgeleid, dat de kwaliteit over het algemeen goed was. De uitslagen laten we hieronder volgen. Een e achter de naam van de in zender betekent ereprijs, een Je beduidt eerste prijs. Klasse I: Afgew. vette koeien: dorp,, dikbil. (le), Nic. v. d. Mey, Voor- K. A. Siereveld. Den Haag, kampioen, E. C. Westgeest. Den Haag (le), G. de Wit, Alphen a. d. Rjjn (e), J. de Graaf, Leiderdorp <e>, A J. de Groot, Zoeter- meer (e en le), Fa Burg Bol, Den Haag (e). Klasse II: Vette koeien met niet meer dan 6 brede tanden: A. J. de Groot, Zoetermeer (2 x een le), K. A. L. de Groot; Zoetermeer (le). Klasse III: Vette koeien, met niet meer in vier brede tanden: Gebr. van Leeuwen. Hoogmade (le), \ar (le) en le). x le). schoten, dikbil, kamp., Gebr. Zeestraten, Hillegöm (le). Klasse XV: Varkens 90 tot 100 kg: J. v. d. Maarl, Hoofddorp (le), W. Pappot, Haarlem (e en le). Klasse XX: Vette schapen: H. Keesom, Texel <2xle) T.B.C. vrije afd. Kalfkoeien: Fa Tettero, Nootdorp (2xe en 2xle). T.B.C. vrüe afd. Gras-dikbillen: F. R. M. Tettero, Nootdorp (2xle). Werkloosheid Leiden verheugende tekenen Op 12 September 1953 stonden by het Arbeidsbureau Leiden 996 geheel werklozen ingeschreven, terwijl daaren boven 111 personen tewerkgesteld wa ren op D.U.W. objecten. Verdere voortschrijding der afstoting van arbeidskrachten uit de conserven- fabrieken en hotelbedrijven leidde tot stijging van het aanbod, namelijk van 875 tot 996 (+121). Daarentegen is het een verheugend verschijnsel, dat de Plaatsingsmogelijkheid in de nijverheid nog steeds gunstig is te noemen. In de •eui- metaalindustrie en de bouwnijverheid en in mindere mate in de meubel- en Klasse XI: Geu.ste koeien niet afgewis-1 textielindustrie bestaat belangstelling seld, het meest geschikt voor de mesterij: voor goede arbeidskrachten. v r> r-„.uv. Vertoont dus in algemene zin de werkloosheid een ongunstiger beeld dan enkele weken geleden, toch dient niet te worden vergeten, dat de stij ging uitsluitend aan seizoenfactoren is -loe te schrijven en dat een vergelij king met vorig jaar (1659 op het asse IV: Vette koeien met niet meer 2 brede tanden: van Leeuwen, Warmond (e), A. L. de Groot, Zoetermeer (le), W. Roest. Ter Aar (e). A, J. de Groot. Zoetermeer A. Q. Cloosterman, Scheveningen de), O. de Kok, Nieuw Vennep (le). Klasse V: Groepen: A. J. de Groot, Zoetermeer (e en le). Klasse VII: Dikbillen slachtrijp, 2 brede N. D. Enthoven, Nieuw Vennep (le). Klasse VIII: Vette stieren afgew P. J. Zandvliet, Haarlem. N. D. Enlhoven, Nieuw Vennep le), H. Cohen, Wassenaar f2x e le), H. Rootert, Zwammcrdam (e), A J.' de Groot, Zoetermeer (e cn le), W. Santen. Wassenaar (le) Klasse XIII: Vfettc kalveren: C J van Egmond. Woubrugge (le). F. R. M. Tettero, Nootdorp (le), Jac. Biemond, Abbenes (e en le), Gebrs Roest. Leimuiden (le), G. L de Groot Zoetermeer (e). F R. M. Tettero Noot Cbristenvrouwenbond Evangelisatie in donker Amsterdam In het wijkgebouw Rehoboth hebben de leaen van de afdeling yan de Christen vrouwenbond gisteravond de eerste ver gadering van dit seizoen gehouden. Mcj. A. M. Hoekendijk sprak over conker Amsterdam. Spreekster verzorgt al zeer lang het evangelisatiewerk onder de vrouwen en meisjes, die daar het ver keerde pad zijn ingeslagen. Er is geen Kerk. d:e zich hun lot aantrekt. 2odat zy dit werk geitel allegn verricht. Tussen de dag, waarop de vrouwen op dit peil zijn aangeland en de tijd waar in zij nog leefden naar de algemene fat soensnormen ligt een wereld van ieea Zy hebben schuld, maar zij niet alleen De teleurstelling in dit werk zijn vele geweest, maar spr. zet haar laak voort, gedachtig aan Jezus' woord: „Bid voor degene, die hel u moeilijk maakt, opdat ge moogt zyn kinderen Uws vaders". cenkomstige tijdstip) leert, dat de werk gelegenheid zich gedurende 1953 zeer bevredigend heeft ontwikkeld. De vraag daalde, hetgeen eveneens een gevolg is van seizoeninvloeden, doch is nog altyd bevredigend en richt zich. zoals reeds werd opgemerkt, op vaklieden. Het aantal ingeschreven werkloze vrouwen steeg van 221 tot 245. De be ëindiging van het seizoen in de hotel- bedrijven is hieraan niet vreemd. De vraag onderging geen wijziging van betekenis. Dahlia's en fruit in clubhuis Vanmiddag heeft de dahliaverehiline Joh. Mater en de amateurfruitteeltclub Ir Sprengen in het clubhuis van de speel tuin in de Kooi een tentoonstelling ge opend van dahlias cn fruit. Er waren opgev^er dertig inzendingen. De producten komen alie van de volkstuinen. Dahlia's en fruit bevinden zich in prima toestand Tot diep in de nacht hebben de volks- tuinders aan het arrangement gewerkt Aan de tentoonstelling is een kleine maar mooie vogelshow verbonden van de nieuwe Leidse vereniging Avibus. De expositie duurt twee dagen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 3