JMcttwe £ciitsrt)e (iToumnl De „Maasdam" bij Vlaardingen over tankschip heengevaren een Boer deed uit hebzucht in pan met eten vergif Schiphol had bijna al zijn toestellen buitengaats Wist IJ WOENSDAG 10 DECEMBER 1952 BUREAUX: Steenstraat 37. Directie, Redactie Abonnementen- en Advertentie-afdeling: Tel 31441 Postrekening: 58936 ABONNEMENTEN: f 6.pei kwartaal; 2— per maand; 0 47 per week Drie en dertigste jaargang No 9G07 Directie: F. DIEMER Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER Chei-Red.: H. W. J. ENSERINK CHRISTEL1JK-NAT10NAAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken ,$taatva«ttcl| It ghtbltoea wyn bert ia tegfjeaspoet' Wordt Ambon-onrecht niet hersteld? Dramatische ogenblikken op Nieuwe Waterweg Vijf van de elf koppen verdronken en de geredde stuurman overleden DE GLOEDNIEUWE ZEEREUS MAASDAM van de Holland Amerika Lijn is vanmorgen op de Nieuwe Waterweg dwars over een Duits tankscheepje heengevaren. Vermoedelijk zijn vijf opvarenden van dit scheepje jammerlijk verdronken. De vijf anderen en de loods werden gered, maar één van hen, de stuurman, is aan zijn verwondingen over leden. Het Duitse schip kwam weer te voorschijn toen de Maasdam was voorbijgevaren. Het kapseisde en begon spoedig te zinken. De ramp geschiedde voor de ogen van honderden zeelieden en fabrieksarbeiders. Urenlang heerste er nog onzekerheid over het aantal slachtoffers. Het Duitse tankschip, de Ellen, kwam i schadigd. De scheepvaart gaat normaal vanmorgen om half negen juist de Pe- door. troléurrohaven bij Vlaardingen de trotse zeestomer van rechts naderde. De Maasdam botste midscheeps tegen de Ellen en voer er dwars overheen. Van alle zijden kwam hulp. Redding' De M a a s d a m, het nieuwste schip van de H.A.L., is een zg. toeristen-klasseschip van 15.015 ton. Op 30 Juli werd het door de rederij overgedragen. boeien werden op het water geworpen Het schip had gisteravond reeds uit Rot- naar opvarenden van de Ellen, die in het water dreven. Spoedig waren onge- - twintig sleepboten geteld, die aan hulpverlening trachtten deel te nemen. De bemanning van de Ellen bestond uit tien man. De sleepboot Amerika van P. Smit en Co wist twee drenkelingen op pikken, de sleepboot Pernis van L. Smit en Co redde er vier. onder wie de J. Jansen. Een van de door de Amerika geredden was de eerste stuur- ian van de Ellen, die ernstig gewond as en kort daarop is overleden. Men beschikte al spoedig over de lijst met de namen van de bemanning, maar omdat het gebied ter plaatse zo uitge breid is en er daarom overal mensen aan land gezet konden zijn, verkeerde men nog urenlang in onzekerheid over het aantal opvarenden dat verdronken was. Daarom bleef men nog lange tijd zoeken de vijf mannen die vermist ■werden, nadat de genoemde zeven waren gered. Gered zijn: de loods J. Jansen, de ma troos J. Blöhse, de stoker J. Schmidt, de stoker R. Wiesner, de 2e machinist J. Marose, én de le stuurman H. Guttman, die echter aan de gevolgen is bezweken. Vermist worden de kapitein E. Raben- berg, de le machinist H. Küster, de kok Hier ziet men het fraaie 15.000 ton metende m.s. „Maasdam", zoals de Rotterdammers en al diegenen, die langs de Maas of de Nieuwe Waterweg wonen, het telkens weer kunnen be wonderen. Juist daarom sprak dit ongeluk in die omgeving sterk tot de verbeelding. terdam naar New York moeten vertrek ken. van waaruit toeristentochten met Amerikanen zullen worden gemaakt. Door de mist moest het vertrek worden uitgesteld tot vanochtend. Na de aanvaring iet de Ellen is de Maasdam bij Pernis oor anker gegaan. De E 11 e n is een 50 jaar oud tankschip it Hamburg, ter grootte van 268 ton. Het had bij de Nieuwe Matex te Vlaardingen olie geladen en was ongeveer vijf minu ten los van de kant toen de aanvaring Churchill gaat naar Eisenhower Maar niet vóór de lente... Churchill en een aantal leden van het Britse kabinet zullen waarschijnlijk een bezoek brengen aan Eisenhower, spoedig nadat deze in Januari 1953 beëdigd zal zijn als President der Ver. Staten. Chur- - j chili zal op zijn reis vergezeld worden Idoor Eden, But tier en minister Alexan der. Verschillende mogelijkheden worden j geopperd: Churchill zal Eisenhower een plan voorleggen van het Britse Gemene best voor herstel van de wereldeconomie Belangrijke kwesties als defensie en fi nanciën zullen worden besproken. Diplo matieke kringen te Washington vestigen er de aandacht op, dat de reis van Chur chill naar de Ver. Staten wel niet vóór April of Mei 1953 zal kunnen plaats vin den. omdat Eisenhower zich eerst ver trouwd moet maken met de kern de*- diverse wereldproblemen. De vrede in Korea Ike vraagt MacArthur om zijn plan Eisenhower, de aanstaande president van Amerika, heeft gisteren telegrammen gewisseld met generaal MacArthur, v in hij deze verzocht, zijn plan voor beëindi ging van de Koreaanse oorlog bekend te maken. Zoals men zich wellicht zal her inneren, verklaarde MacArthur dezer dagen een dergelijk plan te hebben be dacht. De toekomstige president bevindt ziet nog steeds aan boord van de kruiser Helena, op weg naar de Ver. Staten, zijn bezoek aan het Koreaanse front. Nog deze maand zal een begin worden gemaakt met de uitvoering van het her stelplan der V.N- voor Koera, zo meldt Reuter. Het plan houdt een herstel van de oorlogsschade in; een bedrag van 70 millioen dollar zal volgens schatting en reeds vóór Juni van het volgend jaar zijn uitgegeven. Raadselachtig Men vraagt zich af wat de oorzaak van deze scheepsramp is. Er was wat nevel, maar het zicht was zeker niet onvol doende. Zelfs de hier vaak voorkomende wallen, afkomstig van de superfosfaat- fabriek Albatros, waren vanmorgen niet hinderlijk. Maar het schijnt dat de Maas dam aandacht moest schenken aan een tegenligger. Men kan wel aannemen dat de verge lijking, op de Maasdam gemaakt, juist is: een voetganger, die vlak voor een auto de weg tracht over te steken, zo is het met dit scheepje gegaan". De Ellen kwam uit de Petroleumhaven en zag, eenmaal op de rivier, plotseling de Maas dam achter zich naderen. De Ellen werd midden op de rivier op de vloedstrooni geduwd en ging onder. De Maasdam werd slechts licht be- Wonderpaard in de U.S.A. Drie doden te Varsseveld „Het waren beste mensen", zegt thans ver dachte, tegen wie levenslang wordt geëist LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF wegens moord in koelen bloede heeft gisteren de officier van Justitie bij de rechtbank te Arnhem ge- eist tegen de 54-jarige landbouwer Derk Jan Lammers te Heelweg bij Varsseveld, die begin Augustus, gedreven door een psychopatische heb zucht drie mensen van omstreeks zijn leeftijd door middel van vergif om het leven bracht. Terwijl de familie Te Lindert twee broers en een zus ter naar het land waren had L. een dodelijk vergif in de pan met eten gegooid, die op het vuur stond. Nauwelijks twee uur later waren reeds twee van zijn slachtoffers overleden. De derde overleed in de loop van dezelfde middag nog. „Het waren beste mensen", zei de ver dachte zelf van hen. Ter verontschuldi ging voerde hij aan, dat hij dacht, dat het vergif alleen maar bedwelmde. Tij dens de werking van het gif hoopte hij dan gelegenheid te hebben te zoeken 'het geld, dat er in huis was na de verkoop van een koe^ Zelf zat hij niet geld verlegen, zo beweerde hij. En de officier van Justitie bevestigde, dat L. het geld allerminst nodig had. maar in zijn hele leven is de man beheerst ge- eest door de gedachte: „Er kan altijd og wat meer bij." L. stond in zijn omgeving uitermate ongunstig bekend en werd al lang door zijn slachtoffers gewantrouwd. Zelfs na men zij hem wel als dagloner in dienst, zodat zij tenminste wisten, waar hij uit hing. Vaak ook keerden zij van hun werk op het veld naar huis terug om te kijken of L. misschien ook bezig was om zijn slag te slaan, want het was bekend dat L- zich niet ontzag zijn buren te bestelen. Het was dan ook allerminst vreemd, dat Mientje te Lindert nog voor zijzelf door gruwelijke krampen werd gepijnigd, tegen een kennis die een paard en wagen kwam lenen en die zij om de dokter Ha, ha, dié is goed. Een geval van paarden- (para) psychologie Aan de overkant van de Oceaan ls eei paard ontdekt dat echter niets te maken heeft met het blijspel „Toontje heeft een paard getekend", waarvan vele Nederlan ders genoten hebben. Neen, het is een Amerikaans wonderpaard, een sprekend paard, dat bekend staat als „Lady Won der". Er gaan wonderlijke verhalen ovei het dier, dat ergens in Virginia, in Rich mond ressorteert. Lady Wonder geeft letterlijk op alles antwoord. En hoe! Met haar fluwelen neus duwt zij tegen hef boompjes, waardoor letters en cijfers naar voren springen, die zich combineren tot heuse woorden en zinnen. Er is geen sprake van humbug. Psyohologen en medici' van reputatie hebben gepoogd, het dier te testen en zij concludeerden, dat er geen misleiding in het spel is. Een paard met telephatisch vermogen, 'n geval van parapsychologie of paarden- psychologie, wij vragen het ons af. In ieder geval: Lady Wonder is momen de grote trekpleister voor toeristen. stuurde, zei. dat Derk Jan vast iets in hel eten gedaan had. Zij was vóór de ande naar huis gegaan om het eten klaar te maken en had L. nog juist uit de paar denstal zien komen. Het flesje, waarvan hij de in inhoud het was ongeveer half gevuld door het eten mengde, bevatte een z=er ver giftig insectendodend middel dat in ver dunde staat 1 op 4000 wordt ge bruikt om bladluis te bestrijden. Alleen het inademen van de vloeistof kan do delijk zijn. Prof. Velbinger, die de werking van het gif op zichzelf probeerde, is er aan overleden. L. had zijn broer gewaar schuwd het voor het doel, waarvoor het bestemd was, zelfs niet zonder meer te gebruiken, omdat de dieren er gevaar konden lopen. Bijna was zijr. broer ook nog het slachtoffer geworden van het gif- Hij werkte met de familie te Lin dert op het veld en was ook meegegaan aan tafel. Hij ging toen to£h liever naar huis. „omdat het anders zo zielig was voor D=rk Jan die alleen thuis was Nadat de broers hadden gegeten en Derk Jan de afwas had gedaan, ging nij eens kijken bij de familie te Lindert, die hij nog hielp met een koe naar de weide te drijven. Omstreeks half twee zag hij een vrouw, die ook op het veld had gewerKt, naar het huis van de slachtoffers gaan. L. ging imiddellijk heen en hoorde haar zeg gen: „Bernard en Mientje zijn al bijna dood." D? misrekening van L. was duidelijk. Hij kwam te laat om nog naar het geld te kunnen zoeken. De officier van Justitie zei in zijn requisitoir dat hier drie mensen, die bij uitstek goede mensen waren, letterlijk zijn doodgemarteld- L. heeft in het. ver leden zeer veel clementie van de justitie ondervonden. Hij ging echter ondanks voorwaardelijke veroordelingen, steeds weer door met diefstallen. De moordenaar hoorde de eis onbewo gen aan. Even onaandoenlijk, ais toen hij, op de dag van de begrafenis voor zijn slachtoffers de klok luidde. De raadsman vroeg of men hier niet met een misdadige abnormale te doen heeft en verzocht opneming in een kliniek. Uitspraak volgt over 14 dagen. Op de ijsbaan van Vinkeveen, gelegen in de buurt van Loosdrecht, is een 40-meterbaan uitgezet, waarop de leden van de „kernploeg" van de KNSB onder leiding van de technische commissie traint voor de ko mende kampioenswedstrijden. V.l.n.r. Jan Langedijk, Wim v. d. Voort, C. Kortenoever, Adri v. d. Voort, J. Breed, T. Ekelschot en John in actie op de baan. Mist gisteravond nog spelbreker Goudhandelaar uit Heinkenszand verdronken; reddingboot aan de grond HOEWEL OP VERSCHILLENDE Europese luchthavens het weer gisteren iets opklaarde, bleef Schiphol de hele dag potdicht. Een Vliegtuig van de B.E.A. afkomstig uit Hamburg, en een Amerikaans militair toestel uit West-Duitsland waren de enige machines die er in slaagden Schiphol te bereiken. Enige viermotorige toestellen vertrokken van de Amsterdamse luchthaven, zodat Schiphol gisteravond vrijwel zijn hele luchtvloot „bui tengaats" had. Alleen enkele toestellen, die de gewone revisie ondergaan, waren nog aanwezig. Het Nederlandse luchtvaartverkeer buiten het mistgebied staat evenwel niet stil. De terugkerende toestellen hebben hun toevlucht gezocht tot Frankfort. Parijs en Hamburg. Van hier uit worden Isaac Benzol, de nieuwe president van Israel, opvolger van de onlangs overleden dr Chaim Weizmann. Benzoi, die 68 jaar oud is en in Rus land werd geboren, is de tweede president van Israel. Naguib maakt bekend: Grondwet 1923 wordt ingetrokken Soedan-overeenkomst thans in zicht Generaal Naguib. de Egyptische pre- nier. heeft vanmorgen, even na midder nacht, de intrekking van de grondwet van 1923 bekend gemaakt. De regering heeft onmiddellijk een commissie gevormd, welke een nieuwe grondwet zal opstellen. De grondwet van 1923 diende volgens Naguib als middel, om de eerzucht van de-koning en zijn kliek" te verwerke- Nader wordt gemeld, dat bij de giste- n gemelde regeringswijziging dr Abbas Ammar niet minister van Nationale Voor lichting is geworden, doch minister van Sociale Zaken. Minister Foead Galal be heert thans Nationale Voorlichting. Groot-Brittannië en Egypte hebben gis teren te Cairo op een aantal punten over eenstemming bereikt over de toekomst van Soedan. Volgens diplomatieke krin gen is een algehele overeenkomst in zicht. Het is de bedoeling, zo spoedig mogelijk verkiezingen in Soedan te houden. Men verwacht dat de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en Egypte ovei de kwestie vóór Kerstmis beëindigd zul len zijn. De Israëlische gezant te Warschau „ongewenst" De Poolse regering heeft op de Israë lische legatie te Warschau een nota doen overhandigen, waarin wordt verklaard, dat de Israëlische gezant als ongewenst persoon wordt beschouwd, aldus meldt de Israëlische radio. Onlangs heeft de Tsjechische regering een dergelijke stap tegen Israël genomen, vlak na het proces- Slansky. a De hier in het geding zijnde gezant is dr Arjeh Koubovi. die zijn land zowel in Polen als in Tsjechoslowakije ver tegenwoordigde. vluchten ondernomen en de passagiers, die hun bestemming per vliegtuig nie* kunnen bereiken, worden onder bege leiding van K.L.M.-personeel per trein of met verwarmde bussen verder ver voerd. Zoals men weet, heeft elke luchtvaart maatschappij een limiet bepaald voor zicht bij landen. Voor de K.L.M. geldt dat voor het landen minstens 800 meter zicht moet zijn en de wolkenbasis niet lager mag zyn dan 60 meter. Gistermid dag om vier uur was het zicht op Schip hol 400 meter. Vanmorgen, toen de mist was opgetrokken, had Schiphol het druk ker dan ooit tevoren. In de loop ochtend werden niet minder dan onge< Fiat Justitia THAT Justitia, et perea mundus (Het ■*- recht moet z'n loop hebben, al zou daarbij de wereld ten gronde gaan). Deze lijfspreuk van keizer Ferdinand I uit de zestiende eeuw is overgenomen door de twintigste eeuwse dr Hermann Hoepker- Aschoff, president van het Constitutio nele hof te Karlsruhe, dat een uitspraak moet doen over de grondwettigheid van de garantieverdragen tussen West-Duits land en het Westen. Hij is een uitnemend kenner van de politieke gebeurtenissen en beheerst de spelregels van de politiek met wijsheid en veelzijdigheid. Toch houdt hij niet van het politieke schaak spel. Want hij weet, dat politiek meer malen een wikken en wegen is van meer of minder wijsheid, maar ook van meer of minder oprechtheid. Deze achtenswaardige, bijna 70-jarige Duitse rechtsgeleerde met z'n spierwitte haardos, is één van de geestelijke vaders van de Westduitse grondwet. En op het ogenblik behandelt het Hof. waarvan hij de eer heeft president te zijn, de vraag of de garantieverdragen met het Westen in overeenstemming zijn met de grond wet. Bij dr Hoepker-Aschoff lijkt deze zaak in goede handen. Als het aan hem ligt, zal het Hof, dat uit 23 leden bestaat, een deskundig, onpartijdig en bindend besluit nemen. Helaas hangt deze beslis sing niet alleen van dr Hoepker-Aschoff af en het feit, dat de meeste leden van het Hof tot de sociaal-democratische partij behoren, spreekt in dit verband al boekdelen. Bondskanselier Adenauer heeft hier "^'e j rekening mee willen houden. Toen geen ocn.eno »c,.,n m™=r a,„ 0,.6„eer..mogelijkheid meer openbleet, 25 machines binnengeloosd. die op buiten- j1 j y v°"se c"fcr ur,c Ee; landse vliegvelden hadden gewacht op 1™". aan een bindende u,.spraak van -- het Hof te ontkomen, door eei: spuedoc- Slissing te vragen aan de tweede kamer van het Hof, waarin regeringsgezinde leden de meerderheid hebben. President Hoepker-Aschoff heeft gisteren echter laten weten, dat de uitspraak van het volledige Hof bindend zal zijn voor de beide Kamers, voor het geval die later afzonderlijk een beslissing over dezelfde kwestie mochten nemen. Verdronken Een landarbeider uit 's Heer Hen drikskinderen vond gisteren in een sloot langs de rijksweg Goes-Middelburg het stoffelijk overschot van de heer B. Fran sen uit Heinkenszand, handelaar in goud en zilver. De heer Fransen is waarschijn lijk, door mist en duisternis misleid, van de weg afgeraakt toen hij per fiets te rugkeerde uit Kapelle, waar hij zijn zus ter had bezocht. Hij lag voorover met het hoofd in de modder en moet onmid dellijk zijn gestikt. Het slachtoffer laat een vrouw en drie kinderen achter. Op het IJsselmeer in de omgeving van Lemmer zaten gisteravond het motor schip Groningen 7 en de reddingboot Hilda vast in het Ijs. De Hilda was 's middags om vijf uur uitgevaren om de Groningen 7 te assisteren. Twee vissersvaartuigen kwamen te hulp en slaagden er in de Hilda los te trekken, zodat zij gisteravond om half elf de haven van Lemmer bereikte. De Groningen 7 zat toen nog aan de grond. 160 Doden in Londen In Londen zijn als gevolg van de dichte mist, die er vier dagen heeft gehangen, meer dan 160 personen overleden, meest mensen boven 50 jaar, die adem halingsklachten hadden. De mist was zeer gevaarlijk voor mensen, die aan asthma of bronchitis leden. De koolstof, roet en de scherpe rook, die door de mist vastgehouden werden, stelden de longen en het hart op een zware proef. De po litie schat, dat, wanneer alle berichten binnengekomen zullen zjin, zal blijken, dat ongeveer tweehonderd personen als gevolg van de mist zijn overleden. DIT nu is een nieuwe tegenvaller voor Bondskanselier Adenauer. Want, mocht het Hof de verdragen ongrondwet tig verklaren, dan kan de kanselier wel inpakken met zyn Europese plannen. Om zyn plannen te kunnen verwezen lijken, zou hij dan een tweederde meer derheid in de Bondsdag nodig hebben. En dat is zonder nieuwe verkiezingen een onmogelijkheid. Ook nieuwe ver kiezingen brengen overigens geen uit komst. omdat het als vrij zeker kan wor den beschouwd, dat Adenauer daarbij nauwelijks een gewone, laat staan een absolute meerderheid zou behalen. Een negatieve beslissing van het Hof zou dus voor Adenauer, en voor heel Europa, een harde slag zijn. Adenauer heeft de mededeling van dr Hoepker-Aschoff ontoelaatbaar genoemd. Of hem dit veel zal baten, valt nog te bezien. President Heuss heeft zelf de uit spraak van het Hof uitgelokt. En het recht moet zijn loop hebben. Wanneer de grondwet in West-Duitsland terzijde ge schoven kan worden is er iets niet in orde. Aan de andere kant echter mag het gerechtshof niet ingrijpen in het werk van regering en volksvertegenwoordi ging. Het zou dan een politiek instrument worden. Dit laatste gevaar is op het ogenblik in Karlsruhe niet denkbeel dig Het Brits-Perzische geschil Amerika afkerig van aankoop van gestolen olie Geen overdracht der Anglo Iranian-rechten aan maatschappijen in de V.S. Het oliegeschil tussen Engeland en Perzië dient tegenwoordig feitelijk uit een geheel nieuw gezichtspunt te worden gezien. Immers de Anglo Iranian Oil Company beschikt niet meer over vol doende transport- en distributiemiddelen om de olieproductie in Perzië op grote schaal te kunnen hervatten. Deze midde len. aldus de goed geïnformeerde corres pondent van ATTzijn tegenwoordig in gebruik voor de olieproductie van an dere landen, voornamelijk van Koeweit middellijke overeenstemming i geland en Perzië is om materiële redenen niet mogelijk. Alle andere, eventueel ook Amerikaanse stappen om tot een regeling van het conflict te komen, dienen in het licht dezer gewijzigde omstandigheden te Toestand thans rustiger Legionnairs in Marokko om de orde te herstellen Het aantal arrestaties inmiddels tot 500 gestegen Ofschoon Reuter aanvankelijk uit Casablanca meldde, dat de toestand vol komen rustig was, blijkt uit een later telegram, dat gisteravond Mohamme daanse agitators opnieuw poogden ge welddaden tegen de Fransen uit te lok- DAT de A'damse gemeenteraad na 5614 uur vergaderen met 31 tegen 8 (commu nistische) stemmen de gemeentebegroting voor 1953 heeft goedgekeurd, die sluit op bijna f 254 millioen. DAT de Franse minister van Buiten landse Zaken, Robert Schuman, Zaterdag in Tilburg de bul in ontvangst neemt, waarbij hem het eredoctoraat van de R.K Economische Hogeschool wordt verleend. DAT de winkelier J. H. Fr. N. uit Maastricht, die f 4500 aan omzetbelasting heeft ontdoken, door de Maastrichtse rechtbank tot f 250 boete is veroordeeld (Eis: 1 week). DAT de N.V. Bronswerk te Amersfoort feest vierde g.v. het gereedkomen van dé 50.000sle A.M.A.F.-gasradiator. DAT op 50 m afstand van het histori sche raadhuis te Bolsward de bovenver dieping van een dameshoedenzaak uit brandde. vermoedelijk doordat een vier jarig kind met lucifers speelde. DAT staatssecretaris Kranenburg Vrij dagavond in Utrecht zal spreken op een begroetingsavond van teruggekeerde Korea-vrijwilligers. DAT het korps commandotroepen, waarvan in Januari weer een compagnie naar Suriname vertrekt, Vrijdag in Dor drecht een ouderdag houdt. DAT de jaarlijkse hengstenkeuring van het Friesch Paardenstamboek voortaan niet meer in Leeuwarden, doch in Sneek wordt gehouden. DAT de 17-j. van L. en de 19-j. S„ bei den uit het Wittevrouwenveld te Maas tricht, werden gearresteerd kort nadat zij 's nachts bij V D. aldaar voor f 20U0 hadden gestolen. DAT in aansluiting aan de voorgeno men werken in Drente ook de Steen- wijker Aa. verbeterd (o.a. genormali seerd) zal worden. DAT minister Alge ra aan de Tweede Kamer vertrouwelijk een globaal finan cieringsplan van belangrijke waterstaats werken in dc eerstkomende vijf jaar heeft toegezonden. DAT de Ierse premier De Valera, in tegenstelling met wat vorige week werd aangekondigd, het Ooglijdersgasthuis in Utrecht vandaag nog niet heeft verlaten. DAT de voorstellen van de Ned. dia mantindustrie in zake lonen en arbeids voorwaarden volgens het Wereldverbond van Diamantbewerkers een gevaar zijn ken. Ln Beni Mellal kwam het tot rel letjes, waarbij twee Marokkanen werden gedood en zeven gewond. Deze plaats ligt circa 250 km ten Zuid-Oosten van Casablanca. Hier kwamen oproerlingen bijeen, om de vrijlating te eisen van een Marokkaan. De politie werd bij aan komst met stenen bekogeld en zag zich genoodzaakt het vuur te openen. In Casablanca zelf hebben de Fransen de afgekondigde „avondklok" weer op geheven. Volgens Reuter is het aantal arrestaties reeds gestegen tot 500. De ex tremistische Marokkaanse nationalisti sche partij „Istiqlal" ontkent, dat er con-| tact zou bestaan tussen deze partij en de| communisten. Volgens A.P, hebben twee Lancaster- cn twee Junkerbommenwerpers enkele afdelingen van het Franse Vreemdelin genlegioen naar Casablanca gebracht Wat Tunis betreft, ook daar werd het „uitgaansverbod" weer ingetrokken. En kele nationalistische leiders werden over gebracht naar Interneringskampen. De trein van Tunis naar Sousse werd gister- aantal reizigers werd ge worden bezien. Maar Eden. de Britse mi nister van Buit. Zaken, ontkende in het Lagerhuis, dat er besprekingen worden gevoerd met Washington over de over dracht der rechten en belangen van de Anglo Iranian in Perzië aan een groep Amerik. oliemaatschappijen. Het ligt geenszins in de bedoeling van Amerika van de Britse moeilijkheden in Perzië te willen profiteren Het gezag hebbende orgaan „Journaal of Com merce" vertelaarde met nadruk: ..De grote pen". Het blad schreef: ..Een nauwkeurige navraag in petroleum <r;ngen. heeft be wezen. dat er bij de belangrijke Ameri kaanse oliemaatschappijen geen belang stelling bestaat voor de aankoop van Per zische olie. Jn weerwil van de bekendma king van het departement van Buit. Za ken. dat de Amerikaanse regering een dergelijke eventuele aankoop niet zou verdedigen tegen elk eventueel wettelijk optreden door de Britten". Volgens het blad. had de Socony Va cuum Oil Company verklaard: ..Wij heb ben op het ogenblik geen behoefte .,an olie uit Perzië". De maatschappij had echter, naar aanleiding van de verkla ring van het departement van Buit Za ken juridisch advies ingewonnen Dit luidde als volgt: Gezien het feit. dat er nog geen overeenkomst is gesloten over de compensatie-kwestie, zou aankoop van olie zeer waarschijnlijk een rechtszaak tot gevolg hebben, aangezien het eigen domsrecht van de olie geen uitgemaakte zaak is- ..Wij willen op die manier niet in deze zaak verwikkeld worden", aldus de Socony. Woordvoerders van andere maatschap- •eneens gezegd: ..Wij voe- de aankoop van gestolen pijen hebben olie". Verdere stijging van temperatuur Tot morgenavond verwacht De Bilt: Veranderlijke be wolking met tijdelijk enige neerslag, hoofdzakelijk in de vorm van regen. Matige tot krachtige wind ruimend van Zuid naar Zuid-West of West. Verdere stijging van temperatuur maar aanvankelijk voor namelijk in het Oosten van het land nog •fJS lichte vorst. (Opgemaakt t 10 i ZON EN MAAN Donderdag: zon 8.38-16.29 uur; maan 0613.09 uur. Op 17 Dec. N M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 1