1 STERKE PRIJSVERLAGING HASSELMAN EN PANDER RIJKSPOSTSPAARBANK 3 OCTOBER VEREENIGING UURWERKHANDEL F. J. v.d. TOGT TELEFOON 31441 NIEUWE LEIDSCHE COURANT in onze collectie meubel* en gordijnstoffen ZIET ONZE SPECIALE ETALAGE WAAR O.A GEËTALEERD STAAN: Naar iinks? Geef bij hef afslaan ruim van fe voren duidelijk richfing aan maar kijk eerst even achterom of de weg veilig Is „Oxford" Cretonne 3.90 „Dinant" Enkele velours ƒ6.50 „Menton" Franse stoffen8.50 „Bordeaux" Dubbele gordijnvelours ƒ8.50 „Milano" Gobelins13.50 „Oslo" Corduroy13.50 „Bern" Moderne stoffen16.50 „Florence" velours d'Utrecht 32.50 het stofferen Dat is nodig, omdat men in het verkeer nooit blindelings mag ver- tróuwen op de oplettendheid en voorzichtigheid van anderen. Men moet zélf waakzaam blijven en voor zorgsmaatregelen treffen tegen on aangename verrassingen. Dit geldt niet alleen voor de verkeers weg maar ook voor de weg door het leven- Jongens en Me/s/es/ Het premieboekje „Verkeerd Verkeer" ligt klaar om uitgereikt te worden. Bij een «psar- inleg ren minsten» 25 cent of aankoop van •paarbankzege]» voor een dubbeltje krijgen jullie tot 30 September de omslag ran het i boekje en ran 1 October af om de halve maand een nieuw hoofdstuk. En in December t bet fijne „Veilig Verkoer"-»peL Ouders en Onderwijzers, leert de kinde ren in het verkeer èn in het leven te zorgen voor de noodzakelijke speling voor onverwachte moeilijk heden. Laat ze meedoen aan de Nationale Spaarraad, die ditmaal in het teken van „Veilig Verkeer" staat Meer dan 2/3 van de scholen in Nederland neemt er aan deel. Volgt hun voorbeeld: Leiden Brcestraat 146 Botermarkt 21-22 Tel. 26662 Hl ET Z0....> MAAK... r,(p i ^iMTVT VOOR VERHUIZIHGEH Aanmelding voor werkzaamheden als SUPPOOST op 2 en 3 October a.s. (Schuttersveld) Maandag 21 Sept. 1953, tussen 67.30 uur nam. ten kantore der N.V. Leidsche Nachtveiligheidsdienst en Contréle, Plant soen 61. Ook in aanmerking komen personen die buiten Leiden woonachtig zijn. BREESTRAAT 5 Pendulettes met bim-bam. Wekkers, merk Kienzle, Jung- hans, Mauthe, Kaiser, Peter, Emme's, Schüler enz. enz. v.a. f 8.-.Klassehorloges, waterdicht 15 steens anker v. a. f 57, Avia vanaf f 41.50 AUTOMATIC HORLOGES De hoogste waarde voor oud goud en zilver VOOR ADVERTENTIES Speurtocht van Shanghai tot Sydney De man van Bubbling Well Road ,_j de Werf (22) In 1938 uit Amster dam vertrok naar IBelawan Dell, hing dn zijn hut een foto van z«n meisje, Mies Goedewagen uit Werf (O). In efln koffer zat een voorraad geliefde planner en in z«n als eenjacht- nart scholen tedere hond Eevoelens voor de lieve, blonde Mies. irie jaren later was Theo van der Werf eerste stuurman op de „Strip per" van Wllbert Comp„ Shanghai. I>e laatjte, <he tenvop ae dag 'jaar-, op Shanghai door de Japanners were bezet, zag, was de Hollandse pursei van de „Karilinta". Daarna was ei spoor noch teken van de jonge stuur man; alle pogingen van Mies Goede wagen. direct na de oorlog, om hem op te sporen, mislukten. In 1947 trok zij met haar moeder, naar Australië. Op 13 Augustus 1953 zat in de lounge van het Australia Hotel in Sydney een gebruinde man, die voor zich uit staarde eD nu en dan nipte aan de goudgele nectar in zijn glas Opeens keek hij op, als een jachthond, die een spoor ruikt. HU stond op en deed twee, drie stappen tafeltje, iets verder weg. het...", zei de slanke man, in wlen onze lezers natuurlijk Theo van de Werf herkennen. „Ik zou die geur uit duizenden herkennen. OnvergetelUk, onveranderd. Het is veertien, vjjftlen jaar geleden, dat ik deze sigaretten rookte" De man, die het pakje te voorschUn had gehaald, gaf net nem „Néémt U het", zei hij, „ik heb nog twee sloffen op mijn kamer. En mor een vertrek ik weer naar Holland Ik K.L.M.-vlieger. Het Is helemaal niet U die geur van de Cocktail herkende. Ik was twee maan den geleden hier in Sydney in Prince'- had als U. Achter mij werden Cock tails gerookL 't Bleek een Hollands meisje te zUn. dat met haar moeder uit was. We hebben even gebabbeld De ..-met een" snik- geur vaneen Cock tail Is altijd een prachtige introduc tie". „Wat zegt U?", riep Theo uit, „een jong, Hollands meisje... met haar moeder? Jong, blond, blauwe ogen, moedervlekje op de linkerwang?" „Inderdaad. Hoe weet U dat?". Toen vertelde de jonge stuurman i vlieger en diens Australische vriend van zijn avonturen en verhaalde hoe hij door de Jappen was gearres teerd Na vele avonturen was h\j peinsde Theo van de r dan schrijven misschien landse meisjes in op die advertentie, want alle Hol landse meis- jes roken het de Goedewagens HU was toen naar Australië g trokken, waar hU nu kapitel was op een groot kustvaartuig AJ zUn pogingen om Mies Goe- advertentie zet in de Sydney Morning Herald, dat het j Hollandse meisje, dat twee maanden geleden in Prln- In de vestibule snuffelde als een jachthond, die een spoor ruikt. „Cocktails", mompelde hU, „Cock tails". Drie minuten later stond hU der diepe, groene fauteuils In de prachtige club, zette zgn handen op de /leuningen fluisterde héél zacht: „OnvergetelUk... Jonge die in de clubfau- ïind. zij. jgen scho ten vol tranen en toen brak glimlach doorTheo", sterde ze zacht, „lief jongen." Hn kuste het origineel van de foto, die hem die veertien iaren had ver- Door de geur van sigaretOnvergete lUk. onveranderdna veertien jaren weer te zijn verenigd! L°l) Studeert schriftelijk vanuit Leiden HANDEL EN INDUSTRIE bieden oog ontelbare mogelijkheden ven goede functie», i mensen, die de moeite genomen ADMINISTRATIE: Praktijkdipl. Boekhouden. Loon administratie. Mod. bedrijfsadministratie, S.P.D, M.O. Handtlswetenich. A. Be las tin gc ons-, Accoun tant. BEDRIJF: Bedrijfsleider. Int. bedrijfsorganisatie. Magazijnmeester. Organisatie en efficiency. Sociale wetgeving. HANDEL: Alg. handelskennis. Handels- economie. M.O. Economie. Marktonderzoek. Statis tiek. Verkoopkunde. Reclame-assistent. HANDELSCORRESPONDENTIE: NederL. Frans, Duits, Engels, Spaanj. Hoofdcorrespondent en VTH- praktijklcraar. TAALCURSUSSEN: Nederl., Frans. Duits, Engels, Spaans, Portugees, Zweedt, RussUch. Latijn, Esperanto. AKTEN M.O. en L.O.: Frana, Duits, Engels. OOK: Journalistiek. Verhalen schrijven. Engels voor Emigranten. In de TECHNISCHE BEROEPEN kunnen steeds meer vaklieden geplaatst worden, als gevolg van de Industrialisatie. Maar zij dienen, naast de practiscbe Opzichter, tekenaar, constructeur in de bouwkunde, •taalbouwkunde, waterbouwkunde, werktuigbouw kunde. Metselaar. Betontecbn. BOVAG-opl. auto techniek. Interieurverzorging. Vakopl. meubilering»- bedr. Schcepsdieselmonteur. Scheepswerktuigk. VD. Landmachinist. Radiotechniek. Electrotechniek. Wis kunde, scheikunde, natuurkunde. Nijverhddsaktcn. MAAK UW LEVEN RIJKER! Grote voldoening geven de leergangen voor muziek, kunstgeschiede nis, tekenen, schilderen, fotograferen, schaken, dam men, geologie, biologie, alg. ontwikkeling, psychologie. OOK EEN GROOT AANTAL CURSUSSEN VOOR VERSCHILLENDE BEROEPEN. Drogist. Politieagent, Schoonheidsspecialist(e). Vrij tekenen en schilderen. Portrettekenen. Modetekenen. Reclame- tekenen. Etaleur. Plakkaatschrijvea. Reclame-assistent. OPLEIDINGEN VOOR ALLERLEI RICHTINGEN. Gymnasium, H.B.S., M.U.L.O, Toelating M.T.S, Hoofdakte. Onderwijzer. M.O. en L.O. akten. SPECIALE CURSUSSEN VOOR DE VROUW. Kindcropv., Huishouding en keuken. Het maken van kleding. Stenografie. Kantoorarb. Analyste. Schoon- VOORTS RUIM 60 CURSUSSEN OP HET GEBIED VAN LANDBOUW, TUINBOUW, VEETEELT, ZUIVEL Dit is maar een kleine keuze, de L.OJ. bieden nog veel meer mogelijkheden voor studie. Wenst U een volledig overzicht en een adviea, dan verschaffen onze deskundigen U dit gratis. Schrijft ons anders welke cursus U denkt te gaan volgen of welke richting U uit wilt. )iu lerwijsinstellinqen Erkend door de Insp. van het Schriftelijk Onderwijs, ffl.m.v. het Min. v. Onderwii» v—«sten en Wetensch. JOH. DE WITTSTR. 1B-4 B LEIDEN Schriftelijk onderwij hjk onderwijs riAAcguuum Ik gebied I mw dan jUU

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 10