6borden KALFSSOEP 35cent ^rwen,.S '"HUWIftW HONIG'S SOEP atezyta N.V. Het Motorhuis Boerderij met varkensschuur en erf, •S# BEKENDMAKING Coöperatieve Boerenleenbank „OUDEWETERING" EEN BLOK VAN 5 WOONHUIZEN, NIEUWE LEIDSCHE COURANT WOENSDAG 14 MEI 1952 Een zachte, gebonden Honig's soep, die bij velen reeds jaren op tafel komt. Ambachtsschool te Leiden INSCHRIJVING VAN NIEUWE LEERLINGEN De inschrijving van nieuwe leerlingen voor de vakken: timmeren, meubelmaken, schilderen en algemene metaalbewerking (machinebankwerken), fjjnbank- werken, electrotechniek en auto- en motorherstel- len) Is geopend. Als leerling worden toegelaten zij, die bij de aanvang cursus welke zij wensen te volgen, ten minste 12 jaar 8 maanden oud zijn en tevens voldoend lager onderwijs hebben genoten. Tevens zal een voorbereidende klasse worden aangenomen. Deze leerlingen moeten het zesde leerjaar van de lagere school met vrucht hebben doorlopen, ongeacht de leeftijd. De inschrijving moet geschieden in de maand MEI 1952. De lessen vangen aan op DINSDAG 19 AUGUSTUS 1952. Voor onvermogenden geschiedt de plaatsing kosteloos en kan zo nodig nog een Rijksstudietoelage worden verstrekt. De Directeur der school zal op WOENSDAG 21 MEI 1952 des namiddags om 3 uur in één der lokalen van de school causerie houden over de opleiding aan de Ambachts- Ouders van a.s. leerlingen en belangstellenden worden uitgenodigd aanwezig te zijn. Nadere inlichtingen verstrekt 'de Directeur, Haagweg 4, HET BESTUUR FORD levert topprestaties onder alle omstandigheden. Dit heeft in deze monster rit ook de CONSUL weer overtuigend bewezen. Wij willen U deze 5-sterren-wagen graag demonstreren. ANGLIA PREFECT TAUNUS CONSUL ZEPHYR SIX - VEDETTE - FORD MERCURY LINCOLN Het tweede Teo-Avifauna-album is verschenen en wederom zijn het een twaalftal originele kleurenfoto's, waarmede dit album gevuld moet worden. In verband met deze tweede uitgave wordt door de Teo Fabrieken binnenkort een grote wedstrijd voor jong-Nederland uitgeschreven. In de krant van de volgende week volgen nadere bijzonderheden Begin echter thans reeds met het sparen van Teo-punten tegen inzending waarvan U in het bezit komt van de mooiste vogelfoto's, die U ooit hebt gezien. Let op de volgende advertentie. levering Van TeZ ,9"teld'4en %- ïffio bij verSCZ,Z27ll<e «J N.V. TAMINIAU ELST (O.B.) TE KOOP WEGENS EMIGRATIE groot 32 are - eenVULPEN uit de vulpenkliniek 6.WOLFSLAG BREESTRMTtó J&tf jaardag HERZIENING UITBREIDINGSPLAN Het Hoofd van het Gemeen tebestuur van Voorscholen brengt ter algemene kennis, dat van 15 Mei tot en met 12 Juni d.a.v. ter gemeente secretarie voor een ieder ter inzage ligt: 1. het ontwerp van- een par tiële herziening tfan het uitbreidingsplan in hoofd zaak, in dier voege, dat een gedeelte hieraan wordt onttrokken er bestemmingswijziging gevoegd aan het uitbrei dingsplan in onderdelen als gedeelte „Papelaan" 2. het ontwerp van een pi tiële herziening van het uitbreidingsplan in onder delen, gedeelte „Hofweg", aan welke ontwerpen de daarbij behorende bebou- wingsvoorschriïten en Uit voerige kaarten zijn toe gevoegd Gedurende de bovenvermel- de termijn kunnen belang hebbenden bij de Gemeente raad bezwaren indienen. Voorschoten, 13 Mei 1952. Het Hoofd van het Gemeen- HUISVESTING AANGEB. aan echtpaar, ingeschreven in de gemeente Noordwyk. bij voorkeur zonder kinae ren. waarvan de man zijn werkzaamheden buitenshuis heeft en waarvan de vrouw bereid en in staat is enige huishoudelijke werkzaamhe den te verrichten. Wanneer deze werkzaamheden bepaalde omvang overscmij- den, kan daarvoor een na dere vergoeding worden overeengekomen Brieven met vermelding van referen tfes onder no 7178 bur. blad. JACHTZEILEN I BAKFIETSEN RnflTARTIIfPI Pil KOOP TE HUUR BOOTARTIKELEN GEBK. huisman TROOST, Haven 14, Leiden Levendaal 76 Tel. 22962 DE ALGEMENE LEDENVERGADERING zal worden gehouden op Dinsdag 20 Mei a.s. des avonds om 7.30 uur in het Hotel van de Heer JOH. P. KLEIN te Oudewetering. Te koop met achtererven, totaal groot 1000 mtr., gelegen aan de hoofdweg in onmiddellijke nabijheid van Avifauna, Alphen a/d. Rijn. Voor alle doeleinden geschikt. Te bevragen Rijnstraat 50 A Katwijk a/d. Rijn. 263. Koning Wiebelaer zat 5000 kilo meter van Pieter en Generaal Franje van- Gaan. Hij zat treurig te staren naar een bord boerenkool. „Iedere dag boeren kool!" zuchtte hij. „Nooit eens iets anders dan boerenkool en nooit, maar dan ook nooit met worst!" Ja, zo was het. Hij kreeg nooit worst bij zijn boerenkool. behalvevandaag, want ineens vloog er een heerlijke Gelderse worst door het open raam naar binnen. Het ding cirkelde een paar keer de kamer rond en landde tenslotte boven op Wiebelaer zijn bord De goede man veerde omhoog toen hy de pittige geur in zijn neus kreeg. Hij vroeg zich niet eens af hoe dat weJ mogelijk was, maar pakte zijn vork en mes en begon te eten. Natuurlijk konden Pieter en Franje niet vermoeden, dat de worst zo keurig op zijn plaats was te rechtgekomen. „Ik heb nóg een goede kennis!" riep Pieter. „Hij heet Doremie en is dirigent van een groot orkest Zul len we hem een sigaar sturen?" „Best", lachte de generaal enthousiast. „Haal er maar één uit mijn kistje. In welke rich ting zit ie?" „Ik denk Zuid-West", riep Pieter en rende naar binnen. Franje ver zette de twee wijzers op zijn kanon en even later vloog de sigaar brandend en al weg op zoek naar de grote dirigent. De geniale man was juist met het vol tallig orkest aan het pepeteren. Hij ging geheel in zijn muziek op totdat de sigaar in zijn mond schoot. „Presto. Alle groFortissimo!" riep hij. „Dat Ifl een goeie!!"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 8