Over salaris van ambtenaren wordt spoedig beslist BEURS VAN AMSTERDAM NIEUWE LEIDSCHE COURANT 11 VRIJDAG 8 MEI 1953 Chr. Overheidspersoneel bijeen Regering nam voorstellen van organisaties niet voldoende ernstig (Van een onzer verslaggevers) HET IS DURE ROEPING EN PLICHT, in deze ontkerstende wereld en in een maatschappij, waarin het materialisme hoogtij viert, alle Christusbelijders op te roepen tot Christelijk-söciale actie. De mannen van de „doorbraak" leggen dynamiet onder de Christelijke actie. Zij belem meren door hun optreden en door hun steunverlening aan de algemene, dat is: socialistische organisaties, de doorwerking van het Evangelie in de sociale verhoudingen. Dit zei de heer P. Kapinga, voorzitter van de Ned. Chr. Bond van Overheidspersoneel Woensdag in zijn openingsrede op de vierde algemene vergadering van deze organisatie, die in de Rivièrahal te Rotterdam wordt gehouden. In het vervolg hierop richtte spr. zich tot de duizenden Christelijke ambtena ren, die in de neutrale vakbeweging hebben plaats genomen. Zij beseffen niet, dat zij daar op dood spoor gereden wor den en in de ontplooiing van hun geloofs- activiteit op sociaal erf worden belem merd. Spr. betreurde het voorts, dat sommigen op grond van hun kerkelijke opvattingen, de bond hebben verlaten. Hier dienen zich „oude ketterijen" in een nieuw kleed aan, de opvatting namelijk, dat voor een maatschappelijke organisatie een kerkelijke toetssteen nodig is, wat meer Rooms dan Reformatorisch is. Wat de eigen kring betreft, waarschuw de spr. voor het gevaar van vervlakking nl. dat de arbeid al te zeer gericht is Kip materieel voordeel en dat wij onze roeping daarin, nL God en de naaste te dienen, vergeten. De salariëring van het overheidsper soneel is in de laatste maanden bijzonder actueel geworden. De eindbeslissing der regering in zake de lonen der vaklieden is nog niet openbaar gemaakt. Spr. heeft echter reden, aangezien er overeenstem ming in de Centrale Commissie voor Georganiseerd Overleg is, aan te nemen, dat de verhoging spoedig zal worden be kend gemaakt. De zeer trage gang van zaken met betrekking tot dit punt is echter niet ten onrechte aanleiding ge weest tot veel critiek op de regering. De voorstellen der samenwerkende cen trales van overheidspersoneel zyn van het begin af niet met de nodige ernst en voortvarendheid behandeld. Dat er geen moeilijkheden zijn ontstaan, is te danken aan het verantwoordelijk optreden der bona-fide organisaties en het vertrou wen der leden in hun hoofdbesturen. Toch zal de regering in de toekomst meer welwillendheid moeten betrachten t.a.v. de organisaties, willen de goede verhou dingen bewaard blijven. Door de centraal beheerste loonpolitiek zijn de ambtenaren, voor wat hun sala riëring betreft, zwaar geketend aan de lonen en salarissen in het particuliere bedrijf. De overheid zal echter, naar sprekers mening, meer naar eigen maat staven, die verband houden met de speciale positie van het overheidsperso neel, de salariëring van de ambtenaren moeten bepalen. Zij zal daarbij moeten tonen een goede werkgeefster te zijn. Spr. wees in dit verband op de achtergeble ven positie van middelbare en hogere ambtenaren. Wat het overleg aangaat, wensen de organisaties een Centrale Commissie, waarin regering en organisaties zijn ver tegenwoordigd en die advies uitbrengt. Na lang wachten zijn de besprekingen hierover op gang gebracht. De oplossing van het ziektekosten- vraagstuk voor het rijkspersoneel laat nog steeds op zich wachten. De Minister van Binnenlandse Zaken neemt het stand punt in. geen maatregel te mogen nemen, voordat de Tweede Kamer beslist heeft Benoemingen bij leger en luchtmacht Bij K.B. zijn benoemd bij de Koninklijke Luchtmacht: tot it- kol. vlieger-waarnemer de maj.-vlieger- waarnemer (tijd. lt.-kol. vL-waarn.) R. de Senerpont Domis en A. A. M. van Rest; tot lt.-kol.-vl. de maj.-vl. (tijd. lt.- kol.-vl.) R. Hofstede; tot lt.-kol. wnr de maj.-wnr M. van der Voo, A. J. M. Groot en C. S. Barkema; tot lt.-kol. de maj. P. J. Maters. W. G. H. Willemsen, J. L. W. Rhaesa, T. Biesma en H. W. J. Teunls- sen; m.i.v. 17 April '53 tot lt.-kol. vL-wnr de maj. vl.-wnr (tijd. lt.-koL vl.-wnr) A. B. Wolff; m.l.v. 18 April '53 tot lt.-kol. vl.-wnr de maj.-vl.-wnr (tijd. lt.-kol. vl.-wnr) J. P. Weiter; tot lt.-kol.-wnr de maj.-wnr (tijd. lt.-kol.-wnr) B. H. Sla ger en de maj.-wnr M. W. J. M. Broek- meijer; tot lt.-koL de maj. J. A. Ver gouwe; zijn benoemd en aangesteld m.i.v. 16 April '53: tot lt.-koL intendant bij het dienstvak der intendance de maj. inten dant G. W. F. Donker; tot It-kol.: bij de generale staf de maj. L. E. Brouwer van die staf; bij het regiment intendance troepen, de maj. M. H. G. ten Cate, als mede de maj. R. Baten; bij het regiment infanterie Johan Willem Friso de ma joors H. Moskie, N. J. J. van Am en P. A. Muller, K. Timmerman en W. F. H. Beek; bij het regiment infanterie Oranje- Gelderland de majoors L. A. Boucherie, K. Rijnders, E. L. F, Couvreur, W. H. de Bruyn, JJ. van den Breemer, J. B. P. Blok, M. T. Kockelkoren en J. F. A. Kersjes; bij het regiment Limburgse Ja gers de majoors F. W. Schulze, G. A. A. P. Kloeg, W. Sierksma en M. Nanlohy; bij het regiment Menno van Coehoom, de majoor W. T. Schnerr; bij het bewa kingskorps der koninklijke landmacht de maj. M. W. A. Damme, commandant van dat korps; bij het regiment aan- en af- voertroepen, de majoors J. Flink en J. F. M. H. van Poeteren; bij het regiment Huzaren van Sytzama de maj. C. W. de Iongh; bij het regiment Huzaren Prins Alexander, de maj. C. Lips; bij het regi ment veldartillerie Prins Frederik, de maj. J. Hussem en A. E. Bueno de Mes- quita; bij het artillerie meetregiment de maj. J. Albarda; bij het regiment lichte luchtdoelartillerie Betuwe de maj. J. B. T. Koenig; bij het regiment zware lucht doelartillerie Waalhaven, de maj. A. J. J. H. van Dilst; bij het 1ste regiment genie troepen de maj. R. H. W. van Iterson en V. Bernasco; bij de dienst der genie de maj. L. Kuyper; bij het regiment tech nische troepen, de maj. E. Kamphorst; bij het wapen der koninklijke mare- chaussé de maj. A. J. F. M. Egter van Wissekerke, K. J. H. Poll en F. M. Thljs- sen; en bij het dienstvak der militaire administratie de maj. B. Ludwig en J Brouwer. Maarschalk Juin 18 Mei in Nederland Maarschalk Juin, inspecteur-generaal van het Franse leger en bevelhebber van de geallieerde strijdkrachten in Centraal- Europa, zal van 17 tot 19 Mei a.s. bezoek brengen aan België en N e d 1 a n d. Op 18 Mei zal hij ln ons land riveren. Volgens A.F.P. zal maarschalk Juin in ons land kaderoefeningen wonen. of het rijkspersoneel onder de zieken fondswet zal worden gebracht, dan wel een eigen regeling zal krijgen. Spr. acht het laatste alleen juist. Hij stelde ten voorbeeld wat tot stand is gebracht door de Nederlandse gemeenten en provincies. Wil men geen vermenging staat en maatschappij, dan zal eigen status van het overheidspersoneel in eigen regeling eisen, aldus spr. Het ledental van ae bond groeide in 151 en 1952 met 1340 leden. Een groot aantal leden moest de overheidsdienst verlaten. Ook zijn er heengegaan contributieregeling. In de laatste den is er echter weer een verheugende groei. Op 8 November 1952 werd het aantal van 30.000 leden overschreden en thans bedraagt het 30.898. dus bijna 31.000. De moord op hel Biltse meisje Vermoedelijke dader in kliniek opgenomen De 20-jarige Utrechtse verwarmings monteur, die is aangehouden onder ver denking dat hij zijn rloofde, het 16- jarigemeisje A. B. u:t De Bilt, door wurging om het leven heeft gebracht. Is zeer overspannen toestand opgenomen de Utrechtse neurologische kliniek. Levenslang voor moord op oude tuinder t Amsterdams gerechtshof heeft gisteren, overeenkomstig de eis en het rechtbankvonnis, de 39-jarige los-werk- man G. L. uit Naarder, en de 27-jarige grondwerker T. J. W. V. uit Hilversum levenslange gevangenisstraf opgelegd voor de moord op de 72-jarige tuinder Manus Verheul. De beide mannen verzochten op 20 Augustus op de Keizer Ottoweg te Naar- den de oude tuinder, voor hen een aantal boerenkoolplanten uit de grond te halen. Terwijl hij daarmee bezig was, grepen zij hem vast, dienden hem met een hamer harde slagen op de schedel toe en brach ten hem met een dolkmes sneden in de polsen en de hals toe. Zij ontroofden de oude man daarna zijn portefeuille met ƒ700 en maakten zich per rijwiel uit de voeten. Nog voor het slachtoffer de laat ste adem uitblies, deelde hij, terwijl hij zwaar ^ewond in zijn tuin lag, aan een andere tuinder, die voorbijkwam, mede wie de daders waren. Leider van" Eia-Produka veroordeeld Het gerechtshof te Amsterdam heeft gisterochtend de 54-jarige Amsterdamse koopman J. A. Ch. M., ex-beherend noot van de in Juni 1950 geliquideerde stofzuigerfabriek Efa-Produka bedrijven aan de Omval te Amsterdam, wegens het onttrekken van stofzuigers aan de failliete boedel, veroordeeld tot één jaar drie maanden gevangenisstraf (m.a.). De rechtbank had verdachte vrijge sproken. Hall millioen opgestreken? Grote oplichter krijgt 2V2 jaar De rechtbank te Amsterdam heeft gis teren de :n Septembei te Lugano ge arresteerde 34-jarige Amsterdamse textielkoopman E. H. D. wegens oplich ting veroordeeld tot 2% jaar gevange nisstraf. Er was drie jaar geëist. B. had in de periode medio 1951 begin 1952 twee banken en twee han delsondernemingen opgelicht vc 237.000 gulden. De officier van Justitie had opgemerkt, dat het aantal banken particulieren, dat D. heeft opgelicht, veel groter is geweest. Het totaal bedrag schatte hij op vijf ton. De Amsterdammer was in contact ge komen met een beschermeling van -koning Peter van Joegoslavië, de Italiaan S., die hem had voorgespiegeld, ïr veel geld was te verdienen met het vrijmaken van het zgn. oude familie bezit van de ex-koning, dat, naar later bleek, uit frauduleus verkregen Neder landse en Belgische effecten ter waarde an millioenen guldens bestond. Filiaalhouder maakte 12.000 zoek Droeg geld van klanten niet af De 54-jarige filiaalhouder D. J. K. Is door de Haagse politie gearresteerd, aacht van verduistering van goederen tot :n waarde van ongeveer f 12.000. K. is agent en filiaalhouder van een groothandel in hotelbenodigdheden, die voornamelijk glas en porcelein levert. Gedurende de vijf laatste jaren is K. met betalingen aan zijn firma ten achter geraakt, omdat hij ontvangen geld van klanten voor zijn huishouding gebruikte, inplaats van dit af te rekenen. Hij pro beerde lange tijd het ene gat met het andere te stoppen, maar kon tenslotte het steeds groeiende tekort niet langer camoufleren. K. heeft tegenover de politie kentenis afgelegd. Hij werd in verzekerde bewaring gesteld. Von Manstein is weer een vrij man De vroegere Nazi-maarschalk Voi Manstein is thans vrij man; de rest va de 12 Jaar gevangenisstraf die hij wegens oorlogsmisdaden had gekregen, is hem door de Britse autoriteiten kwijtge scholden. Von Manstein woont sedert verschei dene weken in een kasteel bij Allmen- dingen. Hem werd op medische gronden toegestaan, de gevangenis te Werl te laten, al was hij toen nog niet vrij.' Sultan van Djokja verhoord De Indonesische procureur-generaal heeft Sultan Hamcngkoe Boewono Djokja verhoord inzake de woelingen 17 October j.l. Ook territoriaal leger krijgt Nato-hulp Toezegging van Gruenther aan minister Staf De Nato-autoriteiten zijn bereid, volle medewerking te verlenen bij de uitrus ting van de Nederlandse, Belgische en Franse territoriale troepen, die bestemd zijn voor de verdediging van het eigen grondgebied. Deze toezegging is gedaan, hoewgl de territoriale eenhe len niet on der de zorg van de Nato vallen. Dit in tegenstelling tot de zogenaamde troepen te velde, die een bestanddeel van de At lantische verdediging zijn en die reeds door tussenkomst van de Nato ruim schoots worden geholpen door de Ver. Staten. De toezegging is in Parijs aan minister Staf gedaan door de staf-chef van het ge allieerde hoofdkwartier, generaal Alfred Gruenther. Nederland zal met België 424 straaljagers bouwen Harols Stassen, directeur van het bu- eau voor de Amerikaanse hulpverlening, heeft in verband met het plan, in Europa NATO-straaljagers te doen bouwen mee gedeeld, dat dit plan thans voorziet in de bouw van 1.689 straaljagers. Dit aantal is als volgt verdeeld. Enge land 804, Nederland 424, samen met Bel gië, Frankrijk 461. De jagers zullen worden gebouwd met steun van de Amerikaanse offshore- aan kopen. Raiffeisenbank Het verslag van de Coöperatieve Cen trale Raiffeisenbank wijst er op. dat f 3 milliard van onze totale uitvoer van f 8 milliard, geleverd is door onze land bouw en veeteelt. Voor land- en >uinbouw ik 1952 een goed jaar geweest. De depo- sita's der 732 aangesloten banken stegen tot f 650 millioen. De win-' Voorgesteld wordt f 1 min -erband met de watersnood s f 1 min. A.K.U. en Olie flauw, Unilever gevraagd AMSTERDAM, 7 Mei De overeen stemming in zake het rechtsherstel heeft voor de beurs weinig belangrijk nieuws opgeleverd. In grote trekken kwam het overeen met hetgeen reeds eerder bekend was, zodat zich uit dezen hoofde geen nieuwe aspecten hebben voorgedaan. In de Unileverhoek heeft vanmiddag be hoorlijke bedrijvigheid geheerst. Na beurstijd verwacht men het dividend over het tweede boekjaar, waarbij ook een mededeling over de bedrijfsgang zal worden gevoegd. De verwachtingen zijn optimistisch, zodat zich in het margarine- fonds enige speculatieve belangstelling ontwikkelde, die de koers ruim twee punten deed stijgen. Olies openden iets lager, toen later enkele ruilorders werden uitgevoerd olie in Unilever, zakte dit fonds verder in en sloot op circa 309, hetgeen ruim punten lager is d^n gisteren. Ook delen A.K.U. waren gevoelig lager. Een der grote bankiershulzen had een grote verkooporder te plaatsen en het kunst- ziideconcern kwam daardoor van 164 op 16114. Voor het overige hield de in- dustriemarkt zich' goed prijshoudend. Ook vandaag trokken Sumatrapaple- ren de aandacht. De tabakswereld blüft dag en nacht in touw. De prijzen zijn enorm en reeds morgen zal het gehele aanbod voor de volgende week Woensdag uitverkocht zijn. Er is inmiddels dan ook een derde inschrijving van ruim 2500 pakken ingelast. Vandaag waren vooral Dell-Batavla vast, op 121%, ex 3 procent dividend (122). Dell bleef dit keer iets achter gold 88',2. H.V.A. trok een kleinigheid aan, maar wist de parikoers juist niet t( bereiken, rubbers waren onveranderd. Het verslag van de Maatschappij Ne derland heeft weinig invloed gehad op de scheepvaartafdeling. De meeste fond sen noteerden in doorsnee hetzelfde als gisteren of een fractie daarboven. De beleggingsmarkt was eigenlijk apathisch, hier gaat de laatste dagen betrekkelijk weinig om en ook in de koersen zit zo goed als geen fluctuatie. Het agio voor de Amerikanen blijft zo goed als nihil Prolongatie 2% p. Economische gevolgen van de politieke toestand (Van een economische medewerker) A LS we de internationale politieke to stand bezien, valt het op dat iru niet recht weet, wat van de verzoenings gezinde politiek van de Sowjet-Unie te denken. We mogen evenwel bij ons on derzoek van het verband tussen deze politieke verandering en de economie uitgaan van de stelling, dat de doelstel ling van Rusland dezelfde gebleven is, namelijk over de gehele wereld het com munisme te brengen. De middelen hiertoe zijn vele. Zo is een oorlog een mogelijkheid; echter ook het verstoren van de structuur van het kapitalistische stelsel is een belangrijk middel, dat in het kamp der politieke tegenstanders een economische verzwak king teweeg kan brengen. Immers, eco nomische verzwakking brengt werkloos heid en dus sooiale ontevredenheid. Het is vrij zeker, dat de Russische leiders niet in oorlog hun kracht zoeken. Hiervoor zijn vele redenen op te geven. De satellietlanden werden door hen zon der oorlog onderworpen; hun eigen land is door de wereldoorlog verzwakt, de Sowjet-economie is nog niet, in staat de bewapeningswedloop vol te houden, en tenslotte is een regeringswisseling, zoals na Stalins dood, een afdoende reden, naar buiten rust te wensen om de binnen landse toestand te bevestigen en te ver sterken Ten aanzien van de druk op de Rus sische economie moge gewezen mrden op het feit, dat men :n Rusland ongeveer 37 pet van het inkomen per hoofd van de bevolking aan de bewapening uitgeeft en in de U S A. slechts 19 pet. Rusland zit ongetwijfeld dichter aan het plafond dan Amerika, de leider van het Westen. /~\NZE mening, dat de doelstelling van het communisme door de huidige zwenking van de buitenlandse politiek, die de koude oorlog minder koud maakt, toch wordt bevorderd, willen we nader bezien. Rusland heeft jarenlang een ge duldige aggressiet getinte politiek ge voerd. daardoor de democratieën gealar meerd en tot grote militaire productie verplicht. Deze productie heeft enige ja ren geduurd en zeer veel bijgedragen tot de werkgelegenheid. Ondanks dat is er werkloosheid. Doordat de U.S.S.R. het Westen nu van oorlogsangst tot vredespsychose gaat brengen, zal de productie voor defensie ve doeleinden in belangrijke mate kun nen dalen en deze daling tot grotere werkloosheid, ja bij geforceerde over gang naar vredesproductie, zelfs tot een economische crisis leiden. TTOE kapitaalintensiever de industrieën waren die voor de militaire In spanning werkten, des te gevoeliger is de omschakeling. Nu kan men opmerken, dat de overgang voor de Russische econo mie van oorlogs- naaT vredesproductie toch ook niet zonder stoten zal gaan, te meer niet, daar de inspanning, gezien het genoemde percentage van 37 pet ln Rus land per hoofd der bevolking groter moet zijn dan in Amerika. In dit verband is het echter van be lang, dat Rusland de vredesproductie ge makkelijk zal kunnen afzetten in. het eigen land en bij de satellieten, temeer daar er een grote onbevredigde vraag naar verbruiksgoederen is. Dit laatste bleek nog kort geleden, toen extra-voor raden in Moskouse warenhuizen met grote snelheid verkocht werden. Verder wijzen we op het feit dat een economische depressie in een dictatori aal geregeerd land gemakkelijker te voor komen is dan in democratische landen. Voor een snelle doelmatige overschake ling is immers coördinatie vereist, een goede grondstoffenverdeling van belang en zijn efficiëntie in dc afzet en het voorkomen van overproductie van groot gewicht. UIT het bovenstaande vloeit voort, dat het Westen met de U.S.A. voor een keus staat. Voor de overweging wat men moet doen. zal echter ook van gewicht zijn dat met Rusland alleen te onder handelen valt, indien de Westerse mili taire macht niet verzwakt. De defen sieve productie zou dus niet veel mogen verminderen. Maar hierbij is de publieke opinie een mogelijk struikelblok. Deze is door de vredesgebaren geneigd, niet aan een oorlog te geloven en is van oordeel dat men, bij voortzetting van de bewape ning en dus belastingheffing zich voor niets inspant. Als consequentie wenst men slechts zeer geringe offers voor de defensie en voor een sterke onderhan delingspositie te brengen. Als het nastreven van een eenheid op politiek en militair gebied in West- Europa zelfs in de periode van Stalm niet gelukte, als men toen al hierbij strandde op het brengen van offers aan souvereiniteit zal het Westen dan niet in de huidige fase van de koude oorlog weer verzwakken? Daaruit kan men als waarschijnlijk afleiden, dat het uitsmeren van de eni ge maanden geleden op korte termijn nodig geachte productie voor militaire doeleinden over een wat langefe perio de eveneens wel moeilijk te verwezen lijken zal zijn. Indien wél gerealiseerd, zou 't tot voordeel hebben, dat de Nato- landen hun productie zouden moeten coördineren, hetgeen voor de vredespro ductie ook van grote betekenis zou zijn. Indien niet, dan zal de kracht by de onderhandelingen met Rusland afnemen en de economische terugslag des te gro ter zijn. En juist dit wenst Rusland! TJEZIEN we nu pog even de consequen- ■*-' tie van deze mogelijkheid Voor land. Het afwenden van die dreiging der economische depressie, die komt als onze productiecapaciteit geen volledig emplooi vindt, zal dan een vergroting van de afzet van onze productie verei: Daartoe is een exportbevordering exportspreiding nodig. Grotere activiteit van de bedrijven, gepaste belasting maatregelen, verdere vrijmaking van he' handelsverkeer, ruimere financiering van de export e.d. zijn dan de redmid delen. Vele bedrijven zullen niet tevreden mogen zijn met het bereikte afzetgebied, doch grote bedragen ten uitgeven voor de marktverovering. Hierbij, is het van groot belang dat onze regering niet te zeer let op de direct te bereiken financiële resultaten, doch ook op de psychologische, onzichtbare. Dan moet ZU voorzichtiger worden met het afsnijden van kansen voor onze handel, door exportbeperkende maatregelen in te voeren! Hiermede werd, bij het bedrijfsleven, dat zich zoveel kosten troost had om contacten te leggen in Argentinië, goodwill verspeeld. Unilever keert weer 12 pet uit Winst over gehele wereld bijna 412 millioen De raden van bestuur van Unilever N.V. en Unilever Limited hebben beslo ten aan de op 10 Juni as. te houden al gemene vergaderingen voor te stellen, over 1952 een slot-dividend van 7% pet uit te keren op de gewone aandelen der Nederlandse en een slot-dividend van 8% pot op de gewone aandelen der En gelse maatschappij, betaalbaar 22 Juni a.s. Met inbegrip van de op 11 December 1952 betaalbaar gestelde interim-dividen den beloopt het totale dividend over 1952 derhalve voor Unilever N.V. 12 pet (on- verandrd) en voor Unilver Limited 13% pet (onveranderd). Der» dividenden zijn gelijk in geldswaarde overeenkom stig de in de egalisatie-overeenkomst voorgeschreven berekeningswijze. De door beide maatschappijen te zamen over de gehele wereld behaalde bedrijfs winst is f 411.788.000 (v.j. f 573.849.000) en de geconsolideede netto-winst van beide maatschappijen te zamen is f 222769.00 (v.j. f 200.433.000). De bedrijfswinst is be paald ha aftrek van afschrijvingen groot f 122115.000 (vj. f 103.772.000) en reser veringen voor vervanging van vaste ac- va groot f 55.895.000 (vj. f 54.424.000). Bij de bepaling van de geconsolideerde nettowinst zijn de over de winst van het jaar verschuldigde belastingen groot f 234.666.000 (v. j. f 350.952.000) in minde ring gebracht, terwijl ten gunste van de winst zijn gekomen buitengewone win sten. groot 52.025.000 (v.j. 25.938.000) met inbegrip van correcties met betrek king tot de belasting over vroegere jaren en overboekingen groot f 19.761.000 van de reserves tegenover voorraden (in 1951 werd f31.920.000 ten laste van de winst aan deze reserves toegevoegd). Van de Nederlandse Maatschappij be. draagt de geconsolideerde netto-winst f81.606.000 (v. j. f71.403.000) en de eigen netto-winst f43.804.000 (v. j. f38.915.000). Van de Engelse maatschappij bedraagt geconsolideerde netto-winst f 141.163 000 j. f 129.030.000) en de eigen n winst f66.086.000 (v. J. f63.512.000). De jaarverslagen van beide maatschap pijen zullen 18 Mei a.s. verschijnen. Stoomvaartmaatschappij Nederland Dank zij zeer bevredigend vervoer be haalde de Stoomvaartmij Nederland in 1952 hogere inkomsten dan in 1951, doch aan de stijging der kosten kwam geen einde. De baten bedroegen f 42.2 (36,6) millioen, de winst na afschrijving was f 6.3 min, waaruit 10 pet dividend wordt voorgesteld (v.j. 12%, waai 10 pt in aandelen). De daling van vrachten met 60 pet ging grotendeels de lijnvaart voorbij. Met de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd is een dienst vat de Oostkust van Amerika naar de Per- zisché golf, India en Pakistan geopend om oen onverhoopte terugval op de hoofdlijn op te vangen. Er is een toene mende Italiaanse concurrentie. De N.V. legt zich thans ook toe op tankvaart. Wisselarbitrage in E.B.U. De Financial Ti més te Londen neemt, dat er plannen bestaan om deze maand tc beginnen met een veelzijdige arbitragehandel in wissels van Engeland. Frankrijk. Nederland, België, West- Duitsland, Zwitserland en Zweden. Tot dusverre mag de wisselhandel slechts paarsgewijze geschieden. Volgens de toe komstige regeling mag een Britse bank bijvoorbeeld Nederlandse guldens kopen of verkopen te Pa-rijs, Amsterdam, Frank fort, Brussel. Zürich en Stockholm in plaats van alleen te Amsterdam en Lon- HOE DE SCHEPEN REILEN EN ZEILEN GROTE VAART AALSUM 6 v Cochin n Calcutta ABBE- DIJK p 6 ScülysNew York ABBEKERK 8 v Yokohama te Takao verw. AGAMEM NON 6 v Turks Isl n Philadelfia AKKRUM- DIJK 6 op 400 m ZO Ceylon n Australië ALAMAK 7 v Suez n Pt Said ALIOTH 6 op 140 m ZW Ouessant n R'dam ALBLASSER- 6 op 290 m N St Pauls Rock n R'dam AL- DIJK 7 v Mobile te Tampico verw ALBIREO ALDERAMIN DABI 6 1 R'dar Ku< ia Montevideo ALHENA 6 v Br men te Hamburg ALKAID 6 v Hamburg Antw ALTAIR 6 op 150 m NO Fer Nor Pt o Alegre ALMDIJK 7 1 Pt Said ALPHAC- Maltaerl m NO Victoria n 6 op 190 m W Diego Garcii AMSTELPARK p 6 Kp R. PENAN p 7 Minik-- KERK 6 op 475 m R'dam ARGOS 6 i R'dam ATLAS 6 AMSTELVEEN l BLOMMERS- BLITAR p 6 Brother DIJK 6 v Bremen 8 VAIN 6 op 510 m O Japan BOSKOOP 6 Southampton BORNEO p 6 Gibraltar—Bona BREDA 7 v Hamburg to A'dam CALLISTO 6 v Quebec n Ned. CELEBES 6 op 500 m W Kp St Vinrent n ILnd COTTICA 6 v Tri nidad n Paramaribo DRACO 7 te R'dam DELFLAND 6 v Santos n R Grande DOURO P 6 Malta n Tel Aviv DUIVENDIJK 6 van •- ntw DONGEDIJK 6 te Antw— GAASTERKERK 6 te Penang n Japan GAROET p 7 Str Messina n Pt Said HAARLEM 7 te La Guaira n W Indië HEEMSKERK 6 op 750 m N St Hele na n O Afrika HERMES 6 op 570 m ZZO Kp Hatteras n Baltimore ITTERSUM 7 v Adam te Saigon JAGERSFONTEIN 6 van Tenerlffe n Southampton JUPITER 6 van Tripolis n Bengkalls JAVA 6 v Bremen n Antw waar 8 vorw KEDOE 7 te Aden naar Ind KOTA AGOENG 6 v Amurarw n Ma- ÊrwJ CK°™ £AR°E 7 te TJ Pr'°k LAAG- KERK 6 in Golf v Suez n Calcutta LAWAK 6 v Bombay n Cochin LEMSTERKERK p 6 Kp Elba n R'dam LEOPOLDSKERK 6 Dover n Perz. Golf LIEVE VROUWE KERK 7 te Bremen n R'dam LOENERKERK 7 te Ka rachi n Calcutta LOOSDRECHT 6 te Bom bay n R'dam LOPPERSUM p 6 ell Wight n Canada LUNA 6 op 60 m Kp de Gata naar n A'dam MARIEKERK 6 v Por -Kaapstad MENTOR 7 v A'dan MEHRWEDE 7 .ERX DERKERK 6 I op 660 m NO Fayal n W ïndië' ORANJE STAD 7 v Cristobal te Adam ORANJE FONTEIN 6 v Antw te A'dam ORESTES 6 op 540 m ONO Bermudas n A'dam PARK HAVEN 7 Z St. Vincent n Nederland PO LYPHEMUS 7 y New York n BalUmore on ^L*'»rnOrrSp ®,,^'lss'ngen n Hamburg Scllly PR MAURITS 3 v R'd; PHILIPS WILLEM 6 op Chicago PR ^FREDWILLEM p 6 Vlfcslnger Safnta"* mpeni i RIDDERKERK 6 v Khoi ROEBIAH 6 ROTTI 6 te Hallfax n New York SAMA- RINDA 7 te Cebu n Packust SALAWATl 7 te Dakar n W Afrika SARANGAN 6 v An kara n Isabella SCHIE 6 op 150 m ZW Land- send n A'dam SCHIEDIJK 6 op 490 m WN Ind SCHERPEN DRECHT 6 op Paramaribo n Cuaracao f op 190 m ZW Ouessant n S SOESTDIJK 6 op 260 m OZ Kp Ra New York STAD ALKMAAR 6 op 680 Flores n St Laurens STAD LEIDEN Westp Jamaica n Cristobal STAD I DRECHT p 6 Burlings n Sluiskil STAD VLAARDINGEN 6 v Narvik n Vlaardingen STENTOR 6 op 840 m NO Paramaribo n A'dam TARA 6 op 100 m ZW Madeira n B KAMPEK 6 op 860 m OZO Diego Gar< O Afrika TJIMENTENG 5 op 1240 m W Capaulco TJILUWAH 6 v Djakarta n Singa pore TOMINI p 6 7 u nm Flnisterre TOMOR. n 7 Cevlon n 7 Ceylon n Djakarta TRAJA- n A'dam TRITON 7 vooi Flores WILLEMSTAD 6 op 100 i sing WINSUM 6 v A'dam-Huelva WOENS- DRECHT 6 op 1350 m ONO Sombrero ell WESTLAND 6 te Hamburg IJSSEL 7 bij Elbe n Bremen ZONNEWIJK p 7 Kp de Goede Hoop n Baltimore. PASSAGIERSSHEPEN Lizard Head WESTERDAM 6 750 Kp Race WILLEM RUYS 6 nm te Pt Sa ZUIDERKRUIS 6 v Walvisbaai-Las Palma MAASDAM 6 150 m O 6 830 m O t Z Kp Ra DAM 7 v" Algiers-Palermo, 8 KUSTVAART ALGARVE p 8 Whitby ATLANTIS 6 bij Borkum n R'dam ARIES 6 op 6~ Hanstholm ARUSA op 30 m W D. BATAVIER III 6 te Pt Lyantey BREM 7 bij is n Lissabon BI*' i CALAND 7 v i CASANA 6 v R'dam BURGH 5 v Castrourdlale-IJmutden COOL- HAVEN 7 te Casablanca DA CAPO 7 v Duti kerken te A'dam verw DA COSTA p Brunsbuttel DENI p 6 Wight DEO DUCE 7 Brunsbuttel DELFSHAVEN 6 op 150 m St Pauls Rock DUIVELAND 6 v Goole R'dam E EN A SCHF Vilano ESCAUT 6 EVERTSEN 6 v Marseille n Londen 6 t h v Vigo n Oran GOOTE p 6 Casquei HAGNO 6 v Belfast te Dublin HENRICA p 6 Sandhammcrn INSPECTEUR MELLEMA p 6 Dunccncss JAN KREUMER 6 te Delfzijl LUCAS BOLS I p 6 Dungeness LIJNBAANSGRACHT 7 v Zee- brugge n R'dam LEENDERT B 6 op 200 n WZW Kp St Vincent MIRFAK 7 v Tarragon: Dutnkerken TOOS 6 BRAKEL 6 hall n Berwick VINDICAT ATQUE - - -- dngen Cardiff ie Bristol VREDE JÜH....... n Hull VRIJBURGH 6 v Rouaan n Londen WESTLAAN 6 v A'dam te Hamburg SLEEPBEDRIJF OOSTZEE met twee bakken 6 op 42l O ten N Aden OCEAAN t op 190 m NTV ten N DJeddah LOIRE met baggermolen cn bak 6 te Kuweit HUMBER 6 op 600 m ZW ter W Cocos ell EBRO 6 op 360 m O t N Gibral tar NOORDZEE met zuiger 6 op 120 m ZO Takoradi RODE ZEE 6 tc Suez TANKVAART BARENDRECHT 6 op 150 m NO Ftnlsterr» CALTEX DEN HAAG 6 op 115 m ZZW Fl nisterre CALTEX PERNIS p 7 Fintstern CHAMA 6 v Mena Al Ahmadi-Gibraltar DONDERDAG 7 MEI 1953 ri57»x 1591 Gen ti 3 li 100 h 1003,1* Ned 1948 3V« 973,1 97% Beleggingcer: 3V« 98c Ned 1950 3 973,1 97% Ned '47 3—3',» 96fl 961»* C 3 98t Ned. 1962-'64... 3 93,', NWS 1000 2% 79% Breda Macn fa ér., 122 jij1?!. Carp's gar tabr151* Ceot Suiker My.~ 167% 168% Chamotte Unie—135/ 7— CrooenBrDu105% SS'™""" s Electi Zuurttbr- 174t 173 Electr Dordt96% 96 40% 40% 63% 68% Hero... .180% 182% - 118 181% Hoeks Mach..—2155 21®f, Holland Meeif™.. 93% 93%* HoU Kattenburg. 75/ Hoüandia prod137%| 139% HoU. Beton173 173% HoU Draad279% 280* Int Nick el C— Kennecott C.™ Nash Kelvtn Nat DUtlÜèrs—19% 193% Nat. Steel46 Packara6At 6% U.S. Steel C El My An NB..—. 71% 71 Overz. Gaj MIJ— 89%t 89% ie.. 83* 82 er. 1755 776 142* Radio Corp— qandelmqen Borsum mij 106* 106* Cur. Handel Mq.„ 194%*196%« D.-Atjeh H.M A... 73% 74 Eur. Azië H. MiJ_ 90* 90% Hagemeljer.—1021/4 H. GuntzeL.115 Houth. W. Pont™ 113%* 114 In terne tin143%* 143% Lindeteves139% 141* Mol. Hand. Venn.. 62% 62% Nwe Afrik. B Ven 154 1 Twent. OventeëT" 139^ 1393% Z.-Afr. Handelh168 Alg. Expl. MJJ112 H3t Gem. Eigendom... 146* 146 Kon. Keuen Leid Woisp.— DnP- OU Ltd 205 205' Mid Cont. Petr™ 135t 134% Rich. OIL Philips dollar 3% 99% 29% Stokvis 3% 101 UnUever 49._ 3% 100% 100% CockerUl 4100% 100% NB 4% 106% Comp WL '38 4 98f DeU Spoor '37 3% 85% N.-L Spoor'37 3% 48r, LtJm Delft CvA149% 149% SheU Union.— 1 Ned. Kaiser Fr_ Ned My Havenw.. 81% 82%t Ned Scneepsb157% 157% Noord Vezel Dew.. 72% 73% HolL Stznb Mq... 112%*113% 148%* 150* Oostzee Rouppe v a V97 ■*--J nrubb™164* 166* - 726t 125f De Scneide (NB)_ 104% Schokbetoiu. 48A Ruttene Bier.- 95% AANDELEN Banken Amat Bank162 162% Amst Goed. Bk— 124% 123% Bank Onr. Z231 23' Escomptobank— 71 71* HoU Bank U C™ 189% 189 Nat. Herstel— 84% 84% Ned Bk Z-Afr.... 171% 171* Ned Cr Bank.101 100% Rott Bank160% 160% Slavenburgs Bk... 119* 119* Twentsche Bk C. 158V»* I58f AK Unltaa—.373x 373 Interunie182 182 N. Am-Ned Hbk.. 103%* 103% NW Pacific Hbk.. 151% Tlelem en Droe™. 57 llbblnk en Co—08% 67% UnUever 7% Cp... 152% 153254- Unuever 6% CP™ 132 133 UnUever 4* CP™ 98%t 99 UtermohJen...™... 152 151 Bilk144% 146* 175% SedepCult. Ml].™ 621 Preanger Reg< Albert Heyn A™™ 1 Rijt. MtJ Ad er. Touwfabr. A 120% 121 Vllsslngen Katoer }39% 139% Werkspoor128%t 129t Wits textleL™— I19* Peruv. CCvP™ Sears Roebuck C.. 58% 57% T Wllaon en Co.™. 10A 10/, Zwanenb. Organ. 153 153% Woolworth<7% 47% An. Can Cy ÜA... 35% 35% Am Car Found38% 39% Am Enxa374k 36^.' Amer Radiator. 15A Illinois... Am Smelt C.— 36% 36% N.Y. Centx,1 Steel F33% 33% Pennsylv. C bTopekaC— 93% AnacondeC.— 37H 37% South Pac™. Bethl Steel C— 52%* 52% Union Pac—106% 107% nCo1041 1041 Chrysler.77% T7% C - - -- ACTIEVE AANDELEN (laatste tape) Banken V.K Cult Ind. Bank.... 541 53% Net Handelsbenk 112% 112t KPetr. onder A™ 311 309% N.Hand.My CvA.. 157',I58t Moeara Emm....™493 M Enlm 1 wbw668 Industrie M Enlm 4 wbw— 3636 2630 Java Kon.Ned.St. NB— 124%t 124% Kon. PaketvaarL 120%| 120* Kon. Rott. Lloyd™ 13If 130% Ned. SctL Ome™™ 129 eels Patent.101 Robber Amst. Rubber™™ 90%* 90% Bandar Rubber..™ 91 90 Dell-Bat Rubber.. 98 98 Kendeng N-I Suiker Urne.. 80% 804* Ver. Vorst CuR... 18%t fibak Dell-Batavla122 120% 53% 53 Senembah M Ned Ford—202 203 Ned Kabelfabr....208* 209%* PhlUps Gem Bez. 159% 159% Ptulips Gem. BP.. 138 133* UnUever CvA188% 190%t WUton Feyen...... 172 173 SerbadJL43% 441 Scheepvaart Holl.-Amer. LtJn™ 144% 145 ta-ChlnPCvA... 116% 115% Kon OU# Muller eo Co176% 176% Stock dl vtdenden HoU. Am. LtJn.™ 2820 NAGEKOMEN NOTERINGEN OBLIGATIES Mass f TT VLKKLAKlfSÜliW; t üieUcii, uien. god. uien, ke*-dlv DUÏVENDRECHT 7 v Hl ERINNA 6 Massawa n R' STERDAM 6 te Batonrouge te Londen ESSO AM- ESSO DEN HAAG 6 op 800 m ZW Landsend 9 H v Hol land verw GADILA 7 te B Papan LUCITA fHMMriüjfiririH rde Pladjoe MA- 5 op 650 m NNW haven te Isle of Grain OMALA 6 v Bel- routh-Spezzla ROTULA 6 op 590 m NO t O Kp Race SCHERPENDRECHT 8 v Paranagua te Curacao verw STANVAC DJIRAK T te Soerabaja STANVAC PENDOPO 6 eil Lkiga STANVAC TALAXG AKAR 7 te Ha'.phorg SUNETTA p 7 Gibraltar TANKHAVEN III 6 op 150 m N t W Str Singapore TARIA 8 v Siogaporre-Mirl TIBIA p 6 Zukloostn. Australië a Melbourne

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 11