i In WARNS, het Stalingrad van Friesland, woont Raymond Westerling Burgerij van Noordwijkerhout defileerde langs scheidende burgemeester NIEUWE LEIDSCHE COUHANT 3 DINSDAG 3 JUNI 1953 De man, mei wie men geen raad weet „Ik had de P.G. willen vragen: „Wat hebben de heren eigenlijk tegen me?" (Van onze §-redacteur) Y\7ARNS, OP DE GRENS van het Gaasterlandin de Zuid- Westelijke zeehoek van Friesland gelegen, is voor die provincie wat Stalingrad voor Rusland en de vrije wereld in de jongste wereld oorlog was. Werd aan de Wolga de Duitse infiltratie tot staan gebracht en teruggedreven, in Warns hebben de Friezen in 1345 de West Friezen, die uit de richting Enkhuizen gekomen waren, ver nietigend verslagen. Ware het niet geschied, de wereld zou één kwestie, nl. de Friese kwestie, armer zijn geweest! J Het enige lndië. dat voor Westerling nog bestaat: zijn vrouw Dat neemt niet weg, dat Warns op het ogenblik wéér een belangrijke stip op de wereldkaart is. Als men althans sommige overspannen men sen geloven mag. Want in Warns woont nu Raymond Westerling. En er zijn lieden, die hardnekkig be weren, dat van de behandeling van deze man het wel en wee van de Nederlands-Indonesische verhouding afhangt. Alsof die, vóór Westerling, tot de na-oorlogse ideale situaties gerekend kon worden! Nu is het merkwaardige van de figuur Westerling, dat zijn levensgeschiedenis roerig, maar in geen geval bijzonder op windend is. Hij is alleen maar eer pische Nederlandse man, die in de logsjaren, toen hij het vaderland in ge vaar wist, gedaan heeft, wat van hem verwacht werd. Die dat na de oorlog is blijven doen, maar toen, in het Neder land van het Schermerhorniaanse idea lisme, geen waardering meer vond. Toen werd Westerling door zijn tegenstanders gebombardeerd tot d e exponent van het Nederlandse koloniale imperialisme. HU is niets minder dan dat! - hij zich in 1941 niet gemeld had bij de Nederlandse consul in Istanboel had de wereld nooit van Westerling gehoord. Of hij moest in de Byzantijnse haven naam gemaakt hebben als cargadoor. Dat was hij namelijk. Zijn vader, grootvader en overgrootvader werkten al in Istanboel in verschillende bedrijven. Hij had zijn eigen kantoor aan de haven. Drie gene raties Westerling woonden in Turkije en hielden toch hun Nederlandse nationa liteit. Dat zegt iets van de mentaliteit van deze mensen. Op een Franse school kreeg Westerling zjjn opleiding in Westerse cultuur. Dat Nederlanderschap én die opleiding zul len er niet vreemd aan zijn geweest, dat hij in 1941 de veilige omslotenheid van het eigen huis en de Turkse neutraliteit verliet om de oorlog, „voorlopig", als beroep te kiezen. Via die oorlog kwam hij terecht op die kleine boerderij mid den tussen de dotters en Pinksterbloemen in dat Friese Warns. Het kan gek gaan in de wereld! Soldaat in Canada Dat ging het in 1941 zéker. Ray Wes terling ondervond dat zo direct nog niet, want hij begon met reizen. Maar allengs werd hem dat toch wel duidelijk. Hij ging eerst naar Noord-Afrika en vandaar naar Canada. Na een eerste militaire opleiding zond men hem naar Wolver hampton in Engeland, waar de Irene- brigade gevormd werd. Hiervan ging Westerling een onderdeel uitmaken. Hij was echter niet voor infanterist in de wieg gelegd. Wat hij verlangde was: eerste-linie-actie Daarom kwam hij bij de groene baretten: de Britse commando troepen. Hij maakte zijn eerste grote reis en wel naar Brits-Indlë, om mee te doen aan een aanval op Birma. We schreven toen 1943. De aanval ging niet door, maar er kwam wel ander werk voor hem de winkel. In Engeland was men bezig Nederlandse agenten voor speciale dien sten op te leiden. Uit het Englandspiel is voldoende bekend hoe veel er van die agenten terecht gekomen is. Wester ling was, nadat hij in 1944 in Europa was teruggekeerd, met hèn in opleiding. Hij zou springen in Groningen, maar het liep allemaal anders. De invasie stond voor de deur en met de troepen, die in Normandië aan land gingen, rukte de inmiddels korporaal geworden Wester ling op. Een militaire loopbaan als die van honderden anderen gedurende de be vrijding volgde. Brussel, Breda waar hij door een Duitse bomaanval drie maanden lang volkomen verblind was, zodat men vreesde, dat hij voor immer het licht van zjjn ogen zou moeten mis sen. En daarna Arnhem (luchtlandin gen), Maastricht, Nijmegen, Wezel. Plaatsnamen, die stuk voor stuk tot spreken. Want reeds had 1945 zijn trede gedaan en het leger der vrijheid was dus op mars. In dét leger, diende Westerling. Vrijwillig. De schreeuwers tegen hem, nü, mogen dat bedenken! dan is Westerling daar over lijken ge gaan en heeft hij er tienduizenden slacht, offers gemaakt. Dat zou blijken uit het rapport van de commissie-Enthoven over deze aangelegenheid uitgebracht aan de regering. Het is gelukkig meer walm en rook, dan vuur wat deze Vlam verspreidt. Het rapport dat geheim ls spreekt van vijfhonderd zeshonderd doden in een operatie van drie maanden, welke Ce lebes zó tot rust bracht, dat men, aldus Westerling, „overal ongewapend kon komen". Het land was stil en de bevol king uitermate gelukkig. Zij was verlost van de mensen, die naderhand, toen slappe regeerders Westerling's werk on gedaan maakten, terugkwamen. Waar schijnlijk slaan de cijfers van „De Vlam" en Fedde Schurer op de slachtoffers van d i e geestverwanten van hen. Men mag die echter Westerling in geen geval In de schoenen schuiven. De regering was dan ook uitermate ingenomen met de wijze, waarop Westerling deze zaak tot een goed einde bracht Hij verloor van zijn eigen afdeling van 1200 man maar drie soldaten en toonde dus „zuinig te zijn met andermans kinderen". Over deze actie op Celebes vertelt Wes terling: „De eerste actie geschiedde in December 1946 ten Zuiden van Makas sar in de kampong Batoea. In die kam pong bevonden zich de moordenaars van een Nederlands ingenieur, de heer Dohmen en van een politieambtenaar, die Amiable heette. Met 130 man omsingelde ik het kamponggebied. Het was nacht en Wie is nu toch die Westerling Nu de Amsterdamse rechtbank besliste dat Westerling in vrijheid blijft, komt het ons gewenst voor, de reportage, die wij reeds ge ruime tijd in portefeuille hadden, doch die door de jongste gebeur tenissen opgehouden werd, alsnog te plaatsen. Zij geeft een goed beeld van wat Westerling eigenlijk is en hoe de verhoudingen ten aanzien van zijn optreden in lndië liggen. ter plaatse Omdat het geen zin had hen aai politie in Makassar uit te leveren. Die was n.I. volkomen onbetrouwbaar. Ik had al ondervonden, dat door mij opgepakte en naar Makassar gezonden moordenaars zonder meer door de politie aldaar wer den vrijgelaten. Het middel van de zui vering zou dan erger zijn, dan de kwaal. Want natuurlijk keerden de vrijgelatenen altijd terug naar de plek, waar zij ge pakt waren. De ervaring heeft mij ge leerd, dat ze dan niet anders doen, dan uitgebreid en op hun gemak wraak men op de bevolking! Van de twee en dertig man zijn e door een vuurpeloton neergeschoten. De drie overigen werden, op de grond tend, gedood. Dat is gebeurd, omdat zij Luchtlanding in Medan Hij was inmiddels sergeant ge worden en hij had de naam een moe dig aanvoerder te zijn. ,Jdijn hele militaire loopbaan door heb ik groe pen gecommandeerd, die voor de rang, die ik bekleedde, te groot wa ren. Maar mijn superieuren hebben me altijd vertrouwd en mijn mannen ook," zo merkt hij doodleuk tegen ons op. Nederland was Intussen vrij gewor den. Het zon onder leiding van een gouvernement, dat alles wilde, maar zich inbeeldde, dat het niets kón, op midde len om lndië te bevrijden. Hèt middel was natuurlijk er een leger heenzenden. Doch men kent de lijdensgeschiedenis. Er waren geen schepen en geen mate rialen en toen die er wél waren bleken elders lieden te zitten, die Nederland liever niet In lndië terugzagen. Het wachten van onze jongens op Malakka begon, terwjjl de terreur in de Indische kampen tegen Nederlanders hoogtij vier de. Toen men eindelijk zover was, dat Nederland het eigen grondgebied mocht gaan bevrijden, koos men het commando Westerling uit, om de voorbereidende stappen te doen. Dat was: het overnemen van de politiemacht in Medan. Zjjn com mando hi) was nu bevorderd tot of ficier sprong daar naar beneden, ver vulde de opdracht en effende de weg voor de troepen. Dat zou het commando Westerling later nog vele malen doen zoals te Batavia, op Celebes, en voorts op verschillende plaatsen op Java ge durende politionele acties. Celebes JA, CELEBES! Mag men het commu nistische blad „De Vlam" geloven dat door de in Warns veel gelezen krant van Fedde Schurer „De Herenveense Koerier" klakkeloos werd geciteerd Saboteurs heb ik vaak laten gaan, omdat zij veelal handelden onder druk var anderen". Het rapport-Enthoven brengt Wester ling voor zijn bovengeschetst optreden hulde. Het is zeer betreurenswaardig, dat men de kwaadaardige geruchten rond Westerling laat voortduren, ofschoon mer weet, dat dit gunstige rapport over Zuid- Celebes er is. Maar ja: daar is de zwarte bladzijde uit Westerling's leven die.... Bandoeng heet. Bandoeng 1 ontslag uit het leger. HU vond het wel letjes. HU vindt het nóg welletjes. Het was toen 1948. Het is nu 1952. Wie 1941 af soldaat is, vrijwillig, wil eens wat anders HU vatte in lndië het oude beroep, dat hU iD Constantinopel reeds uitoefende, weer op. HU werd wel geen cargadoor, maar hU stichtte een transportbedrUf. Het leven werd hem echter niet gemak - keiyk gemaakt. Rondom hem heen was een lijdende massa: Nederlanders en Indische Nederlanders, voor wie het verblüf in Indonesië steeds moeilUker werd. De bestaande machtsorganen had den liet te druk met het afbakenen van eikaars bevoegdheden, dan dat zU be scherming verleenden. En zó deed Wes terling, wat ieder weldenkend mens doen: hU zocht middelen ter zelfverde diging. Een geëigende methode was het vormen van een burgerwacht. DaarbU sloten zich talrUke burgers, maar ook oud-KNIL-militairen aan. Nu is het be paald onjuist om te zeggen, dat dit legertje op zichzelf was. De A p r a het begin van de legermacht van toen bestaande Pasudan, de zelfstandige staat in West-Java, die later door de republiek, in strüd met de Ronde Tafel- accoorden, geliquideerd werd. Deze hele geschiedenis, waarvoor Westerling nu vervolgd wordt, ligt daarom iedereen in lndië en Neder land, die er mee te maken had, zo zwaar op de maag, omdat Wester ling allerminst als aanstichter, t wel als uitvoerder moet worden be schouwd. Toen het op beslissen aan kwam en dat was tijdens de actie- Bandoeng, hebben zekere „heren' de heer Westerling in zijn khaki- hemd laten staan. Er zat toen niets anders op dan hem „uit Bandoeng te blazen", zoals een officier het eens plastisch uitdrukte. Zover is het niet gekomen. Want Westerling nam het verlies. Het was zijn verlies niet, maar wel dat van aarzelende macht hebbers. Hij liquideerde zijn organi satie, daarmee het odium van „op standeling" op zich ladend. En toen begon het. Zwerven van Java naar Singapore en vandaar naar België. En over Frankrijk en Tanger zoekend naar rust, is hij eindelijk in Warns beland. Ondergedoken „TK HAD NIET WILLEN onderduiken". vertelt hü, „maar mUn vrienden wil den het zo. Het was mUn bedoeling naar de Procureur-Generaal te gaan om te vragen, wat men eigenlUk bedoelde met die „opstand in Bandoeng". HU heeft het goed gezien, Westerling. Na Laag Keppel, (waar, evenals later in Den Bosch, de politiemannen instinc tief voor deze ras-aanvoerder in de hou ding gingen staan, hoewel hU in burger rondwandelde) is Westerling een juri disch probleem geworden. De heren In Djakarta zUn aan hun reputatie ver plicht zUn uitlevering te vragen. ZU weten wel, dat het daar toch niet van komt. Zou dat wél het geval zUn, zU Burgemeester Van Iersel-mars aangeboden Heeft burgemeester Van lersel van Noordwijkerhout Vrijdagavond officieel af scheid genomen van de gemeenteraad en het personeel van de gemeente. Zaterdag werd de gehele burgerij in de gelegenheid gesteld de burgemeester te bedanken voor wat hij voor Noordwijkerhout heeft gedaan en hem de hand te drukken. Na een mis vond om elf uur in de raadzaal een afscheidsreceptie voor autoriteiten Namens de burgemeesters van de kring sprak burgemeester mr W. J. Woidringh der Hoop van Katwijk. Hy bood hartelyke toespraak een fraaie I reaulamp aan. De heer Van lersel dankte zyn collega's voor de vriendschap medewerking. Ds Schoonheim nam beroep aan Voor het bijzondere kerkewerk Naar wij vernemen, beeft ds P. L. Schoonheim. Ned. Hervormd predikai te Aalten (Gelderland), het beroep v: de Leidse Hervormde Gemeente, d werd uitgebracht In de vacature van i M. W. J. Geursen. aangenomen. Van de beslissing werd Zondag en gisteren al mededeling gedaan in de Hervormde kerken. Ds Schoonheim is 39 jaar oud. In 1937 werd hy candidaat in Utrecht Tot hulp prediker te Amersfoort werd hy in dat zelfde jaar benoemd. Twee jaar later i: hy te Gelselaar in het pastorale ambt bevestigd. In Augustus 1945 deed hij zyn intrede in de Aaltense Gemeente. De nieuwe pred. zal speciaal de taak hebben te werken voor en order de de Kerk vervreemden Deze tak van kewerk is na de bevrUdvng oms aan Geursen werd er voor beroepen. Toen hy in Indonesië was, werd het werk voort gezet onder leiding van ds W. H. Kelder. Na twee jaar hervatte ds Geursen het. BU zijn vertrek naar Australië betrad ds D. Kuilman dit terrein. Onder zyn lei ding bleef B.K. groeien. Thans heeft dr O. Norel de leiding. De blijdschap in de Hervomde Ge meente over het besluit van ds Schoon heim is groot, in het bijzonder onder de vele B.K. medewerkers. Een jonge pre dikant heeft de moed om dit mooie maai moeilijke werk te aanvaarden. Met de komst van ds Schoonheim zal de laatste vacature in het Hervormde predikanten corps (bestaande uit twaalf predikanten) worden opgeheven. zouden nog veel minder raad met Wes terling weten dan de Nederlandse auto riteiten. Neen. Westerling zit daar best In Warns. Er zyn goede vrienden, die hem vergeten en voor hem zorgen. Er zijn ook lieden geweest, die, zeggend dat voor Westerling zorgden, dat hele maal niet deden, want er zijn heel wat bedragen overgemaakt „voor Wester ling", waarvan hy nooit iets heeft gezien. Dat wordt nu uitgezocht. Van zyn familie in Instanboel hoort hij in tijd tot tijd nog wel eens wat. Zyn moeder maakt het niet best. Als alles achter de rug is gaat hij wel naar haar terug denkt hij. Maar voorlopig is Warns een beste plek. Iedereen kent hem helpt hem. Johnny, het zoontje, gaat naar school, het oudste dochtertje speelt tussen de vergeet-mU-nieten en de jong ste kraalt in de wieg. Warns kan Westerling wat leren: Eéns stond daar een minderheid tegen over een meerderheid. En wón! Majoor Warmoltz van de rijkspolitie wees vooral op de goede verstandhouding tussen '.urgemeester en politie. Ten slotte voerde de voorzitter van S.W.G. district Zuid-Holland Noord-Oost. de heer Ver kerk. het woord. Hij dankte de burge meester voor de steun, die hij aan dit lichaam had gegeven. Tal van autoritei- bezochten de receptie. Vele burge meesters, afgevaardigden van de Com missaris van de Koningin en het college G.S. en het kringhoofd bescherming burgerbevolking. Om 3 uur bood wethouder Van der Voet namens de gemeente een schilderij (met het witte kerkje) en een enveloppe met inhoud aan. De heer Van der Voet op de bescheidenheid van de bur gemeester. Hij zei ook. dat de leden van het ere-comité van geheel Noordwijker hout spontange medewerking hebben on dervonden. Wethouder Van der Rotten voegde aan deze toespraak nog een en ander toe. Zeer velen hebben toen nog iets tot de burgemeester gezegd, ook ver tegenwoordigers van verschillende orga nisaties, instellingen en verenigingen. De burgemeester dankte allen voor de vrien delijke -v -oorden en de geschenken. Even over half zes opende De Harpe Davids, nadat de familie Van lersel met het ere-comité op het bordes van )"et gemeentehuis had plaats genomen, het défilé der verenigingen. De brandw- m liep mee ln tenu. De NJR. luisterde het défilé op met drumband en hoornblazers. Majoor Van der Lee deelde mee, dat men een Burgemeester van Iersel-mars had gecomponeerd. De burgemeester ver klaarde, dat hij trots is op deze mars. Onder leiding van opperwachtmeester G. Been verliep het geheel volledig naar Na de commando's restte nog een commando: dat over zijn gezin in Warns hun slachtoffers op liederlijke manier hadden omgebracht. Wij hebben aan de bevolking ook verteld waarom dit ge schiedde. Nadat een speciale ploeg de lijken had weggehaald en begraven hebben we nieuwe kamponghoofden aangesteld, we hebben de bevolking laten bidden en hen plechtig doen beloven, dat zij nimmer meer iets te doen zouden hebben met moord, rampok e.d. En we hebben er geen twijfel aan laten bestaan: èls er op nieuw gerampokt of gemoord zou worden, keerden we terug om opnieuw op te tre- ;r was het onbekend terrein. Gemakkelijk ging het niet, toen we de kampong naderden werden we beschoten. Wij schoten niet terug, omdat we bang waren het goede deel de kampongbevolking, dat verreweg ln de meerderheid was, te zullen treffen. Wij hebben toen gedaan wat je altijd moet doen m zulke gevallen. Ik bracht de bevolking van het gehele afgezette gebied bijeen, vrouwen en kinderen, af zonderlijk van de mannen en daarop liet ik de bevolking toespreken door een die hün taal èn de onze verstond. Ik telde de mensen, dat wij niet kwamen straffen of te treffen, i dat wy een einde moesten maken as moorden en rampokpartijen, waaronder het betrokken gebied gebukt ging. pporten, die ik samengesteld had uit verkregen inlichtingen, waren m" bekend van verzetsleiders, pokkers en moordenaars. Die menser ik één voor één naar voren komen. Er onder de bevolking vertrouwens- die mij een afgesproken teken gaven ter aanduiding, dat degenen, die op af stapten, Inderdaad de mannen wa- i, die wij zochten. Op die manier heb ben wij er 32 lieden uitgehaald. Er moeten er meer geweest zijn, maar die waarschijnlijk al uit het gebied vertrokken. Het enige middel mensen waren. Hoe zij met name genoemde personen hadden vermoord. En vaak onder de meest wrede omstandighe den. Er waren, ook leiders bij van terreur organisaties. Ik vertelde er bij, dat ik Strenge discipline Er was niettemin een strenge discipline en vergrijpen tegen d& bevolking werden streng gestraft. Het is maar zelden voor gekomen, dat een van mijn mannen zich vergreep aan bezittingen van kampong- bewoners. Toen dat gebeurde werden deze militairen terstond onder arrest ge steld. De bevolking had eerst angst. Maar en duidelijk werd, dat het alleen tegen de slechte elementen ging werd zij ïr dankbaar. Men begon onze hulp in roepen tegen afpersers, aldus kapitein Westerling en later arresteerden de in zélf misdadigers en brachten die bij Er zijn zeker geen onschuldigen dood geschoten. Ik had de beste bronnen mijn informaties, maar mijn wijze werken moest ik natuurlijk geheim hou den. Ik beschouwde alleen hén schuldig, wie vast stond, dat zij een moord op hun geweten hadden, de bevolking had den afgeperst of iemand hadden ontvoerd. ,.lk was soldaat in Canada. De opleiding was practiscb". Eerste steenlegging voor Chr. Nat. school in de Roomburgerpolder Streven van 13 jaar met succes bekroond Een doel, waarnaar 13 jaar lang is ge streefd, is thans bereikt. Het betreft hier de pogingen om te komen tot de bouw van een zesde Chr. Nat school aan de As serstraat in de Roomburgerpolder. Of deze plaats zijn het bestuur van de Ger. schoolvereniging te Leiden, hoofden zusterscholen en andere genodigden bij een gekomen om de eerste steenlegging voor de nieuwe school bij te wonen. Bij de plechtigheid was ook aanwezig de heer A. Lamain het toekomstige hoofd in de school. De heer H. C. F. de Greef, voorzitter in de schoolvereniging, heeft een korte toespraak gehouden, waarin hij de nadruk heeft gelegd, op de gedenkwaardigheid van deze eerste steenlegging. HU heeft de aandacht gevestigd op de moeite va bouw van deze school door de heer H. de Jong, voorzitter van de bouwcommissie, gedaan. HU zou als passende zinspreuk bU het gebeuren „Na veel strUd verkre gen" willen gebruiken. .Voordat de heer De Jong tot de eerste steenlegging overging, heeft hU nog zUn vreugde en dankbaarheid vertolkt, nu eindelUk een bouwwerk, waarvoor 13 Jaar gestreden, kan aanvangen. Dankbaar heid, omdat God het grote voorrecht schenkt om een school te stichten, waarin de kinderen door ZUn Evangelie worden gebracht aan de voet van het Kruis. HU prees de architecten Kraan en Nieuwkoop het scheppen van een schoolgebouw, dat aan de moderne eisen van frisheid ruimte voldoet De heer De Jong v bond tot slot aan het leggen van de eer... steen de bede, dat God Zyn onmisbare zegen op de bouw zal mogen geven. De heer De Greef dankte vervolgens de heer De Jong voor zUn arbeid. Een flat op hoek W assenaarseweg? BU B. en W. vwi Leiden is een ver zoek binnengekomen om vergunning tot de bouw van een flat op het terrein ge legen aan de hoek van de Wassenaarse- weg en de Rijnsburgerweg. De gronden ter plaatse zyn bU het uitbreédm-gsplan. vastgesteld bU raadsbesluit van 6 No vember 1933, bestemd voor vüüabouw De eertUde daarop gebouwde villa werd echter ln de oorlogsjaren op k bezetter gesloopt B en W hebben geen bezwaar tegen dé bouw van een flat op dat punt, ook al, omdat de bouw van een flat daar ter plaatse uit stede- bouwkundig oogpunt verantwoord schijnt. Teneinde echter de bouw moge lijk 'e maken is wUziginc var het uit breidingsplan nodig, ln diei voege, dat de b**.temming de- gronden wordt ge wijzigd ln „meergezinswoningen". Good old A.S.C. werd warm gehuldigd Enorm druk bezochte receptie Van heinde en ver stroomden Za terdagmiddag vertegenwoordigers van sportverenigingen naar het Vlies, waar het bestuur van A.S.C. ter ge legenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging recipieerde. En ruim anderhalf uur heeft dit bestuur in allerlei toonaarden de bewondering voor A.S.C. gaarne aangehoord. Zelfs bondsvoorzitter Lotsy (oud-ASC-er) was van de partij en natuurlijk ont brak ook de roemruchte oude garde van de club niet. Wat de good old A.S.C. voor het Leidse en het landelyke voetbal heeft betekent, werd door de zeer vele sprekers nog eens zeer nadrukkehjk onderstreept De heer K. J. J. Lotsy verbond aan zyn feli citatie een warm pleidooi voor het ama teurisme. Dat vele sprekers hun gelukwens met cadeaux Heten gaan. behoeft eigenlyk geen betoog. De heer W. Care sprak na mens de afdeling Leiden van de K.N.V.B. en in het bloemstuk, dat hU aanbood, zag het bestuur met genoegen een gloed nieuwe voetbal liggen. De federatie van tweede-, derde- en vierde klassers van de K.N.V.B. kwam met een keurige clubvlag aandragen, en kele vierde klassers met netten en het college van reünisten en ere-leden met een enveloppe met inhoud. Ook van ander zUden gewerd het be stuur blUvende herinneringen aan dit jubileum. Vermeld dient nog. dat het be stuur van de Oranjevereniging uit Oegst- geest eveneens ter receptie verscheen. Verandering voorwaarden geldlening woningbouw Het BedrUfspensioenfonds voor de BouwnUverheid te Amsterdam, met welke instelling ingevolge het raadsbesluit van 5 November 1951 een geldlening werd aangegaan van f 3.500 000. bestemd om de bouw van een drietal woningcomplexen te financieren, wenst thans nog enkele wUzigingen ln de leningsvoorwaarden brengen. Men wil de 25-jarige an- nuïteitslening veranderen in een 30- jarige lening, af te lossen In 20 gelijke Jaarlykse termijnen, te beginnen ln 1963. Voor dit leningtype. ls een rentevoet van 4y«% toegestaan. De oorspronkelyke le ning, die een van 15 Jaar had, was gebaseerd op een rente van 4%. Het gemeentebestuur acht een verlen ging van de looptijd zeer gewenst en de daarmee gepaard gaande verhoging van de rentevoet onaanvaardbaar. De ge meenteraad zal er Maandag over moe ten beslissen: de commissie van finan ciën adviseerde reeds in de geest van B. en W. Voetbalver. Roodenburg vierde feest Vele geschenken...... De Leidse voetbal- en athletlek ver eniging Roodenburg, herdacht Zaterdag haar 25-jarig bestaan. De receptie. Za terdagmiddag In de Burcht gehouden, werd druk bezocht. De heer K. Lotsy, voorzitter van de K.N.V.B.. bood namena deze bond een plaquette aan. Onder de aanwezigen waren ook wet houder J. C. van Schalk, afgevaardigden de belangencommissle van de K.N. V.B.. die een medaillekast ten geschenke gaven, afgevaardigden van de Leidse voetbalbond, die een plaquette aanbo den, van de Leidse scheidsrechters, van de sportstichting en van de talrUke voet balverenigingen uit Leiden en omstre- Zaterdag werd ln de Burcht ook een feestavond gehouden. De voorzitter, de heer S. Oudshoorn, opende de avond, schetste ln korte trekken de geschiede nis der vereniging en deed een beroep op de leden, de blauw-zwarte kleuren in de toekomst hoog te houden. Drie leden, die zich bUzonder voor de ver eniging hadden onderscheidden, kregen onder harteiUk applaus het erelidmaat schap aangeboden. De toneelclub Roodenburg voerde het bUzondere geestige blijspel. Amor ln bet kappershuis. op. Hoe zeer de aanwezi gen de opvoering van dit stuk op prya stelden was te merken aan de warme ovatie, die de spelers ten deel vlei. De jeugd van Roodenburg bood het ln vereni8'ngskleurea I aan, het 3e elftal een stel grensviaggen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 3