Jonge V.V.V. van Oudewetering wist reeds veel te bereiken Begrip bij de bevolking voor de propaganda kon groter zijn Hosanna onder nieuwe leiding met nieuwe idealen Prol. dr W. B. Kristensen wordt morgen 85 jaar NIEUWE LEIDSCHE COUHANT 3 VRIJDAG 20 IUIJJ 1952 Niel alleen zeiisporf OUDEWETERING aan het Braassemermeer, centrum der Hollandse meren! Dit is een slagzin, die de nog jonge, maar zeer actieve V.V.V. van dit vriendelijke dorpje er in wil hameren bij alle watersportvrienden, die nog niet wisten, dat Oudewetering inderdaad op een strategisch punt is gelegen. Vele jaren achtereen sluimerden in Oudewetering hoedanigheden I voor vacantiegangers, die door veel te weinig mensen waren ontdekt. Eerst j in 1950 werd een V.V.V. opgericht, doordat men niet besefte, dat de kost voor de baat uitgaat. Nu die V.V.V. er eenmaal is, blijft haar tromgeroffel niet zonder resultaat. Vorig seizoen kwamen aanmerkelijk meer gasten; het was ongeveer 40 tot 50 procent drukker! Volgens de mening van de water- sportgasten moeten de verbeteringen o.a worden gezocht ln: drinkwater voorziening, uitgebreider kaart of folders (V.V.V. heeft geldgebrek!), aanlegplaatsen, meer vermaak. Slechts weinigen hadden critlek en gebleken Is, dat de hulpvaardigheid van de bevolking, b.v. b(j pech, groot ls. Als nieuwe attractie zal men dit jaar op het Braassemermeer kunnen water skiën. Verder worden weer de gebrui kelijke wedstrijden gehouden. De Brasem geldt als een wedstrijd eer bij uitstek. Het zijn de ware grote zeilers, die tot de getrouwe bezoekers behoren. V.V.V. beijvert zich. met hand having van het intieme karakter, het aantal bezoekers op te voeren. En als het weer meewerkt, verwacht men een geleidelijke toeneming van het vreemde lingenverkeer. Het lieflijk gelegen Oudewetering is dat waard! Dit aangenaam gelegen plaatsje, Geniet haar welvaard meest door nutte Scheepvaardy: Door Landbouw en Scheepstimmer- Door soort van Winkels en voordeel'ge Thuindery, Het Leidsche-meir brengt hier veel schoons en voordeel aan: Doch 't dreigde 't Dorp ook wel geheel te doen vergaan. Dit dichtte Ds Bakker in 1801 bij een prent van het dorp. De bevolking leefde voor een groot deel van de scheepvaart. Want Oudewetering is niet een dorp, waarvan de huizen genoeglijk rond een pleintje zijn geschaard, het is meer een straat langs een brede vaart. En die vaart is de belangrijke verbinding tus sen de Ringvaart van de Haarlemmer meer en het Braassemmermeer. Oude- i wetering ligt zodoende op een knoop punt van verkeerswegen en heeft ver- I binding met de Westeinderplassen. De Kaag, de Wijde Aa en de Langeraarse- plas. De grote trekpleister voor de wa tersportliefhebbers is, dat de „straat" Oudewetering aan het water grenst. Winkelen kan men van uit zijn boot doen en dit is wel uniek ln ons land. Uit een enquête, die V.V.V. heeft ge houden, is ook gebleken, dat die winkels een zeer goede naam hebben. Verbetering Ook zij, die zich niet op het water wagen en hun vacantie liever al wande lend of fietsend willen doorbrengen, zullen zich in deze prachtige omstreken niet vervelen. Op betrekkelijk korte af stand vindt men: de Aalsmeerse bloe menveilingen, Schiphol. Avifauna. Keu- kenhof en het strand. En zo verscholen als het dorpje is, tóch ligt het vlak bij de grote verkeersweg RotterdamAm sterdam en heeft het tal van andere goede verbindingen met grote plaatsen. Allerwege bespeurt men er activiteit. Jachthavens werden uitgebreid, hotels verbeterd, de parkeer- en meergelegen- i heid werd onder de loupe genomen. Oudewetering heeft thans vier hotels met 35 kamers voor een of meer perso nen en door bemiddeling van V.V.V. kunnen 30 tot 40 gasten bij particulieren j worden ondergebracht, i Gasten, die hun inkopen doen, krijgen bij de boodschappen gratis een ochtendblad aangeboden. Het was weer V.V.V., die deze service wist te organiseren. Op 1 Juni Is dit nieuwe snufje ingevoerd, maar reeds nu is gebleken, dat de gasten dit ook zeer op prijs stellen. Men kan wel zeggen, dat de Oude- weteringse V.V.V. is gegroeid onder druk. Lang heeft men en dan speciaal de middenstander niet begrepen, dat er grote belangen op het spel stonden. Nu „draait" V.V.V. ruim twee jaar en telt ongeveer honderd leden en dona teurs. Dit is een grote vooruitgang. Een officiële erkenning voor de activiteit van de plaatselijke V.V.V. mocht wel genoemd worden, dat zij de gastvrouwe was voor de congressisten van de pro vinciale V.V.V.-Zuid-Holland. die dit jaar in Oudewetering bijeen kwam Enquêtes De V.V.V. werkt veel met enquête formulieren, om de mening van de gas ten over Oudewetering aan de weet te komen en Indien mogelijk aan hun wen sen tegemoet te komen. Zo heeft men vorig jaar in de Waterkampioen van de A.N.W.B. (oplage 13.000 exemplaren) een inlegvel bij gevouwen, door middel waarvan de lezers een folder konden aanvragen. Niet minder dan 400 perso nen vroegen toen om zo'n folder. Uit een enquête onder de bezoekers heeft V.V.V. veel kunnen leren. Van de verzonden kaarten kwamen er ongeveer I 125 terug. Het bleek dat de gasten zich speciaal tot Oudewetering voelden aan getrokken door: de rust, het mooie weer de paling het landelijke karakter, de prettige winkeliers enzovoorts. PUZZLE- PROM1NENTEN 1. Nic. Timmers, Loosterweg 47, Voor hout; 2. M. E. ter Haar-Vreeken, Leid- seweg 135, Voorschoten; 3. Van Osna- brugge, Van der Doeslaan 14, Leider- Familieberichten uit andere bladen eerStack, dr. Overleden: Ch M Kr 50 jr. Overveen: M G Hui luda; J Steenbeek, 1 i Sinninghe Damsté. man. art Terlouw. man. 69 jr. Bergi E Hooft Graafland, i den Hoek—van Nes 77 jr. Ridderkerk. Agenda voor Leiden VrUdag Alphen aan den Rijn, Martha- stichting, 7—10 uur: tentoonstelling t.g.v. 70-jarig bestaan. Zaterdag Gehoorzaal, half 9: A.-R. verkiezings meeting, dr J. Schouten, Chr. van den Heuvel en mr dr N. G. Geelkerken (68 propagandatocht) Zondag Lid-Poelgeest, half 4: zendings middag classis Leiden Ned. Herv. Kerk, openingswoord ds A. M. Knottnerus van Oude Wetering, ds J. H. Grolle van Utrecht over „Israël herovert z'n plaats in de wereld", mej. zr. Koloplta var lebes over „De zending in mijn land"; 's avonds opvoering lekespel „Mozes" Philip Lamb. Tentoonstellingen Volkenkunde, 105 uur: Vertrouwd bezit van vreemde herkomst (tot 1 Oc tober). Nachtdienst apotheken Apotheek Boekwijt, Breestraat 74, tel- 20552, en de Haven-apotheek, Haven 18, tel. 20085. Examens Chr. kweekschool Voor het gisteren afgenomen examen voor onderwijzer(es) slaagden aai Chr. kweekschool te Leiden de dames A. M. Alting en M. G. de Bruin, beiden te Leiden en A. Groenwoud te Nieuw-Ven- nep. Voorts de heren J. H. Bartelse t« Katwijk en P. W. Hoogervorst en J. A. H. Labordus, beiden te Leiden. Oudewetering, een watersportcentrum met een landelijk karakter Foto N. v. d. Horst C.H.U.-ers uit Oegstgeest lieten zich voorlichten Minister Mulderije en de heer Zeelen gaven de koers aan De afdeling Oegstgeest van de C.H.U. belegde gisteravond in „Irene" een politieke vergadering, die onder leiding stond van de waarnemend-voor zitter, de heer J, F. van Veen. Sprekers waren mr M. H. Mulderije, minister van Justitie en de heer A. F. Zeelen uit Leiden. De heer Zeelen vergeleek de beginse- :n van de C.H.U. met een thuishaven, >n plaats, waaruit men vertrekt en waar len ankeren kan. Tot thuishaven kan geen droombeeld of heilstaat worden ge kozen. Evenmin eigen voordeel of het streven naar belangengroepen. Spr. wenste een vastere grond en koos de geopenbaarde waarheid van de Bijbel. Politiek en kerk zijn geen gelijken, maar het uitgangspunt voor het gewone leven de politiek zijn wèl gelijk. Wij willen uitvaren uit onze thuishaven, aldus spr., niet om partijsucces, maar om de macht an het beginsel. Minister Mulderije stelde voorop, dat de C.H.U. in de eerste plaats wil vragen wat God in Zijn Woord heeft ge openbaard. De Unie kan programmatisch niet samengaan met degenen, die niet op hetzelfde beginselstandpunt staan. Wat verzamelt, is ons beginsel, dat veel wijder strekking heeft dan het tegenwoordigersgetal, hoewel het natuur lijk nodig is, dat mannen en vrouwen dat beginsel ook uitdragen in de volks vertegenwoordiging. Komende tot de practische politiek, maakte spr. eerst enige opmerkingen over de credietbeperking. Voorts wees hU er op, dat diverse sociale ver langens van de P-v.d.A. de zorge loosheid zeer ln de hand werken. We moeten streven naar sociale recht vaardigheid. Do protestantse groep in de P.v.d.A. zal volgens spr. de kluts volkomen kwijt raken, omdat, in tegenstelling tot haar bewering, het Christendom wel degelijk het cement is voor de politiek. Minister Mulderije achtte het onjuist, dat steeds over de zorgen van de werk nemers wordt gesproken. De moeilijk heden in de middenstand zijn niet min der, terwijl ook gedacht moet worden aan de Intellectuelen, wier salarissen, in vergelijking met anderen, na de oorlog geringe verhogingen hebben ondergaan. Spr. zei voorts in zijn huidige functie begrip te hebben gekregen voor de it lijkheden, die er zijn bij het bepalen de grens der overheidsbemoeiingen. In dit licht behandelde mr Mulderije enige aspecten van de werkloosheidswet en de ouderdomswet. De P.v.d.A. is van oordeel, dat de staat overal voor zorgen moet, terwijl spr. meent, dat aan een ieder moet worden overgelaten, hoe hij voor de oude dag wil zorgen. Staatsinmenging moet niet verder gaan dan strikt noodzakelijk is. Van belang in de komende zittingsperiode zullen ook de vraagstukken zijn, die betrekking hebben op het* weren van revolutionnaire vertegenwoordigers in de S.G. Het echtscheidingsvraagstuk zal eveneens de aandacht vragen. Voorts de grondwetswijziging en de financiële verhouding Kerk en staat. Met een enkel woord stond spr. nog stil bij de nieuwe partijen, die met een uitkomen. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De belangstelling oor deze avond was gering. Werkgemeenschap Gerei, jongeren De kern West van de werkgemeenschap an Geref. jongeren hield een voorjaars conferentie te Oegstgeest. Er was eer groot aantal deelnemers. Het onderwerp was: De Gemeente van Jezus Christus; sp. ds G. Toornvliet, Geref. studenten predikant te Leiden. Na te hebben gewezen op de gemeen schapsvorm van de Gemeente door haar verticale band met Christus en haar derlinge horizontale banden, ging Toornvliet dieper in op de verhouding tussen gelovige enGemeente en tussen de predikant en de Gemeente, ws tal van vraagstukken aan de orde kwamen, die in discussiegroepen nader werden uitgewerkt. Bij de slotbespr king behandelde ds Toornvliet nog e» aantal vragen, die uit de discussiegroe pen naar voren waren gekomen. Besloten werd een drietal gesprek- derwerpen aan een nadere bestudering te onderwerpen. Propagandatocht A.R. kiesvereniging Het secretariaat van de A.R. kiesver eniging verzoekt ons nog het volgende mee te delen. Aan de morgenavond te houden propagandatocht kunnen velen, die niet fietsen of niét over een fiets beschikken, niet deelnemen. De lopende leden worden daarom om 8 uur aan het station verwaoht, vanwaar zij, met dr J. Schouten in hun midden, naar de Stads gehoorzaal zullen gaan. Jongetje uit de Nieuwe Rijn gered Toen gisteravond om half zes Teuni Iterson, wonende in de Burgsteeg, ter hoogte van apotheek Duyster in het water van de Nieuwe Rijn viel, was het de heer Rhemrev, Papengracht 14a, die terstond te water ging. Hij kon de peuter vier jaar op het droge brengen. Deze werd liefderijk door zijn moeder in ont vangst genomen. De heer Rhemrev moest zioh echter te voet en met natte kleren lar zijn huis begeven. Proces Leidsche Post Voor de Haagse rechtbank zou giste- ;n de zaak worden behandeld tegen de technicus F. H- van der Putten uit Bus- sum. Deze was smaad tenlastegelegd. In het thans niet meer verschijnende blad De Leidsche Post had hij artikelen ge publiceerd. waarin een oud-resident en een oud-politiecommandant er van wer den beschuldigd steekpenningen van Chinezen te hebben aangenomen- De raadsman van v. d. Putten, mr van Dal, had echter een bezwaarschrift in gediend tegen de dagvaarding, waarom de behandeling van de zaak werd aan gehouden- In de raadkamer zal de recht bank nu over dit bezwaarschrift be- slissen Zoals bekend, was v. d. Putten getuige in de zaak tegen de vroegere hoofdredac teur-uitgever van De Leidsche Post, de heer H- Lina. De rollen zijn nu omge keerd want de heer Lina was als ge tuige gedagvaard in de zaak v. d- Putten. Schorsing van de heer Van Herwaarden rechtsgeldig? Naar Het Parool meldt, heeft de Haar lemse advocaat mr F- van der Goot mens de heer J. A. van Herwaarden, di recteur van de kalkzandsteenfabrieken te Hillegom en Katwijk, bij de Haarlemse rechtbank een eis ingediend, waarin de rechtsgeldigheid wordt betwist van het besluit, genomen in een vergadering van aandeelhouders der Hillegomse fabriek, waarbij hij werd geschorst als president- directeur en als lid van de raad van be- Hoewel de meerderheid van de aan delen der N.V- eigendom zijn van de heer Van Herwaarden, kon een minderheid dit besluit nemen, doordat de aandelen van de heer Van Herwaarden door de Justitie in beslag zijn genomen en niet als gedeponeerd mochten worden beschouwd. College van kerkvoogden De ouderlingen-Kerkvoogd van d Hervormde Gemeente hebben uit hun midden het college van kerkvoogden ge kozen. Hierin hebben nu zitting de heren Jac. Wilbrink, H. Fillippo W. F. zn, J- Stigter, J- van Iterson, I. E. Batenburg. A. Jansen, H- Gijsman, J. H. W. Rotteveel dr A- J. Sneep. Dit college zal de taak i de vroegere gemeente-commissie voortzetten. E.H.B.O.-diploma's werden uitgereikt De eerste Leidse E.H.B O.-brigade hield gisteravond in de kleine Burcht feestavond, waarop de diploma': werden uitgereikt- De voorzitter de heer P. Agema, verwelkomde in het bijzonder de docenten en de afgevaardigden zusterverenigingen. Dokter Postma belastte zich daarna gaarne met het uitreiken van de waarde volle papieren. Dr Kortman drukte de oud-cursisten nog op het hart. niet stil te blijven zitten, nu ze het diploma i zak hebben. De opgestoken kennis dient vermeerderd te worden. „Onze club", onder leiding van de heer Simons bracht tenslotte een heel dig amusementsprogramma op de plan ken- Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: May An, dr van L. S. Go t C. Li; Dirk Jan, zn van A. Hak en S. D. P. H. V. Boks; Cornelia H., dr m G. P. Laterveer en H. C. Breedeveld; Barbara H., dr van xh. van der Weijden M. van Leeuwen; Adriana G. J., P. M. Gareman en E. A. van der Meer; Annelies B., dr van A. D. de Koster en M. Z. H. Meijer. OVERLEDEN: B. Nieuwenhuizen, wedn, 76 jaar; M. van der Veer, huisvr. van v. d. Zwart, 85 jaar; G. Schouten, man, 62 jaar; J. P. Popp, wedn, 86 jaar; A. C. M. Blommendaal, huisvr. van Pun- selie, 80 jaar; W. C. van Duijn, dochter, 6 maanden; N. A. van Zijp, man, 62 jaar; A. G. van Asten, man, 63 Jaar; L, E. de Roon Hartoge, huisvr. van Burgerhout, 66 jaar. ONDERTROUWD: J. Mogendorff en I. Tjerksitra, G. C. A. Kasteel en M. Zand bergen, Th. M. Onderwater en M. A. van der Holst, J. J. van Buuren en M. Fuohs, P. Sloos en J. E. Gubler, W. H. van Wanrooij en J. C. M. van Marwijk, A. de Water en A. G. M. Jansen, I. C. van Meurs en K. A. van der Leest, W. H. Warners en E. Benning, F. J. Dolstra en C. A. G. van Leeuwen, A. J. Wit en T. van Dijk, W. F. Barendse en J. van Meurs, A. van Klarenbosch en G. de Wolf, H. Prins en A. M. Neuteboom, A. H. Steens en M. C. van Meurs, A. van den Hoven en A. Mantel, A. van Zeist en H. van Oosten, G. L. J. Kloos C. Tuinhof de Moed, J. Dubbelaar Koevoet, A. Bavelaar en A. C. Montanus, A. van den Berg en E. P. Kruit, A. van Katwijk en H. A. M. Sannes, E. A. Th. Vermond en C. M. Smit. Een avond-vierdaagse zonder T.O.P. uit Noord wijk is haast niet meer denkbaar. Hier ziet men de kranige groep over de Witte Sin gel marcheren. Foto N. van der Horst. Tippelaars houden vol Het aantal uitvallers op de Avond vierdaagse is miniem. Een militair werd ziek en moest daardoor verstek laten gaan, maar dat is dan ook alles- Een dame werd erg gekweld door blaren. Ze beet de tanden echter op elkaar en hield vol. Goed zo! Receptie ds J. de Wit Ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum heeft ds J. de Wit gister middag in zyn woning aan de Rijn- en Schiekade veel mensen mogen ontvangen. Wy noemen er slechts enkelen: ds Vos- sers namens de centrale kerkeraad, mr dr Geelkerken en de heer Elsgeest na mens de diaconie, ds Van Leusden met een ouderling namens de kerkeraad van Leidschendam, ds Vermet, vertegen woordigers van andere kerkelijke colle ges; dr Stotijn en heer Beekman namens de psychiatrische inrichtingen Endegeest; kosters, professoren, vrienden en ken nissen en vanzelfsprekend ook de ker keraad van de wijkgemeente Rembrandt- wijk. Groot was ook het aantal schrifte lijke gelukwensen. Verder getuigde een schat van bloemen van de waardering voor het ambtswerk van ds De Wit. Komf het tot een oratoriumvereniging (Van onze correspondent) Alphen aan den Rtfn mag op het gebied van de muziek schamel bedeeld zijn (wat is hiervoor helaas weinig animo), aan zangliefhebbers bestaat geen gebrek. Er zijn minstens tien behoorlijke zangverenigingen, waarvan de Chr. gemengde zangver eniging Hosanna de oudste papieren heeft. We geven daarom met genoegen door een wijziging in de leiding der vereniging, om tevens iets te schrijven over de idealen, die het bestuur heeft. Zes-en-dertig jaar heeft „Hosanna" ge werkt en gebloeid onder de bekwame lei ding van de heer J. M. Kouwenhoven uit Bodegraven. Maar ook aan de bekwaam ste leiding komt een einde en op de meest eervolle wijze werd de heer Kou wenhoven het gevraagde ontslag ver leend. Het bestuur dankt hem voor wat hij voor „Hosanna" a'l die jaren heeft be- Men benoemde per 1 September de heer W. Goedhart uit Gouda tot zyn op volger, naar wiens komst met belang stelling wordt uitgezien. Maar dat niel alleen. Het ziet ook uit naar al diegenen in Alphen (en omstreken?) die door aanleg, gaven, liefde en waardering voor goede koorzang met de reeds aanwezige leden een behoorlijke oratoriumvereni- Noor werd te Leiden hoogleraar in de godsdienstgeschiedenis Morgen hoopt prof. dr W. B. Kristen sen, oud-hoogleraar in de godsdienstge schiedenis en de phaenomcnologic aan de rijksuniversiteit alhier, ziju 85ste verjaar dag te vieren. William Brede Kristensen werd in Oslo geboren, in welke stad hy het gymnasium doorliep. In 1887 liet hij zich aan de uni versiteit aldaar inschrijf als student in de Oosterse letteren, welke studie hij voortzette aay de universiteiten van Lei den, Parijs en Londen. In 1896 promoveerde hij tot doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de universi teit in Oslo op een proefschrift, getiteld: „Aegy- ternes forestil- linger on livet efter dóden i forbindelse med Ra og Osiris" (Egyptische voorstellingen omtrent het le ven na de dood in verband met de goden Ra en Osiris). In 1897 werd dr Kristensen lector in de godsdienstge schiedenis aan de Oslose universiteit, om in 1901 aan de rijksuniversiteit te Leiden het hoogleraarschap te aanvaarden in de godsdienstgeschiedenis en de phaenome- nologie. De phaenomenologie is de leer van de verschijnselen. Van de hand van prof. Kristensen ver- Het gemak dient de mens Geen successen voor De Sleutelstad Drie zeventallen verloren Drie zeventallen van De Sleutelstad kwamen gisteravond in het water en ze verloren alle. H W.V- was gedurende de gehele strijd sterker dan De Sleutelstad II- Niettemin kwam de rust met een 10 voorsprong van de Leidenaars. In de tweede helft was H-W-V. beter op schot en scoorde het drie doelpunten (13)- Het derde zevental van de Leidse club kon het tegen D.V.Z.III ook al niet kla ren. De rust kwam met 11 en in de tweede speelhelft maakte D-V-Z. het winnende doelpunt. Zonder Dool, maar met keeper Hooi donk weer in de gelederen bond het eer ste de strijd aan tegen V.C.Z. I. De thuis club was in het begin overwegend ster ker en de gasten boften, dat de paal tweemaal een doelpunt van De Sleutel stad in de weg stond- Toen een bezoeker het water uitmoest, benutte Van Zijl de straf worp (1—0). Direct daarop vergrootte d^ thuisclub de voorsprong. Erades gaf de bal goed door aan Van Berkel en het was 20- Het keerpunt in de strijd kwam, toen Van Berkel, alleen voor de keeper, een schitterende kans miste. Even later moest een Leidenaar het water uit en kon V.Z.C- uit de strafworp 2—1 maken Na de rust werd het. weer uit een straf worp 22 en tpen de V.Z-C.-midvoor met 'n doorslagbal 2—3 had gemaakt, was De Sleutelstad een geslagen ploeg Een on verwachte nederlaag- Jeugdwedstrijden L.A.C. De Leidse Athletiek Commissie heeft in haar programma een middag voo jeugd opgenomen, die morgen om 3 in de Leidse Hout wordt gehouden. Een groot aantal A-, B- en C-jongens meisjes heeft deze gelegenheid gretig aangegrepen. Niet alleen uit de kring Leiden, maar ook uit Rotterdam, Dor drecht enz. kwamen aanmeldingen bin nen. Vooral de loopnummers van he kort gehouden programma zijn zwaai bezet. Omstreeks 5 uur hoopt men all> nummers te hebben afgewerkt. schenen „Het leven uit de dood" (1926), van in 1949 een tweede druk ver scheen, „Verzamelde bijdragen tot kennis der antieke godsdiensten" (1948) en tal loze publicaties in de Mededelingen van de Koninklijke Akademie van Weten schappen, waarvan hij sinds 1911 lid is. De verdiensten van deze hoogleraar wer- ).a. bekroond met het eredoctoraat in de theologie aan de Groningse univ teit in 1914 en de benoeming tot officier i de orde van de Nederlandse Leeuw. De gryze hoogleraar was zo vriendelijk is een ogenblik te ontvangen in zi rustige werkkamer aan de Witte Singel. „Nee, ondanks m'n leeftijd zit ik nog niet stil. Behalve m'n bijdragen ii Mededelingen van de Akademie, werk ik erg veel voor mezelf. Ik moest eigenlijk veel meer publiceren, maar ik vind, dat ik toch ook wel een beetje voor m'n eigen plezier mag werken. In Februari j.L heb ik een diescollege géhouden over „Primitieve Wijsheid", op verzoek van de theologische faculteit en vorig jaar heb ik, in aanwezigheid van de Koningin, de vergadering van de verenigde af delingen der Akademie een lezing gehou- ;n over „De dubbele gerechtigheid". Of ik nog contact houd met mijn derland? Zeker. Maar de laatste jaren is dit wat minder gewordent omdat mijn kennissen- en familiekring langzamer hand zeer gedund is. Dat ga je krygen. als je wat ouder wordt. Toen ik in 1916 hertrouwde met een Nederlandse, ben ik genaturaliseerd en ik voel me geheel Nederlander. Maar ja, als ik in Noorwe gen ben. voel ik me weer geheel Noor. In 1946 heb ik nog college gegeven de universiteit ln Oslo, maar, zoals ik al de laatste jaren is het contact wat minder geworden". Mogen wij deze korte levensschets professor Kristensen besluiten met de woorden van prof. dr B. A. van Gronin gen, die hij uitsprak in dezelfde vergade ring van de verenigde afdelingen der Ko ninklijke Akademie waarover wij zojuist schreven: ..een zogenaamd rustend lid, in wien wij allen waarderen den echten vertegenwoordiger van geheel »re wetenschap". AdvertentieI VOOR de VACANTIE Een vlot damei California modallatjo tiata LEIDEN: Haarlemmerstraat KATWUK: Voorstraat 29. Leidse bestuurdersbond in 1951 De bestuurdersbond te Leiden meldt in zyn jaarverslag 1951, dat er 902 brieven binnenkwamen en er 889 het secretariaat verlieten. Het aantal ver zonden gestencilde stukken bedroeg 4900. Op 1 Januari 1952 waren 6166 bij de be stuurdersbond aangesloten. Er is een saldo van f 1644.56. De begroting 1952 heeft een post onvoorzien van f 80.80. ging zouden kunnen vormen. Een derge lijke vereniging kan in een gemeente als Alphen beslist een waardig Bestaan heb ben. Maar dan moet het ledental min- verdubbeld worden. Het bestuur zal het zijne doen om hiertoe te geraken. Maar dat kan men niet zélf. Laat het be stuur niet tevergeefs roepen en werkt een mooi doel te bereiken. En zij die niet zingen en toch willen steu- len? Hun donatie zal graag worden aan- De repetities worden van September af gehouden in het verenigingsgebouw de Julianastraat: Dinsdagavond van 810 uur. In studie wordt genomen de Johannes Passion van J. S. Bach. Opga- het lidmaatschap worden inge wacht by mevr. BaerveldtVan Hoven, Emmastraat 49a, tel. 2724; W. Goedhart, Hooftstraat 325, telef. 2418; mej. T. Klok, Hooftstraat 152, tel. 3324; F. van Zalm gen, Hoorn 22. De nieuwe directeur De' heer Goedhart krijgt naast de lei ding van het grote koor. ook het jeugd- dameskoor en het kinderkoor onder zijn hoede. De nieuwe dirigent, in 1923 gebo ren in een predikantsgezin, studeerde, na het behalen van het einddiploma gymna- te Zutphen, in Arnhem bij Simon J. Jansen en Adr. C. Schuurman. Van 1945 af leerde hij aan het Amstedamse conser vatorium bij Anton van der Horst (orgel) en Ernest Mulder (compositie). Geduren de deze opleiding tevens aan de stedeL universiteit te Amsterdam bij prof. H. Ph. Bernet Kempers in de muziekwetenschap In 1950 behaalde hij het einddiploma (so listendiploma) van het Amsterdamse conservatorium. In November 1950 volgde zijn benoeming tot organist van de St. Janskerk te Gouda, waar hij ook diri gent is van de Chr. Oratoriumvereniging. Hosanna deed dus een goede keuze. Politie bereidt zich voor op haar B.B.-taak Men schryft ons: Het zal een ieder duidelijk zyn dat de taak van de politie, voor wat betreft het speciale politiewerk, in oorlogstijd be langrijk zwaarder is dan in tijden van vrede. Daarbij komt nog dat bij oorlogs omstandigheden de politiedienst volledig ingeschakeld wordt by de organisatie Bescherming Bevolking. Vrijwel bij elke dienst of onderdeel van deze organisatie is de politie recht streeks of zijdelings betrokken. Op deze speciale taak bereidt de politie zich thans voor door het geven van cursussen. In het kader van deze op leidingen wordt, onder leiding van de aan de stafschool te Barneveld opgeleide hoofdinstructeur, een cursus gegeven voor de vorming van instructeurs, die bestemd zijn om het gezamenlijke politie personeel gereed te maken voor hun taak in een eventuele oorlog, die niemand wenst, maar waarop men toch voorbereid dient te zijn. Aan de evengenoemde instructeurs- cursus zal behalve door kaderleden van het politiepersoneel van Ledden ook deel genomen worden door groepscomman danten van de rijkspolitie van buiten Leiden. Dezen zullen, na voltooiing van hun opleiding, de instructie van hun corps ter hand kunnen nemen. Voor het opvangen van de in oorlogs omstandigheden zozeer verzwaarde taak van de politie is mede rekening gehou den met insohakeling van het zich ge stadig uitbreidend corps reservepolitie. Ook dit corps zal voorbereid worden op de speciale taken, waarvoor het in oorlogstijd zal kunnen komen te staan. Haags gerechtshof Overtreding begaan om geloofsgenoot te helpen. Voor het Haagse gerechtshof, econo mische Kamer, stond terecht een bloem bollenkweker uit Lisse, die wegens over treding van het Organisatiebesluit Voed selvoorziening tot f3000 boete was ver oordeeld. Hem was ten laste gelegd, dat hy registratieformulieren opzettelijk verkeerd had ingevuld. Het was een vrij ingewikkelde geschie denis. Een geloofsgenoot van verdachte verkeerde in moeilijke financiële om standigheden. De diaconie had voor hem een vergunning A voor bloementelen gekocht. De man had echter geen bedryf en toen verkocht verdachte fictief een aantal bollen aan de geloofsgenoot. Deze plukte de geteelde bloemen en verkocht daarna de bollen fictief weer aan verdachte. De bollen werden door verdachte weer verkocht. Het is echter niet geoorloofd om zowel bloemen als bollen te verkopen. De opbrengst van de bollen werd op een kleine f 10.000 ge schat, hetgeen volgens verdachte veel te hoog was. Enkele deskundigen vonden het ook aan de zeer hoge kant. De procureur-generaal requireerde be vestiging van het vonnis. De verdediger, mr S. H. Attema, betoogde o m., dat er helemaal geen opzet tot knoeierij in het spel was. Iemand was in nood en die werd geholpen. Onbewust had men daar bij de beeiuiten overtreden. Uitspraak 76 Ju et

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 3