«.LEIDSE HUTSPOT" met ll groepen, 400 jecostumeerde personen en 150 paarden ,Ons Eiland" opent Zaterdag de nieuwe glijbaan LEIDSCHE COURANT DONDERDAG 27 SEPTEMBER 1951 OP 3 OCTOBER Uitdeling van haring en wittebrood duurt drie uren Tweede deel van optocht aanmerkelijk bekort (Van een 'oor de Drie October-vereniging is dit jaar een lustrumjaar. De herden' iijng van haar 65-jarig bestaan begon reeds op 16 Mei, toen de Leidse mu' ekverenigingen het bestuur een serenade aanboden op initiatief van een leciale commissie. Maar het spreekt vanzelf, dat de climax zijn r, ;reikt op 3 October, een dag, die ons dit jaar weer een reeks bijzondere fs 1 lenblikken zal brengen, temeer omdat de viering verscheidene buiten' 'eiï..mno niinton hpvnt mals rip nntstpkinp van dp monumentale lantaarn 3p iwone punten bevat, zoals de ontsteking van de monumentale lantaarn, in-gebruik-neming van het nieuwe carillon en de korte-baan-draverij het Levendaal. Maandagavond zal de viering in de ieterskerk worden geopend met de be oefende feestelijke wijdingsure van de elu hr. zangvereniging „Ex Animo". Spre ii ir is ds J. van der Wiel, Ned. Hervormd edikant, en medewerkenden zijn het B imengd koor „Ex Animo", onder lei- oori ng van Herman de Wolff, en de orga- st Leo Mens. De grote taptoe wordt weer aan de rdfeoravond van 3 October gehouden, om v iif 8. De verenigingen moeten om 7 op het Kaasmarktterrein zijn. Met vlaggen, lampions en fakkels Het bestuur van de 3 October-vereni- verzocht ons er de nadruk op te leggen, dat de taptoe vooral een lichtstoet moet zijn. De stoet van vorig jaar liet in dit opzicht ook te ;n over. Hoe meer licht, hoe feestelijker. Namens de 3 October-vereniging zul- ig'is n twee kransen worden gelegd, een bij w it standbeeld van P. A. van der Werft, d ;n handeling, die tot dusver door het 'meentebestuur werd verricht, en eon het monument aan het Plantsoen, zal nu ook een officiële taptoe bij standbeeld van burgemeester Van t"t,er Werff worden geblazen, en wel dooi or( e drumband van de Nationale Reserve g in het district Zuid-Holland en de kapel g m het Marine-vliegkamp Valkenburg. Als de taptoe op de Vismarkt is aan- 0E ïkomen, omstreeks kwart voor 8, zal burgemeester de monumentale ian- •n op het Stadhuisplein ontsteken. Zo- v Is bekend verleende het bestuur van w e 3 October-vereniging toestemming, de gelden, die indertijd voor een nieuw ca- llon werden ingezameld, nu te gebrui- i voor de bouw van deze lantaarn, burgemeester zal na de ontsteking van lantaarn ook het carillon officieel Bijna 8000 feestgaven Het Leidse politie-muziekgezelschap i rider leiding van de heer D. Anderson eer aangeboden de reveille, op 3 Ictober om 7 uur, te verzorgen. Het pro- ramma bestaat uit acht nummers, Het aan*al belangstellenden voor de G itdeling van haring en wittebrood is og van 7700 tot 7800 gestegen. Het ireekt, dat het bestuur voor de moei- Jpke vraag kwam te staan, hoe deze 'jjtroom publiek straks op effectieve wijze helpen. De uitdeling zal niet minder dan Leiden in Den Helder Een groep oud.-Leidena.ren in Den Helder heeft het plan opgevat om op 3 October een bus te huren en daar mee naar Leiden te rijden. Natuurlijk om Leidens ontzet te vieren. Het be hoeft geen betoog, dat men zo veel mogelijk Leidenaars wil mee hebben Dat verhoogt de stemming en verlaagt de kosten. Attentie: in Leiden gebo renen, laat u dit uitstapje niet door de neus boren. Geeft u op bij de he ren Brakhoven, Ruyghweg 5, en Bor- 0derding, Keizerstraat 48. Aldus een bericht in de Helderse Courant van een dezer dagen. In dit bericht werd tevens de verwachting uitgesproken, dat in Den Helder een vereniging van oud-Leidenaren zou worden opgericht. Wellicht, zo gaat het bericht ver der, is dat dan voor Rotterdammers, Woudenbergers en Amsterdammers het sein ook verenigingen te stichten Kan een leuke boel worden Familieberichten uit andere bladen Ondertrouwd: O. M. Th. Q. Kerstens „Jen R. F. M. de Beer, Tilburg; IV q Vreugdenhil en R. Koster, Rotterdam. Getrouwd: ir M. H. Lubbers en I. E. der Vegt, Amsterdam; P. M. W. van en H. M. van Leeuwen—Rotterdam Bevallen: Mevr. de Ruyter de Wildt— Hoyer, d., Soest; mevr. van Duyl—Hoek- itra, d. Amsterdam; mevr. de Vey Mest ic dagh—Fabius, z., Rotterdam. Overleden: A. P. KintBorn, v j Kloosterzande; F. M. J. van Amers- [foort, m., Amsterdam; dr H. Peters, J Amsterdam; mr P. Hofstede de Groot, 81 j., Amsterdam; E. J. Lethem, 44 j., Hilversum; H. P. N. Wernars, 'iolj Amsterdam; W. Boissevain—de Vos, H. P. N. Wernars, m., 61 j. Bussum; A. H. van der Sijp—Monod de Froide- Ville, v., 71 j., Baarn; M. L. Staderman, ',j m., 71 j., Naarden; J. G. Brummer, J 64 j., Almelo;'G. Huiskens, m„ 62 J.. v' Venlo; C. H. L. Hofman, m., 60 j., Roer- 73 mond; A. van Lieshout, m., 84 j., 's-Her- j togenbosch; L. J. ZöllnerHoutman, ,3 89 j., Rotterdam; H. van Ling—Ganze- voort, v., 71 j., Zwolle; W. v. d. Brug, 4 - - j., Breda; mr P. J. Dam, m., 75 j drie uur in beslag nemen. Ze begint om 7 uur. Het Waaggebouw zal uit sluitend toegankelijk zijn voor hen, die de feestgave in ontvangst moeten nemen. In verband met het grote aantal is het gebouw alleen te be reiken via de Vrouwensteeg en de Aalmarkt. De Mandcnmakersteeg geeft dus geen toegang en is dan ook afgesloten. Het aantal uitdeel- posten is belangrijk uitgebreid, zodat een vlotte bediening is gegarandeerd. Het Lunapark gaat Dinsdagavond or uur open. Het terrein is weer in volle omvang beschikbaar. De koraalmuziek in het Van der Werffpark, 8 uur, staat weer onder lei ding van de heer Leo Mens. De Chr muziekvereniging „Concordia" heeft haar medewerking aangeboden. Dirigent is de heer P. van Bruggen. Er worden acht gezongen. De N.C.R.V. heeft verzocht een gedeelte te mogen uitzen den. Vanavond om half 8 wordt in het Waaggebouw gerepeteerd. Het is van be lang, dat de zangers van 3 October van avond ook present zijn, opdat hun zang straks verantwoord is. Laten zij er reke ning mee houden, dat zeer velen in lande het zullen horen. Een korte-baan-draveiij Van 9 tot 10 uur is er een militaire lars door onderdelen van de Kon. Marine en de Kon. Landmacht binnen het garnizoen Leiden met medewerking de studentenvereniging „Pro Pa- De stoet wordt voox-afgegaan door de kapel van het Marine-vliegkamp Val kenburg' en de drumband van de Nat. Reserve van het district Zuid-Holland. Omstreeks half 10 wordt de stoet vóór het stadhuis door een zeer groot aantal autoriteiten afgenomen. Voor het eerst vindt nu In Leiden plaats een nationale korte-baan- dravery onder de man. Deze is van half 9 tot 10 uur op het Levendaal tussen Kraaierstraat en Vierde Bin nenvestgracht, baanlengte 225 meter. De toegang is vrij. In het stedelijk museum wordt van 10 tot 12 uur een tentoonstelling gehouden, die geheel betrekking heeft op het be en ontzet. 'ien uur begint de herdenkingsdienst de Pieterskerk, waarin ds P. Kloek, Ned. Hervormd predikant, hoopt voor te Het is een merkwaardig verschijnsel, dat deze dienst in de oorlog en direct na de bevrijding beter werd bezocht dan tegenwoordig het geval is. Er is wel een verklaring voor te vinden, maar te rechtvaardigen is het niet. Laat het 3 Octoberfeest toch niet al leen uit lol bestaan. Een volle Pie terskerk kan er een bewijs van zijn, dat de Leidenaars deze grote dag ook met enige ernst willen vieren. Negentiende eeuw herleeft Aan de optocht is dit jaar weer zondere aandacht besteed. Het is ook lustrumoptocht, die beelden geeft uit de negentiende eeuw. We hebben er enkele maanden geleden al uitvoerig over schreven. Zijn naam is „Leidse Huts pot". Aan deze optocht verlenen o.a. me dewerking het Leids Studenten Corps, de Kon. toneelvereniging Litteris Sacrum, de dames-gymnastiekvereniging Nieuw Brunhilde, de Leidse padvinders, de buurtvereniging „De Professor en wijk" de weesjongens, de leden van de rij- vereniging Koningin Emma te Wassenaar, de Rijnruiters te Koudekei-k aan Rijn, de ruiters van Noordwijk, de Boek- horstruiters te Noordwijkerhout, Duinkantruiters te Lisse en de ruiters van Zoeterwoude, de brandweertoneel vereniging De Vlamspelei-s en de wan del vereniging P. A. van der Werff. In totaal nemen 400 gecostumeerde personen aan de stoet deel. 150 Paar den lopen mee. Het tweede deel van de route is aanmerkelijk bekort, zo dat de spelers er zeker van zijn, dat de optocht om 4 uur achter de rug is. Dan hebben zij tenminste ook nog iets aan hun middag. Daarbij komt, dat van de deelnemers veel wordt gevraagd. Het gaat er om, dat zij een bepaald spel spelen. Aan verklede Leidenaars zonder meer heeft men niets. Er is dan ook nog een repe titie-avond, waarop de deelnemers iets wordt verteld van de historische sfeer van hun rollen. Om het be grijpen van de verschillende voor stellingen voor de toeschouwers te vergemakkelijken, is in het officiële 3 October-programma, dat vandaag is verschenen, bij elke groep een kort geschiedkundig overzicht gegeven. Wij geloven, dat het programma hierdoor aan belangrijkheid zeer heeft gewonnen. Januari 1795; de ramp van het kruitschip op 12 Januari 1807 en het bezoek Koning Lodewijk Napoleon; de vrijwil lige jagers van de Leidse Hogeschool i de veldtocht 18301831; bezoek van d czarewitsj Alexander met zijn oom, d Prins van Oranje, aan de Leidse profes- Von Siebold en zijn Japanse tuin Nippon aan de Lage Rijndijk in April 1839; bezoek van de familie Kegge Leiden in 1840; Leiden als centrum 1 Rijnland 1850; herdenking 300-jarig be staan van de Leidse Universiteit op 8 Februari 1875; oprichting van de 3 Oc tober-vereniging; de brandspuit weesjongens en de stoomspuit vrijwillige brandweer 1890; de paarden tram van 1900; studentenmaskerade op 20 Juni 1905. De paardentram wordt bestuurd door de bekende Toon van Zijp, die vroeger inderdaad als koetsier op de paardentram heeft gediend. De passagiers stammen uit de „goeie, ouwe tijd" van 190" niemand haast had. Men is er niet d een origineel exemplaar tram te vinden, maar toch heeft rr soort paardentram gevonden, zoals die Rotterdam heeft gereden en die sterk doet denken aan de Leidse. De R.E.T. Rotterdam stelde de 3 October-vereniging het vervoermiddel belangeloos ter be schikking. Alle muziekcorpsen lopen in de op tocht mee, ook het Chr. tamboer- en pijpercorps „Kunst en Genoegen" en de R.K. Leidse harmonie. Feestavonden Avonds is er in de Stadsgehoorzaal haring- en wittebrood-revue onder leiding van Roland Wagter. Het pro gramma vermeldt veertien punten. En natuurlijk is ook de Leidse Chr. Oranje vereniging weer present. Haar avond •dt gehouden in de Burcht half 8. Het bestuur heeft in samen werking met de Timdelerclub een echt hutspotprogramma in elkaar gezet, waar de uitvoering zeker aan de ver wachtingen zal beantwoorden, als de 'oortekenen niet bedriegen. En die be drogen voorheen ook niet. Na de pauze brengt de Timdelerclub het blijspel Ter wille van de volledigheid vermei - len we ook nog, dat er 's avonds op het Schuttersveld een „hosconcert" is onder leiding van de muziekvereniging „Paul Kruger". En om 11 uur wordt het feest gesloten met een vuurwerk, bestaande uit veertien afdelingen. Na afloop rijden er extra treinen, trams 1 autobussen om de vreemdelingen eer thuis te brengen. Overdag worden vele diensten „in versterkte mate" on derhouden. Tenslotte is er nog één gemeenschap pelijke wens: Dat het weer goed zal zijn. Het programma kan wel een zonne straaltje gebruiken. Zaterdag: offer voor de reclasserings- instellingen van alle gezindten Werk moet door gehele bevolking worden gedragen In September valt altijd de nationale reclasseringsdag, die wordt georganiseerd reclasseringsinstellingen van alle gezindten. De grootste instellingen op dit gebied zijn het Ned. genootschap tot re classering, het Leger des Heils. de Prot.- Chr. reclasseringsvereniging en de R.K. Zij doen Zaterdag een beroep op Leiden. Wat doen deze verenigingen? In de eerste plaats oefenen zij toezicht uit op voorwaardelijk veroordeelden en dito in vrijheid gestelden. Voor velen, die een niet al te ernstig vergrijp hebben gepleegd, de gevangenis niet noodzakelijk, zelfs ?t wenselijk. Veel meer kans op terug keer op het goede spoor hebben zij, als buiten de gevangenis blijven en toe zicht op hun doen en laten wordt uitge oefend. In het eerste kwartaal van 1950 waren er ongeveer 13.000 onder toezicht gestelden. Dan zijn ook belangrijk het celbezoelr en de nazorg. Tevens worden voorlich tingsrapporten gemaakt om de rechter zo goed mogelijk in te lichten over de persoon en de levensomstandigheden van de verdachte. Ten slotte staat op het programma van de reclasseringsinstellin gen de exploitatie van inrichtingen, waarin bepaalde voorwaardelijk veroor- Feest in de huiskamer Natuurlijk is er op 3 October ook feest de huiskamers. Alleen al de pot met geurende hutspot brengt thuis een sfeer, op de andere dagen van het jaar hoalnt bepaald niet is. Maar er is nog iets an- ders, waarmee vooral de mensen, die om een of andere reden aan buis gebonden zijn, zeer blij zullen zijn. Een deel van het feest komt namelijk door de radio. De N.C.R.V. zal de koraalmuziek, zo vernemen wij nader, direct uitzenden na het nieuws van acht uur. Verder zal zij voor het kinderuur in haar middagpro gramma vraaggesprekken met kinderen opnemen op verschillendè punten van de stad, zoals het Waaggebouw, het Schut tersveld en bij het begin van de optocht. Tenslotte zal ook de radiokrant voor Ne derland een „artikel" aan 3 October wij den in de vorm van een reportage. De Wereldomi'oep zal ook van de par tij zijn. Hij zal een korte reportage ge ven van enkele belangrijke programma punten in de morgen, namelijk de uit reiking van haring en wittebrood en ver moedelijk ook de reveille en de drave rijen op het Levendaal. De reportages worden door verschillende reporters sa mengesteld en worden in de landstaal uitgezonden naar Zuid-Afrika, de Ara bische landen en Indonesië, waarschijn lijk ook naar Frankrijk. Ook is er een Nederlandse uitzending. Ook het kabouterhuisje gaat dan open B NMHHI Wat moet het voor de jeugd een gebeurtenis zijn, van deze glijbaan af te glijden! „Ons Eiland" heeft er wel iets imposants van gemaakt Foto N. van der Horst. Zaterdagmiddag om half drie zal op de speeltuin van „Ons Eiland" achter de Zijlsingel een tuinfeest worden gehou den. Hieraan is een bijzondere plechtig heid verbonden, want de grote glijbaan, waaraan eigen leden in hun vrije uren gedurende verscheidene maanden hebben gewerkt, is klaar en deze wil „Ons Eiland" dan officieel in gebruik nemen. Alle Eilanders zijn er trots op, dat dit zeker niet gemakkelijke werk tot een goed einde kon worden gebracht. Zij hebben ook getoond wat saamhorigheid vermag. Bij dit alles komt nog, dat men een glijbaan heeft geconstrueerd, waarvan zonder te overdrijven kan worden gezegd, dat zij uniek is in Leiden en verre omge ving. Het stalen lichaam heeft een hoogte van tien meter. De top dient als versie ring en zal de vlaggemast dragen. De glij hoogte is zeven meter en de baan is niet minder dan dertig meter lang. Alles werd electrisch gelast en de diepe „goot" is van het beste essenhout gemaakt. Het geheel, ontworpen door de heer A. Land man, penningmeester van de vereniging, maakt een zeer goede indruk. De wachting, dat de baan vele jaren dienst kan doen, is dan allerminst ongegrond. Men hoeft er niet bang voor te zijn, dat de respectabele hoogte onveiligheid voor de glijders zou betekenen. Aan de factor veiligheid is alle aandacht be steed. Zo hebben de brede trappen lage leuningen speciaal voor de kleine kinde ren en zijn de platforms van stevige hek ken voorzien. Al met al mag „Ons Eiland" tevreden zijn. De vrije tijd van al die werkende leden is op een voor beeldige wijze besteed. Zaterdagmiddag zal ook het kabouter- huisje in gebruik worden genomen. Dit is een geschenk van de ouders aan de vereniging, die onlangs haar eerste lustrumfeest vierde. Het enthousiasme van ouders en bestuur belooft veel voor de talrijke kinderen in deze buurt. OP 3 OCTOBER HARING EN WITTEBROOD .t was een vreugde in Leiden, op 3 October 1574! De blijdschap van de uit gehongei'de stad kunnen we ons heel goed voorstellen, sinds we zelf een hon gerwinter hebben meegemaakt. En wat brachten de bevrijders mee? .Haring en wittebrood, Leiden uit nood!" Thans eet Leiden op de derde October nog steeds haring en wittebrood, uit traditie en omdat het zo goed i smaak valt. Geen wonder; die combinatie s m a niet alleen goed, ze doet een daarbij zoveel goed óók zonder dat hij uitgehongerd is. Misschien wist me 1574 uit ervaring, dat speciaal in hï ring zoveel van de voedingsstoffen vei enigd zijn, welke wij nodig hebben. N weet men het ook uit onderzoekingen. Immers: haring bestaat voor 16 pet uit eiwit; haring bevat 16 pet vet; in haring komen verschillende waarde volle voedingszouten voor: kalk-, fos for- en ijzerzouten; haring levert ons vitamine A, B en D. Al die stoffen zijn voor een goede ge zondheid van groot belang. Wie de haring nog eens op een andere „janier wil proeven dan zo uit het vuistje of op de boterham, die kan allerlei re cepten vinden in het vouwblad „Haring, heerlijk". Dit blaadje is te bestellen bij het Voorlichtingsbureau van de Voe dingsraad, afd. Vis, Industriestraat 23 rood, IJmuiden, per briefkaart waarop naast de gewone postzegel nog 7 cent extra porto geplakt is. De heer L. Noorduin Jr hoofd te Veenendaal De heer L. Noorduin Jr., onderwijzer aan de Stadhouderslaanschool, is per 1 Jan. benoemd tot hoofd van een n: Chr. Nat. School te Veenendaal. Agenda voor Leiden Donderdag Stadsgehoorzaal, 8 uur: Chopin-avond Theo van der Pas. Waaggebouw, half 8: repetitie koraal muziek 3 October. Liberty, 2 uur: supernormaal geheu genexperiment prof. Peter Heemskerk. Oosters Instituut, 8 uur: afdeling Lei den N.C.Reis-V.. films over B.PM. en Venezuela. Vrijdag Kleine stadsgehoorzaal, 8 uur, K. en O.: dr ir P. C. Lindenbergh, indrukken een studiereis door Amerika (met films). Burcht, 8 uur: Judo en Jiu Jitsu- demonstratie Avifauna, half 9 operette-concert Der Rastelbinder. Zaterdag Leger des Heils, Hooigracht 30, 8 uur: bezoek vrouwelijke officieren Amster- Andr. Schotkade, half 4: estafetteloop „Dwars door Leiden". Boerhaavezaal, 3 uur: opening tentoon stelling leden L.K.C. Tentoonstellingen Rijksmuseum voor Volkenkunde, 105 uur: Wonen in den vreemde (t.m. 30 September). Lakenhal, 105 uur: Ars Aemula Na turae (t.m. 30 September). Nachtdienst apotheken Apotheek Boekwijt, Breestraat 74, tel. 20552, en de Havenapotheek, Haven 18, tel. 20085. Opening sportterrein O.N.S. Leiden De ontspannings- en jubileumvereni ging Leiden van de Ned. Spoorwegen en A.T.O.-personeel zal op Zaterdag 6 Oc tober haar sportterrein aan de Haarlem merweg achter de kantoren van de vuur werkfabriek in gebruik nemen. Het po litie-muziekgezelschap zal medewerking verlenen en de Leidse politie-sportver- eniging is uitgenodigd een wedstrijd te spelen met het voetbalelftal van de eniging. deelden en dito in vrijheid gestelden voor enige tijd worden opgenomen. Ten slotte schreven we. Laten we de velen, die zich met het probleem van de reclassering bezig houden, geen onrecht doen. Zij weten beter. Hoeveel gebeurt er niet in het verborgene?. Het zal duidelijk zijn, dat de reclasse ring niet in de eerste plaats een taak voor de overheid is, maar voor het par ticuliere initiatief. Daarom moet dit werk ook worden gedragen door de gehele Nederlandse bevolking, geestelijk zowel als materieel. Leiden krijgt Zaterdag de gelegenheid te tonen, dat wij deze plicht verstaan. Laten we allen -het beroep aar vermogen beantwoorden. Jubileum bij de Licht fabrieken Vandaag viert de heer Tj. Wiersma, adm.-ambtenaar bij de stedelijke licht fabrieken, zijn 25-jarig jubileum. Reeds gisteren werd de jubilaris bij de direc tie ontboden. De directeur, ir Y. Ykema, feliciteerde de jubilaris en bood hem na- het gemeentebestuur een enveloppe met inhoud alsmede een oorkonde aan. De heer Straatman, chef van de afdeling inkoop, waar de jubilaris werkzaam is, sprak zijn waardering uit voor de loffe lijke wijze, waarop de heer Wiersma de hem opgedragen werkzaamheden ver richt. De heer J. J. C. Snel, voorzitter van de jubileumcommissie, bood de ge lukwensen aan namens de personeels vereniging, onder toezegging van een ca deau. Daarna begaf de jubilaris zich naar zijn afdeling, waar hij in intieme kring gelukgewenst werd, onder aanbie ding van een fruitmand en een bouquet bloemen. Jaarvergadering „Ons Doel" De coöperatieve verbruiksvereniging „Ons Doel" hield gisteravond haar jaar vergadering. De heer J. van Benten opende. De balans en winst- en verlies rekening werden goedgekeurd. Bij accla matie werden de aftredende bestuurs leden en commissarissen, de heren W. B. van Bemmel, H. Zuidema en J. W. Vuur pijl, herkozen. In de vacature, vai heer Th. vanden Burgh werd gekozen mevrouw G. H. van Dijk. Na afloop van het huishoudelijk ge. deelte werden nog enkele films vertoond, o.a. „De wereld is rijk". Enerzijds zag men hongersnood, anderzijds voedselver- nietiging. Ds Kleermaker voorzitter van afdeling Leiden van Geref. Bond Werkverdeling vooral in een stad geboden een gisteravond in het wijkgebouw de Stille Rijn gehouden ledenverga dering van de afdeling Leiden van de Geref. Bond heeft ds M. Ottevanger het •zitterschap van deze afdeling voor jaar overgedragen aan ds N. Kleer maker. Ds Ottevanger zal nu weer een jaar voorzitter zjjn van de afdeling van de Geref. Zendingsbond en volgend jaar hoopt men deze functies weer te verwis selen. In z(jn openingswoord beklem toonde ds Ottevanger, dat werkverde ling vooral in een stad geboden is. Al kreeg de nieuwe situatie de volle instemming van de leden, zij werd toch enigszins onzeker door het feit, dat ds Ottevanger gisteravond nog geen beslis sing had genomen inzake het beroep van de Hervormde Gemeente van Ernst. Algemeen werd gehoopt, dat de predi kant Leiden niet zal verlaten.. Zekex-held kreeg men echter niet. Ds Ottevanger liet enerzijds uitkomen, dat Leiden hem Hef is, anderzijds zei hij, dat men een beroep niet maar zo naast zich kan neer leggen. Ds Kleermaker werd in deze kring hartelijk welkom geheten. Hij werd bij acclamatie gekozen. Met blijdschap, maar ook met enige aarzeling nam hij deze functie aan. Ds Ottevanger, aldus ds Kleermaker, heeft dit werk altijd met vreugde gedaan en de leden hebben z(jn arbeid voor de Bond zeer gewaar deerd. Sprekende over de functie van de Bond legde ds Kleermaker er de nadruk op, dat het niet om de Bond zelf gaat, maar om de Kerk. De Bond is slechts een middel tot verspreiding van de Gerefor meerde waarheid in de Hei-vormde Kerk, aldus spr. Wij moeten midden in die Kerk gaan staan en getuigen van de waar heid Gods. Onze woorden zullen wij steeds moeten toetsen aan de Schrift in de belijdenis. De nieuwe voorzitter dankte ds Ottevanger voor het werk, dat hij met zo vee} ijver en liefde heeft richt. Na het huishoudelijke gedeelte besprak ds Kleermaker Psalm 45. Het was inleiding, zodat er een bespreking op volgde. 40 Jaar bij de N.Z.H. De heer H. v. Kraan, wagenvoerder le klasse bij de N.Z.H.V.M., zal op 17 October zijn 40-jarig jubileum vieren. Reeds vele jaren doet hij dienst op de stadstram. Hij is bij het trammend pu bliek dus geen onbekende. GEMEENTE LEIDEN Officiële publicatie AFSLUITING VERKEER Burgemeester en Wethouders der ge meente Leiden brengen ter algemene kennis, dat gedurende verschillende tijd vakken de Morssingel in beide richtin gen voor het verkeer met motorrijtuigen op meer dan twee wielen en bespannen wagens zal zijn gesloten, Ds Ottevanger blijft in Leiden Bedankt voor beroep van Ernst Naar wij vernemen, heeft ds M. Otte vanger, Ned. Hervormd predikant te Leiden, voor het beroep van de Her vormde Gemeente van Ernst (Veluwe) bedankt. Het beroep van Ernst was het vierde beroep, dat ds Ottevanger In de dertien jaren, dat hij de Leidse Her vormde Gemeente dient, ontving. De situatieverandering in de Geref. Bond en de Geref. Zendingsbond te Lei den, zoals beschreven in het verslag van de gisteravond gehouden ledenvergade ring, dat men elders in dit blad aantreft, is dus niet onzeker meer. Vooral in deze kringen zal men de beslissing van ds Ottevanger van harte toejuichen. Kynologen oriënteerden zich in vijftig hondenrassen Geanimeerde avond in de Burcht Burgerlijke stand van Leiden GEBOREN: Margje, d. van J. J. Dijk stra en M. Hoekstra; Wilhelmina N., d van W. Jonkers en W. H. Straks; Emmy H., d. van H. L. Speijer en A. Fortuijn; Arie, z. van A. Faas en J. Groenendijk. GEHUWD: A. G. G. van Beek en M. E. Eradus; J. J. Hageman en S. Gerrits; M. Coenraadts en L. Zonderop; F. Latex- veer en M. C. van Evert; A. Tuijthoff en B. E. de Wekker; W. Ravensbergen en E. Vonk; A. L. B. van Heerde en B. E. Keijzer; C. Prins en H. van den Hoed. Nu de vacantietijd achter de rug is en allerwegen weer het verenigingsleven begint, was het ook tijd voor de kynolo- genvereniging Rijnland om het nieuwe winterseizoen in te zetten. De honden liefhebbers deden dat gisteravond in de Jacoba-zaal van de Burcht, waar de heer Joh. Pieterse uit Overschie als spreker optreden. Velen waren gekomen om deze auteur van kynologische boekwer ken, journalist en causeur te komen ho- zij moesten echter worden teleur gesteld, want de heer Pieterse was plot seling ziek geworden en zijn praatje psychologie van de hond moest naar »n later tijdstip worden verschoven. Als plaatsvervanger had de secretaris an de vereniging, de heer G. Smits, de heer Van der Leeuw van de kynologen- vereniging „De Hofstad" naar Leiden uitgenodigd. De heer Van der Leeuw be schikt nl. over een mooie collectie kleu rendia's naar eigen opnamen den, die op de Hofstad-tentoonstelling 1950 bekroond werden. Van vijftig sen werden de beste exemplaren ge toond, die door de heer Fr. Heerkens Thijssen uit Aerdenhout, lid van de ky- nologenvereniging Kennemerland, uit voerig werden besproken. Waar de heer Heerkens-Thijssen menig interessante bijzonderheid wist te vertellen, is deze avond voor de leden van Rijnland toch geen teleurstelling geworden. HEMA bestaat 25 jaar Morgen bestaat de Holl. Eenheidsprlj- •n Maatschappij HEMA N.V. 25 jaar. De maatsohappij telt thans 25 filialen, waar onder een te Leiden. De centrale is ge huisvest in de Ruysdaelstraat te Amster dam. Het aanvankeUjk eenheidsprijzen- stelsel, met 1 als hoogste prijs, wordt niet meer toegepast. De aanpassing aan de thans meer dynamiek eisende om standigheden kon na de bevrijding vlot voortgang vinden, dank zij de toewijding der medewerkers, waarvan er echter helaas velen in 1945 door de oorlog niet terugkeerden. Nog steeds beoogt het be drijf, evenals bij de oprichting in 1928, door toepassing van eenvoudige werk methodes een voordelige schakel tussen voortbrenger en verbruiker te zijn. Al leen in de filialen zal men het jubileum kunnen opmerken. Recepties worden niet gehouden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 3