Baron Michiels van Verduynen na zware ziekte overleden BATAVUS Z>e kwast erover/ Genezing op gebedhoe moet de Kerk er over oordelen? 2 WOENSDAG 14 MEI 1952 21 Meileest tussen Rijn en Amsterdam Twee Prinsesjes geven haar namen aan de nieuwe sluizen Vechtwater voor Brielse Rijn" in de R.A.l. Op 21 Mei om twaalf uur zal het koninklijke jacht Piet Hein in Tiel lint stuk varen, waarmee het Amster dam-Rijnkanaal officieel zal zijn ge opend. De Koningin, de Prins en de prinsessen Marijke en Irene komen om half elf reeds in Tiel aan. Alleen Marijke en Irene zullen de plechtigheden mee maken, omdat zij haar namen zullen ge ven resp. aan de sluizen te Wijk bij Duurstede en Ravenswaay. Dit zal ge schieden nadat de Prins in Tiel een pla quette zal hebben onthuld in de naar hem genoemde Prins Bernhardsluis. Na een vlootschouw op het nieuwe kanaal stapt de koninklijke familie in Wijk bij Duurstede over in de auto en gaat via Soestdijk naar Amsterdam, •waar de Koningin de tentoonstelling De Rijn in de RAI zal openen. De hoofdstad ontvangt o.a. aan een diner op 23 Mei. vele autoriteiten uit langs de Rijn gelegen landen. In op dracht van de gemeente heeft Han G. Hoekstra een gedicht geschreven dat op Eerste Kamer Pensioen- en spaarfondsen wet aanvaard (Van onze Parlementsredacteur) De Eerste KameT heeft gistermiddag óe pensioen, en spaarfondsenwet aan vaard. Deze wet geeft geen regelen om trent de hoogte var» het pensioen, irit te keren uit een onderneming?- of bedrijfs pensioenfonds. noch omtrent de hoogte va/n uitkeringen krachtens een spaar regeling, aan een bedrijf verbonden, ter voorzienang voor die oude dag, doch geeft uitsluitend' bepalingen voor de in richting en het beheer van die fondsen, opdat evenrtuele teleurstellingen kunnen worden voorkomen. Het is dus meer een •wet. doe de solvabiliteit van de fondsen regelt waarbij aan de Verzekerings kamer een zeker toezicht is opgedragen dan dat zij zioh bezighoudt met de uitkeringen als zodanig. De heer Vixseboxse (CH) verheugde zich over het aanvaarde stelsel van „zelfdoen" in onderling overleg tussen werkgevers en werknemers. Prof. Mole naar (WD1 had eenzelfde waardering voor de opzet van de wet, terwijl de heer SchippeT (AR) van een duidelijke voorkeur voor bedrijfspensioenfondsen 'boven (zwakke) ondernemingspensioen fondsen deed blijken. Alleen de heer Kramer (Arb.) was niet enthousiast: hij had juist liever een regeling gewild, waarbij een bepaald minimum-aanspraak ■werd voorgeschreven. Staatssecretaris dr Van Rhijn wees er op, dat een dwingen de regeling het in het leven roepen van din soort fondsen juist zou belemmeren. Overigens achtte hij dit wetsontwerp niet van wereldschokkende betekenis. Zonder debat nam de Kamer voorts aam de in een gemoderniseerd jasje ge stoken hinderwet. De Eerste Kamer komt weer bijeen as. Dinsdag, 20 Mei. Dan staan op de agenda de goedkeuring van hen vredes verdrag met Japan, de wet op de orga nisatie van de emigratie en de maat regelen met betrekking tot de herhalings oefeningen. Sanatorium Hellendoom bestaat halve eeuw Het t.b.c.-sanatorium te Hellendoorn viert op 30 Mei officieel het vijftigjarig bestaan. Daarna zal er gedurende veer tien dagen een reeks van feestelijk heden volgen voor het personeel (180 personen), patiënten (er zijn thans 300 bedden) en „reünisten". De Haagse politie-agent die 50 jaar geleden als eerste patiënt werd opgeno men, zal het feest ook meemaken. De man is nu 83 jaar oud. Vleeswareniabrikanten hebben bezwaar tegen landbouwschap Particuliere vleeswarenfabrikanten heb ben bij de voorzitter van de Soc. Econ. Raad bezwaren ingebracht tegen het voorstel van de Stichting voor de Land bouw in zake de instelling van een land bouwschap. Zü vrezen dat een dergelijk lichaam te veel macht zou kunnen krij gen ten koste van de vleeswarenindustrie. (Adv. Last van voorjaarsvermoeidheid Voelt U zich loom en futloos? Bent U niet meer tegen Uw taak opgewassen? Op al die vragen is maar één antwoord... HERBES AN- thee.' Een dagelijks kopje HER- BESAN-thee (even eenvoudig klaar te maken als gewone thee) „verjongt" Uw bloed, reinigt Uto organisme en verdrijft die loomheid, die U zo moedeloos maakt! Begint vandaag nog met Uw dagelijks kopje HER- BES AN. Na korte tijd voelt U zich 'n ander mens.' Verkrijgbaar fcy Uw apotheek of drogist. ruime schaal zal worden verspreid er is ook een gedenkpenning geslagen. Gedurende de eerste drie feestdagen zal de hoofdstad iedere Rijnsohipper, die de haven via het nieuwe kanaal binnenloopt, een feestpakket en een her- inneringsmedaille aanbieden. Gisteren vloeide het eerste (Vecht)- water in de RAI in de imitatie Run, die men naar de ontwerpen Carel Briels de „Brielse Run" noemt. Mr In 't Veld maakt bezwaren Schuilkelders nodig, menen Kamerleden Noodwacht niet verplicht voor personen tot 18 jaar rapporteurs uit de Plan-Mansholt vond steun in West-Duitsland Als uitvloeisel van het bezoek dat minister Mansholt heeft gebracht aan West-Duitsland, zal binnenkort tussen de Duitse en Nederlandse regeringsinstanties n landbouworganisaties nader overleg orden gepleegd over de eenwording an de Europese landbouw en de vrij making van het handelsverkeer. Wat de Europese landbouw betreft, heeft men zioh van Duitse zude uitge sproken voor een oplossing in de geest het plan-Mansholt. De Stichting voor de Landbouw zal binnenkort over dit onderwerp besprekingen voeren met Duitse landbouwvertegenwoordigers. Een pleidooi heeft minister Mansholt tijdens zün bezoek gevoerd voor een ruimer handelsverkeer. Volgens hem kunnen daartoe wegen worden gevonden zonder de Duitse boeren 6chade te be rokkenen. Geallieerd bestuur in W.-Duitsland Amerik. regeringsbureaux na 30 Juni gesloten John McCloy, de Amerik. Hoge Com missaris in West-Duitsland, heeft bekend gemaakt, tegen 30 Juni alle vier bureaux van de commissarissen in de Amerik. zone van Duitsland te zullen sluiten. Hetzelfde zou 5 Juni geschieden met de kantoren van 70 Amerik. officieren. Volgens een verklaring van het Hoge commissariaat, hebben de commissaris sen voor elk van de vier staten in de Amerik. zone en de plaatselüke Amerik. commandanten hun taak in Duitsland volbracht Er zouden geen opvolgers be noemd worden. De Willem Ruys van de Kon. Rotterdamsche Lloyd heeft volgens Ass. Press vorige week zeer veel vracht moe ten achterlaten te Tandjong Priok dat de door communisten lossers weigerden na 5 uur n.m. te ken. Duizenden tons bleven achter. Tweede Kamer betreurt van de regering te hebben moeten vernemen, dat bü de woning-, flat- en scholenbouw op het ogenblik niet of nauwelüks gerekend wordt met het inrichten van kelders andere lokaliteiten, die in geval van o log als schuilplaatsen zouden kunnen worden gebruikt. Het biykt, dat de bouw schuilplaatsen tot nu toe is afgestuit op bezwaren van minister In 't Veld. Mi nister Teulings heeft echter toegezegd deze kwestie spoedig met zün ambtge noot te bespreken. Het wetsontwerp op de noodwachten heeft de regering thans op aandrang van de Kamer zo veranderd, dat aan perso- beneden de 18 jaar geen noodwacht- plicht zal kunnen worden opgelegd. Bo vendien zullen van de noodwachtplicht worden vrügesteld personen die een „geestelijke of godsdienstig-menslievend ambt" bekleden en het personeel van de serve-, rijks- en gemeentepolitie. Verder heeft de regering op verzoek n de Kamer besloten het wetsontwerp verplaatsing bevolking niet van toepas sing te verklaren op volksverplaatsingen die het gevolg zün van overstromingen andere rampen. Met de behandeling van al deze wets ontwerpen zal de Tweede Kamer reeds Dinsdag om 11 uur beginnen. Grieks eredoctoraat voor minister Rutten Minister Rutten heeft het eredoctoraat de filosofie van de universiteit te Athene gekregen. Zoals bekend is. brengt Rutten op het ogenblik een be zoek aan Griekenland. Tussen Libanon en Neder- i is sedert kort telefoonverkeer mo gelijk (toegelaten zün gewone part. ge sprekken van persoon tot persoon). Opzienbarend procés in Frankrijk Diefstal van 1000 staats obligaties Eugène Dupuis, oud-kassier van het kantoor der rüksschatkist in Arras, heeft Dinsdag bekend, dat hij 1.000 staatsobligaties- van 100.000 frank elk gestolen heeft. De stukken gaf hü aan vrienden, die hem daarvoor echter slechts een kleine beloning gaven. Dupuis zei, dat Antoine de Recy, eer- tüds afgevaardigde voor het departe ment Pas da Cailais, hem vlak na de overdracht van het eerste pakket obli gaties, gezegd had: „je hebt de eer van zes Franse kindertjes gered". Dupuis, de Recy en drie andere man nen staan terecht, omdat zü de obligaties in 1949 gestolen hebben. Van de stuk ken werden er 400 verzilverd of terug,- gevonden terwül de overige 600 nog zoek zijn. Dupuis, de hoofdfiguur1 in de diefstal, zei eerst 300 obligaties weggenomén te hebben, die hij gaf aart Jean Dordain, de eigenaar van een kledingmagazijn. Vlak daarna kwam de Recy op de prop pen, die voorstelde op het succes glaasje te gaan drinken. Naderhand, aldus Dupuis, vroeg Dordain de stem pels van het kantoor der schatkist om de obligaties te valideren. Nog later stelde Gordain hem vooj\ de resterende 700 obligaties aan hem over te dragen om ze „te verbranden": Dupuis zei een commissie van 100.000 franc ontvangen te hebben. Hü vertelde, dat Recy hem verteld had. hoe het hem onmogelijk was van zün salaris als volksvertegenwoordiger te leven, terwül hü vele schulden had, die spoedig af betaald moesten worden. De openbare klager zei, dat de Recy na de obligatie-diefstal sehulden ter grootte van 6.500.000 franc afbetaalde, een villa aan zee kocht en grote uit gaven deed. Het proces wordt voortgezet. Aan het einde van een belangrijke loopbaan als ambassadeur in Londen Mr E. F. M. J. Baron Michiels van Ver duynen, de Nederlandse ambassadeur te Londen, Is gisteravond na een langdurige ernstige ziekte In Londen overleden in de ouderdom van 66 jaar, aan het einde een belangrijke diplomatieke loop baan. Enkele weken geleden werd jhr Michiels van Verduynen door het over- lüden van zün oudste broeder •baron. Deze broeder over leed in Den ■Haag aan een hartaanval toen hü op het punt stond de zieke ambassadeur een bezóèktè gaan brengen. De ambassa deur onderging het vorig jaar twee grote ope raties en reeds geruime tüd vreesde men voor zün leven. Hij had dit jaar 's lands dienst willen verlaten en had afscheid willen nemen, zodra hij hersteld zou zün. De Uitvaart in Londen zal met mili taire eer geschieden. Daarna zal het stof- fehjk overschot per schip naar Neder land worden gebracht. Vermoedehjk tegen het einde van deze week zal de be grafenis in Wassenaar, waar de baron op Clingendael zün Nederlandse plaats had, plaats hebben. Edgar Frederik Marie Justin Michiels in Verduynen is op 2 December 1885 in Den Haag geboren. Hij studeerde rechtën in Leiden, werkte enige jaren als hoofd vertegenwoordiger van de Kon. Ned. Petr Mü te Batavia, werd souschef van de economische afdeling van het minis terie van Buitenlandse Zaken, was van 1920 tot 1923 gezant in Praag, vervolgens chef afd. diplomatieke zaken in Den Haag, kwam op non-actief, doch trad in opnieuw in 's lands dienst en wel als gezant in Londen. In 1942 werd hij bevorderd tot ambassadeur. In hetzelfde Advertentie J Surigt bui*bamp«r jaar werd jhr Michiels van Verduynen minister zonder portefeuille in het kabi net Gerbrandy. Hü bleef het tot Mei 1945. Op 1 Janüari 1946 werd hü weer ambas sadeur in Londen. Zijn verdiensten werden zo hoog aan geslagen, dat men hem in 1948 naar Indo nesië zond om te onderhandelen. Bekend was de baron ook in de inter nationale sportwereld. Hij was een voor treffelijk golfspeler, een uitstekend jager en liefhebber van paardensport. Hü be zat zelf een renstal en op Duindigt wa[ hij geen onbekende. Suriname en Antillen weer op stoot Gisteren heeft gouverneur Klaasesz te Paramaribo het 86ste zittingsjaar van dc Staten van Suriname geopend. Hij gaf een - uitvoerig overzicht over de finan ciële en economische toestand. Hierbü herinnerde hij aan de bereidheid var Nederland tot het verlenen van finan ciële bijstand voor de uitvoering der welvaartsplannen. De Surinaamse rege ring acht de devaluatie van de Surinaam- gulden ongewenst, doch daartoe is het scheppen van een juiste verhouding tus- productie en consumptie nodig. Het t nu toe niet gelukt de buitengewone uitgaven niet eigen middelen te dekken. De uitvoer steeg met 8 millioen en de invoer me; 6 millioen gulden. Evenals de gouverneur van de Nedèr- landse Antillen, mr A. A. M. Struücken, die het nieuwe zittingsjaar van de Staten der Antillen opende, wees hij op de grote betekenis van de R.T. conferentie, die thans in Den Haag wordt gehouden. De plechtige gebeurtenis te Willemstad miste veel van haar glans, doordat op twee na alle landsministers en het groot ste deel van de Statenleden niet aan wezig waren, in verband met R.T.C. Hoewel hier de begroting 1952 sluitend kon woiöen gehouden, baart de finan ciële toestand zorgen, maar de deviezen- positie was in 1951 bevredigend. Géén arrestaties op Nieuw- Guinea Silas Papare, een Papoea, die naar de Republiek Indonesia is overgegaan, be weerde onlangs, dat er door de Neder landers op Nieuw-Guinea 1000 personen zouden gearresteerd zün. Van bevoegde zü'de verneemt de Locomotief, dat er geen arrestaties hebben plaats gevonden, behalve van 29 Indonesiërs op het eiland Gag en 24 personen, die bü een omwen telingsbeweging zijn aangesloten. Haags trio redde zich uit auto onder water Nachtelijk gebeuren mef goede afloop te Oud-Ade Twee dames en een heer uit Den Haag hebben gisternacht te Oud-Ade een voor val meegemaakt, dat hun nog lang zal heugen. Per auto komende uit Rijpwe- tering werden zij op weg naar Leiden verblind door een andere wagen. Do Haagse luxe auto raakte onderstboven in een sloot De wielen staken gedeelte- üjk nog boven het water uit. De andere wagen reed dooi-. Met grote moeite heeft het drietal zich uit de auto weten te redden. Dat viel niet mee, omdat de deuren klem zaten in de modder, in angstige spanning gelukte het ten slotte een opening van ongeveer veertig centi meter te verkrijgen. Doornat en drui pend van de modder hebben de drie Ha genaars zich vervolgens te Y°®t naar Lel den begeven. Ze belden om een uur ot drie de taxi-ondernemer Van Berge He negouwen uit zijn bed, die de heer C. en de twee dames naar de Riouwstraat in Den Haag bracht. Het Motorhuis haalde de nog al gehavende auto, een Peugeot, op het droge. Minister Mansholt zal Vrijdag in Zwolle spreken op de algemene ver gadering van de Ned. Raad der Euro pese Beweging, over de positie van Ne derland in het zich integrerend Europa. (A{dvertentie) VERWARD MUZIEKAVONDJE bij Baron De Kwasterover. Wanneer een Mondschein Sonate begint te klinken als een Morgen- gruss en Don Juan als Die keusche Susanna, dan is er iets met de piano niet in orde. O, Dan zijn de zwarte to geschilderd en de witte o, die onverbeterlijke Kwasterover Later herinnerde freule Charlotte zich, dat de schilder 's morgens al geïnsinueerd had: „M"n beste kwast is pleite en baron De r Kwasterover zie ik óók nergens. "Maar Rapport van Hervormde Raad Niet ongevaarlijk et op eniger lei wijze een methode van te maken" Op verzoek van het moderamen van de Generale Synode der Ned. Hervormde Kerk heeft de Raad voor Kerk en Ziekenzorg een rapport uit gebracht over de zaak der gebeds genezing, die de laatste tijd in de Protestantse kerken weer de aan dacht gaat trekken door de opwek kingsbewegingen die h;er en daar voorkomen. Deze raad acht het blijkens zij» rapport de eerste opdracht der Kerk, het Evangelie te prediken. Dit moet echter verstaan worden als prediking van het heil in de volle, bübelse zin van het woord: een prediking die de gehele mens naar beide aspecten van ..lichaam" en „ziel" omvat- Dit sluit in dat een gelo vende gemeente mag verwachten onder zulk een prediking ook „tekenen" te aan. sohouwen, die het Koninkrijk openha ren en als zodanig zijn een sterking van het geloof. De raad acht het niet ongevaarlijk, en ook niet door de Heilige Schrift aangewezen, om hiervan op eniger lei wijze een methode (tot genezing) te makenalsof w ij enigermate deze krachten tot genezing zouden kun nen hanteren. Wij kunpen ze alleen maar van God verwachten. ..Over het houden van aparte gene zingsdiensten als min of meer vaste figuur in ons kerkelü'k leven zün •wij niet zonder zorg", zo vervolgt het rapport. „Echter menen wij samenkom sten der gemeente, waarin bijzondere nadruk gelegd wordt op de genezing niet te mogen afwijzen; mits aan dergelijke sam,komsten een grondige pastorale (Advertentie). Sproeten? SPRUTOL Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk. Beroepingswerk Ned. Herv. Kerk Beroepen: te Moerkapelle H. Kraay te Hardinxveld; te Oldebroek (2e pred.- pl.) J. de Lange te Nunspeet; te Rhoon J. C. Brokken, predikant voor buiten gewone werkzaamheden (diaconessenhuis te Emmen); te Dedemsvaart E. Kempe naar te Nieuw-Dordrecht. Aangenomen: naar Haarlo Gld. (toez.) J. H. A. Doeschot, cand. te Borne, die bedankte voor Wedde en voor De Wilp (Gr.); de benoeming tot hulppredi ker te Joure J. G. R. Langhout, as. em.- predikant te Sleeuwijk. Bedankt: voor Reeuwük H. N. van Hensbergen te Schalkwijk; voor Giessen- dam-Ncder-Hardinxveld (vac.-R. Bart- lema) A. Vroegindewey te Veenendaal. Geréf. Kerken Beroepen: te Witmarsum cand. J. P. Haspels te Bussum; te Vleuten-De Meern J. C. Derksen te 's-Graveland. Geref. Kerken (Art. 31 K.O.) Bed a*i k t: voor Waardhuizen J. var Dük te Gees (Dr.). Geref. Gemeenten Beroepen: te Den Haag W. C Lamain te Grand Rapids (V.S.); te Vlaari dingen F. Mallan te Bruinisse. Bedankt: voor Kortgene-Colüns- plaat J. B. Bel te Krabbendijke. Het lied der aethergolven DONDERDAG 15 MEI 1952 HILVERSUM I. 402 m. KRO: 7.00 Nieuws 7,15 Gram 7.45 Morgen gebed 8.00 Nieuws 8.15 Gram 9.00 Voor d« rouw 9.35 Gram NCRV: 10.00 Gram 103( Morgendienst KRO: 11.00 Voor de zieken 11.4! Gram 11.50 „Als de ziele luistert" 12.00 Ange- ".03 Gram 12.55 Zonnewijzer 1.00 N Omroeporkest NCRV: 2.00 Kamert •listen 2.30 Gram 2 45 Voor de s 3.15 Hammondorgel 3.25 Viool en piam ijbellezlng 4.30 Gram 5.00 Voor de (Advertentie) Adriaan zweeg, zijn ogen zagen de Jong aan niet geweest, hij wist dat Willem er was en hij 7 hij overwon. had de drukkende last minder voelen worden, Nog eenmaal zei de Jong een vloek die klonk maar hij was te suf voor enige reactie. Lijdelijk gewicht met zijn" lichaam. Zittend op het fornuis als een verdediging en toen strompelde hij de ka- was hij en onverschillig, ook was hij te traag zag hij op Adriaan neer en spottend gromde hij: juit uit op kousenvoeten, zijn pantoffels liet hij van begrip om zich zijn positie te kunnen inden- - ander vers zingen... ik zal je achter. ken. hij zweefde op de grens van totale vergetel- toetakelen, dat die Machteloos bleef Adriaan liggen, hij trachtte heid. lust, dan heb ik van te denken, maar hij kon niet, de wond aan zijn Doch de stem van Willem riep hem terug tot arm begon te steken, en hij proefde zijn eigen bewustwording. Hij opende de ogen en trachtte bloed dat van zijn wang hem in de mond liep. rechtte gaan zitten, zijn spieren waren krachte kon 'hiT'vanaf zijn zitplaats niet bereiken. Even Vanaf zijn voeten voelde hij een koude gevoelloos- loos maar met de hulp van Willem wist hij op de dacht hij na en toen wist hij wat hem tedoen heid omhoog stijgen en zijn vingers waren als zitbank te geraken. fj J-J- j:-jjg 1J„Hoe laat is het?" waren zijn eerste woorden. „Half elf," antwoordde Willem verbaasd. meid van mij je niet jou rust, je broer komt later wel aan de beurt. Hij zag rond naar zijn wapen, doch het stond, hij sleurde de omgevallen tafel naar zich dode dingen aan zijn handen, toe en met de poten omhoog legde hij het meubel op het bovenlijf van Adriaan die tevergeefs zich wrong om los te komen. Tussen de poten van de tafel stapelde de Jong alles wat los was en bin nen zijn bereik, daarna durfde hij opstaan om uit de kajuit en uit de slaaphut alles wat mogelijk was bijeen te halen tot hij Adriaan volkomen machteloos wist. Zelfs de armen van Adriaan, breed uitgespreid, bezwaarde hij. Scheldend ver richtte hij dit werk, maar Adriaan was te trots voor een wederwoord. Zwijgend liet hij de Jong betijen maar zijn ogen spraken een taal welke niet misverstaan kon worden. Als hij nu vrij was zouden moord of doodslag volgen. En de Jong lachte, hij lachte en sloeg zich op de knieën. „Daar lig je nu," spotte hij, „als de "^eventig maal zevenmaal a BAARDMAN „Om kwart over negen stak ik een sigaar op, vlak daarop kwam hij," mompelde Adriaan. „Wie kwam er?" „Hij kwam en dreigde met een mes omdat zijn dochter in de slaaphut was... o, Willem, vlucht voor het verderf dat haastiglijk over je komt." „Ik begrijp je niet," zei Willem verdwaasd. „Als jij het begrijpt is het te laat," antwoordde Adriaan terwijl hij zich over de wang streek. Hij zag het bloed aan zijn hand en hij werd weer helder en sterk. Hïr sprong recht en over scherven en omgewor pen meubels heen stapte hij naar de kajuitsdeur Een enkele maal kreunde hij, toen sloot hij tie - r VHII Zo vond Willem hem, die verschrikt toeschoot fWat ga je doen?" vroeg Willem ongerust. a om hem te verlossen van alles wat zijn lichaam „Gerechtigheid betrachten." pastoor, die vriend van" je broer,* je zo zag zou hij bezwaarde. Wat was hier gebéurd? Bloed op het (-je bent gewond aan je gezicht en je arm..." een nieuwe heilige van je makenNu nog een gezicht van Adriaan en een vah bloed doorweekte „Die paar sneetjes zullen me geen kwaad kruisje op je bakkes en dan kan ik een bak koffie mouw aan diens boezeroen. Willem dacht aan doen." een roofoverval, er zwiert veel verdacht volk rond, „L,aat me eerst een pleister op je gezicht doen hij had veel geld aan boord. Maar de zorg over en je arm verbinden," zei Willem bevelend. u -1 Die toon had Adriaan nog nooit van zijn broer moeten aanhoren, hij aarzelde een ogenblik, maar Hij haalde water en voorzichtig wies hij de stapte toen terug naar de zitbank; met een min- eens moeten proberen hoe het wang van Adriaan schoon, de vorm van de wond achtend gebaar wees hij nftr de ravage in de wekte zijn verbazing... een kruis... wat voor eèn kajuit en onverschillig zei hij: „Die rommel zal 1.1512.00 Gramofoonmuziek. HILVERSUM II. 298 TO. AVRO: 7.00 Nieuws 7.15 Ochtendgymn; 7 50 Dagopenl VPRO: 'RO: 8 00 Nieuws 8.15 Gra jding 9.15 Gram 9.25 Voor 0 Gram 10.35 „Ik weet. ik we 0.50 Voor de kleutei 11.45 Voordracht 12.00 Mi n 't spionnetje" 12.33 Pil .00 Nieuws 1.20 Lichte hoorspel 2.45 Gi hulsvrouw .00 Omroep- isette-orkest inoduo 12.50 Voor de zieken 4.05 He Lichte muziek 5.00 Voor de jeugd 5 30 7 5_45 Regeringsuitzending: P. J. Merke- Nieuw-Gui i bestuu 6.25 Lichte 7.00 Dans- 00 Nieuws 6 15 Sportprobh luzick 6.55 Voor de kindei luzlek 7 15 Causerie over sperUsedienst 7.25 Dansmuziek 7.40 Ronde afel Parlement 8.00 Nieuws 8.05 Omroep- rkest en solist 905 Gesproken brief uit Lon en 9.10 .Nederland bouwt verderhoor- sel 10.25 Gev programma 11.00 Nieuws 11.15 dualiteiten 11.30—12.00 Lichte muziek. ENGELAND. BBC Home Service. 330 m. 12 00 Amusementsmuziek 12.20 Voor de boe- 1.00 Niei 1.55 Sport Schoolradio >rthern Orch< kinderen 6.00 Nieu> 'gimentsmuziek 7.00 Hoorspi 3.10 Hoorspel 3.40 BBC i.45 Causerie 5.00 Voc 6.15 Sport 6 7.30 Strljk- programma O Gev pro- 11.00 Nieu> :iek 12 45 Orkestcon ers 2.00 Voor de vr 3.30 Voor dc soldater Mrs Dale's dagobek 4 .-beiders gelspel 6.45 Hoorspel 7.00 Nie 7.30 Gev progi Pianospel 9.30 G Actualiteit* Voordracht 8.45 Klankbeeld 9. programma 10.00 Nieu\ 10.20 Oude dansmuzi' .15 Orgelspel 11.56 Nieu-w FRANKRIJK. Nationaal Programma in.00 Hoorspel 1 gaan drinken, dat heb ik wel verdiend zou ik s Kalm nam hij het mes, en met zijn duim voelde h« geld was geringer dan de ongerustheid- e hü hoe de scherpte was. „Een best mes", prees de toestand van zijn broer, hij, „het heeft me in Luik honderd franc gekost en nu zullen w snijden wil." Hij bukte zich en met twee rappe halen sneed lugubere grap dat? hij Adriaan een kruis in de wang. Adriaan knip- De wond was diep noch gevaarlijk, dat was ik je vergoeden-" perde zelfs niet met de ogen en nijdig beet de geruststellend, maar welke dief sneed Jong: „Hard als een spijker hé... wat let me orri in de wang van zijn slachtoffer.. je zo te kerven dat je piepen moet... nu kan jé zonderlinge liefhebberij, bidden, je hebt het nodig... bid zeg ik je of. ik snij je het hart uit je lijf." yan later zorg," antwoordde Willem, kruis terwijl hij voorzichtig de wond in de arm van nei was eèn zijn broer bloot maakte. Het was een lange sne de in het vlees en ook deze wond was niet ge- „Adriaan... Adriaan, hoor jc me niet?" riep hij vaarlijk. Adriaan opende de ogen, bewusteloos was hij (Wordt vervolgd) BRUSSEL. 484 m. )mroeporkest 1.00 Nieuwe 110. 2 00 4.00 Gram 5 00 Nieuws 5.15 Licht* 6.30 Gram 7.00 Omroeporkest 8.00 Hot 10.50 Nieuw BRUSSEL. 324 12.34 Voor de Iandböi il 10.00 Nieuws 1.00 Nieuw 5.10 Gram 5. m 6 30 Voor Gram 7.40 Cs voorbereiding vooraf gaat. waarin op verantwoorde bijbelse wijze de verhou ding tussen geloof en genezing gesteld' W uppertalbeweging Over de 'bekende opwekkingsbeweging Wuppertai (Did.) schrijft de Hervormde raad: ..Wü waarderen in deze beweging de grote ernst waarmee een bepaald aspect der bijbelse 'boodschap wordt ge bracht. Wij vernemen met vreugde dat vele onkerkelü'ken zich hierdoor beke ren; wij betreuren echter de anitikerke- lüke houding, d'ie van weinig liefde ge tuigt en het zonder noodzaak organise* ren vpn een eigen verband met weder doop. avondmaal enz ook debben wü bedenkingen tegen de wijze waarop men in bepaalde bijeenkomsten de gezond heid wil afdwingen. Ten 6lotte achten wij de wijze waarop van verschillende zij den deze beweging in Nederland wordt voorgestaan, niet voldoende critdsch verantwoord". \oor 'het werk van Miss Richards in ons land heeft de raad waardering, hoe wel sommige van 'haar uitspraken de raad te absoluut voorkomen. De raad acht het van betekenis dat in Engeland de dienst der genezing wordt beschouwd als een onderdeel van de opdracht der Kerk. Christelijke maatschappijleer I in Wageningen Bü K.B. is de Stichting Büzondere Leerstoelen voor christelüke Maat- schappüleer te Wageningen bevoegd verklaard tot het vestigen van een bü zondere leerstoel aan de landbouw-hoge- school. Banken van hele school afgekeurd Kinderen zouden er niet goed in kunnen zitten De inspecteur van het lager onder- wüs heeft alle in de Gooische School te Laren gebruikte schoolbanken, behou dens die in één leslokaal, afgekeurd om dat zü niet meer voldoen aa"n de tegen woordige eisen van een juiste houding van het tot stilzitten gedwongen school kind; de schoolarts is na een ingesteld onderzoek tot dezelfde conclusie ge komen, meldt het Hbld. B. en W. van Laren zijn het er mee eens dat de moderne schoolbanken en de meer en meer in gebruik komende tafeltjes en stoeltjes voor de leerlingen boven de ouderwetse schoolbanken zün te prefereren, doch zü menen, dat het toch te ver gaat om in deze tüd, nu de regering kapitaalsinvesteringen tot het uiterste tracht te beperken, in eens alle oude schoolbanken, die technisch nog in goede staat verkeren en nog nimmer aanleiding tot klachten hebben gegeven, door meer modern materieel te .vervan- gen. De consequentie zou z4jn dat prac- tisch in alle scholen in de "gemeente on geveer de hêlft van de gebruikte banken zou nioeteh worden vernieuwd. Boven- dien is er in den lande nog een groot aantal scholen, die aan geen enkele eis van hygiëne meer voldoen doch die des ondanks nog in gebruik tolüven. B. en W. zün van mening dat daarom ook de ver nieuwing van de schoolbanken geleidelük aan zal moeten geschieden, nl. wanneer zü ook uit technisch oogpunt vernieu wing behoeven. Dalton H.B.S., M.M.S. en H.D.S. in Bussum Met ingang van de (nieuwe cursus zal aan de Gooise HBS üe Bussum een vü'f- jarige middelbare meisjesschool verbon den worden. Deze HBS wordt dan te vens de eerste Dalton HBS en de eerste 4-jarige middelbare handelsdagsohool in 'het Gooi. De Gooise HBS zal hierdoor de eerste HBS in het land zijn, die de combinaties: Dalton-, handels- en mid delbaar meisjesschool tn één school ver enigt. Weer 80 predikanten gast van het C.N.V. Dezer dagen is de vierde predikanten- conferentie van het C.N.V. gehouden. In Putten waren ongeveer 80 predikanten 'büeen, afkomstig uit de Ned. Hei-v., de Geref., de Chr. Geref., de Vrü Evang„ de Geref. (art. 31 K.O.) en de Evang. Luth. kerken. Hoogleraarsbenoemingen B. en W. van Amsterdam stellen voor om prof. dr C. Goedhart, thans buiten gewoon hoogleraar, te benoemen tot ge woon hoogleraar in de staathuishoud kunde aan de gem, universiteit. Boven dien om prof. mr dr G. M. Verrün Stuart, directeur van de Amsterdamsche Bank, te benoemen tot buitengewoon hoog leraar in de staathuishoudkunde, in het büzonder de leer van het bankwezen en van de internationale economische be trekkingen. PROMOTIES DELFT Ir W Verhoeven zal op 21 Mei bij prol dr Ir A J Kluyver promovéren tot dr in de technische wetenschap, op het proef schrift: Aerobic Sporeformlng Nitrate Rodu- Leider inde (L): mej I er Thlo Sle B' LeiderPM Popta. Leiden; C J Venverloo, Leiden: idem HO Beets. Leiden; Th Hajo- Leider Leider K E Th Kcrllng. Lelden: (F): di nides v d Mcule_n. Lelden; J C A JAGi l (E): de heet Witkamp. hereri (cum lau- NIJMEGEN. 13 Mei Geslaagd: doet n: J Kruizc, A'dam; K P Postma. Hoorn; G Crone, Utrecht. 0.15 Gambenkooi (Advertentie) Stop dat branden op Uw maag! r Neem 'n paar Rennies. ■t een pak Rennies in huis is brandend maagzuur eigenlük geen probleem meer. Nog vóór het branden begint, kunt ge de 7.50 p'jn opvangen. Eén of twee Rennies laten :n 8.30 Verzoek- smelten op de tong dat is alles. Rennies oo Nieuws Izün één voor één hygiënisch verpakt; za smaken lekker i i fris.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 2