éénmaal (/U0& altijd (/W& Herv. Kerk wenst ethische bemiddeling en verwerpt profetisch geweld Massale bijeenkomst van Hervormde onderwijzers in Utrecht W Korea-gewonden terug in het vaderland nieuwe leidsche courant maandag 3 december 1951 Advertentie). frappant te ontdeklcen, dat van de 1000 King's Cross rokers er 896 ee reeds King's Cross sigaretten rpport) deVifcj- tr/yi conclusie is king's -g i vO raNG's v80 cent per 20 stuks Ook in fraaie geschenkdozen van 50 stuks voor f2*) Pioi. dr G. C. van Niltrik over „Hardegarijp" i onzer verslaggevers) 'AT IS DE KERN van het school-conflict te Hardegarijp? In een uit voerige rede op een zeer druk bezochte vergadering van het Werk verband van Hervormde Onderwijzers in Nederland, welke Zaterdagmiddag Lin het Jaarbeursgebouw te Utrecht is gehouden, heeft prof. dr G. C. van Niftrik, van Amsterdam, op deze vraag een antwoord gegeven. Dit antwoord hield in, dat de Hervormde Raad voor Kerk en School weigert zich te laten vastleggen op de tegenstellingen van de 19e eeuw. En deze tegenstellingen waren, zoals prof. Van Niftrik nader betoogde: het profetisch geweld en de ethische bemiddeling, welke beide „richtingen" tegenover elkaar stonden op de algemene vergadering van „Christelijk Nationaal Schoolonderwijs" in Mei 1869, waarbij het er om ging de „bekende Christélijke en maat schappelijke deugden" uit de wet van 1857 te schrappen. Volgens de hoog- ind leraar was „Hardegarijp" een teken dat de geschiedenis zich herhaalt, dat het huidig conflict een herhaling is van dat in C.N.S. in de genoemden ook voorstanders onderwijs waren, doch zij wensten het Christelijk element in de openbare school te versterken. Dit is naar sprekers me ning het standpunt van de ethische be middeling. Het radicaal profetisch geweld loopt altijd gevaar te veronachtzamen de invloed van het Evangelie dèar, waar men niet staat op de basis van het objectief belijden. Geen antithese-leei Het is voor dc Ned. Herv. Kerk, die de bestaande schooltypen niet het ideaal van de „school van Christus" ziet daarom geen enkele type aanvaardt, mogelijk mee te doen aan de verdog- matisering van het profetisch geweld tot de antithese-leer, zo zeide prof. Van Nif trik met nadruk. Zoals de kerk thans op weg is, is ook de school op weg, al heb ben wij de „school van Christus" nog niet. De kerk wil in ethische bemiddeling erkennen wat goed is in de openbare school, want deze is niet zo ont-christe- lijkt als sommigen menen, en dan kan de kerk, met een beroep op de Christe lijke vrijheid, haar advies geven, dat de vrijheid van de wet wordt gevolgd, al kan de kerk die niet onfeilbaar is, zich vergissen. Terzake Hardegarijp, nu heeft de Herv. Raad voor de Kerk en School verklaard, dat een bijzondere school niet noodzake lijk is. Er zijn twee C.V.O.-scholen in de buurt en dient het Chr. onderwijs zich- zelve met andere Chr. scholen rentie aan te doen? eeuw. Zoals bekend is, heeft de kwestie Har degarijp" nogal deining veroorzaakt in de kringen van het Christelijk onderwijs. Wat is gebeurd? De kerkeraad der Ned. Herv. Gemeente in genoemd Fries dorp heeft, toen er sprake was van de op richting van een Chr. Nat. School aldaar, aan alle gemeenteleden in een schrijven geadviseerd niet mede te werken aan de stichting van een dergelijke school. De kerkeraad was van oordeel, dat geen en kel schooltype het monopolie om de kin deren op te voeden tot Christus bezit, en dat de Doopbelofte op zichzelf de ouders niet de verplichting oplegt hun """l kinderen te zenden naar een bepaald [schooltype. De eenheid van de Avond maalstafel zou, aldus dit schrijven, zijn te verkiezen boven de eenheid van de be stuurstafel. Dit advies werd verstrekt in overleg met de Hervormde Raad voor Kerk en School. Dit was aanleiding voor de deining i in de kring van het Christelijk onderwijs en het Werkverband van Hervormde On- derwijzers meende daarom, in overleg met de Herv. Raad voor Kerk en School een landelijke vergadering te moeten be- Er leggen ter bezinning en bespreking van oor het conflict. Uit alle delen van het land waren hoofden van scholen, onderwijzers (essen), rectores en leraren bij het mid- lejel dflbaar onderwijs, leraren van kweek- J scholen, afgevaardigden van vele onder wijsorganisaties en tal van predikanten "(naar Utrecht gekomen om te luisteren ®rd;naar de rede van prof. Van Niftrik, waar- dl# in het standpunt van de Herv. Raad voor Kerk en School zou worden weergegeven. ed« Onder de honderden aanwezigen bevond en zich ook de praeses van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk, ds J. R. ede| Wolfensberger, van Amsterdam, Nadat de voorzitter van het Werkver- band, de heer P. van Aalten, een in- met leidend woord had gesproken, verkreeg prof. Van Niftrik het woord. De hoogleraar zeide in het geheel niet bedroefd te zijn over deze vergadering in tegenstelling met de kerkeraad van Appingedam, die daaraan wel uiting had gegeven in een schrijven aan de Gene rale Synode en aan spreker. Hij was zich tevens bewust van zijn verantwoor delijkheid, alsmede van het feit, dat vele personen zijn werkzaamheden als „Bar- thiaan" in de kring van het Chr. onder- eidj wijs met zorg gadeslaan. School van Christus" Prof. Van Niftrik begon met op te mer ken, dat „Hardegarijp" een teken was van het feit, dat er niets nieuws is onder de zon, en van de grote verschuivingen, welke zich in theologisch en kerkelijk denken hebben voltrokken. De kerk oefent een critische functie uit in de samenleving, ook in de schoolwereld en de Ned. Herv. Kerk moest vanuit het Evangelie zowel de openbare als de Chr. school bezien. Zij zoekt en vraagt naar „de school van Christus", welke uitdruk- king van dr Kuyper afkomstig is, en de jke School met de Bijbel mag niet met deze „school van Christus" worden vereenzel vigd, aldus spr. De schoolwereld is geen aparte kosmos en zij leeft met de schoolproblemen niet op een eiland. De school deelt in de be weging van het kerkelijke, philantropi- sche, paedagogische en wetenschappelijke leven van deze tijd en de Ned. Herv. Kerk weigert zich neer te leggen by welk schooltype ook, hoe deze ook moge reilen en zeilen. De kerk kan wachten en zal alles stimuleren in de richting van een betere benadering van de school van verwerping. Als school kan de school hoogstens leiden tot de drempel der kerk, want de school als school hoort thuis in de orde der schepping. Prof. Van Niftrik, die de vrijzinnigheid an de kerkeraad te Hardegarijp niet wenste te verdedigen, noch de rechtzin. nigheid van een orthodoxe kerkeraad, be klemtoonde, dat de houding van de Raad voor K. en S. in de zaak Hardegarijp niet beoordeeld moet worden als een stand punt van strategie of opportunisme; het gaat hier volgens spr. niet om schipperen of plooien. Het gaat om een hogere syn these van profetisch geweld en ethische bemiddeling, om een nieuwe doordenking m de verhouding Christendomhuma- sme, van verzoening en schepping. Er is geen andere humaniteit dan die welke met Jezus Christus is geconfron teerd, doch de objectiviteit van het heils werk van Christus reikt zover als deze kosmos reikt, zo besloot prof. Van Niftrik zijn met grote aandacht gevolgde rede. Doopbeloite Bij de beantwoording van tal schriftelijk gestelde vragen, merkte spr. nog op, dat in de kwestie Hardegarijp Christus." Twee „richtingen" Teruggaande in de geschiedenis merkte prof. Van Niftrik op, „dat Kuyper op de algemene vergadering van „Christelijk Nationaal Schoolonderwijs" in Mei 1869 het heersende staatsidee „satanisch" heeft genoemd en de vergadering was van oor deel, dat het woord „Christelijk" uit de toen geldende onderwijswet diende te worden geschrapt. Groen van Prinsterer en Kuyper stonden op het standpunt van „alles of niets" het profetisch geweld waartegenover Nic. Beets en Chantepie -z; de la Saussaye het standpunt van de de ethische bemiddeling vertolkten, aldus spr., die betoogde, dat de twee laatst - rh. Ook geen bolwerken Wy geloven niet in het bolwerk var de Chr. school, noch in dat van de open bare school, zo vervolgde spr., en wy wensen de verdediging van één van bei de bolwerken niet over te nemen. D« Ned. Herv. Kerk, die de wereld wil zien in het licht van Christus en van het ko mend Koninkryk, wil daarom in deze tyd niets weten van een antithese-leer, gezien deze veel te veel wordt vei zelvigd met de zaak der belijders. Zij wenst geen fronten te betrekken, doch wil getuigen van Christus tot ons gehele volk en dan moet zy weigeren het Evan gelie te maken tot een privé-bezit één bolwerk. Wat is christelijk De Herv. Raad voor Kerk en School probeert zijn weg te gaan naar het bevel van Christus, zonder links of rechts te zien. Het is geen eis van Christus overal zoveel mogelijk Chr. scholen te stichten, want het recht van Christus is nog niet het recht van de Chr. scholen. De tegenstelling tussen openbare school en school met de Bijbel is tot nu toe veelal samengevallen met humanisme tegenover Christendom, doch de Ned. Herv. Kerk erkent met vreugde, dat niet alleen zij iets heeft ontdekt van het ware' mens-zijn. Daar zit, aldus spr., een theo logie achter, waarom de Raad voo en S. op schoolgebied samenwerking met humanisten zoekt. En wij zullen oog moeten hebben voor de nieuwe situatie, al erkennen wij dankbaar de arbeid de pioniers in de Schoolstrijd. Dit nader uitwerkende zeide prof. Van Niftrik, dat het mensbeeld in Chr. krin gen een wonderlijk mengsel is van Refor matorisch beginsel en humanistische levensbeschouwing en het zoeken van ware mensbeeld heeft Christenen humanisten op één hoop geharkt. Daar uit is de intense belangstelling van de Raad voor K. en S. voor de openbare school te verklaren. En de nieuwe School strijd wordt met verbittering gestreden, omdat één of ander bolwerk meent het ware te bezitteh. Zal nieuwe ramspoed ons niet allen wegspoelen, dan is zaak dat wij ons aaneensluiten. Het gaat op de school niet alleen het kind tot Jezus te brengen, zo zeide de hoogleraar verder, doch ook oir op te voeden tot ware mensen en komen alle scholen gelijkelijk in de waag schaal. Wat betekent het woord „christe lijk" in de naam christelijke school? Wie hier alleen de prediking van de belijdenis laat beslissen, maakt de school tot stuk van de kerk. Opvoeden voor Koninkrijk der hemelen kan de school niet, dat is een zaak van verkiezing of niet de kerk heeft gesproken, doch dat in het advies wel tot uitdrukking is ge komen wat in leidende organen der Ned. Herv. Kerk leeft. Inzake het standpunt, dat vele Christen-ouders innemen, n.l. dat de Doopbelofte de verplichting zou inhouden de kinderen naar een Chr. school tc zenden, zeide spr., dat de Herv. Raad voor K. en S. dit standpunt niet deelt. De leuze „de school aan de ouders" achtte prof. Van Niftrik in zijn eenzijdig heid gevaarlijk en onjuist te zijn, waar om deze leuze minstens gecorrigeerd dient te worden. De school als onderdeel van het kerk-instituut is voor spreker onaan vaardbaar. De Ned. Herv. Kerk is wars van de gedachte, dat de invloed van de weder geboorte niet verder reikt dan de kring van de objectieve belijders, evenals zij staat tegenover de gedachte, dat een over winning van een Chr. organisatie, een Chr. „bolwerk", een overwinning van Christus zou zijn. Het einde van deze theologie is in de Ned. Herv. Kerk, zo verklaarde prof. Van Niftrik, zo niet ge komen, dan toch in zicht. Met de hoogleraar heeft nog mondeling van gedachte gewisseld de heer P. Jouwsma, van Enschede, hoofdbestuurs lid van de Ver. van Chr. Onderwijzers, die er tegen protesteerde, dat de kerke raad van Hardegarijp. de verantwoorde lijkheid voor de Doopbelofte op zich neemt, terwijl deze aan de ouders be hoort. De vrijheid om de kinderen op te voeden naar de keuze der ouders kan, naar deze spreker zeide, alleen verwezen lijkt worden in de vrije Chr. school. De voorzitter van de betrokken Chr. school vereniging te Hardegarijp verklaarde nog, dat de ouders een school wensen, die doortrokken is van de Geest van Christus. Landing te Valkenburg ZATERDAGMIDDAG zijn elf gewonden van het Nederlands vrywilligers- detachement in het vaderland teruggekeerd. Met het Engelse troepen schip Empire Halladale kwamen zij 's morgens in Liverpool aan en werden enkele uren later met een Dakota naar het vliegveld Valkenburg gebracht, waar zij omstreeks drie uur behouden landden. Rijnsburgse brandweer nam nieuwe wagen in gebruik Oude materieel heelt zn geld wel opgebracht Van de elf teruggekeerden was er één brancard-patiënt. Van de overigen kon drie onmiddellijk naar huis toe, terwijl de resterende zeven met auto's aar de militaire hospitalen in Rotterdam Utrecht werden gebracht. Bij de ontvangst op het vliegveld waren aanwezig de inspecteur van het vervoers wezen, de gen.-maj. J. R. K. La gas, de waarnemend commandant van het Van Heutsz-regiment, waaronder de Korea- strijders behoren, maj. S. Da Costa, rit meester D. de Iongh, namens de inspec teur-generaal van de Koninklijke land macht en de lt.-kol. B. J. Buma, de chef van de generale staf. Door de legerpredikant dr D. K. Wie- lenga uit Den Haag werd de teruggekeer- hartelijk welkom toegeroepen, maj. Da Costa met een enkel woord aan elk het kruis voor recht vrijheid uitreikte. Tijdens het onderhoud, dat wij met kelen van de gerepatrieerden hadden, wij dat men over de zorg Nederlandse zijde zeer tevreden was Liverpool werden zij door de Engelse medici overgedragen aan de Nederlandse, die onder leiding stond van de officier gezondheid derde klasse maj. M. Lay, D.a. warme jassen voor de jongens had meegebracht. Ook met de sociale zorg r ingenomen. Deze is vooi hen gelijk aan die van hen, die uit Indo nesië zijn teruggekeerd. Ook over hel soldij waren zij tevreden: gehuwden 70 pet boven de nor male jaarwedde, voor de vrijgezellen 35 pet; voor elke actie-dag 18; voor iedere maand in Korea of hos pitaal f 100 Het transport Over het transport per troepenschip hoorden wij minder opgewekte klanken. Het eten was slecht en onvoldoende, ter wijl de Nederlandse gewonden onder de zelfde medische behandeling stonden als de overige passagiers, die gezond „Ik had graag wat zuiveringszout gehad, want ik had last van m'n maag", vertelde ons een der elf teruggekeerden, „maar ik kon netjes wachten tot 's middags twee uur en in de rij gaan staan tussen de ge zonden; dit, terwijl men het mij zó had kunnen geven. Er was voor ons eigenlijk helemaal geen speciale zorg. Het enorm verschil met de Hollandse medi sche dienst, die ons in Liverpool Toen wij over deze klachten een praatje maakten met generaal Lagas, zeide deze ons, dat het vervoer had plaats gehad met een gewoon troepenschip. Een schip dus, waarmee gezonde manschappen worden vervoerd. Dus geen hospitaalschip. En op een dergelijke boot kan men natuurlijk niet die medische verzorging geven, die Als nu de rode haan gaat kraaien, is Rijnsburg niet meer volledig afhankelijk van andere gemeenten. Zaterdagmiddag om drie uur heeft de vrijwillige brand weer de „echte" brandweerauto gede monstreerd. Een mooie wagen, die voor vele in gebruik zijnde brandweerauto's niet onder behoeft te doen. Men reed voor de demonstratie naar de brandput voor de WilhelminaschooL Het optuigen ging natuurlijk nog wat onhandig en zeer voorzichtig, maar dat zal binnen afzienbare tijd wel anders worden, want de spuitgasten gaan nu wekelijks oefenen, totdat zij de zaak bij wijze van spreken „slapende" kun nen bedienen. De opmp kan 2500 liter binnen één minuut bij een opvoerhoogte van 80 meter brengen. De toren moest er Zaterdag aangeloven; men wilde wel eens weten, hoe hoog men kwam. Door even helemaal door te draaien werd de trans ruimschoots bereikt. Na de demon stratie trokken de genodigden zich terug in de raadzaal, waar de officiële over dracht plaats vond. De burgemeester, mr Höweler, wenste de brandweerlieden van harte geluk met deze prachtige aanwinst. Het werd hoog tijd, dat we een nieuwe spuit kregen, want het oude beestje, anno 1929, ging gebreken vertonen. Geen wonder! Het werd tot een ergernis om met dat ma teriaal te werken. En daar kwam dan nog bij, dat de auto apart stond van de spuit. In October 1929 werd het oude materiaal voor f3000 aangekocht. Het heeft dus wel zijn geld opgebracht Bij brand is de eerste klap een daalder De burgemeester toonde ook respect te hebben voor de prestaties van de brand weerlieden in moeilijke omstandigheden Zij hebben vaak voor de heetste vuren gestaan. De commandant, de heer R. Blankert, kreeg een extra pluim voor zijn gedegen leiding. Er werd voorgesteld een cursus te gaan volgen en voor de tech niek van het blussen. De firma Bikkers en Zn. te Rotterdam, die de bovenbouw verzorgde, gaf enkele wenken. De commandant dankte de gemeente voor haar royale gift. De heer Hagen doorn, commandant van de Leidse brand weer, stelde voor veel te oefenen, waar mee de heer Blankert het roerend eens was. De commandant can Katwijk was blij, dat op deze middag een pak van zijn hart was gevallen. Hij wees ook op de plicht het publiek wegwijs te maken in het voorkomen van brand. N.Z.H.-halte voor de Stadsgehoorzaal Het gemeentebestuur van Leiden heeft de N Z.H.VJVI. toestemming gegeven, dat tussen half 8 en 8 uur des avonds en na afloop van de voorstellingen voor de Stadsgehoorzaal kan worden gestopt voor het uit- en inlaten van reizigers. Deze regeling geldt alleen de stadsdiensten. Sinterklaas bij het „Zuiderkwartier" Zaterdagmiddag heeft de speeltuinver. Zuiderkwartier met ongeveer 400 kinde ken het Sinterklaasfeest gevierd in 1 foyer van de Stadsgehoorzaal Na J openingswoord van de voorzitter, de heer M. I. Smit kwam al spoedig de stemming er in met het zingen van de bekende liedjes. Toen kwam het gezelschap Kees Verhulst uit Delft voor het voetlicht dat programma van goochelen, pop penspel en clownerie de jeugd kostelijk wist te vermaken. Het hoogtepunt van het feest waj intocht van Sint Nicolaas met z\\ Piet Zij werden met bazuingeschal daverend gezang binnengehaald. Na deze intocht voerde de Sint een gesprek met verscheidene kinderen, wat vanzelf sprekend de nodige spanning bracht. Onder zeer grote hilariteit werd de clown Swipo in de zak gestopt De kin deren kregen later op de middag een tractatie en nog een andere verrassing. Vermelden wij tenslotte de gewaardeerde muzikale medewerking van The Travel ling Brothers onder leiding van H. J. van den Berg. misschien wel wenselijk zou zijn. Het is helaas niet altijd mogelijk om de gewon den, voorals als het om een klein aantal gaat met een hospitaalschip naar hun vaderland te brengen. En dan komt er dit nog bij: na him verblijf in de bijna vol maakte Amerikaanse hospitalen in Japan, vervoer met zo'n troepenschip wel tegenvallen". „Hoe wordt het gewonden-vervoer ge regeld, generaal?" „Door de Verenigde Naties. Wij hebben daar natuurlijk ook een stem in, maa: kleine stem uiteraard. Maar ik zal in elk geval de regiments-commandant om rapport over deze kwestie verzoeken, en, indien dit nodig blijkt, zal ik zeker een nader onderzoek laten instellen". Voor de Noord-Italianen ƒ4500 TEGEN ƒ0,0 De Zaterdag te Leiden gehouden in zameling voor de slachtoffers van de overstromingen in Noord-Italië heeft het sprekende bedrag van f4500.55 opgele verd. Het Rode Kruis is hierover natuur lijk zeer enthousiast, temeer omdat er geen onkosten tegenover staan. Tal van zakenmensen verleenden spontaan hun hulp- Zo werden voor de collectanten broodjes, vlees, melk, suiker en andere artikelen beschikbaar gesteld. En een taxi-ondernemer liet zich ook niet onbe tuigd. Hulde! Openbare vendelavond Leidse Oranje-garde Na een mars door de stad te hebben gemaakt hield het vendel Leiden van de Chr. jeugdvereniging Oranje-Garde een openbare vendelavond in het clubge bouw aan de Oude Vest. De avond werd geopend door hopman Regeer. De heer Groeneveld uit Leiderdorp droeg zorg voor een propagandistisch woord. Hot mandolinegezelschap „Manki-banki's" gaf e«=n stukje muziek weg, dat by allen in de smaak viel. Verder was er declamatie, en spel en een demonstratie van Scheveningse hoornblazers. Om tien uurwerd de avond gesloten met het zin gen van het Avondlied, waarop men dankbaar weer huiswaarts toog. Agenda voor Leiden Stadsgehoorzaal. 8 uur: Leidse Kunst kring „Voor Allen", Gérard Souzay en Jacqueline Bonneau Dinsdag Schouwburg. 7.45 uur: Ned. Comedie brengt voor het L AK. „De bruiloft van Figaro" van Beaumarchais. TENTOONSTELLINGEN Lakenhal, 10—4 uun „De 9" (tm. 8 December). Nachtdienst apotheken. Apotheek Herdinghen Blanken, Ho- gewoerd 171, tel. 20502, en apotheek Reijst, Steenstraat 35, teL 20136. Leidens begroting '52 sluitend, maar... Post onvoorzien slechts 5 7.175 Leidens begroting 1952 is verschenen. Verheugend is het, dat de begroting sluitend kon worden gemaakt Helaas is echter voor onvoorziene uitgaven slechts f57.175 geraamd Dat is wel een teken van de moeilijke financiële omstandig heden. Het in evenwicht brengen van de be groting heeft volgens B- en W. dan ook bijzonder veel moeite gekost In 1952 zul len nieuwe investeringen niet achter wege kunen blijven. B. en W. hebben ze evenwel tot het allernoodzakelijkste moe ten beperken (rond f2 millioen). Gas en electriciteit zullen, naast de woning bouw, de grootste aandacht vragen. Ver hoging der tarieven is onvermijdelijk. Morgen hopen we op de begroting nader terug te komen. (Advertentie) AUTOKACHELS en andere accessoires Zeer gewaardeerde Sf. Nicolaas geschenken Ruime keuze bij Gebr. van Ulden Afdeling Magazijn HOGE RIJNDIJK 45 Telefoon 23041 Catecheethulpprediker te Steenderen De heer J. Sierat Jr. te Leiden heeft zijn benoeming tot catecheet-hulppredi ker bij de Hervormde Gemeente van Steenderen (Gelderland) aangenomen. Reeds a.s. Zondag zal hij door ds A. M. Nortier, Hervormd predikant aldaar, in zijn nieuwe werk worden ingeleid- De heer Sierat heeft eerst de Hervormde Gemeente van Hummelo (Gelderland) gedurende twintig maanden als zodanig gediend. Opticiensdiploma De heren J C. Roosen en J. Zaalberg zijn geslaagd voor hot theoriegedeelte van het vakbekwaamheidsdiploma voor opti- Een „Amerikaanse" carrière Directeur J. R. van Herwaarden 40 jaar bij Hillegomse Kalkzandsteenfabriek Bedrijf groeide tot grootste fabriek ter wereld Aan het hoofd van de grootste kalkzandsteenindustrie ter wereld staat de heer J. A. van Herwaarden. Zijn bedrijf bestaat uit Van Herwaardens kalkzandsteenfabrieken N.V. te Hillegom en de N.V. Katwijksche kalkzand- steenfabriek „Arnoud". Het was de heer Van Herwaarden, die er voor een belangrijk deel in slaagde, de kalkzandsteen in te voeren als erkend bouw materiaal. Onder zijn leiding groeide de personeelssterkte van de fabrieken tot 500 man, terwijl de productie werd opgevoerd tot ongeveer 300 mil lioen stenen per jaar. De heer Van Herwaarden werd te I voor hun rekening nemen. Door de tijde- "Til Augustus HU P. Uiterlinden vanmorgen in Zuid-Afrika Zaterdagmorgen vertrok hij van Schiphol Vanmorgen om kwart over elf zou de heer Piet Uiterlinden met zijn echtge note op het vliegveld van Beaufort-West in Zuid-Afrika aankomen. Zaterdagmorgen om 8 uur vertrok hij per KL.M.-bus uit Leiden. Bij de halte aan de Haagweg stonden verscheidene vrienden, onder wie mej. Meijering, di- rigente van het kinderkoor „De Lente klokjes". te wachten om hem uitgeleide te doen. Omstreeks half 11 vond het afscheid op Schiphol plaats en om 11 uur ging de Prinses Beatrix de lucht in. Gis termiddag om 3 uur landde de zilveren vogel op het vliegveld van Johannes burg. Toen namen de heer en mevrouw Uiterlinden hun intrek in een hotel aldaar. En vanmorgen om kwart over 8 werd de reis naar de plaats van be stemming per vliegtuig voortgezet Te Beaufort-West zou de heer Uiterlinden worden begroet door vertegenwoordi gers van de raad van de middelbare school aldaar en door ds J- Wydeman, de predikant van de Zuidafrikaanse Kerk in deze plaats. De nieuwe kerk, waarvan de heer Uiterlinden organist zal zijn, zal op 1 1 Januari officieel in gebruik worden genomen. Op die datum treedt hU ook in dienst van de kerk. Omstreeks half Januari hoopt hij zijn werkzaamheden i aan de middelbare 6choot te beginnen. Delft geboren op voelt zich echter een echte Rotterdam mer, omdat hij van kort na zijn geboorte af in de Maastad woonde. Daar bezocht hij de lagere school en was in 1911 werk zaam bij het gemeentelijk telefoon bedrijf. Op zekere dag zat hij in een leeszaal een krant te lezen, toen zijn oog viel op een advertentie van de kalkzandsteen industrie. Hij had nog nooit van deze stenen gehoord, die toen nog niet het algemeen vertrouwen van de bouwers hadden. Daarom vroeg hij de bibliothe- om inlichtingen en deze gaf hem het rapport, dat een staatscommissie juist het nieuwe materiaal had samen gesteld. Toen hij solliciteerde, wist hij al het een en ander van de steenindustrie af en het was misschien daarom, dat hij werd aangenomen als vertegenwoordiger- correspondent. Zo werd hU belast met het buitenwerk en begon de strijd om de kalkzandsteen „er in te brengen". De heer Van Herwaarden, die aanvan kelijk dus slechts een lagere-schooloplei- dlng had, studeerde in zijn vrije uren moderne talen en techniek. Toch had hij één diploma, n.l. voor stenografie. Hij slaagde er voor als een van de beste. Een medecandidaat op dit examen was cfer W. Drees, die toen nog kamerstenograaf moest worden Zyn zelfstudie stelde de heer Van Herwaarden in staat, in 1924 de colleges aan de technische hogeschool te Berlijn te volgen. Deze kennis had hy nodig voor he vormen van een productieproces van de steen, dat vandaag de dag nog onver beterd wordt toegepast, al ondergingen de machines natuurlyk wijzigingen. Van 1919 tot 1923 was de heer Van Herwaarden ook directeur van de inmid dels opgeheven Leidse kalkzandsteen industrie, die aan, de Rijnkade stond. In 1925 richtte hij de Katwijkse kalkzand steenindustrie op. De fabriek te Hille gom kwam in 1917 onder zijn leiding, zo dat Katwijk en Hillegom onder één directie kwamen. De productie nam enorm toe, zodat de prijs nog meer kon worden verlaagd, ter wijl de kwaliteit werd opgevoerd. De industrie en bollenteelt gingen hand in hand. Voor de kalkzandsteen werden 150 hr binnenduinen afgegraven, waardoor geestgronden ontstonden, die zeer schikt zijn voor de bloembollenteelt. De gezamcniyke productie van Nederlandse kalkzandstcenindustrieën be draagt 700 millioen stenen. Katwijkse en Hillegomse bedrijven 50 ïyke remming ln de huizenbouw draai» de fabriek niet meer met dag- en nacht- Aan de heer Van Herwaarden werd door de Zuidafrikaanse regering verzocht adviserend en practisch op te treden. Hij liet het by het adviserend gedeelte wilde Nederland niet verlaten. De jubilaris was gedurende vier Jaar lid van het dageiyks bestuur van de Prot -Chr. werkgeversorganisatie en maakt nog deel uit van het bestuur der vereniging van Ned. kalkzandsteenproducenten Hij is commissaris van het centraal verkoop kantoor voor de kalkzandsteenindustrie en lid van de bedrijfsvereniging voor sociale zaken Voorts heeft hy zitting in d Kamer van koophandel en fabrieken J. A. VAN HERWAARDEN voor Rijnland, is voorzitter van de sub commissie voor bouwmaterialen, lid van het Ned- economisch instituut, lid van de commissie van bysiand vooi bouwmate rialen en lid van de hoofdcom.n.ss e van de normalisatie ln Nederland. In de door hem geleide bedrijven krygt het personeel een aandeel ln de winst en ii kwam een pensioenfonds tot stand, waarin uit de eigen bedrijfsmiddelen f 1 millioen werd gestort. De heer Van Herwaarden. d:e erelid is van de Westduitse kalkzandsteen- fabrikanten. recipieert op 15 December in hotel „Kasteel Oud-Wassenaar".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 3