Conclusie: Mevr. MacLean achter IJzeren Gordijn Thans zijn nog vier mysteries niet opgehelderd IS Toch is het zo Deense week in Nederland van 2 tot 11 October Wat kan het Christendom ir 0 deze wereld doen? DEZE KINDEREN HEBBEN GEEN VADER Toenemende druk ZATERDAG IS SEPTEMBER 151 DEED HAAR MAN „GOEDE ZAKEN"? "JI/TEVROUW MELINDA MACLEAN, de echtgenote van de Britse diplo- maat die in 1951 spoorloos verdween, bevindt zich achter het IJzeren Gordijn. Tot deze conclusie is de Zwitserse politie gekomen, na enige dagen van ononderbroken speurderswerk, waarbij het spoor van mevr. MacLean werd gevolgd tot in Oostenrijk. Een controleur van de Zwitserse spoor wegen helderde gisteravond het laatste duistere punt op door te verklaren, dat mevrouw MacLean met haar kinderen de reis heeft meegemaakt van Lausanne tot Bad Gastein in Oostenrijk. De chef van de Geneefse politie verklaarde vanmorgen: „Het is thans zo goed als zeker, dat mevr. MacLean met haar kinderen achter het IJzeren Gordijn is gereisd om bij haar man te kunnen zijn. Bad Gastein ligt ten Zuiden van Salz burg. enkele kilometers van de spoorlijn Zürich-Wenen. Van Bad Gastein was het een wipje naar de Russische zone van Oostenrijk (de grens kan hier zonder for maliteiten worden overschreden). Aan de Daily Express ontlenen wij nog het volgende. (De verslaggevers van dit blad zijn de enige persmensen, die zo uit voerig melding maken van de controleur. De controleur stond hun zelfs een kort interview toe). De controleur verklaarde: „Ik zag de familie MacLean het eerst in Zürich. Tien minuten, nadat ik ze voor het eerst had gezien, kwam ik bij de familie aan om de kaartjes te controleren. Mevrouw Mac Lean had de gordijntjes gesloten en had het kleine kindje (Pin Rose) in de hoek van een bank gezet. De kaartjes, die ik in de hand kreeg, waren in Zürich uit gegeven en waren geldig tot Buchs, het laatste station vóór de Oostenrijkse grens. Mevrouw MacLean zag erg bleek en haar haar zat slordig, net alsof zij had geprobeerd te slapen. Vijf minuten voor wij Buchs zouden bereiken, ging ik naar hun coupé om te waarschuwen. Mevrouw MacLean was toen bezig, het haar van de jongens te kammen. Het'kleine kindje sliep nog". Een andere controleur, n.l. die op de trein van Lausanne naar Zürich, ver klaarde tegenover de politie, dat de Mac- Leans kaartjes hadden tot Bad Gastein in Oostenrijk. De politie acht het niet uitgesloten, dat mevrouw MacLean twee soorten kaartjes bij zich had. om haar spoor te verbergen. De moeilijkheid is, dat -de controleur, die de dienst in de trein van Buchs naar Oostenrijk van eerstgenoemde controleur overnam, nog niet kon worden bereikt. Alleen hij kan opheldering geven omtrent de vraag, of de MacLeans in Buchs zijn uitgestapt, of dat zij inderdaad zijn door- Vier mysteries. Thans zijn er nog de volgende, onop geloste kwesties in dit mysterie: 1. de identiteit van de dikke vrouw, die het telegram aaa mevrouw Dunbar (de moe- wanneer gebruikt in plaats van suiker." Duizenden huisvrouwen gebruiken thans SUKRISTOL - het ideale vervanging», middel van suiker, dat een grote be-_ Enng geeft op Uw suikerrekeniog. oral in de fruit (rabarber) tijd. osjes met 400 tabL ruim 3 KG suiker: 60 ct. 500 tabl: 75 CT. lAileeo bij apothekers en drogisten.' L TEN HERKEI HILVERSUM! fkMDAT de expeditie van koning Salomo, die met een goudschat van tenminste 420 talenten huiswaarts keerde, slechts éénmaal is ondernomen en bovendien een tijdsduur vergde van 3 jaren, is het waarschijnlijk dat hier sprake is geweest van een gecombi neerde Joods-Phoenicische ver overingstocht. De landen die voor een dergelijke veroveringstocht in aanmerking kwa men, waren in die tijd vele, en we denken daarbij in het bijzonder aan verschillende Indische vorstendommen. Zoals u weet, hebben de Indische vor sten steeds gestreefd naar welgevulde schatkamers en we zouden dus de her komst van de buit in die richting kun nen zoeken. Maar dan dienen we wel te bedenken dat voor het bemachtigen van een dergelijke schat een complete oorlog met een Indisch rijk moet zijn gevoerd, want de heren gaven in die dagen dergelijke spullen niet zó maar uit handen en zij lieten hun schat kamers ook niet onbeheerd in onver dedigde kustplaatsen achter. Het is moeilijk aan te nemen, dat de zee expeditie van Salomo de in het al gemeen welgetrainde en goed bewa pende Indische legers (van welk expeditie de Arabieren in het binnen land verslagen heeft en de residentie van een Maharadja heeft veroverd. Ook Arabic moet op deze gronden wel van de lijst der gegadigden wor den geschrapt. Want we kunnen wél aannemen dat de vloot de Arabische kust eventueel een tijdlang heeft be heerst, maar het is volslagen onaan nemelijk dat de leden van deze zee expeditie de Aabieren in het binnen land, waar zij tot op heden onaantast baar zijn gebleven heeft kunnen achtervolgen en uitplunderen. Neen. het lijkt het meest waarschijn lijke, dat de expeditie een betrekke lijk ongecultiveerd en zwak verdedigd gebied als doelwit heeft gekozen en dan komt o.i. de kust van Sofala in het huidige Portugees Oost-Afrika het meest in aanmerking. Daarover Maandag. Nadruk verboden.) MacLean) zond vanuit Territet, een voorstad van Montreux. 2. De identiteit van de „vriend uit Cairo", die mevrouw MacLean zeide te zullen ontmoeten. 3. De juiste bewegingen van mevrouw MacLean en haar kinderen tus sen de vorige week Vrijdag 's middags drie uur, toen zij Genève „met vacantie" verliet, cn 's avonds even voor zeven uur, toen zij haar wagen in Lausanne stalde. De rit Genève-Lausanne duurt slechts vijftig minuten. Wat heeft mevrouw Mac Lean in de tussentijd gedaan? 4. Wat deed mevrouw MacLean gedurende de vele uit stapjes naar Frankrijk, vóór haar verdwij ning? Op één dag overschreed zij. zoals gemeld, de Zwitsers-Franse grens niet minder dan drie maal. De Britse geheime dienst en de Zwitserse politie zijn het er over eens, dat mevrouw MacLean in die tijd voortdurend in contact heeft gestaan met rode agenten, die haar „ontsnapping of ontvoering naar communistisch gebied voorbereidden. Met te veronderstellen, dat mevrouw MacLean naar communistisch gebied is gevlucht, moeten wij evenwel voorzichtig zijn. De communistische methoden zijn voldoende bekend, om te weten, dat mevrouw MacLean heel ge makkelijk het slachtoffer kan zijn gewor den van de Rode agenten. Wellicht is zij met mooie praatjes om de tuin geleid. De Zwitserse contra-spionnagedienst werkt koortsachtig aan de ontrafeling van wat zij noemt „de actie van communisti sche agenten in Zwitserland". Het geval MacLean geeft daar alle reden toe. Als gevolg van dit geheime onderzoek, heeft de Zwitserse politie het geven van infor maties gestaakt. Alles wat betrekking heeft op de -aaak-MacLean wordt angst vallig geheim gehouden. Mevrouw Dunbar gaf de hoop op Intussen is mevrouw Dunbar, de moe der van mevrouw MacLean, van Genève naar Parijs vertrokken in gezelschap van haar schoonzoon, de heer Sheers. Zij geeft hierdoor blijk van de overtuiging, dat haar dochter noch de kinderen in Genève zullen terugkeren. Het volgende feit heeft in Engeland nogal wat opzien gebaard. Naar thans is bekendgemaakt, is op naam van mrs Dunbar een bedrag van 10.000 gulden overgemaakt op 'n Züricher bank. Men neemt in Britse kringen aan, dat dit bedrag voor mevrouw MacLean was bestemd, doch voor de zekerheid mevrouw Dunbar was gericht. Deze grote som zou er op wijzen, aldus de Britse kringen, dat de heer MacLean in Rusland „goede zaken" doet. MacLean wist veel omtrent het Amerikaanse atoom-energie programma en dat kan de communisten wel iets waard zijn geweest. Is deze stel ling juist, dan is-mevrouw MacLean haar man thans vrijwillig achterna gegaan. In dat geval zal het Westén iets van de MacLeans Bevordering van culturele belangen (Van een onzer verslaggevers) Ten einde de wederzijdse culturele be langen van Denemarken en Nederland te bevorderen zal van 2 tot 11 October e.k. een Deense week worden georganiseerd, zulks onder auspiciën van het Deense In stituut te Amsterdam, dat in contact staat met de Deense regering. Van 2 tot 14 October zijn in een zaal van de Haagse Kunstkring Deense teke ningen te zien. In dezelfde periode wordt in het Groothandelsgebouw te Rotterdam een tentoonstelling van moderne Deense bouwkunst gehouden. Moderne Deense schilderkunst kan men van 3 October af in het Stedelijk Museum bezichtigen. Onder leiding van Denemarkens groot ste componist, Carl Nielsen, worden op 3 October werken van Berlioz en Mozart ir het Concertgebouw te Amsterdam uitge voerd dbor het symphonie-orkest van d« Deense Staatsradio-omroep. Het Aarhus Stadsorkest geeft concerten te Utrecht, Leeuwarden, Arnhem en - ningen. Eveneens te Rotterdam in schouwburg op 6 October en dan si met het Unge Akademikeres Kor. Dit koor zal verder zingen te Wageningen, Utrecht, Helmond en op 9 October in de Juliana- kerk te Alphen aan den Rijn. Voorts staan verscheidene andere kunst prestaties op het programma, w.o. radio uitzendingen der omroepverenigingen. Een groep leerlingen van de Aarhus Katedralskole zal bezoeken afleggen bij het Vossius-gymnasium te Amsterdam, het gemeentelijk lyceum te Utrecht het Rijnlands lyceum te Wassenaar. Uitgevoerd worden Deense volksdansen, liederen en gymnastiek, terwijl een kleu renfilm van Aarhus zal worden vertoond. Prof. L. L. Hammerick. hoogleraar in de Germaanse letteren te Kopenhagen, zal aan de universiteiten van Amsterdam Israël wil schepen laten bouwen in Duitsland Israël ls voornemens krachtens de her stelovereenkomst schepen te laten bou wen in West-Duitsland. Onderhandelin gen zijn gaande met de Deutsche Werft, de Stülckenwerft te Hamburg en de Lu- beckse Flendenverke. De totale waarde ju 60 of 70 millioen D.M. zijn. Hulp voor middenstanders in het rampgebied Minister Van Thiel heeft besloten, in noodzakelijke gevallen voorlopige en bij zondere uitkeringen te doen aan door de watersnood getroffen middenstanders cn zelfstandigen. B. J. Dremes, arts te Groningen, is benoeomd tot geneesheer-inspecteur voor Noord-Brabant, met standplaats 's-Her- togenbosch. Leiden een voordracht houden over het onderwerp: „Hoe komen de Nederlandse woorden in de Deense taal?" Aan 250 scholen zal een brochure met illustraties over Denemarken worden uit gereikt. I Beschermheren van de Deense week zijn de ministers dr J. W. Beijen, dr J. M. A. H. Luns en dr J. M. L. Th. Cals. De burgemeester van Kopenhagen zal tijdens de Deense week hier te lande vertoeven. Wanneer deze Deense manifestatie slaagt, ligt het in de bedoeling een Neder landse week in Denemarken te overwe- gen. In de plaatsen, waar de Deense musici en zangers optreden, zullen zij door de gemeentebesturen .officieel worden ont vangen. In laatste halve eeuw Bijna 400.000 patiënten stierven aan t.b.c. De Nederlandse Centrale Vereniging tot bestrijding dér Tuberculose, die op 27 September 1903 te Rotterdam is opge richt, viert zoals bekend, op 23 en 24 Sep tember a.s. het gouden bestaan in de Haagse Dierentuin. In een beschouwing ovér het algemeen aspect van de t.b.c. zeide de voorzitter dr M. R. Heynslus van der Berg uit Am sterdam, dat de t.b.c. al duizenden jaren Al eeuwen vóór Christus bestond zij Dat leren ons gevonden Hindoese ge schriften uit die tijd. Toen in 1882 Robert Koch de tuberkel bacil ontdekte in sputum van de patiënten, heeft men éch ter pas begrepen, dat op deze wijze de besmetting werd overgebracht. Het duurde echter nog wel 20 jaar len ook in ons land tot werkelijke be strijding van deze volksziekte overging. werd in Rotterdam het eerste consultatiebureau geopend door de Ne derlandse vereniging tot t.b.c.-bestrijding. Was het sterftecijfer in het begin van deze eeuw 200 per 100.000 zielen, thans is dit teruggelopen tot 12. De sanatorium- rpleging kost Nederland per jaar 35 millioen gulden en, al is de ziekte thans goed bestrijdbaar, men mag nooit ver slappen daarin. De tuberculose heeft Nederland in deze 50 jaar ruim 6 milliard gulden gekost. Velen zijn beter geworden, maar in deze jaren zijn toch in totaal 386.863 patiënten overleden. Jaarlijks worden er nog 15.000 nieuwe patiënten op de consultatlebu- ;aux ingeschreven. Wie de jubilerende verenigingen wil gedenken, notere even het gironummer: 6031 Den Haag. Indische slachtoffers ontstemd Regeling schraal en willekeurig Een half milliard gulden is nodig o een redelijke vergoeding aan de Indische slachtoffers mogelijk te maken, in plaats van de f 185% min, welke de Nederland se regering voorstelt Aldus luidt het oor deel van organisaties, die voor de belan- dezer oorlogsslachtoffers opkomen, namelijk de Federatie van Ambtenaren- organisaties uit Indonesië, dé Katholieke Ned. Arbeidersfederatie, de militaire ganisaties uit Ned.-Indië en de Samen werkende Vakorganisaties in Indonesië, die een gezamenlijke verklaring hebben uitgegeven over de voorstellen der re gering. Deze ontkent het recht op ge derfd salaris. Geen enkele regeling, die niet het recht tot grondslag heeft, kan bevrediging schenken. De voorgestelde regeling is slechts een tegemoetkoming, cn nog wel een geringe om op tamelijk willekeurige wijze iets voor de Indische oorlogsslachtoffers te doen. De eis vestiging in Nederland voor 1 Januari 1953 doet groot onrecht aan groepen, die hebben medegewerkt aan de.opbouw var Nederlands Indië, en aan hen, die ir Nieuw-Guinea werken In sommige ge vallen wordt, ijdets ontvangen, o a. door verschillenden, die op 1 Maart 1942 on gehuwd waren. Commissaris verdacht van traude Arrestatie bij Gouds borgstellingsfonds Bij een door de overheid gehouden controle in de boeken van het Borgstel lingsfonds voor Gouda en Omstreken miste men een bedrag van ƒ300. Het be stuur van het Borgstellin^sfonds heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie te Gouda, op grond waarvan de districts- immissaris, de 58-jarige M. W. G. M. v in verzekerde bewaring is gesteld. Van L. is tevens penningmeester var de Stichting Gedupeerden Oudewaterse Bar^k. In verband hiermee zal de ie in het faillissement van de Oude waterse Bank Maandagavond een ver gadering houden in het gebouw Oude water Vooruit. Werk voor 500 man Springstoffenbedrijf in Rucphen Het staat nu vast. dat de N.V. Techno- chemie een bedrijf zal oprichten te Rucphen (N.-Br.). Het zal een spring stoffenbedrijf zijn, dat werk zal verschaf fen aan vijfhonderd arbeiders en dat op een heideperceel, ongeveer twee kilo meter buiten de bebouwde kom var Rucphen. zal worden opgericht. De N.V. Technochcmie wordt geleid door buitenlanders, die met niet-Neder- lands kapitaal deze fabriek oprichten. De gemeenteraad van Rucphen heeft aantal grondverkopen goedgekeurd. Mosselzaadval door de ramp wat van..slag af De mosselzaadval in de nog niet de zee afgesloten ondergelopen Zeeuwse polders, zoals in de Vier Bannen-polder en bij Schelphoek, is zeer overvloedig ge weest. Waar anders graan, aardappelen en suikerbieten worden geoogst, zijn ni rijke vrachten mosselzaad gevtsf Daarentegen werd Weinig zaad gewon nen op de gebruikelijke vindplaatsen, alleen in de laagte van Rcnesse en bij Scharendijke was de vangst bevredigend. Tankschip Pendrecht aan Van Ommeren overgedragen Tijdens een proeftocht op de Noordzee is dezer dagen 't motortankschip Pendrecht gebouwd door de dok- en werfmaet- schappij Wilton-Fijenoord te Schiedam voor rekening van P.H.S. van Ommeren N.V. te Rotterdam door de rederij ove genomen. Mr J. J. Oyevaar, lid van de raad v: beheer van Van Ommeren, zeide, dat de rederij in 1950 reeds twee tankschepen had afgenomen, nu de Pendrecht er i 1954 en 1955 nog twee tankschepen volgen. Het nieuwe tankschip ken ongeveer 19,500 ton olie vervoeren. Nieuwe politieregelingen staan op stapel Er kan een nieuwe regeling ter ver vanging van het besluit reserve-rijks- en gemeentepolitie welke mede met het oog op het oprichten van bewakings kernen nodig is worden verwacht. Evenzo een algemene maatregel bestuur in zake de bevórderings- er kwaamheidseisen voor de beroepspolitie, zomede een regeling van de genees kundige verzorging van gepensionneerde politie-ambtenaren en hun gezinnen. .Geslaagd dank J Jeugdkampen O., K. en W. naar particulieren Sudsidieregeling wordt dit jaar vastgesteld Minister Cals vindt het wenselijk, dat 'het beheer van de kampen en in ternaten voor sociale jeugdzorg, die on der de afdeling Vorming buiten School verband van het ministerie van O. K. cn W. vallen zo spoedig mogelijk wor den overgedragen aan particuliere or ganisaties. Zodra de ontworpen subsidie regeling van kraèht wordt, zullen de vier landelijke organisaties die thans als adviserende instanties voor in to- zes kampen en internaten optreden, dit werk met overheidssteun ter hand kunnen nemen. De gebouwen e.d. zul len dan, voorzover de overheid 2e niet andere doeleinden nodig heeft, worden verkocht. De gebouwen e.d. zullen dan, voor zover de overheid ze niet voor andere doeleinden nodig heeft, worden ver- De overige rijkskampen en internaten waarvoor geen particuliere organisaties als adviserende instanties optreden,i kunnen pas worden opgeheven als lan delijke organisaties dit werk overne men. Het ministerie zal dan deze vorm van sociale jeugdzorg slechts voortzet ten voorzover ouders zich uitspreken voor opvoeding in een rijkskamp of internaat. De subsidieregeling zal. onvoorziene omstandigheden voorbehouden, nog dit jaar worden vastgesteld. Bij een vol ledige bezetting van een internaat of kamp is 100 pet. subsidie mogelijk. Gemeente voor grootste deel N.O.-polder Een wetsontwerp tot instelling van een gemeente voor het grootste deel van de N.O.-Polder is in een vergevorderd sta dium van voorbereiding. Het ligt in de bedoeling voor de nog in te polderen ge bieden een afzonderlijk openbaar lichaam in te stellen. Een daartoe strekkend ont werp wordt eveneens voorbereid. Kardinale vraag ie Straatsburg Wat kan het Christendom doen ter betering van de verstandhouding onder do volken? Dit noemde de Nederlandse afgevaardigde mr Schmal gisteren voor de Raad van Europa te Straatsburg de werkelijke vraag van het ogenblik. Mr Schmal voerde het pleit om het open bare leven te doordringen met Chris telijke beginselen. Van een dusgenaamd „vreedzaam r elkaar voortbestaan van verschillende systemen" verwachtte de heer Schmal niet veel: „Dat is misschien voor perkte duur mogelijk, maar het systeem van de Sowjets is nu eenmaal vijandig gezind aan alle Christelijke traditie. Het Westen moet beginnen met een nv herbewapening met Christelijke begin selen." Vandaag zou ook hét C.H. Eerste-Ka- merlid Vixseboxse te Straatsburg het woord voeren. Behalve mr Schmal heeft gisteren o.» de Nederlandse socialist Goedhart aan het debat te Straatsburg deelgenomen. D eheer Goedhart kon nog geen bewijs ontdekken van een radicale verandering in de Russische doelstellingen. Slechts de machtsverhouding achtte hij van beteke nis: .Alleen bij een Westers overwicht valt er met het Kremlin te praten." Uit het verdere debat van gisteren ver dient vermelding dat een Engelse La- bourman. Robens. felle critïek heeft leverd op voorstellen, de vorige dag door de Belgische 'socialist Spaak gedaan. „Het communisme is er nu eenmaal en moeten proberen, er mee te leven of willen of niet", aldus Robens. De Engelse socialist wenste een herenigd Duitsland voor vijf jaar ontwapend te houden afwachting van een mogelijk resultaat van een ontwapeningsconferentie, inmiddels gehouden zou moeten worden. Evenals de Franse Gaullist Debré de ideale J/4 tonner de sensatie in het verkeer Het lied der aethergolven ZONDAG 20 SEPTEMBER Hilversum I. 402 m. NCRV: 8.00 Nieuw gg g 8.30 Morgenwijding 9.15 Voc; !RO: 9.30 Nieuws 9.45 C 1.30 Gram. 12.15 Apol Gram. 12.40 Lichte muziek 12.55 Z. 1.00 Nieuws 1.10 Lunchconcert 1.40 Boekbe spreking 1.55 Gram. 2.00 Voor de jeugd 2.3( Kamermuziek 2.55 „Kwakzalverij" 9.10 Koor- concert 3.35 Gram. 4.10 Katholiek Thuis front overall 4.15 Sport 4.30 Vespers IKOR: 5.00 Jeugddienst 6.00 Zangd lenst 6.45 Pasto rale rubriek NCRV; 7.00 Gram. 7.30 „Elia mijn God ia de Heere" KRO: 7.45 Nieuws 8.00 Gram. 8.25 De gewone man 8.30 Amuse mentsmuziek 9.05 ..Met vreugde berichten wij U" hoorspel 9.50 Gitaarspel 10.05 Ac tualiteiten 10.15 Musette-orkest en sol. 10.40 Gram. 10.45 Avondgebed 11.00 Nieuws 11 15 —12.00 Gramofoonmuzlck. Hilversum II. 298 m. VARA: 8.00 Nieuws 8.20 Gram. 8.30 Voor het platteland 8.40 Ne derlandse volksliedjes 8.55 Sport 9.00 „Langs ngebaandc wegen" 9.10 Muzikale causerie 9.45 „Geestelijk leven" VPRO: 10.00 Voor de jeugd IKOR: 10.30 Evang. Herv. kerkdienst 12.00 Sport 12.05 Hammondorkest- t 12.35 „Even afre :n. her 12.45 l Niern Metropole-o*1» ;preklng 2.20 Omroeporkest en solist 3.20 Toneelbeschouwing 3.35 Disco-causerie 4.20 1.30 Sport VPRO; 5.00 „World Con- Faiths", reportage 5.20 „Van het jeugd naai 6.13 Nieuws b.ju Ham- londorgelspel met rhythmische begeleiding 45 Discussie 7.15 Gram. AVRO: 8.00 Nieuws :3 Herfstprogramma 8.50 Surinaamse volks- uzlek 9.55 „Beroemde Engelse rechtzaken", hoorspel 10.30 Dansmuziek 11.15 Reportage 25—12.00 GramofoonmuT.i Engeland. BBC. 330 „Country Questio ✓entten voor de tuin 2.3C rmuziek 4.45 Boekbesprc nderen ROO Nfenwc fi 1." Naties 7.45 Av( 8 30 Hoc__ Kamermu; '.00—11.03 Nieuws. Engeland. BBC. 1500 1 1.40 Gram. [oorspel 4.00 ïg 5.00 Voor spel 5.00 Gev. 1.45 Hersengymnastiek 2 15 Gev.' cn gram. 4.00 Hoor- '.00 Verzoekprogram- 77. Doch het meisje antwoordde heftig: „Ik be grijp niet, dat je dit allemaal verdraagt Je moet ze de deur uit smijten. Dit is geen leven. Voor te voornemen de kinderen ook niet. Een schandaal is het cantieverblijf Het werd Eline plotseling te veel. Snikkend viel ze op een stoel. „Och kind, je weet niet wat je zegt," huilde ze. „Het is mijn brood." „Juist, dat weten die monsters ook. Ze maken helemaal tot hun slavin. Maar ik zal hét thU,Neè," nee!" weerde Eline verschrikt af. „Be loof, dat je dat niet doet." Het is al erg genoeg, dat die twee anderen het ook weten. En die lachen er om. Ik sta zo alleen." Jeltien stapte naar buiten. „Nou goed," beloof de ze „Maar je moet de kinderen maar veel naar ons sturen. Dan heb je het rustiger." Eline kon gerust zijn. Deze getuige zou niet spreken. Maar juffrouw Spil zei in het speel kwartier tot haar collega's: „Ik blijf daar niet. Het lijkt wel een achterbuurt." En de dames en heren gaven haar gelijk. Meneer Toets zegt, dat hij het zich best kan voorstellen, want hij kent het huis van zijn overleden vriend als zijn eigen. Welnu: hij zal er te middag zyn vrouw over spreken. Die had het er laatst over, dat de voor kamer wel gemist kon worden. En gelukkig., ook voor meneer Geel vinden de collega's bij zijn beklag tijdens het koffie-uurtje wel een goed onderkomen in het dorp. De jongen zit immers voor zijn examen G.A.? Wie gaat er bovendien zo ver weg wonen? Och neen, Eline heeft het de beiden niet kwa lijk genomen De aangevoerde reden, dat het zo heel ver van het dorp was, moest ze billijken. Maar het heeft haar wel gebroken. Het heeft haar energie verlamd. Zij kan er niet tegen op. Waarom slaat God haar zo? HOOFDSTUK 23. Het nieuws uit Zegge, dat Moeder van haar reis thuisbracht, was voor de Coslers weinig-op wekkend. Zij was er heen getrokken met het vas- evenals verleden jaar een va- r te bereiden. Maar ditmaal onverrichter zake teruggekeerd. Deze te leurstelling was echter het ergste niet. Er waren waarheden aan het licht gekomen, die Lien in haar brieven had verzwegen en welke nu door Moeder tijdens het verlate avondeten breed uit- door CAREL VAN DER HOEK gestald werden. Ze waren er stil van, nu bleek, dat Eline twee van haar gasten had verloren. „En dat is niet eens zo'n wonder." nam Moe der Cosier de beide deserteurs in bescherming. „Want die twee zogenaamde dames zijn ruzie maaksters van de ergste soort. Daar kunnen jul lie je eenvoudig geen voorstelling van maken. Ze heersen finaal over Lien en de kinderen, die ar me schapen. En toen ik, als moeder, die vrou wen tot rede wou brengen, kon ik niet eens aan het woord komen." Hiermede was het voor elk der kinderen Cosier volkomen duidelijk, hoe erg het in Zegge gescha pen stond. Maar ze hadden nu te veel met „die arme Lien*' te doen, dan dat ze er aan dachten elkaar een steels knipoogje te geven. „Het arme kind heeft geen leven." Juffrouw Cosier kon er niet van zwijgen. „Dat ene mens doet de hele dag niks als commanderen. En die dikke beeldt zich allerlei kwalen in en klaagt zonder eind. Ik heb Lien gevraagd hoe ze er toe gekomen is zulke wezens in huis te halen, maar ze heeft niks anders gezegd, dan dat zé het verdiende. Wat is dat nou voor praat voor iemand van vierentwintig jaar, waar?" Het is vol geworden in de kamer achter het winkeltje. De verloofden en gehuwden zijn ge komen om naar het resultaat van moeders reis te vernemen. En zo is de verontwaardiging over „die twee beulen" groot. Vader Cosier kan dit ten volle verstaan, doch hij neemt er niet aan deel. In hem is de toorn geblust. Hij beschuldigt zichzelf niet te hebben gehandeld naar het geschreven Woord: waakt en bidt. Hij heeft wèl gebeden, maar niet gewaakt. Zijn gebed is tot een gewoonte geworden. Het ging immers goed in Zegge? Liesje screef elke week opgewekte brieven. En zo was zijn gebed verschrompeld tot wat sleurwoorden en heeft hij mede schuld aan haar verdriet. En als altijd zien ook nu weer alle kinderen de strijdlust verdwijnen uit de ogen van het kleine vrouwtje. Zij is het ook, die zegt: „We zul len het dan maar overgeven. Wat God doet, dat is welgedaan, waar? Maar vader als jij nou's met ons allemaal wou bidden, dan hebben we het beste voor Lien gedaan. Want de Heilige Schrift zegt, dat het gelovige gebed van de rechtvaar dige veel vermag." En Truitje, de jongste, is niet de enige van de Coslers, wie het onder de haren prikt van ontroering, als ze het hoofd buigt en de ogen sluit... Wat is het fijn als je een rechtvaardige mag wezen... na 6.30 Hoorspel 7.0 ONleuws [.30 Gev. muziek 8.30 Commu ilnglng 9,00 Gev. programma 10.00 Nieuws 0.15 Pianomuziek 10.30 Muzikale causerie 1.56—12.00 Nieui rogramma 11.45 t 3.50 Gra -orkest 3.00 Orkest 5.10 Gram. 6.00 Instrumentaal tig halfuur 7.45 Nleui tet 7 00 Codsdi Orkestconcert 9.40 Gi_... Lichte muziek 10 50 Niei ziek 11.55 Nieuws. BBC. Uitzendingen voor Nederland. 8.00— 8.15 Englese les voor beginnelingen (op 49 en 42 m 5,06—5.15 n.m. Engelse les Kanaal-eilanden (op 234 en 49 m.). MAANDAG 21 SEPTEMBER Hilversum I. 402 m. NCRV. 7.00 1 7.10 Gram. 7.15 Gymnastiek 7.30 Gram. 7.45 Een woord voor de dag 8.00 Nie Sport 8 23 Gewijde muziek 8.45 Gi Voor de zieken 9.30 Voor de vr. Morgendienst 11.00 Gi 'cital 12.25 Voor U.55 ander 12.30 iededelingen 12.33 Orgel- :m»..itsmuzi <k 1.45 Gram. 2.00 School- 2.30 Gram, 2.45 Voor de vrouw 3.1! Bijbellezing 4 30 Vocaal ensemble Gram. 5.1" de jeugc rlngsuitzending: „De nea in kaart gebracht door kapt tjs. W van Vreeswijk 6.00 Mannenkoor 6.20 S[ praatje 6.30 Metropole-orkest 7.00 Ni« 7.15 .Het volle leven tegenzet", klankb 7.25 Gram 7 30 „Volk en Staat" 7.45 G 8.00 Radiokrant 8.20 Gram. 9.00 „Export ls aanpassen" 9.15 Sopraan, bariton en cl cimbel 9.40 A 10.45 Avondoï 12.00 Gramofoonmuzlek. Hilversum II. 298 m. AVRO; 7.00 Nieuws 7.10 Gram. 8.00 Nieuws 8.15 Gram. 9.00 Mor- gendwijding 9.15 Omroepkoor en orgel 9.30 12.30 Land- en tulnbc In 't spionnetje 12.33 Pianoduo 1.00 Nieuws 20 Reportagi 1.15 Mededelingen of gram 2.00 .Wat gaat" er om "tn de wereld?" 2.20 2.30 Voordracht 2.46 Pianorecital 3.15 .20 Voor de pad- HHi J3S Lichte muziek 7.00 Militair orkest 7.45 Rege- rlngsuitzend.; Landbouwrubreik 8.00 Nieuws 4 15 Gra rlndcrs 5 45 Gram 5.50 Militaire 1.00 Nieuws 6.15 Reportage srt 11.00 Nier 12.30 Gev. p-ogramma 1.00 Nieuws 1.10 Lichte muziek 1.40 Voor de scholen 3.10 Orkestconcert 4.00 Voordracht 4.30 Gram. Voor de kinderen 6.00 Nieuws 6.15 Sport Causerie 6.30 Gev. programma 7.30 So- in. als en clavecimbel 7.45 Hoorspel 9.00 9.15 Hoorspel 10.05 Orkestconcért Nleu- 11.00—1103 Nieuws. ngcland BBC. spel 12.30 Dansr 247 r 12.00 Orgel- 1.00 Orkest 1.45 Voc kinderen 2.00 Voor de ilr orkest 3.15 Gev. muziek 3.45 Lichte r ek 4.15 Mrs Dale's dagboek 4.30 Gev. r 9.30 „In all direc- uzlek 11.56—12.00 Nlei Brussel. 324 m. 11.45 I ndbouw 1242 Gram. 1.00 Nlei Gram. 6.25 Causerie 6.30 Voor de soldi 7.00 Nieuws 7.40 Gram. 8.00 Orkestconcert 9.45 Opera-concert 10.00 Nieuws 10.15 Elec- trisch orgelspel 10.55—11.00 Nieuws. Brussel 484 m. 12.10 Gram. 1.00 Nieuws 1.20 Gram. 4 00 Lichte muziek 5 00 Nieuws 5.15 Gram. 7.45 Nieuws 8.30 Gram. 9.15 Ka mermuziek 10.00 Nieuws 10.10 Lichte muziek 10.50 Nieuws. BBC. Uitzendingen voor Nederland. 8.06— 8.15 Engelse les voor beginnelingen (op 464, 49 en 42 m.); 10.00—10.30 n.m. Nieuws; Be zienswaardigheid van de week; Engelse les voor gevorderden (op 224 en 49 mj. hem, was hij tegenstander van de E DO Aan het feit, dat de conventie voor a rechten van de mens van kracht is »TTE worden heeft Straatsburg gisteren ej H plechtige vergadering gewijd, die r* televisie werd uitgezonden. Toen er end* st tiek werd geoefend op Nederland. dat(,was conventie nog niet heeft aancenoma r zei de Nederlandse afgevaardigde Wei]su delaar, dat dit zeker spoedig zal gebe#was ren. toon Er ls gisteren te Straatsburg vc' nog gedebatteerd over een Vlaams t stel, de Nederlandse taal als officie! voertaal voor de Raad van Europa te erjgehad kennen. Er bleken toen echter zove^ gegadigden voör nog andere talen, dat t poging strandde. Beroepingswerk NM. Hérv. Kerk Beroepen: te Den Helder D. Bender te Marssum (Fr.). Beroepen: te Rotterdam-Centru (als predikant voor bijz. diensiten J. C van Dongen te Zutphen. Aangenomen: naar Driedon (gem. Ntjkerk) de benoeming tot ganger der Herv. evangelisatie, M. Vos te Rotterdam-Oost. „Nieuwe bezinning op het huwelijk nodig" Chr. Ver. Zedenopbouw hielp vorig jaar 6000 personen De Ohr. Ver. Zedenopbouw hieli gisteren haar jaarvergadering op Hoe, kelum te Ede. De voorzitter Linden, memoreerde, dat de vereniging in het afgelopen jaar haar hulp uit strekte tot 6031 personen. Mr B. W. Houten, kinderrechter te Arnhem, sprat over het concubinaat. Spr. meende da- de huidige wijzigingen in de samenle ving en de daarmee gepaard gaandt heroriëntering in het zedelijk besef om dwingt, ons los te maken van allerlei vooroordelen van o. a. juridische formele aard. Wij hebben de opgaaf, in het hedes opnieuw te zoeken naar wezen en delijke waarde van ihet huwelijk concubinaat. Hij kwam daarop uitein delijk tot een onderscheiding delijke verbintenissen, gesymboliseerd in het concubinaat, en boventijdelijke, eeuwige verbanden, gesymboliseerd ln het huwelijk. Na afwijzing van vluch tige verbintenissen die niet van liefde en verantwoordelijkheidsgevoel getui gen, wees spr. er op dat echter praetijk menig huwelijk in zijn het karakter draagt van een „tijdelijk' verbond en menig concubinaat een „eeuwig" verbond. Dit moet ons brengen tot nieuwe bezinning tere voorzichtigheid bij de beoordeling, aldus spr. Met een geanimeerde be spreking werd deze drukbezochte ver gadering, die ook werd bijgewoond door vertegenwoordigers van verschil lende ministeries en gemeentelijke autoriteiten besloten. Hogeschooldienst in Nieuwe Kerk te Delit Dinsdagavond om 7 uur wordt in dl Nieuwe Kerk te Delft een Hogeschool- dienst gehouden aan het begin academische jaar. Prof. dr ir A. van der Neut spreekt over: Hoe ernstig neemt God ons werk? Liturg is ds W. P. ten Kate, Herv. predi kant. De muziekvereniging „T.H.-perso- neel" verleent haar medewerking. Universitair» examens AMSTERDAM, 18 Sept. Geslaagd voor doctoraal paedagogiek F. C. W m- mers (Den Haag) en A. W. Haenen (Amsterdam) en voor doctoraal examen wijsbegeerte I. v. d. Velde (Heem stede) dige s. Te sfeer Nederlander gebonden en afgemaakt Bij de reconstructie van de moord op de Nederlandse administrateur Neute boom van de rubberonderneming Toge bij Buitenzorg is de politie volgens de Tel. tot de gruwelijke ontdekking ge komen, dat het 44jarige slachtoffer nadat zijn handen op de rug waren s mengebonden, met een nekschot afgemaakt. De heer Neuteboom w gehuwd en vader van twee kinderen. Op de avond van de overval ging hij op het blaffen van zijn hond naar bui ten en keek in de loop van een sten- gun. Onder bedreiging van dit vuur wapen moest hij de brandkast openen. De Indonesische rovers, vermoedelijk twee, namen de inhoud mede en bonden de heer Neuteboom de handen op de rug. Enkele uren later vónd de politie zijn lijk op het erf. Ale noódwachtérs voor de Organisatie Bescherming Bevolking hadden zich midden 1953 in het gehele land ongeveer 125.000 personen aangemeld. Zoals men weet, denkt men 200.000 noodwachters nodig te hebben. (Vervolg van pag. 1) Maar daarom Juist zullen de andere partijen er wel voor zorgen, dat er binnen afzienbare tijd geen verkiezingen zullen worden gehouden. Want geen van de hui dige regeringspartijen wenst verkiezingen. Waarom zou men die houden? Men kan alleen maar bij verliezen. Want de 5sa der bevolking stemt niet op de P.N.I. of op de P.K.I. Zeker niet op het platteland. En men zit zo goed ln de re geringsgebouwen van Djakarta. Men ver gadert met een niet gekozen, maar een benoemd parlement dat in geen enkel op zicht een weerspiegeling ls van hetgeen leeft onder de vele volken van Indo- sië. Men vormt kabinetten en brengt ze ten val. En die kabinetten blijven zitten zo lang dat enigszins mogelijk is. Ach, er is immers altijd nog wel geld voor dure auto's en grote recepties. En wat er van Indonesië terecht komt, ziet men dan wel. De zondvloed moet nog komen. Hij iu wel eens dichterbij kunnen zijn dan velen beseffen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 2