Op bezoek bij de familie Frijns in het mooie Heemstede Een „scherp" vlieger, met een speciaal oog voor eetbare paddenstoelen Honderden Herv. gemeen ten bezig vast te lopen Lonen achter bij de prijzen De banier omhoog NIEUWE LEIDSCHE COURANT 5 WOENSDAG 1< MEI 1952 T^E KJL.M. HEEFT dezer dagen haar gezagvoerder G. M. H. Frijns met grote uitbundigheid gehuldigd. Vijf en twintig jaar zat hij achter de stuurhnuppel, zij het dan ook, dat hij de laatste jaren doorbracht als Chef Verkeerskamer Schiphol. Niettemin: hij blijft vlieger. In zijn ruime woning aan de Frans Schubertlaan in Heemstede zei mevrouw Frijns: „Het is altijd z'n lust en z'n leven geweest. Het zou goed voor hem zijn, als er eens een eiikele keer in de maand een mogelijkheid was om te kunnen sportvliegen". De jubilaris, die de wens instemmend jyjEVROUW FRIJNS VINDT HET aanhoort, zet een bedenkelijk gezicht: „Je moet er zo ver voor weg. Ypenburg is. nog het dichtst bij. Maar wie weet Oude rotten als Frijns, die de Indië- route hebben helpen opbouwen door voortdurende verkenningsvluchten maken, die als eerste- en als experimen tele vluchten in de geschiedenis luchtvaart te boek staan, zijn voor het vliegbedrijf van de K.L.M. onontbeerlijk. Zij weten wat er te koop is tussen de woestijnen van Arabië en de Perzische golf of boven de Zuidelijke Atlantische Oceaan op de verbinding Frijns b.v. heeft destijds de beroemde Postduif vlucht gemaakt met Koppen. Het was in de tijd, dat men zonder radio vloog. „Het was nooit bekend hoe het weer op het veld van aankomst zou Bovendien was er altijd, de noodzaak ..op zicht" vliegen bij het aandoen een luchthaven. Dat maakte dat er toen ook meer kón dan tegenwoordig, dingen, uitgevoerd onder zeer slechte weersomstandigheden, waarvoor je uitbundig geprezen werd, kunnen vlieger tegenwoordig z'n baantje kosten, omdat hij zich niet gehouden heeft de voor een landing internationaal gestelde minima". Het is wel voorgekomen, dat we verwachts op Schiphol neerstreken een retourvlucht uit Indië. Het weer pledhter en slechter geworden 'en mand dacht meer, dat we nog zouden komen. Zelfs m'n vrouw, die anders al tijd present was als ik thuiskwam, waf er niet. Rotterdam zag ik toen nog goed lig gen. We hadden daar neer kunnen gaan, maar ik wilde naar Schiphol en dus pro beerde je het in die dagen. Boven Aals meer hingen de wolken op vijftig maar we zakten er onder uit en bereik ten Schiphol juist voor het daar hele maal dichtzat. Voor zo'n thuiskomst werd je dan door dë havenmeester en ieder die toevallig dm de buurt was, op je schouders ge klopt en uitbundig geprezen. Tegenwoor dig wordt je voor gek verklaard als je onder gelijke omstandigheden zou binnenbrengen". Noodlanding in de sneeuw TT ET WAS EEN MOOIE TIJD oude Fokkers waren prachtige machines. De reis naar Iridië duurae vijf weken uit en thuis. Je had daar ginds een prachtige recreatiemogelyk- heid, want de machine moest gereviseerd worden en iedere reis was opnieuw experiment. Die Fokker F VII B's, w meedie eerste vluchten werden uitge voerd. waren echte vliegwonderen. De cabine stond en hing vol met extra ben zinetanks. Toen we eens een eerste pas sagier meenamen zetten we er een ge makkelijke stoel naast. Zo ontwikkelde zich de passagiersaccomodatie. Onder weg hadden we al gauw speciale opslag plaatsen van levensmiddelenblikjes waaruit we ons bevoorraadden en aan boord was iedereen kok en steward. Wie vóór niet nodig was, brouwde achter het een en ander en het was doorgaans eng lekker. We hadden eens, na een lange reis terug in Praag geweldige zm aan zuurkool met spek. Het was in blik aan boord, maar koud naluurlijk. Niettemin: we hebben het verslonden en we aten mooit zo lekker!" r De heer Frijns heeft met erg veel ge luk gevlogen. Noodlandingen, die andere vliegers het leven kostten, zoals b.v. zijn vriend en strijdmakker Soer, die by een landing in de buurt van Frankfort om- heerlijk, dat haar man dit alle maal aan zijn opgroeiende kinderen (twee dochters en een zoon) vertellen kan. Er zijn er zoveel gebleven! De fami lie heeft gemeenschappelijke interessen, die door de vader al vliegend, reeds ge stimuleerd werden. De grote passie is: het verzamelen en consumeren van allerlei soorten paddenstoelen. Je moet daar oog en feeling voor hebben en de heer Frijns heeft beide. Zelfs zo, dat hij, zittend in z'n stuurstoel, by het binnenkomen van een of ander vliegveld de paddenstoelen al opmerkte die in de weiden en velden rondom stonden. Het is gebeurd, dat hij Schiphol aan vliegend ergens in een weiland bij Aals meer een hele verzameling paddenstoelen zag staan. Na de begroeting van vj en kinderen was het dan: „we gaan nog even naar dat en dat veldje, want daar staat iets heerlijks in de wei"! Eenmaal, in Limburg, kwam hij thuis met zijn pyama-jasje vol van de heer lijkste cantarellen. Die had hij verzameld op hot vliegveld van Eindhoven, tijdens een kort oponthoud daar! Het spreekt vanzelf, dat mevrouw Frijns de kunst verstaat om uit die pro ducten van bos en veld wat te maken! De weg naar het hart gaat ook daar een deel door de maag! In z'n vrije ogenblikken werkt de heer Frijns geregeld in de tuin. Die bevindt zich achter het huis en is een ware 1 hof. Hij heeft nog vele ambities meer zou willen jagen b.v. Bovendien is e: auto, waarvan de familie zeer geniet. Een prettig gastvrij gezin met een milde sfeer van hartelijkheid en geluk. Ten dele concentreert die zich om de vader wien6 verre reizen voor en na de oorlog het huis een prachtige verzameling pennin gen, onderscheidingen en bekers bezorg den, de K.L.M. roem en de gezagvoerder zelf onuitputtelijke herinneringen. Westerlings uitlevering oificieel gevraagd Nederlanders nog steeds gevangen Naar AN.P. verneemt, heeft de Indo nesische zaakgelastigde in Nederland, mi Soesanto Tirtoprodjo, Maandagmiddag een bezoek gebracht aan de staatssecre taris van Buitenlandse Zaken, mr N. S. Blom, en het officiële verzoek van de Indonesische aan de Nederlandse rege ring tot uilevering va-n de heer Wester ling aan Indonesië overhandigd. Mr A. G. Veldhuis te Naarden, verdedigers van de heer Westerling, heeft naar wij vernemen, het verzoek ontvan gen om rechtskundige bijstand te ver lenen aan een der in Indonesië gearres teerde Nederlanders, de commissaris van politie te Bandoeng, de heer Altmann. Ongeveer twee jaar en vier maanden be vinden zich twaalf Nederlanders in Indo nesië In voorarrest, verdacht van mede plichtigheid aan het optreden van de heer Westerling. Namens de familie van de commissaris werd mr Veldhuis aangezocht. Hij heeft dit verzoek aangenomen en zich tot de procureur-generaal in Indonesië gewend om Inlichtingen. Mr Veldhuis deelde mede dat de heer Westerling zich in overleg met hem heeft bereid verklaard om als het onderzoek in de zaak van de Nederlanders in Indo nesië niet volledig zou zijn geweest, of niet voltooid kan worden, als getuige in Nederland hierover te worden gehoord, hetzij op verzoek der Indonesische justitie door rechterlijke autoriteiten in Neder land, hetzij door een commissie jiit Indo- Nederland zou komen. Karwei van zeven jaar Kanalisatie van de Rijn begint in 1953 Volgend jaar wordt begonnen met een waterstaatswerk, dat zeven jaar lang zal duren en aan vele Nederlanders werk zal verschaffen: de kanalisatie Rijn, die reeds vóór de oorlog werd ont worpen én thans mogelijk wordt, regering onlangs heeft besloten de nodige géiden beschikbaar te stellen, meldt de Vkrt. In de Nederrijn tussen Arnhem Vreeswijk zullen drie stuwen worden ge bouwd. De eerste komt bij Vreeswijk zal, indien er volgend jaar aan wordt begonnen, in 1956 gereed zijn. Met de bouw van de tweede wordt in 1954 of een aanvang gemaakt bij Ameron- en met de derde in 1956 of 1957 bij Doorwerth. De kanalisatie is nodig omdat zowel de Rijn als de Gelderse Dssel doorgaans te weinig water hebben. De oorzaak hier- ligt in de vele stroomverbeteringen. die sLnds 1900 zijn doorgevoerd. Geen montagewoningen meer naar N. Zeeland Gezagvoerder Frijns is zo gelukkig vrouw en kinderen zelf van zijn reis- en vliegavonturen te kunnen vertellen. Aan de hand van vele foto's uit vele landen van de wijde wereld, die hij al vliegend meehielp „klein te krijgen". Centrale stierenkeuring te Groningen gaf cfoede indrukken Belangrijke aanwinst voor Leiden Veel blaarkopfokkers zullen zeker belangstelling hebben voor de uitslag van de centrale stierenkeuring te Groningen, De aangifte bleef vrijwel gelyk. Er wordt een vrij zware selectie ten aanzien van de productie toegepast. Al spoedig kon worden vastgesteld, dat de kwaliteit van de stieren uitstekend is. Dat ls voor de fokkerij uitermate verheugend. Het bloed van Thomson is sterk overheersend, hoewel ook enkele andere vaderdieren een woordje gaan meespreken. Als directe stamvader begint de be- kendè _Dirk reeds op zijn retour te ko- slechts vier zoons van hem aanwezig. Zijn zoon Bert is wel de invloedrijkste. De Bertzoons kwamen op deze -keuring voor het eerst hun opwach ting-maken. Ze zijn voldoende typisch. Iets te sterk bevleesde, matig solide die- zoon kon goedgekeurd werd voor het sperma-on derzoek, maar zich thans buitengewoon goed gehouden heeft. Hij heeft een prachtig breed en vlak kruis, maar is stevig aan de maat. Werd nu 2a ge plaatst. Een door de Rijnstreek indertijd aan Groningen terugverkochte Alfred het beenwerk niet dadig krachtig is. Court, die in Leiden grote successen boekte met tw met een eerste prijs, zette hier de kroon op zijn werk door weer een zoon aan de kop te plaatsen. Maarten, die in Lei den ook best voor de dag kwam, zette hier eveneens zijn succes voort met een beste jonge stier, gefokt door Dijkstra. Bijzonder succesrijk was de fokker Schuiringa, die in de rubriek tweejarigen twee van zijn fokproducten, beide van Achilles 3, resp. la en lb zag ge plaatst. Soortige, platte stieren van bost type. Het vorige jaar kocht Vita Nova te Leiden een jonge stier, die later niet Gezagvoerder G. M. H. Frijns hoofd van de verkeerskamer op Schiphol. kwam, overleefde hij met alleen, maar zijn machines kwamen er ook nog goed uit. Eenmaal gedurende een sneeuwstorm had zijn Fokker te kampen met het euvel van de vliegerij m de dertiger jaren: ijsafzetting. Die maakte verder vliegen onmogelijk, doch goede raad was duur. Er was geen zicht en beneden waarts was het al donkerte wat er te zien was. Dat waren bossen en dus on prettige noodlandingsplaatsen. Opeens was er een witte plek tussen het duister! Een stuk met sneeuw bedekt land. Daar heen liet de vlieger zijn machine duiken; er volgde een kort glijden over de sneeuw, toen stootten de wielen op iets dat niet meegaf. De kist aarzelde wat te doen: overeind blijven staan, of omslaan. De bezinning duurde maar kort, lang zaam rees de staart hoger en hoger en gracieus sloeg de Fokker over de voor ste motor heen en bleef, op z'n rug In de sneeuw liggen. Er brak geen brand uit, de beschadiging was achteraf gering, jnaar er zat een hele gletscher aan ijs op vleugels en propellers! „Pool" van 600 autobussen Grootscheeps Ned. plan voor Europa-trips Samenwerking van K.L.M. en H.A.L. met busbedrijven Er bestaan grootscheepse plannen orr meer Amerikaanse toeristen naar Neder land te trekken en onze dollarpot te ver sterken door combinatiereizen pes K.L.M., Hol land-Amerika Lijn en 'auto bus mogelijk te maken. Amerikanen zul len dan bijvoorbeeld per K.L.M.-vlieg- tuig naar Nederland reizen, met een Hollandse toerwagen een trip door Europa maken en op een H.A.L.-schip naar hun land terugkeren. Ook kan beide keren van het vliegtuig gebruik worden gemaakt. De hele reis zal acht tot veer tig dagen dagen en in de Ver. Staten ge boekt en betaald kunnen worden. Wanneer de Amerikanen per vliegtuig of schip in Amsterdam of Rotterdam aankomen, zullen daar luxe-bussen voor hen gereed staan die hen in korte of lan gere trips door West-Europa rondrijden Om steeds voldoende bussen beschik baar te hebben, zullen tien toerwagenbe- dryven (waaronder de W.S.M. in Den Haag en de Citosa in Zoetermeer) die samen over 600 700 bussen beschikken een „pool" vormen. Voor de propaganda In de Ver. Staten zullen, als de plannen doorgaan, de 4800 Amerikaanse reisbureaux worden inge schakeld waarmee de K.L.M. en de H.A.L. in verbinding staan. op de 2b plaats t den gezet. De K.I. vereniging Vita Nova wist nog beslag te leggen op een beste jonge stier, gefokt door de bekende fokker E. Bolhuis te Zeerijp. Deze stier bezit een fraai type en heeft misschien wel kleine detailfoutjes, maar was toch uit gesproken een van de beste jonge die ren. Hy kreeg een eerste premie in een rubriek, waarin niet minder dan vjjf eerste premies werden toegekend. Het mag verwondering wekken, dat men in Groningen deze stier* liet gaan. Het is een belangrijke aanwinst voor Leiden. Van de oudere stieren werd Bert la geplaatst. Deze stier heeft een vaste en gesloten houw, maar kon iets meer be hangen zjjn en heeft iets te steile stand in de achterbenen. Beter vonden wjj zijn halfbroer Eduard, die uit een Reinder van Alma-dochter is geboren. J. van der Goot. strekken" Sanering noodzakelijk Dr Wagenaar vraagt nieuwe pastorale opzet en minder theologische studenten Het is niet te boud gesproken als wij constateren dat enige honderden Hervormde gemeenten omhoog zitten, of bezig zijn vast te lopen. Vele ge meenten zijn aan het interen. Zichtbaar doordat ze legaten opeten, kas geldleningen sluiten die niet meer kunnen worden ingelost, effecten of bezit verkopen, aflossingen stilzetten of achterop raken met het betalen van de aanslag. En onzichtbaar, doordat men noodzakelijk onderhoud van de gebouwen en bezittingen achterwege laat, wat zich straks onherroepelijk wreekt. Dit zegt mr dr H. M. J. Wagen; directeur van de Centrale Kas voor de Predikantstraktementen, in een verhel derend referaat, dat thans als bijlage bt het Hervormde orgaan Woord en Dienst is verschenen. Hij raakt hiermee hel moeilijke vraagstuk van de kleine ge meenten. De Ned. Hervormde Kerk telt 1321 ge meenten met 1874 predikantsplaatsen. Van deze gemeenten heeft meer dan de helft nog geen 1000 en een kwart nog geen 500 zielen, waarbij men nog beden ken moet. aldus dr Wagenaar, dat dit zielental „rijp en groen" omvat, mee levend of niet. De gemeenten beneden 1000 zielen hebben slechts 12% procent van alle Hervormden in ons land, deze 12% procent beschikken over procent van alle predikantsplaatsen. Hier is elke redelijke verhouding zoek; hier moet gesaneerd worden, want de Kerk staat voor de taak een oplossing te vin den voor de financiering van de pasto rale zorg in de kleine gemeenten. Voorlopig kunnen emigranten Nieuw-Zeeland geen montagewoningen meer meenemen. In verband met gerezen moeilijkheden (vele montagehuizen ble ken niet aan de eisen te voldoen) nu onmogelijk geworden een hypotheek overeenkomst aan te gaan en dus ook onmogelijk om in Nieuw-Zeeland grond te krijgen en het vervoer en de opbouw van een montagewonihg te betalen. Adspiranit-emigranten. die een .entry permit" hebben aangevraagd met de mededeling dat zij bereid zijn montagewoning te kopen, zullen hun aanvrage daarom zien opgeschort. Nieuwe aanvragen voor zulke „entry permits' worden voorlopig niet meer in behande ling genomen. Van Nederlandse zijde wordt nog getracht tot een betere rege ling te komen. Reeds uitgereikte „entry permits", als hier bedoeld, blijven weliswaar geldig, wordt dringend aangeraden toch geen gebruik van te maken tot zaak definitief is geregeld. Anders z men in Nieuw-Zeeland onoverkomelijke financiële moeilijkheden kunnen ontmoe ten; zelfs is het niet uitgesloten dat mei ook geen „entry permit" meer krijgt voo: het achtergebleven gezin. Officier in Leeuwarden ging niet te ver Het bevel van de officier van Justitie n Leeuwarden, mr F. Hollander, tot huiszoeking bij de heer F. Dijkstra al daar in verband met de verspreiding van pamfletten over de Friese kwestie, kan niet als een doorkruising van het rege ringsbeleid worden beschouwd. Dit heeft minister Mulderye geantwoord op .schrif telijke vragen van het Tweede-Kamerlid Scheps (P.v.d.A.). Het streven t regering om de Friese kwestie op sluit volgens de minister geenszins uit, dat het openbaar ministerie vri blUft zijn wettelijke bevoegdheden uit ti oefenen, wanneer een strafbaar feit wordt vermoed. Mr Hollander heeft niet vooraf de bewindsman op de hoogte ge bracht. Dat was volgens de minister ge zien het spoedeisende karakter van c'e zaak trouwens niet mogelijk. Wel heeft de minister zich naderhand i kwestie laten voorlichten. Omtrent de resultaten van het nader onderzoek naar de klachten van de jour nalisten C. Sikking en P. Wybenga o het gebeurde bij de behandeling van zaak-Fedde Schurer zal de minister zijner tijd de Kamer inlichtingen v r—1 JAN DE HAND van recente cijfers het Centraal Bureau voor de Statis tiek is een overzicht te geven va\ ontwikkeling van lonen en prijzen in de laatste jaren. Wanneer de lonen worden gesplitst in uurlonen en maand salarissen is hiermee ongeveer een schei ding getrokken tussen arbeiders en amb tenaren. Uit de cijfers blijkt, dat de ver hogingen van de inkomsten van de ar beiders percentueel groter zijn, dan die der ambtenaren. Dc prijzen zijn verdeeld in groot- handelsprijzen en gezinsverbruik. Dui delijk blijkt, dat de groothandelsprijzen veel sterker zijn gestegen dan de prijzi voor gezinsverbruik. In het algemeen 1949 de gelijke gang van beidt groepen wordt verbroken, zodat in 1951 hier dus uit op te maken, dat de winkel stand, de schakel tussen groothandel er verbruiker, in de klem komt. Een vergelijking van beide categorieèn lonen met beide categorieën prijzen toont de lonen achter liggen bij de prijzen. Het feit dat de prijzen gezinsverbruik zo ver achter komen bij de groothandels- prijzen toont wel duidelijk aan, dat de prijzen voor het gezinsverbruik bij de huidige tonen wel de hoogst mogelijke waarde hebben bereikt. Wie om zich heen ziet zal opmerken, dat er thans tekenen zijn van prijsdaling. Oplossingen Theoretisch zijn er vijf mogelijkheden n de moeilijkheden op te lossen. Maar op de keper beschouwt, blijft er van deze vijf niet veel over. De eerste uitweg kunnen zijnverhoging van de pach- van kerkelijke eigendommen en ver hoging van de rijkstraktementen. Het een noch het ander mag men redelijker wijze verwachten. Verlaging van het traktement In de kleine gemeenten zou funeste gevolgen hebben voor het peil van het predikan tencorps. En de in het buitenland wel gevolgde methode dat een predikant een werkkring in de "maatschappij zoekt en in zijn vrije tjjd de zielszorg uitoefent, wijst dr Wagenaar eveneens af. Bijpassing van het tekort in de kleine gemeenten uit de Centrale Kas voor de Traktementen acht de schrijver onmoge lijk. Bovendien: het probleem zit in de kleine gemeenten zelf, intern. Haar be werktuiging is te groot, te slecht ver deeld en zy' betalen te weinig voor de instandhouding er van. Kleine gemeen ten worden niet afgeslacht ten behoeve van de grote, maar grotere gemeenten moeten ook geen bloedarmoede krijgen door een transfusie naar de kleine! De meest voor de hand liggende oplossing is: dat de nieuwe lasten uit nieuw „levend geld" worden bestre den. Een budget van of 10 mille is, financieel bekeken, voor een ge meente van 500 zielen toch niet on overkomelijk. Dat is gemiddeld per hoofd een dikke stuiver per dag. Dat is in geen geval onredelijk. Maar helaas zal ook deze uitweg zegt dr Wagenaar blijken dood te lo pen: a! te vaak komt het geld er niet. Sanering De laatste uitweg ls volgens dr Wage naar: een sanering door middel van een herziening van de pastorale indeling: combinatie van gemeenten (twee of meer volkomen zelfstandige gemeenten met dezelfde predikant), of de regionale gemeente, een nieuwe figuur, waarbij voor pastorale coöperatie een streek- kerkeraad wordt gevormd. Gemeenten, classes en kerkprovincies zullen daartoe de nodige strategische plannen mc De Dokkumse meisjes Uitgever strandfoto's in cassatie De Hoge Raad behandelde gisteren de zaak tegen de uitgever W. Hdie een foto van enkele meisjes in badcostuum uit Dokkum als prentbriefkaart had uit gegeven, zonder toestemming van d< meisjes te hebben gekregen. Zoals \v< gisteren in een nieuwe zaak met strand- meldden, is de uitgever door de Amsterdamse rechtbank tot ƒ50 boete veroordeeld. Mr P. J. Witteman uit Overveen was an mening, dat de rechtbank te gegaan door de uitgever te verwijten dat hy niet had onderzocht of er een redelijk belang legen publicatie pleitte. De recht- bank heeft op de uitgever een te zware last gelegd, daar deze toen de fotograaf he.n de foto's afleverde niet kon r.emen dat er geen recht op publicatie bestond. De advocaat-generaal, prof Lange- r.eyer. zal op 27 Mei conclusie nemen Zaak van Menadonees komt in hoger beroep Namens de Staat der Nederlanden heeft mr E. Droogleever Fortuyn hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak van de president van de Rotterdamse Rechtbank in het korte geding, dat de Menado geboren H. de P. op 1 Mei jL aanhangig heeft gemaakt tegen de Staat, de officier van justitie te Rotterdam en de directeur van de Rotterdamse straf gevangenis. De P. werd in 1940 te Soera- baja aangehouden, verdacht van moord Na tal van omzwervingen arriveerde hij 23 Januari jl. uit Nieuw-Guinea te Rotterdam, waar hy in de strafgevangenis verd opgesloten. Aangezien hij van mening was. dat hier sprake was wederrechtelyke vrijheidsberoving, maakte hij bovenvermeld kort geding -inhangig. Dp president van de Rotterdamse recht bank wees de vordering van De P onmiddellijke invrijheidstelling toe •deelde, dat het vonnis van de Japanse landraad waarop De P indertijd is veroordeeld, in strijd is met het vol kenrecht en het Landoorlogreglement en deswege geen rechtskracht in Nederland bezit. De door eiser gevraagde dwang- duizend gulden voor iedere dag die hij nog in de gevangenis zou door brengen werd niet toegewezen omdat de St; opzetten en tot uitvoering brengen. Er zön bezwaren, maar die kunnen door een goede technische regeling worden weggenomen. Eén van die bezwaren I5: er staan zoveel candidaten op de markt. Tè veel, zegt dr Wagenaar Per jaar komen er 55 k 60 vacatures, en alleen in Utrecht kwamen er dit jaar al 60 eerste-jaars theologen aan! Met alle eerbied voor de innerlijke roeping constateert hU dat het predikantschap, nu de salariëring zoveel beter is dan vroeger, toch wel een trekkelljke zaak geworden is, me kortste en goedkoopste studie van alle studies, met de meeste financiële hulp bronnenen hij noemt nog vele dere materiële voordelen op. Een stren gere selectie en grotere beurzen aan een kleiner aantal begaafde studenten zijn gewenst, en anderen zullen zich beter kunnen bekwamen voor een bediening. Deze verhandeling van dr Wagenaar zal intussen niet nalaten in Hervormde kringen reactie te wekken. RllNSBVRG De heer H. J. ten Brink overleden Op die leeftyd van vijftig jaar is gis teren overleden de heer H. J. ten Brink, die onderwijzer was aan de Juliana - school Vrijdagmiddag om half 3 vindit op dé Geref. begraafplaats alhier de tenaardebestelil'mg plaats. R.D.C.-nieuws. RDC II won de nederlaagwedstryd tegen Sleutels uit Leiden 'niet met 18—8. :t 128. Door deze overwinning eindigde RDC II gelyk met DCL II. Dere tientallen zullen nu een beslissingswed strijd spelen om de tweede prys. Morgen houdt RDC haar jaarvergadering. strijd om het kampioenschap schiet nog niet erg op. Er is pas een kampioen be kend, namelyk Heemskerk uit Leiden, die met 16 punten uit 9 wedstryden in de 2e klasse eerste werd. Gongwedstryd N.Z.H.-Schaakclub. Maandagavond hield de schaakclub N.Z.H. in verband met haar vyftien-jarig bestaan een geanimeerde gongwedstryd. In zijn welkomstwoord wees de voorzit ter op de goede geest in de club. deelde mee. dat de heer en mev Jurrissen het erelidmaatschap hadden aanvaard. De directie en de chefs den bedankt voor de steun. Aan de gongwedstrijd werd deelgeno- en door drie groepen van acht spelers. Na drie en een half uur spelen was het resultaat in groep I: 1. Chr v d Hoek. 2 D v d Vijver. 3. H Kwestroo. 4. W de Kluiver. 5. G Slingerland. 6. A v d Eijkel. 7. G van Egmondl 8. D Tijsterman; in groep n: 1. A de Vletter. 2. J W Stigter 3. J. Kwestroo. 4. A Ravensbergen. 5. W van Egmond. 6. S Leenheer. 7. Jac. Noort, 8. H v d Werten; in groep III: 1. H Tijs terman. 2. H Binnendijk. 3. R Tysterman 4. D Molleman. 5. L J Goudriaan. 6. P Brandsma. 7. Joh. Schoneveld. 8 G Kromhout. (Advertentie) 7 RECLAME ARTIKELEN, die tot Ieder spreken om te kopen. Popelinc herenoverhemden. 38, 39, 40. 4.95. Damesblouses, alle kleuren en maten 3.98. Jongensblouses, vanaf 1.95. Wollen geblokte sportkousen met nylon, vanaf 1.45. Bijna onver- Slytbare fluwelen jongensbroeken, 5.50. Lingerie damespvama's, alle maten, 7.25. Lingerie nachtjaponnen 4.88. KAPTEIN - Rijnsburg De SASSENHEIM Postduiven op stap. postduiver.liefhebbers-verenigiJg De Blauwband Comb. Sassenheim- hield Zaterdag een wedvlucht met duiven van af Weert, afstand 135 km. Er kwamen 133 duiven in concours, die Weert om 1 u. werden gelost. De eerste duif kwam aan om 2.56.25 u. met snelheid van 1182 m per minuut, laatste duif arriveerde om 3.13.47 u snelheid van 1030 m per minuut. Uit slag: Th v d Ploeg 1. 12, 25. 26; H Niekerk 2. 6. 9. 19, 27; L J Drost 3, P C Baartrran 4. 20, 21; J Moolenaar 5; G t Egmond 7; W Buurman 8: C Meeu- sen 10, 31; G B Roodenburg 11. 15. 17, J Spaargaren 13. 14. 24. 33; C Algera 16. H J Krom 18. J M v d Hulst 23. A P Eist 28: "Di Lindaard 29. 32. VOORSCHOTEN Veertig jaar ambachtsheer Morgen is het 40 jaar geleden, dat de heer W. A. A. J. baron Schimmelpen- ninck van der Oye alhier werd inge haald als heer Van Duivenvoorde. Voor schoten, Veur en Rosenburgh. Tevens is het 40 jaren geleden dat baron Schim- melpenninck van der Oije werd geko- tot president-kerkvoogd van de Ned Herv. Gemeente van Voorschoten en Veur. Naar wij vernemen, zal dit niet onopgemerkt voorbygaan en zullen en kele deputaties hem op het kasteel „Dui venvoorde" complimenteren, terwyl zeer •aarschynlyk de St Laurentius-narmo- nie hem een muzikale hulde zal brengen. VOORHOUT Woningbouwvereniging DE wereld, waarin we leven, is een wereld van wanorde, onrust en nood. De jeugd van Nederland, zo goed als de jeugd in andere landen, ondervindt daar van de terugslag. Zy is vaak ontmoedigd, zij voelt zich bedrogen in haar idealen en bedreigd ip haar levensbestaan. Het gevolg hiervan is vervlakking en onver- schiüigheid. Dit verschijnsel moge nog niet zo algemeen zijn, als men het soms voorstelt, het is zeker waar. dat een groot deel der Europese jeugd leeft by ce dag. Er is geen uitzicht, geen perspectief in hun leven. De jongeren van vandaag kunnen en mogen in zulk een passieve levenshou ding echter niet berusten. Zy kunnen het niet, omdat diep in hen leeft een levensdrang en toekomst verwachting. die zich ondanks alie uiter lijke onverschilligheid niet laat verloo chenen. De jeugd bemint het leven en verwacht er iets van. Zij kan zich niet tevreden stellen met wat goedkoop genot of een zich schikken in wat onvermijdelijk schijnt. Maar de jongeren mogen zich even min overgeven aan een leven zonder idealen. Er moet iets zijn, dat hen bezielt en aanvuurt, iets waarvoor zy warm kun nen lopen. Wie in zyn jeugd geen enthou siasme voor de een of andere zaak ge kend heeft, vervalt later in grof materia lisme of in een kleingeestig, kleurloos burgermansbestaan. DE vraag is echter: wat hebben wij de jeugd van Nederland te bieden? Om te beginnen is er een nauwe samenhang tussen onze jeugd en die der andere lan den van West-Europa. Wy zitten in het zelfde sohuitje. Bezien wy Europa eens nader. Eens was het groot en machtig. Eens klopte er het hart der wereld. Eens was het het stralend centrum van christendom en cultuur, van wetenschap en handeL Eens genoot het hoog aanzien en was het oog van de andere delen der wereld er op gevestigd. Maar Europa is in de laatste halve eeuw van zijn voetstuk gevallen. Het ver vult geen leidende rol mber in het wereldgebeuren. In twee wereldoorlogen heeft het zyn beste krachten verteerd- Erger nog, het heeft zichzelf op de rand van de afgrond gebracht. Als anderen niet de helpende hand bieden, gaat het onherroepelyk ten onder. Is er nog redding mogelijk? Zonder twyfel. Europa zal zich zelf moeten hervinden, zal zich moeten bezinnen op zyn wezen, zyn waarde, zyn toekomst. Het mag geen speelbal worden van de grote wereld machten, Rusland en Amerika. Europa moet zichzelf zyn. Om dit te kunnen moet het de oorzaken van zyn verval opsporen. Die zijn duidelyk aanwysbaar. Het fun dament, waarop de Westeuropese cultuur was opgebouwd, is vermolmd. Dat funda ment lag verankerd In het christelijk ge loof. De vergaande secularisatie, de afval van God, is de diepste oorzaak van Euro pa's verval. Denk eens aan de beide wereldoorlogen. Machtswellust, staatsverheerlyking en een streven naar economische overheer sing lagen er aan ten grondslag. De woningbouwvereniging houdt Vrij- een ledenvergadering. De agenda meldt o.a. de verkiezing van een lid voor de naad van commissarissen in de vaea - ture van de heer H. E. Spierenburg. He* bestuv- beveelt aan de heer J. van der! het reeht, dat God gesteld heeft ook voor het ver keer der volken. Men meende God bui ten te kunnen sluiten en men kwam be drogen uit. Men vroeg niet meer naar de richtlynen, die in het Heilig Evangelie ons de weg wyzen naar een op gerechtig heid en vrede berustende samenleving, doch ging eigen wegen van menselijke hoogmoed en nationaal egoïsme. Dat liep uit op fascisme en nationaal- socialisme. op de yzeren vuist van Hitier en als wij niet oppassen zal het nog erger kwaad over ons brengen. De ontheemden en ontrechten, die Europa (nu in ruimere zin genomen) by millioenen telt. zyn de levende getuigen van de bittere nood, waarin de wereld heden ten dage is ko men te verkeren. Er is maar één redding voor Europa, voor heel de wereld. Die is gelegen in de versteviging van de christelyke grond slagen van onze maatschappelijke en staatkundige samenleving. Wij. de jongeren en dc ouderen, moeten willen luisteren naar wat God ons heden ten dage te zeggen heeft. Dan is daar Gods bevel, dat wy in vrede met elkaar zullen leven, dat wy elkanders welzyn zullen bevorderen en dat wy de gerech tigheid zullen nastreven. Dit is het ideaal voor de Westeuropese jeugd, dat waard is om er een heel leven aan te wyden. Het kan alleen bereikt worden in nauwe samenwerking met de jeugd van andere landen. T"\ENK niet, dat de éénwording van -L' Europa vanzelf ontstaat. Daarvoor zal hard gewerkt moeten worden, daar- oor zullen ook offers gebracht moeten worden. Het is ook mogelyk hetgeen God verhoede dat wy ons Europa met het zwaard zullen moeten verdedigpn. Maar laten wy ons op dit laatste niet blind staren. Er is meer te doen dan mili taire oefeningen houden, hoe bitter nood- zakelyk die ook zyn. Europa moet ook geestelyk en moreel worden versterkt. Een Europa moet worden opgebouwd, dat niet alleen één is in uiterlyke staatkun dige formatie, maar dat vooral één is in het streven naar de verwezeniyking van rechtvaardig en vreedzaam samen levingsverband. Dat betekent een Europa, waarin de sociale gerechtigheid zoveel mogelyk be tracht wordt, waarin de geschillen op vreedzame wyze worden opgelost, waar de nationale eigenaard der volken tot haar recht koimt. Dat betekent een Europa, dat één van n is om dit stukje wereld te maken tot een woonplaats van orde en rust, recht vrijheid, waar de menselyke persoon lijkheid wordt gerespecteerd en waar eder de beste kansen -heeft op een vrij :n gelukkig bestaan. Is dit niet een ideaal dat bezieling kan wekken? Jongeren van vandaag, houdt de banier der geestelijke vryheid fier omhoog en bedenkt, dat de ware vryheid slechts ge fundeerd kan zyn in Jezus Christus, die ons, indien wti in Hem geloven, innerlyk vrij maakt. De woorden, waarmee Washington in 1797 de besprekingen over de nieuwe constitutie der Ver. Staten inleidde, gel den thans ook voor Europa. „Laat ons standaard opheffen, waaronder allen, die wijs en eerlyk zyn zich kunr.cn ver melen. De uitkomst is in handen van Mevrouw prof. dr G. H. J. VAN DER MOLEN Veiling Hervormde Gemeente Scbuurir.k Gekozen werden mevrouw De veidng van bloembollen ten bate I Van der Hoof en de heren ds Kalkman B la del Vermelden w-y nog. van het bouwfonds van de Hervormde1»..^rrc„ w Gemeente bracht het mooie bedrag van dat deze 'bkMtnboUengeschonke n ,iZ35 op. In een vergadering traden »ls den en voor één jae- oetee'd bil de h-e- aldus de ©resident. altltd de bestuurslid af de dames D den Haan K. F. v. d. Bent Een vei'inm dZZ vonnissen van de eigen rechter nakomt, en S. van Leeuwen en de heer H. C.' heef', al yd los mtrekkelyka.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 5