Silvikrin (IERIEIS Geestelijke bezoedeling van de mens onder beulen Nu straks door Levensver NIEUWE LEIDSCHE COURANT 6 WOENSDAG 14 MEI 1952 Wetenschap van de misdaad Sobere, maar aangrijpende studie over leven in concentratiekamp (Dooi pioi. di R. Schippers) WE BEGINNEN met een som, die niemand behoeft uit te rekenen. Ik zal het antwoord er bü schrijven. De som stond in een rekenboek ten dienste van een nationaal-politieke opvoeding; een handboek voor on derwijzers. Het is som no. 199. „Een gif gasbom van 1000 kg bevat 70% gifgas. Hoeveel van zulke bommen zijn nodig voor een besmetting van 2.2 km2 (stadscentrum van Berlijn), wanneer voor 1 km2 20.000 kg phos- geen nodig is? Hoeveel vliegtuigen moeten daarbij gebruikt worden, wanneer ieder vliegtuig 3 van zulke bommen vervoert? Met hoeveel tijd tussenruimte moeten de bommen uit geworpen worden, wanneer de vlieg tuigen een snelheid hebben van 50 m per sec. en in Linie zu einem Gliede vliegen? Hoe groot moet de onder linge afstand van de vliegtuigen zijn?" Het antwoord is: 114 bommen, 38 vliegtuigen, 13 1/3 sec., 52 m. Aan die ene onvertaalde uitdrukking merkt u, waar de som is opgegeven, want aan Zwitserland denkt u niet In derdaad hebben we hier een staaltje van Duitse opvoedingskunst; zo kan men de jeugd leren zich met de gedachte van massa-moorden vertrouwd te maken. De som is ontleend aan de dissertatie, waarop voor enkele weken de Joodse arts E. A. Cohen in Utrecht promoveer de. De titel is Het Duitse Concen tratie k a mp Een medische psycho logische studie. Uitg. H. J. Paris, Am sterdam. Een dissertatie is het geschrift, dat men aan de universiteit moet verdedigen om er de doctorstitel voor te behalen een tak van wetenschap; zij is een u tenschappelijk geschrift, dikwijls alleen voor vakgenoten interessant en zelfs dat niet Van deze dissertatie geldt dit laatste zeker niet. Dr Cohen is October 1942 tot Mei 1945 gevangene de Duitsers geweest: in Auschwitz zag hij vrouw en kinderen naar de gaskamers verwijzen; hij maakte heel veel, hij over schrijft, zelf mee. Dit geeft bijzondere waarde aan zijn ook op zich zelf, wetenschappelijk bekeken knappe proefschrift, waarin hij wat de gevange nen met name de Joden, doorstonden en wat de Duitsers, met name de S.S. deden, onderzocht op zijn betekenis voor de wetenschap van de medicijnen en de psychologie, de zielkunde. Wetenschap van misdaad yOORAL het laatste boezemt ons be lang in. Hier wordt dan bij wat dr Cohen schrijft onderscheiden tussen de feiten, die hij meedeelt, en de verkla ring, die hij ervan geeft, en waarbij hij zich grotendeels een aanhanger van de theorieën van Freud toont Maar juist het feitenmateriaal dat hij geeft, zal dit boek nog lang van waarde zijn. Te- omdat de schrijver niet alleen zijn eigen verschrikkelijke ervaringen sober weergeeft en zijn eigen reacties er in beschrijft met de hand van een des kundige, maar zijn ervaringen ook toetst de berichten van anderen, die iets dergelijks hebben meegemaakt en aan officiële rapporten. Het ligt in de aard der wetenschap, dat zij liefst niets buiten haar onderzoek houdt Zodoende is er ook een weten schap van de misdaad, een „criminele psychologie", al is dit een wat dubbel zinnige uitdrukking En er is een psy chologie van het concentratiekamp. Wat speelt zich af in het psychisch leven van de mensen, die naar deze kampen ver wezen worden en wat is de mentaliteit van hen, die zulke oorden der vi schrikking organiseren? En wat werd van een Haftling, die de kans kreeg zich aan te passen aan het kampleven? En hoe is de S.S. geworden wat zij Bezoedeling iryANNEER wij het boek van dr Cohen lezen, is een van de dingen, die onj het diepste treffen de psychische bezoe deling, waarvan een mens het slaoht- offer worden kan. Wij mogen in ons verband dan de psychologische verklaringen var schijnsel laten voor wat zij zijn: Freud en in zijn voetspoor dr Cohen spreken van een partiële identificatie; het feit er van de besmetting door het milieu, waarin wij leven en van de invloed, die uitgaat van de toon, die in dit milieu heerst. Het mag ongelofelijk klinken, maar vele gehangenen hebben de aggressi- viteit van de S.S. als het ware over genomen. Als symptomen worden ge noemd het gebruiken van bepaalde uitdrukkingen die men wel in een dissertatie, maar niet in een dagblad kan afdrukken, het schreeuwen tegen medegevangenen, het snel er op los slaan en het z.g. Joodse anti-semi- tisme. lyatuurlijk geschiedt dit psychische en morele „bijkleuren" niet in een paar dagen. Er moeten ook bepaalde voor waarden vervuld zijn, voordat het zicht baar wordt. Vooral wat men de re- noemt, is hier belangrijk. Deze regressie is het doen van een aan tal stappen terug uit het land der vol wassenheid, de zelfstandigheid en de vrijheid. In het normale leven wordt volwassene niet voorgeschreven en wat hij moet eten, in welk huis hij moet wonen, welke kleding hij moet dragen, wanneer hij moet gaan slapen. Hij krijgt geen slaag onder het werk, hij wordt niet voortdurend opge jaagd, hij heeft niet het gevoel, dat het werk dat hij verricht, zinloos of kinder achtig is. Men telt hem niet twee of malen per dag, men sluit hem niet op achter prikkeldraad, men laat hem niet onbeschermd tegenover de gedra gingen van zijn medeburgers. Maar de Haftling heeft dit normale leven niet. Het gaat bij hem precies andersom dan zo juist over het leven van volwassen mensen gezegd werd. Hij werd wee hankelijk als een kind. Hij ging zich in vele opzichten als een kind gedragen, lichamelijk en geestelijk. Allerlei kin derlijke ondeugden krijgen dan Bestand tegen boze invloeden het zo eerlijke verhaal, dat dr ohen over deze dingen doet, en uit de mededelingen van anderen, die hij doorgeeft, blijkt wel, dat wij ons de om vang van de bezoedeling niet ernstig ge noeg kunnen indenken. Jung heeft geschreven, dat zelfs een heilige vo< zielen van Hitier en Himmler, de Gestapo de S.S. in voortdurend gebed moeten verzonken blijven, om de schade an eigen ziel te kunnen goedmaken, die ïen reeds ondervindt, wanneer men ch in hun boosheden verdiept Het zien an het boze ontsteekt boosheid in eigen ziel, dat is onvermijdelijk. Niet alleen de vermoorde, maar ook de moordenaar de gehele omgeving van de misdaad n slachtoffer. Het gaat hier over de voor de le- venspractijk zo belangrijke vraag, welke mate een mens bestand kan blijven tegen boze invloeden. Zoals zoveel gevallen brengt ook hier de moderne psychologie diepten en verborgenheden aan het licht, waar de verlichte, opgeklaarde, neutraal en objectief redenerende mens geen weet van had en heeft, maar waar de bijbel en de kerk in hun leer van de zonde en de verdorvenheid van het mensenhart reeds eeuwen over spre ken. Zeker wijken de wegen van de heilige schrift en van Sigmund Freud wereld wijd uiteen. Men gelooft dat de schrift ook veel reëler, en veel minder eenzijdig en éénkennig over de geest des mensen en de geest uit de afgrond spreekt dan de diepste psychologie het doet. De schrift t bovendien van een andere Geest, de Geest van Christus en van God. Maar op een eigenaardige wijze worden door modern onderzoek der zielkunde feiten aan het licht gebracht, die ons nan onszelf doen schrikken. „,Gewone man" kan een stootje hebben 7O is het mij opgevallen, dat het mede een bepaald niveau van levens schijnt te zijn. dat ons blijkbaar psy chisch en zedelijk wankel maakt. Bij de tekening van het normale leven der vol wassenen, zoals wij die grotendeels van dr Cohen overnamen, zal het opgevallen zijn, dat hier met name het leven van de man in het vrije beroep de schrijver voor de geest moet hebben gestaan. De mensen uit de grote fabrieken onder vinden heel wat meer dwang in hun leven van iedere dag dan de intellec tuelen. Wie voor een paar vertrekken in de woonkazernes zijn huurpenningen neertelt geniet belangrijk minder van zijn vrijheid en zelfstandigheid als vol wassen mens dan de villabewoner. Wie met zijn inkomen nauwelijks aan het bestaansminimum toekomt, heeft een heel wat grauwer en eentoniger bestaan, ook op het gebied van eten en drinken en slapen en opstaan, dan de mensen die zich allerlei luxe kunnen permitteren. Maar deze weelde en vrijheid schijnen niet altijd psychisch en moreel steviger te maken. Ik geef ten bewijze een van de conclusies van dr Cohen over wat er gebeurt, wanneer de hongerdrift alles wat men beschaving noemt, wegvaagt (Voor vervolg zie Pag. 7). Reken en oordeel, zie uw voordeel! Bij VOORJAARSMOEHEID SLAPTE na CRIEP of OPERATIE TONICUM „KATWIJK" met Vitamine C Rode verpakking alcoholhoudend Blauwe verpakking alcoholvrij Flacons met 100, 260 en 1500 cc N.V. Sociëteit v. Chem. Industrie „KATWIJK" Katwijk aan Zee. Silvikrin verwijdert roos •topt haaruitval, schenkt nieuw haar omdat Silvikrin Uw haarwortels voedt met de complete reeks der 14 natuur lijke haarbouwstoffen waaronder Tyrosine Tryptofaan.Cystelne In de Juiste verhouding. Gebruik: I. Silvlkrln-Puur, de ge concentreerde Nologi- 2. Silvikrin Lotion met zonder olie (Vlroll). ledu. morgen. Houdt het haar ge maakt de hoofdhuid vruchtbaar LARGE AMERICAN COMPANY IN MIDDLE EAST has openings for SINGLE MEN as: MAINTENANCE ELECTRICIANS (Five years experience in electrical power Elants desirable. Work includes frequent ispections of facilities and performs necces- sary maintenance and repairing. Will assist supervisor in maintaining all electrical utili ties such as power plants, electric motors, generators, protective devices, batteries, switchboards, etc. Must have technical work ing knowledge in instrument mechanical Must read, write and speak English. Give full details on education, experience, etc. Apply under letters K.C.C. to Nijgh van Ditmar, Parkstraat 27, Den Haag. MERK RIJWIELEN f 98, f 108.-, f 129.-, f 145.- enz SPORT en NORMAAL model, desgew voor f 3- p w. zonder rentebereke ning. FIRMA DUSOSWA Gevraagd een Eerste Bediende Banketbakkerij Bron, Voor- 6iraat Aanmelden 's avonds I na 7 uur, Parklaan 263, Kat wijk aan Zee. j Personeel gevraagd O Flink werkmeisje gevr. voor hele of halve dagen. DnepJassenweg 42, Katwijk aan Zee. Stichting „Our Home" kan beschaafde meisjes plaatsen voor verzorging en verple ging van patiënten. Soli. m. uitv. inl. aan de Directie, Mathenesserlaan 491, Rotter- Leerling rijwielhersteller gevr. om opgeleid te worden in het rijwielvak. Br. No. 7173 Bur. Blad. Nette werkster ge-vr. voor de Vrijdag, v. d. Sande Bak- huyzenlaan 7, Leiden. Personeel aangeb. Rustend zakenman zoekt enige lichte werkzaamheden, Noordwijk of omgeving. Br. No. 7174 Bur. Blad. Te koop gevraagd Orgel gevraagd. Omschr. met prijs C. Doorduin, Corn, de Withstraat 27, Delft. Te koop aangeb. Rijwielen. Prima damesrij wiel. merk Stokvis, Heren- rijwiel, merk Fongers, da- messportrijwiel. Alle met lamp en slot. Tevens meis jes- en jongensrijwiel, leef tijd 610 jaar. Levendaal 47 hoek Oranjeboomstr. Leiden In goede staat zijnde kin derwagen. Inl. Agent C. var Dufvenbode. Kon. Wilhel- minastraat 13, Katwijk aar Zee. le klas modern old finish dressoir, 4 stoelen, 2 fau teuils en bijbehorende schuiftafel, gekost f 550- f 225. 18 Café-stoelen met 8 barkrukken en koelkast met 2 vitrinekastjes f 195. Handnaaimachine f 32.50. Hooigracht 55 (geen winkel huis). I.g.st.z. kinderwagen. Poelgeeststraat 12a. 2500 m2 B. Jan.-Dec. Snij bloemvergunning. CV. N Bakker Hzn, Roelofarends- veen, Tel. K 1713—487. Motorrijwiel, 350 cc. In goede staat. Te bevr. Zuid- straat 25, Katwijk a. Zee. D.K.W., 98 cc. D. Schaap, Tijmstraat 35, Katwijk aan Zee. Een partij raamlijsten, smalspoor 60 en 70 cm, wis sels, draaischijven, rijplaten, alles prijs billijk. Tevens bouwen van Warenhuizen en broeikassen, vraagt prijs Lijsterstraat 15. Tel. 25962. Een Kaptein Mobylette, 2 maanden gebruikt. Berv. na 5 uur. Pol, schip Corry, Werf Boot, Leiden. 2 Ruwe Ijsmachines met motor, wegens over com pleet. Tegen elk aann bod H. Gaasbeek, Groenesteeg No. 31. Te huur gevraagd Rustig heer zoekt ruime gestoff. zit-slaapkamer, zon der pension, met enige be diening. Beslist centrum stad. Huurprijs f 45.per maand. Br. no 7180 bur. bl. Student zoekt kamer. Om geving Academisch Zieken huis of Oegstgeest. Br. no 7179 bur. blad. Te huur aangeb. Gemeubileerde hulzen en kamers met keuken of ge bruik van keuken. Teske en Zn, Stevinstraat 107, Telef. 556654, Scheveningen. Nog meer Nederlandse vrouwen kiezen nu ASTRA voor behoud van jeugd en schoonheid U geniet als het romige schuim Uw huid koestert in zijn verrassende rijkdom. U merkt ook de gunstige invloed op de toe stand der huid. Want Astraalléén Astra bevat het wondere Dermaline Deze geperfectionneerde vinding houdt Uw huid mooi, zacht en soepel. Alleen een soepele huid blijft een jeugdige huid! ASTRA'i Active Beauty Care, het ABC der moderne huidverzorging! Roomzacht, luxueus geparfumeerd schuim reinigt intens tot diep in de huid. Dank zij Dermaline, de nieuwe vinding, wordt Uw huid gesterkt en gevoed. ASTRA cold cream toilet zeep masseert en verkwikt, waardoor de huid epelheid behoudt, schenkt schuimend schoonheid! 2 Gem. kamers met kook gelegenheid en gebruik van bad. voor 1 of 2 dames, b.b. h.h. Br. no 7177 bur. blad. Heer, geen student, zoekt zo spoedig mogelijk Zit- slaapkamer, omg. H. Rijn dijk. Br. No. 7172 Bur. Blad. Diversen „Rosine" geeft de hoogste prijs voor goud, zilver en juwelen. Grote keuze in verlovingsringen, gouden, zilveren en verzilverde ar tikelen. Het adres voor alle reparatiën en uurwerken Steenstraat 16, Telef 26854 Bromfietsenverhuur C.V. 50 stuks. - Solex - Avros - Tandem. (Voor Zondag, Za terdagavond halen van 9-11 Drankbestrijders helpt U een handje mee? Meld U als collectant of collectrice Na tionale Collecte Reddings werk Drankslachtoffers aller gezindten, 1925 Mei. Secre tariaat Lefdsch Drankweer Comité Oude Vest 11. 3 Jonge poesjes zoeken goed tehuis. Tasmanstraat No. 72 Leiden. Vacantie Hilversum. Gem. kamers met gebr. van keu ken. Juni-Juli. Geh. huis, 6 pers. 26 Juli9 Aug. Ge rieflijke housecar te Noord- wijk aan Zee. 4 a 5 pers. Vrij Juni, 519 Juli, 930 Aug. Brieven: Mej. M. Walinga, Langestraat 57b, Tel. 3930, Hilversum. Plaats 'n Koerier ,f is dé manier! L/>RGE AMERICAN COMPANY IN MIDDLE EAST has openings for SINGLE MEN as: RADIO TECHNICIANS (3 years experience as Radio Technician. Should have experience in point to point communications equipment H.F. Transmitters, receivers and V.H.F. equipment. Experience with Creed Teleprinters desirable, must work with: Tube (Valve) testers, Volt- ohm-milliometers, oscilloscopes, Signal-Gene rators, Frequency meters, H.F. and V.H.F. Transmitters and receivers. Manual and Auto matic Telephone Switchboards, Teleprinter equipment. Frequency shift Transmitter keyers and receiver adaptors). Education: 5 years H.B.S. b or 3 years MULO, must read, write and speak English. M i êXl Jfe iMk, jjjk JrL.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 6