Jlkttuir Cfiiisriic (öournnl Intsnapten in Breda hadden vrij spel, omdat zij 't vertrouwen genoten Uitbraak was goed voorbereid: de auto's stonden al te wachten... Werden er fouten in Breda gemaakt? Gen. Winkelman overleden op 76-jarige leeftijd Besprekingen Wist IJ IAANDAG 29 DECEMBER 1952 BUREAUX: Steenstraat 37. Directie. Redactie. Abonnementen- en Advertentie-afdeling: TeL 31441 Postrekening: 58936. ABONNEMENTEN: 6.— per kwartaal: 2.— per maand; 0.47 per week. ADVERTENTIÊN: 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) Drie en dertigste Jaargang No 9621 Directie: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER Chef-Red.: H. W. I. ENSERINK CHRISTEL11K-NATIONAAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken en West-Europa zoekt naar zeven mannen :-s;: i 4idault aan bod als :abinetsformateur Gaullist Soustelle zag geen kans i Gaullist Soustelle heeft zijn op- :ht terugegeven. Daarna weid orges Bidault, leider der MPR (de R.K. 1|j der Volksrepublikeinen, aangezocht k ir president Auriol als formateur op treden. Deze heeft de opdracht jrd en zal nu pogen een regering op ^Isfde basis te vormen, dus met inbegrip de Gaullisten. Bidault is reeds twee- 1 premier geweest. Sinds de bevrij- g beheerste hij gedurende vier jaar portefeuille van Buit. Zaken. Wij her eren er aan. dat de Gaullist Soustelle de socialist Moilet de beide eerste Khdaten waren. Soustelle vond niet nodige steun. De radieaail-sooialisten ren niet bereid steun te verlenen aan program van Soustelle. Dit hield in tol ndwetsherziening alsmede de plannen de Noordatlantisohe defensae-ongani- uit te breiden ten koste van «Bestelde Europese lieger pechtenis van Russische spion verlengd Pmtrent de zaak van de wegens ver- pking van spionnage gearresteerde P Pissarev vernemen wij, dat de in- P'aring-stelling van P. met zes dagen plengd is. Hierna zal de rechtbank Plissen of hij gevangen gehouden zal pfden. Van de resultaten van het voor- Ferzoek zal afhangen of P. zich voor P Nederlandse strafrechter zal hebben I verantwoorden. De beslissing hier- ligt bij de officier van Justitie te furavenhage. gespeurd, maar op de Nassausingel ge raakte de hond het spoor bijster. Men vermoedt, dat het zevental hier tn een auto is gestapt. In dit vermoeden wordt men gesterkt, daar gebleken is, dat kort voor de ontsnapping enige auto's in d<? nabijheid van de gevangenis stonden. Kort na de ontsnapping waren deze verdwenen. Dat die gevangenen bij hun ontsnap ping in de kelder van de gevangenis vrij spel hadden is te wijten aan de onge- KNDANKS grote activiteit van het gehele Nederlandse politie-appa- raat en alle grensposten is men er nog niet in geslaagd enig spoor vinden van de zeven tot levenslang veroordeelde politieke delinquen- L die op Tweede Kerstdag uit de strafgevangenis te Breda zijn tsnapt. Zaterdag heeft de officier van Justitie te Breda een beloning m 1000 uitgeloofd voor aanwijzingen, die zouden leiden tot aan- Ïding van één of meer der ontsnapten. Heel West-Europa is nu ge- irschuwd en naar alle zijden zijn de signalementen verspreid, j gevangenen hebben misbruik ge- akt van het vertrouwen, dat zij bjj i personeel genoten. Drie va>n de zeven ren werkzaam a>ls stoker. Zij konden Kh zo vrijer bewegen dan andere ge- ■genen, daar zij regelmatig de ketels i de gevangenis moesten controleren, ijdens een filmvoorstelling, die T' Kerstdag na de Kerstmaaltijd hebben de stokers de on e zaal verlaten en zaoh naar de kei- begeven, voorwendende dat het vuur Ier de ketels opgestookt moest Hierbij is het hen gelukt nog Vijf meter hoog Door een hek van de kelder te tor ren, wisten zij het ketelhuis te ver en en het terrein buiten de gevan- liskoepel te bereiken. De vijf meter ;e muur, die zich nog om het ter- a bevindt, werd „genomen" met tulp van een laddertje, dat mén de kelders gebruikte om op de iels te klimmen mt het gevangenispersoneel het niet jesloten achtte, dat sommigen va rternis gebruik zouden maken :g tot ontsnappen te wagen, werd is de voorstelling reeds een rond over het buiteroberrein gemaakt, dit leverde niets verdachts op. het tellen van de bezoekers tijdens pauze kwam men eerst tot de ont reende ontdekking, dat zeven aeivan- spoorloos verdwenen waren leze I/de avond nog werd met behulp politiehond naar de ontsnapten lukkige omstandigheid, dat juist tijdens de Kerstdagen de vaste beambte-stoker ziek was en zijn plaatsvervanger niet zo goed op de hoogte was van verschillende bijz erheden. De ontsnapten zijn bij hun ontvluch ting zeer geholpen door de welhaast Egyptische duisternis, die er in de stra ten rond de gevangenis heerst. Enkele I wandelaars die daar warren, in hoofd zaak paartjes, hebben wél drie auto's op- gemerkt, die met hun koplampen in de richting ran de stad geparkeerd waren, doch zij hebben daar niet verder op gelet. De ontsnapte Touseuil was zeer goed op de hoogte met de vluchtwegen, die naar de 14 km verder liggende Belgische 1 grens leidden. Men veronderstelt dan ook. dat de ontsnapten in dde richting ontkomen zijn. Nog een ontsnapping Uit de rijks-psychologischeinrichting te Eindhoven is ontsnapt de 56-jarige E. J. Roelofeen. Hij was indertijd tot levens lange gevangenisstraf veroordeeld we gens moord, mishandeling en brand stichting. Na dertig jaar te hebben geze ten, kfeeg hij gratie en werd toen in Eindhoven geplaatst. Dit zijn de zeven misdadigers die uit de gevangenis te Breda zijn ontvlucht: v.l.n.r. K. C. Faber uit Haarlem, S. Borgers uit Nieuw- leusen, W. A. Polak uit Amster dam, W van der Neut (de „beul van Amersfoort"). J. de Jonge uit Den Ham, H. Bikker uit Wijn gaarden en A. Touseuil uit Breda. In onderbroek de cel uit Bekend Frans uitbreker weer gegrepen Een Franse in- en uitbreker. Claudius Liogier, die er prat op gaat. uit iedere gevangen» te kunnen ontsnappen, is Za terdag gearresteerd, nadat hij voor de 18de maal was uitgebroken. Liogier rat een straf uit van 20 jaar d amgairbeid, wegens het stelen van kerkschatten uit de kathedraal van Reims, toen hij op 8 November j.l., slechts gekleed in een onderbroek, uit de gevangenis ran Reims ontsnapte. Hij had de spijlen van zün cel doorgezaagd, brak vervolgens in de timmermanswerk plaats van de gevangneis in en nam een ladder weg, waardoor hij over de acht meter hoge gevangendsmu wist te ver dwijnen. Liogier is nog n xrit veroordeeld we gens inbraak met geweldpleging. Zijn strafregister is echter het langste van het gehele Franse politie-archdef. In het geheel heeft hij wegens 12 grote inbra ken te. echt gestaan Onder de voorwenpen, welke hy in 1948 uit de kathedraal van Reim6 had gestolen, bevonden zich een kopie Napoleon's kroon en de kroon ra* Franse koning Karei de Tiende. Zoiets had nooif mogen gebeuren 0f deugen de opvattingen inzake de bewaking niet Na al hetgeen wij thans gelezen en gehoord hebben over de ontsnapping van niet minder dan zeven zware misdadigers uit de gevangenis in Breda, voelen wij ons toch bijzonder ongerust. Zijn er fouten gemaakt in Breda? Hoe is een dergelijke opzienbarende ontsnapping nu mogelijk geweest in een land, dat in de voorbije jaren toch wel geleerd heeft, wat het te ver wachten heeft van mensen als de kampbeul Van der Neut en zijn rotge- noten! Wordt het geen tijd, dat wij onze inzichten, over de bewaking der I gevangenen herzien? En zullen de voor de opsluiting van de gevangenen verantwoordelijke personen, ter verantwoording worden geroepen? Na de gratie-verlening aan Lages, die al een zware deuk aan het rechtsgevoel in Nederland gaf, kunnen wij dit nét niet meer hebben. Wij zijn van me ning, dat dit nóóit had mogen gebeuren! In officiële, met het gevangeniswezen nauw verbonden kringen in Den Haag, was men vanochtend kennelijk nerveus. Men verwees naar het officiële bericht, dat over de ontsnapping is uitgegeven en was slechts na enig aandringen bereid commentaar te geven. Op de vraag of dergelijke misdadigers niet beter in een gevangenis als die te Leeuwarden opge sloten kunnen worden, dan, kennelijk, in Breda, luidde het antwoord, dat er geen verschil in bewakingsmethode be staat tussen Leeuwarden en Breda. In de Friese hoofdstad heeft men echter een gevangenis, die geheel door water om geven is en die des nachts door schijn werpers wordt verlicht. In Breda bevindt de gevangenis zieh in een duister, slecht verlicht stadsgedeelte Er is wel water om de gevangenis, maar de woning van de onder-directeur, waar langs de gevangenen ontsnapten, is op een dam gebouwd. Passage is daar dus zeer goed mogelijk. Wel is waar ver spert een kippen- en konijnenhok de weg. doch dat heeft de ontsnapten geen moei lijkheden gegeven. Zij zijn éénvoudig dóór het kippenhok gegaan, nadat zij over de muur waren. Vertrouwen geeft men in Nederlandse gevangenissen de gevangenen, voor zo ver men hen ziet. Men houdt er altijd rekening mee, dat zij binnen de muren zijn, doch de mogelijkheden zijn, ook de zwaarste gestraften, nog wel zo, dat zy iets kunnen ondernemen. Dat is in Breda dan ook gebeurd. Van oen groepsvorming tussen de zeven ontsnap ten heeft men er wel is waar niets be merkt, doch de drie, die als hulpstoker te werk waren gesteld, konden geregeld contact met elkaar houden. In de kelder van de centrale verwarming was dc be ambte-stoker niet steeds aanwezig („men kan niet riskeren, dat deze man een ko lendampvergiftiging oploopt", zo zei men op het directoraat-generaal van het ge vangeniswezen). De hulpbeambte, die de eigenlijke functionaris Tweede Kerstdag verving, was niet op de hoogte van iets anders, dan de stand van klokken en «ijzers, moeren en handles in de verwarmings- Practisch komt het er dus op neer, dat drie mensen, die nergens anders over denken, dan over het onderwerp: ,.Hoe tot levenslang veroordeelde Silbertanne-moordcnaars en i dere politieke delinquenten o snapten op Tweede Kerstdag de strafgevangenis te Breda. Dat gebeurde terwijl met een groot tantal gevangenen Kerstfeest u gevierd. Op de foto: enige leden van een muziekgezelschap dat aan de viering medewerking verleen de, verlaten de gevangenis. kom ik hier uit?" in die verwarmings kelder heer en meester waren. Ze kon den er net zoveel materiaal voor een ontsnapping bijeenbrengen als zij wilden en waren bovendien in staat verkennin gen uit te voeren in de richting van de vrijheid. Toen zij, door het inschakelen van de vier anderen, ook nog in staat waren buiten de gevangenis hulp te krij gen, was hun ontsnapping zo goed als gelukt. Het wachten was slechts op dal- gene wat in geen enkele welbewaakte gevangenis ooit gebeurthet uitgaan van het licht. Dat geschiedde, toen de film draaien ging. Voor wanhopige op vrij heid bedachte gevangenen, die bovendien vrij spel binnen de gevangenis hadden, was het toen een kwestie van tijd. Het directoraat-generaal van het ge vangeniswezen meent, dat men dergelijke gevangenen alleen veilig bewaken kan. als men hen voortdurend in de cellen op gesloten houdt en steeds onder toezicht heeft. Men vraagt zich, na het gebeurde op Tweede Kerstdag af. of dat, in een be slist onvoldoende bewaakte gevangenis als die in Breda, geen gebiedende eis is. De zware gevallen zijn enige tijd geleden uit Norgerhaven naar Breda gebracht, omdat men vond. dat zij in Drenthe te dicht bij Duitsland zaten. Zy zitten nu maar 14 km van België af. Waarom laat men de lichter gestraften de werkjes niet opknappen, waarvoor nu deze zware knapen worden gebruikt? Zij waren des tijds niet zo zuinig met hun gevangenen als wij nu zijn. Daarom zitten ze dan ook. Maar met „zitten" schijnt het verblijf in Breda al heel weinig te maken te hebben. .Stantoasticti It Sublet en mgn bert la tcgfjenspoet" Nederland verloor één van zijn beste zonen Sport wedstrijden Leidde verdediging van Nederland in de donkere Meidagen van 1940 "IVTEDERLAND heeft een van zijn beste zonen verloren: Generaal Henri J-Gerard Winkelman, die in een der zwartste nachten van onze ge schiedenis de bovenmatig zware last van de Nederlandse verdediging heeft gedragen, is Zaterdag in.de leeftijd van 76 jaar, te Soesterberg overleden. Dit voorjaar was het twaalf jaar geleden dat hij met zeer gebrekkige mid delen, de misdadige overval van een machtig rijk moest opvangen. Generaal Winkelman heeft zich van deze taak gekweten op een uiterst beheerste, beleidvolle wijze, waardoor hij een gehele natie aan zich heeft verplicht. Zijn verdiensten werden uitgedrukt in de toekenning van het Grootkruis in de Nederlandse Leeuw, dat Koningin Wilhelmina hem persoonlijk uit reikte. aan d"e Hembrug, om mitrailleurs te ma ken, en van de aanzegging, die de in dustrie ontving, om met voor de Duitsers te werken. Het to: ijgsgevangenka m d stond voor hem open Een man Hij was een geboren militair, een ge zagsdrager van formaat. Op vijftienjarige leeftijd reeds was hij cadet aan de Kon. Militaire Academie en toen hij zich als ge pension-nee rde in 1934 uit het militaire leven terugtrok, had hij een diensttijd ran een halve eeuw achter zich. Vijf jaren later kiwa-m men hem opeisen voor de taak. die de grootste, maa' ook de zwaarste ran zijn- leven zou worden. Nauwelijks drie maanden was de gene raal met het opperbevel van leger en vloot belast, toen de overrompeling kwam. Vier dagen wist hij stand te hou den. Toen was het uiterste bereikt en werd hij door een volkomen overmacht gedwongen in de Christelijke school te Rijsoord de capdtulatievoorwaa>rden te tekenen Niet geestelijk gecapi tuleerd Maar in de geestelijke strijd is ge neraal Winkelman het woord „capi tulatie" vreemd gebleven. Hij bewees dit, door op 29 Juni 1940, de verjaar dag van Prins Bernhard, in het paleis Noordeinde zijn handtekening te zet ten in het felicitatieregister. De Ne derlanders, die hiervan getuige wa ren, juichten hem toe. Maar bij de Duitsers deed dit gedrag net de maat overlopen. Dezelfde avond, om elf uur, haalden vijf officieren die generaal uit zy-n huis. Hij moest verdwijnen, omdat hij te lastig was en te gevaarlijk. Göring zelf was de generaal komen zeggen, wat hij dacht ran diens verbod Zakenman verdwenen met f 100.000 Relaties staken hun geld in A'damse „trust" Verdacht van oplichting of verduiste ring voor een bedrag van in totaal ruim 100.000 is de 29-jarige beleggings- adviseurse J. de K. uit Amsterdam spoor loos verdwenen, meldt De Tel. De man heeft vijf jaar lang bij een van de grote banken in Amsterdam gewerkt. In Februari van dit jaar nam hij plotse ling ontslag. Toen hij later een van zijn gere chefs ontmoette, vertelde hij werkkring te hebben gevonden by maatschappij, die hij de Continental Investment Trust noemde. De K. moet crscheidene relaties hebben overgehaald hun geld in deze „trust" te beleggen. In totaal is hem 100.000 ter hand gesteld. van de beleggers kreeg argwaan en ging informaties inwinnen. Hierbij ont stond het vermoeden dat de adviseur het geld voor andere doeleinden heeft gebruikt dan waarvoor het hem is ver strekt. Toen de recherche werd inge schakeld, was hij reeds verdwenen, ver moedelijk in een vrijwel nieuwe Opel trust komt In het register van de Kamer van Koophandel niet voor. Wel •en kaartje boven de deur van de ng van De K., die ergens in Am sterdam-Zuid staat 29 Militaire treinen op Oudejaarsdag Na de oorlog heeft generaal Winkel- gestreden grijsaard en trad nog op als lid van de Raad van Cassatie Maar \-oor het overige vónd hij, dat nu zijn rusttijd was gekomen. Tl.ans past het one, piëteitsvol te ge denken deze kloeke strijdersfigmur, die zich in de donkerste periode van or volksbestaan een man heeft getoond. ;n wellicht belangrijke besprekin gen. In het begin van Januari zal Churchill met Eisenhower en Truman confereren. Zoals men weet. wil de Britse minister-president met de toekomstige Amerikaanse president en diens adviseurs de resultaten van de Gemenebest-confe rentie onder de loupe nemen, in de hoop. dat de Amerikanen bereid zullen zijn de steun te geven, die van hen verwacht ChurchilL wiens gemis aan interesse voor economische kwesties altijd befaamd is geweest, heeft zich nu zoals Joseph Alsop onlangs schreef in de New York He rald Tribune - gemengd in de strijd voor de economische stabiliteit van Engeland en de Gemenebestlanden, met de kracht en beslistheid, die hij anders voor oorlogen scheen te bewaren. Ook nu zal de „Grand Old Man" zeggen: „Give us the tools and we will finish the job." Het is echter nog de vraag, of Eisen hower de plannen van Churchill volledig zal steunen. De nieuwe Amerikaanse pre sident moet n.L niet slechts met Enge land rekening houden, maar ook met de andere vrije landen, die er graag weer boven op willen komen. Amerika zal er waarschijnlijk weinig voor voelen, Enge land ten koste van deze landen in staat te stellen zich te herstellen als grote mogendheid. En dit laatste is ln wezen het einddoel van de Engelse plannen. DE REIS van Churchill naar Amerika gaat op een vroeger tijdstip door dan aanvankelijk de bedoeling was. Enkele weken geleden werd nog gesproken van Maart of April; het is begin Januari ge worden. Het lijkt waarschijnlijk, dat Stallns plotselinge bereidheid, Eisenhower te ontmoeten, Churchill deed besluiten op korte termijn te handelen. Dit heeft wel is waar het nadeel dat Eisenhower nog geen president is als Churchill met hem spreekt, maar deze kwestie is voor een deel op elegante wijze opgelost, doordat Churchill ook een bezoek aan Truman zal brengen. Voor Churchill heeft het vervroegde bezoek twee voordelen: hij kan nu z'n tijdrovende reis maken terwijl het Britse Lagerhuis op reces is. Bovendien heeft hij nu gelegenheid met Eisenhower de geruchtmakende antwoorden te bespre ken, die Stalin heeft gegeven op vragen van een der befaamdste Amerikaanse.iuur- nalisten: James Reston. de diplomatieke correspondent van de New York Times. De mogelijkheid dat het inderdaad tot een bijeenkomst van Eisenhower en Sta lin zal komen, lijkt niet geheel uitgeslo ten. En als de Russen er werkelijk voor voelen, zal het zelfs onmogelijk zyn er aan te ontkomen. Churchill zal zeker niet nalaten te trachten tot een gemeenschap pelijke Amerikaans-Britse houding te komen en zo mogelijk persoonlijk bij eventuele besprekingen betrokken te worden. De Britse minister-president Is nu eenmaal iemand die graag het zekere voor het ontzekere neemt. Het welslagen van Churchills reis hangt echter niet in de eerste plaats van Churchill zelf af. Het wordt bepaald door de houding die Eisenhower zal aannemen tegenover Engeland. Hieromtrent zullen we eerst iets te weten komen, als Churchills reis achter de rug is. De het Post. waar het gezelschap zijn intrek heeft genomen verwelkomde de Neder landse gasten. De KonéntgLin zal vanmiddag op de Gail- innn zagbe-rg haar eerste rkitocht maken, be- .000 militaire verlof- geleid dcor haar Ti-roclse skileraar Al- bert Funó,r P-.i» Beratard wordt vóór ~~S "li"»»» <H krijgen, OudejaaroÓ3g ir. Savkt Anton verwacht, zullen de Spoorwegen die dag 29 speciale! Ook het vertrek uit Utrecht was ncc inleggen. De terugkeer naar de i eenvoudig. Zaterdagmiddag om zever 'minuten voor zes reed de Koninklijk. Goede vooruitzichten voor vacantie Koningin en Prinsessen in dik besneeuwd Sankt Anton Stoomtrein vertrok en arriveerde zonder veel officieel vertoon T^E EERSTE ZONNESTRALEN fonkelden op de besneeuwde toppen van -L' het Oostenrijkse berglandschap, toen Koningin Juliana en de oudste drie Prinsessen gistermorgen om 8.53 uur per trein in Sankt Anton arri veerden. Er ligt veel sneeuw en -het is prachtig weer, zodat de hoge gasten, die vergezeld worden door burgemeester De Ranttz van Utrecht en zijn echtgenote, waarschijnlijk van een prachtige vacantie zullen genieten. Zy keren vermoedelijk op 11 Januari naar ons land terug. Of dit per trein of per vliegtuig gebeurt, is nog niet bekend. Bij aankomst in Sankt Anton had geen officiële ontvangst plaats, daar op ver zoek van de Koningin de vacantlereis voudig mogelijk werd gehouden ir Schuier, directeur van hotel begint op 5 Januari 1 dus zeggen om- ks negen uur. Hiervoor zullen 22 i-treinen rijden. Onze prijsvraag Hebt V de oplossing van onze prijsvraag uil ons Kerstnummer al ingezonden Ook al hebt U slechts enkele ge beurtenissen kunnen vinden, stuur re in Dan hebt U toch kans op één van de mooie geldprijzen, met als hoofdprijs honderd gulden. DAT de N V. Scheepswerf Gebr. V. d. werf in Deest bij Nijmegen (400 man per soneel) haar 25-jarig bestaan heeft ge vierd, waarbij tevens 27 jubilarissen wer den gehuldigd, onder wie de 78-jarige J. Gijsberts. die al 65 jaar in dienst is. DAT vanmorgen als 5000ste Inwoner van Urk is ingeschreven Tryntje Rom- kes, dochtertje van het echtpaar L. Rom- 1 kes-Hak voort. DAT men t.g.v. het 40-jarig bestaan var Herwonnen Levenskracht volgend jaai geld wil inzamelen voor een R.K. rheuma ziekenhuis. DAT in Heerlen op 68-jleeftijd is overleden L. J. H. H. Crobach, oud-ge- neesheer-directeur van het St. Jozef ziekenhuis aldaar. DAT honderden Zaterdagmiddag na een samenkomst in de Nieuwe Kerk langs het nat. monument op de Dam te A'dam defileerden ter herdenking van de gevallenen in Indonesië. DAT het Belgische tankschip Belgium Pride (bijna 11.000 tor.) Zaterdag bij Walsoorden in de Westerschelde aan de grond liep en door vijf sleepboten is vlot- getrokken. DAT de gemeenteraad van Ouwer- kerk (Zeeland) aan ir Klokke te Middel burg heeft opgedragen een nieuwe toren te ontwerpen. DAT aan mr A. J. G. Maclaine Pont m.i.v. 1 Februari 1953 op zijn verzoek eervol ontslag is verleend als kanton- rechter-plaatsvervanger te Hilversum. DAT een van een Deense vrachtwagen afgevlogen achterwiel in Nieuw-Mlllin- gen tegen een personenauto botste, waar door deze wagen tegen een boom terecht kwam en vier inzittenden, (de fam. J. i Wiefteveld uit Baarn), gewond werden. DAT de verbondsraad van het C.N.V. i aan R. Hagoort op zyn verzoek ontslag heeft verleend aLs secretaris van de re- dactiecommissie van De Gids wegens zijn benoeming tot sociaal redacteur van j ons blad en onze drie zusterbladen (m.i.v 1 Jan.). was afgez Persvertegenwoordigers en fotografen werden niet toegelaten. Ter begroeting waren slechts aanwezig de preslden directeur van de Nederlandse Spooi wegen, de hoer F. Q. den Hollander, d chef van dc dienst exploitatie der Nede; landse Spoorwegen, de heer W. R Biai kert, inspecteurs van verschillende spoordiensten en de heer J. Aghina, chef van de afdeling porszaken. H M. de Koningin onderhield zich me da verschillende aanwezigen en ook d, Prinsessen knoopten gesprekken aan rix en Irene snelden het eerst he Koninklijk rijtuig binnen en schoven me kordate beweging de gordijnen toi Even later trad ook dc Koningin binnen. Ook zij opende de gordiji deed daarna een poging zelf het openen, wat Haar echter pas ni sistentle gelukte. Gesneuveld in Korea De Regering maakt bekend, dat tot haar leedwezen op 24 Decem ber j.l. in Korea gesneuveld is de soldaat J. M. ter Ellen, geboren 26 Februari 1930. De soldaat Ter Ellen was afkomstig uit Baarn Hij was ongehuw De reis ging via Kranenburg, Krefeld, Keulen, Mainz. Mannheim, Ulm, Frie- drichshafen en Lindau naar Sankt Anton. De Koningin was gekleed in een bruine bontmantel en droeg verder een kleine groene vilthoed en met bont gevoerde schoenen. De Prinsesjes waren gekleed in groene manteltjes. Dc hoor Den Hollander was uiteraard zeer verheugd, dat althans de heenreis weer per trein werd gemaakt. „Men ziet dan weer eens. dat de spoorwegen er ook nog zyn", zo zei hy. „Opzettelijk wordt met stoomlocomotieven gereden, omdat deze voor ritten als deze het meest be trouwbaar zijn en nimmer problemen ten aanzien van de verwarming op- HET WEER IN EUROPA Vrij koud Tot morgenavond verwacht De Bilt: Zwaar bewolkt met enkele plaatselijke opklaringen en overwegend droog weer. Vannacht plaatselijk lichte vorst, morgenmiddag onge veer dezelfde temperatuur als vanmiddag Matige tot zwakke wind. hoofdzakelijk Noord-West. (Op- ZON EN MAAN Dinsdag: Zon 8.48 tot 18.37 uur; Maan .5.33 tot 8.41 uur. Op 31 December V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 1