eigen De Benelux heeft nu een vlag gekregen citizen -i r nem"s- Lalen d"rom 3 VRIJDAG 5 OCTOBER ..Oilers over en weer" Gisteravond in Haagse Dierentuin tijdens betoging onthuld (Van een onzer verslaggevers) rpiJDENS DE GROTE BENELUX-BETOGING in de Haagse Dierentuin heeft gisteravond de heer Julius Hoste, voorzitter van het Belgische Comité Benelux, een Benelux-vlag onthuld. Deze vlag, ontworpen door de heer Guij de Wargnij, bestaat uit de rood-wit-blauwe banen van Neder land en Luxemburg, waarin een zwart blok is verwerkt. Door dit blok staat de gulden leeuw zodanig, dat deze de vier kleuren bijeen houdt. Bij de onthulling van de vlag werden de volksliederen der vier landen ge speeld door het Haagse Politiemuziekcorps onder leiding van de heer Joh. P. Koch. Deze plechtigheid viel aan het einde van een serie toespraken waarin steeds weer het refrein: „Samenwerking" terug keerde. Nadat de vergadering was ge opend door de voorzitter, mr L. A. J. M. van Waesberghe, sprak allereerst de heer J. van der Heem, voorzitter van de Haagse Kamer van Koophandel die aan drong op een hechtere economische aan eensluiting van Europa. Een Europese markt met een gemeenschappelijk tol tarief tegenover derde landen, het onder ling laten vallen van alle tolrechten, vrijheid van goederen en dienstenver keer, en op de duur ook vrijheid van kapitaalverkeer, dient ons aller ideaal te zijn. Dit schept bovendien de moge lijkheid, de productie te specialiseren en over te gaan op grotere bedrijfseenheden, die als regel lagere kostprijzen bereiken. Van een dergelijke Europese Unie zijn wij nog ver af. Gelukkig is er vooruit gang de handel tussen de O.E.E.C. is voor 60 procent geliberaliseerd een Europese betalingsunie, er komt misschien een plan-Schuman, doch in zake het probleem van de hoge invoer rechten is nog niet veel bereikt. Van zelfsprekend moet een dergelijke Europese Unie groeien. De landen moeten bereid zijn, over en weer offers te bren gen. Op deze vergadering getuigden voorts de heer A. J. van Hagen (N.V.V) en Frans Lem, (R.K. Middenstanders) van het werk van arbeiders en midden standers voor de opbouw van de Benelux- samenwerking. Ook de heren Anton Doeve van het Benelux jongerencomité en P. A. Westdijk van het C.N.V. spraken Tenslotte werd de vlag onthuld en hield de heer Hoste, minister van Staat van België, voorzitter van het Comité Benelux in België, een rede, waarin hij pleitte voor de instelling van overheids organen en van een parlementair Bene- luxcomité ter bespreking en behandeling van alle hinderlijke vraagstukken. Ver melden wij nog, dat de samenkomst werd bijgewoond door minister In 't Veld, jhr mr F. Beelaerts van Blokland, vice-pre sident Raad van State, mr J. A. Jonk man, voorz. Eerste Kamer, mr L. G. Kor- tenhorst, voorzitter Tweede Kamer, de secretaris-generaal van de Douane Unie. mr dr E. H. J. M. Jaspard en vele andere autoriteiten. Vele vogelpestgevallen één besmettingsbron In de loop van gisteren gemelde geval len van pseudo-vogelpest in Enkhuizen, Middenmeer, Wormer, Velsen en ze: drijven in Beverwijk blijken alle afkom stig te zijn van één besmettingsbron. Alle aangetaste dieren waren n.l. op de markt gekocht van één niet-bonafide handelaar. De kippenhouder N. Welp te Wormer- veer verklaart dat htf een middel vooi de bestrijding van hocnderpest heeft ge vonden. Negen kippen zouden reeds door zijn zalf volkomen zijn genezen. Hy wil het geneesmiddel voorlopig geheim hou-j Massaal rheuma-onderzoek op Schiermonnikoog Schiermonnikoog zal de eerste ge meente in ons land zijn, waar de hele bevolking op rheuma wordt onderzocht. Dit onderzoek wordt op 30 October ge houden en zal mede dienen om vast te stellen of een massaal bevolkingsonder zoek mogelijk is. Het initiatief is uitge gaan van het Groene Kruis. De Vlaardingse P.T.T.-directeur J. C. Bitter is m.i.v. 1 November op zijn ver zoek eervol ontslagen. Tegen de 32-j. timmerman J. H. uit R'dam is voor de R'damse rechtbank 6 mnd1 geëist wegens meineed bij de be handeling van een voetbalpoolaffaire. Op het grafveld De Aust te Noord- Luitte (gem. Losser in Twente) is eer nieuw grafveld met 20 urnen uit de Ijzer tijd (700 v. Chr. tot het begin van onze Jaartelling) blootgelegd. (Advertentie) DE BALLPOINT, DIE U NOOIT IN DE STEEK LAAT Houders naar keuze: rood, blauw, grijs, >art ol gevlamd. Hingen mei rode, groene, blauwe ol zwarte V i 'éf t --Jr:-w 77* „Feind hört mit!" Truman maant de pers tot voorzichtigheid Minstens 95 pet van alle Amerikaanse worden voor het verstoppen van smok kelwaar. De douane gaf de bestuurder te ken nen. dat zij even de koplampen wilde controleren. De autorijder had geen be zwaar en terwijl zijn wagen naar eer garage werd gereden, ging hij een grens- een kop koffie te drin- café binnen Douane „op de kollie" Smokkelaar liet auto staan en vluchtte Een nieuwe Belgische Studebaker met, een in België wonende Nederlander trok êsheime inlichtingen zijn door dagbladen dezer dagen aan het grenskantoor Kolz jen tijdschriften onthuld, zo heeft président te Kerkrade de aandacht van de douane, I Truman op zijn wekelijkse persconferen- omdat de grote ruimten achter de kop- tie verklaard. Truman deed een dringend lampen van dure wagens vaak gebruikt beroep op hoofdredacteuren en uitgevers van de Amerikaanse bladen, om in het belang van de nationale veiligheid zeer voorzichtig te zijn met het publiceren van nieuws, dat voor vijanden van de V. St. van belang kan zijn. Onder geheime in lichtingen vielen feiten, cijfers, kaarten en documenten. Als voorbeeld van onge wenste publiciteit op dit terrein haalde de president de door het tijdschrift For tune afgedrukte kaarten aan, waarop de ligging van alle Amerikaanse fabrieken van atoomenergie was aangegeven. (De uitgever van het blad heeft hierop ver klaard, dat deze kaarten met toestemming, van de Amerikaanse commissie voor atoomenergie was gepubliceerd. Doch Tru man achtte zo'n argument niet steekhou dend en wees op de eigen verantwoorde lijkheid van de pers). Het niet-officiële bericht, dat de Sow- jet-Unie had getracht twee atoombommen tot explosie te brengen, noemde Truman ander voorbeeld van inlichtingen, die niet openbaar gemaakt hadden moeten worden. Want hier doet zich het gevaar dat Rusland de wijze, waarop de V. St. explosies kan registreren, te weten Toen één der verslaggevers de opmer king maakte, dat o.m. dit nieuws van mi litaire instanties werd verkregen, ant woordde Truman, dat de pers dan toch tactvol moet optreden, om dit niet te publiceren. De vertegenwoordiger van het Sowjet- russische persbureau Tass woonde de ge hele persconferentie bij. Persfotografen volgden hem, toen hij zich na .afloop der conferentie naar een telefooncel haastte, die gewoonlijk niet door verslaggevers wordt gebruikt. ken. Spoedig ontdekten de ambtenaren, dat onder de beide voorspatborden van de Studebaker grote bergplaatsen warer aangebracht. Zij haalden er zilveren schalen, zilveren bestek, sigaretten- etuis. colliers van zilver en goud, een verrekijker en nog een serie kleinighe den vandaan ter waarde van ƒ2000. De douanemensen renden naar hel café, maar de vogel was gevlogen. Hij Bleijerheide en reed vandaar per taxi naar Breda, waar hij diep nacht aankwam. De douane was toen het zoeken in Kerkrade. Zij be zit de papieren van de vluchteling. Nederlanders op Korea met muziek begroet Het nieuwe Nederlandse detachement op Korea heeft zijn oefeningen beëindigd en is met ingang van 1 October weer in gedeeld bij de Tweede Amerikaanse Divisie. Bij de aankomst in het gebied de divisie is toegewezen, werd het Nederlandse onderdeel met muziek begroet. Generaal Bradley, die juist een bezoek bracht aan de Tweede Divisie, toonde veel belangstelling voor de Neder landse vrijwilligers en sprak geruime tijd met kapitein Luykenaar. die in het hoofdkwartier ons detachement vei tegenwoordigde. Bij kazernebouw staakten 500 arbeiders een uur Bij de bouw van een nieuwe militaire kazerne bij Nunspeet zijn gisteren onge- 500 bouwvakarbeiders, voor het merendeel uit Amsterdam en Rotterdam, staking gegaan, toen werd meege deeld, dat er ook op Zaterdag zou wor den gewerkt. Toen na een uur bekend gemaakt werd, dat deze regeling deze week nog niet inging, hervatten de beiders hun werk. Aanvankelijk was overeengekomen, dat bouwvakarbeiders nog Vrijdags huis konden, maar de korte tijd. w de kazernes klaar moeten komen, dwingt daarvan terug te komen. Dochter van Franco in Volendam Carmen Franco, de doohter van 1 Spaanse staatshoofd, bevindt zich thans in Nederland. Zij is met haar eohtgenoot, de markies van Villaverde, op doorreis maar Stockholm, waar de markies een congres van chirurgen gaat bijwonen. Gisteren bezocht het echtpaar Amster dam, Marken en Volendam. Vandaag het waarschijnlijk de Zuiderzeewerken bezichtigen. Enorme haringvangst De IJmuidense trawlers vangen dezer dagen zeer grote hoeveelheden verse ring. Er is zelfs sprake van recordrei- zen. Het VEM-sohip ..Allan Water" heeft in drie dagen 100.000 kg haring gevan gen en het zusterschip „Post-boy" kwam gisteren met eenzelfde hoeveelheid bin nen, gevangen in vier dagen. Als regel worden dergelijke grote hoeveelheden pas in een week gevist. Vijl gemeenten sloegen handen ineen Met een gezamenlijke autorit hebben de gemeentebesturen van de Friese ge meenten Smallingsrland, Achtkerspelen en Opsterland en de Groningse gemeen ten Marum en Grootegast dezer dagen een nieuwe weg van bijna 12 km in ge bruik genomen, die precies langs de provinciale weg loopt. Tot nu toe werd de enige verbinding tussen de gehuchten dn dit gebied gevormd door zandwegen, maar vorig jaar hebben de vijf gemeen ten de handen ineengeslagen en dank zij een rijkssubsidie kon het werk uitgevoerd worden. Veertienhonderd hectaren cul tuurgrond is thans uit het isolement ver lost. Ter herinnering aan deze gemeente lijke samenwerking, die uniek voor ons land wordt genoemd, zal op de plaats, waar Friesland en Groningen elkaar raken bij de „puntpaal", een monument worden opgericht. De 300 personeelsleden van de A'damse behangselfabrieken Rath-Doo- deheefver en Goudsmit-Hoff hebben de drie bonafide bonden gemachtigd uiter lijk 20 October uitbetaling van de 2 pet vacantietoeslag te eisen. Het gaat er in Berlijn nogal eens heet ïar toe. Op de grens van de Russische i Franse zone kwam het dezer dagen it een hardhandig treffen tussen de West-Berlijnse politie en ongeveer 5000 mmunisten, die uit de Oostelijke lamen om in het Franse stadsgedeelte demonstreren. Zij werden echter niet toegelaten en moesten behalve het water brandspuiten flinke klappen incas- i van de met knuppels gewapende agenten. Een der demonstranten wordt weggeleid. Militairen liften niet meer „op bevel" Minister Staf heeft op verzoek van de A.N.W.B. maatregelen toegezegd dat oefeningen, waarbij militairen min of gedwongen worden vrij grote af standen door ons land liftend af te leg gen, niet meer gehouden zullen worden. De minister en de legerleiding delen de opvatting van de A.N.W.B. dat dit „lif ten op bevel" onsympathiek aandoet. Opheffing vakgroepen is eerste stap De opheffing van een groot aantal vakgroepen, zoals we gisteren meldden, thans in de Staatscourant is afgekondigd. het algemeen een maand na de bekendmaking van kracht worden. Dit betekent echter niet dat de desbetreffen de ondernemingen dan niet langer bij de organisatie-Woltersom zijn aangesloten. Het gaat nu slechts diging. De ondernemingen komen Koning Boudewijn in Duitsland De heer Hollander betwijfelde of de huidige overheidsvoorlichting via de z.g. gratis publiciteitskanalen wel voldoende is. Aan de hand van cijfers stelde hij vast dat het advertentiegedeelte van de krant beter wordt gelezen dan het re dactionele gedeelte. De goede adver tentie is daarom naar zijn mening een beter voorlichtingsmiddel dan het re dactionele artikel. Maar men mag zich niet tot de advertentie beperken. Grotere resultaten spr. dat het ge- KIPH de reclamemid- lijk rechtstreeks onder de bedrijfsgroe- delen ten dienste van de activerende toe pen, resp. vakgroepen, te ressorteren, lichting grotere resultaten zal opleveren Pas op 15 Februari 1953 zullen de Wol- d3" de huidige incidentele voorlichting tersomse organisaties volledig verdwij- vla publicisten en de publiciteitskanalen nen, aldus het ministerie van Economi- die veelal aan een bepaalde groepering sche Zaken. gebonden. Indringende voorlichting betekent grotere werkelijkheidszin, min- der redeloze angst en grotere onderne- I mingszln. De toestand eist instelling van een Koning Boudewijn ven België heeft een Avert<™tieraad. Hierdoor wordt het kort bezoek aan West-Duitsland gebracht, algemeen belang gediend, maar ook Hij maakte hiervan gebruik om te skiën het belang van de particuliere deel- steeg hij, vergezeld van zijn zuster woordigers van de adverteerders, de Prinses Josephine Charlotte, de hoogste bureaux en de belangrijkste media berg van Duitsland. Zij zijn met vacantie Oostenrijk, waar zij na hun ski-uit- stapje zullen terugkeren, aldus A.P. Belgische minister grootkruis Oranje Nassau De Belgische minister van 's lands wederopbouw A. F. J. de Boodt is be noemd tot grootkruis in de orde van Oranje Nassau, vanwege zijn werk voor de totstandkoming van de Belgisch-Ne derlandse overeenkomst voor vergoeding in oorlogsschade. Minister Lieftinck heeft gisteren tijdens een lunch de ordetekenen aan de heer De Boodt overhandigd. Ook de Bel-1 gisché ambassadeur en minister In 't Veld waren daarbij aanwezig. Ex-koningin Ameila van Portugal ziek Ex-koningin Amelia van Portugal, de| i-jarige weduwe van Koning Carlos, e in 1903 te Lissabon is vermoord, tegelijk met zijn oudste zoon Luiz, is ziek. Zij lijdt volgens haar docto-i a angina pectoris en longonsteking. L-koningin, geboren prinses van Orleans, woont in een kasteel te Chesnay- Versailles bij Parijs. De graaf van Parijs, pretendent naar de Franse kroon, die verwant is aan dei -koningin, heeft haar een bezoek ge- Prins Mangkoenegoro Vin, een der vier zelfbestuurders op Java, is tezamen met zijn echtgenote gisteravond op Schip hol aangekomen. Hij weigerde een onder-1 houd met de pers en brengt een privé bezoek aan Nederland. „Meest gelezen deel van de krant" Voorlichting via advertenties de beste methode? Mogelijkheid van Nationale Reclameraad zal onderzocht worden HET IS BESCHAMEND dat in ons bedreigd land een belangrijk hoger bedrag wordt uitgegeven om het hele volk te vertellen aan welke eisen een goed getapt glas bier moet voldoen, dan aan de voorlichting over de vraag hoe we'samen een kans maken onze kinderen een redelijke toe komst te geven. Dit zei de heer F. E. Hollander uit Den Haag gisteren te Utrecht op het congres van het Genootschap voor Reclame, waar hij een pleidooi hield voor de oprichting van een Nederlandse Advertentieraad naar Amerikaans voorbeeld. om een tafel gaan zitten. Dan zal een Nationale Raad voor de Reclame werkelijkheid kunnen worden, de heer Hollander. In onderzoek Deze gedachte werd ondersteund door de heer Y. M. Landré, directeur van de Regeringsvoorlichtingsdienst. Het be stuur van het Genootschap verklaarde zich bereid een kleine commissie te be noemen die over een Raad voor Natio nale Reclame rapport zal uitbrengen. Tevoren had mr Allan M. Wison, vice- president van de Amerikaanse Adver tentieraad, een uiteenzetting over deze instelling gegeven. Als voorbeeld noem de h(j de reclamecampagne voor ver keersveiligheid die tot resultaat heeft gehad dat het aantal doden per 100 mil- lioen afgelegde mijl werd teruggebracht van 12 tot 7 pet. Over de wenselijkheid van reclame via de radio, waarover we gisteren reeds een en ander meldden, is ook in ons land een opinie-onderzoek in gesteld. Ongeveer 54 pet der onder vraagden (in Amerika 30 pet) was er voorstander van. Tegen was 23 pet (in Amerika 10 pet) en eveneens 23 pet had geen oordeel. Was Washington te haastig? Impasse tussen Adenauer en „Hoge Commissie" De drie Geallieerde Hoge Commissaris- in hebben zich, na hun besprekingen .et Bondskanselier Adenauer Duitse vredescontraot, tot hun. ministers Buit. Zaken gewendi, om nieuwe ij structies. De Britse Hoge Commissaris Duitsland, Sir Ivone Kirkpatrick, reist vandaag naar Londen. In politieke krin gen wijst men er op, dat hij zijn regering zal voorstellen, de besprekingen met auer over de besluiten van Washing ton tot over enkele weken te verdagen. n althans op 10 October nog geen accoord bereikt is. De Westelijke Gealli eerden beraden zich over de draagwijdte der besluiten van Washington. Laffe poging tot echt scheiding Die nog succes had ook Een Amsterdamse kantoorbediende, de 45-jarige H. J. R., voorzag moeilijkheden toen hij voornemens was echtscheiding te vragen om te kunnen trouwen een andere vrouw. Daarom bedacht hij geadviseerd door de 32-jarige be lastingconsulent G. L. B. uit Amsterdam :n plannetje. Hij gaf de president van de rechtbank als adres van zijn v een huis in de Kinkerstraat op, waar zij niet woonde. Wel woonde daar een zekere mejuffrouw W., een zuster van z'n vriendin. De president schreef de dagvaarding uit en toen de deur waarder deze kwam betekenen, vertelde mej. W., juist zoals zij van te v< R. had afgesproken, dat de vrouw inder daad in het huis woonde, doch niet wezig was. De deurwaarder liet de dag vaarding bij haar achter. Toen de echtscheidingsprocedure behandeling kwam, was de vrouw R. uiteraard niet aanwezig, want zij had nimmer een oproep ontvangen. De rechtbank ontbond daarop het huwelijk by verstek van de echtgenote en enige tijd later trouwde R. met zijn vriendin. De zaak kwam uit toen de vrouw gewaar werd dat zij was ge scheiden. Zij tekende verzet aa werd gearresteerd. Hij werd tot een jaar veroordeeld, zijn raadgever B. tot l'.i jaar en mej. W. tot zes maanden waardelijk. In hoger beroep is gisteren bevestiging geëist van de vonnissen ji gens R. en B. Uitspraak 18 October. Van het erl van School en Kerk Beroepingswerk Ruim honderd brandweerlieden hebben gisteren ondanks een wgterhoos uit meer dan veertig stralen machteloos gestaan tegen over de vlammenzee in een hout- loods van de meubelfabriek N.V. Everest aan de Nassauhaven te Rotterdam. De vuurgloed was zo hevig dat ook de daklijsf van de huizen aan de overkant, op 30 meter ajstand, vlam vatte. De schade beloopt circa 2>4 mil- lioen. Zoals men weet. woedde rige week Vrijdag bij Thomsen's Havenbedrijf te Rotterdam even eens een felle brand. Ned. Herv. Kerk. epen: te Benschop M. Otte- vanger te Leiden; te Renesse-Noord- welle (toez.) cand. A. J. Hendriks te Maarn; te Zaandam (vac.-J. Eikema) A. J. Engels te Coevorden. Geref. Kerken, eroepen: te Marrum J. P. Hörch- te Voorthuizen; te Oudeschoot P. J. S. Barends te Baard (Fr.). n k tvoor Bruchterveld cand. L- G. Rozendal te Kampen. Oud-Geref. Gemeenten. Eedankt: voor Waddinxveen (Chr. Afgescheiden Kerk) M. A. Mieras te Krimpen aan de IJssel. Synode in Kampen Contact met kerk in Pretoria Gisteravond werd op de Kampei synode meegedeeld dat de heer Lettinga te Aerdenhout zijn benoeming tot lector in het Hebreeuws aan do theologische hogeschool heeft aanvaard. Ds H. J. de Vries (Eindhoven) rappor teerde over een schrijven van de kerk van Pretoria (Z. Afr.) die corresponden tie met de Geref. kerken (art. 31 K.O.) in ons land verldhgt en over een schrij ven van de classis Groningen om de zaak van hulpverlening aan deze kerk breder verband te behandelen. Deze c missie stelde voor de relatie van responderende kerken aan te gaan. Aan Pretoria zou worden geadviseerd indien hulp behoeft, zich te wenden tot eet meer corresponderende kerken. Vooi gesteld werd niet in te gaan op de sug gestie van de classis Groningen, daar zii geen concreet voorstel terzake heeft in gediend. Indien een kerk van geëmi- greerden in het begin hulp of steun nodig heeft, kan zij zich wenden tot »r met haar corresponderende kerken Nederland. "De commissie oordeelde dat kerkleden die emigreren daarmee do volledige verantwoordelijkheid. ooi1 financieel, moeten aanvaarden. De dis cussie ls vanmorgen voortgezet. T.H. in Delft Tot wetenschappelijk hoofdambtenaar aan de T.H. te Delft zijn benoemd G. de Winter, thans conservator (bij de RÖntgenographie) en dr H. C. Dijk (wiskunde). Een vorstelijk legaat Wijlen mej. A. P. Visser te Zwijndrecht heeft f 11.500 aan verscheidene instanties gelegateerd. Hiervan ontvangen de Geref kerk van Zwijndrecht en de diaconie dezer kerk rest), f3000 en f 1000. de ver eniging voor Christelijk onderwijs aldaa: f 1000. de theologische hogeschool aan de Oudestraat in Kampen f2000, de theolo gische faculteit van de V.U. f2000, de Geref. kerk van Rotterdam-C. voor de zending f 2000 en Bartimetis te Zeist f 500. Classis-protest tegen procesvoerders De classicale vergadering van Breuke- len heeft in een schrijven aan de perso- een proces aanhangig hebber gemaakt" tegen de generale synode der Ned. Herv. Kerk haar verontwaardiging uitgesproken. Het komt deze classicale vergadering veor, dat een dergelijk hou ding „tot spot voor de wereld en tot be schaming voor de kerk" is, zo deelt het persbureau van de Ned. Hervormde Kerk Hoewel de classicale vergadering van Breukelen niet overtuigd is van de vol maaktheid van" de nieuwe Kerkorde, meent zij, dat daarin toch een kans ligt oor de kerk tot innerlijke reformatie. Jubilerende kweekschool De gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers te Amsterdam (ruim 500 leerlingen en 35 docenten) viert op 2 en 3 November het 75-jarig bestaan. Ds J. M. van Minnen gaat aan V.U. promoveren Op 19 October hoopt ds J. M. Minnen, evangelisatiepredikant vat Geref. kerk van Bussum, aan de V.U. te Amsterdam te promoveren tot doctor i de theologie, op het proefschrift Accom modatie in de Chinese zendingsgeschie denis. Promotor is prof. dr J. H. Bavinck. Ds Van Minnen is missionnair predikant geweest voor de Chinezen in ons land. r C H F Polak, benoemd tot gewoon ho raar in de rechtsgeleerdheid, zijn ambt a iarden met het uitspreken van een inaugu- PROMOTIES. GRONINGEN. 3 Oct. Op een proefschrift, getiteld Bronchlectasien. een klinisch-statl- sche studie, promoveerde tot doctor in de geneeskunde R. R. Swinnen. arts. geboren te Tienen (België). ACADEMISCHE EXAMENS. LEIDEN, 5 Oct. Geslaagd cand. ex. Ned. recht de dames J van Draanen, Den Haag. G J C van Doorn. Rotterdam, idem de heren J L Janssen van Raay. Enschede. J J C de Rijk. Leiden. Tj. Wiersma. Den Haag. R Pesch. Leiden. Th W G Opstal. Nootdorp. J R van Wij land. Leiden. A A Gleben. Leiden en N W G J Bronswaer. Maastricht; cand. ex Godgeleerdheid de heren A J Teilegen. Lei den. Th Middendorp. Oegstgecst, A v d Ven i Haag. ct. Gesla; psychologie L. J. Menges AMSTERDAM. Univ.) 4 Oct. i K Bijlsma (Haarler (Ov« i Th N G Meyne (Alkmaar). P W Collard e J L M de Jonge (Amsterdam): geslaagd: artsex. le ged. mej. E Hoistein en de heren A J M v d Werf, J W Groothuyse, D Hoef- J Kruyswijk, J J H Borghouts Roffelsc (Heer H J Wev« A'dj cand. (Zaandar F C kunde J c GRONINGEN,.4 Oct. Geslaagd: genee: de dames M E Rotthier, Groningen. J H Wisch. Ter Apel. de heren R Kiijnsma, Hi zum. P M Vos. Tilburg. Th. Bogels, Bruui sum. C J Six Dijkstra. Groningen. A V Chin Ten Fung. Groningen. J Hiemstra. Leeuwar den, HAD Kerstiens, Tilburg. GRONINGEN. 5 Oct. Geslaagd: tandheel kunde: J D J Moolman. Groningen. G. Kotze. Groningen. H Jas, Den Haag. A Boonstra. Koudum. J P F E Braat. Bergen op Zoom. "W A van de Wijer. Maastricht; arts-ex. le ged.: S J Oudeboon, Gorredfjk. Bevorderd tot rats: H J Bekius. Leeuwarden: cand. wis- en nat. (J.) L J Boeren. Haren (Gr.) DELFT. 4 Oct. Geslaagd: prop, civlel-ing. B L Cats, Gouda. A R H Didde. Vught, C de Waal, Krimpen a d IJssel; prop, bouwk- ing. G Berends. Rheden, P J C Boudens. Vlaardingen. J Cannegietcr, Haarlem, K J H W Deen. Ulvenhout. T de Jong. H'sum M Mersel, R'dam. T J G Nabben. Sittard. I A J Ruijtcr, Arnhem. W F Saarberg, Heem stede. G J Sterrenburg. Heemstede, A I Zinsmeister, Hengelo: prop, werktuigk ing. L van der Borden. A'dam, H Ens. Papen- drecht, R H Fakkel, A'dam, F Offereis Eindhoven, B J de Ruijtcr, R'dam, ANC makers, Tilburg, R G Scholblnck, H J Spoormaker. Putten, F van Wol- vllegtuigbouwk Ing.: A G Boskoop. M P Niem pelle: prop, mfjning.: M R R A Seslnk Clee. A Eckenhausen. A'da •cht. J J Stiensti •Ik ing A M Alkemade. St Oeden'rode, H Cats. R'dam. W A Dekker. Wormerveer. M C Dieleman. R'dam. H M L Dieteren. H J Franck, Dordrecht. J W Giel- nstenrade. T Hoekstra. Hattern. J C Hoogeveen. Eindhoven. S M Joustra. n. W Klop. Alkmaar. A Kramer. Gles- A Krijgsman. R'dam. J N M Leemker Hilversum. H D Mak. Schiedam. P D Ma rijs. Axel. H Nierstrasz. Maastricht. J H A Bergschenhoek, RATO Nij- slng. Westerbork J A van der Plot - H Reerink. berlnk. H de Roos. Zutphen, P 5 Stijntjes. Enschede. P C Tan is." "zëist. R A Visser. Schiedam, J A Walkicr, A'dam D Weingarten, A'dam, A Zweistra, R'dam"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 2