ïdio-reportages van geheime landingsplaatsen s BEURS VAN AMSTERDAM PTEMBI I LEIDSCHE COURANT 11 ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1953 Tijdens de Christchurch-race Ook 's nachts uitzending om de aankomst te verslaan? SAMENWERKING met de K.L.M. treft de reportagecommissie van de Nederlandse Radio Unie uitgebreide voorbereidingen om de Neder- se luisteraars zo intensief mogelijk te doen meeleven met de deelnemers de Christchurch-luchtrace en de K.L.M.-Liftmaster Ir Damme in het inder. Aan boord van dit vliegtuig zal zich de A.V.R.O.-omroeper Jan ts bevinden. Boots maakt namens de N.R.U. deze i«e en ls voornemens waar mogelijk weg een reportage te verzorgen. Om plaatsen van tussenlanding geheim n blijven, kan men niet die voorbe- ngen treffen, die men graag zou maar men hoopt via de KLM-v toordigers toch telefoonlijnen irsum te kunnen bespreken of de ewerking van een nabijgelegen bui- nds-radlostation te kunnen inroepen. speciale verslaggever zal bij de in Londen een reportage verzorgen. *n tweede verslaggever naa geheime stopplaats gaat. Bo- wiingin opent Suriname- tentoonstelling mlngln Juliana zal op 26 September ddags om 3 uur in het Instituut voor fropen te Amsterdam de tentoonstel openen die gewijd is aan Suriname, orie, bevolking, economie, etc.). Dg een vliegtuigfabriek in Amsterdam chterondememing van Fairchild Amerikaanse vliegtuigfabriek Fair- zal te Amsterdam een dochter- •neming vestigen onder de naam ichild Aviation N.V. Deze onderne- icten met de Amerikaanse itmacht in Europa trachten te sluiten het onderhoud van toestellen van type C-119, de z.g. vliegende ver- iwagen. en voor de productie van erdelen voor deze vliegtuigen, iirchild is een jaar geleden met Fok- overeengekomen, dat zij de produc- de verkoop in de Verenigde Staten en Fokker-verkeersvliegtuig zal zorgen. Op dezelfde wijze zal de hteronderneming van Fairchild in Ierland Fokker inschakelen voor het vaardigen van onderdelen voor de 19 )e laatste tijd zijn al meer dochter- Iernemingen van Amerikaanse vlieg- tfabrieken in Europa gevestigd, na- ijk Curtiss-Wright Europa N.V. te isterdam en Republic Aviation-Inter- ional te Lugano in Zwitserland. Nederlands schip redt Zweedse zeelieden kustvaartuig Pavo (500 brt) uit jandam heeft dezer dagen drie Zweedse Vlieden opgepikt, die zich na een ont- ptting aan boord van hun zeilschip i de Oostzee in de reddingboot Idden begeven. Ze zijn te Hudiksvall (weden) aan wal gezet. De Avifauna-kwestie: leslissing op 9 October inzake schuldaflossing Uitbreiding van hoedenzaken om vlotter af te betalen gistermorgen te Amsterdarfi ge- erificatievergadering van credi- an Avifauna is het ontwerp- coord besproken volgens hetwelk de d. Brink zijn schuld van 295.000 1 voldoen uit de winst die de hoeden- vrouw opleveren (circa 100.000 tot 150.000 per jaar). Maison rink c.v. (de hoedenzaken) zal een hoedenbedrijf in Rotterdam op- chten om een grotere winst te ver-| (keren ter aflossing der schulden. De heer v. d. Brink hoopt dat de credi- dit voorstel zullen aannemen. Op October zal men zich hierover nader LIMERiCKPRUSVRAAG W. Bruna en Zoons Uitgevers Ml) t een prijsvraag uitgeschreven voor limerick van willekeurige inhoud in Is Nederlandse taal. De inschrijving sluit November a.s. In dezelfde maand kordt ook de uitslag bekend gemaakt, tan de prijsvraag zijn een hoofdprijs van londerd gulden en vijftig prijzen in boek in verbonden. Baby in kinderwagen gestikt te Apeldoorn e ruim drie en een halve maand )ude baby van de familie B. aan de Bartelsweg te Apeldoorn is Donderdag in (ie kinderwagen gestikt. De baby was het hpofdje tussen het kussentje en uagenrand terecht gekomen doordat hij zich dwars in de wagen had ge- Werkt. Senator McCarthy gaat trouwen Senator Joseph McCarthy ook wel de „heksenjager" genoemd, zal op 29 Sept. te Washington in het huwelijk treden mej. Jean Kerr, een voormalige as sistente van zjjn bureau. MacCarthy is jaar. Hjj werd in 1946 gekozen als senator. Mej. Kerr is 29. Zij werd in 1945 gekozen tot knapste meisje van de George Washlngton-universitèit. Commissaris voor de emigratie naar Zuid-Afrika De commissaris voor de emigratie, mr r B. W. Haveman is gistermiddag van Schiphol naar Zuld-Afrika vertrokken, voor een studieverblijf van twee maan- Staking in Indonesië afgelast Aneta meldt dat de vakbond Sarboe- prl heden heeft bekend gemaakt geen reden meer te zien om de staking voort te zetten in afwachting van een herzie ning der commissie ter beslechting van arbeidsgeschillen. De staking was be gonnen als protest tegen deze beslissing on de vice-premier Wongsonego.o heeft aan de Sarboepri beloofd, dat de Indonesische regering haar best zal doen om voor de bij de Sarboepri aangeslo ten arbeiders loonsverhoging te krijgen. vendien wordt op Schiphol een ploeg van drie reDorters gehuisvest, die de lu.vte- raars van uur tot uur op de hoogte zullen houden van de positie der deelnemende vliegtuigen. Indien dit nodig mocht zijn. hoopt men toestemming te verkrijgen om in de nacht van Zaterdag 10 October ook na 12 uur te mogen doorzenden tot de aankomst der vliegtuigen een feit is. Groot verlof voor deel van lichting '51-11 Met ingang van 1 October wordt groot verlof verleend aan alle dienst- plichtigen van de lichtingsploeg 1951-11 en aan hen die daarmee de eerste oefening hebben aangevangen of voort gezet voorzover zij in het tijdvak van 1 October 1951 tot en met 31 December in werkelijke dienst zijn gekomen zijn opgeleid of in opleiding zijn genomen tot reserve-officier of dienst plichtig onderofficier. Met ingang van dezelfde datum wordt groot verlof verleend aan alle dienst plichtigen van de lichtingsploeg 1951-11 (opkomstdata 2 October 1951 en 4 Oc tober 1951) die zijn ingedeeld bij het Regiment Aan- en Afvoertroepen. Op dit groot/ verlof bestaan enkele uitzonderingen.! Kunst in de Kamer Minister Cals draagt geëtste glazen over Van Camera Obscura tot Paleis der Natie (Van onze Parlementsredacteur) Vele Tweede Kamerleden en genodig den waren Donderdag verzameld i rookzaal, toen het ogenblik was aange broken, waarop minister Cals aai Tweede Kamer zou overdragen de twee geëtste glazen, in het trappenhuis gebracht, vervaardigd door de jonge kunstenaar Albert Troost uit Eindhoven. De glazen stellen, in verschillende tinten wit, symbolische figuren voor, die uit beelden twee regels uit het Wilhelmus: „Obedieren in der gherechtichheit" en „Die tyrannie verdrijven". De gedachte, regels als motief te gebruiken, is afkomstig van het oud-Tweede Kamer lid Bernard Verhoeven. Minister Cals droeg de glazen over met in geestige speech, waarin hij de hoop uitsprak, dat de leden van de Kamer, als zij de ramen passeren, steeds herinnerd zullen worden aan de or baarheid van de kunst en aan de antwoordelükheid, die de overheid bij de bevordering van de kunst, speciaal van de „eigentijdse" heeft. De bewindsman er symboliek in, dat Albert Troost niet gebruik heeft kunnen maken 'wee ongebroken vlakken, maar dat hij ebonden was aan een bepaalde ver deling van de ramen. Hij had immers toch een harmonisch geheel weten te scheppen. Ook de Kamer, aldus de mi nister, is verdeeld in een aantal onder delen of fracties, die tezamen uitdruk king geven, in harmonische eenheid, de beste gedachten, die in het Neder landse volk leven. Voorzitter dr Kortenhorst aanvaardde ramen met grote vreugde, omdat niets minderwaardiger is dan dat de demo cratie pover en schamel zou moeten Het gebouw van de democratie moet zoals vroeger, een Camera Obscui zijn, maar een paleis van de natie. De glazenier Albert Troost gaf. staan- i voor de ramen, aan alle aanwezigen n korte toelichting bij de voorstellingen. Predikbeurten voor Leiden en omgeving LEIDEN: Her Oosterkerk 10 i smlsch ziekenhuis 10 u ds Maa Geref. Kerk: Zuidgrkerk 10 i Her ds Brti s Bij lev ard. 5 i ds Haj Rijnsburg. 5 u d Geref. Kerk art 31- 10 en 5 ds var Geref. Gemeente 10 en 5 u lee Uitgetredenen Geref Gemeente traat): 10 en 5 u leesdienst. Chr. Geref. Kerk 10 en 5 u ds i Donderdag 9 u heilig ardelmeijer. Dinsdaf •penlucht. morgen" 10 t inkomst. Donderda: AARLANDERVEEN: Geref Kerk 10 i 30 u ds van Hoek. Chr Geref Kerk 9 30 cn 6 30 u leesdier.: 10 30 u ds Stehoi bour; Jonathan 1 Kapel Gouwsluis Kloeke besluiten Algemeen en belasting debat op 20 Oct. Watersnoodschade in Kamer op 14 October a.s. (Van onze Parlementsredacteur) De Tweede- Kamer gaat een lofwaar dig experiment beginnen: de algemene beschouwingen over de rijksbegroting zullen ditmaal niet schriftelijk worden voorbereid. Dit betekent, dat de aan het debat deelnemende Kamerleden fris van de lever moeten spreken, evenals trou wens de namens de regering het woord voerende ministers. Wij achten dit een groot voordeel: nu is een debat te ver wachten, dat niet reeds van te voren ls .doodgeschreven". Helemaal gaat dit overigens ditmaal niet op. Want de Kamer nam nóg een kloek besluit: tegelijk met deze algemene beschouwingen zullen worden gehouden de algemene beschouwingen over de huurverhoging en het complex van inge diende belastingwetten Dit besluit lag voor de hand. de economische en finan ciële politiek is immers min of meer geconcretiseerd in deze wetsvoorstellen Men kan niet over de algemene en fi nanciële politiek praten, zonder deze in grijpende wetsvoorstellen er in te betrek ken, temeer waar zij reeds in de be grotingen zijn verwerkt. Maar deze wetsontwerpen worden wèl schriftelijk voorbereid. Zo zal het nieuwe wetsont werp tot verlaging van de loon- en in komstenbelasting afzonderlijk in de af delingen worden onderzocht. De afzonderlijke behandeilng van de verschillende wetsontwerpen zal niet per se op deze algemene beschouwingen behoeven aan te sluiten Het algemeen debat zal gehouden worden op 20 Oct., naar de voorzitter zelde te zullen be vorderen. Ook vóór dien zal de Kamer nog een zeer belangrijk wetsontwerp behandelen, nl. de Wet op de Watersnoodschade. Hiermee zal worden begonnen op 14 Oct. Oranje naar Indonesië vertrokken Gistermiddag is het nu. Oranje van de Stoomvaart Maatschappij Nederland uit Amsterdam naar Indonesië vertrokken. Aan boord bevinden zich o.a. 18 officieren van het Indonesische leger, die in Neder land hun opleiding hebben voltooid. Chr. Oud-G« Chr. Geref. Kerk: 10 e BENTHUIZEN: Her JCalkman Voorhout. - ebbe. ds Sluiter HILLEGOM. Her Cnottnerus, 5 u ds Geref. Kerk: 10 c air Geref: KwJc: 10 en 5 u HAZERSWOUDE: Herv Gemei .30 u ds van der Lceden. Geref. Kerk- 9.30 en 6.30 u ds HOOGMADE: Herv, Gemeente 'ong. KATWIJK AAN DEN RIJN: neentc: 9.30 en 6 u ds Goverts. Geref. KeïR; 9.30 en 5 u ds de KATWIJJ^TtAN ZEE Herv (ieuwe Kerk 10 u ds Pras, 6 )en Haag; Oude Kerk 10 u ds Is Pras; kapel 10 u ds Bouman. i dr Steenblok KOUDEKERK AAN i ds Nijhuis Valkcnbun Chr, Geref. Kerk 10 Geref. Gemeen! Oud-Geref. Ger i dienst. i ds Öos Geref. Kerk: ■v. Gemeente: 10 en 6.30 i 6.30 u ds Swcepe. Lisse jeugddienst OEGSTGEEST: Her dingen Jeugddie -■ach: Pauluskerk 1 i Leiden jcugddier Chr Geref. Ker VOORSCHOTEN: Her Hjndijk 10 u ds Sar Is de Mellere van Geref. Kerk: 10 VOORHOUT: Her eref. Kerk: 10 e plaan 10 en 5 sref. Kerk art WOUBRUGGE Her 30 u ds van Diik. Ge.Cf. Kerk: 9 30 en 70FTVRMEER Her Hulp en Heil 10 i u ds Gilhuis Dei i ds Nawljn Den i 6 30 u de hecT Drentse predikant voor 88.000 opgelicht Twee Haagse zwendelaars tot 3 jaar veroordeeld De Haagse gebroeders C. H. A. de Z. (43 jaar) en J. de Z. (35 jaar), zijn gis teren in Assen veroordeeld tot elk 3 jaar met aftrek wegens hun aandeel in de schilderijenzwendel, die ds H. v. L. uit Odoorn op ƒ88.000 is komen te staan. Hun vader, de 67-jarige Utrechtse sier kunstenaar kreeg 7 maanden mei aftrek, de 32-jarige Arnhemse koopman Th. S. één jaar met aftrek. Wees zes maanden geëist Accountant bedroog doktersvrouw Bevestiging van de zes maanden ge vangenisstraf requireerde de proc.-gene- raal bij het Haags Gerechtshof tegen de accountant M. L. C Deze had de vrouw van de hulsarts J. H. W. B. voorgespie geld dat er nog f 148,51 vereveningsbe lasting betaald moest worden, hetgeen hij aantoonde met een belastingpapier Hij kreeg het geld. maar later bleek, dat de dokter nog belasting moest betalen en dat het betreffende papier vals was geweest. De accountant, die reeds achtmaal ver oordeeld was. vertelde tijdens een vacan- tiereisje in Duitsland wat te royaal te zijn geweest. Hij had geld tegoed,'maar kon dit niet binnen krijgen Arrest 2 Oct. Vorig jaar bijna 11.000 iietsen gestolen Rotterdam maakte gunstige uitzondering Het aantal gevallen van rijwieldiefstal is de laatste jaren aanzienlijk toegeno men, n.l. van 7548 in 1949 tot 10.737 in 1952, aldus het C.B.S. Het stelen van rijwielen is een ver schijnsel, dat zich overwegend in de gro tere bevolkingscentra voordoet. Onder de grootste gemeenten spannen Amsterdam, 's-Gravenhage en Utrecht de kroon met resp. 340. 263 en ?51 aangegeven diefstal len per 100.000 inwoners. Opvallend laag is het overeenkomstige cijfer te Rotter dam (96). Kennismaking kostte Zaanse dame j 8000 Een 40-jarige inwoonster uit Koog aan de Zaan kwam in 1951 ih contact met de 46-jarige gescheiden vertegenwoordiger N. R. uit Weesp, een kennismaking die haar op f 8000 kwam te staan. Ze leende hem dat bedrag in gedeelten, maar ze kreeg nimmer iets terug, zodat ze ten slotte argwaan kreeg en de politie in de zaak mengde Voor de Haarlemse rechtbank werd gisteren tegen R. 1 jaar gevangenisstraf geëist. De raadsman was van oordeel, dat de schuld \an zijn cliënt wordt verlicht door het feit, dat een deel van het geld door beiden tijdens uitstapjes is opge maakt. Uitspraak 1 October. Weinig animo internat, fondsen luier Amsterdam. 18 Sept. Ook in Am sterdam werd vanmiddag het herstel niet verder voortgezet. New York mar keerde gisteren Je pas en het Damrak volgde dit voorbeeld trouw na. Aanvan kelijk bleef het koerspeil vrij goed be houden. maar tegen slot vertoonde voor al de internationale soorten een lichte neiging tot dalen. Kon. Olie, Philips en Unilever verolren hierbij ca lVfc punt, AKU handhaafde zich. Het bericht over de opheffing der sta king in Indonesië werd voor kennisge ving aangenomen en had verder niet veel invloed. De markt heeft trouwens in hel begin van de week evenmin noemens waardig gereageerd op het uitbreken van deze staking. Er was echter toch een fonds op deze sector dat de aandacnt trok. n.l. Deli. Dit concern heeft onlangs een beleggingsmaatschappij opgericht en dit lokte enige speculatieve vraag uit. Deli's stegen zelfs tot 94^; tegen gisteren 9131- Even snel als zij gekomen was ver dween de belangstelling echter weer en om half drie gold Deli nog maar 92V4. Rubbers en suikers waren vrijwel op peil. de Indonesische gemeenteleningen noteerden onveranderd. In de Young-obligaties zat vanmid dag uiterst weinig beweging, de note ring bleef op ca 1173 4 gehandhaafd Staatsfondsen bleken prijshoudend te zijn. alleert de conversielening kon zich hier een fractie verbeteren, scheepvaartpapieren stil met hier en daar een kleine winst. Het agio voor Amerikanen blijf; cc laatrte weken nihil Prolongatie 2ij pet. Meer dan 80.000 inzendingen voor radioprijsvraag Hoewel de inzending via postbus 26000 te Amsterdam nog tot 30 September open staat. is thans reeds zeker, dat de" luister- prijsvraag van 31 Augustus jl. ten bate van de kankerbestrijding een succes zal worden. Reeds zijn er meer dan 80.000 inzendin gen en men hoopt de 100.000 te halen. Op 30 September zal ten oyerstaa'n van een Amsterdamse notaris de trekking van de gelukkige prijswinnaars geschieden. Nieuwsbladpersoneel in het ongelijk gesteld De president van de Zwolse rechtbank heeft in kort geding de eis van drie ont slagen personeelsleden van het Nieuws blad voor Zuid-Friesland te Heerenveen afgewezen. Deze hadden geëist dat een door hen aan de N.V. Boek- en Courant drukkerij G. Hovens Greve te Steen- wijk gegeven opdracht om op 1L Sept een door hen samengestelde krant te drukken, alsnog zou worden nagekomen. Door weigering van het technisch perso neel van de drukkerij de kopij te zetten (op advies van zijn vakbonden) was de NV. niet in st-at de krant te drukken Zij beriep zich daarom op overmacht. HOE DE SCHEPEN REILEN EN ZEILEN AALSDIJK p 18 Landsend. AALSUM 18 te Pon Said ABBEDIJK 18 te Antwerpen. ADM. COURBET p 18 Kiel ADM. NELSON 18 te Westonpoi AGAMEMNON 17 te Cd Trujil ALBLASSERDIJK 17 v Bremer ALCHIBA p 17 Madeira ALCYONE 17 v Montevideo ALDABI p 18 St Vincent ALGENIB 17 NO Baliia. ALIOTH 17 te Santos ALKAID 17 Z Bahia. ALPHACCA 17 WtN Fer Nor. ALPHAND p 17 Finisterre ALWAKI 17 v B. Aires ALUDRA 17 NNO Fer Nor AMERSKERK 17 O Guardafui AMPENAN 17 N Ras El Hadd AMSTELDIJK 18 tp Penai AMSTELTOREN i APPINGEDIJK 17 5 ARENDSKERK 17 te Antwerpen. ARGOS 18 te Alcxandrië. ARKELDIJK 17 OtN Kaap Race ARMILLA 17 ZZO Kp Cambodia BAGAN 17 v Tapatuan BARENDRECHT t 18 S BARITO 17 v Ampenan BEEKBERGEN 18 1 BENNEKOM 17 v Callao BERNISSE p 18 Kentisch Knock BILL S p 17 Vlissingen BINNENHAVEN 17 te Casablanca BLANKENBURG 17 v Ceuta. BLIJDENDIJK 17 W Scillys, BLOEAfFONTEIN 18 tc Antwerpei BONAIRE 17 1030 m ONO Barbadi BONTEKOE 18 te Makassar BREDA 17 te Antwerpen BREÈZAND 18 ZW Lands ERSGRACHT 18 I ALUSTO 'ALTEX LE IALTEX NE CALTEX PFRNIS 1 CALTEX THE HAGU CALTEX UTRECHT 1 CISTULA p 18 Sa ban CLAVELLA (t) 18 v CLEODORA 18 te Cu COOLSINGEL 17 tc COTTïCA 17 380 m WNW Finisterre CRONENBURGH 17 v Belfast CAPO 17 te Asadir DELFLAND p 17 Rio de Grande DIDO 17 te Bordeux DIEMERDIJK 17 te Londen, DOKLAAN 18 ZW Ouessant DOURO 17 dw Matapan TJRENTE 17 v Djibouti DRIEBERGEN 17 NW Ouessant DUIVENDIJK p 17 Flores DUIVENDRECHT 17 O t N Kp Hatteras Fl.LEWOUTSDIJK 16 tc Genl ENA 18 te Port Said ESSO DEN HAAG p 17 Tinist FF.DALA 17 in Bristolkansal elok Anson FELIPES FEROCIA 1 FIDUCIA 18 te Goole FVO o 18 Dnneerejj FRIESLAND (SSM) 17 v Methil GAASTERKERK 18 v Aden GANYMEDES 17 v Rotterdam GELE ZEE met zuiger en tankbak p 17 Ouessant GOOILAND p 18 Finisterre GORDIAS 18 te Thessaloniki GRAVELAXD p 18 Ouessant GROOTE BEER 20 2.00 voor Hoek v. Hol- HASKFRLAND 17 te Harlingen. HAST 5 18 v Guernsey HECUBA 18 te Hamburg HEEMSKERK 17 bij Dar es Salaam voor HERSILIA 18 te La Gualra. HESTIA 18 te Pto Cabello HILVERSUM 18 v Mena Al Ahmadi. HOFLAAN p 18 lie de Seine HUDSON ronder 17 te Port Said HYDRA 17 te Triiv'ad JAGERSFONTEIN 18 te Port Elizabet JOKURMA 17 te Vaster as. IJSSEL p 18 Gibraltar KEMPHAAN 16 dw Hammerodde KERTOSONO 18 NO Straat Singapore KOTA AGOENG 17 ZZO Ceylon. KOTA BAROE p 18 Kp Guardaful LAAGKERK 17 v Rotterdam LANGKOEAS 17 v Tj Priok LANGLEECLYDE 17 v Teneriffe LARE.NBEP.^ 17 OZO Kaap Bon LEERSUM 17 NO Bermuda. LEKHAVEN 18 te Antwerpen LEKKERKERK 17 O Malta. LEMSTERKERK 17 te Damman. LENY 17 te Lorient. LEUVEKERK 17 tc Calcutta. LIES 17 v Mantyluoto LIEVE VROUWEKERK 17 v Port Sudi LINDEKERK p 18 Finisterre LOOSDRECHT 17 te Madras LUCAS BOLS 2 p 18 VVcsthinder. KUNLABOR1 17 te Loctudy MAAS 18 te Buenaventura" verw MAASDAM 17 150 m ONO Sable - MACOMA 17 te Miri MACUBA 17 v Port Said MAETSUYCKER 17 t.h.\eil. Sin MALVINA 17 ZO Guardafui. MANOERAN 18 te Balik Papan, MIDAS 18 tc Bari MIES 17 te Veste:; MIRZA 17 NO Mir MUIDERKERK 18 te C; MUREN A 17 W Kreta NEELTJE B 17 v Bayo NOORDWIJK 17 N Flor- OBERON 17 Cape Haïti OMALA p 17 Baleare;-. ORESTES 18 t 17 ZO Runsal Jebel. PARKHAVEN 18 t PAVO 18 te C PHOENIX 18 PHRONTIS 18 i RIJNDAM 17 720 r RIJNKERK 18 v Adelaide RIJNLAND p 17 St Pauls Rot RIOUW p 17 Str Messina ROEBIAH 17 te Madras ROELF 17 v Cadiz ROEPAT p 18 Gibraltar ROEPAT p 17 Balearen. RONDO 18 ZO Kreta. SABANG 17 v Campit SALLAND 18 tc SARANGAN 17 SARPEDON 17 5 SCHIE 18 hm v Rotterdam. SCHIEDIJK 18 te Djeddah SIAOE 17 v Belawai. SILINDOENG 17 O ScvchcUen. SINGKEP p 18 Minicoi SLAMAT 17 v Djakarta. SLIEDRECHT 17 v Suez SOESTDIJK 18 te Houston SPOLANDA p 17 Operant. SPOROTA p 18 Kp Espichel SPORA 17 te Casablanca STAD ALKMAAR verm. 18 v Narvik STAD BREDA 19 te Vancouver verw STAD MAASSLUIS 17 W Fastnet. STAD ROTTERDAM 18 v Narvik. STAD SCHIEDAM 17 v Narvik STAD VLAARDINGEN 17 W Rockall. STAN VAC BEXAKAT 17 v Sg Geronk. STAXVAC PENDOPO 17 tJi.V. Banka. STAN VAC D.IIRAK 18 te Tjuba STRABO p 18 Dungeness STRIJPE 20 tc VVicklow verw. TABIAX 17 t.h.v Bmisaronl. TABINTA 17 te Halifax TAMO 17 1300 te Buneos Aires. NKHAVEN 1 18 te Bangkok. TANKHAVEN 2 17 v Sg Gérong. 17 nog tc Bclawan Rio de Janeiro L 18 t TEGELBERG 20 te Hongkong var TEIRESIAS 17 v Hamburg TELAMON p 17 te Punta Cardor TEUCER 18 te Liverpool THALATTA 17 v Colombo Drogheda, 20 te Oslo verw. r OtN Belle eil. •JIKAMPEH 18 1 TJIMENTENG 19 te Br TJITJALENGKA 18 te OBLIGATIES Actieve Staatalondien VJt. 14.30 Ned. '47 3?*... 101 r» 101A Ned. i953 3'.*... luïti 102?* VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1953 VJC 14» Alweco47 97/ Ballast147 146 Papier 167', 170t >laclune 67 67 üacn.Ubr. 116 lie ver*(Ui. 83* Douglas Alrcx.63tii Gen. Electr70?, Gen. Motors C.54?,* 101», d Loan 4105'., 105',, 175 1«6 Kennecott C..... 61), Nasn Keivin.18» Mat. Cantot, •at. Steel42'., 101 101(, iruytex P. Ali 86',a* 85',a" dol nGble 60', El. My An. NB 73 73* Overz GasMjj 9uVj 32* Int. Tel en Tel15', 15 a aam 47 3-31, 100',, 991,» Batavia 1837 ..4 99',100 Kotterd. 3e '37 101h Unie Wat B 4ii 107?, Banken Bank N, uem. 4ti 107(è BNG30J.4U 1071, I07(s Bk N.G. U/5/10 124', B. v. Onr. Z. 4-'37 55',. 56* Int. Bank 394» 94» Enes-Gr. HB 31, 98' 98-, HOU.HBK 3'., ko'.a 96 Mat. Hyp.B. 3 95 WesU. HB 4Va lwt 104 West. HnNOJii 98',, 98U Philips 4# A Philips dollar 3ti S Stokvis 3',aI" Unilever'49 3\j 1' Cockeriil 10 Hoü. raad Hou. Kun» lay de HoU. Melksuiker on. Ned. Zout286 296 on. PbarmHj(j 143', on. Ver. Tapyt 170 169 o-.Keyeniel ió7* :ia. lextiêl"."!! 75* 76 •ia. Wolspï'i 11 ttterg, aam.218 218<i r-empt13o', a 136 V, jm Delft CvA 132',a 133 eeU. NB Cv A ...215 215 ynb.w.CvA 97»i* 100* tarden Cnem.F. 1S7t 157- deteves160 1. Hand. Venn, ui, e Air. H. Venn 154* Imp. OU L Mid. Cont. Rich. Oil Sneu Unie 4('a 106>i lOöi K. Petr Conv, 3>,j 115',, 101 1. fitting fabr. kMy' ftea. rvaiser Fr. i Ned. Scneepab.II Tap Pret701 Caoutch62- lub.CvA.... Scheepvaart """o! Mij -...173',, 173', N.-l. Spoor '37 3',, 4: Sam Joana 4 21 Sem. C. Stm'r. 5 2! 133 148?* eboom162 162 ig PorUcem. 58 58(<i veld Ml A 101 >4 101'.a Droogdok 360'* 362 jev.d. V... 82',* 82' Vreaest. 168',, 168 NTeveJt Gouar ..238 238 HlUegersherg 399 399 Oostzee z35| 238 -tv.Ml) Wijkl. ...121 Stv. Mu Zeeland 90 Cultures Moorman en Co 17U E Ngoeplt19* 19'* i 3636', miien Co..1931 Sedep Cult. My 65/ tokvts139* 'SSi" T«laga Patengan 24/ t. Spanjaard.... 86',i t AANDELEN Banken VJC. 14.30 Bank170?* 170?* ..131'.* 132 Co139 Thom.enür238 Tielem. en Dros iJi. lM'ï idajac Cult, M(] it. Goed. B k Onr. Z. jmplobanlt 18', 4 1% CP ..152», Unilever 6% CP ..133 Unilever 4'.i CP ..100',, t Utermohleij15416 ii» Ver. Blik 171?; Ne" - Ned. Bk Z.-Afr. ..177', Ned. Cr. Bank 109 >tt. Bank1651 urgsBk C. Ï.V. 180', i r. Phar r. Touw: 131 nl ïoet 120?; tt. Bel. Cons. C.200I [.Electron.... 13 i-" 1-Am, Hbk 1051 105 Pacific Hbk 152',' 154? r. Tr. Atl. HB 90 60 Vlissin; Wita Textlei Wyerai4av*-146';* Zwanenb. Organ. 172 172 Bui teal. Industrie Am. Can Cy GA 32?i Am. Car Found 33-, 33?; Arner. Radiator'.'. 13?* 13s, A262', 262', Ad. Rut. My Ad.61?* Ned. Ind. Spoor »ennsylv. C19', iouth. Pac38', Sou'h. Rlw. Crt81 V.K. 14.30 Dord Cult. ind. Bank 69'; 69' Nat. Handelsbank 113', 113', N. Hand. Mu CvA 1581* 158?, ™0*' a Emm ....520 516'; Kon. Ned. St. NB 127»; Ko .Paketvaart 118 Kon. Rott. Lloyd Ned.EUl Unit ...127?* Van Ommeren ...154', St. My Nederland 136?; Hand, v «Cultuur 53'., 52', 107&M07?; A"1"-"""81 tt ré-Delft CvA 126 127 ker X. Vliegt. 130?* 130', Dell- 'at. Rubber 1274 ia9t Kendeng Lemboe 66', 66/ Majang-Landen 61 60s; u.-.-va Rubber 33s; 331, Oostkust1241 124» Serbadjl42'; 42?'* N.-I. Suiker Unie 78', Ver. Vrost Cult. 21* Tabak Dell Batavia146 Dell-My Cert.92r Muller en Co ....170* 171 Z. Preanger77'i* 78 Btockdlvldenden HoU. Amer. Lyn 26.80 26 50 Kon. Olie63* NAGEKOMEN NOTERINGEN OBL1GATI6N Industrie VJC. 14.30 UJ0 Ad. Droogd290 Ad.-=uperf. ...267 Aut.Scr.'.V.o3> ..P...!i!iil4''« M. Enlm op a.6810 gg» .361* Panolan220 220 C.Sc CJ>.133* chen220 Hoef158'; 133', HBK 3V« 98^ ld. 4'; ....102', >.w.394?* loef 3'i100'; usto 4" 104 >n 3';101'i e Lfsfabr. 142 Asph141 Pagotun21'; L-vMeerd. 3';.. 98'.; SFaSE? m Kt"?.?,'- 79', 80i, Pradjek117 117 Banjoew17/ Rongga57?* Tjlmbfiteh15» 40';* 42'k •t 462'; W. Kruis.'.166?* 186s* AA. UILEN vjt i4.au H. Disc. My113?* iijj; n -An. Cyli'; Handelsondera. A 1M90 B«lteAG lldl* H. v. Mainta89 H v. Holland 91 MsxweU246 249 MOUerpr127'. 127', v. Melle93', 92s* Reeuw tik125 G.-eyhound13 13'; 30A Gem rig. ab t oieaou, J laten, ged. U.S Letth. i, T ged. en VAN BRAKEL 17 t r AN RIEMSDIJK VRIJBURGH p 18 Kp Vilano WALENBURGH 18 te R dam WATERMAN 17 900 m ONO Tahiti WESTLAND p 17 Kp Verdlsche etl WILLEM BARENDSZ 18 dw Bornholm WILLEM RUYS 17 v Singapore WILLEMSTAD 17 v WZW Landsend ZIJPE 17 v Norwich.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 11