Geschreven brieven kunnen per draad worden uitgezonden BEURS VAN AMSTERDAM NIEUWE LEIDSCHE COUBANT DONDERDAG 13 AUGUSTUS 1353 Nieuwtjes op de najaaisbeuis Zweefrek voor baby, electrische briefopener en toverachtig reinigingsmiddel PEN VAN DE NIEUWE SNUFJES op de komende najaarsbeurs ii •n'f Utrecht zal een methode zijn, om met-de-hand-geschreven brieven eed outloos per draad uit te zenden. Men dient hierbij te schrijven via een per vvakstroomkabeltje. De zwart op wit vastgelegde berichten, schetsen e.d. mans ^hakelen misverstanden uit. Het is mogelijk het systeem op een gewone n hoi ichrijfmachine te monteren. Een toverplan voor gepofte mals, ld jnerikaans voorbeeld, en een electrische 8—1) iriefopener zijn andere nieuwigheden. Zo ook een Duits verwarmingsapparaat, tndfflsarmee warme lucht door het vertrek imm nordt geblazen, maar dat ook als ill1,3 Hate»1*, luchtververser en haardroger kan IJ lorden gebruikt. Het apparaat heeft ïermostaat, zodat de temperatuur gere- heii eld zal worden. en uit Neurenberg geimporteerdt itrische speelgoedauto heeft twee ver- ïellingen, een vrijloop en een achter- It. Hij loopt op een vier en half volt hc;: atterij-motor gedurende 50 speeluren jjV23 chtereen. Op dezelfde afdeling wordt - 13 en baby-trapeze getoond. Aan de boven in and van de box gespannen, biedt dit weefrek voor de baby afwisselingsmoge- [kneden. Voor de huisvrouw wordt een zilver- zilverpleet reinigingsmiddel ten toon Ccd« esteld, waarbij het uitpoetsen niet odig is. Alleen inwrijven is voldoende ia enkele seconden de voorwerpen blindend nieuw terug te zien. Ook meubelen is er een middel dat 30—5 - A ->o_: 33—t Hoge Raad verwierp beroepen evenslang voor moord op oude tuinder Ambonnees houdt 5 jaar wegens doodslag De Hoge Raad verwierp gistermorgen et beroep in cassatie van de loswerk- lan G. L. uit Naarden, die door het Am- erdams gerechtshof wegens moord op jn 72-jarige tuinder tot levenslange ingenisstraf was veroordeeld. Di ireur-generaal had tot verwerping itl et beroep geconcludeerd. I Eveneens overeenkomstig de conclusie iar3han procureur-generaal verwierp de 5 loge Raad het beroep in Ambonnees L. S.. De man was door et gerechtshof te Leeuwarden 52eeld tot vijf jaar gevangenisstraf met 1 k |ftrek wegens doodslag op een andere imbonnees. 7-2$ Verbetering salarissen gemeentepersoneel Minister Bee. heeft nu, zoals reeds ingekondigd, een schrijven gericht tot ;b 24|e colleges van burgemeester en wethou- ers. waarin hij deze uitnodigt luiting op de maatregelen tot verbete- 399-lng van de financiële positie van het ïch 7 urgerlijk rijkspersoneel de totstand- "22 1 oming te bevorderen van overeenkom- en tige voorzieningen voor de werklieden 50 5 n de middengroepen der ambtenaren hun gemeenten. H.T.M. betaalt zelf ziektegeld In de personeelsraad van de Haagse k Vitamwegmij is besloten, dat het bedrijf procent ziektegeld, waarvoor tot n rl et personeel garant stond, geheel rekening zal nemen. De ongewijzigo V 'g' - - - - 1(j n ebleven ziektegeldregeling komt nu dus oor rekening van het bedrijf. Twee ouden door gas bedwelmd riÖ-SjEen 84-jarige man en een 87-jarige wonend op het Frederik Hendrik- a Den Haag, zijn Dinsdagochtend idwelmd op bed aangetroffen, doordat gaskraan niet goed was afgesloten. Op November waren zij ook al bedwelmd, lama de toevoer werd afgesloten. Deze leek nu dus weer te zijn hersteld. De i ziekenhuis overge- racht en maken het goed. Oude dame onder motor Op de Laan van Meerdervoort is Dins- agavond een 78-jarige Haagse weduwe. onoplettend van een verkeersheuvel fstapte", door een 25-jarige motorrijder angereden en gedood. De motorrijder aen hersenschudding. Voorburgse modelbouwer won schoolwedstrijd De N.C.R.V.-schoolwedstrijd voor het ouwen van het mooiste scheepsmodel is 'wonnen door de Voorburgse jongen Aad lavids, Met nog zes andere prijswinnaars laakt hij nu een tiendaagse zeereis met Langkoeas. Familieberichten uit andere bladen der het uitwrijven dezelfde resultaten biedt. Voor het eerst zal ook op de bt worden vertoond een geruisloze gordijn rail, en natuurlijk zijn er de laatste to passingen van het nieuwe materia „plastic" te vinden, tot kanariekooien t babybadjes van plastic toe. Niet-zwemmer in het „diepe" verdronken Kindje kroop uit tuigje en raakte te water De 19-jarige A. Zeegers uit E i n d h t ven, die de zwemkunst niet machtig was. sprong dezer dagen bij het krijgertji spelen met vrienden in hel diepe ge deelte van het zwembad het Witven ti ldhoven. Aanvankelijk sloeg mei geen acht op zijn verdwijnen, maar later toen hij vermist werd, is hij levenloos uit het bassin opgehaald. Een tweejarig jongetje van de Haar lemse familie B. is dezer dagen in de Oude Rijn te Woerden verdronken Men had het kereltje in de grasberm langs het water, waar de famtli motorjacht gemeerd had, in een tuigje gebonden, vastgelegd aan een boom. Het kindje is op een onverklaarbare wijze uit het tuigje gekropen en te water geraakt Na lang dreggen heeft de politie het lijkje aan land gebracht. De 15-jarige G F J. Heyblom uit de Van de Puttestraat te Rotterdam is Dins dag te Oostvoorne verdronken. De jon gen. die op het Kruirtinger Gors kam peerde. was aan het baden in de afge damde Brielse Maas. toen hij plotseling in de diepte verdween. Het stoffelijk overschot is inmiddels gevonden. Twee Drentse boerde rijen in vlammen opgegaan In Nieuw-Zwinderen, gemeente Ooster- hesselen (Dr.) zijn gisteren twee boer derijen afgebrand. Een deel van de oogst die reeds was binnengehaald, ging ver loren Voorzover thans bekend is, kwa men twee varkens in de vlammen De brand ontstond in de langs het Zwinderens kanaal staande boerderij de heer Stoffel de Boer. Volgens de naar is de brand waarschijnlijk ver zaakt door een loodgieter, die op het dak de boerderij werkzaam was De vlam- laaiden reeds spoedig hoog uit het dak. Een vonkenregen daalde het rieten dak van de ongeveer 50 meter verder gelegen boerderij van de heer Sikken, die wordt bewoond door de land bouwer Oosting. Ook deze boerderij ge raakte in brand. De brandweer kon van beide boetderijen alleen he' woongedeel- e voor een deel redden. Nederlander in Egypte gearresteerd De Egyptische politie heeft Berg Tir- fadder, een Nederlander die door de Interpol (internationale politie) gezocht werd. gearresteerd, toen hij Nederlandse schip Aagtekerk aan land wilde gaan. Volgens de plaatselijke autoriteiten as Tirfadder ln het bezit van een Ne derlands paspoort op de naam van Art Arginom. Dit paspoort bleek ver valst te zijn. Tirfaddei werd herkend aan de hand in een foto. die dt Interpol naar Egypte had gezonden. Hij is in het Bureau van Interpol in de Egyptische hoofdstad In gesloten. Prof. dr A. de Bondt ernstig ziek mp Den Haae-Ballkpapar OVERLEDEN: P L R Drift. F Obbes-Eikeni Cats, man Naar wij Vernemen, is prof. dr A. de Bondt. hoogleraar aan de Theologische Hogeschool te Kampen, vroeger predi kant in Den Haag-West. ter observatie n Haags ziekenhuis opgenomen. Hoe- er niet direct levensgevaar is, moet zijn toestand echter zorgelijk genoemd worden. Ds J. J. Oranje terug in Nederland Het zielental van de Gereformeerde Kerk In Djakarta is niet kleiner gewor- ïan voor de oorlof: nog altijd schom melt hit om de duizend. De kerkelijke bevolking is alleen veel vlotter dan waar ook aldus verklaarde ds J. J. Oranje, geref. predikant van de Kwltang Kerk te Djakarta gisteren in Rotteidam na zijn ontscheping van de Willem Ruys Het arbeidsterrein van ds Oranje ls niet alleen beperkt tot Djakarta. Ook den veel bezoeken gebracht aan ver strooide kerkleden op West-Java, Biiiton, Banka en Borneo. De godsdienstvrijheid Indonesië is beslist gewaarborgd, ter wijl bovendien mag worden gezegd, dat de Indon. overheid veel meer belangstel- aan de dag legt voor de Kerk dan de gouvernementele regering ooit heeft gedaan, vervolgde ds Oranje. Het ls nu de tweede keer na de oorlog, dat deze predikant met verlof ln Nederland is. Hij denkt zeven maanden hier te blij- en te gaan wonen ln Leeuwarden Te Bloemendaal overleed. 93 jaar oud. prof dr A F. Holleman. L.L.D.. D Sc.. ridder in de orde van de Neder landse Leeuw en chevalier de la Lêglon Honneur. oud-hoogleraar te Groningen Amsterdam. Thans ls de derde druk verschenen van de brochure Nederlands Veiligheid, ultgaVe van de militaire voorlich tingsdiensten. Wie ontvangt jonge ontheemden De leiding van het C.J.M V-jongens kamp in Leusden zoekt tegen eind vol gende week adressen van gezinnen, die bereid zijn twee weken jongens uit kam pen voor ontheemden te ontvangen. De jongens komen Vrijdag 14 Augus tus in het jongenskamp te Leusden aan en zullen daar een week blijven. Daarna wil men de jongens graag onderbrengen in een Nederlands gezin, waar men Duits kan spreken. Omdat de organisatie van deze vj tie zo min mogelijk geld moet kosten, zou men gaarne zien. dat de ontvangende families de reiskosten van en naar Leus den voor haar rekening namen. Het zijn jongens tussen de 8 en 18 jaar, van ver schillende nationaliteiten en godsdiens ten. voor wie een verblijf van twee weken in een gewoon Nederlands gezin een werkelijk feest is. Inlichtingen en aanmeldingen bij de heer H. Verhaar, leider van het C.J.M.V.- jongenskamp te Leusden. Reuzenaquarium kwam in Blijdorp aan ln de Riv^ral. van de diergaarde Blijdorp zal een groot zeewater-aqua rium geplaats worden- Het aquarium dat 8 meter lang en 2 metei oog is een inhoud van 20 m3 heeft, is een schenk van e Holland Amerika Lijn. Dinsdag is het aquarium in de dier gaarde aangekomen. Geladen pistool in brievenbus Toen een beambte van de PT.T. te Den Haag, dezer dagen om kwart voor drie een brievenbus lichtte, deed hij een vreemde ont dekking, die de politie er eveneens een groot raadsel bij be zorgde: hij trof in de bus een ge- la den pistool aanIn het ma gazijn bevonden zich bovendien 6 patronen. De P.T.T-man vond het maar het beste dit geval bu de politie af te leveren en niet aan het postkantoor. Benoemingen Chr. Onderwijs Tot hoofd: Rotterdam (Ulo der Geref. gem.): P. W Hartog te Zoetermeer. Tot onderwijzer (es): Kralingen (Ulo, Geref gem.) mej. C. Lussenburg aldaar; Den Haag (Reviusschool) A. A. Kruikemeier aldaar; St Pancras: mej. Z. W. Withaar 2 Alkmaar (tijdelijk). De Belgische halve bancs Truc lukt alleen met oude automaten Het bericht uit de Nederlandse grens streek. dat winkeliers met kwartjes automaten worden gedupeerd door mis bruik met goedkope Belgische halve franken, blijkt minder alarmerend te zijn dan het op het eerste gezicht leek. De onlangs ingevoerde Belgische mun- passen namelijk alleen in zeer oude of slecht afgestelde Nederlands auto- n. Wel hebben zij dezelfde middel- li'n als onze kwartjes (19 mm), maar het gewicht (2,75 gram) is 0.25 gram minder. Bovendien hebben zij een gladde rand en het Nederlandse muntstuk een ge kartelde. Verder ls het kwartje zwak magnetisch en het bronzen Belgische munstuk sterk magnetisch, zodat een goede automaat dit er zonder enige moeite tussen uithaalt. In vier uur 300 Karo- Bataks gedoopt Ds D. Solinger van Sumatra terug in Nederland Na een afwezigheid van vijf Jaar in Indonesië is ds D. Solinger. zenamgs- predikant op Noord-Sumatra, met de Willem Ruys in Nederland teruggekeerd. Ds Solinger, die Evangelisch Luthers predikant is. werd uitgezonden door het Ned Herv. Zendingsbureau te Oegstgeest. Tijdens zijn verblijf op Sumatra werd hij „uitgeleend" aan de Protestantse Kerk in Indonesië. Ds Solinger gewaagde van een sterk groetende belangstelling voor het Evan gelie onder de Indonesiërs in het a'ge- i. Onder de Karo-Bataks komen her haaldelijk grote toetredingen tot het Christendom voor. Zo zijn in Juli in Kta- 'n sterk Islamietisch gekleurd deel Noord-Symatra. driehonderd Karo- Batakse militairen door een Indonesisch leger-predikant gedoopt.. Deze ontroeren de plechtigheid duurde meer dan vier In Medan heeft ds Solinger twee en t half jaar gewerkt onder de Neder landers. waar hij veel aangename con- acten heeft gehad met de planters. De erhouding met de Indonesische over heid tot de zendingsmensen is meer dan goed te noemen. Ds Solinger zal in Neder land ongeveer 9 maanden met verlof blijven. Amerikaanse troepen nog enige jaren in Korea Robert Stevens de Amerikaanse ml- nistei voor het Leger, heeft te Seoel klaard, dat er nog verscheidene jaren aanzienlijk sterke Amerikaanse strijd krachten ln Korea zouden blijven. Kort en Klein Aan het ontworpen Beatrixpark bij de Stadionkade ln Amsterdam (W) zal bin- een jaar tijds een 20 meter hoog flat gebouw met 28 koopflats verrijzen. De gemeente Rotterdam zal deelnemen ln aanleg van een massaal recreatieterrein de oevers van de afgedamde Brielse Maas. <r In een volkstuinencomplex aan de Amstelveenseweg te Amsterdam ls gis teravond het 14-jarig meisje A. W. G. de Haan ln belde armen getroffen door paar verdwaalde hagelkorrels, afkomstig uit het geweer van een jager, die tn d( buurt op eendenjacht was De korrels kon den door medisch ingrijpen verwijderd worden De heer J M. van Rooijen. wet houder der gemeente Houten (Utr.) is be noemd tot ridder in de orde van Oranje- Moskou eist een flinke schadevergoeding Voor het neergeschoten vliegtuig ln een nota. die is overhandigd aan de Ameri-.aanse ambassadeur te Moskou, eist Ruslan een schadevergoeding van 1.861.450 dollar voor het Russische trans por gtuig. dal op de laatste iag voor het van kracht worden van het bestand or Korc... door Sabre-straaljagers werd neergehaald Volgens de nota werd de machine boven Mandsjoerije neergescho ten en niet boven Noord-Korea. zoals de vliegers van de Sabre's en later ook de Amerikaanse regering verklaarden. Weekstaat Ned. Bank Meer goud, minder papier Volgens de verkorte balans van de Ne- derlandsche Bank ls de goudvoorra, u met 22 mlllioen toegenom -> tot 2528,7 min. De netto deviezenvoorraad daalde daarentegen met 7.5 min tot 1672.3 min, zodat goud en deviezen samer 4201 min toenamen. De daling va bankbiljettenomloop met 52 min tot 3073 min wijst op een vrij behoorlijke ontspanning na de ultimo. Het tegoed van het Rijk nam met 1 109 min 882.6 min toe. doch dat der banken liep met 42 min achteruit tot 251.7 min. De bijzondere rekening van de schatkist is met 1 min verminderd. Daggeld noteert nog steeds een (4 pet en is overvloedig. De weekstaat van de Ned. Bank geeft o.a. de volgende cijfers te zien: 10/8 3/8 Activa (ln min) Schatk.pap. overgen. v. de staat 216 216 Voorschot in rekening-ert 31 Waarvan aan Indonesië 23 Boekvordering op de staat 1.000 1.000 Gouden munt en materiaal 2.528 2.506 Zilveren munt en materiaal 15 Totaal goud en zilver 2.544 2. Vord. en pap. in buit. geld 1.606 1.588 Buitenl. betaalmiddelen 2 Vord. ln uit bet.-accoord 285 296 Diverse rekeningen 28 Passiva: Bankbiljetten (oude) 32 Bankbiljetten (nieuwe) 3.073 3.125 Rek.courant saldo schatkist 822 713 Idem bijzondere rekening 1.198 1.199 Saldo's banken in Ned251 293 Saldo's uit betalingsaccoord 82 Andere saldo's niet-ingez. 38 Andere saldo's 126 115 Saldo's in buitenlands geld 57 53 Diverse rekeningen 31 30 Circulatie muntbiljetten145 146 Schatkistpapier w.l. /-saldo's uit bet.-accoord zijn belegd 42 33 Wereldbank maakte 18.4 millioen dollar winst De Wereldbank heeft van 1 Juli 1952 tot 1 Juli 1953 18.4 (15.8) millioen dollar nettowinst behaald en daarmede de reser- tot 113.7 millioen verhoogd. Er wer den 10 credieten. tezamen 178.6 min dol lar. verstrekt, waardoor het totaal der sedert de oprichting verleende credieten op 1590.7 min dollar kwam. Aan credie ten werd 226.7 min (v. j. 184,7) opgeno- Van de sedert de oprichting ver leende credieten is totaal 1103.2 min op- Braziliaans crediet voor Ned. immigranten De regering van Brazilië zal een spe ciaal crediet van 1% millioen cruzeiros (circa f 300.000) openen om de vervoers kosten van Nederlandse immigranten te Amerikanen vertellen Wreedheden in Rood gevangenkamp Gebukt onder allerhande gebruiksgoe deren en dekens, die zij van de commu nisten hadden gekregen, zij. Dinsdag 399 geallieerden uit Rode kampen, te Pan- moendjon aangekomen. Het waren Zuid-Koreanen, 100 Amerikanen, 25 Tur ken en 24 Britten De mannen wan zeer opgewekt: zij juichten en zongen De Amerikaanse soldaat Richard God- loski. die het jongste weekeinde te Pan- moendjon aankwam uit communistische gevangenschap, vertelde een Reuter-cor- respondent. dat Noordkoreaanse soldaten Amerkaanse krijgsgevangenen, die op weg waren naar een kamp en van vermoeid heid in elkaar zakten, met de bajonet hadden vermoord. Joseph Preola, een Amerikaanse sergeant, werd gedurende de 30 maanden van zijn gevangenschap herhaaldelijk gemarteld, zo meldt Reuter nog. De Chinese bewakers bonden zijn handen op zijn rug en sloegen dan op hem los met alles wat zij maar vinden konden. Sergeant Preola was tweemaal tot eenzame opsluiting veroordeeld en ln een cel gestopt, uit welker vloer scherpe punten omhoog staken. Dit was om te voorkomen, dat de gevangene zou gaan Intussen is de eerste groep Indiërs, die deel uitmaakt van de neutrale repatri- erings-commissie. naar het hoofdkwartier van het Noordkoreaanse leger vertrokken voor een bezoek. Ongeveer 150.000 Japanse werkne mers van de Amerikaanse strijdkrachten in Japan zijn gisteren voor 48 tfur in sta king gegaan Zij eisen herziening van hun arbeidscontract. Lome stemming. Alleen Kon. Olie actief AMSTERDAM 12 Aug. Evenals buiten de beurs heeft ook in de grote zaal van het Beursgebouw vandaag een lome stem ming geheerst, vrijwel alle sectoren boden dan dok een zeer kalme aanblik. Alleen in Kon. Olie ging af en toe iets om en eigenlijk was dit fonds het enige, dal zich wist te handhaven AKU en Unilever moesten enig terrein prijsgeven kwamen circa twee punten lager. Philips nauwelijks prijshoudend. De stemming op de cultuurafdeling was min of meer aar zelend. Men vindt het jammer, dat de In donesische fondsen, die in zeer sterke mate van de recente hausse hebben ge profiteerd. op het ogenblik weer met enig wantrouwen worden bezien. De reac tie was vandaag echter niet zo groot als gisteren. De meeste noteringen liepen weliswaar een kleinigheid achteruit. Doch meestal bleef het verlies beperkt. Alleen Deli Maatschappij was 1(4 punt lager, waardoor ook de beide Deli Batavia-Maat- schappijen zich enkele punten zagen ont gaan. De scheepvaartafdeling was zeer stil met kleine verliezen veruit ln de meerderheid. Op de beleggingsmarkt werd het toe wijzingspercentage van de nieuwe lening druk besproken Voor de mschrij- is het zeer moeilijk te weten te komen, voor welk bedrag zy moeten ma joreren. Degenen, die gisteren nog opti mistisch waren en meenden, dat het toe wijzingspercentage boven de 50 pet zal liggen, moesten vandaag hun mening herzien. Algemeen veronderstelt men. dat jewljzing circa 40 pet of minder zal bedragen. De beleggingsmarkt was van middag licht verdeeld, mét "een klein avance voor de conversle-lenlrtg. Op de Amerikaanse afdeling werd een open hoek gevormd in interrubbers, die circa 5(4 golden. Prolongatie 2(4 pet. dekken, ingevolge de met ons land ge troffen emigratie-overeenkomst van 29 Maart 1952. HOE DE SCHEPEN REILEN EN ZEILEN AAGTEKERK 12 v Aden AAGTEDIJK 11 te Vittoru AALSDIJK 12 v Londen AALSUM 1 2te Boulogne ADMIRALENGRACI"" AGATHA 10 te Sur AKKRUMDIJK 12 t ALMDIJK 13 te Le Havre verw ALUDRA 12 Ouessant ALWAKI 12 v Trinidad ALIOTH 12 te R'dam ALGARVE 11 te R'dam ALDEGONDA 11 v Pladju ALMKERK 11 op 420 m W ten Z Cocosetl. ALHENA 12 ALPHECCA 11 Rotter Rio de Jan Montevideo AMERSKERK 11 v Singataq TELDIJK 10 te Djakarta AMSTELVAART 11 Bermuda ANTONIA, dokt te Bom BACCHUS 12 te Amsterdam BANTAM 11 te Suez BENNEKOM 12 te Rotterdam BLIJDEND1JK 12 te Philadelphia BRANDARIS 12 te R'dam CALTEX PERNIS 12 Gibraltar CALTEX UTRECHT p 12 Kp Bon CALTEX DELFT p 12 Gibraltar CALTEX LEIDEN p 12 Casqucts CALTEX THE HAGUE 12 v Sidon CASABLANCA 11 thv Le Havre CAMPHUYS p 11 Aden CELEBES d 12 Kp Del Arml CHAMA 12 te Stanlov CISTULA 11 v Mlri CLEODORA 12 T DE RUYTER 11 dw IJmulder. DEO FAVENTE 12 te A'dam DELFLAND 12 te Recife DIEMERDIJK 10 le Los Angeles DOLLARD 11 In Kattegat DUIVENDRECHT i EDAM 12 te Bremen EENDRACHT 11 op 450 m O Malta GAROET 12 te Suez GANYMEDES 11 v Port of Spain GOOILAND 12 te Rio Grande do Sul GORDIAS p 12 Flnlsterre GROOTE BEER 11 v Le Havre GROOTE KERK 12 te Amsterdam HEELSUM 11 op 440 m W Landsend HERSILIA 12 te Rotterdam Een laatste poging rLOS 11 te Genua INDRAPOERA 11 610 m OZO Guardaful ITTERSUM 11 op 320 m NNW Kozhlkode V OLDENBARNEVELT 11 270 n KIELDRECHT 1 2te Manilla KOTA GEDEN 11 v Singapore I .v RK 12 te Marseille LAERTES 11 op 425 m WNW t e: LEERSUM p 11 1730 v Rottcrdar LEMSTERKERK 12 te Karachi LEOPOLDSKERK 11 te Suez LEUVEKERK 11 op 220 m N Massawah LISSEKERK 12 te Bremen LISETA 11 te TJ Prlok LOEXERKERK 11 v Bremen LOOSDRECHT 12 te Karachi LOPPERSUM 12 te Taranto LUCITA 11 v Liverpool MAAS 14 nm Barranqutlla verw. MAASDAM 12 te Southamnton MAASHAVEN p 11 I MALEA p U Gut MATARAM 11 v Suez MERATUS 15 te Port Said MONICA 11 30 m O Llzs... MURENA 15 te Port Satd verw. MYONIA 13 te Spezla verw. NEELTJE B 11 op 160 m ZW Genua NESTOR 12 te Amsterdam NOORDAM 11 360 m ZO Cp Race ORANJEFONTEIN X St Helena or:nix li t OOTMARSUM 11 v New Orleans PA LM A p 11 Westhlnder PERNA 14 Yokohama verw. POELAU LAUT 11 v Southampton POLYDORUS 11 v Tltlatjap PRIMA p 11 Landsend PRINS ALEXANDER 11 op 120 m ONO Belle PYGMALION 11 RUBICON 11 op 60 m NW Pitboel SALAWATI 12 te Amsterdam SAMARirtDA 11 v Eastlonden SAPAROEA 12 te Abidjan SARANGAN 11 v Ballk Papan SINABANG 11 SINGKEP 12 t SPORA 11 te Nantc SPOLANDE p 11 Landsend STAD ROTTERDAM 1 lop 650 m WNW Va- lents» STAD MMASTHICHT 12 te Rotterdam STRABO 11 v Isker ST WALBURG p 11 C'NETTA p 11 Kp >\v o rv\Ho\'DT 12 v Tolltoll TALISSE 11 op 60 m ZW DJeddah T S'KHA VEN 1 11 v Se Gerong TARIA 11 Port Said verw TASMAN 11 v Belawin TA WA LI 11 on 460 m ZZO Guarriifut TFRXATE d 11 1300 u Guardlaful THAI ATA 12 v Hoek v Holland WOENSDAG 12 AUGUSTUS 1953 OBLIG. TIES V.K. 47 3-*l0;»* 953 3».4 VP, 951 319101 948 3(« 991 Loan '32 3(4 82',, 47 3—3(9 99'V 1937 A tl05 LU '37 (9 ioov, Holl HB K 3>,i 97f Nat Hyp. B. 3 94', West. HB NO 4tj - West TB NO 4(4 97?, AKU 4(9112',i Bergh Jurg. 3(9101 Philips dollar.. 4 t 3(9100* - 3(4 90',if 5474 S4>« CrooenBrDu. 111(4 Dikkers en Co 181 DRU82* r. DordtÏOZ'VIOÏ?, GruyterP. A..... 1 et.... 193 193'., L Viscose°5',« 95 Ned. Zout.. 307 l Pbarm146 1. Ver. Tapijt. 159 l'i Leid. TexUel79 Philips Philips dot LUm Delft CvA.. 1 49.. 3(9103?, 103(4 B CvA...215V, 216 i de la Cère 4(9 9879 99 K. Petr Conv. 3(9 1207, 120?, - '38 100'/, 100' 15 Ned. fitting fabr. 33', Ned. Dok Mtj173(4 Ned. Kaiser Fr... 84 Ned. Mil Havenw 92/ Ned. Scheepcb... 163(4 Noord Vezelbew. 71 >9 Nyraa166* Oranjeboom15a 1, Padang Porticem 60t Reineveld Mf A..101* RotL Droogdok.. 376 Rouppe v d V.,.. 102(4 - Nat. Can11(9 Nat. Distillers.... 20'. :9', NaL Steel«6(4 46'! U-S.SteeJC38(, 38», El Mo An NB...., 81(9 80', Overz.Gas MQ... 94 92>.« Am. Tel. e. T160 Columbia Gas.... 14H 14H Cut. Handel M«.. 205 206* D.-Atjeb H M A.80', 80 Eur. Azlè H. Mo96* Hagemeuer112» 112U H. Güntzel122(9 1""" 169* 166 Twent. Overzee. 145 Z.-Afr. Handelt».. 170 Alg. Expl. Ml]118', 116'4 Mid. ConL Petr.. Scheepvaart Durness170(4 ITO Hoü. Stmb. Mij.. 110 109t Nievelt Goudr.241 240 HiUegersberg.... «j 3»o Oostzee225 Stv. M« Wfjkl122 121 Stv. Mu Zeeland. 897 Smit en Co135* Stokvis135 §t Spanjaard89 Besoekl...iaj* Ngoepit22(4 Soekowono13479 Sedep Cult. MIJ., gs AANDELEN My Fin. N. Herst. 86 Ned Bk Z-Afr.182 Ned.Cr. Bank.... 108(4 Rott. Bank166 Rott. Bel Cons C. 19979 Tel Electron14* N Am-NedHbk. 104 1 NW Pacific HbkHfi'i d Dr2365 236 tubb.. 136* 137(, Ara. Can Cy GA 35'9 Sears Roebuck c! 59»4 59»? Wilson en Co9A 9>9 Woolworth46', 4g (j Sporen Deli Spoorweg... J7U 37'i Ned. Ind. Spoor.. 8<4 8ri Atcb Topeka C... 97(9 M 140»i - 262 I 101(4/ Am Smelt C32', 327, n Steel F33(4 33 aC33', 33'4 52* 52(4 Union Pac ACTIEVE \ANDfcLEN (laatste tape) Banken VJC 14.3C Cult. Ind. Bank.. 76 74' Nat. Handelsbank 12274 121',' N. Hand.Mü CvA 159?4*159V Alg. Kunstx. Unie 174(4 172(4 Bcrgh/Jurgens... 273(9*274* Berke'.-Patent 108', ïos* Bllllton 2e rubr. 229(9 Petroleum Dordtse Petr310 Kon. Petroleum. 330 K. Petr. onder A330 Moeara Enimw M. Enim Philips Gem. Bez.l75T Philips Gem. BP. 145»9 Unilever CvA....l99t Wilton Feyen.... 180(,' M. Enl Rubber Amst. Rubber.... 95 Bandar Rubber.. 94 119,4 Dell-Bat. Rubber 141* 161» Kendeng Lemboe 78 175 Majang-Landen.. 6279 ,t,, O.-Java Rubber.. 37(9 ffï,. OostkustI20f Serbadji48(4 1443* Scheepvaart 196», Holl.-Amer. Ujn. 13474 181',Java-Chln. PCvA 118 Kon. Ned. St. NB 131(4 Kon. Paketvaart 119 Kon. Rott Lloyd 125 Ned. Sch. Unie... 129 Ommeren. Pha,v. 158 St. MU Nederland 136 Suiker Hand. V. A-dam.. 109»4 1 Javasche Cultuur 60(9 N-I Suiker Unie.. 85(4 Ver. Vorst. Cult.22 Tabak Dell-Batavla180', Dell-MUCert.... 1011 Senembah MU... 89t Diversen NAGEKOMEN NOTERINGEN OBLIGATIES Pruv. en Gem. V.K. 14 J0 N.-Holl. 47 100 Z.-HoU. '62 4(4iu6?9 Kopenhagen '08 4112(411135 Rwon.. '37101(4* 101(9 Roti. HB AD* 3(4 96U 951' V Trans r.b72(9 1 E. N. Sch V. 41ul" 102', N Sch Hp.. 3(4 98" Rd Sch Hypb 4(4102(4 AK-U3(4103(4 103(9 AO Ball 3(9100(4! Dt Hoet 3(9100 W Gusto 4(9105(4 1051» S"n°n *(410114* 101 (j N. Hydro 4 .>,114 ioo(j Kop. TL 4101(4 Limb st 3(9100(4 Industrie V.K. U.30 Ad. Droogd.289(4 291(9 Ad. Supert138 Aut.Scr.W87 Beton Meteoor... 139(4 138(9 Beynes113tfc*il4U CalvéC-P133 C. Scholten187» Drie Hoef152 152 Enkea126 126 >9 Flgee1*7 Goud AppoUo.... 182 Petroleum VJC M. Enim op aioout Panolan255 Perlak51 j Tarakan455 ContOUii. Philips5g SCO. N.Jersey.. 74 A Rubberondern. 13079 N. Fitt 62) Nieafii9'i N. Spr. St149 Nd.St Demka... 150 Rommenh139(5 RUsduk afgest... 178* L'nle lJsfabr. Utr. Asph..., 5(4 15479 Idem a. b.'.85(9 8474 ZH Bier122(9* 12274* Boeing42',5 42 Burl. MillsI37kt Curt Wright8 779 Gen Cigar18(9 19 Int Paper52/ 52/ NaL Cash667, Tennessee4079 40 US Rubber2874 Westingb47 47(9 Elsevier..V.V.V.V. 11479 Scheepvaart Houtvaart106 5s.vïï2;:::::;::'iS71 Pagottan23(4 23 £ïadJek123 Tjepperll74/ 1879 L l 2(9122», 1 U 2(ii2ii, U 3(9122(9 2(4122', H. Disc. Ml]no 110 N.B ln«L41 u 45» N Middenst B...ioït 107 Comm. Ed36(9 Cons. Ed4179 N. Am Cy20(4 14.30 BolteA G."*."*"*"ll3 H2>, O. Borneo........ Slngkep On» Goedei eie eh 46 46.30 VERKLARINGEN; 5 oioUan, laten, gea. on Died en, MUller v. Neliegg 1. Reeuwuk124 Greyhound12H 13 Swift3774 Bait dt Ohio25(4 23'9 Chesapeake dt O. 37 377. Kansas C.S43(9 Loulsv dt N63(9 Mlse K. Tex375 5(4 "(4/ Voort, genoteerd Air Red3474 2479 Armour.......... 10(4 Socuny Vace33(4 Studeb...J2A 427a I'S I oath tg f ged. en mitsn, k aa-div. TJIBANTJET 11 v Soerabaja TOM VAN DER HEIDE 12 dw Barcelona VAN LINSCHOTEN 11 op 21b m NNO Us Palmes VEEN DAM 11 020 m ONO Kp Race WA1WERANG 11 v Soerabaja WESTERDAM 11 655 m WNW Sciliys WESTPOLDER 11 thv Holyhead WILLEM RUYS 11 te Rotterdam WILLEMSTAD 11 v Madeira W1M 11 v Londen WLNTERSW1JK 12 te Guanica WONOSAR1 II v Rotierdaro IJSSEL p 12 Kp Gusrdalui ZEELAND SSM p 12 Kiel 1 ZUIDERKRUIS 11 430 m NNW Kaapstad.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 5