flicuwc geitectfe GTourant Leiden groeit uit de kluiten Prins Bernhard, moe van de reisf toch dadelijk op jacht Diner met zelfgeschoten gazellen in Afrikaans jungle-kamp gmg De Franse delegatie verlaat ontstemd de vergadering Wist U Toenemende oniust MTEBDAG 19 SEPTEMBER 1953 BUREAUX: Steenstraat 87. Directie. Redactie, Abonnementen- en Advertentie-afdeling: TeL 31441. Postrekening: 58936. ABONNEMENTEN: 6,— per kwartaal; 2,— per maand; 0,47 per week. Vier en dertigste Jaargang No 9843 P Directie: P. DIEMEB Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMEB Chei-Red.: H. W. J. ENSERINK CHRIS?" LIJK-NATION AAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken ,Stttnt»a«Hct| li gfreWtwn «in hert ia tegfjenspctt* Giraffen keken toe bij landing (Van onze correspondent AUred van Sprang) GIRAFFEN stonden vlakbij het rustige vliegveld van Arusha te kijken toen het vliegtuig, dat Prins Bernhard naar Afrika bracht, daar landde. De landing het einde van een vlucht van 7000 km via Nice, I Tobroek, Wadilhafa, Malakel, Entebbe werd perfect uitgevoerd. De Prins, gekleed in een Afrikaans khala-uniform zonder onderscheidingen, stapte vrolijk en opgewekt uit het vliegtuig. Het eerste wat hij deed, was het verzenden van een telegram aan de Koningin op Soestdijk, dat hij behouden was aangekomen met zijn gezelschap. Dit gezelschap bestaat uit majoor Son- I derman, overste Geertsema (adjudant van de Prins), inspecteur Sesink, professor I Nuboer en de Amerikaanse overse Wright. J Het gezelschap stak zich op het vliegveld direct in de speciale jachtkledij, die men uit Nairobi had laten komen. Prins Bern- j hard was al spoedig bezig met het uitla den van de Dacota films. I Hij was stomverbaasd daar in het hartje i ran Afrika een Nederlandse journalist I aan te treffen. Even tijd voor een paar vragen was er wel. De Prins vertelde heel veel van dit opwindende uitstapje te ver wachten. Hij had er met verlangen naar I uitgezien. „Heeft u voorkeur voor de jacht op I speciale dieren?" „Neen, ik zal alles jagen, maar het gaat me in hoofdzaak om het maken van kleu- renfims". Toen ik de Prins vroeg of hij later nog naar de Mau-Mau ging, antwoordde hij: „Helemaal geen interesse voor de Mau- Mau". Nadat de koffers, de geweercamera's en i andere bagage waren opgeladen, vertrok het gezelschap in grote stofwolken regel recht naar de jungle. In drie uur wilde men proberen het kamp op High Cliff te bereiken. Bijna had de Prins zijn splinternieuwe gleufhoed, die het jagerscostuum öom- pleet maakte, vergeten. Hij vergat echter niet de pers te vragen, hem in deze vacan- tie met rust te laten. tong, eieren, sla, op een steen in de jungle gebakken brood en verse aard beienjam. Na de lunch ging men in de buurt van het kamp de geweren eens proberen en men bracht de eerste gazellen mee terug. Deze gazellen zorgden voor zogenaamde „Tommyha steaks" aan het eerste typi sche jagersdiner in de eettent, welke door druklampen werd verlicht. Na het diner ging men vroeg te bed, want allen waren vermoeid van de met vliegtuig en auto. Bovendien zt vanmorgen om half zeven reveille zijn. want vroeg in de morgen is het 't beste Terwijl het gezelschap in comfortabele bedden onder de dekens lag, hoorde op korte afstand in de jungle hongerige leeuwen brullen (Op 30 September zal de N.C.R.V. reportage van Alfred van Sprang het bezoek van de Prins aan Tanganyika uitzenden. Red.). Eerste gazellen I Vroeg in de middag arriveerde het ge- zeischap van Prins Bernhard gisteren in het prachtig gelegen Afrikaanse jungle kamp, bestaande uit vijftien kloeke ten ten, onder brede, schaduwrijke bomen, ver van de bewoonde wereld vandaan. Hierheen rijdende zag men reeds vele giraffes en andere wilde dieren. Ook I gazellen lieten zich zien. i De oude Afrikaanse kok Oulemani wachtte de Prins en zijn gezelschap op met een koude lunch, bestaande uit ham, Duitse artiste in Rotterdam aangehouden (D.), die vloeiend Nederlands spreekt, (D.), die vloeiend Nederlands espreekt, komt van tijd tot tijd zonder visum de grens over en probeert met zeelui in contact te komen. Zo ook dezer dagen, zij kreeg contact mêt een Zwitserse matroos en ging met hem naar bioscoop. De matroos, die haar zijn portefeuille met 130 in bewaring had gegeven, viel tijdens de vooorstelling in slaap. De film interesseerde toen ook de artiste minder dan het geld en zij vei I dween. De politie slaagde erin haar aa te houden. A.N.W.B. over begroting: I Wegenbeleid is over dieptepunt heen De thans ingediende begroting va i Verkeer en Waterstaat bewijst dat hel laagste punt in de curve van het wegen beleid is gepasseerd. Er komt een j positieve waardering van het grote be lang van een goed wegennet als onder- I deel van de intensieve industrialisatde- politdek tot uiting. Dat Is de mening de ANWB over het thans aangekondigde I programma. De bond heeft de tekenen voor deze politiek reeds bespeurd, toen min Algera, kort na het begin van zijn ambts- j periode, een aanvullende begroting in diende. Het bedrag van f92 min, dat vooi rijksuitgaven t.b.v. de wegen is' uitge trokken, bewijst, dat het de minister ernst is, zo merkt de ANWB op. HET WEER IN EUROPA Weerrapporten van hedenmorgen 7 nar: 27 0.4 Regen en wind Tot morgenavond verwacht De Bilt: Over het algemeen veel bewolking met aanvan kelijk regen- en later enkele buien. Matige tot krachtige en langs de kust tijdelijk harde wind tussen Zuid en Zuid-West. Lagere middag- temperaturen. Zondag: zon: 6.22 tot 18.44 uur; m; 17.26 tot 2.20 uur. Maandag: zon: 6.24 tot 18.42 - maan: 17.43 tot 3.50 uur. Op 23 September V-M. Drie minuten stilte te koop nu DE ZENDINGEN nieuwe gramofoonplaten uit Amerika, die af en toe in Hilversum arrive ren, bevindt zich thans roei een zeer speciale plaat, die echter in d'c Nederlandse radio-programma's beslist niet zal worden opgenomen. Het een nummer, dat bijzon der past in het lawaaierige Ame rika. Daar treft men in 20 poed als elke publieke gelegenheid de „nickle-odian" aan, het apparaat, dat na inworp van een muntstuk en een druk op de knop de melodie tiaor keuze speelt. Uren achtereen is het instrument in actie en dik wijls hoort men dezelfde schlager telkens wetr. Een Amerikaanse maatschappij, die weet, dat er ook duizenden Amerikanen naar wat rust In at dat muzikaal lawaai verlangen, heeft nu een nieuwe gramofoon- plaat in de handel gebracht, die in de „nickle-odians" zijn plaats al heeft veroverd. Wie een muntstuk in het apparaat werpt en deze plaat kiest, krijgt de rust, die hij zoekt. Want wel zitten er normale groeven in de plaat, maar.... er staat niets op. „Drie minuten stilte" heet deze plaat. En zo kunnen de Amerika nen „een heel klein beetje stilte m een wereld van lawaai" kopen. Pool bij V.N. vroeg asyl in Ver. Staten Het eerste plaatsvervangend lid van de Poolse delegatie bij de Ver. Naties te New York. dr Marek Korovitsj, heeft om politiek asyl in de Ver. Sta ten verzocht. Dr Korovitsj was hoogleraar aan de universiteit van Krakau, voor hij als deskundige met de Poolse delegatie werd meegezonden. Dr Koroitsj is ongehuwd en heeft in Polen geen familie meer. Kort nadat hij in de Ver. Staten aan kwam. hield men op het Poolse consulaat onmiddellijk zijn paspoort in. En daar van is de P00L blijkbaar geschrokken Dit is de reactie van de Poolse gezant in de Ver. Staten: „Dr Korovitsj had enige dagen verlof gevraagd om kennis sen te bezoeken. Deze omstandigheid geeft reden tot ernstige bezorgdheid. Ver moedelijk handelt dr Korovitsj niet uit vrije wil en kan hij zich niet naar eigen goeddunken btfwegen Ooggetuige van uitwisseling der krijgsgevangenen Herhaaldelijk kwam het voor, dai Noord-Koreaanse krijgsgevangenen bij hun uitlevering aan de Roden, van zo'n fanatieke haat vervuld waren, dat ze bij het afscheid een Amerikaanse officier nog in het gezicht sloegen of spuugden, aldus kolonel M. Vooren bij zijn aankomst op Schiphol. Kol. Vooren had voor het Ned. Rode Kruis deelge nomen aan het toezioht bij het uitwisse len van de krijgsgevangenen in Korea. De commandant van het Rode Kruiscorps, gen. G. Alons en de commandant helpers, overste E. Meulman, waren ter begroe ting op het vliegveld aanwezig. De eerste transporten Zuid-Koreanen, die uit het Noorden -terugkwamen, waren er erbar melijk aan toe Zestig pet van hen leed aan t.b.c. Maar hiervan rna-g men naet zonder meer de communisten de schuld geven, zo zeide kol Vooren, omdat in heel Korea de t.b.c. zeer veel voor komt. In totaal zijn in een maand tijds door de V.N. bijna 76000 krijgsgevangenen uit geleverd en door de communisten bijna 13000. Vijftienduizend Chinezen en 7800 Noord-Koreanen willen niet terugkeren hebben nu 3 maanden bedenktijd, anderzijds zouden 300 Zuid-Koreanen en 20 militairen van de overige V.N.-legers niet willen repatriëren. Te Amersfoort wordt 30 September militair tehuis van het Humanistisch Verbond geopend. Stichting van de arbeid Over lonen nog geen overeenstemming In de Stichting van de Arbeid is gis termiddag een bespreking tussen de werkgevers en de werknemers gehouden in verband met de gedeeltelijke loon- compensatie voor de komende huui hoging, en de opheffing van de 1 sumptiebeperking van Maart 1951. Uit het ontbreken van enig com niqué is wel af te leiden, dat nog geen overeenstemming bereikt is. Weer 183 man terug uit Korea Zes doden en 37 gewonden bleven achter Op het station te Roosendaal zetten gisteravond 183 Nederlandse Korea-vrij- willigers weer voet op vaderlandse bo dem. Zij hadden een niet al te voorspoe dige reis achter de rug. want het Franse troepentransportschip Vietnam, waarmee zij de thuisreis tot Marseille hadden ge maakt, kreeg in de Golf van Saigon drie maal achtereen machinepech. Bovendien verliep de debarkatie in Marseille niet zonder stoornissen, zodat het gezelschap in plaats van Woensdag eerst gisteren in Rqosendaal aankwam. Op de laatste dag wérd het uur van aankomst nog uitgesteld 1 twee uur 's middags tot negen uur avonds. Slechts sommige gelukkigen konden nog gisteravond de réis naar huis voortzetten. De vrijwilligers hebben een harde tijd achter de rug. Zij hebben contact gehad met de Chinezen in de laatste lijn van de zgn. IJzeren Driehoek. Zij begroeven tus- de heuvels van Korea zes kameraden lieten 37 gewonden achter. Een aantal n deze gewonden keert per vliegtuig ar Nederland terug. Eindhoven viert feest Dr Drees ontstak het bevrijdingsvuur In Eindhoven brandt het bevrijdings vuur. Een in avondschemer gehuld P.S.V.-stadion. waar als symbool van de duisternis der bezetting, geen enkel lichtje brandde, heeft gisteravond met grote geestdrift de wielrenners en estafettelopers begroet die de fakkel van de Normandisohe kust naar de Nederlandse lichtstad hadden gebracht. De „blijde incomste" van het licht, in de oorlogsjaren zo sterk verbeid, deed een algemene vreugde losbarsten die zich uitte in het afschieten van vuurpijlen en het lulde dreunen van donderbussen. Burgemeester Kolfschoten, met de fakkel hoog opgericht, hield een korte toespraak en schreed daarna aan het hoofd van een lange stoet naar de markt, waar de minister-president, dr W, Drees, de fakkel overnam om het bevrijdings vuur te ontsteken. Dr Drees zei, dat de sinds de bevrij ding afgelegde weg het vertrouwen wekt dat Nederland zijn plaats heeft herno- om in groter verband zijn aandeel bij te dragen tot bescherming van recht vrijheid. Incident in de Vei. Naties De Franse delegatie bij de Ver. Naties heeft gisteren de. Algemene Vergadering protest verlaten, toen de Pakistaanse minister van Buitenlandse Zaken, Za- froellah Khan, de Franse politiek in Indo-China en Noord-Afrika aanviel. Daarna keerden de Fransen weer terug. Ter verklaring yan hun verlaten van de zaal, zeiden d-r Fransen, dat ze niet „waanzin" wilden luisteren. Vorig jaar boycotte de Franse delegatie het debat over het Franse bestuur in Tunis a Marokko. Voor het overige heeft men gisteren te New York eerst geluisterd naar de Australische minister van Buitenlandse Zaken. Casey. achtte het niet on mogelijk, dat de Russische gebaren, die minder vijandigheid getuigen, wer kelijk gemeend zijn. maar dan weten de Sowjet-leiders de weg, zei hij. Met de atoomwapens, zo merkte hij ook op, heb ben beide partijen nu wel het verzadi- Wind en regen op komst d^EDURENDE de laatste paar dagen bevond ons land zich aan de rand van een lagedrukgebied boven de Britse eilanden, aldus deelt De Bilt mede. Randstoringen hiervan veroor zaakten af en toe en in' hoofdzaak 's nachts regen- en onweersbuien, terwijl overdag de zon meestal scheen. De laatste van deze storingen, die vanmorgen boven Noord-Oost Frank rijk lag. en in het Zuid-Oosten van het land wat regen bracht, gaf in de afgelopen 24 uilr boven Frankrijk aanleiding tot zwareregenval. Op sommige plaatsen, werden hoeveel heden van 30 tot 50 mm afgetapU On dertussen nadert ten Westen van Ier land een nieuw depressie-systeem, dat grote activiteit vertoont en zich snel naar het Oosten uitbreidt. In verband hiermee zullen de turnden bü ons sterk gaan aanwakkeren en zal opnieuw regen vallen. Op het Zuid- Westen van de Oceaan bevindt zich een tropische cycloon, die gisteren de Bermuda-eilanden passeerde en die zich nu geleidelijk tot een gewone depressie zal gaan ontwikkelen en snel de Oceaan over zal trekken. Ook deze depressie zal in de eerste heltf van de komende week het weer in West-Europa kunnen gaan beïnvloe den, zodat men moet verwachten, dat het weer de komende paar dagen een sterk gestoord karakter zal hebben. Televisie viert tweede verjaardag Omdat' op Dinsdag 29 September het laatste programma wordt gegeven in de tweejarige periode van experimentele televisie, die op 1 October 1951 begon, zullen de vijf omroepverenigingen die avond een gezamenlijk televisieprogram ma verzorgen, dat voor deze gelegen heid twee uur in beslag zal nemen. In het speciale programma zal als hoofdschotel een opvoering worden ge geven van het spel, dat onlangs ook door de B.B.C. werd uitgevoerd en door Jac. van der Ster is vertaald: de een- acter Het Testament .The Will) van A. J. Barrie. Verscheidene bekende acteurs en actrices zijn aangezocht, hierin op te treden. De medewerking van Heieen Pimentel en Jan Teuljngs staat reeds vast. In het programma zijn voorts op genomen een optreden van de Franse mimist Marcel Marcepu, een speciaal gemonteerd filmpje over Europese TV en hoe men dat later niet moet zien en een cameraspel, waaraan door acht TV-critici zal worden deelgenomen. Goudmijntje in modder van de Waal schat opgehaald. De jongen was langs de oever van de rivier aan het zoeken naar bud ijzer, dat bij lage waterstand op drooggevallen plekken te vinden is. Plotseling ontdekte, hij in de modder iets glinsterends en toen hij aan 't graven sloeg, kwamen er tientallen gouden tientjes tevoor schijn. Met zijn broekzakken vol goudstukken kWam hij verheugd thuis, maar zijn moeder vond het verstandiger, de politie van deze vondst in kennis te stellen. De po litie onderzoekt nu, wie er zo roekeloos met zijn goud is geweest. gingspunt bereikt. Daarom is interna tionale controle dringend noodzakelijk. De minister van Buitenlandse Zaken van Nieuw-Zeeland. Clifton Webb, deed, evenals de Amerikaan Dulles en de Australiër Caseey, een beroep op Rus land. meer bewijzen te tonen voor zijn vredelievende bedoelingen (we kunnen hier nog aan toevoegen, dat de rede Dulls ook te Bonn me tinstemming is bgroet). Maandag wordt het debat voortgezet. De voorzitster van de Algemene Verga dering. mevrouw Laksjmi Pandit hoopt het debat Woensdag te kunnen afsluiten. Minister Luns is te New York gearri veerd om de leiding van de Nederlandse delegatie op zich te nemen. Japan overkeegt een soort „toege voegd lidmaatschap" van de Ver. Naties aan te vragen. Zoals bekend, heeft Rus land tot dusver met zijn veto het lid maatschap van Japan verhinderd. Dat Russische veto hoopt Japan nu te zeilen: De regering van Birma heeft haar ambassadeur te Bangkok gezonden om bij de Ver. Naies aan te dringen op maatregelen tegen de Chinese guerilla- strijders in Noord-Birma. Zoals gemeld, zijn de besprekingen over deze kwestie te Bangkok in het slop geraakt. Chr. Paed. Studiecentrum houdt ULO-conferentie Het Chr. Paed. Studiecentrum belegt een driedaagse conferentie voor de leer krachten van het Chr. UL.O. op 29 en 31 October a.s. op Woudschoten Zeist. Op deze conferentie zal in spreking komen de vraag: Hoe kan op de Chr. Uloschool beter dan tot nu toe, voldaan worden aan de emotionele be hoefte van de- leerlingen in deze levens- De contactcommissie voor het U.L.U. van het £hr. paed. Studiecentrum is ge constitueerd en wordt voorlopig gevormd door de heren: drs C. van Baaien te O verveen, H. J. Boerma te Enkhuizen. H. Pasma te Leeuwarden en T. Straatsma te Almelo, terwijl de heer Joh Tigche- laar lid van de commissie van uitvoering als voorzitter dezer commissie zal optre- Landbouwwet wordt dit jaar ingediend Minister Mansholt vertrouwt dat het ontwerp van een landbouwwet, dat de grondslag bevat voor belangrijke be- 'oegdheden tot medebewind van de tieuwe bedrijfslichamen, in het komende zittingsjaar bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. Het wachten is nog op het advies van de Sociaal-Economische Raad over het voorontwerp. Voorts rekent de minister er op, dat in dit zittingsjaar ook het ontwerp van we pachtwet kan worden inge diend. De voorbereiding is vrijwel vol tooid, behoudens het interdepartementaal overleg over verschillende punten. Voor een wettelijke regeling van het landbouwonderwijs is de voorbereiding Iter hand genomen. DAT de K.L.M. t.g.v. de aankomst van haar nieuwe Super-Constellation op de luchthaven Mielsbroek (Brussel) een re ceptie en korte rondvluchten hield. DAT de suikerbietenlevering aan de 3 fabrieken van de Ver. Coöp. Suikerfa brieken te Zevenbergen, Roosendaal en Stampertsgat, op 28 Sept. begint. DAT de consumentenbeurs Femina (van 25 Sept t/m 7 October in de Ahoyhallen te Rotterdam) wordt geopend door mevr. L. A. Kesper, echtgenote van commissaris der Koningin iin Z.-HolL DAT de provinoiale VW in Overijssel het rapport-Hirschfeld, hetwelk voor de bevordering van het vreemdelingenver keer een overheidslichaam wenst i.p.v. »n vereniging, heeft verworpen. DAT 14 Duitsers, die begin 1953 gesto len auto's naar Nederland smokkelden. Aken zijn veroordeeld tot straffen, va riërend van 1% jaar tot 1 maand gevan genisstraf. DAT te Utrecht voor het eerst diplo ma's van vakbekwaamheid in dc aard- appelhandel zijn uitgereikt (aan 19 va 32 candddaten). DAT de landbouwer R. te Helden (L.) tijdens het appels rapen in zijn boom gaard zijn trouwring heeft teruggevonden, die Hij 15 jaar geleden had verloren. DAT de 75-jarige veehandelaar D. K_ uit Vreeswijk, die patiënten „genas" door handoplegging en gebed, een proces verbaal heeft gekregen. DAT mej. H. L. G. van Dijk en mej. J. F. Wentzel, beiden uit Den Haag, en de Voorburgenaar A. G. F. Smits, giste ren met de Nieuw Amsterdam naar Ame rika zijn vertrokken om tien weken lang de landbouwvoorlichting te bestuderen. DAT het laatste gedeelte van de t we rijksweg door Oostburg (Zws.Vl.), aansluitende aan het wegdek Oostburg Draaibrug, gereed kwam. DAT de persattaché R. C. Pekelharing van de Ned. ambassade te Londen is be noemd tot directeur van het Ned. Infor matiebureau te New York als opvolger van mr J. L. Heldring, die begin October de dienst verlaat. Een aardige foto van de familie Eisenhower. Behalve de grote generaal uit de laatste wereld oorlog en zijn echtgenote ziet men zijn zoon, die ook weer militair is en als zodanig bij de troepen in Korea werd inge deeld, met diens vrouw. Hoogleraar politiek aan de V.U. Benoeming van journalist dr J. J. de Jong verwacht Zeer binnenkort is de benoeming te erwachten van dr J. J. de Jong te Utrecht tot buitengewoon hoogleraar aan de V.U. (faculteit der rechtsgeleerdheid). De jonge hoogleraar, een zoon van de Wageningse professor in de veeteeltwe tenschap, ir W. de Jong, promoveerde op 19 September 1951 bij prof. m W. J. A. Kernkamp te Utrecht tot doctor de rechtsgeleerdheid op een proef schrift getiteld: ..Politieke organisatie in West-Europa na 1800". De laatste jaren was de heer De Jong werkzaam als journalist. Spoorwegdienst A'damDen Haag Aan de N.V. Nederlandse Spoorwi vergunning verleend tot het onder houden van een busdienst tussen Amster dam en Den Haag. Houwer overleden in mijn Julia In het ondergrondse bedrijf van de mijn Julia te Eygelshoven werd giste- tijdens de nachtdienst de 53-jarige houwer J. J. Lochtman uit Kerkrade bij het verrichten van zijn werkzaam heden onwel met het gevolg, dat hij ven later overleed. Lochtman was gehuwd en vader van vijf minderjarige kinderen. dat Indonesië is periode van rege ringloosheid maar het is wel duidelijk, dat het die richting uitgaat. En dat wil dan zeggen, dat chaotische toestanden, aangemoedigd en veelal geschapen door communisten en aanverwante groeperin gen. op bepaalde gebieden reeds heersen en op andere terreinen dreigend naderbij komen. De ondernemingsarbeiders. georgani seerd in de Sarboepri. die alles doet om maar niet minder communistisch geïn spireerd te lijken dan de Sobsi. leggen het werk neer. Een en ander dwars tegen een regeringsbeslissing ln zake de regeling van de arbeidsvoorwaarden in. Indonesië lijdt daardoor dagelijks voor millioenen schade. Maar van de zijde der Indonesi sche regering zelf uiterst links en veel al aanleunend tegen de communisten komt slechts een aarzelend en vaag com mentaar. Dreigende chaos de Tj^NKELE groeperingen stellen -*-i Daroel Islam te bestrijden met groe peringen van vrijwilligers. Communisten en aanverwante groepen zijn hiervoor sterk geporteerd. Natuurlijk: men zou er de Daroel Islambeweging toch niet mee uitroeien, maarduizenden vrijwilli gers uiterst linkse vrijwilligers zou den in het bezit komen van wapens. Wat dat kan betekenen bh een eventuele staatsgreep, kan ieder begrijpen. En eerst zegt dan een minister van de R.I.. dat hij wel wat voelt voor het denkbeeld. Later zegt de regering, dat zij de vorming van dergelijke vrijwilligerscorpsen niet over weegt. Maar niemand van de Masjoeml en an andere niet-communistlsche groepen srtrouwt de zaak In Atjeh heerst onrust. De regering zegt niet precies te weten wat er aan de hand is, maar geeft toe. dat leger en po litie een grote activiteit ontplooien. Wat wil Atjeh? Heeft men als streng Isla- mietisch gebied genoeg van de zwakte de slapheid van Djakarta? goederen niet meer mogen worden geïm porteerd door de buitenlandse in de e plaats Nederlandse en Chinese importeurs. 1 monopolie dus voor de Indonesische importzaken. Gevolg: protesten der bui tenlandse importeurs. De regering trekt de circulaire in. Nieuw gevolg: protesten der Indonesi sche importeurs. De regering vaardigt de circulaire opnieuw uit Dit alles in drie dagen Wat moet men denken van een reze- •ing, die zo duidelijk toont, niet te kun- Men kan er eigenlijk, ontdaan van alle franje slechts één ding van zeggen: dit Indonesië gaat naar de chaos. Tenzij mand ingrijpt, tenzij een bepaalde groep (of groepen) de teugels in handen kunnen nemen. En- als men dan spreekt avn ..iemand", denkt iedereen aan de sultan van DJokia. Maar niemand weet. hoe zijn positie is. hoe het staat met zijn aanhang onder het leger. Het 'is zeer de vraag of de sultan ln staat zijn tot een dergelijke stunt en of hij de tijd er rijp voor acht. Natuurlijk zou een dergelijk ingrijpen niet „democratisch" zijn. Maar van de mocratie is uiteraard in Indonesië geen sprake. Op geen enkel terrein. En er zal ook de eerste 50 jaar geen sprake van A LS men spreekt van een groep of van groepen die de taak zouden kunnen ondernemen van Indonesië een redelijk bestuurd land te maken, dan denkt men natuurlijk aan de Masjoemi, aan de vol gelingen van Sjahrir. aan de Protestantse :n R.K. groeperingen. Bij verkiezingen ouden deze partijen wellicht de meer derheid kunnèn behalen, dank zij de stem- ïassa's, die de Masjoemi ongetwij feld zou krijgen. (Zie vervolg pag. 2). DAT de gemeente Kessel (L.) de ruïne van het kasteel De Keverberg heeft aan gekocht, die naast de Burcht in Leiden de enige ruïne van het zgn. ronde burcht- type in Nederland is. DAT voor het Leeuwardense Hof in hoger beroep f 10.000 boete is geeist (von nis econ. pol. rechter te Groningen f 7000). tegen H. J. S„ die partijen strocarton van verwerkende industrieën opkocht en met een ongerechtvaardigde winst ver kocht. DAT drs G. P. J. v. Alkemade m.i.v. 1 Oct. benoemd is tot dir. van het ge meenschappelijk bureau voor beroeps keuze te Haarlem als opvolger van W. F. Jansen, die met pensiden gaat, DAT de R'damse wethouder J. Meer- tens het modemagazijn Esders opende op de Binnenweg en hiermede een der grote modehuizen na het bombardement in '40 weer in de binnenstad terug is. DAT de 52-j. R'damse benzinepomp houder P. A. D. vorig jaar 40.000 liter benzine meer verkocht, dan hem Sc- J(l leverd was, door via de ontluchtmgsbuis j ,j" Morgen ga ik weer eens op visite. U ook? Knoop het dan in Uw oor, dat U morgen de kans van Uw leven krijgt om een nieuwe abonné aan de haak te slaan. Dat worth een nnieke gelegenheid om te bewijzen dat U „blakende" bent. Met een klein listigheidje hebt U hel gesprek zo op de krant. En alle Nieuwe Leidsche-abonnc's die bij Nieuwe Leidsche-abonné's op visite gaan, geef ik deze raad: Praat er toeh eens over, twee weten meer Maandagmorgen sta ik op post bij de brievenbus. Zorg ervoor d*t ik hénden te kort kom! Want U weet VOLGT HET IDEE VAN WECTEVREE EN ZENDT EEN NIEUWE ABONNK.' Abonnê's, die U nu opgeeft, krijgen de krant tot 1 October grs Weltcvre< Ik doe Noteer de volgende week/maand/ Woonplaats: S.v.p. doorhalen wat Afzender: abonm

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 1