Jliettme £ciftsri)c (fouranl Als Stalin met onderzoek verkiezingen accoord naar gaat vnje Lonen moeten m.i.v. 1 worden verhoogd Juli 13 in Partijen werpen zich de verkiezingsstrijd Wist U 1 WOENSDAG 14 MEI 1952 BUREAUX: Steenstraat 37 Directie. Redactie, Abonnementen- en Advertentie-afdeling: Tel 31441 Postrekening: 58936 ABONNEMENTEN: ƒ6- per kwartaal; 2.— per maand: 0 47 per week ADVERTENTIËN: 018 per millimeter (Bij contract belangrijke korting) Drie en dertigste jaargang No 9430 Hoofdredacteur: Dr. E. DIEMER Chof-Red.: H. W. J. ENSERINR Directie: F. DIEMER CHRISTELI/K-NATIONAAL DAGBLAD Voor Leiden en Omstreken .Stantoasttcii Is ghebleueo tnyn herl in Ugljenspoct" Een scherp" vlieger met een speciaal oog ZIE PAGINA S Westelijk antwoord aan de Russen Dan valt er met ons te praten over Duitslands toekomst AMERIKA, ENGELAND EN FRANKRIJK hebben de Sowjet Unie voor gesteld, een viermogendheden-conierentie over de toekomst van Duitsland te beleggen. De voorwaarde is echter, dat eerst een „onpar tijdige commissie" rapport moet hebben uitgebracht over de mogelijkheid van vrije verkiezingen in geheel Duitsland. De drie Westelijke nota's vormen het antwoord op de Russische nota van 9 April j.l., waarin het Westelijke voorstel om een V.NAommissie dit onderzoek te laten instel len, verworpen werd. De Sowjet Unie wilde het onderzoek naar vrije verkiezingen liever toevertrouwen aan vertegenwoordigers van de vier bezettingsmogendheden in Duitsland. Hoewel de Westelijke mogend heden ook nu de voorkeur geven aan een V.N.-commissie, verklaren zij zich bereid, ieder ander practisch voorstel van de Sowjet Unie voor een onpartijdige commissie van onderzoek te overwegen. meel de controle op het verkeer naai Berlyn aan cfe Oost-Duitse regering zul len overdragen. Daarmee zou de nog altijd op basis van het verdrag van Pots aam bestaande interzonale pas dwijnen en de Duitsers zouden niet lan ger naar en van Berlijn kunnen ri dan per vliegtuig. Hetgeen opnieuw zou leiden tot het slaan van een „luchtbrug". Ook bereidt men zich voor op nieuwe communistische relletjes in West-Duitsland. In de nota's wordt voorgesteld 1. Het spoedig houden van vrije kiezingen in geheel Duitsland waarbij de hiervoor vereiste voorwaarden ge schapen moeten worden; 2. Dé door de vier landen te geven -waarborgen, dat de regering voor geheel Duitsland de nodige vrijheid van delen zal krijgen, reeds voordat het vredesverdrag van kracht wordt Het Russische standpunt, dat het Duits land verboden moet worden tot bijzon dere groepen van staten toe te treden, verwerpen de Westerse landen. Wat de Westduitse toetreding tot het Europese leger betreft, zeggen de landen er overtuigd te zijn, dat dit de ware naar de vrede betekent, van welke zij zich niet zullen laten afbrengen. In de nota's wordt ook de Russische opvatting bestreden dat de Duitse Oos telijke grens langs de Oder en de Neisse, zoals vastgesteld te Potsdam, als def: nitief moet worden beschouwd. Reacties in Duitsland In Westduitse regeringskringen gaat men eenstemmig accoord met de inhoud van de nota's. Zelfs de Socialisten zijn ingenomen met het volgens hen concrete antwoord. Intussen hadden de Socialis ten echter in de Bondsdag een motie in gediend, waarin werd verzocht het Wes ten mede te delen dat West-Duitslana eerst tot het Europese leger kan treden als het Westduitse constitutionele Hof heeft uitgemaakt, dat zulks in eenstemming met de grondwet is. Deze uitspraak wordt volgende maand wacht. In een tweede motie verzochten zij de regering volledige teksten ovet f leggen van verdragen, die een einde de bezetting zullen maken en West- Duitsland by de Europese defensie gemeenschap zullen betrekken. Te Bonn trekt men zich weinig aar van de dreigende woorden die de Oost- Duitse vice-premier Ulbricht dezer da gen heeft gesproken. Men houdt echter rekening met de mogelijkheid dat de' Russen een „verdedigingsverdrag" Oost-Duitsland zullen sluiten en Zes jaar geëist wegens overval in Bergen Oude veehouder berooid van portefeuille met f 3000 Wegens de roofoverval, die op 4 Maart werd gepleegd op de alleenwonende vee houder P. Akkerman aan de Kanaaldijk te Bergen, is gisteren voor de Alkmaarse rechtbank tegen de beide Alkmaarse ver dachten J. van der V. en G. J. H. elk zes jaar gevangenisstraf geëist. De mannen zouden de grijsaard, terwijl zij gemas kerd waren, hebben aangevallen en van een portefeuille met f 3000 hebben be roofd- De portefeuille werd later in Schoorl teruggevonden met f 1000 er in. Verdachte H. ontkende iets met de overval uitstaande te hebben. Zijn mede verdachte Van der V. verklaarde evenwel dat H. juist het initiatief tot de overval had genomen, het eerst de boerderij was binnengegaan en Akkerman met een revolver had aangevallen. 102-Jarige te Amsterdam overleden In een rusthuis aan de Plantage Mid denlaan te Amsterdam is gisteren de ruim 102-jarige Hendrikje Kloeke over leden. Het aantal 102-jarigen in ons land bedraagt nu nog 5 en er zijn twee 103- jarigen. Opluchting onder water Zijne Excellentie als standwerker fK heb geen goede kwaliteiten als standwerker", zei minister In 't Veld, toen de mensen zich voor zijn stand op de Zaandamse „braderie" verdrongen om de eerste spaarbrieven van de minister persoonlijk te kopen. „Het enige wat ik vóór heb op an dere standwerkers is, dat mijn artikel zo buitengewoon goed is. Niemand, die deze artikelen koopt behoeft bang te zijn dat hij zich later bekocht voelt, want het betekent een goede beleg ging". Tot gisteren waren er voor f38 millioen aan spaarbrieven voor de nationale woningbouwlening ver kocht. „Op de sluitingsdatum (1 Juni) hopen we de 50 millioen volgeboekt te hebben", zei de minister. „Wie maakt me los? Ik ben gereed!" En toen begon de verkoop. De animo was zó groot, dat de minister in het uurtje dat hij hier spaarbrieven verkocht, geen moment zijn waar heeft behoeven „te verkopen". Toen de minister zijn laatste spaarbrief verkocht, had hij f 28.125 volgeboekt. De verkoop werd door ambtenaren van de gemeente Zaandam voortge zet. Het eindresultaat 's avonds om l uur was: f42.175. Mening van de vakbeweging Premie werkloosheidswet kan niet door lagere belasting vergoed worden dient volledig gecompenseerd te worden en wel door een verplichte loonsverhoging*. Tot deze slotsom is de Verbondsraad van het Chr. Na tionaal Vakverbond gekomen tijdens eén dezer dagen gehouden vergade ring. Het standpunt van het C.N.V. wordt door' de Raad van Vakcentralen, waarin naast het C.N.V. ook de K.A.B. en het N.V.V. samenwerken, ge steund. Het Chr. Nat. Vakverbond .acht het onjuist en onmogelijk het in komen van de loon- en salaristrekkenden als gevolg van de invoering der werkloosheidswet per 1 Juli te laten verminderen. schieden door een verplichte verho ging der lonen per 1 Juli a.s. De invoering van de wet zal delijk toch reeds leiden tot een overigens geringe stijging van de kosteg van het levensonderhoud (deze is geschat op ongeveer 1 zodat het, naar het oor deel van het C.N.V., nodig is, dat het werknemersdeel der premie volledig wordt gecompenseerd. Deze compensatie acht het Verbond niet te verwezenlijken via een verlaging der belastingen. Een verlaging van b.v>. mzetbelasting zou tot gevolg hebben, dat de verzekerde werknemers de ge noten belastingverlaging onmiddellijk zouden moeten benutten voor de betaling van de wachtgeld- en werkloosheids premie, terwijl de niet-verzekerde per sonen deze uitgave niet behoeven te doen, doch wel zouden profiteren van de belastingverlaging. Geen verschuiving Op deze wijze zou een verdere inko mensverschuiving optreden ten nadele van de loon- en salaristrekkenden. Zelfs als belastingverlaging op korte termijn doorgevoerd zou kunnen worden, acht het C.N.V. daarom dit middel niet ge schikt als compensatie voor het werk nemersdeel der wachtgeld- en werkloos heidspremie. Dit middel zou, naar het oordeel van het C.N.V., beter bewaard kunnen wor den tot het ogenblik waarop het huur- peil wordt herzien. De slotsom van het C.N.V. is dus dat de compensatie thans dient te ge- Na het conflict Lieftinck en de Kamer vonden elkaar Doordat voor tijdschriften apart voorstel wordt ingediend De regiering heeft het weisonitwerp tot •technische herziening van enige tabel len voor de omzetbelasting thans inge trokken. Zoals men weet, werd de be de Tweede Kamer op verzoek minister Lieftinck geschorst Binnen kort zal nu een nieuw wetsontwerp wor den ingediend dat gelijkluidend is aan 'het ingetrokken ontwerp met dien ver stande, dat daarin geen regeling voor tijdschriften zal worden getroffen. Voor de tijdschriften die de Kamer geheel van omzetbelasting wilde vrij wellen zal ten spoedigste, maar in elk gevail nog in deze parlement aire periode, een afzonderlijk wetsontwerp worden ingediend. Zodoende wordt het mogelijk de belas'ingwijzigiingen voor de overige artikelen, die voor de werkgelegenheid in ons land ven groot belang zijn, on verwijld door te voeren. Vertraging met luchtpost mogelijk In verband met de tijdelijke inkrim ping van het luchtverkeer moet rekening worden gehouden met vertraging in de overkomst van de luchtpostcorresponden tie en de luchtpostpakketten. Ten slotte vernemen we, dat de Ver bondsraad van het C.N.V. dezer dagen ook in een. speciale zitting bijeen is ge weest ter bespreking van de mogelijk heid tot opheffing van de verbruiks- beperking van 5 die vorig jaar is in gevoerd. Dê verbondsraad heeft verder de func ties van enkele leden van het verbonds- bestuur geregeld. Zolang de heer Fuyk- schot zich in Canada bevindt, wordt de functie van tweede voorzitter waarge nomen door de heer K. de Boer. Het internationale werk van de heer Fuyk- schot wordt overgenomen door de heer Borstlap, dié onlangs in het bestuur is gekozen. Het vertrek van de heer De Boer naar Nieuw-Guinea is vastgesteld op Vrijdag a.s. De onderwerpen die in het najaar op de Chr.-sociale conferentie aan de orde komen, zullen in October al worden be studeerd op een speciale bijeekomst van het C.N.V. Parisiène hield leeuw als huisdier Maar ze kreeg last met de buren De 55-jarige Franse leeuw entemst er Marie Rancy toonde zich verontwaar digd, toen een rechtbank te Parijs haar tot een boete van 6000 francs (ongeveer 60 gulden) veroordeelde, wegens het houden van een leeuw en een leeuwin in haar woning in een Parijse voorstad. ,Wy hebben thuis al meer dan honderd jaar leeuwen en tijgers gehouden", zo zeide zij, „het is de eerste keer, dat er iemand over klaagt". Een buurman had de zaak aanhangig gemaakt, omdat, naar hij zei, de leeuwen onprettige geur verspreidden, des nachts brulden, hem en zijn gezin uit de slaap hielden en zijn drie kinderen schrik aanjoegen. „Dat is niet waar", aldus madame Rancy, „de leeuwen zijn zeer vredelie vende dieren. Zij werken de gehele dag ',nachumoe' Het Hof was echter van mening, dat de leeuwen een menagerie vormden in de betekenis van de wet, die het oprich- fabrieken, slachthuizen en me nagerieën in woonwijken verbiedt. Angstige ogenblikken voor telegrafist Giftige slang in een vliegtuig Uniformkraag redde hem het leven Een telegrafist van de Oost-Afrikaanse luchtvaartmaatschappij heeft enige tijd met een groene mamba, een van de gif tigste slangen ter wereld, om zijn hals gevlogen, zonder dat hij het wist. Dank zij de dubbele kraag van zijn Jas bracht hij er het leven af, aldus ontleent de „Vkrt" aan Daily Tel. De telegrafist, Alan Hanaford, was de start van het vliegveld bij Dar Salaam in de bestuursstoel van de tweede piloot gaan zitten. Plotseling voelde hij iets in zijn nek bewegen. Alan sloeg niet onmiddellijk acht op, maar toen hij kort daarna tot zijn grote ontzetting zng, dat een mamba langs zijn das kronkelde, sprong hij overeind. De slang viel de stuurknuppel en schoot meteen een ontzettende snelheid op de telegra fist toe. De giftanden boorden zich echter dikke kraag van zijn uniform, waan reptiel losliet en op de grond viel. De eerste piloot had de machine tijdens de strijd inmiddels gekeerd en landde net op tijd om verdere aanvallen woedende slang te voorkomen- De mamba is niet alleen de giftigste, maar ook de snelste slang ter wereld. Het dier is i staat over korte afstand de'snelheid va een galopperend paard te bereiken. Met zes man op vlot over de Oceaan Slechts de zee als proviand De 27-jarige Paryse hartspecialist dr Alain-Louis Bombard, heeft een weten schappelijke expeditie georganiseerd. Nog deze maand zullen 6 mannen op een geperfectioneerd vlot zee kiezen in Mo naco qm ais „vrijwillige schipbreukelin gen" de Atlantische Oceaan over te drij ven, waarbij ze hun eten en drinken uit de zee moeten halen. Dr Bombard wil daarmee bewijzen, dat de mens in staat is lange tijd zonder ander drinken en voedsel te leven, dan hetgeen de zee hem oplevert. Het benodigde zoetwater aal verkre gen worden uit de lichamen van vangen vissen, daar het lichaam ceze dieren zoet en geen zout water bevat. Vijl dagen commandant Dit is brigadier-generaal Charles F Colson die generaal Francis E. Dodd is opgevolgd als commandant van het krijgsgevangenkamp op het Koreaanse eiland Koje en intussen zelf ook weer is ontslagenColson verving Dodd, na dat deze door de communisten in gijze ling was genomen. Maar hij verspeelde zyn baantje weer bij de vrijmaking zyn voorganger. Zoals men weet, sloot hy met de gevangenen een overeenkomst, waarby hy hen een „menselij ker behande ling" beloofde in ruil voor de vrijlating van leneraal Dodd. Dit zou inhou- Jen, aldus het geallieerde hoofdkwartier .n Tokio en het ministerie van Defensie in Washington, dat de gevangenen voordien niet in eenstemming met de Conventie Genève behandeld zouden zijn. En dit wordt ten stelligste ontkend. Generaal Colson ging de laan weer uit.na vijl dagenDe opvolger van generaal Col brigadier-generaal Boatner. Colson keert op zijn oudeixtst van chefstaf van het le Amerikaanse legercorps in Korea De Haagse brandweer stond gistermiddag voor een zware taak, doordat aan de Binckhorstlaan twee grote opslagplaatsen van balen oud papier in brand waren geraakt Hier ziet men de blussers in actie. Vijf groepen dingen naar hun eerste zetel Vacantiegangers kunnen buiten hun woonplaats of bij volmacht stemmen "l^OOR DE STEMBUSSTRIJD die op 25 Juni voor de Tweede Kamer zal worden gehouden, hebben gisteren dertien partijen candidatenlijsten ingediend. Vijf van deze partijen hebben op het ogenblik nog geen enkele kamerzetel. Dit zijn de Socialistische Unie (een partij van .JTito-isten", linkse socialisten en communisten), het Geref. Politiek Verbond, de Mid denstandspartij, het Jong Conservatief Verbond en de Partij voor Recht, Vrijheid en Welvaart. De acht partijen die reeds in de kamer zijn vertegen woordigd en zich opnieuw in de strijd werpen, zijn de K.V.P., de P.v.d.A., de A.-R. Partij, de C.H.U., de V.V.D., de C.P.N.; de S.G.P. en de KNP. In Nijmegen werd de lijst van het Jong Conservatief Verbond drie minuten te laat ingediend, zodat zij moest worden ingetrokken. Deze partij komt in slechts 12 van de 18 kieskringen uit en de Mid denstandspartij in 17 kieskringen. Kiezers die hun stem willen uit- Stopgezet Ongevraagd ontslag voor Megens burgemeester Dezer dagen is het ongevraagd eervol ontslag te verwachten van de heer H. W. A. van Raay als burgemeester van Megen (N.-Br.). In deze plaats waren de laatste maanden moeilijkheden ontstaan, waarbij het beleid van de burgemeester i het geding werd gebracht. Kinderen verdronken in IJmuiden en Assen Het zesjarig zoontje van de Belgische schipper Daes van de „Marine" uit Gent is in de IJmuidense cementhaven over boord geslagen en verdronken. Het sinds 8 Mei vermiste achtjarige meisje Egberdien Bronsela, van het Asservaartje te Assen, blijkt eveneens verdronken te zijn. Het stoffelijk over schot is gisteren uit de Drentse Hoofd vaart opgehaald. Op de Heemsteedse dreef werd de 28-jarige verpleegster E. Caron uit Heem stede bij het oversteken door een mili taire auto gegrepen. Zij is 's avonds overleden. brengen buiten de gemeente waar zij het kiesregister zyn opgenomen, meestal is dit hun woonplaats, moe ten dit vóór 11 Juni persoonlijk mee delen op een gemeentesecretarie. In welke gemeente dit gebeurt, doet er niet toe. De oproepingskaart voo verkiezingen ontvangt men dan op een aangegeven adres in de gemeente aar men stemmen wil. Deze bepalingen zyn vooral van belang voor personen die in een gemeente bui ten hun woonplaats werken en alleen voor het weekend naar huis gaan. Zy kunnen dus stemmen in de gemeente waar zy werken. Ook voor hen die naar een andere plaats zijn verhuisd en nog ir hun oude gemeente op de kiezerslils staan, is dit van betekenis, evenals voo vacantiegangers. Stemmen bij volmacht Twee groepen kiezers kunnen stern en bij volmacht (d.w.z. een ander vooi zich laten stemmen). 1. Kiezers die blijkens een geneeskun dige verklaring tengevolge van hun lichamelijke toestand niet in staat zul len zijn zelf aan de stemming deel te nemen. Onder deze groep vallen zieken, invaliden en a.s. moeders. 2. Kiezers die blijkens hun verklaring op de dag van stemming vermoedelijk zullen vertoeven buiten de gemeente DAT een ontwerp-pachtwet blijkens een mededeling van minister Mansholt waarschijnlijk in het komende zittings jaar door de Staten-Generaal kan wor den behandeld en spoedig een commissie voor de pachtnormen zal worden inge steld. DAT de mijnenvegers Goeree, Schier monnikoog, Schouwen en Walcheren van daag en op 19 Mei IJmuiden aandoen, op 17 en 18 MeiDordrecht en op 19, 20, 21, 24 en 25 Mei A'dam. DAT de Ned. Alpeevereniging op 12 Juni op de Hooge Vuursche haar 50-j. bestaan zal vieren en een gedenkboek is verschenen onder de titel „Een halve eeuw Nederlands Alpinisme". DAT op de late avond op de rijksweg Roosendaal gedood toen een paard het by Uddel een plotseling overstekend kiiradi in de wed tegen de bors; trapte. I edelhert door een auto is doodgereden. DAT een halve eeuw geleden bij Van Gelder in Velsen werd begonnen met de cellulosefabricage en het personeel giste ren by de herdenking hiervan een mar meren plaat heeft aangeboden. DAT de jaarlijkse collecte van het Koningin Wilhelminafonds voor de Kan- kerbestryding ditmaal wordt gehouden op 6 September. DAT tot officier O.-N. is benoemd de keel-, neus- en oorarts J. L. Siemens te Laren (N.-H.) en tot ridder in die orde P. J. J. Dormaar, technisch hoofdambte naar le klasse van de Rykswaterstaat te Roermond. DAT de 2-j. Gerritje v. d. Meer uit 's-Gravenzande en de S-j. Anna Johanna Zandslra uit Leeuwarden, die wegens waterpokken te Rome in een ziekenhuis werden opgenomen en onderweg verwon dingen opliepen doordat de ziekenauto kantelde, gisteren reeds met de andere emigranten naar Sydney zyn doorge- Weer 25 vrijwilligers naar Korea vertrokken Gisteravond zyn van Schiphol weer 25 vrijwilligers naar Korea vertrokken. Op 20 en 25 Mei volgen nog twee groepen van elk 25 man. Ook gisteren vertrok ken weer verscheidene militairen die voor de tweede keer naar Korea gaan. De groep staat onder commando van de eerste-luitenant C. D. Huiskes. De luit.- kolonel B. J. Buma las een telegram van de Koningin voor en sprak de mannen toe namens minister Staf er generaal Hasselman. Petroleum 3A cent per liter duurder Met ingang van vandaag is de prijs voor lichtpetroleum verhoogd met cent per liber. Gasolie is 30 cent per 100 liter duurder geworden en tractorpetro- leum 75 cent, eveneons per 100 liter. Deze verhoging houdt volgens het min. ran Econ. Zaken verband met het prijsverloop op de tankvraohtenmarkt en een noodzakelijke kleine verruiming van de groothandelsmarge voor tractor- petroleum. DAT dr F. Reynders te Schipluiden, de uitvinder van de stereoscopische film. t.g.v. zyn 25-j. jubileum als arts een rondrit door het vlaggende dorp heeft gemaakt en de jeugd een bloemenmozaïek met de woorden „Wij danken U" vormde. DAT tien paar jeugdherbergouders in de a.s. winter op tournée gaan met het toneelstuk De Kunstenmaker Pamphalon (naar Nicolai Ljeskof) om een steentji bij te dragen voor de nieuwe jeugdher berg, die by het 25-j. bestaan van de N.J. H.C. wordt aangeboden. DAT Prins Bernhard gisteren na af loop van de causej-ie over het Kon. Be zoek aan Amerika, die h(j in A'dam heeft gehouden voor dc American Business men's Club. enige zakjes met snoep voor de Prinsessen ontving. DAT in R'dam tegen een 33-j. Duitse zakkenrolster van formaat, wier arres tatie het aantal gevallen van zakken rollen in de Maasstad met SO pet deed dalen, 2te j. is geëist. waar zy in het kiesregister zyn opgeno men. Hieronder vallen personen die op 25 Juni op reis zyn (b.v. wegens va- cantie). Vacantiegangers kunnen dus zowel in een andere gemeente als b(j volmacht stemmen. Voor het stemmen bü volmacht moet men op de gemeentesecretarie een for mulier afhalen, dat uiterlyk 9 Juni inge vuld weer moet worden ingeleverd. De gemachtigde (de persoon die men voor zich wil laten stemmen) ontvangt dan de oproepingskaart voor de verkiezingen. Wia. kan men voor zich laten, stem men Dit moet iemand zyn die 1. in dezelfde gemeente woont als de opdrachtgever; 2. zelf bevoegd is aan de verkiezing deel te nemen. De gemachtigde kan slechts voo. persoon by volmacht stemmen. Hierop is één uitzondering: Men mag tweemaal gevolmachtigde zyn, als het in beide ge vallen Voor een huisgenoot is. Een zeldzame opname: zeven Britse straaljagers van het type Meteor FR 9 schieten verticaal de lucht in. Deze foto werd genomen vanuit een ander toestel, boren de Suezkanaal- Ned. predikant beschuldigt Amerika (in Moskou) De Nederlandse predikant ds W. S Hugo van Dalen, uit Colijnsplaat. lid var de (pseudo-communistische) Ned. Vredes- raad. heeft op de in ter-religieuze vredes> conferentie in Moskou gezegd dat het Amerikanisme het terrorisme evenaart dat de Ver. Staten door hun „terreur op de menselijke ziel" de stryd voeren tegen het vrye denken van de mens. resolutie, op deze conferentie aangenomen, wordt Stalin geprezen als kampioen voor de wereldvrede ,,'n Heitje voor een karweitje" Padvinders haalden in 'n week 100.000 op padvinders- Minister in 't Veld heeft verleden jaar door het manipuleren met de bouwstop in het kader van de investe ringsbeperking /en toestand doen ont staan, die voor het woningbouwbeleid niet al te best was. De werkloosheid in de bouwvakken is er groter door gewor den dan normaal. Later in 1951 moest, door het geven van meer toestemmingen, de achterstand weer worden ingehaald en wy geloven, dat dit inderdaad is ge schied. De zeer teruggelopen werklozen- cijfers in deze bedrijfstak wijzen daar wel op. De moeilijkheden met de finan ciering zijn, zo komt het ons voor, over wonnen en een aantal woningen in 1952 van 50.000 zal wel zo om en de bij wor den gehaald. Gisteren is echter weer een zekere „stop" afgekondigd. Het gaat nu niet om zgn. woningwet-woningen, dat zijn wo ningen. gebouwd door gemeenten en bouwverenigingen, maar om particuliere bouw. In een wel in zeer ambtelijke stijl geformuleerd bericht van het depar tement van Wederopbouw en Volkshuis vesting is een mededeling gedaan, welke hier op neerkomt, dat voorlopig geen aanvragen om premies van het rijk krachtens de premieregeling woning bouw 1950 meer in behandeling genomen zullen worden. De aanvragen, die op 12 Mei reeds binnen waren, zullen nog wor den behandeld, maar nieuwe worden voorlopig op zy gelegd. Het departement motiveert deze stop zetting met de mededeling, dat geduren de de eerste 4 maanden van het lopende |jaar reeds premiën werden toegezegd voor de bouw van 12.000 woningen. Daarmee is een groot gedeelte van het op de begroting voor 1952 uitgetrokken bedrag gemoeid. Het spreekt vanzelf, dat, gelijk dit cijfer uitwijst, inderdaad voor een be langrijk bedrag een beroep is gedaan op 's rijks schatkist. Er is blijkbaar ruim toegewezen, kennelijk met de bedoeling, de door de bouwstop ontstane achter stand op het gebied van de particuliere bouw in te halen. Op zichzelf is dat een lofwaardig streven. Maar wij vragen ons wel af. of hier ook niet weer gegolden heeft het oud- vaderlandse spreekwoord, dat hardlopers doodlopers zijn. M.a.w.: zijn er in de af gelopen vier maanden, in de ijver om de ontstane achterstand in te halen, niet te veel premie-aanvragen goedgekeurd? Het doet nu eenmaal niet prettig aan, wan neer men hoort, dat een financierings regeling plotseling wordt stopgezet. Ook niet, wanneer men de redenen, waarom die stopzetting plaats vindt, kan billijken. Het ligt immers in de bedoeling, op een later tijdstip weer met het toekennen van premiën te beginnen, doch pas op een zodanig tijdstip, dat er een zekere spreiding van het aantal met premie te bouwen woningen over het gehele jaar plaats vindt. Dit is op zichzelf juist. Men kan nu wel doorgaan met premie-ver lening, maar op een gegeven ogenblik is de door de Kamers aan de minister voor dit doel toegestane „pot" op en dan zou. op een veel ongelegener ogenblik „stop" moeten worden geroepen, dood eenvoudig, omdat dan het geld voor toe wijzingen zou ontbreken. Bovendien zou er dan binnenkort een periode komen met zoveel huizen in aanbouw, dat men het niet aan zou kunnen, gevolgd door een periode met een inzinking, die alleen maar narigheid mee zou brengen. Hoezeer wij dus de nieuwe stop op zichzelf ook kunnen begrypen. toch moet het ons van het hart, dat ook deze gang van zaken weer bewijst, dat het departe ment van minister In 't Veld veel te veel met horten en stoten werkt. Prins Bernhard brengt Maastricht bezoek Maastricht krijgt op 26 en 27 Mei een uitvoerig bezoek van Prins Bernhard. De Prin6 zal tevens het stikstofbindings- bedrijf van de Staatsmijnen te Lutterade in ogenschouw nemen. Geen ijsheiligen, wel warmer weer winden wat koelere lucht Noordzee ons land binnen, waardoor de temperatuur overdag niet zo hoog opliep als we dat de laatste tijd ge wend waren, maar nachtvorst van be tekenis kwam niet voor. Daarentegen trad in Noord-Scandinavië wel een aanzienlijke afkoeling op als gevolg van het binnenstromen van koude lucht uit de Poolstreken. De koude lucht beweegt zich op het ogenblik evenwel niet verder meer naar het Zuiden. Op de Oceaan komt een Zuid-Wes telijke luchtstroming voor, die warme en vochtige lucht in de richting van Ierland en Engeland transporteert. Deze vochtige warme lucht is ook tot ons land doorgedrongen. Het gevolg hiervan is dat de temperatuur onder invloed van de zon in dc komende dagen hoger zal worden. Regen is de eerste dagen niet te verwachten. HET WEER IN EUROPA Rapporten van hedenmorgen 7 aar 3 sS if Is 11 i s li sS C3 s zX Stockholm L„rden Kopenh m dam Genéve PartJ» Nice Herlijn Krankfur- Wenen half bew. motregen geheel bew onbewolkt onbewolkt mist zwaar bew zwaar bew on bewolkt NNO 6 ZW 2 W 6 ZZW 4 ZW 2 windstil XW 4 WZW 6 windstil W 3 14 1 19 0.1 15 3 16 0 19 0 18 0 22 0 16 6 17 0 19 0 WEERBERICHT Plaatselijk ochtendmist Tot verkenners organisaties hebben met hun actie ,'n Heitje voor 'n karweitje", die van 14— 19 April werd gehouden, honderdduizend gulden 400.000 hegjes verdiend, - ?n boven verwachting grote opbrengst. Het bedrag, dot voor de helft aan de 141 w beide hoofdkwartieren wordt afgedaan. Noorder ongeveer dezelfde. :n het Zui- stek de Nederlandse padvinders in staat den iets hogere temperaturen dan van- Me gebrekkige jongens van de NPV uit daaS (Opgemaakt te 10 uur). e zenden naar een internationale bijeen- jaar in België! Donderdag: zon 4.46-20.27. maan I 145—10.03. Op 16 Mei L.K. i^rgenavond verwacht De Bilt: In de nacht en vroege ochtend op vele plaatóen mist. overigens droog weer met enkele over drijvende wolkenvelden. Zwakke tot matige wind uit Westelijke richtingen. Ir. het

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 1