Jlieuwe £eiiisct)f (üimranl Ex-Koning Faroek besloot voorlopig nog op Capri te blijven De verhouding tussen Naguib en de Wafdpartij is nog onzeker Zorgt Geertje Wielema dan voor gouden plak? Betoverend schouwspel in Orange's amphitheater Wist U Ruim of eng WOENSDAG 30 IULI 1952 BUREAUX: Steenstraat 37. Directie, Redactie. Abonnementen- en Advertentie-afdeling: Tel. 31441. Postrekening: 58936. ABONNEMENTEN: 6.per kwartaal; 2.per maand; 0.47 per week. ADVERTENTIËN: 0.18 per milimeter. (Bij contract belangrijke korting). Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMEH Chef-Red.: H. W. J. ENSERINK Directie: F. DIEMER CHRISTEL1JK-NAT10NAAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken .StaatvasUcb i« ghrtltoen «ngn bert In fegljenspoet* Drie en dertigste jaargang No 9494 Werk voor honderden Egypte wacht op regentschapsraad EX-KONING FAROEK en Koningin Narriman hebben hun intrek genomen in een uiterst luxueus hotel op Anacapri, het hoger gelegen deel van het eiland, dat Capri heet. Zij zullen op dit eiland, waar zij ook indertijd hun wittebroodsweken doorbrachten, tijdelijk ver blijf houden en daarna toch naar de Ver. Staten vertrekken. Dit werd officieel door de leider van het reisbureau, dat Faroeks reis regelt, mee gedeeld. Het is echter nog niet bekend of ex-koning Faroek zich blijvend in de Ver. Staten zal vestigen. Men had tevergeefs in Napels naar een geschikte accommodatie voor 't hoge gezelschap gezocht. Het reisbureau heeft toen een gehele verdieping, alsmede de daktuin van het hotel op Anacapri gehuurd. Bij het aan land gaan werd Faroeks echtgenote door een Italiaanse functionaris een groot bouquet bloemen aangeboden. Faroek heeft ook een kort bezoek aan zijn nieuwe jacht gebracht, het welk de „Feid El Bikhar" heet en kort tevoren in Napels was aangekomen. Officieel is zowel van Amerikaanse als van Italiaanse zijde te kennen gegeven, dat nog steeds geen verzoek werd ont vangen om ex-Koning Faroek blijvend asyl te verlenen. Aan de desbetreffende telegrammen ontlenen wij nog, dat er maatregelen werden getroffen om een gedeelte der.. 204 koffers, die Faroek bij zijn overhaast vertrek uit Egypte kon meenemen, over te brengen op het s.s. „Vulcania" dat op 3 Augustus naar de Ver. Staten vertrekt. De ex-monarch zou dan zelf met een vliegtuig reizen. Toen de „Mahroussa" de haven van Napels binnenviel, sloeg ex- Koning Faroek het overladen der hut koffers persoonlijk gade. Hij bood de jeugdige vorstin Narriman de behulpzame hand bij het overstappen op het kleine jacht en wachtte vervol gens, tot de Engelse verpleegster met zijn zeven maanden oude zoon, aan boord was gegaan. Faroek zelf was de laatste, die overstapte, na alle leden der beman ning, officieren en matrozen hartelijk de hand te hebben gedrukt. Toen hij het jacht had verlaten, hief de bemanning een „Lang leve onze Koning Faroek" aan, waarop de ex-monarch in tranen uitbarstte. Krachtige maatregelen Inmiddels heeft premier Maher Pasja de Britse en Franse ambassadeur, zijnde respectievelijk Sir Ralph Stevenson en Courve de Murville, te Cairo ontvangen en hen op de hoogte gesteld van de jong ste politieke ontwikkelingen in Egypte. De Britse ambassadeur had tevens een onderhoud met generaal Naguib. Volgens A.F.P. hebben alle Britse officieren en manschappen, die met verlof op Cyprus zijn, bevel gekregen onmiddellijk naar hun bases in de zone van het Suez Ka naal terug te keren. In Cairo is officieel bekend gemaakt, dat in het vervolg nie mand het land mag verlaten, zonder speciale toestemming van het min. van Binnenl. Zaken. Zulks geldt ook voor personen, die reeds in het bezit zijn van een geldig paspoort. In het land worden maatregelen getroffen om alle herinne ringen aan Koning Faroek uit te wissen en worden o.a. de portretten van de vorst verwijderd. Merkwaardig is een artikel van de „Daily Mirror", waarin tot uiting komt, dat de belangstelling voor de eer ste gemalin van Koning Faroek, ex- Koningin Farida, zeer is toegenomen. Ofschoon Faroek er indertijd op had aangedrongen, dat zij, na de scheiding, naar het buitenland zou vertrekken, Olympische Spelen PAARDRIJDEN Indiv. dressuurproef 1. Saint Cyr (Zweden) 556,5 punt. 2. Lis Hartel (Denemarken) 541,5 pt. 3. Jousseaufe (Frankrijk) 541 pt. SCHIETEN Rennend hert (100 m) 1. Larsen (Noorwegen) 413 punten (nieuw wereldrecord) 2. Skoeldberg (Zweden) 409 pt. 3. Maeki (Finland) 407 pt. Klein kaliber geweer (liggend) 1. Sarbu (Roemenië) 400 pt (Ol. ree. en evenaring wereldrecord). 2. Andreev (Rusland) 400 pt. 3. Jackson (Ver. Staten) 399 pt. Klein kaliber geweer (drie standen) 1. Kongshaug (Noorwegen) 1164 pt. 2. Ylonen (Finland) 1164 pt. 3. Andreev (Rusland) 1163 pt. ZWEMMEN 4 x 200 m estafette 1. Ver. Staten 8 min. 31,1 (nieuw Ol. record). 2. Japan 8 min. 33,5 sec. 3. Frankrijk 8 min. 45,9 sec. 200 m schoolslag (dames) 1. Eva Szekely (Hongarije) 2 min. 51,7 sec. (nieuw Ol. record). 2. Eva Novak (Hongarije) 2 min. 3. Helen Gordon (Gr. Br.) 2 min. 57,6 sec. WIELRENNEN Achtervolging 1. Italië. 2. Zuid-Afrika. 3. Gr. Brittannië. ATHLETIEK Marathon 1. Zatopek (Tsjechoslowakije) 2 uur 23 min. en 03 sec. (nieuw Ol. ree.) 2. Conno (Argentinië) 2 uur 25 min. en 35 sec. 3. Janssen (Zweden) 2 uur 26.07 sec. ANDERE OL. RECORDS ZWEMMEN 100 m rugslag dames Geertje Wielema (Ned.) 1.13,8. Radio-uitzending Vanavond van 6 tot half 7 en om kwart over 10 (behoudens ingelaste uitzendingen) Programma voor morgen Paardrijden (dressuurproef), scher men, basketball, boksen, waterpolo, wielrennen (finale tijdrit), zwemmen (series 400 m vrije slag dames, finale 100 m rugslag dames). koos zij dicht in de buurt van haar doch tertjes te blijven. Zij was vrijwel een onbekende figuur geworden, maar thans komen velen haar weer in haar woning bezoeken. 2 nieuwe machthebbers zoeken thans uitweg uit de constitutionele proble- door de troonsafstand van Koning Faroek ontstaan. In gewoonlijk goed- ingelichte Londense kringen meent men, dat onder de dekmantel der besprekingen in Cairo over terugroeping van het par lement, ter benoeming van een regent- is de Britse g ener aal-majoor S. N. Shoosmith, die dezer dagen is benoemd tot plv. chef-staf van generaal Mark Clark's hoofdkwartier in Korea. De be noeming van generaal Shoosmith vloiet voort uit de deining, die in het Engelse parlement ontstond naar aanleiding de Amerikaanse bombardementen aa Jaloe, ivaarin Engeland niet was gekend. schapsraad, ook de mogelijkheid van het de macht komen der Wafdistische partij, wordt nagegaan. Het Egyptische parlement, waarin de Wafd de meer derheid bezat, werd in Maart door de huidige premier, die toen ook eerste minister was, ontbonden. De beloofde verkiezingen voor een ieuw parlement zijn niet door de ach tereenvolgende, vele regeringen, ge houden. Dus is het niet duidelijk, of het nog te kiezen, dan wel het ontbon den parlement de regentschapsraad dient aan te wijzen. Volgens de grond- moet het parlement nu binnen tien dagen bijeenkomen, doch de grondwet voorziet niet in troonsafstand. Deze poging van de Wafdistenleider Nahas Pasja, die met spoed uit Zwit serland in Cairo is teruggekeerd, wordt te Londen beschouwd als een manoeu- im weer aan de macht te komen en :en mogelijke uitdaging van gene raal Naguib, de leider der staatsgreep. De verhouding tussen Naguib en de Wafd is nog hoogst onzeker. De Waf distische invloed in het leger is be- Eindelijk: winter zonder lastige piek-uren Maar zuinigheid blijft geboden Thans is meegedeeld dat in de komen de wintermaanden geen dwingende maat regelen zullen worden genomen tot be perking van het electriciteitsverbruik tijdens de piekuren. Het bouw- en uitfbreidingsprogramma van de openbare centrales heeft tot toe een gunstig verloop gehad. Voorts toont, de vraag naar electrisohe energie niet meer de grote toeneming die ii afgelopen jaren plaats gehad heeft. Niettemin blijft de situatie zodanig, dat zuinigheid geboden blijft. De minister van Economische Zaken heeft de grootverbruikers gevraagd al tijdens de piekuren grote zuinigheid te betrachten. NederlandHongarije 4—4 Na 14 achterstand Prins Bernhard en de Prinsessen Bea trix en Irene hebben vanmiddag het Ned. waterpoloteam een gelijk spel (44) op de Hongaren zien behalen. Bij de rust stonden onze landgenoten met 31 achter en het werd zelfs spoedig na de hervatting 41. Toen echter zetten Braasem en jongens zo'n femonimale eindspurt dat de achterstand geheel werd ingelo pen. Voor Nederland scoorden Van Feg- gelen (3 X) en Korevaar. Acheson naar Honolulu Vrijdag of Zaterdag zal de Amerik. min. van Buit. Zaken, Dean Acheson, naar Honolulu vertrekken, waar de vol gende week de Raad voor de Stille Oceaan bijeenkomt. Honderd meter rugslag In haar serie brak zij het Olympisch record FR WORDT VERBAZEND SNEL GEZWOMMEN te Helsinki. Ook op de morgen van de vierde Olympische zwemdag werden weer prachtige prestaties geleverd. En nu waren het de Nederlandse meisjes, die hierin een groot aandeel hadden. De traditie van deze Olympische zwemwedstrij den is, dat op elk nummer, waarin tot dusver is gezwommen, het bestaande Olympische record sneuvelt. Geertje Wielema heeft er voor gezorgd, dat deze regelmaat niet werd verbroken. In een goed gezwommen race, waarin de eerste 50 meter nog veel sneller hadden gekund, won zij haar serie in 1 min. 13.8 sec., waarmede de 1 min. 14.2 sec. van Karen Harup (Denemar ken), het Olympisch record van 1948 te Londen, ruim werd verbeterd. Geertje heeft hiermede laten zien, dat zij de beste kansen maakt op het winnen van de gouden medaille. JOKE DE KORTE was minder op Dat Joris Tjebbes zich tegen ad dit dreef, dan zij de laatste maanden der land was. Zij zwom onrustig en kwam verscheidene malen met de touwen in aanraking. Dat haar tijd hierdoor on gunstig werd beïnvloed, is te begrijpen, het is de vraag, of zij er anders in geslaagd zou zijn het Zuid-Afrikaantje Joan Harrison Ie slaan, dat op een der middelste banen in staag tempo naar >ren was gekomen en in de goede tijd in 1 min. 14,7 sec. had gezegevierd. Joke kaïn beter en in de finale zal zij laten zien "wat zij waard is. beloofde zij. P'et Geertje Wielema en Joan Harrison zal Joke in de eindstrijd op de midden- banen starten. RIA VAN DER HORST won evenals Geertje Wielema haar serie. Zij zwom, geroutineerd als zy is in internationale wedstrijden, zonder zich extra in te spannen. Het is daarom moeilijk te voor spellen hoe haar kansen voor de finale staan, maar zonder ons aan overdreven optimisme schuldig te maken, durven wy zeggen, dat Rda zeker niet kansloos is voor het winnen van de bronzen medaille. Te snel voor Joris In de halve finales van de 400 meter vrije slag heren ging het er al snel toe. De Zweed Ostrand en Fransman Boiteux trokken elkaar een fel duel in de eerste serie naar nieuw Olympisch record, waarmede het record van Ostrand dus geen dag heel is gebleven. De verrassingen waren hier, da* de achtvoudige wereldrecordhouder. I de Australiër John Marshall, voor de finale werd uitgeschakeld en dat de Ja panner Furuhashi zich aLs laatste klas seerde voor een plaatsje bij de acht finalisten. geweld niet kon handhaven, was begrij pelijk, maar dat hij niet onder de vijf inuten kon blijven, was zowel •hem als voor de andere Nederlanders :n teleurstelling. Nel Garritsen 8ste Onder zeer grote belangstelling ook Prins Bernhard was er weer werd de finale 200 Onze Nel Garritsen was tegen het geweld de Hongaarse Eva's niet opgewas- en hoewel ze zich tot het uiterste gif, kwam ze niet verder dan de laatste, achtste plaats. Puck Brouwer door clubleden in Den Haag begroet Bloemenhulde en rijtoer in Leidschendam voor „zilveren" athlete (Van een onzer verslaggevers) Puck Brouwer, die in Helsinki de zil veren medaille won in de finale 200 meter hardlopen, arriveerde gistermiddag aan het busstation van de KLM aan de Kal vermarkt in Den Haag, waar honderden toeschouwers zich verdrongen. Vele enthousiaste Celebesleden begroetten een stralende Puck in haar keurig blauwe Olympiadejasje met de clubyell en veel bloemen. De voorzitter van Celebes, de heer A. Koppelle, sprak Puck Brouwer toe en betrok ook haar vader, die altijd zo inten sief met het wel en wee van zijn dochter op de sintelbaan meeleeft, in de huldi-' Drama in Vaisseveld Drie gezinsleden na maaltijd overleden Vergiftigd door het eten van bespoten andijvie? Drie personen uit Varsseveld (Gld.) zijn gistermiddag na het gebruiken van de warme maaltijd onwel geworden en vrijwel plotseling overleden. De drie overledenen zijn de gebroedërs B. en H. te Lindert en hun zuster. ,Alle drie waren op middelbare leeftijd en oefenden in de buurtschap Heelweg onder Varsseveld een landbouwbedrijf uit. Kort na de maaltijd werden zij onwel en binnen een uur stierven de 54-jarige B. en de 52-jarige zuster. De andere .broer, de 45-jarige H„ Werd nog naai Wilhelminaziekenhuis te Doetinchem overgebracht, doch is daar gisterenmid dag overleden. Men heeft hier vermoe delijk met voedselvergiftiging te doen. De overledenen hebben 's middags o.a. gegeten aardappelen, andijvie en spek. Het is volgens de politie waarschijnlijk, dat de oorzaak gezocht moet worden in de andijvie, die op het land dichct naast de aardappelen stond, welke bespoten zijn. Men verwacht niet, dat het spek de oorzaak is, daar ook de hond gestorven is, die bijna nooit spek als voedsel kreeg. De resten van de maaltijd zijn door de politie voor nader onderzoek in beslag genomen. Hedenmiddag werd sectie op de lijken verricht. ging. Maar ook de verloofde werd niet vergeten. Enkele fraaie cadeaux, waar onder een oorkonde door vele Celebes leden ondertekend, werd haar aange boden. Vervolgens kreeg een hele batterij fotografen gelegenheid om het gezelschap onder „blitzlicht" te nemen. Ook Theo Saat, die zich zo kranig in de finale 200 meter wist te plaatsen, moest en plaatje. Vervolgens ging het naar Leidschendam, waar het gezelschap aan de grens der gemeente in de Looierslaan door loco-burgemeester P. Groenewegen werd toegesproken. Een klein meisje overhandigde de athlete een bouquet bloemen, waarna ze plaats nam in een galarijtuig. Voorafgegaan door de plaat selijke muziekvereniging St Caecilia maakte men een rijtoer door het dorp naar het ouderlijk huis, dat in een bloe mentuin was herschapen. Nieuwe K.L.M.-er op Curasao De eerste DC-6B van de K.L.M. is op het vliegveld Hato op Curagao aange komen. Dit type zal de standaard machine op de Zuidelijke route tussen Curacao en Europa worden en als tou- ristenmachine langs de Noordelijke route vliegen. Dinsdagmiddag arriveerde Puck iwer aan het K.L.M.-station in Den Haag, waar zij door een enthousiaste menigte werd verwel komd. Op de schouders van haar Celebes-clubleden moest Puck even de zilveren medaille, die ze in Helsinki in de finale 200 m hard lopen won, aan de omstanders latten zien. Jurist vermist uit Amsterdam Tussen Katwijk en Den Haag Namens de echtgenote, die tijdelijk in Katwijk aan Zee verblijft, verzoekt de hoofdinspecteur van politie te Katwijk aan Zee bekend te worden gemaakt met de verblijfplaats van mr H. P. van Dui ken, geboren te Rotterdam, 15 Septem ber 1919 en wonende te Amsterdam in de Eric de Roodestraat 92. Mr Van Dui ken is Dinsdag 22 Juli om 10.30 uur van Katwijk naar Den Haag vertrokken, waar hij in hotel Centra' een bespreking zou hebben, maar is niet in KatwijK teruggekeerd. Signalement: slank pos tuur, ongeveer 1.75 meter lang, donker bruin krullend haar, bruine ogen, draagt bril met donker montuur. Gekleed in lichtgrijs colbertcostuum met vest. don kerblauwe zijden gokken, zwarte lage schoenen, wit ondergoed Hij is nerveus, zodat een ongeluk wordt gevreesd. In lichtingen worden verzocht onder K 17182345, politie Katwijk aan Zee. Onvergetelijke Joseph in Dothan" Met oranje getooide Fransen en Nederlanders huldigden de „Koningin-Vriendin" TV^ET ORANJE GETOOIDE inwoners van Orange en duizenden Neder A X landers, die in Frankrijk wonen of daar met vacantie zijn, hebben gisteren Koningin Juliana bejubeld. Met alle geestdrift, die hun Zuidelijk temperament kon opbrengen, hadden de Orangisten 's middags Hare Majesteit in hun stadje ingehaald. Maar het hoogtepunt van het bezoek kwam 's nachts om twaalf uur, toen de Koningin, die van de Zuidfranse dagbladen reeds de eretitel Reine Amie, Koningin-Vriendin, heeft ont vangen, afscheid nam van het geheel gevulde Romeinse amphitheater. Tegen het machtige décor van de 103 meter lange en 38 meter hoge muur, die onder het felle licht der schijnwerpers geheimen van eeuwen her scheen prijs te geven, was hier de opvoering van Vondels Joseph in Dothan tot iets onvergetelijks geworden. DAT de oineast Bert Haanstra gisteren met een filméquipe voor vier maanden naar Indonesië vertrok om films te maken voor de BPM, DAT 52 Aimerik. vrouwelijke journa listen op uitnodiging van de K.L.M. momenteel Europa bezoeken en morgen in Nederland zullen zijn. DAT de bouw van de - tweede rijbaan op de nieuwe rijksweg ArnhemNijme gen op 12 Aug. wordt aanbesteed. DAT in opdracht van de Belg. rege ring films worden gemaakt van fók- materiaal in N.-Limbuirg en Zeeland. DAT wegens kinderverlamming de Friese Jongerendag niet werd gehouden ir. Bolsward, maar in Grouw. DAT van 1—10 Aug. het Rijnverkeer tussen Emmerik en Wezel gedurendé be paalde perloden zal stilliggen wegéns Britse oefeningen bij de Ned. grens. DAT belangstellenden voortaan op Woensdagmiddagen de A'damse effecten beurs kunnen bezoeken als men zich s Zaterdags er voor aanmeldt bij het secr. van de Ver. v. d. Effectenhandel. Beursplein 5, A'dam. DAT op 1 Aug. in Bussum en op 5 Aug. ir. Harderwijk oorkonden worden uitge reikt aan nabestaanden van in de wereld oorlog of in Indonesië gesneuvelde mili tairen. DAT de 65-j. masseur J. W. H M. uit R'dam wegens onbevoegd uitoefenen van de geneeskunst aldaar is veroordeeld tot 6 maanden hechtenis. DAT in R'dam 1% jaar is geëist tegen de reeds 14 maal veroordeelde constructie-schilder H. B. aldaar, die zijn vrouw met een mes op het hoofd had geslagen. DAT ook de bakkers van Dordt, Zwtfn- drecht, H.I. Ambacht en Dubbeldam voortaan alleen tegen ontante betaling leveren en een zwarte lijst betalers zullen bijhouden. Reeds ruim negen uur was het i achtige amphitheater tot hoog bovenin bezet. Om kwart voor tien zwol het ge luid in de ruimte aan. Koningin Juliana, minister Rutten en een aantal Franse autoriteiten namen in de speciaal ge bouwde Koninklijke loge plaats. Op het rose fluweel was het Nederlandse pen aangebracht, terwijl naast de loge het rood, wit en blauw wapperde. Een militaire kapel speelde in de orkestbak het Wilhelmus en de Marseillaise. De opvoering van Vondel's meester werk hield aller belangstelling de hele avond geboeid, niet het minst door het' sublieme spel van Jacques Eyser, die de Ruben-rol vertolkte. De reien werden gezegd door drie engelen, die telkens op de verhoging naar de toegangspoort van het amphitheater plaats namen. Koninklijke les in letterkunde Tijdens de opvoering had de Koningin gelegenheid revanche te nemen voor de vele uitleggingen, die zij 's middags had DAT het in de gemeente Haamstede staande kustlicht Westschouwen wordt verbouwd en de lichtsterkte gebracht op 5 millioen kaars of ongeveer 20 maal zo sterk als de than6 aanwezige hulpver lichting. DAT de Prijzenbeschikking Brille- glazen 1949 is ingetrokken, maar voor ziekenfondsleden .en korting van 10 pet blijft gelden. DAT de commandant van het district Den Bosch van de Rijkspolitie. M. C. Ruigrok, in dezelfde functie is benoemd in het nieuwe district Tilburg, en wordt opgevolgd door G. L. J. J. Bakker te B.-eda. DAT de achtjarige Marijke van Beek uit Carambehy (Brazilië) gasteren de 50.000ste bezoeker van Wonderland e i Gouden Handen in A'dam was. DAT in Apeldoorn het woningcomplex Avondzon (68 woningen voor bejaarden en kamers voor 22 alleenstaande per sonen, met een verzorgingshuis) in ge bruik is genomen. ontvangen. Met plezier zag het hele thea ter hoe zij herhaaldelijk in gesprek wa.« met prefect Boissier, die links van haar in de Koninklijke loge zat, en burgemees ter Ballester, aan haar rechterhand En het is niet gewaagd te veronderstellen dat de beide Franse autoriteiten deze avond, wat hun kennis van Vondel be treft. wijzer hebben beëindigd, dan zij hem waren begonnen. Na afloop van de voorstelling werden de spelers om beurten en onder aanvoe ring van de Nederlandse regisseur Johan ne Meester aan Hare Majesteit voorge steld. Zowel bij het betreden als bij het verlaten van het theater toonden de in woners van Orange, ondubbelzinnig, hoe opgetogen zij waren over de charmante en vriendelijke wijze, waarop „la reine Juliana" zich onder hen bewoog. Er was nog geen enkele Orangeois naar bed. toen de Koningin op het 1ste uur in de auto van de prefect naar Avignon ver trok, waar zij de nacht zou doorbrengen Kurassiers Een erewacht van kurassiers had het _:weer gepresenteerd, toen Hare Maie- steit 's middags op het kleine station was aangekomen. De Koningin was ge kleed in een zwart zijden mantelpak met wit zijden blouse, versierd met zwarte motieven. In de avonduren had zij dit uiterst smaakvolle toilet verwisseld voor een zwarte avondjapon, hoog gesloten, met wit stiksel versierd. Nadat bij het station een bos oranje gladiolen was aangeboden, vertrok de hoge bezoekster in de auto van de pre fect naar het stadhuis. Politiemannen op r.egen motoren maakten ruim baan en onder hartelijk handgeklap en geroep van „Vive la reine" en Vive la Hollan- de" zagen duizenden inwoners van Orange onze Koningin. Langs de heie route stonden soldaten in donkerblauwe uniformen stram aan belde zijden van de weg. Een escorte van twaalf straal jagers ronkte aan de diep-blauwe Pro- vengaalse hemel. Groeiende eenheid Op het stadhuis sprak de burgemees ter de hoop uit, dat de Koningin voor deze warme dag vol van plichten ten minste één schadeloosstelling zou vin- EEN gemeente-ambtenaar, ergens in Nederland, werd in 1946 door de minister van Binnenlandse Zaken ont slagen op grond van het bekende Kon. Besluit F 221. Dit K.B. van 10 October 1945 regelt o.m. het verlenen van ont slag aan zgn. slappelingen uit de bezet tingstijd Bij deze zuiveringsprocedure wordt geen eigenlijke rechtspraak ge daan: zij draagt het karakter van een administratieve maatregel. Hoger beroep is dan ook vrij moeilijk gemaakt: dit kan alleen worden ingesteld, wanneer de minister zijn beslissing genomen heeft in afwijking van het advies van de commissie van advies, bedoeld in het vierde lid van artikel 5 van het Zuive ringsbesluit 1945. De betrokken ambtenaar ging in hoger beroep, naar hij meende terecht, omdat inderdaad van he* advies van de com missie zou zijn afgeweken. Zijn ontslag was n.l. verleend met terugwerkende kracht tot 17 October 1945. terwijl in het advies van de Zuiveringscommissie geen datum was genoemd. Hierin zag hij de formele mogelijkheid van beroep; het was uiteraard zijn bedoeling, het ge hele ontslag ongedaan gemaakt te krijgen. De Kroon heeft de gemeente-ambte naar niet-ontvankelijk verklaard in zijn beroep en zulks in afwijking van het advies van de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur. Het is interessant, kennis te nemen van het verschil van. inzicht tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de desbetref fende afdeling van de Raad van State. De eerste was van oordeel, dat de maat regel was genomen niet in afwijking van het advies van de zuiveringscom missie. Deze pleegt n.l. geen ontslag datum in haar adviezen op te nemen, hetgeen de minister juist vindt, omdat het bepalen daarvan uitsluitend behoort tot de competentie van het ontslag- gevend orgaan, in casu de minister van Binnenlandse Zaken. De Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur, daarentegen was van oordeel, dat het verlenen van ont slag met terugwerkende kracht wel ter dege een verzwaring van de maatregel betekent, zodat uit dien hoofde inder daad gesproken kan worden van afwij king van het advies van de Zuiverings commissie Naar de menins van de af deling behoorde appellant dan ook wel ontvankelijk in zijn beroep verklaard te worden. Overigens was de afdeling van oordeel, dat het beroep ongegrond ver klaard moest worden, daar de houding van betrokkene in bezettingstijd de ge nomen ontslagmaatregel ten volle recht vaardigde. T"\E VRAAG, die hier ln het geding is, -L' is eigenlijk deze: moet het recht op beroep voor de zgn. F 221'ers ruim of eng worden geïnterpreteerd? De mi nister van Binnenlandse Zaken meent: eng. de Raad van State, afdeling voor de geschillen van bestuur meent: ruim. Wij ziin geneigd, ons in dezen te scharen aan de zijde van de Raad van State. Herhaal de malen is ln beide Kamers van de Staten-Generaal gepleit voor uitbreiding van de beroepsmogelijkheid voor deze categorie. Van regeringszijde is dit steeds geweigerd. Hierin zit iets onbevredigends en het minste, wat onder deze omstan digheden gedaan kan worden is. de be staande regel zo ruim mogelijk inter preteren. In de rechtsgang in Nederland is het een algemeen aanvaard beginsel, dat er rechtspraak in minstens twee instanties mogelijk moet zy'n. Ten aanzien van de F 221'ers is dit slechts formeel het ge val: de eerste beslissing wordt genomen door de minister van Binnenlandse Za ken, de tweede door de Kroon, d.w.z. opnieuw onder verantwoordelijkheid van diezelfde minister van Binnenlandse Za ken. Hetgeen tot op zekere hoogte be tekent, dat men in beroep komt Mi de zelfde instantie, die het eerste „vonnis" heeft geveld. Dit is op zichzelf al niet fraai, maar het wordt nog minder fraai, wanneer al te spoedig wordt geschermd met een niet-ontvankelykverklaring in een beroep. Hetgeen wjj hiervoor constateerden, n.l. het felteliik in beroep komen hU de zelfde instantie, die het eerste „vonnis" wees, spreekt bijzonder duidelijk in het onderhavige geval, waar door een zgn. contrair besluit, dus genomen precies tegenovergesteld aan het advies van de Raad van State, een beroep tegen het eigen besluit van de minister van Bin nenlandse Zaken door deze zelf als nlet- ontvankelijk werd beoordeeld. Het komt ons voor, dat het rechts gevoel beter bevredigd wordt, wanneer ln beroep de formele z(ide zo ruim mo gelijk beoordeeld wordt, opdat de uit eindelijke beslissingen vallen op mate riële gronden. Wie van de standpunten van de mi nister van Binnenlandse Zaken en van de Raad van State, afdeling voor de ge schillen van bestuur, meer uil weten verwijzen wij naar het op 25 Juli j.l. uitgegeven Staatsblad No 388 WEERBERICHT Iets hogere temperaturen Tot morgenavond verwacht I De Bilt: Half tot zwaar be- wolkt met enkele verspreid optredende regenbuitjes. f Zwakke tot matige wind tus- West en Zuid. Iets hogere temperaturen. (Opgemaakt om 10 uur). ZON EN MAAN. Donderdag: Zon 5.0020.31 uur: Maan 16.05—23.23 uur. Op 5 Aug. V.M len, namelijk het gevoel dat de hulde van de bevolking oprecht was. Hare Majesteit verzekerde dat de ontvangst haar diep had getroffen en zei o.a.: „Het is niet alleen de historie, die ons ver enigt, het is ook het heden en meer nog de toekomst. Het is het groeiend besef, dat de Europese solidariteit ons steeds meer verbindt". Even later zag de Koningin van de heuveltop van Sint Eutropius. waar zich nog enkele overblijfselen van de vroegere burcht der Oranjes bevinden, neer m het reusachtige Romeinse amphitheater. Juist klonken stemmen naar boven Het bleek, dat Johan de Meester met zijn spelers nog een deel van de rollen uit „Joseph in Dothan" repeteerde voor de opvoering, die 's avonds begon nadat Hare Majesteit een korte rustpauze had genoten en op het gemeentehuis was ontvangen. Boven op de heuvel plantte ae Koningin een eikje, dat hopeiyk tot ln lengte van dagen van haar bezoek en de hartelijke ontvangst zal getuigen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 1