Cadavers van verdronken vee worden verwerkt tot meel en vet „Kikvorsmannen" halen dieren onder water uit de stallen Koningin met helicoptère in St Annaland Het plan-Schumanf van een idee tot een staalharde realiteit Monnet: thans moet gemeenschappelijk belang voor kolen en staal prevaleren Vlootblokkade of boycot van Rood-China „Tweede spingvloed", zegt men op Schiphol Wist U 5 DONDERDAG 12 FEBRUARI 1953 Greko behandelt 400 stuks per dag (Van een onzer verslaggevers) "C^R HANGT EEN WEEË LUCHT. Bijlslagen weerklinken en dan vallen zware stukken van opgetakelde koeien, paarden en varkens. Vortrucks rijden binnen en deponeren een nieuw cadaver waar de slachter het wil hebben. Dan rijdt de truck door, schept brokstukken van cadavers op en werpt ze in een vrachtauto met open laadbak. Terwijl deze wegdavert, meren nieuwe schepen in één van de insteekhavens van de Spaanse Polder te Rotterdam. Hier, in een gloednieuwe fabriekshal, begint de vernietiging van duizenden verdronken dieren. In het destructie bedrijf Gekro te Overschie wordt het voortgezet. Dag en nacht, in een fors tempo. „We hebben het in de hand", zegt directeur M. de Kroes en dit be tekent, dat er dagelijks 125 ton of 400 stuks grootvee worden verwerkt tot zakken diermeel en vet. Waardevolle producten, waarvan de opbrengst mét die van de huiden echter nauwelijks voldoende zijn om dé enorme extra-kosten te dekken. Ruim 3700 cadavers van verdronken grootvee zyn nu reeds aangevoerd en verwerkt. Ongeveer eenzelfde aantal moet hier nog komen. Zo spoedig mogelijk. Veel hangt in dit opzicht af van het organisa tietalent van de burgemeesters in de getroffen gemeenten. De Gekro is een van de grote destruc- ten, of liever gezegd: het onthuiden t lebedry ven in ons land waar de verwer- en jn stukken hakken. De huiden king van het voor consumptie ongeschikt vee evenals in Denemarken voortreffelyk hrengen nu nog ongeveer f25 per is georganiseerd Hoewel de Gekro be- stuk op. Van later gevonden veê zal halve de verwerking van een veertig ca-de huid vrywel of 8eheel waardeloos davers per dag ook in normale omstan- digheden r.og veel meer aan kan denk zlJn- foy'voorbeeld aan de productie van vis- Door de byzondere gunstige meel was dit bedrijf natuurüjk niet in-standigheden zullen noodmaatregelen, zo- gesteld op de geweldige aanvoer die het als het ter plaatse in massagraven oprui- gevolg is van de watersnood. I men van dieren of het verbranden met de Direct werd alles in gereedheid ge-j hulp van Amerikaanse vlammenwerpers bracht voor vergroting van de productie. niet nodig zü>n Wat dit laatste betreft, De gemeente stelde een nieuwe industrie- zy trouwens opgemerkt, dat voor iedere hal in de Spaanse Polder beschikbaar als koe, die verbrand moet worden, een vat noodslachtplaats, waar 100 slachters, van benzine nodig is. „Als we daar een vat elders aangetrokken, in dag- en nacht- heen kunnen krijgen, is het ook mogelijk, ploegen aan het werk togen. Ook op de, de koe hierheen te halen", merkt de heer De Kroes laconiek op. Diermeel en vet Als we het uitgestrekte bedrijf van de Gekro bezichtigen, zien we hoe de in acht of tien stukken gehakte koeien en paar- grote stoomketels onder druk drogen gaat Gekro-fabriek zelf, aan de Bovendyk te Overschie. wert er wordt geslacht, de capaciteit is daar te gering, hoewel het optakelen en villen veel vlotter gaat. Kikvorsmannen Van de Greko varen iedere dag sche-jjen pen naar de noodgebieden: de Krimpener-verhit worderu Na waard is nu leeg, de Ablasserwaard biina. In de Hoeksche Waard vordert men al i aardig en op Voorne en Putten is het op ruimen pas goed begonnen. Ongeveer 25 kikvorsmannen van de Kon. Marine helpen mee om de verdron-' ken dieren in de stallen los te snyden. Met hun rubberpakken kunnen deze man nen onder water hun werk doen. Met motorvletten worden de cadavers dan naar de verzamelpunten gebracht. „Om infectiezieken te voorkomen is het verzamelen van de cadavers van het aller grootste belang" zegt de heer De Kroes. Nu weet hü nog wel waarheen hij zijn boten moet sturen, maar hu vraagt zich af. waar het straks heen moet, als het water gaat zakkèn. Dan wordt het varen j en in Giessendam trok men al weer over weilanden onmogelijk een bruine substantie, die wat op turf molm gelukt, naar een andere afdeling, waar men door middel van benzine extractie het diermeel van het vet scheidt. Uit 100 kg cadavers haalt men op deze wijze 24 kg diermeel en 8 kg vet. Het diermeel wordt gebruikt als kippen- en varkensvoer, aangemengd met andere voe dingsstoffen. Het vet wordt in de kaar sen- en zeepindustrie verwerkt. De productie van diermeel bü de Gekro, de Thermo-chemische fabriek te Bergum en het bedryf van de R.K. Boeren bond te Son (NBr.), alsmede die van de negen kleinere bedrüven elders in het land, dekt ongeveer een derde van de totale behoefte aan diermeel. De drie grote bedrijven nemen hiervan 80 pet voor hun rekening De Gekro ver keert in de gunstige omstandigheid, dat een productiecapaciteit van 20 millioen kg vis thans dienstbaar kan gemaakt wor den aan de noodtoestand. Wij vernamen nog. dat de Belgische bedrijven op het ogenblik in Zeeuwsch-Vlaanderen ei Walcheren meehelpen. Schetstekening Speciaal toordt gelet op de registratie van de aangevoerde cadavers. Al voldoet men niet aan de onder deze omstandig heden nogal vreemde opdracht van ministerie van Landbouw, dat van cadaver een schetstekening moet worden gemaakt, toch wordt terdege gelet op de afkomst van het vee. De oormerken en andere tekenen zijn hierbü een waarde vol hulpmiddel. Als wü de slachthal in de Spaanse Pol der nog eens overzien, treft ons het tempo, waarin het werk wordt verricht. Normaal werken bij de Gekro 250 man en thans zyn in de Spaanse Polder 1Ó0 man extra ingeschakeld. Bekwame loonslachters uit Rotterdam, Dordrecht, Leiden en Den Haag. maar ook een ploeg van eer kende vleeswarenfabriek uit Oss, slagen er in een ongelofeiyk korte ty"d in. een cadaver „klein" te krijgen. Van hen wordt het uiterste gevergd, maar wü horen, dat hun loon onder deze omstandigheden tot f 1000 per maand kan oplopen. Het werk is, zolang het vlees niet tot ontbinding is overgegaan, voor deze geharde mannen uit te houden. Buitenstaanders draaien zich vol walging en deernis om, als een nog ongeboren kalfje uit het gezwollen lijf van zün verdronken moeder wordt gesneden. Weerzien na drie jaar EEN DAG LANG KRIS KRAS OP REIS DOOR DE GETEISTERDE GEBIEDEN HET WAS op 18 Augustus 1950, dat H.M. de Koningin een bezoek aan de gemeente Sint Annaland op Tholen bracht. Uit alle huizen wapperden toen de vlaggen. Honderden mensen juichten en zwaaiden en iedereen was dolgelukkig de landsvrouwe op Sint Annaland te zien. Na bijna drie jaar werd het gisteren opnieuw een onvergetelijke dag voor deze gemeente. Maar onder wel heel andere omstandigheden. Om 12 uur zou Koningin Juliana zich van de toestand in Sint Annaland op de hoogte komen stellen. Het werd echter kwart voor drie, eer een helicoptère met de hoge gasten aan boord op het schoolplein landde. Nu wapperden er geen honderden vlaggen uit de huizen. Slechts één, die nog juist voor de aankomst van Hare Majesteit uit de toren kon worden gestoken, moest hetzelfde ver tolken als de honderden dundoeken op 18 Augustus 1950. byzonder de waterbouwkundig ambte de heer Jagt en diens medewerkers. Staande in het water sprak de Koningin met de burgemeester van St Philipsland, waar ook zo ontzettend werd geleden onder de watersnood. H.M. had rubberlaarzen aangetrokken en liet zich uitvoerig op de hoogte stellen van wat er allemaal in dit plaatsje is gebeurd in de ramp zalige stormnacht. Hare Majesteit droeg een bruine bont mantel met hoofddoek en tekenend voor de toestand ter plaatse ook wa terlaarzen. De koningin werd begroet door burgemeester F. M. Boogaard, waarna notaris A. J. Bierens. de dyk- graaf, aan haar werd voorgesteld. Op hetzelfde ogenblik vertoefde in deze ge meente de chef van de sociale dienst en de particuliere secretaris van de burge meester van Mantes, een een stadje ten zuiden van Parijs. Ook zü werden aan H.M. de Koningin voorgesteld, evenals de burgemeester van Sint Maartensdyk, de heer D. C. Bouwense. zy arriveerde om één uur onderpbrach^besprak^Haj-e Majesteit hayen v,n Zierüczee „et een rijkspoiitie. die zich zeer verdienstelük hebben ge maakt om te houden wat te houden was. Ook onderhield de Koningin zich nog enige tyd met de Franse afgevaardigden, die door de burgemeester van Mantes naar het getroffen gebied waren gestuurd om de helpende hand te bieden. Daarna vertrok zy met burgemeester Bouwense per auto naar Sint Maartensdyk. Op Schouwen de - haven van Zierikzee met ee- rustig de situatie. Verheug boot Uit Bergen op Zoom. de bevestigine van de bursemees- N, „n he, Hooms.Kltb0. dat tn Sint Annaland seen doden |,iek, ziekenhui!i wa„ de Koningin sprak zun te betreuren. De burgemeester lettel d moeder-overste, begaf alj atch de ontwikkeling van de rampspoedige df het sl,dhai5. nacht uiteen en noemde daarbij in het men koIonel Van Waning. commen- de maritieme strydkrachten op Van Luxemburg begint de victorie Hoe het er thans bij staat Sommige bewoners terug in in het water staande huizen ONDANKS DE NATUURRAMPEN gaat de techniek der werkelijkheid voort. Reeds is het befaamde „plan-Schuman" omgezet in een reali- DE TOESTAND in de overgestroomde gebieden wordt met de dag beter. Verschillende geëvacueerden keerden reeds naar hun gemeente terug de woningen, hoewel deze nog ge- rijden zal I deeltelijk in het water staan. Hierondèr volgen enige bijzonderheden over 'e»esfbSoÏO,Sfeoïg™ si'ddtie iB de noodgebieden. niet kunnen. Met 31 schepen zün nu 2400 cadavers by de Gekro aangevoerd, per autó 1300. Lang niet alles Men durft er echter niet op te rekenen, op deze Wüze meer dan 50 tot 75 pet van het verdronken vee te kunnen bergen. Tot nu toe verkeren de cadavers in vrij goede staat. De heer De Kroes schrijft dit toe aan de omstandigheid, dat de dièrén in het ijskoud water gestorven zjjn en dus snel zijn af ge- Sr«7acué-s'w^»lM"t«uÏÏÏS i hebben hun woning, nat en wel, weer Zuid-Holland betrokken Sommige huizen die al weer bewoond zün, staan nog vóOr de helft Papendrecht. De commissaris van de onder water. Koningin, rnr L. A. Kesper. heeft gister-1 's-Gravendeel. middag Papendrecht bezocht. Naar men klaafgékomen n.„- verwacht zal de gemeente over vüf we-ijjet gemeentehuis is droog en wordt ken geheel droog zyn. schoongemaakt. Volgens verwachting zal Bovenkerk. In deze gémeente staan's-Gravendeel over zes weken weer ge- schatting 60-70 boerderijen onder jheel watervrü zün. De centrale keuken I stonden O teit. Gisteren, aldus verluidt uit Luxemburg, is de gemeenschappelijke markt voor kolen, ijzererts en schroot ingegaan; over twee maanden volgt de gemeenschappelijke markt voor staal. Monnet, de voorzitter van de Hoge Autoriteit der Gemeenschap, heeft te Luxemburg een exposé ge geven omtrent de gemeenschappelijke markt. Voor kolen, ijzererts en schroot komen de douanerechten, uitvoerrechten, contingenten voor in- en uitvoer, de beperkingen op de aflevering van deviezen voor de betreffende aankoop, te vervallen. Aan de zes partners, de regeringen, werd verzocht, de nationale regelingen op te heffen. Instructies hiertoe zijn door de re geringen uitgevaardigd. eerst op 15 Maart. Zulks Uiteraard zit aan heel dit ingewikkel de stelsel heel wat vast. Men kan zeggen, dat met ingang van gisteren een periode voorbereiding is overgegaan tot een uitvoering. Voor de zes part- vater. Toch zal by de bemaling dit dorp iet eerst droogvallen Giessendam. Hoewel de gemeente nog onder water staat, zün reeds verschei- koeld. Dit vergemakkelijkt het slach-1 e Eisenhower voor de keuze Aanhouden van Russische schepen door Amerik. oorlogsbodems zeer „gevaarlijk" PRESIDENT EISENHQWER zal de bondgenoten van Amerika voor de keuze stellen, een vlootblokkade van Rood China af te kondigen of. de leverantie van alle handelswaar aan communistisch China stop te zet ten. Aldus verluidt uit diplomatieke kringen te Washington. Het betreffen de voorstel zal door de Nationale Veiligheidsraad worden besproken. De Ver. Naties hebben reeds in Mei 1951 besloten, aan China geen leveranties van militaire aard meer te doen. De Ver. Staten hebben zich hieraan ge houden, maar andere landen, zoals Engeland onderhouden nog steéds handelsrelaties met communistisch China. vóór- en tegenstanders van een blok kade, heeft ook de Canadese minister Buit. Zaken, Lester Pearson, zich Reuter meldt nog, dat Eisenhowers adviseurs bepaalde stromingen in het Congres, die aansturen op een onmiddel lijke blokkade van communistisch Ohina, pogen te kalmeren. Omar Bradley, voor zitter der Amerik. commissie van staf chefs, zou tegen een marineblokkade zün, omdat daarvoor ihet gevaar van een wereldoorlog naderbij wordt gebracht. Bradley Is wel voorstander van een economische blokkade. Ook Foster Dulles, de minister van Buit. Zaken, wenst geen overülde beslissing. Door een marineblokkade zouden ook Russische schepen worden getroffen, die thans in de havens Dairen en Port Arthur voor conimunistisoh China bestemde goederen lossen. Het aanhouden van Russisohe schepen door Amerikaanse oorlogsbodems zou als een „oorlogsdaad" kunnen wor den uitgelegd. Behalve Engeland heeft ook India grote bezwaren. Aan A.F.P. ontlenen wy nog, dat Chinees-nationalis tische jonken een communistisoh motor vaartuig in de grond hebben geboord en twee andere opgebracht. Het persbureau A.F.P. maakt melding van een „zeeslag voor.de kust communistische vasteland tussen jonken gevoerd", waarbij 100 Chinese communis ten sneuvelden en 47 gevangen genomen. Reuter meldde vanmorgen uit Hongkong, dat het Britse schip Incharran in dc Straat van Formosa door een onbekend schip werd achtervolgd en aangevallen. Tenslotte: de afgetreden generaal Van Fleet is uitgenodigd voor de Amerik. Senaatscommissie voor de strydkrachtan te verschijnen, om zün mening, dat massaal offensief der V.N. op Korea grote (kans van slagen heeft, uiteen te zetten. De V.S. hebben op Korea tot dusverri 192.819 man verloren, dat is 395 man meer dan de opgave van vorige week. Later werd nog gemeld, dat de „Incharran" aan zun achtervolgers wist te ontkomen; het Britse sohip is thans op weg naar Hongkong. In de stryd tussen tegen blokkademaat regelen verklaard; verstandiger lijkt hem nieuwe vredes- pog.ngen tè ondernemen. Koning Boudewijn nog niet hersteld De griep werkt nog na Naar Le Soir bericht, heeft koning BoudewUn zich aan een geneeskundig onderzoek moeten onderwerpen. Daarbü komen vast te staan dat de gezond heidstoestand van de jonge vorst niet bevredigend is en dat hy zich ten zeerste moet ontzien. Het secretariaat van de koning heeft inmiddels bekend gemaakt, dat de ko ning zyn bezoeken aan de door de stromingen getroffen gebieden enkele dagen moet onderbreken. Koning Boude- wün is reeds enige tyd ïydende aan griep. Koning Boudcwyn is vanochtend per vliegtuig naar Zuid-Frankrijk vertrok ken. Volgens een communiqué van hot kabinet des Konings, hebben de artsen de Koning aangeraden naar het Zuiden gaan, daar hü uiterst verzwakt is door de griep, die hij veertien dagen geleden opliep. Daar zijn herstel niet normaal verliep, heeft de Koning een rust va zekere duur in het Zuiden nodig. Twentsche Bank9 (onveranderd) In de eerstvolgende algemene verga dering van aandeelhouders van Twentsche Bank N.V. zal worden gesteld over 1952 een dividend uit te keren van 9 pet, evenals vorig jaar. Vandaag is men hier met de cadavéropruiming.1 p^ase één Nederland is, komt nog heel wat kyken: In een reeks van overgangsmaatregelen en overgangstoe- orden voorzien. De ge- werkt op volle capaciteit, zodat bevoor- meenschappeliike markt voor schroot rading met voedsel uit Dordrecht niet weliswaar gisteren ingegaan, doch de ieer nodig is. i beperkingen aan de grens vervallen Zeeland j Bruinisse. Er is hier een begin gemaakt waterpeil in de Krulslandse polder is met de voorbereidingen tot het dichten zover gezakt, dat op deze polder kan de slaperdyk tussen Bruinisse en worden geloosd De dijk langs de Gly- Oosterland. Zijn de gaten in deze dük mese polder wordt verhoogd en versterkt dicht, dan vallen de 800 ha grote polder om en goede afscheiding te krijgen tus- 1 het dorp Bruinisse droog. sen de overstroomde gebieden van De Schelde en van De Eendracht, hetgeen Nooid-Brabant het bemalingswerk straks ten goede Land van Heusden en Altena: In het.1*0™1' land van Heusden en Altena zijn de dij-1 Willemstad. In deze gemeente, welke ken dicht. Men is gistermiddag nog steeds niet bereikbaar is. worden drie 'biSën^mlïm mil'te de d«k" >chter de Zuidelijke zeedijk droogmaking begonnen. he! Hollandseh Diep hersteld. West-Noord-Brabant. Het voorlopige1 Moerdijk. De verkeersweg Moerdijk- werk aan de dijken is in deze streek na- Zevenbersche Hoek is vrijwel herste d: genoeg voltooid en de honderden studen-i" wordt hard ds spoorweg gewerkt, ten die hier hebben geholpen zyn naar! Nieuw-Vossemeer. Hier zijn nog geen huis gegaan. jdyken gedicht. De gemeente is slechts Blundert en Fijnaart. Deze gemeenten1boot te bereiken. Dezer dagen wordt hebben ongeveer 200.000 zakken zand een l>e2m gemaakt met het dichten van welke in Oudenbosch waren klaarge- de Nieuw-Vossemeersedijk en de Moor- maakt, ontvangen. De ongeveer 250 in- sediik. Nederlandse en Franse militairen woners van Blundert die niet behoefden zullen hulp verlenen. door het water van i het dorp zyn afgesloten, worden ver- j NoOrdgOUWe S eeiSt© zorgd door de gemeente Standdaarbuiten. I dat door grote inspanning droog is ge- DUrger ZllGt geSCllOrSt bleven. Waarschijnlijk kunnen de 300 Een der ochtendbladen berichtte van- evacué's uit Fijnaart na de 16de Febru- daag. dat de burgemeester van Noord- ari, wannéér zich dan geen verandering -gouwe is geschorst wegens zün houding in de tóestand voordoet, weer naar huis tijdens de watersnood. gaan. 1 Naar wij van bevoegde zyde vernemenbant waar mensen wonen, zün thans Zevenbergen. In de gemeenten Zeven- is dit bericht onjuist. De burgemeester telefonisch te bereiken. Soms loopt de bergen en Lanzewee. waar een hulD- was met evacués naar Zeeuwsch-Vlaan- verbinding nog voorlopig via een mobl- troep van de Italiaanse brandweer is ge- deren getrokken en tydens zyn afwezig-1 |?foon en hier en daar liggen noodkabels. stationncerd. zijn dc buitera reeds te- M heeft de Commissaris der Koningin. De whade loopt ruggekomen. Alle woningen zijn water- ^e ,in Noordgouwe op een inspec vrij. Er hebben daar 340 woningen werk "betosL" De VurgmeMter™bleek*!» I °P Schouwen en Duivenland is de lün- zijn terugkeer uit Zeeuwsch-Vlaanderen I verbinding Zierikzee—Brouwershaven overspannen te zijn. maar zodra mogelijk deze week weer in dienst gesteld en De Oudlandse polder is behouden, het hy zun werk hervatten. wordt gewerkt aan een verbinding Brou- beeld te noemen. De respectieve regerin gen moeten ook de z.g. „discriminaties' in transpórttarieven afschaffen. Na overleg met de Raadgevende Com missie en de Raad van Ministers zal het Hoge Gezagsorgaan (voor de kolen staalgemeenschap) de prijsschalen ei wijze van prüsnoteringen, alsmede vast stelling der maximumprijzen van kolen bekend maken. Vóórdien zal het Hoge Gezagsorgaan de voorlopige machtigin gen publiceren, die aan elk land afzon derlijk zijn vérleend voor handhaving van subsidies en speciale lasten, zo pryzen en sommige „vereveningssyste men". De eerste zending, die zonder hef fing van rechten en zonder contingen- tering van het ene land naar het andere gaat, is een trein met cokes tussen Duits land en Frankrijk. Er zyn, want dit lijkt alles heel mooi. nog moeilijkheden genoeg, waarbij wy denken aan de „nationalistische politiek", die in het Raadgevend Comité, de Mi nisterraad en in de Hoge Autoriteit, door de Duitsers wordt gevoerd, zulks in band met de prijzen. De Duitsers stellen het voor, alsof vaststelling van de kolen- prijzen. zonder berekening van omzet belasting voor hen „discriminerend" is. Terecht heeft de voorzitter van Hoge Gezagsorgaan, Monnet, er nog de nadruk op gelegd, dat de belangen der Gemeenschap moeten prevaleren de rampspoedige i noemde daarbü in het WMr dant v Schouwen, aan haar voorstelde. De ko lonel roemde het werk van de lerseker en Urker vissers, speciaal van Schipper Schot, die 400 500 mensen heeft gered. Voorts sprak de Koningin met dr C. M. van Hooren. leider van het Rode Kruis op Schouwen, de burgemeesters van Oosterland en Nieuwerkerk, de comman dant van de Amerikaanse troepen, George Worse en die van de Engelse troepen, captain Casement en de vee arts dr Van den Acker, onder wiens lei ding niet minder dan 7 000 stuks vee zün gered. De Koningin bezichtigde Zie rikzee en onderhield zich op straat met verscheidene omstanders. Van Zierikzee uit vertrok zü per helicoptère r aar Brou wershaven St Annaland. Sint Maartens dyk. Scherpenisse en Sint Philipsland. Koningin Juliana heeft besloten, dit jaar geen beioeken af te leggen die ntet feestelükheden gepaard gaan Zij »s van plan. alleen werkbezoeken te brengen, bU voorkeur In de overstromingsgebie den. Zo gaat b.v. het beioek aan Schie- dejdam. dat In September zou plaats heb- I ben. niet door. nationale belangen nu ondergeschikt en biyven. Maar dat is juist „des Pudels Kern"! Vermelden wjj nog. dat het Internatio naal Christelijk Vakverbond in een ma nifest de oprichting van de K.S.G. met reugde begroet, doch waarschuwt tegen kartel- en trustvorming en tegen dirigis- Het is van mening, dat werkgelegen heid moet zun gewaarborgd en geen on gewenste productie-verschuivingen mo gen plaats vinden. Het keert zich tegen allen, die de eenheid van Europa weg staan. Rampenfonds al ruim f 34 millioen HET BEDRAG dat het Nationale Rampenfonds voor de slachtoffers van de ramp ontvangt, gaat nog steeds met sprongen omhoog. Gisteravond was al meer dan 34 millioen gulden binnen en nog zijn er talloze grote en kleine bedragen onderweg. Enkele grote giften uit eigen land: personeel en directie van de Gruyter in Den Bosch 75.000, de Waalwykse Bond van Schoenfabrikanten 50.000 k 60.000. de by de Ned. Jeugdgemeenschap aange sloten organisaties 35.000 (terwyi zij zelf met grote financiële moeiiykheden kampen), ln Limburg is tot nu toe 815.800 gegireerd, niet inbegrepen de bijdrage van de mynen, van het Rode Kruis en de kerkcollecten. Gouda bracht meer dan 1H ton byeen, waaronder 45.000 uit de kerken. Maartensdijk ln Utrecht schonk 100.000 aan het Ram penfonds en adopteert Sint Maartensdyk op Tholen. Kampen bereikte gisteren de 100.000 niet inbegrepen het rundvee dat de boeren geschonken hebben ter waarde van 140.000; Delfzyi leverde 68.000. Texel, zelf door de watersnood getrof fen, heeft aan het Utrechtse evacuatie- comité 500 konynen gegeven; geslacht Waar mensen wonen, is thans ook weer telefoon Volledig herstel zal negen maanden duren Alle plaatsen in Zeeland de millioenen. Volgens Noordgouwe op een inspectiereis deskundigen zal het nog wel driekwart aankwam, ds Barendrecht tydelijk met I i»»r duren voordat het hele telefoonver- DAT ook de voorgenomen paasveeten- toonstelling te Utrecht niet doorgaat i.v.m. de overstromingsramp. DAT met de Modjokerto in R'dam vier jonge Indonesiërs zyn aangekomen, die anderhalf jaar een opleiding krugen op kosten van de Kon. R'damsche Lloyd. DAT te Hilversum oen stichting De drie Lichten (Joan Mees Mzn-fonds) ls gevormd voor het verlenen van finan ciële steun aan Ned. artsen bü het doen van wetenschappeiyke onderzoekingen. DAT de feesten t.g.v. het 650-j. be staan van Waalwijk voorlopig zün vast gesteld op 15, 16 en 17 Augustus. DAT in Bovenkarspel de dertiende Westfriesc Flora is geopend. DAT op de R.A.I.-tentoonstelling van motorrywielen enz. (27 Febr.-8 Maart) ook een unieke reeks historische rij wielen wordt geëxposeerd. DAT Koning Willem III ongeveer eeuw geleden de stoot gaf tot het kwe ken van vis in ons land. DAT de overwerkvergunning ten be- hoeve van de geteisterde gebieden is I verlengd tot en met 28 Februari. DAT tot directeur van de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden is be noemd A. Wedzinga, voorheen directeur van de buz. strafgevangenis voor jonge mannen te Zutphen. DAT de Staatsmy'nen aan een Belgi sche maatschappy opdracht hebben ge geven onder Hulsberg boringswerkzaam heden te verrichten naar eventuele kolenlagen op 500 meter diepte. DAT de zaadkweker P. B. uit Haren karspel door de Alkmaarse rechtbank is vrijgesproken van inbreuk op het kwe kersrecht van de R'damse zaadhande laar R. Zwaan, wiens bloemkoolzaad hy onder eigen naam verkocht zou hebben. DAT tegen twee importeurs van prik kellectuur (de 66-j. A. H. Chr. C. H. van B. en de 25-j. H. J. F. S.) voor het A'damse hof 500 boete plus 1 maand voorw. is geëist en tegen de 29-j. E. N. F. ƒ2000 plus 3 mnd. voorw. (Rechtbank- vonnis: voor elk ƒ500). DAT de Ned. ambassadeur in Londen, mr D. U. Stikker, op 25 Februari daar een tentoonstelling van Ned. architec tuur sinds 1945 zal openen. DAT het Ned. Genootschap voor Do cument-reproductie (Nieuwe Gracht 74. Haarlem, tel. 15897) zijn bemiddeling heeft aangeboden by herstel van door de watersnood beschadigde archieven. DAT de bonden van plattelandsvrou wen tydens de landbouwbéurs (27 April tot 2 Mei te Utrecht) een tentoonstelling Schouw voor de Vrouw zullen houden. DAT het Panamese schip Fairsea gis teren met 57 teleurgestelde Ned. emigran ten uit Australië in Amsterdam is aan gekomen. DAT de opvarenden van het Britse mo torschip Bloemfontein Castle in Londen door de directeur van de Holla-nd-Afrika- lyn. Sj Mook, zyn gehuldigd wegens het redden der opvarenden van de Klipfon tein en de kapitein een zilveren molen ontving. DAT Baron F. C. A. van Pallandt, de Nieuwe Ned. ambassadeur in India, een beleefdheidsbezoek heeft gebracht aan premier Nehroe en vandaag zyn geloofs brieven aanbood aan de president. DAT de burgemeester van Zuidland de professoren en studenten uit Delft en Leiden heeft bedankt voor de verleende DAT het nieuwe stoomschip Appinge- dyk (7600 ton) van de H.A.L. vandaag uit Rotterdam naar Mobile is vertrokken om mede de dienst op de Golf van Mexico te onderhouden. DAT de 30-j. Frangaise H Zdie in 1944 twee onderduikers in Vlaardingen heeft verraden, in Rotterdam tot dxie jaar is veroordeeld. (Eis: 3Va jaar). West-Bra- wershavenRenesse. De verbinding dit dorp met Burgh—Haamstede is steeds intact geweest. Tussen Zierikzee en Rot terdam is een radiotelegrafische verbin ding (teletype) en Bruinisse heeft vil een R.T.M.-verbinding contact met Steenbergen. Voorzover er geen ïynver- binding is, heeft men tussen de plaatsjes mobilofooncontact. Tholen heeft 6 verbindingen met Ber gen op Zoom. Met bootjes zün drie kabels getrokken naar Halsteren. Staveniss St Annaland hebben verbinding per bilofoon. Van de vier automatische posten op Noord-Beveland, die eerst uitgeschakeld waren, zün er nu 3 in dienst. In Kort- gene is een handbediening. Een deel var de kabel Kortgene—Goes is hersteld. De belangrijke centrale in Goes is gespaard gebleven. Kruiningen en Rilland-Bath zün uitgevallen, maar in Kruiningen kan men thans het gemeentehuis bereiken in Rilland-Bath een huisje in dc Bath- polder. De overige verbindingen op Zuid Beveland zün normaal. Op Walcheren z(1n alleen in Vlissingen 300 abonné's tydelyk onbereikbaar ge weest en in West-Brabant is thans alleen Heynlngen bulten dienst, maar daar woont bUna niemand meer. Zeepost Met de volgende schepen kan zeepost wordert verzonden. De data, waarop de correspondentie ultterlük op de bus moet zün, staan tussen haakjes achter de naam van het schip vermeld: Indonesië: Willem Ruys (2 Maart); Ned. Nw-Guinea: Amstelbron (5 Maart); Ned. Antillen: Willemstad (17 Febr.); Suriname: Cottdca (18 Febr); Unie v. Zuid-Afrika en Z. W. Afrika: Stirling Castle (14 Febr.); Canada: Groote Beer (18 Febr.); Australië en Nw-Zeeland: Himalaya (19 Febr.); Zuid-Amerika (niet Brazilië): Andes (28 Febr.): Bra zilië: Alioth (24 Febr.). en schoongemaakt worden ze bü de men sen thuisbezorgd. Het Ned.-Engelse immigrantenblad „Nederlandse Post" komt in Canada met een extra editie ten bate van het Ram penfonds. Philips schonk reeds een half millioen gulden aan geld en goederen en het personeel 285.000. Gevleugelde hulp „Het is een tweede springvloed" zegt men op Schiphol van de goederen die vliegtuigen uit alle windstreken voor de slachtoffers aanvoeren. Tot gister middag was al byna 230.000 kg aange voerd uit Syrië. Frankrijk. Afrika, Australië. België. Canada. Denemarken. Duitsland. Finland. Groot-Brittannië, Ierland. Indonesië, Israël, Noorwegen. Oostenryk. Portugal. Suriname en de Ned. Antillen, Turkije. Ver. Staten, Zuid- Amerika, Zweden, Zwitserland en Grie kenland. Aangevoerd werden o.m. 40.000 zand- ikken, grote hoeveelheden levensmid delen, babyvoedsel, verlichtingsmate riaal, reddingsmateriaal, medicamenten, laarzen en buitenboordmotoren. En onop- houdelijk worden nieuwe zendingen aan gevoerd. Tien millioen dollar Rode-Kruisverenigingen over de ge hele wereld hebben tot dusver 10 mil lioen dollar (38 millioen gulden) aan geld büeengebracht voor Nederland. En geland en België. Bovendien goederen ter waarde van meer dan 3,8 millioen gulden Enkele staaltjes van buitenlandse hulp: het Oostenrijkse Verbond van Indu striëlen 80.000. de Stockholmse zagerij Statens Skosindustrie bijna 19.000, de Zwitserse leden van de Ned Kamer van Koophandel voor Zwitserland 78.350. Prins Regnier III, regerend vorst van Monaco 20.000, Isbrandtsen en Co, de maatschappy van de ..Flying Enterprise" 19.000. De Compagnie Internationale des Wagons-Llts 10.000. In Leiden ls opgericht de stichting Dieren rampenfonds, die geld wil verza melen voor de leniging van de nood der dieren. De Süchting is in Den Haag ge vestigd (giro 154) en de oprichting is meegedeeld aan alle verenigingen in de wereld. In Canada is op het vliegveld Montreal een voorraad goederen aanwezig ter waarde van ruim een millioen gulden. Een merkwaardigst blyk van hulp vaardigheid ln Zweden: het stadje Halm stad telt 28.000 zielen. Na drie dagen had men er ƒ48 000 ingezameld. Verder zond Halmstad 3100 dekens en 15 ton kleding. Zweedse keel-, neus- en oorartsen had den een verzameling voor de Ned Ver eniging. HET WEER IN EUROPA lil I sis- C 8 6 E M 2 S z Osio Kopenh Londen lm *eh baw[ regen licht bew. N R| -tl i NO 4-1 0 4 NO 18 -3 1 N 6 1 NO 10 1 i WNW 1 1 NNW 2 1 J wutdattl 0 Gagevaos vaa Hedenmorgen 1 a. (JU*AUJ

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1953 | | pagina 5