Hervormde Da-Costaschool te Alphen gisteren officieel geopend Scholen spelen bij Alphens ontwikke ling belangrijke rol D Raad van Oegstgeest nam het nieuwe ambtenarenreglement aan Burgemeester: Ook voortaan geen geluidswagens vóór verkiezingen D D. PLANJE HET TEGELHUIS EEN STENO-TYPISTE ENIGE NETTE MEISJES LEERLING- VERPLEEGSTERS MELK Gieter Cannegieter „Oh goeie grutjes!" NIEUWE LEIDSCHE COURANT 4 DONDERDAG 26 AUGUSTUS 1952 Lage Zijde stiefkind af.. Kinderoptocht De fciraderoptooht van de W.V. over wij gisteren schreven, vindt niet Vrijdag, maar Zaterdagmiddag pLaa.s. Hij vertrekit van het Hazeveld. Landbouwschuur afgebrand Dinsdagmiddag is de LandbouwGcihuuT van de heer G. Kom, gelegen ten Wes ten van het Reyneveld onder de ge- (Van een onzer versla pcpvpi-O meente Alphen. tot de grond toe afge- l van een onzer verslaggevers) Balko^IK brartweor heelt E HERVORMDE SCHOOLVERENIGING te Alphen aan den RUn vindt het het vuur weten té beperken to grote betekenis, dat de Lage ZUde gisteren met de officiële f01™1""- heer K°m had deie n tevoren verlaten. Vermoed wordt, dat de opening van de Da-Costaschool aan de gelijknamige straat een Chrlstelyke school brand ontstaan is door het achteloos edi k66** gekregen. De Hoge Zyde had vier Hervormde scholen en aan de andere kant wegwerpen van een sigaret. C stond er niet één. Ieder zag, dat hier sprake was van een wanverhouding. De Plannen woningbouwverenigingen Da-Costaschool is In de plaats gekomen van de school aan de Julianastraat, waariningediend Leden stelden daad van liefde voor Chr. onderwijs en burgerzin gen- tutt-i nu de algemene-vormingsschool is ondergebracht. Ds Stehouwer wees er als voorzitter in het bestuur der school op, dat er al jaren een stil verlangen bestond om ook aan de Lage Zijde een school te hebben. De bewoners van dit deel van Alphen aan den Rijn voelden zich terecht wel eens verongelijkt. Waar zou men echter aard het geld en de vergunning vandaan moe- sant ten halen? Er was niet aan te denken. :nde Totdat een wet licht bracht in deze 'zaak. Van regeringszijde werd namelijk toj bepaald, dat er algemene-vormingsscholen zouden komen. Alphen bleef ook ten aan- I tot: zien van dit schooltype niet achter en het C" bestuur van de Hervormde school bood de nieuwe school zijn gebouw aan de Julianastraat aan, een school, die zeker ister nog aan de eisen voldoet. Het ging er ihie. dus niet om een oud, ondoelmatig gebouw kwijt te raken, maar om een school aan de overkant van het water te krijgen. Het lukte. En het lukte helemaal, toen leden van de schoolvereniging en andere belangstellenden binnen enkele weken een voorschot van niet minder dan l de i 100.000 bij elkaar wisten te brengen. te Ds Stehouwer merkte verder op, dat der een school een belangrijk ding is in ïwel een volksleven. Zie eens naar Egypte, veer waar een groot tekort aan scholen is van- en waar de bevolking voor een be- jeen langryk deel gedoemd is analfabeet te zyn. De Da-Costaschool wil mede- rohn werken de kwaliteit van het Neder- hot- landse onderwijs te bevorderen. In baja het bijzonder bracht de predikant de lesië aanwezigen echter het devies van de voor school onder de aandacht, dat is: Christus vóór alles. Het is een voor- iling recht om aan een Christelijke school bij te mogen arbeiden, aldus ds Ste houwer. 1 uit Een wijsgeer moet eens hebben gezegd: rcen Eenmaal volwassen, zijn de mensen hel 10de evenbeeld van de gedragingen van hur nis-leermeesters en opvoeders. Ds Stehouwer Rid- geloofde, dat in deze uitspraak wel enige zijn waarheid zit. Hij wilde ge- duidelijk maken, dat op het onderwijzend arin personeel een grote verantwoordelijkheid >de- rust ver- Dank bracht hij ten slotte aan B. en W., van de heer Roozenbeek, inspecteur van het hijilager onderwijs in de inspectie Alphen. Dcht iarchitect Brouwer, de aannemers De Boer uit Hazerswoude, de onderaannemers, de ssie besturen van de Chr. scholen, de kerke- :cht raad en de kerkvoogdij van de Hervorm- >ch- de Gemeente en ten slotte aan de heer Gesman, die vele jaren secretaris van het schoolbestuur is geweest Hierna verklaarde ds Stehouwer, die in het begin van de bijeenkomst, ge houden in het handenarbeidlokaal van de school. Psalm 150 had gelezen, het gebouw voor geopend. Hij gebruikte daarbij de bekende woorden: Dat Uw ogen, o God, dag en nacht open zijn dit huis. Veranderingen Volgens het nationale plan moet Alphen in den Rijn het industriecentrum van de Rijnstreek worden, verklaarde wethouder Dekker namens het gemeentebestuur. De gemeente moet dus wel grote verande ringen ondergaan. Van een agrarische plaats naar een industriegemeente. Dat de scholen hierbij een belangrijke rol spelen, behoeft geen betoog. Het was de wethouder een behoefte des harten er de nadruk op te leggen, dat ten aanzien van de bouw van deze school het particuliere initiatief heeft gedaan, waartoe het gemeentebestuur niet in staat was. De heer Dekker doelde op de gelden. Prot.-Christelijk Alphen heeft getoond, dat de liefde voor het Christelijk onderwijs niet Is verflauwd. Het bijeenbrengen van de 100.000 noemde spreker echter niet alleen een liefdedaad voor dit onder wijs, maar ook een bewijs van wezen lijke burgerzin. Ook de heer Roozenbeek had hartelijke gelukwensen. Hij bracht vooral naa ren, dat wij ons in het schoolleven niet blind moeten staren op een geperfection- neerde accommodatie. De kwaliteit het onderwijs is nummer één. Een nit school kan vanzelfsprekend een belang rijke bijdrage tot die kwaliteit leveren. De heer Smits, hoofd van de school, stelde er prijs op, de historische kennis der aanwezigen aangaande de eigen plaats wat op te frissen. Hij deelde mee het dit jaar honderd jaar geleden i; er een Chr. school in Aarlanderveen (Alphens grondgebied) kwam. Er ii reden hiervoor een dankdienst te houden, aldus de heer Smits. De soberheid van de school werd ge prezen door de heer Samsom name gezamenlijke schoolbesturen. Verder spra ken nog de heren Brouwer, architect, Visser namens het personeel. De heer Visser bood een electrische klok aan. Over de school zelf willen wij nog op merken dat Alphen een mooi schoolge bouw rijker is geworden, waarin het pret tig zal zijn te onderwijzen en te leren. Het gebouw is eenvoudig en daardoor doelmatig. Elke overbodigheid is Aan weerszijden van de ruime hal be vinden zich drie grote lokalen. Tussen deze lokalen en de hal zijn de aparte toiletten voor jongens en meisjes gecon strueerd. Het oude systeem van toiletten in de gang is dus ook hier doorbroken. Tot heil van allen, die zich in deze school zullen bewegen. Boven vindt mei spreekkamer, een vertrek voor de ber ging van leermiddelen en een lokaal voor handenarbeid dat ook voor andere doel einden kan worden gebruikt. De lange gang beneden wordt onder broken door bogen, die slechts een aesthe- tische functie hebben. Dat aan deze functie door aannemer en bouwers ook zo veel mogelijk aandacht werd besteed, pleit slechts voor hun werk en inzicht. Oratoriumvereniging gaat starten Men schrijft ons: Kan er in Alphen aan den Rijn een toriumvereniging Hosanna komen? antwoord is aan u, zangers en zangeressen. Hoewel zich al verscheidene personen opgaven als lid, zijn we toch nog niet waar we komen willen, want de leus is: honderd leden. Dan pas zijn we tevreden. Deze leden hebben we nodig om een fi nancieel gezonde vereniging te zijn. Daar naast moet er zijn een vaste kern donateurs. Hiervoor luidt onze slagzin: Vijfhonderd donateurs. We werken allen dan zal het zeker gaan. Alphen is vooruitstrevende plaats. Laten we ni tonen, dat er een waardige oratoriumver eniging zal kunnen komen. Op Dinsdag 2 September om 8 uur beginnen de repeti ties onder leiding van de nieuwe dirigent, de heer Goedhart, ni het verenigingsge bouw aan de Julianastraat. In studie wordt genomen de Johannes-Passion S. Bach. Voor het lidmaatschap kan men zich opgeven bij: J. A. Baerveldt-van Hoven. Emmalaan 94a, tel. 2724; W. Goedhart, Hooftstraat 325, tel. 2418; T. Klok, Hooft ctraat iw f»i -moa. v Zalingen Naar wij vernemen, hebben de plaat selijke won ingbouw verendigiirugen Alphens Belang, Eensgezindheid, Nutsstichting en Sint Joseph voldaan aan de destijds door he: gemeentebestuur gegeven op dracht om plannen in te dienen voor de bouw van nieuwe woningen. Deze zouden zoveel mogelijk aan bestaande straten moeten verrijzen. De R.K. ningbouwvereniging St Joseph sohijnt evenals het gemeentebestuur hoog bouw voor te staan. Nu de gemeente gaat starten met de bouw van de 66 étagewoningen, waar van de aanbesteding reeds is aangekon digd, en met de bouw van de 70 één gezinswoningen. waarover wij uitvoerig schreven, is het vertrouwen gewettigd, dat ook de woningbouwverenigingen spoedig zullen kunnen beginnen. Uiter aard wacht een en ander nog op finan ciële regeling. Het betreft hier een groot aantal wo ningen, waarvan het merendeel waar schijnlijk aan die Hoge Zijde zal ver rijzen. HAZERSWOUDE Rondgang Chr. harmonie De Chr. harmonie zal morgenavond en Zaterdagmiddag een rondgang houden om de kas te versterken. Burgerlijke stand Geboren: Agatha A., d. v. L. J. den Hollander en N. G. Kelderman. Ondertrouwd: G. Maaskant, 26 jr, en A. Koetsier, 23 jr- Overleden: M. van den Bos, 96 jr; P. Boer, 63 jr; A. A. van 't Wout, 85 jr: M. van der Vaart, 58 jr. KOUDEKERK AAN DEN RUN Liefdadigheidsconcert Onder leiding van zijn dirigent, de heer Van 't Veld, gaf het Koudekerkse fanfarecorps Kunst na Arbeid gister avond een uitvoering op het voorerf var. het verpleeghuis. Dat de muziek op prijs werd gesteld, bleek wel uit de aandacht, waarmee de ouden van dagen luisterden. Ze gingen er zelfs later door naar bed. Ook de andere bewoners van het dorp gaven van hun belangsteling blijk. Het de hele avond een drukte lang in de Dorpsstraat. Verlies De heer M- Reijneveld J. D. zn heeft zijn portemonnaie verloren, inhoudende elf gulden. Inlichtingen bij hem of bij de politie. OUDE WETERING Concert Door Gunst Verkregen Vrij dagavond zal de muziekvereniging Door Gunst Verkregen uit Nieuwe We tering een concert geven ten genoegen au haar donateurs in Oude Wetering. TER AAR 72-Jarige heer redt een 3-jarig meisje Twee meisje» van de familie Theuno, en van 3% en een van 4Vt jaar, liepen op de Aardamseweg te wandelen. Bij het bruggetje naar die Ringdijk zagen zij iets in het water liggen en over het lage hekje gingen ze er naar staan kij- Met het gevolg, dat ze allebei het water rolden. De oudste uit te komen en riep tegen het jongere zusje „Wacht maar even. Ik ga moeder halen". De 72-jarige heer W. het kletsnatte meisje n de situatie. Hij liep ne KATWIJK Voorbereidende werk gereed Nu het voorbereidende werk voor de doorlichting zo goed als gereed is, zal Vrijdagavond om 8 uur in het raadhuis een bijeenkomst worden gehouden het grote comité, dat aan het begin der actie gevormd werd. Breedvoerig zal dan de actie worden besproken en de nu te maatregelen worden overwogen. Zoals bekend, zijn alle lagen der bevol king in dit comité vertegenwoordigd. KATWIJK AAN DEN RIJN In botsing met tram Ondanks het waarschuwingslicht in de Van Egmondstraat blijft het kruispunt Rijnstraat-Van Egmondstraat een gevaar lijke plek. De voerman J. V. uit de Rijn straat naderde uit de Van Egmondstraat met twee met kool beladen wagens kon z'n gerij niet tijdig tot stilstand bren gen, zodat een botsing met de tram niet ;er was te voorkomen. Door handig inoeuvreren wist de voerman het ge- ar voor zichzelf en de beide paarden t€ wenden, zodat alleen de wagens en d« tram schade opliepen. KATWIJK AAN ZEE A. C. Hofkes in t zilver Morgen 29 Augustus, zal de heer A- C. Hofkes, boekhouder bij de gemeente bedrijven, 25 jaar in gemeentedienst zijn. Begonnen als schrijver, is de jubilaris opgeklomen tot de rang, waarin k werkzaam is. Het jubileum zal m stilzwijgend voorbijgaan, dat er Zaterdag alleen een receptie zal zijn ten huize de heer Hofkes. Excursie naar redersbedrijf Enkele badgasten, die de visserijfilm hadden gezien, hadden V.V.V. verzocht een excursie te organiseren naar eei rederijen. Aan dit verzoek werd gisteren gehoor gegeven. Onder leiding va administratrice, mej Van Duyvenbode, trokken vele badgasten naar het bedrijf van de firma Haasnoot aan de Tram straat. Hier was het de oud-bedrijfsleider, de heer Fl. Varkevisser, die de gasten het specifieke redersbedrijf liet zien Van Duyvenbode dankte hem na afloop uit aller naam. HOOG EN LAAG WATER Vrijdag 26 Augustus: hoog water 8. en 21.09, laag water 4.05 en 16.28 uur. LEIDERDORP Collecte voor de kankerbestrijding Zaterdag is er ook te Leiderdorp e< collecte voor de kankerbestrijding. Is het nodig deze collecte aan te bevelen? Het werk van het Koningin-Wilhelminafonds is voldoende bekend. Een ieder geve naar vermogen. Wanneer er nog dames (en meisjes en jongens boven de 16 jaar) zijn, die zich enkele uren beschikbaar willen stellen voor de inzameling, kun nen zij zich opgaven bij mevrouw Krui denier. Koningstraat 71, en bij de heer J. M. Limburg, Achthovenerweg 2. VALKENBURG Activiteiten van de P.T.T. Het groeiend aantal inwoners van on: dorp is er oorzaak van, dat ook de han delingen van het postkantoor in quantl- teit toenemen. Zo steeg de zegelverkoop in de periode van 1 Aug 1951 tot 1 Aug. 1952 van ƒ11.124,77 tot ƒ15.886,01. Het aantal handelingen bedroeg in datzelfde tijdvak 7860, terwijl het vorige jaar het cijfer 5666 gehaald kon worden. Het publiek zü er nogmaals op gewe zen, dat de kantoorhoudster verplicht is zich te houden aan de uren, waarop het kantoor is opengesteld. Wellicht ten over vloede delen we daarom nogmaals de uren mede: voor de postdienst van 10 12 en van 23 uur; 's Zaterdags 101 uur, terwijl dan 's middags het kantoor gesloten is. Voor telefoon telegraaf zijn de tijden van 912, 23 en van 6—7 uur. oniheils en bedacht zich geen ogenblik. Zonder aarzelen sprong de oude heer te wa'.er en haaide het kimd, dat al veel water had binnen gekregen en begon te drijven, op het droge. De dokter stateerd* geen letsel Een spuitje was voldoende om weer bij te komen. In militaire dienst Ds H. van Ams'.el, predikant der Herv. Gemeente, is met ingang van 1 Septem ber benoemd tot veldprediker te Leiden en Alkmaar. De diensttijd duurt tot September 1953. Aanbesteding woningbouw De bouw van twee woningen te Lan- sraa-r en acht woningen te Papeveer werd aanbesteed. Laagste inschrijver: firma D. C. van Kints, Ter Aar, voor A ƒ38.745. B ƒ78.615; hoogste inschrijver: fanma Jac. van Vliet. Aarlanderveen. A ƒ44.900. B ƒ91.750. Er waren aoht inschrijvingen. den Ouden ereburger Wethouder Dijsselbloem vier maanden naar Amerika E RAADZAAL VAN OEGSTGEEST was gisteravond gedurende de gemeente raadsvergadering, die deze keer ook extra lang duurde, gehuld In feestelijke sfeer. Tegen het einde van de uitgebreide agenda stelde burgemeester Du Boeuff voor, enige ogenblikken te pauzeren. En van deze pauze maakte de bur gervader gebruik om de reden van deze feestelijkheid in het centrum van de be langstelling te plaatsen: waarnemend wethouder J. den Ouden (Prot.-Chr.)die niet minder dan 25 jaren onafgebroken lid was van de Oegstgeester gemeenteraad. medeburger geworden," zo zei de burge meester, die dit woord niet wilde als een phrase, maar als een erkenning het wel zeldzame feit, dat de kiezers De burgemeester richtte zich tot de heer Den Ouden met een speech, waarii memoreerde, hoe de jubilaris Oegstgeest heeft zien groeien, een groei, waa de heer Den Ouden intens heeft gewerkt. De jubilaris heeft, zo zei de bur gemeester, bovendien niet alleen Oegstgeest gewerkt, hij heeft zijn grote gaven in dienst gesteld van het algemeen belang. „Gy zijt een gezien en bemind Advertentie Het koopje van de week: COCOSLOPER 50 breed.3.75 COCOSLOPER 70 breed4.75 COCOSLOPER 100 breed 7.25 COCOSMATJES 1.65 Schoolstraat 150 Tel. 586, Voorschoten VOORSCHOTEN „De Zwaluw" Wedvlucht met jonge duiven van Mar- laken af. afstand ongeveer 277.58 km. De eerste duif werd geconstateerd om 11 uur 41 min. en 15 sec. en bereikte een snel heid van 986.92 m per minuut. De laat ste prijswinnende duif werd geconsta teerd om 12 uur 21 min. en 43 sec. en be reikte een snelheid van 863.84 m per mi nuut De prijzen werden als volgt be haald: V L Pierlot 1—9; K I Waasdorp 2—13—14—28; J Verloop 38: G Zwaan 4—16—20; M Wolleswinkel 5—21—22—27; Fr Hendriks 6—18—19—31; A de Graaf 7; J P v d Assem 10—12; M Th v Berne 11: P v d Voort 15; H Schoo 1724: A W Querreveld 23; P d'Haens 2530; J Kus- ters 26: F C van Heusden 28- Voor de navluchten werd een wed vlucht gehouden van Tilburg af. Afstand ongeveer 76,81 km. De eerste duif werd geconstateerd om 11 uur 24 min. 23 sec. en bereikte een snelheid van 1107.93 m per minuut. De laatste prijswinnende duif werd geconstateerd om 11 uur 37 min. en 10 sec. en bereikte een snelheid van 937,48 per minuut. De prijzen werden als volgt behaald: J P v d Assem 125 27—36; C de Mooij 2—10—24; Fr Hendriks 3—5—8—14—29—37; M Th van Berne 4; G Zwaan 6—35; A W Querreveld 7: J W d Hulst 9—12—13; J Kusters 11: C J d Wal 15; K I Waasdorp 16—17—19—23 -2631; G Schrijvers 18; A de Graaf 20—21—22—32—34; P Douwes 2T Schrijvers 30; N v Os 33. Burgerlijke stand GEBOREN: Margaretha A, d v R Smit l A Minderhoud, W de Zwijgerlaan 41; Paulus, z v J Hakker en J M J Neute boom, Bethlehemstraat 44; Marianne, c A L Bollebakker e H Smeets, Vliet- zicht 8: Leonard us B, z v. L Jansen en J de Langen, Papelaan 182; Robert J. J F Th Luns en M E Dunn, Vlietzicht o. 65. ONDERTROUWD: H Bloot, 27 j. Bregman, 25 j, Leidseweg 423: J J H den Hollander, 25 j, Van Kempenstraat 47 er W Hauer, 29 j, Zwanenburg: M W Zon neveld, 23 j, Bijdorpstraat 44 en C G H Konings, 18 j, Hyacinthstraat 24. GEHUWD: J A Zoetemelk, Tolstraat en J J Bergman, Schoolstraat Adres na huwelijk: Schoolstraat 104. J Ommering, Terneuzen en A J Breg- Parkstraat 12. Adres na huwelijk: Dokweg 33, Terneuzen. Wandtegelfabriek, Alphen a.d. Rijn vraagt voor spoedige indiensttreding Tenminste MULO-opleiding. Brieven met opgave referenties aan het Hoofdkantoor WILHELMINALAAN 60. CEVRAACD: voor licht' inpakwerk. Leeftijd: 1516 jaar. Aanmelden: ORANJEGRACHT 71 Fa W. v. d. Wijngaard en Zonen SUIKERWERK- geplaatst worden van pos. Chr. beginselen. Intern. MULO-diploma niet vereist. Aanvangs salaris 540,per jaar met periodieke verhogin gen, alsmede vastgestelde percentages toeslag Hulp bij eerste aanschaffing van dienstkleding. SolL met uitv. inlichtingen aan de Geneesheer-Directeur. WUHIATRI5CHE INRICHTING LEERLING-VERPLEEGSTERS salaris stijgt na het beh 11 Christelijk millei leh schriftelijk melder ï[em {JeycUgs of ZcrfecdfiUji 'npaac flessen. extca. hiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiii,,, die lékkere melk is morgen, maar ook overmorgen nog goedl Dao hebt U voor het weekeinde geen melkzorgen. 353 Langzaam zakten Pieter en Karolus naar beneden en eveneens langzaam voer de stoomboot op hen toe. Toen de voorsteven onder hen doorging hingen ze nog maar op acht meter boven het schip. Rakelings ging de hoge mast onder de jongen door Duidelijk hoorde hij nu het tjoeke-tjoek. tjoeke-tjoek van de machine Zeven, zes. vijf meterdaar naderde de grote pijp. „Oh goeie grutjes!" schrok Pieter. „Déér wil ik niet in Met zijn benen spartelend probeerde hij nog vóór het grote, rokende gat naar be neden te komen. Maar het grote scherm boven zijn hoofd trok hem onverbiddelijk over de rand en liet de arme knaap mid den in de pijp zakken. Van schrik drukte Pieter zijn vriend Karolus stijf tegen zich aan. Hoestend, proestend en kuchend zakten ze samen dieper en dieper weg. Het werd donkerder en donkerder en ineens zagen re helemaal niets meer. Gedeeltelijk kiwam dat omdat ze in het binnenste van de machinekamer terecht kwamen, maar voor de rest was die plotselinge donkerte toe te schrijven aan de grote prachute die keurig aan alle kanten om de pijp viel en deze zodoende totaal afsloot. (Wordt vervolgd)) 25 jaar lang hun vertrouwen schonken. Hierna deelde de burgemeester mee. dat aan de heer Den Ouden de eremedaille in zilver met oorkonde der gemeente toegekend. Met de wens, dat God de heer Den Ouden nog vele goede jaren zal ge ven, overhandigde spr. deze attributen van het ere-burgerschap. Vervolgens ging spr. over tot de bieding van het geschenk van burgemees ter, wethouders en raadsleden: een electr. klok, bestemd voor het kantoor van jubilaris. Namens Gemeentewerken, wa mee de heer Den Ouden als lid van commissie voor openbare werken veel contact was, bood spr. een enorme bloe menmand aan. Met een „Dat hij leve' hieven raadsleden en persmensen daarop vrolijk hun glas. De heer Den Ouden dankte in bewogen („bedeesde", zoals hij zelf zei) woorden. Teruggrijpend naar het verleden, belicht te spr. de karakters van de burgemees ters van de voorafgaande kwart-eeuw er noemde de huidige burgemeester „eer welbespraakte, leiding gevende voorzit ter". In geestige bewoordingen dankte spr. ten slotte voor het toekennen va ereburgerschap. Ter zake Het zakelijk gedeelte van de raadsver gadering was begonnen met het onder zoek van de geloofsbrieven van het nieuw benoemde raadslid mr J. G. Bergmeijer (K.V.P.). In de volgende raadsvergadering vindt de installatie plaats. Bij de inge komen stukken bevond zich een schrijven van het afgetreden raadslid, de heer J. Th. van Vugt, die dank bracht vo< prettige wyze van samenwerken. Bij de mededelingen sprak de voorzit ter ook het oordeel van B. en W. uit de urgentie van een tweede openb. school, laar aanleiding van door de raad ge stelde vragen (dr Simon Thomas V.V.D.) W. waren van mening, dat zulk eer school in Oegstgeest nog niet nodig is. Voorts werd medegedeeld, dat Ged. St. hun goedkeuring hadden onthouden aan het raadsbesluit tot partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen ten aanzien van een terrein nabij de Drie Witte Palen (het te bouwen pand de Leidse Onderwijsinstellingen). B. W. stelden voor, op dit besluit niet by de Kroon in beroep te gaan. Waarop Valentgoed eerst wel eens wilde weten waarmee B. en W. dit motiveren. In min of meer mysterieuze bewoor dingen deelde de burgemeester hier op mee, dat het weinig zin heeft in beroep te gaan. Er bestaat te dien aanzien bovendien ook enige vrees. Is het wel goed? Het leek spreker tactischer niet in beroep te gaan. Mr Valentgoed achtte de motivering zéér vaag en wilde zich derhalve niet bij het voorstel van B. en W. neerleggen. De heer Blosma (P.v.dA) meende in het be sluit van Ged. Staten dezelfde motivering te lezen als destijds in de raad door hem naar voren was gebracht: er is geen plaats voor een openbaar gebouw aan deze rijks weg. Daar echter in openbare vergade ring niet nader op deze kwestie kon wor- den ingegaan, ging de raad in comité- generaal. Na heropening werd het voor stel om dit besluit van Ged. Staten kennisgeving aan te nemen, conform vaard. Het gebouw mag dus niet op de bedoelde plaats worden neergezet. Uniformiteit De verkiezing van de periodiek aftre dende commissie van advies ingevolge de woonruimtewet had tot resultaat, dat alle aftredenden werden herkozen. Het voorstel van B. en W. tot vast stelling van een nieuw ambtenarenregle ment gaf mr Valentgoed aanleiding een uitvoerig betoog te houden. Hy miste n.L een memorie van toelichting en wilde geen genoegen nemen met een verwijzing naar een door het centraal orgaan opge maakt ontwerp. Wethouder dr Dijsselbloem was var. oordeel, dat het tijd wordt tot meer uniformiteit te komen. In dit reglement, adus spr„ wordt daarnaar gestreefd. De raad is echter competent het te verwer pen of aan te nemen. Het college B. en W. was bang met een toelichting of een prae-advies in herhaling te treden. Het zou maar onnodige ballast zijn ge worden. De burgemeester wees er oog op, dat een toelichting specialistisch werk zou zijn geworden. De raad moest het zien in het raam van de tijdsomstandigheden: streven naar uniformiteit. Vergelijking met het oude reglement was niet wel mogelijk. Mr Valentgoed was echter door dit antwoord in het geheel niet bevredigd. Hy stelde voor, het punt maar van de agenda af te voeren, daar hy behoorlijk wenste te worden voorgelicht Zijn voorstel werd echter met 7 tegen 3 verworpen. By de hierop volgende artlkelsgewyze behandeling werd het reglement behou dens een kleine wyziging aangenomen onder aantekening, dat mr Valentgoed geacht wilde worden te hebben tegen gestemd. Nadat een voorstel tot het opnieuw vast stellen van een verordening (verhaal van inkoopbydragen voor pensioen) was goed gekeurd en het werknemersaandeel in de premie voor de wachtgeld- en werkloos heidsverzekering overeenkomstig was toe gepast op het gemeentepersoneel, bood het college van B. en W. de raad de gemeen terekening 1951 aan. Er was een baüg slot van ƒ67.851.34. De kapitaaldienst gaf sn nadelig slot te zien van ƒ206.485,40. Vuilnis In de verordening op de heffing van reinigingsrechten was niet voorzien in het gebruik door derden van de vuilnisstort plaats. B. en W. stelden voor, voor het storten van een wagen of autovracht 7,50 te berekenen. De heer Van Nieuw koop (P.C.) en de heer Blomsma (PvdA) waren van mening, dat er een plaats moest zyn, waar men vuil kan storten. Bij een dergelyke heffing gaat men vol gens de beide sprekers het vuil daar stor ten, waar we het liever niet zullen zien. Zy stelden dan ook voor, gratis de ge legenheid open te stellen. Maar dan be staat de kans weer, dat het terrein door niet-gemeentenaren wordt gebruikt, was het oordeel van de voorzitter. Na een vrij langdurige discussie waren de dames en heren het nog niet met elkaar eens, waar om het voorstel door B. en W. werd te ruggenomen om het nader te bezien. Na weinig discussie en zonder hoofde lijke stemming werden vervolgens aan genomen: vaststelling vergoeding vak onderwijs over 1951, crediet betegeling schoolplein Terweeweg en aankoop nieu we brandslangen. Eveneens werden ha merstukken: toekenning subsidie kraam- centrum Groene Kruis en R.K. Centrum voor kraamhulp Leiden, ingebruikneming van grond naby Poelmeer van de ge meente Leiden, crediet gemeentelyke so ciale werkvoorzieningsregeling voor hand arbeiders en subsidie restauratie molen „Hoop doet leven". Als laatste punt op de agenda stond een voorstel van B. en W. tot het verlenen van een crediet voor de rioolwaterzuive ringsinstallatie c.a. en inzake het daartoe aangaan van een geldlening van 250.000 gulden met de Bank voor Ned. Gemeen ten. Daar dit een van de belangrykste leningen was en overwogen moest Wor den hoe gelden aan te trekken, achtte de voorzitter het niet wenselyk deze zaken in het openbaar te bespreken. De raad ging derhalve in langdurige geheime zit ting. Na heropening werd het voorstel Z-h.st. aangenomen. Naar Amerika Wethouder dr Dysselbloem deelde ver volgens mede, dat hy onder auspiciën van de M.S.E. een studiereis gaat maken naar Boston, gevolgd door een rondreis door Amerika, waardoor hy ongeveer vier maanden afwezig zal zyn. De voorzitter wenste hem goede reis en behouden terugkeer, terwyl mevr. Kramers (P.v.d. A.) vroeg, of het niet wenselyk was. een tijdelijk wethouder aan te wijzen. Hierop zal in een volgende vergadering worden geantwoord. Bij de rondvraag kwamen aan de orde de schriftelijk door mr Valentgoed inge diende vragen, waarin hy de aandacht vestigde op de slechte toestand van het plansoentje aan de Emmalaan. In zyn toelinchting wees spr. er nog op, dat tegen deze toestand ernstig bezwaar wordt ge maakt i.vjn. de heersende kinderverlam ming. B. en W. deelden mede, dat bij de begroting 1953 een crediet zal worden ge vraagd voor de uitvoering van dit werk. Mevr. Smits (V.V.D.) verzocht personen boven de maximum leeftyd, waarop in woning wordt geëist, en die vrywillig daartoe willen overgaan, de vrye keus te laten uit de wachtlyst en, indien dit geen resultaat oplevert, een geheel eigen keuze in te willigen. B. en W. zullen deze materie nader bezien, doch vrezen con sequenties. Geluidswagens Als besluit van deze vergadering wilde de heer Oosterom (P.C) terugkomen op een door hem gestelde vraag in de laatst gehouden vergadering, toen de burge meester met vacantie was. Spr. wilde na melijk gaarne weten, waarom de burge meester de verzoeken van enige politieke partyen, om vóór de verkiezingen een ge luidswagen te laten ryden, heeft afgewe zen. Spr. achtte dit een beknotting van het vrye woord. De burgemeester was van oordeel, dat wanneer iets langs mechanische weg aan de burgery bekend gemaakt moet wor den, dit iets moet zyn, dat plotseling op komt en niet meer langs andere weg kan worden aangekondigd. De politieke par tij®11 hebben alle gelegenheid, door de vryheid van vergadering en vereniging en de pers hun belangen naar voren te brengen. Spr. vond geluidswagens iets afschuweUjks en was van oordeel, dat men niet gedwongen moet worden hier naar te luisteren. Daarom had hy destijds geen dispensatie gegeven van het verbod terzake in de politieverordening. De heer Oosterom repliceerde, dat hy ernstig met de mening van het hoofd van de politie moest verschillen en hoopte, dat de burgemeester by een volgende ge legenheid deze materie nog eens ernstig in overweging zou willen nemen. Hierop antwoordde de voorzitter, dat zyn stand punt ter zake zéér positief was en hy ge zien de consequenties, die er aan vast zit ten, daarvan ook niet zal afwyken. Het middemachteUjk uur was reeds zéér ver overschreden, toen de burge meester de vergadering sloot. Weer twee gevallen van kinderverlamming De leerlingen van de 5d« klas van de Phenix-school te Zaandam zyn voor 10 dagen met vacantie gestuurd, omdat by een leerling verschynselen van kinder verlamming zyn geconstateerd. Dit is het zevende geval van kinder verlamming in de Zaanstreek. Vermoedelyk tengevolge van kinder verlamming is in de Ripperda-kazerne te Haarlem de soldaat B. de Jong uit de Havikstraat in Amsterdam overleden. Dit is het vierde geval van kinderver lamming by de Kon. Landmacht. De overige drie zyn van lichte aard. Uitspraak Zaidatrikaans hot Krijgt Malan dan toch zijn zin? Het Zuidafrikaanse parlementaire hoog gerechtshof heeft besloten de uitspraak van het hof van beroep, waarby de wet op de afzonderiyke vertegenwoordiging van kleurlingen ongrondwettig en on geldig werd verklaard, terzyde te stellen. Zoals reeds gemeld waren de leden van de oppositie niet aanwezig toen het par lementaire hoogerechtshof. dat uit de leden van beide kamers der volksver tegenwoordiging bestaat. Maandag in ge heime zitting bijeen kwam om zich over zyn uitspraak te beraden. Vijf grot-onderzoekers in Mexico overleden In Tamplco in Mexico zjjn gisteren vjjf Jonge mannen gestorven na terugkeer van een expeditie ln een grot. Hun zes metgezellen verkeren in een kritieke toe stand. De geneesheer van het ziekenhui* verklaarde, dat de damp ln de grot waar schijnlijk het hart en de longen van dt onderzoekers heeft aangetast.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 5