RENAULT Winter 1890-'91 was zó streng, dat een schildwacht op de Vestwal doodvroor Candidatenlijsten voor Tweede Kamer ingediend rara Leiden opende vanmorgen zijn tweede algemene markt NIEUWE LEIDSCHE COURANT 3 WOENSDAG 14 MEI 1952 Herinneringen van oudere Leidenaars Eerste modelfiets ging voor ƒ275 van de hand Leiden moet vroeger ernstig geleden hebben onder de tuberculose, die overal om zich heen greep. De sociale toestanden waren ook van dien aard, dat er alleen maar verslechtering te verwachten was. De artsen stonden er betrekkelijk machteloos tegenover. Sanatoria waren er nog niet. Wie een maal dcior de gevreesde ziekte was aangetast, moest thuis sterven. In 1886 kwam er enige onrust. De S.D.A.P. stak toen de kop op om veran dering in de toestand te brengen. In Am sterdam begon het rumoer. De aanhan gers wilden ook in Leiden actie gaan voeren, maar van gemeentewege were het houden van een vergadering niet toe gestaan. Leiden wemelde van kroegjes, waarin vaak in het geheim werd verga derd. De bewoners waren in die tijd harts tochtelijke „oranjeklanten"; toen zij namen, dat in een cafeetje een vergade ring werd gehouden, togen zij er naai en werd in een minimum van tijd bombardement op touw gezet. Al de ten werden met keien vernield er inventaris ging over de straat. De politie stond tegenover dit alles onmachtig, want de stad had slechts veertig politie-agen- ten en die konden de stroom mensen niet in het gareel houden. De hulp werd in geroepen van de artillerie en de patrouil le om de orde er zo veel mogelijk in te houden. Dit schreef de heer D. van der Lelie, Plantsoen 95, ons in een bijdrage deze rubriek onder de titel „Laat de historie leven en spreken". Van 1888 kan hij zich nog goed herinneren het veertig jarig jubileum van koning Willem III. 's-Avonds werd op het Galgewater bij de kweekschool voor zeevaart een werk afgestoken, op een paar grote schuiten midden in het water. Het effect was niet onaardig. Als een wijsvinger. Het jaar 1889, jaar van vooruitgang. Ik denk aan de telefoon. Grote masten den in verschillende straten en op pleinen geplaatst met raamwerk en daaraan de porceleinen potten voor de draden te maken. Wij als jongens zouden dat ook eens proberen. Twee inmaakbussen met een gaatje in de bodem, een lang eind vliegertouw en dan maar praten door de bus naar de overbuurman. Het jaar 1890 kenmerkte zich door een strenge en langdurige winter. Deze bégon half November en eindigde begin Maart, met slechts één korte en lichte dooi omtrent Sinterklaas. De begrafenis van koning Willem III vond plaats in begin December. Het was mistig en niet zo koud, al beweren verscheidene ouden dat het toen streng vroor, was wel het geval, toen de koning het Loo naar Den Haag werd vervoerd in het laatst van November. Op 33 November is de koning overleden. Kan men zich nog herinneren, dat deze win ter zo streng was, dat bij het kruithuis Jan van Houtkade (voorheen Vestwal) op een nacht een schildwacht doodvroor en de soldaten een uur in plaats van twee uur moesten schilderen? Op 12 Augustus 1893 werd het land geteisterd door een zware hagelbui. De stenen waren zo groot als een wijsvinger. In Leidschendam werden al de broeikas sen totaal vernield en in Leiden zelf vielen veel ruiten ten offer. Deze twee plaatsen werden het meest getroffen. In dit jaar kwamen ook de petroleumstel len aan het licht, een grote uitkomst voor menige huismoeder. Voordien werd er gestookt in de open schoorsteen met vuurplaat. Ook kwam het gasgloeilicht op de voorgrond, maar alleen winkels. De gewone man kon zich die weelde niet veroorloven. Het was te duur en menigeen had in het geheel geen aansluiting voor gas. Alles moest met petroleum geschieden. Brandde men olie in staande lampen, ze werden vangen door hanglampen. Door het veelvuldig gebruiken De heer Keijzer 25 jaar si) de lichtfabrieken Gisteren herdacht de heer W. Keijzer de dag, waarop hij 25 jaar geleden in dienst van de electriciteitsfabriek trad. In de directiekamer sprak de directeur de heer Keijzer toe. Mede namens het gemeentebestuur dankte hij hem voor zijn werk. De heer Ykema wenste hem geluk en bood een gratificatie en een oorkonde aan. Namens het personeel voegde de voor zitter van de jubileumcommissie hier aan het zijne toe. Hij sprak de hoop uit, dat het geschenk van de personeelsver eniging de heer Keijzer nog vaak aan deze dag zal doen terugdenken. In de cantine van de centrale was inmiddels een deel van het personeel bijeengeko men om de heer Keijzer te complimen teren. De heren H. F. Barg en G. de Vos spraken hier de jubilaris toe. Familieberichten uit andere bladen GETROUWD: J Rinck en C de Ruiter, Povel-Bi petroleum kwamen al heel spoedig de motorboten in zwang, 's Avonds om acht uur trok door de Oude Vest een grote sleep van groenteschuiten met een sleep boot voorop. Deze waren afkomstig uit het Westland. Via de Vliet, het Rijn- en Schiewater, het Galgewater, de Oude Vest, de Haven en de Zijl gingen zij hun weg naar Amsterdam. Later is de Nieuwe Vaart ontstaan, die de omweg door Lei den overbodig maakte. Een van de dingen, die in de loop der jaren geweldige veranderingen hebben ondergaan, is wel de gasfabriek. Deze fabriek besloeg vroeger maar een kleine oppervlakte: ongeveer 100 meter lang en 40 meter diep. Daarbij kwamen de gas houders, de kolenopslagplaatsen, het kantoorgebouw, enz. Later moésten ver schillende aangrenzende fabrieken het grote doel, de electriciteit, worden opgeruimd. Ook werden enkele begraaf plaatsen en tal van huizen geliquideerd. Modelfiets Ik denk ook aan de heer, die lectuur aanbood naar aanleiding van het drank misbruik. Een fel debat ontstond tussen deze man en zijn toehoorders. Als ik aan denk, dan heb ik nog de grootste bewondering voor die heer. Hij vertelde, dat voor f 80 millioen aan jenever in ons land werd verdronken. Het Waaggebouw deed dienst als keur- huis voor het vee. Later verrees abattoir. In 1895 kwam de modelfiets, waarop wij vandaag rijden. Bandenmaat 28 bij 1%. Dit rijwiel stond in de zaak va heer Dee aan de Breestraat, waar n en D. is gevestigd, voor de prijs f 275. Wie kan zo'n ding nu kopen?, v het publiek ironisch. Vijf jaar later werd er al heel wat gebruik van gemaakt. Kort daarop werden wegwedstrijden mi fiets gehouden van Leiden naar Utrecht en terug. De groep, die daaraan deelnam, vertrok precies om twaalf uur en streeks half vier kwam de eerste De wegen waren toen niet zo best, dus is dit wel een bijzondere prestatie. De Hoge Rijndijk omstreeks 1900. Kiesdistrict Leiden In verband met de op 25 Juni te hou den verkiezingen werden gisteren ter stadhuize 13 candidatenlijsten voor hel kiesdistrict Leiden ingediend. Ze bevat ten de volgende namen: Kath. Volksparty. 1. M. P. v. d. Weijden, Zevenhoven; 2. C. J. v. d. Ploeg, Haarlem; 3. mr K. T. M. v. Rijckevorsel, Den Haag; 4. J. A. C. Dongen, Aardenburg; 5. A. C. Deerenberg, Schoonhoven: 6. mr A. J. M. de Groot, Den Haag; 7. M. P. A. Meis sen, Wateringen; 8. P. S. van Leeuwen, Noordwijkerhout; 9. B. Funk, Heinkens- zand; 10. P. Bakker, Den Haag; 11. L. A. Weeber, Delft; 12. L. P. Duyvesteijn, Den Haag. Party van de Arbeid 1. W. Drees, Den Haag; 2. J. A. W. Burger, Dordrecht; 3. H. van Sleen, Briel- le; 4. G. S. N. M. Ruygers, Rijswijk; 5. N. Stufkens, De Bilt; 6. J. Emmens, Naaldwijk; 7. G. M. Nederhorst, Gouda; 8. C. W. van Wingerden, Den Haag; 9. M. C. Verburg, Middelburg: 10. J. H. Lamberts, Rotterdam; 11. mevr. D. Hero ma-Meilink, Amsterdam; 12. A. J. Jonge- leen, Leiden; 13. C. Hamelink, Axel; 14. H. B. Engelsman, Schiedam; 15. S. P. van Praag, Dordrecht; 16. M. J. van Poelje, Vlissingen; 17. H. van Es, Dordrecht; 18. T. de Bruijn, Vlaardingen; 19. H. Sabel, Schiedam; 20. A. D. van Dijk, Oude Tonge. Chr. Hist. Unie 1. H. W. Tilanus, Den Haag; 2. F. H. v. d. Wetering, Amsterdam; 3. mr H. K. J. Beernink, Rijswijk; 4. dr J. J. R. Schmal, Voorburg; 5. Tj. Krol, Haren; 6. J. de hïi dp lichtfabrieken Ruiter, Balk; 7. mej. jkvr. mr C. W. I. DIJ ae llcniIUDrieKen WttewaaU van Stoetwegen; 8. H. Kikkert. Zeist; 9. ir C. Staf, Den Haag; 10. H. Mulderye, Amsterdam; 11. mr W. F. E. baron van der Feltz, Middelburg; 12. C. J. van Mastricht, Utrecht; 13. M. R. H. Calmeyer, Den Haag; 14. ir M. A. Geuze, Poortvliet; 15. dr I H. Th. Die penhorst, Epe; 16. C. van Dijk, Den Haag; 17. S. H. van Eygenbergen, Katwijk aan Zee; 18. J. Koster-van Roon, Vlaardin gen; 19. J. Richter, Rijswijk; 20. F. Goudzwaard, Rotterdam. Antl-Revolutionnaire Party 1. J. Schouten, Rotterdam; 2. C. v. d. Heuvel, Leiden; 3. P. S. Gerbrandy, Sche- veningen; 4. E. P. Verkerk, Boskoop; 5. S. Fokkema. Zijderveld; 6. C. v. d. Zaal, Harlingen; 7. J. v. Baal. Hollandia; 8. H. van Eysden, Rotterdam; 9. C. P. Hazen- bosch, Den Dolder; 10. J. Menlink. En schede; 11. W. P. Berghuis, Smilde; 12. N. G. Geelkerken, Leiden; 13. W. Noo- I. Amsterdam; 14. L. W. G. Scholten, Utrecht; 15. T. A. van Dijken, Den Haag; 16. J. Smallenbroek, Assen; 17. I. J. Han gelbroek, Den Haag; 18. Th. A. Versteeg, Amsterdam; 19. A. Warnaar Jzn., Wad- dinxveen; 20. A. J. Dekker. Alphen aan rt-Kuneman, d., den Rijn. 2h1j" Party voor Vryheid en Democratie. Aerdenhout. 1. P. J. Oud, Rotterdam; 2. H. A. Kort- OVERLEDEN: K. Schlelaar, m. 69 J. Am- hals. Voorschoten; 3. mevr. A. Fortanier- erdam; M Th F Bekker-Gronewold, m. De Wit, Overveen; 4. F. Den Hartog, 66 j.. Bloemendaal; M J B Herfst m, 72 i Hoog Blokland; 5. J. G. H. Cornelissen, Amsterdam; 6. R. Zegering Hadders, Em- Leidi Kofoed-Molenaa H C Pieters-Di< 82 j. Hengelo. in; 7. G. Ritmeester, Den Haag; 8. H. F. van Leeuwen, Laren; 9. H. J. Anker smid, Deventer; 10. mevr. S. M. Stoffels- van Haaften, Haarlem; 11. M. A. Wisse- link, Sneek; 12. D. W. Dettmeyer, 'Den Haag; 13. C. Berkhouwer, Alkmaar; 14. H. S. Witteveen, Rotterdam; 15. B. C. Slotemaker, Wassenaar; 16. W. J. Geert- sema. Leiden; 17. mevr. J. B. C. Sjolle- ma-'s Jacob, Rotterdam; 18. J. Kruijs- heer, Gouda; 19. C. J. van Houwelingq Graftdijk, Leiden. Communistische Party 1. G. Wagenaar, Amsterdam; 2. S. de Groot, Amsterdam; 3. H. Gortzak, Am sterdam; 4. J.' Haken, Amsterdam; 5. P. van Staveren, Den Haag; 6. J. van Ren ter, Amsterdam; 7. mevr. M. F. Lips-Odi- not, Hilversum; 8. J. Hoogkarspel, Rot terdam; 9. C. Borst, Hilversum; 10. B. J. Stokvis, Amsterdam; 11. mevr. G. Blokker-de Groot, Deventer; 12. S. W. Havermans, Amsterdam; 13. Y. v. d. Schans, Scheemda; 14. A. H. W. Verreyt, Tilburg; 15. E. Teeboom-v. West, Am sterdam; 16. H. van Weizen, Leiden; 17. G. van Praag, Den Haag; 18. A. M. Brand, Ammerstol; 19. mevr. T. M. Vyibrief, Staatk. Geref. Party. 1. P. Zandt, Delft; 2. C. H. van Dis, Den Haag; 3. D. Kodde, Zoutelande; 4. J. van Dijk, Gameren; 5. C. Smits. Slie- drecht; 6. P. J Dorsman, Schelluinen; 7. J. de Heer, Piershil; 8. M. A. Mieras, Krimpen; 9. A. J. Kersten, Rotterdam; 10. A. J. Schot, Middelburg; 11. W. Otten, Rijssen; 12. H. Fokker, Eindhoven; 13. E. du Marchie van Voorthuijsen, Leersum; 14. A. de Redelijkheid. Ouderkerk aan den IJssel; 15. P. van Woerden. Akkrum; 16. D van der Ent Braat. Onheusden: 17. A. Vlasblom. Delft; 18. D. Dekker, Epe: 19. T. de Jong H.Azn. Leerbroek; 20. F. de Bruyn, Hardinxveld. Politiek Geref. Verbond. 1. A. Zijlstra. Groningen: 2. L. P. La- ning, Groningen: 3 A. A. Basoski, Apel doorn: 4. Jac. Wynands, Wormer; 5. W. v. d. Kamp, Kampen; 6. D. Roorda, Ro zenburg. Partij voor Recht en Vryheid 1. W. Broertjes. Amsterdam; 2. A. F. SDanbroek. Den Haag: 3 P. H. Ritter, Utrecht; 4 G M. G. H. Russel, Amster dam: 5. M. Grunwald, Breda; 6. T. A. Dekker, Leiden; 7. mevr. L. E. Smit- Dyserinck, Veere; 8. J. W. Mentel, Den Haag; 9. R. A. Jacobs. Rotterdam; 10. G. R. Kolijn. Sittard; 11. E. J. Muller, Wassenaar; 12. W. A. J. Roelofsen. Den Haag; 13. mevr. A. E. Montijn-Ziedses des Plantes, Den Haag; 14. J. C. F. Strie- der, Hilversum: 15. J. Meyer, Bloemen daal; 16. G. A. de Zeeuw, Zeist; 17. mevr. A. G. van Blijenburgh-De Hondt, Den Haag; 18. G. Sikkema, Heemstede; 19. L. A. van Kempen, Den Haag; 20. J. A. M. de Heer, Den Haag. Jong Conservatief Verhond. 1. W. K. H. Feuilletau de Bruyn, Den Haag; 2. J. Fabius, Den Haag; 3. Chr. Rupke, Reeuwijk; 4. C. F. Henke. Zeist; 5. Sj. H. Brongersma, Bloemendaal; 6. G. G. van Alphen, Den Haag; 7. E. L. Martens, Den Haag; 8. D. W. Janssen, Den Haag; 9. S. A. Ph. Cornelius, Den Haag; 10. L. W. Blok, Den Haag; 11.1 Promotie. AMSTERDAM, April Gepromoveerd tot doctor in de Letteren op het proef schrift getiteld„Ontstaan en betekenis der zegswijze: „Een Roxy? Ja graag!" de heer Eg te Jenk. Gerard Hals br LONDEN. April-Op alhier bracht vanda. „De Roxy" uit de Brownby I op. Het van de Loi Inbreker met goede smaak TWEEHUIZEN, April Vannacht is in gebroken in de Pafhuysen aan de Een geldklstle, Vliegende schotel in Noord-Oostpolder geland! Twee inzittenden gearresteerd. avond laat landde ongeveer 10 km :r. een vliegende ilitie te Emmeloord, -êrd gealarmeerd, arres- izittenden. Hun gestalte vuaes uit, dat men te doen iet be®oners, die niet van onze zijn. Hierdoor bleek het onmoge lijk, de individuén een verhoor af te i, want de taal die zij spraken. wa< beslist onbegrijpelijk. Zelfs dr P. uit Zwolle philoloog van naam - kon de klanken die zi) uitstieten, niet thuis brengen. Groot was echter aller verbazing, toen de wacht meester d. L. lalde en vroeg„n" Roxy iordden zij„Ja graag :uwe pc ;n haag, a pi halbij de komende nieuwe pai komen. Het isAJPvolslagen Ai georiënteerde Iproxy-partij, die de schaffing van de tabaksaccijns voor Roxy- cigaretten in haar vaandel heeft ge schreven. Lijstaanvoerder zal zijn de heer R. Liefhebber te Amerika (Dr.). Advertentie Ik had Amerika ook wel kunnen ont-| (Advertentie I. M.) 1 dekken, snoe.de Don Bo«oJ*~ZSSl^ 0ntdekd' Gewoon naar hj t je er komt Mijne Heren, zei C eenvoudig genoeg. Kuj cent 20 pure Amei kopen Het gezelschap n diep-na. Nee, zeidt Welaan dan I Hier is een pi de hee doerïftrander^ telkens resolui, ogen za|' meende, „nee, sinds ikl buurman die Roxy kreeg rookte, wjét ik plotseling dat ik dit land niet kan /erlaten. Gaan jullie Australië, ik wil hier Roxy blijven roken. Het spijt me voor jullie De boot vertrok zónder Henk. Manuel van Loggem schreef geschenk Boekenweek De novelle „Insecten In pla<s>fclc", het geschenk van de Boekenweek 1952, geschreven door de A'damse auteur Ma nned van Loggem. Dit is vanmiddag Amsterdam in tegenwoordigheid van meesten der 33 auteurs, Jie in de prijs vraag hebben meegedongen, bekend ge maakt door de voorzitter van de Com missie voor de Propaganda van het Nedi Boek, de heer Chr. Leeflang. In de jury zaten HeWa Haasse, prof. dr G. Stuive ling, An'oon Coolen en Ben Stroman. Hiermede heeft Manuel van Loggem een prijs va-n f2000 gewonnen. Voorts zijn. aanmoedigingsprijzen va<n ieder f 100 uit- gegereikt aan W. A. Wagener uit R'dam zijn novelle ..Fluwelen wimpers". B. Rijdes uit Haarlem voor zijn no velle „Rive gauohe" en aan S. E. van- Praag uit Brussel voor zijn novelle „Monsieur Jean". Nationaal Chr. Zangfeest in Doom Evenals vorig jaar organiseert de Kon. Bond van Chr. Zang- en Oratoriumver enigingen een nationaal zangfeest op het prachtige landgoed Hydepark te Doorn op Woensdag 6 Augustus a s. Dit feest is de eerste plaats bedoeld als een mach tig nationaal getuigen van onze Chr. koorzang. Uit alle delen van ons land ko- daar de zangers en zangeressen bij elkaar om het beginsel door en met het lied uit te dragen. Ook de Ring 's-Gra- venhage en omstreken besloot aan dit gfeest mee te werken en men heeft de bedoeling een groep te vormen uit de bij de Ring aangesloten koren, waarvoor de kosten f 5.- per lid bedragen. Aanmel ding zo mogelijk voor 28 Mei bij de se cretaris van de Ring, J. N. Hagg. Nassau- plein 29, Den Haag. Burgerlijke stand van Leiden Geboren: Maarten C M, z v L Schermer Voest en M A E Raessens; Johannes J M, z v J Mathot en M A v d Bogaera; Cornelia, dr v N Angement en A J Blom- Jan, z v J de Winter en H A Barnhoorn; Amilius, z v A Bregman en A Slootweg; Johannes, z v L de Lange en M J de Haas; Wibbigina G. d v J Rijnsburger i G C Luiten; Maria, d v A J Prins M Hols. Overleden: N de Ridder, man, jr; M J B Herfst, man, 72 jr; G M Jonker, dochter, 29 jr; M Mulder man 78 jr. DE WERELD SNAKT NAAR VREDE Ds Van Soesf sprak voor Leidse G.Z.B. Ds T. D. van Soest, Hervormd pre dikant te Rijnsaterwou.de, sprak gis teravond voor de hulpvereniging Lei den van de Gereformeerde Zendings hond over de tekst Joh. 21 1-14, waarin verhaald wordt, dat de dis cipelen na een nacht lang niets ge vangen te hebben op bevel van Jezus hun net ter rechter zijde van het schip uitwerpen en het vol vis op halen. Zoals de discipelen machteloze vissers aren, aldus spr., zo staat de kerk dik- wyls machteloos in het werk der Zen ding. Deze machteloosheid hebben we kunnen bemerken in het werk op mid den Celebes. Door de troebelen wordt ■het zendingswerk daar zeer bemoeilijkt. De discipelen wisten na de opstanding geen raad met het Evangelie. Als wfj Pasen weer onderduiken in onze zor- t en zonden, dan hebben we aan de heidenen niets te geven. Aan de grote lectuurhonger in Indonesië wordt vol daan door allerlei opruiende lectuur. De Bybel en christelijke lectuur moesten ook in grotere hoeveelheden verspreid worden. De wereld snakt naar ware vrede, die we haar niet kunnen geven als we zelf niet de verlossingsboodschap dragen als een grote schat. Als het aan lag bleven de netten leeg, omdat we machteloze vissers zyn, We hebben echter een machtige reder, n.l. de Here, Die de levenszee kent. Werpt het net uit aan de andere, kant, bekeer u, volg Zfjn koers. Ook in het zendingswerk is de koers- gewyzigd. De kerken op het zendings- veld zijn zelfstandig geworden en wtf moeten op de achtergrond gaan werken. Hogere uitkeringen voor Leiden De raming van enkele posten in de be groting voor 1952 dient te worden herzien, zo schrijven B. en W. aan de raad. De herziening is o.a. het gevolg van de ge wijzigde uitkering uit het gemeentefonds (verhoging van het percentage van 135 tot 145). Daarnaast kunnen worden ver hoogd: a. de raming van de uitkering we gens ondernemingsbelasting; b. de raming van de belastinguitkering uit het gemeen tefonds. Ook de uitkering uit het gemeen tefonds over 1948 moet worden geregeld. (Ad?ie BENZINEVERBRUIK 1 op 17 LAAGSTE WEGENBELASTINGKLASSE Agent voor district Leiden ZIJLPOORT-GARAGE, Fa. A. C. Meester, Haven 13a, LEIDEN H. J. v. d. Stad, Haarlem; 12. J. H. M. Starreveld, Utrecht; 20 Kotting, Zeist; 13. M. van Dijk, Heem- Utrecht, stede; 14. F. M. Westenbrink, Groningen; 15. A. H. Edskes, Groningen; 16. A. Bos, Holwierde. Middenstandsparty. 1. J. A. A. Toussaint, Den Haag; 2. F. van der Valk, Den Haag; 3. A. Snoek, Rotterdam; 4. C. A. Kammeraad, Mid delburg; 5. J. Voorzanger, Den Haag; 6 G. J. C. de Jager, Leidschendam; 7. mej. M. Melchers, Den Haag; 8. P. J. Arts, Den Haag; 9. E. Berkelouw, Rotterdam; 10. W. F. van Helden. Rotterdam; 11. D. Kramer Freher, Schiedam; 12. C. W. Russner, Rotterdam; 13. J. Verveen, Zaandam; 14. A. Vermaire, Goes; 15. S. Merison, Goes; 16. H. J. Smits, Vlissin- 17. P. v. d. Hyden, Utrecht: 18. C. in Immerzeel, Utrecht; 19. P. Chr. r L. M. Simons, Ooit een kunst Cii.n'n... V68b •cj> Kath. Nat. Party 1. Ch. J. I. M. Weiter, Den Haag; 2. W. L. G. Lemairg, Nijmegen; 3. C. de Jong, Amsterdam; 4. mevr. H. W. L. SmalTönis, Alkmaar; 5. A. A. J. M. Rademakers, Roosendaal; 6. H. J. M. Hen- driksen, Den Haag; 7. A. E. Duynstee, Maastricht; 8. H. W. C. Simons, Den Haag; 9. mej. J. E. van Ravesteyn, Den Haag; 10. G. J. M. Schoenmaeckers, Rot terdam; 11. mevr. A. S. R. Jas—Theis- sing, Dordrecht; 12. F. E. v. d. Staay, De Bilt; 13. C. Smal, Alkmaar; 14. P. C. Leeuwenberg, Den Haag; 15. W. Bam berger. Den Haag; 16. J. M. E. M. A. Zonnenberg, Den Haag; 17. H. v. d. Mae- sen de Sombreff. Heerlen; 18. mevr. J, M. KnaapenFermont, Den Haag; 19. D. v. d. Wal, Dronrijp; 20. E. A. G. Brau- tigam, Amsterdam. Socialistische Unie 1. C. Pronk, Rotterdam; 2. G. Roorda, Tijnje (gem. Opsterland); 3. D. van Bent veld, Rotterdam; 4. A. C. Swaters. Go- rinchem; 5. C. Th. Rigters. Schiedam; 6. G. J. Heersink, Zwollerkerspel; 7. P. I. Schut, Amersfoort; 8. mevr. H. Meijers Kehrer, Bussum; 9. D. A. Noordewier, Den Haag; 10. H. K. M. Defares, Am sterdam; 11. A. Holtrop. Terwispel. (gem. Opsterland); 12. G. van Welsum, Arn hem; 13. C. v. d. Hucht, Rotterdam; 14. A. J. Winterdink, Velp; 15. mej. J. M. E. S. Ie Rütte, Groningen; 16. H. J. Opijnen, Brielle; 17. P. Th. de Leeuw, Tijnje (gem. Opsterland); 18. mevr. G. E. de Vries— Weenings, Meppel; 19. D. Bethlehem. Oldehoorn gem. Utingeradeel); 20. mevr. 1C. van Emmerik—Viveen, Gorinchem. we naar Zyn woord handelen en netten uitwerpen zoals Hy het be veelt, wordt de vangst groot, 't Zondige gebrekkige mensenwerk wordt door God uitverkoren voor Zyn Koninkrijk. De buit is voor de Here. Als strijders voor het Woord Gods en de belijdenis der kerk is ons de taak op gelegd de goede boodschap te verkon digen, te zaaien en te bidden. God zal voor de vrucht zorgen. Weekeinde voor C.H. jongeren Tal van Chr. Historische jongeren zul len op 7 en 8 Juni deelnemen aan het provinciale weekeinde, dat gehouden wordt in het buitencentrum De Haven te Wassenaar Mej. H. van Hilten zal een in leiding houden over „Moderne slaven", terwijl ds H. J. J. Keijzer van Maasland hoopt te spreken over „De oecumenische beweging bezien vanuit C. H. standpunt". Er zal ook ontspanning worden geboden. Hek voor Oosterkwartier Voor de speeltuin van de vereniging Oosterkwartier is een nieuw toegangs hek gereed gekomen, dat Zaterdagmiddag om half 3 officieel in gebruik zal worden genomen. Margriet in 1951 Het gebouw van het medisch kleuter dagverblijf Margriet voldoet in grote lijnen aan het verzorgingswerk, dat in deze inrichting wordt gedaan, zo lazen we in het jaarverslag 1951. Enige noodzakelijke verbeteringen wegens gebrek aan geldelijke middelen nog achterwege blijven. Ook voor de ruimte, die nodig is om de leerling-kin derverzorgsters te huisvesten, is tol heden geen oplossing gevonden. Daar door blijft het een wens de opleiding tot kinderverzorgster in het huis laten geschieden. Het aantal verpleegdagen bedroeg 17.579. Er werden 273 kinderen in vier kuren van drie maanden opgenomen. Het gemiddelde aantal kleuters en peuters bedroeg per dag zestig. De kleuters den op een attest van de dokter e keuring in het huis door de medische lei der op de wachtlijst geplaatst. Na huis bezoek en vaststelling van de verpleeg- prijs volgt dan de opneming. Het bestuur heeft met grote waarde ring en dankbaarheid het initiatief van enige bestuursleden aanvaard om te ko men tot een „Stichting vrienden van Mar griet". Het nadelige saldo over 1951 be draagt f 516. Examens Diaconessenhuis Geslaagd zijn In het Diaconessenihuds voor het diploma A de zusters Aid de Boer. Corrie de Bruine. Connie Duiker Dineke Geuze, EUy Hielema. Joke Pe- lupessy, Jan-ny Snijders, Griet Tamm in ga, Sjoukje Venema en Ada van Vliet Geslaagd voor aantekening knaam- venplegiing de zusters Ria de Boer, Lien van Geuna, Eef de Jong, Bella Kouwen- hoven. Ellen Kouwenhoven. Han Over- duin, Leny de Ryder, Maggy Spek Tiny v. d. Vegte. Agenda voor Leiden Woensdag Gehoorzaal, 8.15 uur: film over Zwitser land, De Witte Majesteit. Volkshuis. 8 uur: Ned. jongeren-federa listen en Leidse jeugdactie. drs J. Schip horst. voorlichtingsavond. Wijkgebouw Centrum. Hoogl. Kerk- graoht 44. half 8: ouderavond 75-jarig be- aan Zondagsschool „De 24 huizen". Rehoboth, 8 uur: Staatk. Geref. Partij, tijdrede ds Van Ravenswaay van Sche- veningen, burgemeester Kodde van Zoutelande over Vrijheid door gebonden heid. Levendaal 1, half 8—half 9: zitting oommissie voor de prijzen. Schouwburg. 8 uur: S.L.F.-toneelver eniging De Sleutelspelers brengt: Het huwelijk van Mary en John. Overdekte. 9 uur: Leidse universitaire zwerakamp ioensohappen. Donderdag Mare. 1, 3 uur: aandeelhoudersvergade ring N.V. De Leidsche Broodfabriek. Leidse Hout. 9—17 uur: universitaire sportdag; 8—12 uur: sportfeestavond in de Burcht. Sociëteit Minerva, half 5half 6: recep tie van de heer Johan Barendse. 40-jarig jubileum. Schouwburg. 8 uur: Litteris Sacrum. Zeg aan Margareth Doelen, 8 uur: Sociale Raad, dr A. P- Ketel (..Maasoord") over nieuwe midde len tot genezing van drankzuchtigen. Mare 43. 8 uur: R.A.O.-cabaretavond Welzijnsverzorging Kokschool (introduc tie toegestaan). Plantsoen 89, 8 uur: Debussy-studie- avond afdeling Leiden I.F.L. Oegstgeest, Irene, 7.45 uur: uit voering gymnastiekvereniging O.G~A V. Nachtdienst apotheken Apotheek Puyster, Nieuwe Rijn 18, tel. 20523, en de Doeza-apotheek, Doezastraat 31, teL 20313. Tentoonstellingen Lakenhal, 104 uur: werken van Flo- ris Verster (t.m. 2 Juni). Lezing voor de Natuur vriend De leden van de Natuurvriend, de Lei- se aquarium- en terrariumvereniging, hebben gisteravond in gebouw Steen- schuur 6 een prachtige lezing gehoord over „De lichaamsbouw der vissen in verband met hun omgeving", een lezing, die met projectie zeer werd verduidelijkt. De voorzitter stak de dank er voor. die hij aan drs H. Oltheten bracht, in een mooi gewaad door er bij te voegen, dat hy zelfs nog heel veel had kunnen le ren. En de heer W. Zwart geeft van zijn kennis op dit terrein herhaaldelijk blijk. Er .werden vier nieuwe leden genoemd, van wie er geen ter vergadering aanwe zig was. In de pauze werden een paar fraaie vissen verloot. De huiskeuring vindt plaats in de eerste helft van Juni. Lagere omzetbelasting in Engeland: tegen werkloosheid De Engelse regering verlaagt de om zetbelasting op textiel met 17 millioen pond sterling, daar er in die industrie JOO.OOO arbeiders werkloos /yn. Er zijn verschillende belangen... Lelden heeft zün tweede algemene markt, de Woensdagmarkt, die slechts deze beperking heeft, dat zU niet toe- gankeiyk is voor kooplieden buiten Lelden. De venvachting is. dat het beeld van de Woensdagmarkt door haar nieu we karakter nogal zal veranderen. Van morgen was dit reeds te merken. D® beperkte markt, die er tot dusver op Woensdag was. trok nu eenmaal niet zo veel belangstelling, maar nu gingen de Botermarkt, de Vismarkt en de Hoog straat al iets op een vroege Zaterdag morgen gelijken. In bet Waaggebouw kwamen vanmor gen enige autoriteiten bijeen om de markt officieel te openen. De heer J. Schouten, voorzitter v. n de centrale vereniging vuor de markt-, graat rivier handel, zei dat de ingtellmg een markt voor marktkooplieden altijd iets byzonders te. Hy hoopte, dat de Leidse Woensdagmarkt zal bijdragen tot een gezond marktwezen en dat zij lang zamerhand de Zaterdagmarkt zal gaan evenaren. Er zyn verschillende belan- gen, zo beklem mde de heer Schouten, en hy dankte het gemeentebestuur de bereidwilligheid, waarmee het de adviezen van verschillende kant heeft bestudeerd Spr. was er var. overtuigd <tat de bewoner* van Leiden gebaat ztjt» by deze markt. Marktkooplieden en middenstand wens* hy succes. Namens het gemeentebestuur sprak wethouder D van der Kwaak, die in de besprekingen en de voorbereiding voor de martel een belangrijk aandeel beeft gehad. Het was niet ze heel moeilijk dit beakiit te nemen, verklepre de wethou der, hoewel de belangen van de midden- Jtond vanzelfsprekend ook in het oog moeeten worden gehouden. De wethou der hoopte, dat het marktwezen en de middenstand elkaar vinden. Gezamen lijk moeten wij werken om Leiden een levendige plaats te maken. De heer Van der Kwaak deelde nog mee. da: de uit breiding van dt Wpensdagmarkt een proef te van een half jaar. Hierna werd een rondwandeling over het met vlaggen en vlaggetje- versierde marktterrein gehouden. De publiek* be langstelling a-w ook niet gering. Een jaar weg geweest 125 Nederl. mannen uit Korea terug Met de Brabanconne en het Wilhel mus. gespeeld door de Huzaren van Boreel. werden gisteren in Rotterdam 125 Nederlandse en 54 Belgische Korea- vrywiUigers verwelkomd, die met de General MacRae waren aangekomen. Byna een jaar is dit tweede aanvullings- detaohement weggeweest: op 26 Mei 1951 vertrok het met 156 Nederlanders Er sneuvelden er vijf. ién werd vermist, anderen werden om andere redenen af gevoerd. De laatste actie van dit deta chement. dat voortdurend in de voorste linies is geweest, dateert van October '51. Alle militairen ontvingen in Rotterdam het Kruis voor Recht en Vryheid. dat door generaal-majoor mr W. J. van Dijk aan de pelotonscommanten werd uitge- reifct.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 3