Eerste Leidse zeepkistenrace werd een groot succes Zestig teams, hagen supporters en veel spanning Leiden liet bij nationale wandel tochten verstek gaan Prof. dr J. van der Hoeve overleden Dr Van Arkel 25 jaar bij het Chr. lyceum Bijzondere jeugddienst met Posaunen- chor in Pieterskerk NIEUWE LETOSCHE COURANT 1 MAANDAG 28 APRIL 1952 JONGENS IN SPANNING Leiden heeft Zaterdagmiddag voor het eerst een zeepkistenrace binnen zijn wallen gehad, georganiseerd door de vereniging Koninginnedag ter ge legenheid van de 30ste April. De zeepkistenrace is in ons land in betrek kelijk korte tijd dermate populair geworden, dat zij duizenden mensen op de been brengt en uren in zichtbare spanning kan houden. Het is een sen- satiespel, dat, ofschoon er wellicht weinig opvoedkundige waarde in te bespeuren is, jong en oud ogenblikkelijk inpalmt en fascineert. Vandaar dat een feest met dit spel al bij voorbaat „geslaagd" kan worden genoemd. bocht geslingerd', omdat de bestuurder aanrijding niet had kunnen voor- De race werd gehouden op de Nieuwe Beestenmarkt, omzoomd door dikke ha gen inge:ogen kijkers en ruchtmakende supporters. Opvallend was de vinding rijkheid) van de jeugdige deelnemers. Zoals een Amerikaanse fabriek vele li mousines super de luxe monteert, ver vaardigden de inschrijvers wagentjes, dde soms zo van elkaar verschilden, dat anen zich verwonderd afvroeg, hoe deze oiet elkaar konden wedijveren. Zestig teams deden en streden mee. Eén knaap in de kist, één er achter om ite duwen. Zo ging het de markt rond, vaak in pijlsnelle vaart. Oók strompe lend, want, als er een wiel van een kist afgereden, ging het niet tijd wijle werd' een racekar uit de komen. De wedstrijd werd deskundig gevolgd door een jury en door de radioverslag' gever Leo Pagano, die ditmaal slechts de Beestenmarkt met zijn èn rustige èn opwindende stem bestreek. Dat de aantrekkelijke prijzen Invloed op de deelneming hebben uitgeoefend, is wel zeker. Fietsen, horloges en sport artikelen waren er voor beschikbaar ge steld). De fietsen vielen ten deel Meijer en J. van Straten (groep jongens van 12 tot 14 jaar). Twee werden D. de Roode en D. v. d. Putten; 3. H. Geer en J. v. Tongeren; 4. W. Uphoff en A. Kapaan. De tweede groep vormden knapen van 10 en 11 jaar. Winnaars: E. Spaden en E. Binsbergen. Verdere prijswinnaars: T. Wesselman en B. Slingerland; 3. G. Zandbergen en H. Meijer; 4. F. Blom en J. Blom. De prijzen werden uitgereikt op het terras van het Schuttershof. E. Spadon en E. Binsbergen werden bij de zeepkistenrace winnaars van de juniorengroep (10 en 11 jaar). Foto N. van der Horst. Rijwiel- en bromfiets- tochten Koninginnedag Waarschijnlijk door het bloemencorso en de zeepkistenrace heeft de vereniging Koninginnedag met de rijwiel- en brom- fietstocht slechts een zeer matig succes geoogst. Tussen half twee en half drie vertrokken Zaterdagmiddag van de Burcht 14 bromfietsers en 35 wielrijders. De eersten met 65, de laatsten met 35 kilometer voor de band. De tocht ging voor de bromfietsers over Noordwijk- Binnen, Katwijk, Wassenaar en Leid- schendam, de fietsers kwamen voor deel door dezelfde omgeving. De verst- gekomen deelnemer was de wielrijder P. Vossepoel uit Leidschendam, de jong ste Henk van Hooidonk, 12 jaar. Deze twee kregen buiten de herinneringsme- daiile een couvert en een zakmes. De prijsuitreiking vond om half zevei de Burcht plaats door de tweede voor zitter van Koninginnedag, de heer L. Questroo. Expositie bij de Burcht Drie firma's trachtten Zaterdagmiddag Ie profiteren van de omstandigheid, dat een rijwiel- en bromfietstocht en wandeltocht werden gehouden met als startplaats De Burcht. De firma H. Walenkamp was met fietsen, bromfietsen en kampbenodigdheden aanwezig. Het sporthuis Wout Bergers exposeerde ten ten en dergelijke en de firma Pieck was er met strand- en ruststoelen. Raadslid Van Oyen vertrekt naar Delft Het raadslid voor de K.V.P. de heer J. A. M. van Oyen gaat zich te Delft vestigen. Hij heeft daar een ^nkel in tweedehands boeken overgenomen. De heer van Oyen is ook voorzitter van de afdeling Leiden der Katholieke Arbei dersbeweging en daarnaast bekleedt hij nog tal van functies in het R.K. organi- sAti eleven. Zijn echtgenote, mevrouw H. J. M. van Oyen-van Kerkhof, is presi dente van de afdeling Leiden der K.A.V. Dat zal dus een afscheid worden, zo tegen 1 Juli. Als raadslid voor de K.V.P. komt thans mr H. J. Dirka in aanmerking. Ds Toornvliet beroepen Naar wij vernemen, heeft ds G. Toorn vliet, studentenpredikant bij de Geref. Kerk te Leiden, een beroep ontvangen van de Geref. Kerk te Rijnsburg, ter ver vulling van dé dérdè predikantsplaats aldaar. Geen colleges en practica Morgen, Woensdag en Donderdag zul len aan de Leidse universiteit geen colle ges en practica worden gegeven; morgen in verband met de begrafenis van prof Kramers, overmorgen ter gelegenheid van de verjaardag van de Koningin en Donderdag in verband met de begrafenis van prof. Van der Hoeve. Openbare les Toonkunst-leerlingen De weg naar het hart der muziek In de foyer woonden we Zaterdagmiddag een openbare les van leerlingen der Toonkunst-muziekschool bij. De dames A. C. van Deventer en C. de Jong hebben we bewonderd om de tact en de vlotte slagvaardigheid, waar mee ze haar nu wel uitzonderlijk moeilijke taak vervulden. Maar in hoge mate dankbaar was dit optreden tevens. Beide dames immers zijn repre sentanten van het moderne muziekonderricht. En men staat verbaasd over de snelle vooruitgang, die dit onderdeel van de paedagogie heeft gemaakt. Het is toch werkelijk nog niet zo lang geleden, dat de muzikanten-in-ape zo maar zonder de minste psychologische voorbereiding aan de studie van één of ander instrument werden gezet, in goed vertrouwen op hun muzikale intelligen tie. De goede paedagogen niet te sproken die waren er alle eeuwen door! behoeft het geen betoog, dat al leen de zeer begaafden op deze manier de gewenste eindstreep bereikten- De muziek is een taal, die men als elke dere taal moet leren verstaan, wil er zich van kunnen bedienen. En daartoe zal de muziekpaedagogie van het aller eerste begin dienen uit te gaan. Zeer velen hebben de eerste algemene ontwikkeling niet gevolgd. Vandaar het zo betreurenswaardige, nog veel te veel voorkomende analphabetisme in muzikale zaken, zelfs bij hen, die toch wel dege lijk „aanleg" hebben. Maar het ziet er nu toch naar uit, dat we bezig zijn, de achterstand snel in te halen. Het prachtige werk. dat instel lingen als de Toonkunst-muziekschool dit opzicht doen, heeft ons nieuwe hoop voor het Nederlandse muziekleven ge schonken. De lessen, die we bijwoonden, betrof fen de nu al oude Dalcroze-methode (van ae beweging naar de muziek en omge keerd), het blokfluitspel (een doeltref fende voorbereiding tot de studie van de nieuwere blaasinstrumenten) en dï geniaal bedachte methode-Gehrels (eigen lijk de uitwerking van oer-beginselen) „Toonkunst" begint al met heel jonge kinderen. Meisjes van vijf a zes jaar „speelden" de ontwikkeling van een vogel-leven, met piano-begeleiding. Mej. Van Deventer liet ook, geheel onvoor bereid, oudere meisjes mét karakteris tieke bewegingen op de muziek reage- Lof voor V.H.K. Rode Kruis keek niet op een medaille Zingend en genietend, wuivend en grappen makend trokken Zaterdagmiddag de V.H.K.-&ters uit het Juliana-kamp te Kijkduin de Leidse Burchtpoort uit, vla de Lage Rijndijk de Zijl op en langs de nieuwe weg het Zuidhollandse polderland in. Deze sectie zingende dames was één van de groepen, die deelnamen aan de na tionale wandeltochten, door de wandel- en ontspanningsvereniging van het Rode Kruis, korps Leiden, georganiseerd. ker de medaille hadden gekregen. Wij waren namelijk zo vriendelijk geweeét De vereniging, die lid is van de wan- delkririg VGravenhage en omstreken en verder aangesloten is bij de NBvLO, zette deze tochten op <ouw om de bloed transfusiedienst van de eigen stad een ruimere financiële armslag te geven. Ondanks het samenvallen met het bloe mencorso zijn de tochten een succes ge worden. Het leek even-wel of de Sleutel- stedel-ingen er bezwaar tegen hadden, de bloedtransfusiedienst de helpende Ihandi te bieden. Op onze tocht langs de deelnemers moesten wij steeds horen: wij zijn geen Leidenaars. Men kwam of uit Den Haag (zeer veel deelnemers) of uit Vlaandingen, Waddinxveen. Kijk duin, Haarlem en Delft. De tocht ging door een mood land schap, de stemming was uitstekend; vooral bij de VHK-seotöe en er waren ruim 500 deelnemers; de 17 groepen maakte het leeuwendeel uit, zodat ook de leiding zich tegen het terugko men van de deelnemers op verheugde toon over de gang van zaken uitsprak. Dat er niet op een medailletje geke ken werd-, ondervonden twee Haagse dames, dde in alle gemoedsrust achter de deelnemers aan de dertig-kilometer- tocht aanliepen en voor de vijfden kilo meter hadden ingeschreven. Geen nood. Toen zij zo ver waren, dat zij na een terugtocht langs dezelfde weg ook vijf tien kilometers zouden hebben afgelegd, maakten mej. Ans Verduyn, Ellekom- Bbraat 10 en mej. Wil van Atten, Hildie- brandstraat 236, beiden in Den Haag, rechtsomkeert. Om kwart voor zes kwa men ze ons In de Burcht vol plezierig leedvermaak vertellen, d-at ze toch lek- de dames op ettelijke kilometer» van Leiden op de fout. die ze naar onze mening van verdere deelneming zou uitsluiten, a-Stern te maken. Maar het Rode Kruis maakte een sportief gebaar. Toen kwamen de matrozen uit Den Haag, de mannen van die luchtstrijd krachten van Ypcnburg, dde van Leidse Nationale Reserve en de andere burgergroepen moe, maar welgemoed de buitenwijken van Ledden weer bin- Zy hadden ook een mooie tocht gemaakt. Zo is dan toch de wandeltocht:, on danks het verbod van Gedeputeerde Staten een bloembollentocht te organi seren. als meren- en molentocht (over Roelofa-rendsveen, Rijneaterwoude. Wou- brugge en Hoog made) best geslaagd. Hef Jubileum van T. en D. Zoals bekend is, bestaat de firma Tie- leman en Dros 75 jaar. Op 8 Mei van 3 tot 5 uur zal in het Vlies een receptie worden gehouden. De fabriek en de kan toren zullen op 8, 9 en 10 Mei gesloten zijn. Tweetal Geref. Gemeente De Geref. Gemeente te Leiden heeft ter voorziening van de vacature van ds L. Rijksen een tweetal samengesteld, bestaande uit de predikanten H. vaxl Gilst te Elspeet en M. Heerschap t« Wageningen. ren, vaak met opmerkelijk resultaat Ook mej. De Jong was het (blokfluit er Gehrels) helemaal niet te doen om para de-werk en kunstmatige show, maai veelmeer om een ongekunstelde natuur- lykheid, die alleen voorwaarde kan zijn voor groeiend inzicht en ontwikkelend muzikaal gevoel. De fouten, die ge maakt werden, zag men dairom gul door de vingers. Bij Gehrels viel ons by beeld op de combinatie gezichtsbeeld-toon het léren herkennen van instrumenten. kianktimbre6. Het was in velerlei opzicht zame middag. Joh. van W.isingh, oud-leerling. De heer G. Ten gevolge van aanrijding op de Rijnsbuigeiweg Zaterdagmiddag is, tengevolge van een I Heidelberg. Ook verkreeg hij m 1932 de •.nrljdfaj mei «n .ul«bu. op d. RU1»" ,°m de v<™aarde burgerweg, overleden prof. dr J. van der Doyne lectures in Engeland i Straten, winnaars Besloten feestviering Het was Zaterdag 25 jaar geleden, dat dr P. C. van Arkel aan het Chr. lyceum te Leiden, toen H.B.S., werd verbonden. Meer dan 23 jaar heeft de jubilaris de H.B.S. als directeur geleid en nu is hy rector van het lyceum. Het was de wens van dr Van Arkel om zyn jubileum in de besloten kring te vieren. Aan deze wens is voldaan. Aan de gevel van het schoolgebouw wapperde echter wel de nationale driekleur. Eerst werd dr Van Arkel gehuldigd in Janssen trad als oud-docent naar voren, het bijzyn van de leerlingen. Toen sprak Mevrouw Van Arkel werd by dit alles de nestor van de docenten, de heer C. niet vergeten. A. de Bruijn. Hij dankte de rector voor de wijze, waarop hij altijd de 6chool heeft geleid. De leerlingen accentueer den de woorden van waardering met geestdriftig gejuioh. Namens hen sprak Wout de Bruyne. De rector kreeg enkele sohaakbenodigdheden en mevr. Van Arkel bloemen. Het dankwoord van de jubilaris was ook een verklaring van zyn liefde voor jeugd en.onderwijs. 's Middags kwam men in het Vlies byeen. Allen, die op enigerlei wyze aan d; school verbonden zijn, waren hier tegenwoordig. Prof. dr J. D. Verlinde, voorzitter van het bestuur, prees dn toespraak de sohool gelukkig met rector, Wy kunnen niet genoeg dankbaar zyn voor de keuze; die het bestuur 25 jaar geleden heeft gedaan, aldus spr. Hy wees op de prettige en -krachtige lei ding. Een gesohenk werd aangeboden. Mr H. J. Valentgoed, voorzitter va het curatorium, legde de nadruk op de veranderingen in de school. Namens de docenten sprak de heer W. M. HeyL Hy prees vooral de goede persoonlijke om gang van de rector met de docenten. Ookl hier een gesohenk. Dr W. v. d. Ent, inspecteur V.H/M.O., belichtte de ver houding tussen het Chr. V.HM.O. en de rijksinspectie. Dr Van Arkel ziet deze verhouding zuiver en weet haar op de juiste wijze te -waarderen Namens de gemeentelijke commissie va.n toezicht voerde dr K. Reitsma het woord. Ds E. H. Broekstra haalde als oud-voorzitter tal van herinneringen op. Van goede -herinneringen sprak ook de heer Neis- Laaf klinken door uw tempelkoren Een wel heel bijzondere jeugddienst woonden we gisteravond in een stamp volle Pieterskerk bij. Een dienst, die ongetwijfeld op zeer vele aanwezigen een diepe indruk zal hebben gemaakt en lang in de herinnering zal blijven voortleven als een gebed en een prediking in muzikale vormen. De Leidse Hervormde Gemeente mag zich gelukkig pryzen, de gastvrouwe ge weest le zyn van het „Posaunenchor" uit Heidelberg, waardoor deze jeugddienst unicum in Nederland werd. De pittoreske stad Heidelberg, gelegen aan de romantische Neckar, is om haar uni versiteit niet minder beroemd dan Lei den. Maar bovendien is dit oude centrum geestelyk leven één der brandpunten van het Duitse godsdienstige réveil, dat na de oorlog allerwegen in dit zwaar ge havende land is opgebloeid. Wy staan hier voor een wonder van Gods Geest, waarop de Kerk van Nederland zeker jaloers kan zyn. FeiteUjk zet men In Heidelberg in deze jd een traditie van vier eeuwen gele den voort Ook toen gebeurden daar (na de Reformatie) grote dingen. In Baden i6 een „Missionsarbeit" ingezet, die om de energieke geloofskracht respect af dwingt. Deze inwendige zending werkt onder het motto: „Als de mensen niet naar de kerk komen, moet de kerk tot -n gaan". De Friedenskirche te Heidelberg is het centrum van de actie. Men heeft daartoe ingeschakeld een kin derkoor, een koor van jongens en meisjes tot 18 jaar, een kerkkoor en een metaal- blazersorkest. Dit laatste werkte dan nu de jeugddienst mee. In Nederland zyn we eigeniyk aan zo'n overwegend aandeel van de muziek ln de eredienst niet gewoon. By ons heeft het gesproken woord een eigeniyk alles' overheersende plaats. Deze overschat ting heeft een verschraling van de gods dienstoefeningen ten gevolge gehad. Het is trouwens ook van den beginne af zo niet geweest. De Bijbel is vol van muziek als uiting van lof en aanbidding. En de hemelse zaligheid wordt zelfs voorgesteld als een Laudamus van klanken, het lied van het Lam. De dienst van gisteravond waj trouwe navolging van de „Posaunenfeier- stunde", gehouden in de Friedenskirche op Zondag Quasimodogeniti op 20 April j.l. om acht uur 's avonds. Ds J. van der Wiel had de leiding, de organist Leo J. Mens begeleidde de ge meentezang. Onder het motto „Wir glau- ben all an einen Gott", was het geheel in drieën verdeeld: het geloof in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dirigent van het Posaunenchor, Erich Hübner, speelde telkens als inleiding een orgel solo (Praeludium in Es, een koraalvoor- spel, een trio en een fantasia, alle van Joh. Seb. Bacb). Het uit twee en twintig jonge mannen bestaande blaasorkesi voerde koralen uit (op teksten van Luther) van Hassler, Walter, Scheidt, Schein, Praetorius, Eccard en Bach. Wondermooi klonken deze stylvol en vol muzikale gloed gespeelde melodieën ónder de hoge gewelven. De meerstem mige zetting bleek in 't geheel geen be letsel te zyn voor deze wèlgeoefende mu zikanten. De harmonie met de Gotische Jan van der Hoeve werd op 13 April 1878 te Santpoort geboren. Hij doorliep de H.B.S. te Haarlem en werd in 1894 ingeschreven als student in de medicy- nen aan de Leidse universiteit. In 1901 deed hy zyn artsexamen en het daaropvolgend jaar promoveerde hy op een proefschrift, getiteld „Beitrage zur Lehre vom Schielen". De promotie had plaats aan de universiteit te Bern. Van 1900 tot 1905 was doctor Van der Hoeve assistent in de oogheelkundige kliniek te Leiden en van 1905 tot 1913 officier van gezondheid. In 1913 werd hy benoemd tot hoogleraar in de oogheel kunde aan de Groningse universiteit, welke functie hy hierna bekleedde aan de Leidse academie. In 1948 legde hy zyn Prof. dr M. C. Colenbrander, die thans hoogleraar in de oogheelkunde aan de universiteit te Leiden is, was zo goed ons :n en ander omtrent leven en werken m de overledene te vertellen. „Professor Van der Hoeve was eer groot en merkwaardig man", aldus pro fessor Colenbrander. „Merkwaardig, om dat hij in zich verenigde de vele vormer grootheid, die men zelden tegelijk, 5n mens aantreft. Hy was een emi nent geleerde en daarbij een voortreffe- •nens, met wie het gemakkelijk en prettig was om te gaan. Hy had een zeer grote vriendenkring, zowel in binnen- als buitenland. Een vriendenkring, waarin hij zeer gezien was. Deze man, met zijn goede, zachte karakter en zyn stralende humeur, was nochtans een der leiding gevenden by het academisch verzet in de laatste oorlog. Hij was het, die door zijn persoonlijke gezag eenheid in juiste gedrag onder de Leidse hoogle- iren wist te bewerkstelligen. Naast deze beminlyke mens, was Van der Hoeve een groot medicus. Behalve dissertaties, verwierf zyn „Schiel- operationen in „Handbuch der gesamm- ten Augenheilkunde" grote bekendheid. Zijn wetenschappelijke publicaties in Franse, Duitse, Engelse en Amerikaanse vakbladen, zijn gebundeld tot veertien omvangrijke delen. Hy was een man wereldnaam, en verwierf 't eredoctoraat de universiteiten te Edin-burg waardering. Hy hoopte bij alle lof over de nodige zelfcritiek -te blyven be schikken. te houden, wplke eer alleen aan promi nente geleerden te beurt valt. In 1923 werd hij benoemd tot lid van de Koninklijke Akademie van Weten schappen, terwyl hij tevens lid werd van verscheidene binnen- en buitenlandse ïtenschappelijke genootschappen. In 1929 zat hij het internationaal oog heelkundig congres te Amsterdam voor. Van der Hoeve was een brillant clinï- is, begiftigd met een buitengewone op merkingsgave en een yzeren geheugen. Gevallen, die hy jaren geleden behan deld had, kon -hij tot in de grootste nauwkeurigheid terug vertellen. Daarby as hij een vaardig operateur. Dat Van der Hoeve geen school ge sticht heeft, aldus prof. Colenbrander, Dr Portielje over de omgang met dieren Weer was er grote belangstelling Zater dagmiddag in het Leidse volkshuis vooi het vervolg van de lezing van dr Portielje omgang met dieren. Op lichtbeelden men zien, hoe dr Portielje en oppassers allerlei „gevaarlijke" dieren naar hun hand zetten, er mee omgaaan, als waren het vrienden. De menselyke gang met dieren is van groot belang. Let ten. wy op hun bewegingen en uitingen? We kunnen er nog wel iets van leren. Wist u, dat uw hond of poes nooit vals is? Tal van vragen werden gesteld naar genoegen ook beantwoord. Dr Por tielje kreeg een warm applaus. ruimte frappeerde. De meeste van deze zangen leunen trouwens qua karakter en harmonie tegen de Middeleeuwen aan. Ook de phrasering was geheel in de oude stijl. Ds Van der Wiel las driemaal de toe- passelyke vraag en het aansluitende ant woord uit de Catechismus en sloot de dienst met het „Onze Vader". De gemeen te zong (hoe prachtig klonk dat!) de ge zangen 91, 97 en 149. Ds Karlheinz Schoener, de Heidelbergse Stadtpfarrer, hield in keurig Duits een korte predikatie, waarin hij deed uit komen, dat de leer der Drieëenheid geen dor dogma is, maar een levende, ryke werkelijkheid. Ds Van der Wiel gaf van zijn bezielde toespraak de vertaling. Het Posannenehor concerteert vaak op de kerktorens te Heidelberg en in de ziekenhuizen. Dit weekein-de deed het dat in het -Diaconessenhuis. De jongelui, die Vrijdag arriveerden en een bezoek -brachten aan het -bloemencorso en aan Den Haag en S-cheveni-ngen vertrokken naar Heidelberg. Oud-Leiden naar het oude Oudewater Zaterdagmiddag maakten ongeveer honderd leden van de vereniging Oud- Leiden een excursie naar het aan cultuur en historie zo rijke stadje Oudewater. De voorbereiding beruste bij de heer J. Hennes, die hiervoor alle eer toekomt. Om half 4 vond een ontvangst door het gemeentebestuur plaats. Na een wel komstwoord door de burgemeester, de heer Arke, vertelde de heer Den Boer. cretaris van de gemeente en voorzitter van de vereniging voor vreemdelingen verkeer, iets over het verleden van Oude water. Grote aandacht legden de excursiegan- gers aan de dag voor de grote en prachti ge hallenkerk van de Hervormde Ge meente met haar'typische zadeldak. Zeer interessant was ook het bezoek aan de kerk van de Oud-Katholieke Gemeente en de Waag. Het was een lust on hart aan de schoonheden van Oudewater op te halen. Het dankwoord aan Oude water was dan ook zeer op zijn plaai Zaterdagmorgen tijdens de gene rale repetitie kreeg onze fotograaf de gelegenheid in het koor van de Pieterskerk het Heidelberger Po saunenchor, dat gisteravond in deze kerk een bijzondere jeugd dienst opluisterde, te fotograferen. Gisteravond was het chor ter wille i het geluid en een beter con tact met de Gemeente achter de preekstoel opgesteld. De jongens bliezen, toen de foto werd ge maakt, de wijze van Psalm 134. Foto N. van der Horst. Meer dan 11J000 mannen bij Nationale Reserve Op 1 Maart -hadden zich 24.070 vrijwil ligers voor de Nationale Reserve gemeld. Door strenge medisohe keuringen viel daar uiteraard een groot aantal af, zo dat 11.461 jongemannen een verband- acte konden tekenen. komt wellicht door zijn veelzijdigheid» vas te breed om een bepaald, streng vastgesteld systeem te scheppen. Een on derzoek deed hij ook nooit langs da traditionele routine-rijtjes. Eén enkele blik was hem dikwyls voldoende. Men het zo kunnen zeggen: hy was té universeel om een bepaalde school in het ven te roepen". De grote verdiensten van prof. Vaa der Hoeve (die 74 jaar oud werd) voor de oogheelkunde werden herhaalde malen officieel erkend. Zo was hy grootofficier de Orde van Oran-je-Nassa-u, ridder in de Orde van Ned. Leeuw, officier in de Kroonorde van België en commandeur de Orde van Leopold HI. Koning Leopold III behoorde tot zyn uitgebreide patiëntenkring. Chr. Hist, vrouwengroep herdacht eerste lustrum Met een gezellig samenzijn in het fede ratiehuis aan het Gerecht herdacht de Chr. Historische vrouwengroep haar eer ste lustrum na de bevryding. De versla van secretaresse en penningmeeste- resse waren zeer optimistisch. Hoewel er enkele leden vertrokken, bleef het leden tal stabiel. Er was een batig saldo. In de vacature van mevr. Tymstra - Tijmstra werd met byna algemene stem- gekozen mevr. Voorzaat - Valken burg. Verscheidene dames droegen proza poëzie voor, terwyl deze avond voor het eerst het C.H.U.-lied werd gezongen. Aan het slot van de vergadering sprak de presidente van de centrale, fréule Wttewaal van Stoetwegen, een ernstig woord. Zy wees op de verantwoordelijk heid ook van de Chr. Hist, vrouw m<-t het oog op de komende verkiezingen. Boven dien vroeg zij aller medewerking voor de toogdag. die de afdelingen Leiden en Kat- wyk zullen organiseren. Eilanders amuseerden 'n volle Schouwburg De speeltuinvereniging Ons Eiland telt onder haar leden veel buitengewoon actieve mensen, die onder de leus „De jeugd van de straat, de speeltuin paraat" van iedere actie een succes weten te maken. Zaterdagavond werd de waarheid hiervan nog weer eens dik onderstreept met de uitvoering van drie Ons Eiland-clubs in de Schouwburg. De toneelclub „De vrolijke Ka bouters", de dansclub „Door rhythme lenig" en de accordeonclub „De Eilan ders" verzorgden een prettig afwisselend en niet haperend programma. De heer W. Broers heette als zitter in zijn krachtig openingswoord speciaal welkom de wethouder van on derwijs, de heer Van Schaik, dr Reitsma, het bestuur van de woningbouwvereni ging Eensgezindheid, de hoofden van scholen de heren De Jonge en Herfkens, de heer Vyl-brief van de N.US.O., de heer Oosterom van de Amsterdamse S.V. en tenslotte vertegenwoordigers van de Leidse bond van speeltuinverenigingen en van zusterverenigingen te Leiden en Alphen aan den Rijn. Met vreugde con stateerde spr-, dat het met Ons Eilandi in de afgelopen jaren, steeds hoger is - gegaan. Eén ding ontbreekt de vereni ging evenwel nog: een goed clubhuis. Daarvoor wordt hard gewerkt De voor zitter wekte allen op, lid van het club huisfonds te worden. Wie de Eilanders kent, weet, dat het clubhuis er zal ko men en ook, dat het goed zal worden. Het eerste nummer van het program ma was al bijzonder charmant Het hield de uitvoering van „Naar de speel tuin" in, maar dan in een eigen Eiland- trant. Levendig en aardig werd het num mer gegeven. Accordeonmuziek, zeer gewaardeerd, ging de opvoering van de eerste twee bedrijven van een toneel spel in vier bedrijven „De Tover-prins" vooraf. Dit spel heeft de toeschouwers, die de Schouwburg geheel vulden, de hele avond geboeid. Uiteraard de kin deren het meest Hun reacties op hef optreden van de boze heks en de beer lieten geen twijfel over hun voorkeur bestaan. Een woord van lof voor de costumering en de regie is ook op zyn plaats. Onderlinge wedstrijden der Golfbrekers Onder grote belangstelling hielden De Leidse Golfbrekers Zaterdagavond in de Overdekte hun onderlinge wedstrijden. Ter afwisseling werd reddend- en onder water-zwemmen vertoond. Leids kunstschilder naar Vogezen De Leidse kunstschilder Alex Rose- meier is door de Ned. federatie van beeldende - kunstenaarsverenigingen uit gezonden om in de Franse Vogezen land schap te schilderen. Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Elizabeth, dr van C. A. G. Nass en E. de Jong; Herma-nus, zn van I. Pouw en M. vaa Wijngaarden; Anto- nius J., zn van J. C. van der Meer en J. Vlieland; Maria L., dr van P. F. S. Bieg- straaten en M. W. Roeters; Nicolaas, za van M. Ravensbergen en C. Kramer; Gerardus, zn van J. Ligtvoet en P. Th. Koelewyn; Johanna, dr van C. van d» Mey en J. van Egmond. OVERLEDEN: E. G. Eskes, dochter, 19 jaar.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1952 | | pagina 4