WH fPpjl^ 1 i en roj. nneó DOOR G. TH. ROTMAN ^Vermakelijke streken van een leeuw en een aap 83. Zie juffrouw Hupstra's trouwe dienstmaagd. Een roos, die in 't verborgen bloeit, Die, onder leiding van haar moeder, In vlijt en deugd is opgegroeid! Nooit stelt het lieve kind teleur. Om zes uur staat z'al voor de deur. 84. Heel zachtjes sluipt ze naar de keuken. Om voordat zij haar juffrouw wekt. Te zorgen dat de kopjes schoon zijn, En dat de tafel is gedekt Al zoekend naar de vatenkwast, Strekt zij haar hand in d'aanrechtkast 85. Daar heeft ze 't steeltje al te pak ken! Maar ach, tot schrik van 't arme schaap Hangt aan de steel... een harig monster! Een vieze griezelige aap; Zij slaakt een gil! B'eek en ontdaan Staart zij het spart'lend monster aan! 86. Maar, wat is dat? Daar komt de tafel Zó op haar af! Ze geeft een schreeuw En staart met steil-gerezen haren, Recht in de ogen van een leeuw. Zodat ze van de schrik subiet Floep! in de vuilnisemmer schiet! 87. De toestand word Maar Sientje neemt e Ze trekt de gasslang En houdt die vlak voo Knipogend, draaierig t Zakt hij bewust'loos ir n kloek besluit: an het kookstel. Sambo's snuit; 88. Maar Jocko's hart is diep bewogen Door zulk een wandaad, wreed en laf! Hij sluit de kraan; vol woede trek hij In één ruk heel de slang er af, En deze daalt nu keer op keer, Met kracht op Sientjes hoofdhaar neer. 89. Maar eind'lijk toch is Sientjes Naar Jocko's zin genoeg beklopt. Waarna hij, netjes Zijn staartpunt ir denkt hij. zorgvuldig, i de gasslang stopt; Ben 'k zeker tweemaal zoveel w rd!" 90. Vol ijver om zijn vriend te redden. Zoekt hij nu gauw een teiltje op, Hij laat het vol met water lopen, Ep giet het over Sambo's kop; Sam komt gelukkig daad'lijk bij, En één, twee, drie, verdwijnen zij! Hf 91. Reeds maanden koestert Kees de Een teed're liefd' in zyn gemoed. Voor Sientje, wier aanminnig snoetje Zijn hart steeds sneller kloppen doet, Kijk, jongens, rrt! daar belt hij aan, Met keur van bloemen rijk belaan! „O. Sien! O schat!'' roept Keesje luid. Verborgen in zijn bloemenhulde Strekt hij naar Sien zijn armen uit... Althans zo meent hij; naar men ziet, Is 't evenwel zo ver nog niet! 93. Want plots'ling rijst zijn haar te berge, O jongens, wat een schrik is dat! In plaats van 't zoete, teed're Sientje, Houdt hij... een ruige leeuw omvat! Hij bloost tot achter in zijn nek. En wipt in één sprong over 't dek 94. Sam schudt zijn manen van het lachen. Vervolgens klimt hij voor de mop, Bij een in aanbouw zijnde woning. Hup, een, twee, drie, de ladder op! De metselaars gaan allemaal Bleek van ontzetting aan de haal! Geleerde van wereldnaam, pionier der koeltechniek NEDERLAND HERDENKT: NEDERLAND gaat op 21 September a.s. herdenken, dat 100 jaar geleden geboren werd een van haar grote zonen, een geleerde, wiens naam nog heden in wetenschappelijke kringen over de hele wereld een begrip is; prof. Heike Ka- merlingh Onnes. Toen André Lebon, de president van het eerste Koude-congres te Parijs in 1908 verklaarde: „Prof. Onnes is niet alleen maar een Nederlander, maar hij behoort aan heel de wereld", was dit niet alleen een grote eer voor de Leidse hoogleraar zelf. maar voor heel Neder land bovendien. Die grote verdienste was gelegen op het terrein van de phy- sica en met name op dat der lage tem peraturen. Op een gedenkwaardige dag in Juli 1008 gelukte het prof. Kamerlingh On nes, na een enorme voorbereiding, als eerste ter wereld het helium vloeibaar te maken bij de buitengewoon lage tem peratuur van -269 graden. Dit feit werd in de hele wereld beschouwd als een schitterende overwinning en de geschie denis van dit belangrijke en succesvol le expériment zal dan ook altijd een lichte bladzijde blijven in het historie- boek der wetenschap. Verder tastend deed prof. Onnes ook later nog een belangrijke ontdekking be treffende de supra-geleidbaarheid van metalen. Dit alles was puur-wetenschap- pelijk. Het was een nobele karakter trek van Kamerlingh Onnes, dat hij vóór alles wenste zijn wetenschappelij ke successen dienstbaar te maken aan allen. Daartoe heeft hij zich ook prac- tisch zeer ingespannen. Niet alleen ging van hem het initiatief uit tot het oprich ten van de Ned. vereniging voor Koel techniek, maar ook speelde hij een voorname rol in de oprichting van in ternationale organisaties op dit gebied. De naam Kamerlingh Onnes is onver brekelijk verbonden met de koeltech niek, een bedrijf dat de verduurzaming van allerlei levensmiddelen ten zeerste heeft geïntensiveerd en daardoor ons le ven belangrijk beter en aangenamer maakt. Dat op Uw tafel met Kerstmis een schaal met heerlijke, vers smaken de vruchten prijk» of één met vis. die zo uit de zilte baren schijnt te zijn ge komen, ofschoon zij misschien ouder is dan de zacht knisterende kaarsjes op de Kersttafel, is mede te danken aan de wetenschappelijke arbeid en de onver moeibare ijver van een landgenoot, die het principe huldigde: de wetenschap in dienst der mensheid. Schitterende carrière HEIKE Kamerlingh Onnes werd op 21 September 1853 geboren in het land van wierden en heerden, en wel in de stad Groningen. Hij maakte schitterend carrière; reeds vroeg blonk hij boven anderen uit en gelukkig lag hem niets in de weg om zijn gaven tot volle ont plooiing te brengen. Nauwelijks 17 jaar oud, deed hij reeds toelatingsexamen voor de Univer siteit in zijn stad, twee jaar later ont ving hij van de Universiteit te Utrecht de gouden medaille voor de beantwoor ding van een prijsvraag en na enige tijd gewerkt te hebben bij de beroemde na tuurkundigen Bunsen en Kirchhof te Heidelberg, promoveerde hij reeds op 26-jarige leeftijd te Groningen op het proefschrift: „Nieuwe bewijzen voor de aswenteling der aarde". Nauwelijks drie jaar later reeds werd Kamerlingh Onnes benoemd tot hoog leraar in de proefondervindelijke na tuurkunde en meteorologie te Leiden. Dit betekende tevens dat hij directeur werd van het natuurkundig laborato rium en het was hierop dat prof. Ka merlingh Onnes al zijn krachten con centreerde cn waar hij zijn grootste triomfen behaalde. Van dat ogenblik af stond hem één doel voor ogen: het tot stand brengen van een cryogeen laboratorium, d.i. een laboratorium met toestellen voor het voortbrengen van zeer lage temperatu ren. De moeilijkheden waren enorm; al vorens met de inrichting te kunnen be ginnen, moest hij eerst een school voor glasblazers cn instrumentmakers in het leven roepen om zich te verzekeren van enige geschoolde vaklieden, die voortdurend moeilijk te construeren ap paratuur konden vervaardigen. Met zeldzame energie en volharding heeft prof. Kamerlingh Onnes tenslotte een dergelijk laboratorium tot stand ge bracht. dat in de loop der jaren groei de tot een van de beste ter wereld. Zo kon in de jaren rond 1890 met de experimenten worden begonnen. Het doel was de belangwekkende conclusies Zeven uur; de spanning steeg ten top, zou Leiden tot stand brengen, wat nog nergens ter wereld was bereikt? Half acht: de spanning brak; bij een tempe ratuur van 269 graden onder nul stond het helium in vloeibare toestand scherp en duidelijk zichtbaar getekend tegen de buiswanden. De strijd was gewon nen en vanuit het Leidse telegraafkan toor flitste het opzienbarende nieuws de wereld in: helium vloeibaar gemaakt! Dit was de schitterende overwinning die prof. Kamerlingh Onnes behaalde op 10 Juli 1908. Zij werd in de wereld der wetenschap met gejuich begroet. Gelukwenstelegrammcn uit alle delen der wereld stroomden binnen en vanaf dat ogenblik kreeg het Leidse cryogeen- laboratorium een vermaardheid als nooit tevoren. Geleerden uit alle wereld delen, noemen we slechts Einstein.Bohr, Madame Curie, kwamen naar Leaden om het experiment bij te wonen of een tijdlang met prof. Onnes samen te wer ken op het gebied der lage temperatu- Hoe groot de overwinning was blijkt wel uit het feit, dat het buitenland eerst vijftien jaar later helium wist vloeibaar te maken, n.l. te Toronto, Canada, en dan met behulp van de Leidse werkte keningen. En het gelukte eerst in 1925 te Berlijn. Dit is wel de meest gedenkwaardige dag geweest in het leven van prof. Ka merlingh Onnes. Hij had veel van zich zelf cn zijn helpers geëist. Zelf was hij dusdanig door het werk geabsorbeerd, dat mevr. Kamerlingh Onnes, die in de middag op het laboratorium verscheen, hem bij stukjes en beetjes moest voe den. Maar de overwinning was dan ook volkomen. In dienst der mensheid DE wetenschap zonder practische toe passing is als een boek dat nooit ge lezen wordt. Met alle kracht heeft prof. Kamerlingh Onnes zich dan ook gewijd aan de taak om zijn grote kennis en zijn overwinningen op het gebied der la ge temperaturen practisch ten nutte te maken voor de wereld waarin hij leef de. Nauwelijks twee maanden na zijn be roemde experiment riep hij tien mensen bijeen in zijn woning. Huize „Ter Wete ring" te Leiden, en richtte samen met hen op de Nederlandse vereniging voor Koeltechniek, de eerste op het vaste land van Europa. Deze vereniging be staat thans nog en wat zij heeft tot stand gebracht in de jaren die achter ons liggen, moet iedereen duidelijk zijn. Onze samenleving is zonder de koeltech niek welhaast zo langzamerhand on denkbaar geworden. Maar ook op internationaal niveau heeft prof. Kamerlingh Onnes een aan zienlijke rol gespeeld. In 1908 werd ta Parijs het eerste Koude-congres gehou den, prof. Onnes hield er drie belang wekkende lezingen, die hem aanstonds jn de voorste rijen plaatsten. Op zijn voorstel werd een internationale vereni ging voor de koeltechniek opgericht, waarvan hij later één der zes vice-pre- Sidenten werd. Zijn advies werd altijd buitengewoon gewaardeerd, zijn kennis van zaken Was algemeen bekend en zijn nobele streven de volkeren steeds nau wer tot elkaar te brengen, ook door op wetenschappelijk gebied samen te wer ken, was wel een bijzonder mooie ei genschap in een tijd die in dit opzicht nog wel zeer te wensen overliet. Gelukkig heeft het prof. Kamerlingh Onnes ook tijdens zijn leven aan er kenning van zijn verdiensten niet ont broken, Hij werd benoemd tot Comman deur in de Orde van de Ned. Leeuw, ont ving vele medailles, o.a. de Rumford- medaiUe Londeni. de Franklin-medail- Le i Washington de Matteuci-medaille (Rome), was eredoctor te Parijs, Ber lijn en Delfl en erelid van vele acade mies en geleerde genootschappen. De kroon op deze blijken van waardering kwam op 10 December 1913, toen hem door de koning van Zweden de Nobel prijs werd uitgereikt te Stockholm. Voor al ook door zijn latere ontdekking van 4e supra-geleidbaarheid van metalen, steeg zijn roem aanzienlijk. In 1924 legde hij zijn ambt als hoog leraar te Leiden neer en overleed twee jaar later, op 21 Februari 1926. Hij was een waardig lid in de rij der Nederland se geleerden door alle tijden, die door hun prestaties hebben bewezen, dat ook een klein volk een waardevolle bijdrage tot de beschaving leveren kan. waartoe prof. Van der Waals in 1873 was gekomen in zijn beroemde disserta tie over de continuïteit van vloeistof en gas, te toetsen aan het experiment. Er was in deze richting reeds in vori ge eeuwen gewerkt, o.a. door Faraday, die een lange reeks gassen vloeibaar wist te maken, door Cailletet en Pictet die het zuurstof, en twee Poolse onder zoekers die het stikstof vloeibaar maak ten. Tenslotte bleven nog over het water stof en helium. Het eerste werd over wonnen door de Engelse natuurkundige Dewar in Mei 1898 en zo bleef dus nog maar één gas over. Maar dit was voor bestemd om op een plekje van onze dierbare, vaderlandse grond op de knieën te worden gebracht. Langzaam werd het offensief ingezet. In 1893 beschikte prof. Onnes over een kwart liter vloeibare zuurstof, het volgen de jaar over een permanent bad daarvan met een temperatuur van -182 graden; langzaam werd deze teruggedrukt tot -217 graden,in 1907 had ook Onnes vloei bare waterstof, temperatuur -259 gra den. Dewar beproefde zijn krachten in 1901 aan het helium, Olszewski te Kra- kau. Polen, in 1905; beiden hadden Nu werd in Leiden de hoofdaanval in gezet. Met grote möeite verkreeg prof. Onnes een hoeveelheid monazietzand, een stof die in Brazilië gevonden wordt en die bij langzame verwarming (on zuivere) helium afgeeft. In Maart 1908 was alles gereed, het experiment werd ingezet, maar mislukte. Na enkele maanden was prof. Onnes opnieuw ge reed en zo brak de 10e Juli aan, de verjaardag van zijn promotie. De grote dag T N die morgen van 10 Juli 1908 was men in het cryogeen-laboratorium te Leiden reeds vroeg druk aan het werk. Om kwart voor zes werd een aanvang gemaakt met het proces voor het ver krijgen van de benodigde vloeibare wa terstof, een langdurig werk, dat veel in spanning en concentratie vereiste. Om half drie 's middags werd met de afkoeling van het waterstoftoestel een aanvang gemaakt. Een half uur later was de temperatuur -180 graden. Toen om vier uur het eerste vloeibare kwan tum waterstof tevoorschijn kwam, was inmiddels de circulatie van het helium ook reeds in gang gezet. De spanning steeg, naarmate het ex periment vorderde. Er werd weinig ge sproken, aan eten werd niet gedacht. Tussen 6 uur en half zeven werd de druk op het helium in de spiraal lang zaam opgevoerd van 80 tot 100 atmos feer. Nu moest de overwinning komen... of de nederlaag. Langzaam, terwijl de minuten voort- kropen, groeide de spanning. Even lang zaam daalde de temperatuur tot een on gekend minimum; achter de driedubbe le glazen wanden van de spiraalbuizen ontwikkelde zich geruisloos het koudste plekje in het heelal of althans daar zeer dichtbij. Prof. Kamerlingh Onnes (links) met prof. Van der Waals bij het heliuintoestel, 190X Rijksmuseum voor de Geschiedenis der Natuurwetenschappen. Lelden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 13