^nieuwe gtitectfe GTouranl Narigheid bezorgen Wanhopig staren 300 opvarenden over het duistere water Leden der bemanning sprongen over boord en velen verdronken Vier Ned. kinderen en nog 19 anderen gedood Pinay, de Franse premier, biedt ontslag kabinet aan Wist IJ Naamsverandering DINSDAG 23 DECEMBER 1952 BUREAUX: Steenstraat 37. Directie, Redactie Abonnementen- en Advertentie-afdeling: Tel. 31441 Postrekening: 58936. ABONNEMENTEN: 6.- pei kwartaal: 2.— per maand; 0.47 per week ADVERTENT1ËN: 0.18 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) Drie en dertigste jaargang No 9618 Directie: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER Choi-Red.: H. W. J. ENSERINK CHR1STEL1JK-NAT10NAAL DAGBLAD Vooi Leiden en Omstreken .Staatvasttcl) l< ahrftfrvra oifln bert In tegljenspoet" De Champollion op de lotsen TT\E POSITIE van het Franse passagiersschip Champollion, één der oudste schepen van de Franse vloot, wordt steeds kritieker. Aanvankelijk waren er 500 opvarenden aan boord. Zoals eerder vermeld, was de 12.546 ton metende Champollion van de Franse rederij, de „Messageries Mari- times" op de rotsen voor de Libanese kust gelopen en door de kokende golven vrijwel in tweeën gebroken; althans was een enorme scheur ont staan. De nacht viel, reddingspogingen moesten worden gestaakt en het schip toonde het beeld van ontreddering omdat geen lichten meer konden branden. Duizenden toeschouwers op het strand, in weerszijden van de haven van Bei roet, staren naar de weerloze scheeps romp. Volgens Reuter, bevinden zich 'thans nog 300 opvarenden aan boord. Van uur tot uur wordt de toestand wan hopiger. Razend van angst is een gedeelte der bemanning in zee gesprongen. Plaatselijke scheepvaartdeskundigen zijn van oordeel, dat het schip absoluut ten ondergang gedoemd is, indien de zee niet rustiger wordt. Gisteren hebben de Libanese president en verschillende mi nisters zich naar de kust begeven om toezioht te houden op het reddingswerk. Tot nu toe zijn de lijken van dertien leden der bemanning geborgen. Vijftig passagiers en leden van de be manning hebben de kust weten te be reiken. Op de dekken van het, in tweeën ge slagen schip, verdringen zich thans nog personen. De duisternis en 1 Het dzama te Varsseveld Drievoudige moordenaar krijgt levenslang De rechtbank te Arnhem heeft heden morgen de 53-jarige landbouwer D. J. L, wonende in de buurtschap Heehveg bij Varsseveld, conform de eis veroor deeld tot levenslange gevangenisstraf. Zoals men weet heeft L. op 29 Juli j.l. vergif in het eten van zijn buren ge- ttrooid, waardoor drie personen uit het gezin te Lindert, twee broers en et luster, om het leven zijn gekomen. In garage bezweken door giftig gas Over drempel gestruikeld en overleden De heer W. Klom van de Zuukerweg 9 te Ede is in de garage achter zijn woning door gasvergiftiging om leven gekomen. Hij had, terwijl hij zijn auto knutselde, de garagedeur Sloten tegen de gure wind. Dit kostte hem het leven, want de giftige gassen die de draaiende motor ontwikkelde, konden nu niet ontsnappen. Een 65-jarige man kwam gisteravond rer de drempel in het portaal van zijn oning te Amsterdam zo ongelukkig te allen, dat hij overleed. Tussen Oude en Nieuwe Pekela is gis termiddag de 28-jarige B. de Boer met lijn fiets gevallen en onder een passeren de auto gedood. De bromfietser B. J. van der Lugt uit Wageningen is overleden nadat hij door len personenauto, bestuurd door H. J. L, was gegrepen. Na openbreken van safe: Klacht ingediend tegen rechter-commissaris Een der grote Nederlandse banken leeft bij de minister van Justitie, Donker, een klacht ingediend over •ptreden van mr H. G. R„ rechtercom- nissaris bij de Haarlemse rechtbank, neldt De Tel. Mr R. heeft onlangs bij wee banken in Haarlem een safe laten openbreken en in het openbaar zijn twij el uitgesproken over de mededeling dat op de bank geen duplicaat van de sleutel lanwezig was. In de klacht wordt het optreden van de rechter-commissaris eer «lediging voor het Nederlandse bank- genoemd. Negen jaar voor aanslag op de heer Harjono Vanmorgen werd voor de Haagse recht bank tegen de 2 verdachten M. P. en P. C., die de afgelopen zomer een mpord- aanslag pleegden op de Indonesische militaire-attaché Harjono 9 jaar geëist. hebben het reddingswerk vertraagd. Ook is er geen radiografisch contact meer met de Champollion. De lijn van het schip naar de wal is in de afgelopen nacht gebroken. Het geweld der zee heeft de twee helften van het gestrande schip wankel tegen elkaar gedrukt en deze worden door de wind heen en weer ge zwiept. Worden er dan geen uitgebreide red dingspogingen ondernomen? Ten eerste, aldus Reuter, beschikken de Libanese autoriteiten niet over modern reddings materiaal. Ten tweede, de Britse kruiser Kenya, die uit Port Said naar het toneel de ramp is vertrokken, nadert de Champolion, maar de zee is nog steeds ruw. Een Brits oorlogsvliegtuig, dat poogde uit de lucht een kabel neer te laten, teneinde een verbinding tussen de Champollion en de kust teweeg te bren gen, heeft deze poging moeten opgeven. Vliegtuigen, afkomstig van de basis Va- letta (Malta) pogen volledig uitgeruste reddingboten van rubber af te werpen. De korte dagen Nederlands meisje aan boord Aan boord van de Champollion blijkt ook een Nederlands meisje te zijn, n.l. mej. C. W. J. A. Hulsman, die secreta resse is bij het departement van Buit. Zaken. Zij was op weg naar Bagdad. Toevallig was daar in de ofngeving £hr De Ranitz, werkzaam aan ons ge zantschap te Cairo, die in verband met het verongelukken van de Nederlandse vliegboot Catalina naar de Libanon is gegaan. Gisteravond seinde Jhr De Ra nitz. dat de reddingspogingen tot van ochtend gestaakt zouden worden. Mej. Hulsman was toen nog op het schip. Of er nog meer Nederlanders aan boord wa ren. wist Jhr De Ranitz niet. Alle pogingen om dc opvarenden van de Champollion via een lijn naar de kust te brengen zijn thans opgegeven. Een me menigte slaat vanaf de kust de strjjd tussen het gestrande schip en de woedende elementen gade. De twee gedeelten van de Öhaimpollion begtonen los van elkaar te geraken. Van het strand af zag men hoe de passagiers naar het achterschip renden. Dit achter schip maakte een steviger indruk dan het voorstel gedeelte. De Britse kruiser „Kenya" heeft de Champollion thans bereikt. Onmiddellijk begon de beman ning van het oorlogsschip met pogingen, een lijn van de Champollion naar de wal te bevestigen. Een „Beaufighter"-toestel van Cyprus poogt eveneens ten tweeden male door het uitwerpen van een kabel een verbin ding tussen de wal en het gestrande schip te ma-ken. Het weer is nog steeds Tenminste 70 opvarenden van Champollion zijn er tot nu toe in geslaagd levend het strand te bereiken. Het 12.546 ton metende Franse passagiersschip Champollion, dat voor de Libanese kust aan de grond is gelopen en in tweeën brak. De toe stand van de ongeveer 300 mensen die zich nog aan boord bevinden, is kritiek. Ramp in Oostenrijkse Alpen Lawine sleurde autobus van een brug in een half bevroren rivier VIER NEDERLANDSE KINDEREN en negentien andere toeristen zijn gistermiddag om het leven gekomen, toen een autobus, waarin zij naar enkele wintersportoorden vervoerd werden, in de Arlbergpas door een lawine getroffen werd. De lawine trof de bus vlak voor een brug over de nauwelijks bevroren rivier. De wagen werd er door de luchtdruk in geslingerd en door sneeuw en rotsblokken bedolven. Was de bus een paar meter verder geweest, dan was hij gespaard gebleven. Lawines en overstromingen teisteren he bergland van Europa. Het zoeken vijf bij de Zugspitze In de Bloemlusthal te Lisse werd gisteren de Kersttentoonstelling geopend. Midden in de winter deed daar de lente haar intrede Luif. t.z. Wissel naar Beyroet Onderzoek naar ramp met Ned. vliegboot Om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de ramp met de Neder landse Catalina-vliegboot is de luitenant ter zee van speciale diensten der le klasse F. J. Wissel gisteravond met de Constellation Pontianac naar Beiroet vertrokken. De heer Wissel, die hoofd is van het bureau vliegveiligheidsdienst van de Marine Luchtvaartdienst in Den Haag, reist in opdracht van het ministe rie van Marine. De commandant van de Catalina, luitenant ter zee vlieger le kiasse J. R. Schuiling, is in Beiroet achtergebleven om hem bij het onder zoek behulpzaam te zijn. Luitenant Wissel is de ontdekker van de Wisselmeren op Nieuw-Guinea, die naar hem genoemd zijn. Twee bussen te water, passagiers gered Botsing bij Amstelveen liep goed af Twee zware autobussen zijn gister avond op de weg tussen Uithoorn en Am stelveen in botsing gekomen om beide over de volle lengte in de rin-gvaart ge gleden. Wonder boven wonder liep geen van de 35 passagiers ernstig letsel op. Hoewel het koude water snel binnen drong, ontstond onder de reizigers geen paniek. De verlichting van de eerste bus bleef branden. Snel schoof men het dak luik open en wadend door het modder water kon iedereen via dit luik en de voordeur op de berm klimmen. De in zittenden van de tweede bus ontsnap ten ddor de achterdeur. Een der bussen was op weg van Lei* muiden naar Amsterdam, de andere van Amsterdam naar Nieuwveen. De 23-J. chauffeur W. J. v. W. van de eerste bus hield zoveel mogelijk rechts, maar zijn 23-jarige collega H. L. V. in de andere wagen was bang in de slappe berm te belanden en greep de andere bus in de flan-k. Het gevolg was dat beide voertui gen een schuiver maakten. Ingaande 5 Januari a.s. zullen ter beurze te Amsterdam verhandeld wor den certificaten van 10 aandelen met een nominale waarde van 1 dollar elk in de INVESTORS MUTUAL INC.. waarvan de afgifteprijs te New York 17,17 dollar per aandeel bedroeg. M.R.P. open de het offensief Nog vóór de stemming over de drie ingediende moties van vertrouwen DE FRANSE PREMIER, Pinay, is afgetreden nog vóór er in de Nationale Vergadering gestemd was over de vertrouwenskwestie. Vanmiddag zou president Auriol meedelen, of hij, het hem aangeboden, ontslag aan vaardt. Directe aanleiding tot deze verrassende gang van zaken was, dat de Volksrepublikeinen, de R.K. partij der M.R.P., van tevoren ver klaard hadden, zich bij het stellen van de motie van vertrouwen, van stemming te zullen onthouden. Hierdoor werd de positie van Pinay kritiek. Antoine Pinay, een der kundigste en handigste premiers, die Frankrijk sinds lang aan het roer had, heeft tien maanden de Franse regering geleid. Aan niet minder dan drie moties was de vertrouwens kwestie gekoppeld. eventueel bereid zouden zijn. nieuwe regering deel te nemen. Derhalve houden velen toch nog vi Het ongeluk gebeurde bij Stuben op de Arlberg in Oostenrijk. De meesten van de 35 buspassagiers waren Britse skiërs. Van de 23 doden zijn 13 vrouwen. De meesten waren jonggehuwden of kinde ren. Er zijn vier zwaar en zeven licht gewonden. In de bus reisde ook het Ne derlandse echtpaar C. Clasie uit Amstel veen met twee kinderen, en met de twee kinderen van de familie P. Blad uit Hil versum. Alle vier de kinderen zijn om gekomen. De zoontjes van dc familie Blad, 12 en 14 jaar. waren de enige kin deren van dit gezin. Mevrouw Clasie heeft een bekkenfractuur. Ook haar echtgenoot werd gewond, maar beider toestand is redelijk. Een deel van de passagiers is in de rivier verdronken, anderen werden door- de, luchtdruk van de lawine gedood. Identificatie is moeilijk, omdat vele pas sagiers hun paspoorten in de koffers hadden. De buschauffeur is de enige nict- gewonde. Hy baande zich een weg van de plaats van het ongeluk naar Langen, waar hy de politie en reddingsbrigades alarmeerde. D".arna werd hy met een zenuwschok in een ziekenhuis opge- De weg waar het ongeluk geschiedde, was twee dagen voor hét verkeer geslo ten geweest. Hij was eerst Maandagmid dag, op dringend verzoek van hoteleige naren te Zuers en Lech, weer openge steld. De autobus had op de weg naar Langen halt moeten houden, omdat een band hersteld moest worden. Was dit niet geschied, dan had ook het ongeluk niets plaats gevonden. Een vrachtauto en een taxi met passagiers, die in de bus geen plaats hadden kunnen vinden, wa ren kort vóór het ongeluk de brug ge passeerd, zonder door een lawine getrof fen te zijn. •andaag voortgezet. West-Duitse en Oostenrykse politic door! gebied. Hetdal van de Isère, het bekende Franse wintersportcentrum, is buitenwereld afgesloten: de weg er heen is over 1000 sneeuw bedekt. In de Ardennen, de dalen van de bo- ven-Seine en de beneden-Loire en langs de Moezel heerst watersnood. Vele wegen zijn onbruikbaar, en tientallen plaatsen worden overstroomd, o.a. de Franse stad Cognac en (gedeeltelijk) Bordeaux. Wij laten deze drie moties hier in het kort volgen: Ten eerste ging het om dc verschuiving van de bijdrage der arbei ders voor de kinderbyslag-verzekering de ziekteverzekering. Ten tweede, motie betrof de wens der regering, fiscale hervormingen in te voeren per decreet, mocht het parlement hier niet tijdig te kunnen besluiten. En ten derde het amendement, om ten bate van de oorlogsslachtoffers en de wederop bouw, de belasting op alcohol met niet De negentien Fianse legeringen De negentien regeringen, die Frank rijk sedert de bevrijding heeft gehad, zijn als volgt: De Gaulle (voorlopige regering). De Gaulle (van 22 Nov. '45 tot 26 Januari '46). Gouin, Bidault, Blum, Ramadier, Schuman, Marie, Schuman, Queuille, Moch, Bidault I, Bidault II. Queuille, Pleven, Queuille, Pleven, Faure en Pinay. gelykheid, van een compromis. Gezien de internationale spanning „Oost-West", kening houdende met de enorme m lijkheden van Frankrijk in de Noord- afrikaanse gebieden, komt deze kabinets crisis zeer ongelegen. Een voorstel tot verdaging der zitting )n de Franse Nationale Vergadering iet 300 tegen 233 stemmen verworpen, en van Onafhankelijke zijde inge diende motie, strekkende tot schorsing der zitting tot vanmiddag 18.30 uur (plaat selijke tijd) is met 305 tegen 287 stemmen aangenomen. De zitting werd hierna in derdaad geschorst. De Franse Nationale Vergadering is ïn de afgelopen 69 uur er 48 bijeen minder dan 25 procent te verhogen. Vooral dit laatste punt had Pinay poli tieke vijandschap op de hals gehaald. Maar, zoals reeds gezegd, het is niet eens tot stemming over de vertrouwenskwes ties gekomen. Het debat over de begro ting liep geheel anders af. In zijn rede. aan het einde waarvan Pinay zijn aftreden bekend maakte, waar schuwde hij de Nationale Vergadering, dat een politieke crisis in dit stadium zou kunnen leiden tot devaluatie van de franc. Pinay verklaarde: ..Ik heb nota genomen van het in gebreke blijven van een deel der regeringsmeerderheid, na melijk de M.RP. Zonder het resultaat van de stemming af te wachten, nodig ik myn ministers uit, mij naar de presi dent te vergezellen." In een zeer emotio nele sfeer verliet hij met zijn ministers de Kamer. Politieke waarnemers in de wandelgangen waren van oordeel, dat Pinay onherroepelijk de stemming zou hebben verloren. Ofschoon Auriol aanvankelijk weiger de het aangeboden ontslag te accepteren, zei Pinay tot de pers. dat er geen sprake van is. dat hij op zijn besluit wenst terug te komen. Frankrijk, aldus de eerste minister, kan niet geregeerd worden door een regering, die niet over groot gezag beschikt. Wij wijzen er op. dat door het besluit van de M.R.P., zich stemming te onthouden. Pinay niet i der dan 88 stemmen direct verloor. Uiteraard zijn velen van oordeel,, dat het uiterst moeilijk zal zijn, een andere regering te vormen, zulks, ondanks dc aanwijzingen van de Gaullisten, dat zij DAT de kamers van koophandel in Groningen, Veendam, Leeuwarden en Meppel aan de Ned. Spoorwegen hebben verzocht het reizigersverkeer met Noord- West-Duitsland via Nieuweschans te her vatten. DAT de K.N.A.C. bij minister Algcra heeft aangedrongen op verbreding van de weg Groningen-Haren en op de aan leg van nieuwe rijwielpaden langs de weg Breda-Zundert. DAT tegen de 27-j. woonwagenbewoner P. A. S. uit Helmond, die twee personen door pistoolschoten verwondingen toe bracht, voor het Bossche hof twee jaar is geëist (bevestiging van het rechtbank- vonnis). DAT m.i.v. 1 Januari tot burgemeester van Scheemda (Gr.) is benoemd G H. Post Cleveringa. burgemeester van Nieuwolda (partyloos). DAT de beschikking loonbelasting artisten blykens de Staatscourant van gisteren niet meer geldt voor artisten, die in het buitenland wonen. DAT het technisch bureau N.V. v/h Nierstrasz te A'dam gisteren zijn 80-j. be staan vierde en tevens het 25-j jubileum van een der directeuren, ir J. J. Luyt. DAT minister Mansholt op 15 Januari de nieuwe gebouwen van de coöp. tuin bouwveiling Rotterdam en Omstreken zal openen. DAT de prov. staten van Zeeland een wegschap Walcheren hebben opgericht voor het beheer en onderhoud van het nieuwe wegennet. DAT de 50-j. mevr. Haske Sofia Kra merOttenhoff uit de Kanaalstraat 12 te Groningen sinds gisternacht v.ordt ver- DAT het 14-jarige meisje uit Putten, dat wegens haar slechte Kerstrapport niet naar huis durfde, "s morgens is ont dekt in de R K kerk. nadat zij de nacht in een hooiberg had doorgebracht. DAT het Ned. schip Fiede, dat machine- schade kreeg op de Noordzee, gisteren 03 eigen kracht de haven van Sunderland 1: binnengelopen. DAT de Deutsche Hilfsverein (voor het verlenen van steun aan noodlijden den in A'dam en omgeving), die in moest worden opgeheven, thans is opgericht. DAT de sanering van de oude binnen stad van Nijmegen volgend jaar zal be ginnen. DAT de Bond van Statenlozen in Lim burg is opgeheven, daar het doel (koste loze naturalisatie voor enkele groepen vreemdelingen) is bereikt. DAT in Maastricht een fonds is opge richt om in de torens van de O.L. Vrouwe Basiliek een klokkenspel aan te brengen. DAT de directeur van de bijzondere strafgevangenis te Leeuwarden. A. J.. die wegens verduistering tot een voorwaar delijke geldboete is veroordeeld. thans eervol uit zijn functie is ontslagen. Ons Kerstnummer 1952 jprANDAAG en morgen wordt onze abonné's het twaalf pagina's tel lende Kerstnummer 1952 bezorgd. Het is goed, te wijzen op het bij zondere karakter van deze bü- lage. De redactie heeft n.l. voor dit Kerstnummer als leidend mo tief een tekst ontleend aan de Lofzang van Maria: Hij heeft machtigen van de troon gestort en eenvoudigen verhoogd, honge- rigen heeft Hij met goederen ver vuld en rijken heeft Hii ledig heengezonden". Behalve onze eigen redacteuren en medewerkers hebben verschil lende bekende Nederlandse publi cisten deze gedachte toegepast op het menselijke leven van onze tijd. Zo werkten aan deze bijlage mee: ds A. K. Straatsma, Ned. Herv. emeritus-predikant te Den Haag, prof. dr L. W. G. Scholten, hoogleraar in de parlementaire geschiedenis aan de universiteit ran Leiden, lit. Ruppert, voorzit ter van het Christelijk Nationaal Vakverbond, prof. dr K. .1 Pop- ma. hoogleraar in de Calvinisti sche wijsbegeerte aan de Universi teit van Groningen, prof. dr M. A. Beek. hoogleraar in de Hebreeuw se taal- en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, d W. G. Overbosch, Ned. Herv. pre dikant te Amsterdam, de dichters Anthonie Stolk, A. Wapenaar, Okke Jager en Muus Jacobse en de dichteres Inge L ievaart, de schrijvers Alaid van Rhijn en Leo J. Leeuw is en de schrijfster Lente Kruikemeier. Voorts zal men bijdragen aan treffen van mej. M. P C. Haarjer, stadsevangeliste te Rotteraam, N. G J van Schouwenburg, direc teur van het persbureau der Ned Herv. Kerk, Kathinka Lannoy en Elisabeth Lugt. Onze tekenaars hebben voor de illustraties van dit Kerstnummer gezorgd. Wij vestigen vooral de aandacht op de grote Kerstprijs vraag op pag. 11, waaraan het hele gezin plezier kan beleven Het is onze wens, dat ons Kerst nummer een goede gast mag zijn op het huiselijkste aller leesten Directie en redactie n TN ons blad van 6 October j.l. publi- ceerden wij een hoofdartikel onder het opschrift „Naamsverandering", waar- |n wy stelling namen tegen een naams- erandering bij naturalisatie-wet. waar- lij aan een Duitser, die Nederlander vilde worden, een geheel andere naam yerd gegeven. Een naam. die niet te be schouwen was als een ..vernederland sing" van de oorspronkelijke. Wij schreven toen: ..Op zijn minst zal toch duidelijk moeten blyken. dat het im een incidenteel geval gaat, opdat wentuele anderen aan deze naamsver andering geen enkel recht kunnen ont- len". Werd in de Tweede Kamer bij de be handeling van dit wetsontwerp aan deze aangelegenheid geen aandacht geschon ken. de Eerste Kamer deed dit des te meer. In het voorlopig verslag van deze Kamer sloot men zich aan bij ons, wat de Hoogmogende Heren noemden, ..voor- treffelyk artikel". Men gaf uiting aan de mening, dat hier typisch sprake was van datgene, waarvoor de voorgangers van minister Donker bij herhaling hadden gewaarschuwd, namelijk bevoorrechting naturalisandus boven gewone Nederlanders. "jyriNISTER Donker heeft in zijn memo- rie van antwoord aan de Eerste Ka mer zijn standpunt in dergelijke geval len op bevredigende wijze verduidelykt. Hij betoogt, dat in het algemeen slechts dan voor een gecombineerde behande ling van naturalisatie en naamsverande ring aanleiding is. wanneer het gaat om een voor Nederlanders moeilijk uitspreek- bare uitheemse geslachtsnaam, welke aan de Nederlandse tongval dient te worden aangepast. Het geval in het gewraakte wetsontwerp, waarbij een geheel andere geslachtsnaam dan de tegenwoordige zal worden verleend moet. aldus de bewinds man. als op zich zelf staand wor den beschouwd. De minister is van me ning, dat een dergelijk geval zich alleen bij hoge uitzondering zal voordoen en het ligt dan ook bepaaldelijk niet in zyn bedoeling te bevorderen, dat in minder- sprekende gevallen aan vreemdelingen, bij gelegenheid, bij gelegenheid vap hun naturalisatie een nieuwe geslachtsnaam wordt toegekend Door deze verduidelijking is wel ko men vast te staan, dat minister Donker het eens is met onze minimum-eis, dat moest blijken, dat het hier ging om een incidenteel geval en dat anderen aan deze naamsverandering geen enkel recht kun nen ontlenen. X^UNNEN wij over deze reactie van Minister Donker onze tevredenheid betuigen, wy kunnen dit niet met be trekking tot zijn standpunt inzake onze critiek op de gekozen wijze van admini stratieve afwikkeling. Wij hadden er bezwaar tegen gemaakt, dat op de amb tenaren van de burgerlijke stand uitslui tend de last werd gelegd, kantmeldingen te maken, terwijl niet voorgeschreven werd. gelyk zulks bij ..nonnale" naams veranderingen wel dient te geschieden, inschrijving van de naamsverandering zelf in de lopende registers van de bur gerlijke stand en wel in de geboorte registers- De Eerste Kamer had onze be zwaren geheel tot de hare gemaakt door het desbetreffende gedeelte van ons ar tikel nagenoeg letterlijk in haar voor lopig verslag op te nemen. De bewindsman deelt de geopperde -bezwaren niet en komt tot de conclusie, dat ingeval van naamsverandering bij naturalisatie volstaan kan worden met een opdracht aan de ambtenaren van de burgerlijke stand om in hun registers waarin de oorspronkelijk namen voor komen. op de kant der akte van de ver andering melding te maken. TN de eerste plaats merkt de minister op. dat de wet het Burgeriyk Wet boek) geen inschryving van het Konink lijk Besluit (bij geslachtsnaamsverande ring) dan wel van de rechterlijke uit spraak (bij voornaamsverandering) in de lopende registers van de burgerlyke stand van diens woonplaats ejst, indien de be langhebbende is een in het buitenland geboren Nederlander, aan wie op de voet van artikel 63. le lid B.W. naamsveran dering of naamstoevoeging. dan wel overeenkomstig artikel 68 BW. voor- naamsverandering of toevoeging van voornamen wordt verleend. Evenmin, al dus de bewindsman, wordt in ons B.W. voor wat betreft het maken van kant- meldingen op akten van de burgerlijke stand, altijd teruggegrepen naar een an dere, in een der registers van de burger lyke stand ingeschreven akte. Wel zal ingevolge artikel 25 B.W. een kantmel ding hebben te venvy'zen naar „een an dere akte. tot den burgerlijken stand betrekkelijk", doch een dergelijke akte kan, zoals in het geval van artikel 38. 2e lid, B.W.. ook zijn een niet in de re gisters van de burgerlijke stand inge schreven authentieke akte. Tenslotte, zo gaat de memorie van ant woord verder, is inschryving van een bij natural:satiewet verleende naamsveran dering in de registers van de burgerlyke stand overbodig te achten, vermits van de op deze wijze tot stand gekomen naamsverandering zulks in tegenstel ling tot de niet aan officiële publicatie onderworpen naamsverandering en voor- Ta,aTf,Vtrand6'rin8' welke onderscheiden lijk by Koninklijk Besluit en rechcerlyke uitspraak worden verleend le allen tijde en door iedereen kennis kan worden genomen uit het Staatsblad. Wy hebben uitvoerig de tegen-argu menten van minister Donker gereleveerd. In een volgend artikel hopen wy deze tegenspraak op onze beurt tegen te spre- De heer K. G. E. Kretsehmar. lid der directie Nederland en directeur van de UNILEVER GRONDSTOFFENMIJ N.V. legt wegens zyn leeftijd zijn func ties neer. Tot nieuwe directeuren der N.V. worden benoemd de heren A. G. Stoon en J. E. Th. M. Randag. Aanhoudend zacht Tot morgenavond verwacht De Bilt: Aanvankelijk nog overwegend zwaar bewolkt met tijdelijk regen. later wisselende bewolking met enkele verspreide buien. Matige tot krachtige ZuJd- westeiyke wind. Weinig Or dering ir. temperatuur (Opgemaakt te ZON EN' MAAN Woensdag: zon 8.47-16J2; Maan onder 1.08. op 12.19 uur. Op 31 December VII.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 1