Jliett tw gtUtétfjt GTirorotit Steunt het Nationale Rampenfonds Ons lage land ligt weerloos voor onze erfvijand Wij zijn uitermate kwetsbaar en dienen uitgebreide maatregelen te treffen open Gij zijt geen bewoners van vergeten bolwerk Positie Belgisch kabinet er door verzwakt Aan alle Elzassers wordt thans amnestie verleend Het is niet aangenaam om nu Rosenberg te heten Wist IJ iiS II i"*s SL .953 DONDERDAG 19 FEBRUARI 1953 BUREAUX: Steenstraat 37. Directie. Redactie Abonnementen- e ABONNEMENTEN: 6.per kwartaal; f 2— per maand; 0.47 per week ADVERTENTIËN: 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) Dria «n dartigsta jaargang No 9S6S Directie: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMEI Chef-Red.: H. W. J. ENSERINK CHRISTEL1JK-NATIONAAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken .9 t«nt vastleg fi gheftlf oeo wyn bert ia teyijeaspotf GIRO 9575 Ir Maris constateert (Van een onzer verslaggevers) Ir A. G. MARIS, DIRECTEUR-GENERAAL van de Rijkswaterstaat is Zon dag j.l. tijdëns een nieuwe vlieg-inspectietocht geschrokken van de »r-> Het eiland ligt diep en er zijn enorme bressen in de dijken geslagen, zoals bij Schelphoek Bovendien zijn er geen tussenkeringen. Men is thans voornemens tussen Zie- rikzee en Brouwershaven een afsluitdijk te maken Men deelt het eiland dan in twee stukken, die men afzonderlijk gaat behandelen. Eerst moet de haven van Zierikzee zandvrij gemaakt worden. Men heeft werkelijke omvang, die de stormramp aan onze waterkeringen heeft aangericht. „De schade is veel erger» dan bij eerste aanblik te berekenen viel", zo zei hij gistermiddag op een persconferentie. „De eerste berichten spraken over „grote gaten in de dijken". Daar naast zijn echter kilometers dijk zwaar beschadigd. Er zijn dijkgedeelten, waarvan nog maar een derde van het profiel aanwezig is. Er is in de getroffen gebieden 1100 km aan dijk. Daarvan is nog maar de helft gaaf... ra Het gevolg daarvan is, dat wij bijzonder kwetsbaar zijn", aldus de heer Maris. Met klein werk is men bezig de schade te beperken. Er worden n kaden versterkt, die nu het water keren. Bij gunstig weer zal het onder- y| gelopen land droog vallen. Het herstel van de grote schade kan dan beginnen. Maar bij voorkomende stormen moet men rekening houden met nieuwe teleurstellingen. Deze sombere klanken gingen vooraf an de mededeling van het krijgsplan 'oor de strijd tegen het binnengedrongen ze\ De heer Maris begon zijn uiteenzettin- gen met St. Philipsland. I De stroomgaten (waardoor eb en vloed binnenkomen), die zich daar bevinden, hebben een diepte van twee meter be neden N.A.P. Er zit een kleilaag onder, die het uitschurcn voorkomt. Enige gaten zijn met kistdammen dicht gemaakt. „Wij hopen ze te kunnen dich ten bij het komende doodtij, zonder dat we gebruik behoeven te maken van zink stukken". aldus de heer Maris. Zijn de kistdammen klaar, dan komt een perszuiger er de zanddam achter spuiten. Men begint aan de Westzijde. Daarna komt de Zuidzijde van de dam aan dé beurt. Op Tholen biedt de situatie thans geen grote problemen meer. In de Noordwest- I hoek zijn de gaten gesloten Hulpgemalen zullen het eiland nu droogmaken. Ernstige toestand bij Bath Ernstiger is de toestand op Zuid-Beve land. Bij Bath bevindt zich een groot stroomgat in de dijk. Het verschil tussen eb en vloed bedraagt er vijf meter. Er zijn drie kleinere gaten en één groot. Het is thans de bedoeling om bij het komende doodtij over hooggelegen land een kade van twee meter hoogte te leg- gen met hulp van militairen. De kade komt tussen de binnenkering en de zee- 1 dijk en zal 1800 meter lang worden j Het gevolg ervan zal zijn, dat het vloedgat ongeveer 500 ha kleiner wordt. I Er staat thans een stroom van vijf meter per seconde. Die wordt dan ingeperkt en men hoopt daarna in staat te zijn, het gat in de zeedijk dicht te maken, t Op Noord-Beveland zijn de Zuidelijke dijken zeer ernstig beschadigd. Ten Oos- ft» ten van Kortgene wordt een nieuwe dijk gemaakt. r' Walcheren is helemaal dicht. De Sloe- dam is onbeschadigd en herstel van het I spoorwegverkeer tussen Goes en Middel- m j burg is binnenkort te verwachten. 'It In Zeeuwsch-Vlaanderen is de ringdijk j om de Nieuw Neuzenpolder hersteld. Het zorgenkind Schouwen noemde ir Maris het zorgen- maken. Wanneer dat het geval zijn staat nog niet vast. De heer Maris verwachtte, dat de weg Rotterdam-Gorkum eind Maart weer be rijdbaar zal zijn. Hij kondigde nog aan, dat Schieland's Hoge Zeedijk in een vergevorderd sta-1 dium van herstel verkeert. Goeree-Overllakkee De gaten voor Ouddorp zijn gedicht tot boven hoog waterpeil. Kleinere gaten worden gedicht. Bijzonder tevreden was de heer Maris over het werk, dat de mi litairen hier verzet hebben. Enkele polders vallen binnenkort droog. Het is een geluk, dat het eiland door binnendijken verdeeld w.ordt. Dat vergemakkelijkt het sluiten van de stroomgaten. Het grote gat onder Herkingen is tot de helft beperkt. Men hoopt het bij dood tij te kunnen dicht maken. Bij Den Bommel is men eveneens be gonnen te dichten. In Zuid-Holland zijn alle dijken door de Provinciale Waterstaat dicht gemaakt, behalve die bij Ouddorp. Hellevoetsluis en de dijken langs het Voornse Kanaal. De toestand in Brabant In Noord-Brabant Is het land van Heusden en Altena dichtgemaakt en drooggemalen. De gaten ter weerszijden van de Moer- die nodig, om de aanval op het water tel dijkbrug zijn alle gedicht tot boven hoog- kunnen inzetten waterpeil. Bij Schelphoek wordt eveneens een De kaden worden verstevigd en men werkhaven gemaakt. Verschillende klei-1 begint er te malen, nere gaten worden provisorisch gesloten.) Tot bij Willemstad is een reeks gaten Dat laatste geschiedt o.m. bij Brou- voorlopig dicht gerrtaakt. Ten Oosten van wershaven. Willemstad bevindt zich een groot gat. Zuid HoJJandi cn is er bezlg niet bet aanbren&en In Zuid-Holland zijn alle dijken geslo ten voor Rozenburg, de Krimpenerwaard, Schieland en Delfland Het land is er droog en aan het herstel wordt gewerkt. De dijken om de Alblasserwaard zijn gesloten Men venvacht, dat het inunda tiewater in April weggemalen zal zijn. Bij IJsselmonde zijn alle dijkgaten ge dicht behalve dat bij Rhoon. De Ooste lijke polders zijn droog, de Westelijke volgen in Maart. Het meest Oostelijke deel van Putten is eveneens drooggemaakt. Zuid-Oost- Voorne zal in Maart droog zijn. De toestand in het midden van het eiland wordt beheerst door een groot gat bij Hellevoetsluis. Bij dood tij zal zinkstukken. Bij de Sabina Henrica pol der ten Westen van Willemstad laat men ook zinkstukken zakken in een diep gat. Verder Westwaarts dichtte het Ame rikaanse leger een aantal gaten. Nederlandse genié zet dat werk voort. Op verkleinde schaal heeft men in het Waterloopkundig Laboratorium te Delft een nabootsing gemaakt van het stroomgebied ten Oosten van Hellevoetsluis (op Voorne en Putten), waar het water door het 65 meter lange en vijf meter diepe gat schuurt. De opzichter D. Gersie laat twee modellen van betonnen pontons zakken om de krachten te bepalen die zullen werken op de schepen welke tot zinken worden gebracht. Levenslang voor moord op oude tuinder Grijsaard in Naarden werd met mes neergestoken De rechtbank te Amsterdam heeft van morgen overeenkomstig de eis de 39- jarig loswerkman G. L. uit Laren en de 27-jarige grondwerker T. J. W. V. uit Hilversum wegens de moord op de 72- jarige tuinder M. Verheul uit Naarden elk veroordeeld tot levenslange gevan genisstraf. Op 30 Augustus jl. hebben de mannen de tuinder met een hamer en een brood 's morgens bij het krieken van de f dag in zijn tuin van het leven beroofd. Twee dagen tevoren hadden zij dit plan reeds willen uitvoeren, doch toen ver- the scheen de tuinder door een toeval te 1 laat. De mannen beroofden de tuinder van zijn portefeuille waarin zich ƒ700 bevond. Het slachtoffer, dat nog enkele •uren heeft geleefd, vertelde aan zijn J buurman, die hem vond, wie de daders j De los-werkman, die vroeger voor de o. I tuinder had gewerkt, meende te weten, ij dat deze 's morgens vaak met vrij veel geld op zak terugkeerde van de veiling, Met zijn jongere maat besprak hij het plan, de tuinder diens portefeuille te dJ ontroven. De jongste der daders, die nd2 verminderd toerekenbaar wordt geacht, was al eens ter beschikking van de re- Bewesten Voorna is, over een lengte in 8 km. op ae westelijke dijk een kist dam gemaakt. Op de oostelijke dijk ?n wal van zandzakken gelegd. In de Hoeksche Waard zijn de gaten tot boven hoog water gedicht. De Zuid Oostzijde komen droog. Aan de Noordzijde bevinden zich nog inundaties, waarin helaas de rijksweg ar de brug bij Barendrecht ligt. De weg over de Moerdijkbrug De rijksweg van Dordt naar de Moerdijk is weer droog, aldus ir. Maris. De oude rijbaan is niet be schadigd, maar de nieuwe, in aanleg zijnde wel. Binnen een week wachtte hij, dat deze weg weer in gebruik zou zijn. Op de Brabantse oever komt de rijksweg naar de Moerdijkbrug droog. De rijbanen zijn vrij belang rijk beschadigd. Er worden provisorische maat regelen getroffen om deze weg voor het doorgaand verkeer geschikt gering gesteld, toen hij had deelgenomen aan "een roofoverval op een taxichauffeur te Alkmaar. Amerika tot de Berlijners Russen zi.jn gewaarschuwd, dat de Geallieerden niet met zich laten sollen De nieuwe Amerikaanse regering van Eisenhower zal Berlijn niet in de steek laten. Amerika zal er voor zorgen, dat deze stad een ongeschokte voorpost van de Westerse wereld blijft. Een vrij ver keer in de gehele stad blijft cén onzer voornaamste doelstellingen. Plichten zul len worden vervuld en rechten gehand haafd. Amerika verzekert U. Berlijners. dat gij in geen enkel opzicht bewoners zijt van een vergeten stad. Aldus het moedgevende geluid van de nieuwe Hoge Commissaris der Ver Staten, prof. James Conant, die zich via de radio tot de Duit sers in de Oostelijke zone richtte. Tege lijkertijd waarschuwde hij de Russen, dat de Amerikanen met hun partners niet langer laten sollen met de rechten in Berlijn. V/at James Conant zeide, is inte ressant genoeg. Een marionettenregering, gesteund door de Russische wapens, kan professoren onderdrukken, studenten dwingen een nieuwe en buitenlandse wijsbegeerte te bestuderen, reizigers aan de grenzen tegenhouden, boeken ver nietigen en brieven censureren, maar het verzet daartegen kan zij niet voorkomen. Op de een of andere dag zal Oost- met West-Duitsland weer verenigd zijn, n dan onder een democratische vrije gering. Amerika, aldus de Hoge Commissaris. I _al alle medewerking verlenen om het vluchtelingenvraagstuk te verlichten en wordt gewerkt aan het economisch herstel van Wcst-Berlijn. De tijd breekt dat Berlijn niet langer een geïso leerd bolwerk zal zijn. Conant heeft een bezoek gebracht aan e Russische legergeneraal Wassily Tsjoeikof. de chef van de Russische con trolecommissie Generaal Tsjoeikof had nem verzocht een tegenbezoek te bren- wanneer hij (Conant) weer naar Berlijn komt. De geruchten rond koning Boudewijn Behalve de prinses van Réthy ook huwelijk van prinses Josephine in het geding DE VERPOLITIEKTE berichten inzake de gezondheidstoestand vai koning Boudewijn werken niet versterkend op de positie van het Bel gische kabinet. Daarbij komt, dat er grote onenigheid heerst over het wets ontwerp, waarin nieuwe belastingen worden voorgesteld voor herstel van de schade, veroorzaakt door de jongste overstromingen. Zelfs wordt be weerd, dat de Belgische regering daarbij in gevaar komt te verkeren, aldus de onthulling van een R.K. afgevaardigde. Vele leden van de kleine R-K. meerderheid zullen tegen het ontwerp stemmen, aangezien zij van mening zijn, dat de betrokken gelden kunnen worden verkregen uit leningen. burg het hoofd over te breken, hoe de protocolaire volgorde moet zijn als de prinses van Réthy aan de zijde Zo spuit de Ahoy' dag in dag uit water uit de Hoekse Waard in het Lorregat bij Puttershoek. Wetsontwerp nu ingediend Voor werkgelegenheid nog 50 millioen Minister Van de Kieft heeft nu. zoals reeds was aangekondigd, bij de Tweede Kamer f 50 millioen aangevraagd voor de uitvoering van openbare werken. Dit is nodig in verband met de werkge- legcnhcidspolitiek. waarvoor reeds eer der f 40 millioen was uitgetrokken. De bewindsman kan nog niet overzien, welke invloed de watersnood op dit alles zal hebben- Oostenrijk gaat Zondag ter stembus Meer dan vier millioen stemgerechtig de Oostenrijkers zullen Zondag a.s. naar de stembus trekken voor de verkiezing van een nieuwe, uit 165 leden bestaande „Nationalrat". De gruwelen te Oradour In de Nat. Vergadering werd zonder terug houding geweend De Franse Nationale Vergadering heeft vanmorgen, even na middernacht, met 344 tegen 206 stemmen besloten, amnestie te verlenen aan de Elzassers die in het proces te Bordeaux waren veroordeeld. Deze amnestie betreft twaalf Elzassers die tijdens de oorlog tot dienstneming in het Duitse leger waren gedwongen. Zij waren beschuldigd van deelneming aan gruwelen te Oradour in 1944, waarbij 642 Fransen werden vermoord. De twaalf El zassers waren tot dwangarbeid veroor deeld. De communisten cn de meeste socialis ten stemden tegen de amnestie, terwijl verschillende afgevaardigden zonder terughouding weenden- Alvorens de nestie goed te keuren nam men al het geweten te ontlasten een minuut i stilte in acht ter nagedachtenis van de dode burgers van Oradour. Tevens besloot de Nationale Vergadering, aan alle slacht offers van Oradour postiiuum de Orde van de Natie toe te kennen Volgens het neutrale blad L e S o i r is len in parlementaire kringen van oor deel. dat de regering thans zo spoedig mogelijk contact dient op te nemen met de vertegenwoordigers der drie partijen, teneinde bij de Kamers een wetsontwerp dienen ter regeling van de status de prinses van Réthy en de kinde die uit haar huwelijk met koning Leopold zijn voortgekomen. Het blad herinnert er aan. dat verscheidene op eenvolgende regeringen zich reeds met deze delicate aangelegenheid hebben beziggehouden, doch dat geen enkele een duidelijk standpunt heeft ingenomen. Naar sommige kranten berichten, zou ook het bliksembezoek, dat eerste minis ter Jan van Houtte Zondag j.l. aan koning Boudewijn te Nice bracht, even eens in verband moeten worden gebracht met deze kwestie. Deze aangelegenheid, zo merken deze bladen op. is namelijk bijzonder actueel geworden, niet slechts met betrekking tot dc beschuldigingen, die van linkse zijde zijn geuit, als zou de prinses van Réthy koning Boudewijn hebben bewogen naar Nice te gaan, doch ook in verband met het huwelijk van prinses Josephine-Charlotte en prins Jan an Luxemburg in April a.s. Men blijkt er zich namelijk in Luxem- koning Leopold op de huwelijksplechtig heid verschijnt en of zij voorrang moet hebben boven prinses Ingeborg, de groot moeder van moedreszijde van Josephine- Charlotte en boven koningin Elisabeth, de grootmoeder van vaders zijde van de bruid. Een cn ander ontlenen wy aan Verschillende buitenlandse of ficieren, die de leiding hebben gehad bij de hulpverlening in de rampgebieden, hebben een afscheidsbezoek gebracht aan de Koningin en de Prins. Op de voorste rij v.l.n.r.: brigade-ge neraal R. R. Hendrix (V.S.), Koningin Juliana, kol. Ch. L. L. Robert (Fr.), Prins Bernhard. luit.-kol. P. E. Wood (Enge land), luit.-kol. P. L. Baetsle (België) en luit.-gen. D. C. Buurman van Vreeden (Ned.). Vandaag zou het amnestie-ontwerp door de Raad van de Republiek worden behandeld De Nationale Vergadering het dan nog in tweede lezing goed keuren Is dat gebeurd, dan zullen de twaalf Elzassers naar huis kunnen terug keren Acht militairen bij hulp ramp omgekomen De Legervoorlichtingsdienst deelt ons mee. dat Sn het rampgebied de navolgende militairen zijn om gekomen of worden vermist- Kapt. H. W. Borst. reg. Limburg se jagers, uit Venlo. Omgekomen bij eén auto-ongeluk bij Roosendaal. Dpi. kornet J. v. d. Schaik van het reg. Veldartillerie Prins Frede- rik, uit Rotterdam. Omgekomen bij een auto-ongeluk te Arnemulden. Dpi. soldaat E. Kazan van het reg. zware luchtdoelartillerie Waal haven. uit Amsterdam. Verdronken bij Noordschans. Dpi. korporaal L. X. van Pola- nen van het eerste reg. genie troepen. uit Leiden. Verdronken bij Oude Tonge. Dpi. soldaat J. E. Willemsen van het korps commandotroepen, uit Didam. Vermist bij Fijnaart. Dpi. soldaat X. F. Berg van het reg. zware luchtdoelartillerle Waal haven uit Den Haag. Sinds 1 Fcbr. vermist bij Xoordschans. Dpi. soldaat A. Zwart van het reg. zware luchtdoelartillerie Waal haven, uit Delft. Verdronken by Klundert. Dpi. soldaat M. Blok van het reg. Veldartillerie Prins Frederik. uit Vierpolder. Verdronken bij Ter- Dr J. v. Baal gouverneur van Nieuw-Guinea ming dr Baal Nieuw Guinea. Dr van Baal is thans voor de AR.-partij lid van de Tweede Kamer. Hij heeft zich in de volksvertegen woordiging reeds doen ken nen als een uit nemend deskun dige in Nieuw- guinese' aange legenheden. Op volger van dr Van Baal op de A R. can- didatenlijs: voor de Tweede Kamer is drs C. P. Hazenboseh Economisch advi seur van het C.N.V. Mr Beyen naar Parijs De Nederlandse minister van Buiten landse Zaken, mr J. W. Beyen. aal mor gen een bespreking hebben met zijn Franse ambtgenoot Bidault te Parijs als voorbespreking voor de conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Kolen- en Staalgemeenschap te Rome. De spoorwegverbinding naar de ge- mentelijké haven- en industrieterreinen bij het Maas-Waalkanaal is te Nijmegen I officieel in gebruik genomen. Actie van psychopathen Dreigement als executie voltrokken wordt De politie heeft meegedeeld, dat zij de huizen (bewaakt van een aantal families, die Rosenberg heten. Deze werden tele fonisch bedreigd met de dood. als de atoomspionnen Julius en Ethel Rosenberg geëxecuteerd worden, aldus A.P. uit To- Gisteravond heeft de politie op som mige huizen in het bijzonder gelet, nadat de bewoners er van telefonische bedrei gingen ontvangen hadden- ..Als de Rosen bergs sterven, zult U er ook aan gaan". De politie verklaarde van mening te zijn. dat alle families met de naam Rosen berg. zoals deze in de telefoongids van Toronto opgenomen zijn. opgebeld wer- Dr Bernhard M. Loomer, deken van de theologische föcultelt van de universiteit van Chicago, heeft bekend gemaakt, dat hij schriftelijk uit naam van 2300 geeste lijken de president verzocht heeft, de Rosenbergs gratie te verlenen. Loomer DAT het Bouwcentrum voortaan elke Vrijdagmiddag aan gemeentebesturen, aannemers enz gratis voorlichting geeft over het herstel in de getroffen gebieden. DAT de Ned. kolenproductie in Januari 1.100.500 ton bedroeg, tegen 984.600 ton in December (dagproductie resp. 42.300 en 41.000 ton). DAT het geval van nekkramp in de kazerne te Ermelo niet ernstig is en de militairen niet in de kazerne behoeven te blijven. DAT de oudste inwoner van Leeuwar den, P. Kobus, op 100-jarige leeftijd is overleden. DAT voor de tentoonstelling Lastu, die van 10 tot 17 October in Utrecht door de Ned Ver. voor Lastechniek wordt ge houden, reeds 57 deelnemers voorlopig zijn ingeschreven. 5 benoemd J R. Verwers te Win DAT de A'damse gemeenteraad f8500 beschikbaar heeft gesteld voor een on derzoek door de gem universiteit naar het ontstaan van rheuma DAT het Ned kustvaartuig Sporota de haven van V.issingen is binnengesleept wegens machineschade DAT minister Staf thans ook zyn dank betuigd heeft aan zyn collega's in de lan den die militaire hulp hebbeD verleend in de rampgebieden. DAT de contractteelt van tuin- en land- bouwzaden uit bet rampgebied tijdelijk wordt verplaatst naar andere streken van ons land. DAT het Ned motorschip Hinde (224 ton) in de Oost-Ierse haven Drogheda aan de grond is gelopen waarbij de schroef werd beschadigd, en het schip later ïsl vlotgesleept. DAT de veerdienst Enkhuizen—Stavo ren. die Maandag wegens de Ijsgang werd ges;aakt, morgen wordt hervat. DAT de Johar. van Oldenbarnevelt. die op 24 Februari in Djakarta werd ver wacht. eer, dag later zaï aankomen, door dat het sohip Colombo za, aandoen een der opvarender een spoedoperatie moet ondergaan DAT dr H d G Breijer, hoofd genees kundige dienst van de Kon Rotterdam- sche Lloyd t.g.v zijn 25-jarig jubileum is gehuldigd, waarbij o.a. staatssecretaris Muntendam aanwezig was DAT dr Christine Bader te Arnhem, die een 'halve eeuw pionierswerk heeft verricht voor de zuigelingenzorg en kin- derhygiëne, gisteren 75 jaar is geworden. DAT afgekookte soepbeenderen en aardappelschiller volgens het ministerie van Landbouw niet in de vuilnisbak moeten wordet reworper. maar aan de schillenophalei dieuen te worden ge geven. HET WEER IN EUROPA E S g e f 2 3 Helsinki Usio Kopenn Londen onbew. geh bew ZZO 6 NW 8 W 10 W 10 -1 3 1 0 1 0 A 0.1 7 0 geh bew. geh bew WZW A windstil WZW 5 6 1 6 1 5 0 Berlijn Frankfort Münohen geh^bew" geh bew geh.bew WNW 8 WZW 6 Z A WZW 1 2 0.1 5 OS 2 0 2 4 Wenen VrUdag: Zon 7 46 W 12 norgen J u ot 18 03 u S 0 (K N M 1 deelde mede. dat in December van het vorige jaar. deze geestelijken reeds een petitie hebben aangeboden aan president Truman. De theoloog verklaarde voorts, dat hij in zijn brief Eisenhower om een onder houd had verzocht, opdat een delegatie van de geestelijken hun mening uileen zou kunnen zetten Loomer wenste niet te discussiëren over de juistheid van het vonnis, maar meenden dat de doodstraf op zichzelf in feite een aanval is op de vrijheid van denken en handelen. Nederlands voorstel zeilende Uncle Sam „welwillend" tegenover tolunie Nede tellen 8.Ó3 tot 2.11 uur Op 20 Februari E.K.. tussen Frankrijk, West-Duitsland, Italii, België en Nederland en Luxemburg, aldus Foster Dulles, dc Amerik. min. van Buitenl. Zaken. Het persbureau D.P.A. meld iomiddeb uit Bonn. dat het voorstel van de Neder landse regering inzake een tolunlc voor dc landen van het plan-Schuman dooi de Westdultse regering is ontvanger). Het standpunt van Bonn tegenover het Nederlandse voorstel is echter nog nieï bekend. Wat Italië betreft, premier D» Gasperi hoopt het te Rome met de Ne derlandse minister va Buit Zaken mr J. W. Beyen te bespreken, vóórdat de conferentie der zes ministers te Rome gehouden wordt. Italië acht het voorstel „belangwekkend". Voegen wy aan deze eerste reacties nog toe, dat het Neder landse plan wil, dat de Instelling van een gemeenschappelijke markt ln het statuut der K.S.G. i kolen- en staal gemeenschap) wordt opgenomen. Jhr Van Karnebeek wordt Ned. gezant in Oslo Binnenkort is de benoeming te ver wachten van jhr mr M P M. van Karne beek. thans Nederlands gezant to Jeru salem, tot gezant te Noorwegen met standplaats Oslo. Zwaar bewolkt Tut morgenavond verwacht De Bilt; Zwakke tot matige wind. hoofdzakelijk tuisen West en Zuid Overwegend zwaar bewolkt met HJdelyk enige regen of motregen en nevel of mist Weinig ver- temperatuur. (Opgemaakt om plaatselijk anderir.g n j hen uur).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 1