Grote Prijsverlaging! MONTEUR PELTENBURG SLAGERSBEDIENDE BREIMACHINE Klasse 1 THUISBREISTERS TYPISTE Koerier KOERIERS HILLMAN EUWE LEIDSCHE COURANT MAANDAG 18 MEI 1953 Katwijk aan Zee )s P. Pras hield gisteren zijn ide gedachtenispredikatie de volle Nieuwe Kerk heeft gistermorgen ds P. Pras, in verband met het feit, Zui-| hij 25 jaren predikant te Katwijk Is, een gedachtenispredikatie gehouden. dec4i <*°or woorden van ^et tekstwoord uit Gen. 32 10 „Ik ben Op (inger dan al de weldadigheden en dan al deze trouw, die Gij aan Uw knecht irenjaan hebt" tot de zijne te maken. 13P .„„.volgende gedachten: de gerede aanlei- rad-B daartoe, de innerlijke gesteldheid [ronder en de diepste grond daarvan, uarlfan menselijke zijde gezien zou over laan voorbije 25 jaren een gedenkboek kun- worden geschreven. Van hoger stand- oep, ht is de gehele Katwijkse geschiedenis l en t enkele woorden te karakteriseren, nl. zee- ie weldadigheid en Uwe trouw zijn van on- [e hand. pr. zeide de trouwe weldoende hand ien te hebben in de zegen in het per- nlijk leven, maar ook in de kastijding, t dankbaarheid gewaagde hij er van. X e hij van de 3410 keren, dat hij het >ord heeft mogen bedienen, dit 2308 er voor zijn Katwijkse Gemeente heeft Ken doen. Soor genade had spr. iets gevoeld van lobs innerlijke gesteldheid, toen hij zijn e feder Ezau tegemoet trok: dat hij ge- j.® |ger was dan al die weldadigheden en prouw. be diepste grond van dit alles is knecht lp® izijn. De Here, die mij riep tot het ®v~ b*k. aldus ds Pras, heeft de vele zege- (gen en weldadigheden en trouw aan j Zijn knecht, bewezen. (Ia afloop van de met grote aandacht icht Igehoorde predikatie sprak de voorzit- ,m_ 'van het ministerie van predikanten, ds in - er- KATWIJK (Tentoonstelling Chr. huishoudschool te De Katwijkse Chr. huishoud- en ii het fctrieschool houdit Woensdagavond om £ur en Donderdag om half 3 en 7 uur ver n tentoonstelling en show van het eer Irk der leerlingen in het schoolge' ger liw. De opbrengst komt ten bate var Katwijkse reddingsbrigade en eer de |dere liefdadige instelling. Burgerlijke Stand pEBOREN: Jacoba, d. v. P. Hoek ei n°S Dijkhuizen: Elisabeth C., d. v. M. A. denhof en H. A. Haasnoot: Elisabeth d. v. A. van Duijn en C. Klok; Gerrit, A. v. Duijvenboden en E. v. Duijven- orde; Cornells, z. v. P. Sip en M. v, lijn; Wijnanda, d. v. J. Guijt en P. jsdam; Klazina, d. v. J. v. d. Niet en Messemaker; Immetje, d. v. J. Dijk- zen en A. Krijgsman. 3NDERTROUWD: H. Ph. Huff nagel C. J. Lodder: W. A. v. d. Meij e d. Perk; B. J. Verdoes en C. Stouten; Sprokkereef en A. J. Waterreus: M. Rijn en K. C. v. d. Oever; P. J. v. iljvenbode en J. Koelewijn; H. C. hoorl er. G. v. d. Plas. rEHUWDP. Kuijt en H. M. J. M. lijnens; C. v. d. Boon en M. M. de joij; L. v. Rijswijk en M. de Ouden; Kulk en A. Hock; W. v. Duijn en de Jong; H. Ros en M. v. d. Plas; iwehand en P. v. Beelen; J. v. d. Plas K. E. v. d. Plas; J. Ros en A. v. Duijn v. Rijn en A. Schuitemaker; W. var ek en J. Jonker; C. v. d. Plas en K irkhejj. 5OVERLEDEN: J. Schaap, 14 jaren. KATW11K AAN DEN RllN Bloemen met goud beloond lp de internationale bloemententoon- elling Flora 1953 is de afdeling Katwijk .Bloembollencultuur" een grote medaille toegekend voor een col- :tieve inzending in groep C., gemeng- ;n- f inzending tulpen, hyacinten, nt ia- »n en bijgoed. naar het sportpark, waar ze de vele toe- N. van Egmond en M. van Egmond. s- ouwers een uur lang onthaalde op uit- Smidstraat 42; Anthonie S., z. v. F. J. stekend turnen. Zandbergen en M. Schalkers, Burg. Meij- De hoofdschotel van de dag. het treffen boomstraat 13; Albertus J., z. v. J. Krom- tussen Béliard Sporting Club en R.C.L. hout en J. Plug Voorhouterweg 15. - - dg leverde een 02 overwinning gasten, op. De Belgen speelden zeker klasse beter dan de gastheren. Vooraf werden de beide volksliederen gespeeld. Om half 6 keerden de gasten huis waarts. Ze hadden volop genoten. Brandweer nummer één P. Moerenhout, ds Pras toe en verzocht de Gemeente de jubilaris toe te zingen Psalm 134:3. Opwekkingsavond voor jongeren Zaterdag werd in de Kapel een opwek kingsavond voor jongeren gehouden, waar de heer Hessel van der Flier uit Enschede sprak n.a.v. Lucas 1421. Spr. wekte op tot beleving van het Chris ten-zijn en tot bekering. De heer Dick Lugthart, die de leiding had van deze goedbezochte jeugdavond, zei in zijn openingswoord, dat de jongelui uit Kat wijk wel bekend zijn met Christus en Zijn dienst. Toch meende spr. te moe ten opwekken tot meerdere beleving. Het moet een zaak des harten wezen. Medewerking aan de bijeenkomst ver leende het duo Stoop met zang, Dick Lugthart, die zijn zingende zaag be speelde. en verder was er samenzang. Medegedeeld werd nog. dat iedere Vrijdagavond aan de Drieplassenweg bijeenkomst is. en Donderdags avonds voor de jongeren. Noodpaviljoen Nieuw-Brittenburg. Het paviljoen Nieuw Brittenburg, dat in de stormnacht wegspoelde, zal toch dit seizoen weer aanwezig zijn, al is het dan in een houten noodgebouw. Op het parkeerterrein, recht voor het Waaigat, is men druk bezig, dit noodpaviljoen op te bouwen. Opbrengst collecten. De schaalrnllccte. die vorige week Zondag in de Hervormde Gemeente werd gehouden voor de kerkvoogdij, bracht f767.80 op. De inzameling, die in de interkerke- kelijke samenkomst ln de Nieuwe Kerk werd gehouden op 4 Mei voor de Stich ting 1940—'45. bedroeg f 177.32. Voor de Jeugdraad werd in de Herv. Gemeente gecollecteerd een bedrag van f 592.55. Hoog en laag water Dinsdag 19 Mei: hoog water 7 25 en 19.55; laag water 3 02 en 15 22 uur LEIDERDORP R.C.L. ontving Belgische club De Belgische Zaterdagmiddagclub Béliard Sporting Club was Zaterdag de gast van R.C.L. Al vroeg was het uil 35 man bestaande gezelschap in Leider dorp. Zo kon reeds om kwart voor 10 eer excursie worden gemaakt naar pottery Zaalberg, waar de Belgen niet alleen de vervaardiging van de producten zagen, maar ook van de heer Zaalberg hoorden, wat er al zo gebeurt tussen het wi van klei en het afleveren van product. Toen was het tijd voor de officiële ontvangst door B, en W. ten raadhuize. Men was echter vier minuten te vroeg en zo zag men nog een gedeelte van een trouwerij. De Belgen namen de kans waar om het bruidspaar een vrolijk uitgeleide te doen. Ze vormden een erehaag en zöngèn uit volle borst het „Lang zullen Burgemeester Van Diepeningen sprak na dit intermezzo de gasten toe. Ook de secretaris van de Belgische club en de voorzitter van R.C.L. voerden het woord en nadat er een verversing was gebruikt, verenigde men zich in Irene aan de broodmaaltijd. Inmiddels was „Sparta" opgemarcheerd ONDERTROUWD: A. Heemskerk. 27 j., trus van Saxenstraat 40, en W. v. d. Eijkel, 23 jl, Koestraat 7; E. Th. Nooij, 24 j„ Leiden, en N. v. d. Brink, 24 j., Burg. Hermansstraat 41; C. Noort, 26 j„ Brouwerstraat 37, en J. Tijsterman, 23 j., Tramstraat 2; J. J Zandvliet, 23 j., Burg. Hermansstraat 16. en A. P. v. d. Meij, Bij de Zaterdagmiddag gehouden pro- 22 j„ idem; H. Jungerius, 36 j„ Brouwer- vinciale brandweerwedstrijden heeft het straat 40, Cn H. E. Eldering, 39 jEmmen. Leiderdorps vrijwillig brandweercorps de ^«ri^ün Kat eerste prijs veroverd, een verguld zilve- BETROUWD D- A. Maagdehjn Kat- ren medaille. Onder groot gejuich van de «yk en J^v Klaveren Noordeinde 39; H. brandweerploeg en belangstellenden werd Volbeda, Katwijk, en B. H A. Kromhout, de commandant, de heer W. F. Buitendijk. Koestraat; L. Kralt, Oegstgees erweg 55 even op de schouders genomen. Burge-!®" N°ort, Kanualstiaat 1, G van meester Van Diepeningen wenste hem op 1" v«ver, Hofstraat 20 en S. Wessel, het gemeentehuis geluk met het behaalde succes. De ploeg had natuurlijk een ge zellige avond. Spreekuur burgemeester De burgemeester houdt in plaats van morgenochtend op Woensdagochtend van 9 tot 12 uur spreekuur. Geslaagd Onze plaatsgenoot, de heer Zaagmans, slaagde te Utrecht voor het diploma heilmassage. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johannes, z. v. J, Wijck en A. van der Stoel; Johan P. W. Kranenburg er. J. Nagtegaal; Johan nes A., z. v. P. Th. Wijfje en C. M. Bax; Mi Ling, d. v. Ch. H. Hu en M. M. Truijers. ONDERTROUWD: E. Bakema, 32 jr en M. Cl. de Jeu, 32 jr. GEHUWD: A. H. Wallaard Kruit. L1SSE Burgerlijke Stand GEBOREN: Jan Gerardus, z. v. G. W. Abbink en M. Jansen; Wilhelmina J. M., d. v. A. J. Veldhoven en M. G. van de Poll; Neeltje S., d. v. I. Eisenga en J. Roodbergen; Maria Y. B. P., d. van J. Duivenvoorde en C. Th. Koster. ONDERTROUWD: P. Th. J. Warmer dam en J. A. Wijtvliet; L. van Stijn en A. Faas. GEHUWD: N. Mens en E. Kortekaas. NOORDW1JK Bouw van boerderij op Van den Berghstichting Het bestuur van de vereniging tot op voeding en verpleging van geesteszwakke kinderen is voornemens bij de Dr mr Willem van den Berghstichting te Noord- wijk een boerderij te bouwen. De afdeling voor boerderijbouw van de Heidemij heeft hiervoor een uit twee delen be staand ontwerp -gemaakt, namelijk eer melkveestal met afzonderlijke stalling voor jong vee en een woning voor bedrijfsleider, en in de tweede plaats bijgebouw met paardenbox, wagenberging en varkensmesterij. Aanvankelijk kan worden volstaan met uitvoering van hel eerste gedeelte. G.S. verzoeken de Pro vinciale Staten, hiervoor een lening var f81.000 toé te staan. Kindcroperette in Casino In het Casino geven de leerlingen van Marie Klok-Boerdam Woensdag avond een uitvoering. Behalve een groot aantal kleine werkjes staat op het pro gramma de uitvoering van het zangspel van Johanna Veth: Repelsteeltje. RUNSBURG Vei. Het Spinozahuis De Vereniging He: Spinozahuis zal Zaterdagmiddag 30 Mei in het raadhuis te •iijnsburg haar algemene vergadering hou. den. Mevrouw dr C. L. Thijssen-Schoute zal eep voordracht houden over Lodèwijk Meyer en diens verhouding tot Descartes en Spinoza. Burgerlijke Stand GEBOREN: Anton A., z. v. J. Prins t A. v. a. Niet, Vliet Z Z. 25; Nicoline, d. Brouwerstraat OVERLEDEN: T. van den Eijkel, 62 j., v. F. A. Verkuil,, Noordeinde 5. SASSENHEIM Van de pas-gereedgekomen muur, die langs de nieuwe vleugel van de Her vormde school is gebouwd, heeft men slechts korte vreugde beleefd. De muur werd door een achteruitrijdende vracht wagen omvergereden, zodat men op nieuw zal moeten beginnen. De ontdekking van een meisje van de familie Van der Lip was ook niet prettig, die haar fiets vernield zag. De oorzaak lag bij een bespannen wagen. WARMOND Vierde prijs voor brandweer Het corps-van de gemeentelijke vrij willige brandweer heeft Zaterdag deelge nomen aan de te Leiderdorp gehouden brandweerwedstrijden. De „spuitgasten" wisten een vierde prijs in de wacht te slepen. Het was de eerste maal, dat de brandweer aan een wedstrijd deelnam, zodat dit geen slecht resultaat mag den genoemd. Visserijgolfjes Makreel te over De makreel blijft nog overvloedig bin-, nenstromen van de Noordzee: Zaterdag waren er weer drie trawlers, die hoofd zakelijk blauwpijpjes aanvoerden. De allerbeste makreel liep van de f 10 tot f 13; opgehouden is er maar weinig van de KW 126 moesten zestig kisten worden afgekeurd. Drie Noordloggers en een Wironkotter completeerden de markt Vis goedkoop Over de hele linie was ook de markt voor de overige verse vis gedrukt; wij ting deed ongeveer f 15 en piepers za ten om de f 22. terwijl de gullen, naar gelang de grootte, varieerden tussen f 13 en f 25. Zwarte kool moest „attractief" worden verkocht, wilde ze de f 30 halen (onder de f 30 gaat ze namelijk voor f 20 naar de Rehaco), België kalm De Belgische markt hield zich heel kalm: regels goede uitleggeres maakten tussen de f 50 en f 40, de de prima ka beljauw van de SCH 135 brachten f 55 op terwijl de grote tarbot voor f 1.10 van de hand ging. Weinig tong over dc grens De export van tong naar Frankrijk en Zwitserland was Zaterdag uitermate flauw en de prijzen voor de grote tong kwamen dan ook niet boven de f 1,75, terwijl de enen f 1,15 deden en de slips met f 0.85 a f 0.90 uit de bus kwamen. Toch verkocht Al hield men het hart vast -voor-de schol, er -.is eergisteren toch- haast -geen schol blijven staan. De drietjes- -brach ten weliswaar niet meer dan f -8 a f 12 op cn de tweetjes kwamen tot niet meer dan f 15 tot f 20 (voor de snurrevaad- kwaliteit), maar de opvangregeling heeft maar zelden hoeven ingrijpen Onbevredigende reizen De drie trawlers sloten de week niet best af: voor de negen dagen maakte de Alphen aan den Rijn Streekwedstrijden landelijke rijverenigingen Op het terrein van de Alphense Ruiters aan de Verlengde Aarkado zijn Zaterdag de gehele dag wedstrijden gehouden door een aantal landelijke rijverenigingen uit het Streekverband Gouda. Mede aanwezig was hierbij de hoofdinstructeur van de Kon. Ned, Federatie van Landelijke Rijverenigingen, de heer Jansen van Galen uit Ede, die in de dressuurproef afdeling L een aanschouwelijke les gaf aan een aantal amazones en ruiters. Zowel ln de voormiddag als in de na middag werd er met veel animo deel genomen aan deze wedstrijden, 's Mor gens betrof dit de dressuurproeven en 's middags de viertallen en springen. De voorzitter van het streekverband, de heer P. Ripping, reikte na afloop de prij zen als volgt uit: Klasse N. Dressuurproeven: 1. H. Paul, Eendrachtruiters, met paard Walter 7,03 p.; 2. D. Rensink, Bentruiters, met paard Waiter, 6,53 p.; 3 D. Vergunst, Boreftse- ruiters, met paard Nelly, 6.50 p.; 4. R. Sol, Eendrachtruiters, met paard Sjors, 6,50 p.; 5. G. van Vliet, Eendrachtruiters, Alfredo, 6,30 punten. Klasse D. Alphense Ruiters: 1. C. van Schaick. met Jans, 134 p.; 2. mej. N. Ruig- rok, Eendrachtruiters, met Ajax, 11914 p.; 3. D. Vergunst, Boreftseruiters, Nelly, 118li p.; 4. J. Visser, Gouweruiters, Han- nie, 118% p.; W. Sol, Eendrachtruiters. Flip, 118 p. Klasse L: 1. L. de Graaf. Boreftseruiters met Desirac 12214 p.; 2. PI. Koetsier, Gou weruiters, met Sjors. 122 p. Viertallen: 1. Eendrachtruiters, Zeven huizen 81; 2,-Boreftseruiters. Bodegraven, 77; 3. Gouweruiters, Waddinxveen, 7614; 4. Bentruiters, Benthuizen. 68. Springen: 1. H. Paul. Eendrachtruiters, met Walther; 2. Jac. Visser, Gouwerui ters, met Hanniè; 3. mej. G. van Vliet, Eendrachtruiters, met Alfredo. Zonder Commando: Alphense Ruiters: 1. C. van Schaik met Jans; 2. H. Vergeer Tzonne niet meer dan f 11.100 en de Lim- burgia moest na acht dagen met slechts f 6200, zien rond tc komen, terwijl de Sumatra met f 13.400 voor acht dagen weliswaar de beste van het trio was. maar nog niet vet sopte. De trawler Tzonne gaat uit d« vaart voor een survey-beurt. W'iron bij de besten Van de Noordloggers werd de SCH 135 de hoogste met f 8500 de Wironkotter zal met f48000 eveneens in de topgroep De SCH 175 voer f 3750 bijeen en de KW 126 maakte, zoals gepield f 3500. de Vios waren voor vanmorgen geboekt zes Noordlog gers, vele weeklogigers en niet al te veel kottere. De beide trawlers hadden samen 1900 kisten. Marinus wachtte Doordat er Zaterdag al genoeg makreel aan de afslag was, bleef de Cornells Ma- himus (KW 48) tot vanmorgen liggen met zijn 300 kisten, waarvan 200 makreel. De zaak is vooraf extra geijsd. Goed afgelopen De schilder-monteur v. d. S. van de Zeelandia had het ongeluk op de trap van de maohinekamer uit te glijden, zo dat hij van ongeveer vier meter hoogte viel. Met enige hoofdwonden is de man naar zijn huis vervoerd. - -- Klaaraf! De eerste zeven Katwijkse loggers, die met de eerste ploeg om Hollandse Nieuwe zullen uitvaren, zijn Vrijdagavond uit het Prins Hendrikkanaal vertrokken op de vissershaven; Zaterdagoch tend te vijf uur was de ommelandse reis volbracht. In de loop van deze week zullen er nog verscheidene schepen uit Katwijk volgen. met Jella; 3. G. A. de Regt met Her- muntha. Jeugdige dieven Ingerekend Op vèrzoek van de Amersfoortse politie heeft de Alphense politie twee bewoners van de Marthastichting inge rekend. Zij hadden zich bij een inbraak in Amersfoort enkele dozen chocolade toegeëigend en ook ontfermden zij zich over een fiets. Knaapje uit moddersloot gered Twee jongens hoorden Zaterdagmiddag aan de verlengde Aarkade hulpgeroep uit een van de diépe sloten langs de schietbaan. Spoedig bemerkten zij, dat de zes-jarige Daan Visser uit de Lelie straat krampachtige pogingen deed uit een diepe baggcrsloot te komen. Met vereende krachten lukte dat ook spoe dig, maar wanneer de knapen eens aanwezig waren geweest? Ballonwedstrüd In het kader van de hulpactie van Zuidlands C.J.M.V. Eben Haëzer heeft de Chr. jeugdbeweging Noorderkwartier Zaterdagmiddag eer, ballonwedstrijd ge houden. Niet minder dan 500 ballons, voorzien van labels met naam en adres, werden opgelaten. Er zijn weer prijzen voor de grootste afstanden. C.JJVI.V.-leden geïnstalleerd In het Hervormd verenigingsgebouw is Zaterdagavond een aantal jongens ge ïnstalleerd als leden van de C.J.M.V.- j'ongensclubs Hou Koers en De Jonge Bataaf, aan de lage zijde. Tal van ouders gaven van hun belangstelling blijk. On der de genodigden bevonden zich de jeugdouderlingen C. Otto en J. de Geus, alsmede de heer Verkerk, voorzitter van dé C.JAI.V. „Onderzoekt de Schriften". Na samenzang las de leider Joh de Bruyn de jongenswet voor. waarna de jongens één voor één de belofte aflegden. Leider W. Harting vertelde over het ont staan van het C.J.M.V. Geslaagd Onze plaatsgenoot W. Schouten ii Gouda bij he; rijkszuivelconsulentschap geslaagd voor het examen controleur fok- en contróleverenigingen. Winst van de schapen De schapenhouderij ten bate van het fonds uitbouw van de Hervormde Ju- lianakerk heeft over het boekjaar 1952 1953 "een netto-winst van ƒ1619,05 opge leverd. Men is dat jaar dus niet zo geluk kig geweest als in het jaar tevoren, toen de schapen ƒ3757,24 opleverden. Kerkelijke verkiezing Tot ouderling van de Geref. Kerk zijn gisteren gekozen de heren H, Baaijen, G. de Graaf, G. J. Hofland, A. J. Mooijer, J. W. Meijer, E. van der Pol, W. Ver- duyn en A Zweers; tot diaken de heren D. Honselaar, J. de Jong en M. de Pijper. Met fiets in de Aar Onze plaatsgenoot, de heer H. W. J. S., geraakte Zaterdagmorgen, doordat hij onwel wérd", met zijn fiets ln de Aar. Voorbijgangers wisten hem met enige moeite op het droge te brengen. Dokter Van Eek verleende geneeskundige bij- Auto gekanteld Een chauffeur uit Bodegraven verloor Zaterdagavond half zes door onbekende oorzaak de macht over het stuur va zwaarbeladen vrachtauto van zijn patroon een expediteur uit Bodegraven. Dit ge beurde op de Goudse rijweg ter hoogte van de Toegangsweg. De auto kantelde in de langs de weg lopende sloot. Met twee kraanwagens moest men het ge vaarte in de normale stand terugbrengen. HAZERSWOUDE Geref. kerk Tijdens dc gisteren na de kerkdienst gehouden stemming in de Geref Kerk zijn tot ouderling gekozen de heren P. Slootweg en S. de Jong; tot diaken werd de heer J. van 't Wout gekozen. Opbrengst collecte De Zaterdag in het dorp gehouden collecte voor de sanatoria „Sonnevanck' en ..Zonnegloren" heeft ƒ81.75 opge bracht. Verkiezing ouderlingen Vanavond tussen zeven en negen uur vindt in de consistoriekamer der Her vormde kerk alhier de verkiezing plaats van twee ouderlingen. Candidaten zijn de heren J. van Ofwegen, M Steen- poorte, A. A. Oudenaarden en M. Quist. Hervormde school Morgenavond wordt in Salvatori een ledenvergadering gehouden van de Her vormde school. KOUDEKERK RAN DEN RUN Geref. Kerk beroept Door de vergadering van stemgerech tigde lidmaten werd tot predikant bij de Geref. Kerk beroepen, ds A. J. Janssens, thans te Koudum. Ds Janssens is 23 jaar oud, staat in zijn eerste gemeente, is gehuwd en heeft twee kinderen. TER AAR Schaak- en damprijzen Zaterdagavond reikte burgemeester B. J. Hoogenboom tijdens een feestavond van de dam- en schaakvereniging „Nooit- gedacht" de prijzen uit aan de kampioen schaker er. -dammer van Ter Aar. resp. de heren J. Rietveld en W. van der Starre. De feestavond werd geopend door de heer H. Broer, waarna de burgemees ter waarderende woorden sprak over deze denksporten. De heer Van der Starre was ook vorig jaar kampioen dammen, nog één keer dus en hij mag de door A. van de Vegte geschonken wisselbeker behouden. De tweede en derde prijs van het dammen (medailles) werden gewonnen door W. Snaters en A. Hartveld. De tweede en derde prijs van het schaken behaalden B. Rietveld en H. Bos. De Miko's uit Gouda ver zorgden hierna een gezellige avond. WOUBRUGGE Houtdiefstal De rijkspolitie alhier heeft de 20-jarige Amsterdammer Van T. aangehouden. Hij is eigenaar van een schuit, die dienst deed bij het verladen van zand aan de Comriekado, en maakte zich schuldig aan diefstal van een partij hout ter waarde van driehonderd gulden. Dit hout was bestemd voor de bouw van de nieuwe provinciale brug. Benoeming Onze plaatsgenoot, de heer W. Elffers, thans werkzaam op onze gemeente secretarie, is benoemd tot adjunct-com mies van de gemeer.te Breukelen. Motorrijder geslipt Gistermorgen om negen uur slipte de motorrijder K. uit Den Haag op de ijzeren platen van de noodweg langs de oprit van de Vierambachtspolder. Dok ter Loth constateerde een beenbreuk, waarna het slachtoffer naar een zieken huis in Den Haag werd vervoerd. Burgerlijke Stand GEBOREN: Johan. z. van A. C. van Tienhoven en M. Middelkoop: Jacobus, v. C. Boer en A. van den Berge. GETROUWD: Maurits Kroes, 27 jr en Wilhelmina G. Schijff, 26 jaar; Cornelis den Hertog, 34 jr en Klasina Jacoba van der Wel. 27 jr. ONDERTROUWD: Reinier van Eg mond, 25 jr en Hendrika Klomp, 19 jaar. ZO Radio-gr. comb. en gramofoons tot 15 verlaagd ALLE Gramofoonplaten Brccstr,,t i09 TOT 15 VERLAAGD Met de grootste voorraad LV. WERNINK's BETON MIJ. te Leiden t taagt voor haar aannemingsbedrijf diploma Ambachtsschool. Moet ervaring hebben in reparaties van machines en moet goed las6er zijn. Leeftijd 26-30 jaar. Spoedige indiensttreding. (chriftelijke sollicitaties moeten bevatten gegevens over pleiding praktijk, referenties. J. H. HUIZENGA Meubelfabriek - Woninginrichting ÏEVRAACD EEN NETTE wegens emigratie van de tegenwoordige. ILAGERI) MAASDAM STEENSTRAAT 18 LEIDEN Kievitstraat 11 te Utrecht vraagt voor direct: Tel. K 3400—17405 MEUBELMAKERS 2 MACHINALE HOUTBEWERKERS 2 BEKWAME STOFFEERDERS 1 alleszins vakkundig WONINGSTOFFEERDER MEEUWS BREESTRAAT 111—11 la Levensmiddelen Delicatessen vraagt een actieve JONGEMAN liefst met het vak bekend, en een NETTE WINKELJUFFROUW VOOR ADVERTENTIES TELEFOON 31441 KRANTENKNIPSELDIENST Vox Dias Singel 91. Amsterdam Tel.: 45332—43782. TE KOOP GEVRAAGD Brieven met prijs onder No 8889 aan het bur. van dit blad. GEVRAAGD, bekend met vlakke breimachines. Brieven onder No 8890 aan het bureau van dit blad. EEN BEKWAME met bü voorkeur Middelbare school-opleidlng. Brieven met opgave van verlangd salaris te richten aan kantoor-adres. Plaats een 't is dè manierl 0 Bad met volautomatische gcyscr aangeboden. In wer king te zien. „De Houthal", Hogewoerd 99. Tel. 22536. 0 Naaimachine defect. Repa> ratie, direct bij U aan hüüs. Geen vervoer, niet wachten, geringe kosten en onder ga rantie. Naaimachine Service J. B. M. Schoots, Rijnsbur- gerweg 29 B. Tel. 26664. Lei- Te huur gevraagd 0 Gem. zit-slaapkamer met kleine kookgelegenheid, door heer, 40 jaar. Leiden of om geving. Br. no 8893 bur. bl. 0 2 Verpleegsters zoeken ongem. kamers met kook- en stookgelegenh. Liefst Oegst- geest of omg. Rijnsburger- weg. Uiterlijk 1 Juli. Br. no 8887 bur. blad. Woningruil Kleine woning, liggende te gen de Hooglandse Kerk, z.g. kerkhuisje. Lage huur. Ge vraagd grotere woning. Ho gere huur geen bezwaar. Br. 8891 bur. blad. Diversen Bonentjjd Dan eerst bo- nenstokken halen. Per 25 st. f 1,95, per 100 st. f 7,40. Pracht kwaliteit. Vlieland's Zaadhandel. Nieuwe Rijn 50. 0 Zonnebaden In Uw tuin of op het dak? Een rietmat omheen en niemand ziet f 1,50 per vierkante meter. Vlieland's Zaadhandel, Nwe Rijn 50. Bromfictscnvcrhuur Kapteyn Mobylette (model 1953), G.M.F. Boy (zeer snel) en de nieuwste Solex. Voor Zondag. Zaterdagavond ha len. Grootste bromfiets-ver huur. Halte (tram en stads bus). Prof.wljk. T. v. d. Sluis Zeemanlaan 39. Tel. K 1710- 26281. 9 Reparaties aan alle uur werken, gouden en zilveren voorwerpen, geschieden op eigen werkplaatsen. Onze jarenlange ervaring garan deert U eerste klas vakwerk, spoedig en billijk. „De Goed kopere Zaak". S. v. d. Water Zn. Haarlemmerstraat 185 Tuinbanken, veevoerke- tels. tuinslang, kruiwagens, ijskastje. bascules, gewich ten, golfplaten, melkbussen, was- en regénkuipen. A. J. Hartwijk, Nwe Beestenmarkt 7—9. Tel. 26627—24013. Gal vaniseren roestige teilen, wasketels. 0 Ronde stokken voor zon neschermen. gordijnen enz. latten, latjes en palen in alle maten, voor de meest ver wende knutselaar, vindt U fn Leidens meest bekende knut selaarseldorado „De Hout hal". Hogewoerd 99. De goedkope panlatten met afwijkingen, k 10 ct p.m. kunnen wij weer leveren, evenals platte latten, 1x4 cm. van 15 ct p.m. Hard board en zachtboardplaten. een uitkomst. Alléén ..De Houthal", Hogewoerd 99. Tel. 22536. Waar iedere Dame naar toe gaat voor haar haar, het beste en het goedkoopst, 5 gulden permanent, was sen, knippen, watergolven inbegrepen. Onduleren f 1,25, wassen, watergolven f 1.60. Bespreekt vroegtijdig. Het Kappershuis. Apothe- kersdijk 8 Tel. 26218. 0 Wekkers, wekkers, wek kers. Originele Schuier wek kers (groot uurwerk) met volledige garantie f 7,50. Luxe wekkerklokjes f 9.75. kleine pendules f 24.75. Uur werkkliniek. Leidens beste speciaalzaak. Lage Rijndijk 8 01 - /I A» jaren ervaring milliard mijl toch in 'n nieuwe Gemakkelijk in- eo uitstappen dank zij 4 portieren Ongedeelde brede voorbank Prachtige, afwasbare bekleding in harmonische kleurencombinaties Uiterst zuinig benzineverbruik wt0 nmdemkt koopt HILLMAN DEN HAAG, N.V. Internationale Automobiel Mij, Scheldestraat 26a, Telefoon 77 20 00.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 7