SS m Tjerk Hiddes ondanks protest naar Indonesië I y PLAIDS 142.50 STEGEMAN5 BANDJIR ooer£Jaoa BUNUHfClA\j H jAWUAKI 1951 Antwoord aan dr Schouten Ook ettelijke leden van de Eerste Kamer verzochten uitstel MINISTER S'JACOB is niet bereid het vertrek van de torpedoboot jager Tjerk Hiddes naar Indonesië uit te stellen. Nederland heeft zich verplicht, het schip in de tweede helft van Februari aan de regering van Indonesië over te dragen en overeenkomsten zijn er volgens de Neder landse regering om te worden nagekomen. Dit heeft minister s'Jacob ge antwoord op vragen van het Tweede Kamerlid Schouten (A.R.). Zoals men weet zou de Tjerk Hiddes hedenmorgen vertrekken. Intussen hebben ook ettelijke leden rede en verzoeken in de volgende rede van de Eerste Kamer op het uitstel van het vertrek aangedrongen. In het voor lopig verslag van de algemene beschou wingen over de rijksbegroting 1951 ves tigen zij de aandacht op de officiële ver klaring van Indonesische zijde, dat na het mislukken van de jongste Nieuw- Guinea-conferentie Nederland als een bezettende mogendheid binnen Indone sisch grondgebied wordt beschouwd. De Eerste Kamerleden stellen de vraag of voortzetting van de overdracht van de overdracht van wapenen nog wel verantwoord is. Zij herinneren aan het misbruik van de wapenen tegen Am- bon. Uitstel van de overdracht van de Tjerk Hiddes is volgens hen geraden. (Als merkwaardigheid kan worden ver meld. dat het schip grotendeels werd be taald, evenals de Van Galen, met gespaard geld, dat gedurende de oorlog door vrije Nederlanders in het buitenland werd bij eengebracht). Ook zouden deze lieden door de rege ring ingelicht willen worden over de vrees, dat de Indonesische regering niet bij machte zou blijken haar goede voor nemens te volbrengen, inzonderheid wat de bescherming van persoon en goed der Nederlanders betreft Zeer velen vestigen de aandacht op de hopeloze positie, waarin het Ambonnese volk verkeert na de overweldiging van het eiland Ambon. De zelfbeschikking is voor het Ambon nese volk verkeerd in een toestand van volslagen (koloniale) afhankelijkheid. Als middelen voor het herstel van Nederlands internationale positie noemen verscheidene leden o.a. de versterking van de Ned. Radio Wereldomroep en de stichting van een internationale acade- die. Het had enige Kamerleden getrof fen, dat de regering vaak via de radio mededelingen verstrekt over onderwer pen, die in de eerste plaats ter kennis van de Kamers behoren te worden ge bracht. Ook is de pers vaak eerder op de hoogte van d'e indiening van een wets ontwerp dan de Kamers. De algemene beschouwingen worden in de secties van de Eerste Kamer aan de orde gesteld, wanneer de Tweede Kamer nog lang niet klaar is en men dus nog geen algemeen beeld van de rijksbegroting kan krijgen. Verscheidene leden vinden dit ongewenst. Zij willen de algemene beschouwingen in de Eerste Kamer laten vervallen en de begrotingshoofdstukken behandelen als gewone wetsontwerpen, dus zo spoedig mogelijk. Sommige leden becritiseren de troon- Surinaamse critiek op Van Maarseveen In sommige Surinaamse kringen heerst ontstemming over het optreden van mi nister Van Maarseveen, daar deze eerst in het geschil tussen de Surinaamse o positie en coalitie de beide delegati naar huis zond met de boodschap, dat zij hun vuile was zelf zouden moeten doen en daarna toch tussenbeide k' door een telegram naar de gouverneur te zenden met het advies, de Staten te ontbinden. Men noemt deze houding tweeslachtig, want aan de ene kant doet de minister alsof hij zich buiten het ge schil houdt, aan de andere kant mengt hij zich daarin. (Adver Aefl ORGANON-OSS de betekenis van de verdeling volk in politieke en godsdienstige groepen uiteen te zetten. Anderen vinden de critiek overdreven wijzen er op, dat in de jongste troon rede b.v.. slechts twee germanismen voorkwamen, namelijk „verhoudingen" in de zin van omstandigheden en „dringendheid". Geen strengere straffen bij overtreding arbeidswet De minister van Justitie heeft het openbaar ministerie reeds meer dan een maal opgedragen bij herhaalde overtre ding van de arbeidswet strengere straf fen te eisen. Deze aanschrijvingen heb ben echter geen belangrijk effect opge leverd. Van een nieuwe aanschrijving verwacht de minister van Sociale Zaken dan ook weinig resultaat, aldus minister Joekes in de memorie van antwoord an de Tweede Kamer over de wijziging an de arbeidswet en de veiligheidswet. Vrije organisaties wensen invloed in P.B.O. Ook bij voedselvoorziening De publiekrechtelijke bedrijfsorgani satie iis op het gebied van de voedsel- ziening van actueel belang, omdat dl wet vermoedelijk voor dit terrein spoedig zal worden toegepast. Willen de betrokken takken van bedrijf een rede lijke invloed uitoefenen op het sociale ïconomische beleid, dan zullen zij zich krachtig moeten organiseren. Aldus ontwerprapport, dat is uitgebracht door het Algemeen Orgaan Voedsel- aorziening. De taak van de vrije organisaties ten opzichte van de P.B.O. bestaat volgens het rapport in het benoemen van be stuursleden van bedrijfschappen, hoofd bedrijfschappen en productschappen als mede in het regelmatig overleg met deze lichamen. Men moet streven vertegenwoordiging van de handel op het gebied van landbouw, visserij er voedselvoorziening in de Sociaal-Econo mische Raad en in de commissies daar- Ook in de productschappen moeten de vrije organisaties volgens het rapport voldoende zijn vertegenwoordigd. Eer zij een verordening uitvaardigen moeten de productschappen overleg plegen met de vrije organisaties en de betrokken be drijfschappen. De uitvoering van de ordeningen moet zoveel mogelijk door de bedrijfschappen geschieden. In Bandoeng staan enige onderoffi cieren van jde T.N-l, terecht omdat zij politieke gevangenen in eeil luchtdicht afgesloten wagon van Bandoeng naar Tjilatjap hebben vervoerd, waardoor er vijftien stikten. Onze kans en onze taak (Vervolg van pag. 1) Trouwens als Rusland, dat over 20 millioen geoefende soldaten beschikt, West-Europa zou willen aanvallen, dan kwamen de Amerikaanse divisies toch te laat. 't Is jammer, maar West-Europa is weerloos en Amerikaanse hulp met soldaten en materieel heeft geen zin. Wat wel helpen kan is het steunen guerilla's (dat bracht Taft ook naar ren), het bevorderen van de weerstand tegen het Sowjetregime. Generaal Fellers, die een tweetal rei zen naar Transsiberié maakte, betoogt, dat het Russische volk het huidige regiem moe is en bereid is het omver te werpen. Negen millioen mannen d.i. 16 pet. van alle mannen tussen 18 en 60 jaar, zitten in geevangenkampen. Zo vernietigt Rus land zichzelf. En waarom, zo vraagt de generaal, zou het ijzeren gordijn zo hermetisch gesloten zijn als het niet was om de roering en gisting onder de be volking tot in het rode leger toe, te verbergen? MEN ZIET DE OVEREENKOMST tus sen de standpunten van Robert Taft de senator en Bonner Fellers, de generaal. En men doet goed zich te reali seren, dat vele Amerikanen met deze isolationistische politiek, waartegen Roo sevelt in de oorlog ook de strijd moest aanbinden, instemmen. Instemmen uit motieven van ideële, politieke of militaire aard. Maar om welke reden dan ook, indien deze- groep de overhand krijgt, dan ziet het er voor Europa, naar de mens gesproken, donker uit. Daarom moet dat voorkomen worden. Nu kunnen we hier Taft gaan bestrij den en aantonen dat zijn standpunt on juist is en juist de Russen in de kaart speelt, we kunnen aantonen, dat men met een machtige luchtvloot nooit een oorlog winnen kan, dat de infanterie met kanonnen en tanks nog altijd de koning van het slagveld is. Dat alles baat niet, z?gt de Amerikanen niets. Het enige wat tot een deel van de isolationisten spreekt is dit, dat ze zien, dat Europa zelf zich tot het uiterste in spant, dat we niet maar op de grote broer Amerika steunen, maar dat we ook zelf de handen uit de mouwen steken. Als de Amerikanen zien dat niet alles door hen opgeknapt behoeft te worden, dat we zelf bereid en in staat zijn de eerste stoten op te vangen en wellicht daardoor kans zien een oorlog te voor komen, dan zal dat de klem van de woorden van mr Republican aanmerkelijk verzwakken en tevens de zienswijze van Truman versterken. Helpt Uzelf, zo helpt U God. zeiden onze vaderen vroeger. Het schijnt wel, dat waar men God meer en meer los laat, men ook niet meer tot het zichzelf helpen komen kan. Dat moet veranderen en met spoed. Wel heel laat heeft onze Regering ingezien dat haar defensiepoli tiek slap en futloos was. Maar nog is het niet te laat. De ogen zijn opengegaan^ maar nog niet ver genoeg. Wat zullen we morgen generaal Eisen hower kunnen bieden? Drie divisies? Zal hij 'daar genoegen mee nemen? En zal onze Regering bereid zijn verdere toe zeggingen te doen? Desnoods ten koste van andere belangrijke zaken? Groot is ons vertrouwen in de Haagse heren niet. Maar misschien dat Eisen hower, die evenals Bradley de verdedi ging van West-Europa van eminent be lang acht, hen overtuigen en stimuleren kan. Laat dan ook ons volk, dat zichzelf deze slappe Regering koos, mee de schouders onder deze internationale taak, die zo bij uitstek nationaal is, zetten en meewerken en mee-offeren aan de op bouw van een voldoende krijgsmacht. Het Zweedse inwonertal heeft in 1950 de 7 millioen overschreden. In 1900 ihad Zweden 5 en in 1920 6 millioen in- ZUIVER WOLLEN I N D S 17 7 0 Als U nog geen si garen-roker bent, dan is het hóóg tijd dat U het wordt! Neem vooral de tijd voor Uw eerste si gaar! Een sigaar smaakt beter en is véél gezonder: ook zónder inhaleren volmaakt rook genot! /ft is toch maar je ware! Nog meer regen op komst weerkundige medewerker) (Van c Vooral boven de Oceaan is de atmos feer nog zeer onrustig, hetgeen zich ook omgeving doet gevoelen. In Scandinavië weet de vorst, plaatselijk zelfs nog zeer streng in Midden- en Noord-Zweden worden nog temperaturen dan 25 gr C. onder nul ge meten zich te handhaven. Gistermor gen kwam er ook in ons land weer enige lichte nachtvorst voor van 1 a 2 gr C., dit betekent in geen geval, dat de vorst uit Scandinavië zich over onze om geving gaat uitbreiden, hetgeen wij in- issen al wel gemerkt zullen hebben. In de afgelopen nacht bereikte n.l. al eer een regenzone, die gisternamiddag rer Engeland trok, ons land. Bij IJsland inmiddels een nieuwe zeer actieve stormdepressie aangekomen met in het centrum een barometerstand van 710 mm (vergelijk op uw huisbarometer). De fronten van deze depressie zullen ook tot over ons land doordringen, waarbij dan opnieuw regen zal vallen, bij een in de kuststreken mogelijk tot hard aan wakkerende wind. Het blijven de komen de dagen dan ook nog de depressies van de Oceaan, die het weer in een overwe gend ongunstige mate over ons land be palen. Voorlopig blijven de temperatu ren nog boven normaal, al stroomt er achter de IJslanddepressie weer een grote hoeveelheid koude lucht uit de omgeving van Groenland weg, de Oceaan op naar West-Europa. „Uitgemergelden" wensen opheldering Het Tweede-Kamerlid Van der Weij- den (K.V.P.) heeft in schriftelijke vra- minister Lieftinck aangedron gen op spoedige bekendmaking van de bedragen, die bij de aangifte voor de vermogensaanwasbelasting en de ver mogensheffing ineens voor „uitgemergel den" mogen worden afgetrokken. Door het uitblijven van de regeling verkeren de boeren en tuinders nog steeds in het onzekere over de definitieve aanslagen, aldus de heer Van der Weyden. Het DortmundEemskanaal De werkgemeenschap Dortmund Eemskanaal heeft aangedrongen op ver breding van deze waterweg tussen de Roer en de Noordzee, welke thans per jaar reeds 10 millioen ton verwerkt. Het werk zou 75 millioen mark kosten. Van het erf van School en Kerk Beioepingswetk Ned. Herv. Kerk «roepen: te Waddinxveen (2e pred.pl.) J. van der Haar te Neerlang- angenomen: naar Soest (vac.- wijlen M. Verkerk) W. R. Ambrosius te e n o e m d: tot luchtmachtpredikant cand. W. P. ten Kate te Utrecht (voor het vliegveld Deelen) en ds I. P. van 't Hof, Indisch predikant (voor Ypenburg) Geref. Kerken Beroepen: te Dirkshorn cand. J. van Reeven te Rotterdam. Beroepbaar: cand. A. C. Kersten zal m.i.v. 15 Januari gaarne een event, beroep in overweging nemen. Zijn adres is Mispelstraat 12, Den Haag, tel. 338307. Chr. Geref. Kerken Beroepen: te Naarden C. Smits te Driebergen. Geref. Gemeenten Beroepen: te Yerseke cand. L. Kie- boorn te Barneveld; te Paterson (V.S.) L. Rijksen te Leiden. Bedankt: voor Giessendam A. de Blois te Rotterdam-Zuid. Oud-Geref. Gemeenten Bedankt: voor Waddinxveen J. v. d. Poel te Giessendam. Opheffing Beatrixlyceum kost 230.000 Om te voorkomen, dat het opgeheven Prinses Beatrixlyceum te Glion in Zwit serland schulden achterlaat, vraagt mi nister Rutten in een wijziging van zijn begroting voor 1950 verschillende bedra gen aan. Er is 103.000 nodig voor de verhuizing van het personeel naar Ne derland, het afkopen van huurcontrac ten en andere kosten van de liquidatie. Bovendien is er nog een exploitatietekort van ƒ126.000 over het cursusjaar 1949— 1950. De minister wil deze beide bedra gen beschikbaar stellen en aan het inter naat 181.000 lenen, omdat de schoolgel den nog niet binnen zijn. Oecumenische jeugdraad houdt conferentie in Amsterdam Op 3 en 4 Februari organiseert de Oecumenische Jeugdraad een conferen tie in het Hervormd Lyceum te Amster dam. Zaterdagavond leidt dr E. Emmen uit Den Haag het onderwerp in: Welke mogelijkheden hebben de kei-ken in Europa? Zondag spreekt miss Jean Frazer, de secretaresse van het jeugd- departement van de Wereldraad van Kerken, uit Genève, over Jeugd dei- Aziatische kerken. (Advertentie i ^écfito Cyefd&k&o door LEO BROEKSMII 34 De commissaris was heel dankbaar, dat dit zaakje zo gemakkelijk was af gelopen. Zijn acht jongens dienden bij de politie om hun broodje en niet omdat ze zo graag op de vuist gingen met wanhopige arrestanten. Daarvoor reikte het tractement waarachtig niet. Hij drukte zijn sigaret uit en excu seerde zich, dat hij de gevangenen weer moest laten boeien. ,,'tls nu eenmaal voorschrift", zei hij verontschuldigend. „In het bureau gaan ze dadelijk weer af." Oemar knikte. Hij voelde geen haat tegen de politieman. Natuurlijk niet, Die moest zijn plicht doen. Alleen vond Oemar het vernederend dat hij, die hier geboren was, geboeid werd meegevoerd op last van een vreemde regering. De auto reed de binnenplaats van het hoofdbureau op en de agenten brachten hun arrestanten naar de kel der onder het gebouw, waar de cellen waren. Oemar kreeg geen gelegenheid om Nago Bin Karnat nog iets te zeg gen. Hij werd vóór hem weggeleid en in een afzonderlijke cel opgesloten. Dun, zilverig maanlicht scheen door het kleine getraliede venster naar binnen. Oemar ging aangekleed op de krib liggen en overdacht zijn toestand. De politie was beter op de hoogte van de verrichtingen van de verzetsgroep, dan de chef had verwacht. Hij hoopte maar, dat Dr. Timoeran en Moham med Kemin aan de arrestatie waren ontsnapt. Hij kende de chef. Als die in het nauw zat, zou hij zich als een razende verweren. Dan zou er bloed vloeien. Het lot van Nago en hemzelf hing mede af van het optreden der anderen. Als er niets ernstigs gebeur de, zou alles nog gunstig kunnen ein digen. Oemar vond dat de manier, waarop hij de Nederlanders had be streden, zeker niet laaghartig genoemd kon worden. Slechts eenmaal hadden ze geweld gebruikt en dat was tegen de verrader in hun eigen kring ge weest. Daar stonden de Nederlanders buiten. Voor het smalle raampje van de cel gonsden de vuurvliegjes hun nacht lied. Het deed Oemar denken aan de desa Pamelang. Hij hoopte dat zijn ouders niet te weten zouden komen, dat hij hier was. Morgen zou hij aan de commissaris vragen hen er hele maal buiten te laten. Ze waren zo trots op hem, zijn moeder vooral. Zijn moeder, die de enige was, die sedert zijn kinderjaren niet was veranderd. Hij had zijn belofte aan haar niet ge houden. Het was ruim een half jaar geleden, dat hij voor het laatst naar Pemalang was geweest. Zijn werk had hem geheel in beslag genomen. En daarvoor was Hetty het geweest. Hetty! Vóór hij in deze cel kwam, bij de fouillering, had hij zijn zakken moeten leegmaken, maar de foto had hij mogen behouden. In het schemer duister bekeek hij het kiekje. Met een eerbiedig, gebaar bracht hij het naai zij n lippen. Toen drukte hij zijn ge zicht in de ruwe matras in een kramp achtige poging om zijn tranen terug te aringen. Zijn handen klemden zich om de zijkanten van de grove krib. Zijn mond vertrok in een halfver- stikte schreeuw „Hetty! Meisje! Kon ik maar even jouw hand over mijn hoofd voelen strijken. Jij alleen zou begrijpen, hoe eenzaam ik ben." De volgende morgen werd hij al vroeg gewekt door het gerammel van emmers en wasblikken. Een inlandse agent gooide de celdeur open en be duidde hem, dat hij de privaatton buiten moest zetten en de stenen wa terkruik. Op de gang ademde Oemar de frisse morgenlucht in, maar toen hij weer in de cel terugkwam, viel de bedompte, zure lucht daar hem des te zwaarder. Op zijn krib zittend, liet hij het zenuwkwellende geluid van ruw dichtslaande deuren en knarsende grendels over zich heengaan. Na een kwartier werd het kleine luikje in de zware deur geopend en reikte men hem vier sneden brood en een kroes thee aan. Toen sloeg het luikje weer dicht en werd alles stil. Traag gloor de het schemerige daglicht door de beslagen ruitjes van het getraliede raam. De boterhammen lagen onaan- FiNIMOllSE <S+ VERDELGT MUIZEN geroerd op het muurplankje, dat voor tafel diende. Oemar had het hoofd op de handen gesteund en wachtte. Lang zaam kroop de tijd voorbij. Elke mi nuut bleef zestig lange seconden m zijn bewustzijn, door geen enkele al- leiding onderbroken. Na een kwartier meende hij, dat er nu toch wel een uur verstreken was en ging hij de cel op en neer lopen: vier passen heen, omdraaien, vier passen terug. Hij ver wachtte dat de commissaris hem wel spoedig zou roepen voor verhoor, maar de tijd ging voorbij, zonder dat de stilte op de gang werd verbroken. Oemar dronk de koud geworden thee op en poogde na te gaan, hoe laat het kon zijn. Als hij om zes uur gewekt was, had hij omstreeks half zeven broody en thee gekregen. Half zeven, dat was de tijd waarop hij anders op stond en zich ging scheren. Daarna ontbijt in de eetzaal van het hotel en t ochtendblad inzien. Vervolgens naar kantoor^ en een gesprek met de chef, voor hij naar zijn afdeling ging. Om half tien koffie. Het zou nu wel on geveer half tien zijn. Gisteren om deze tijd zat hij achter zijn bureau voor het open venster, dat op de tuin uitzag. Wanneer hij naar buiten keek, zag hij neer op bloeiende mimosa struiken en in het midden van de tuin spreidde een machtige waringin zijn knoestige takken uit. Oemar her innerde zich, dat hij gistermorgen zelf naar het archief was gegaan om een dossier te halen, alleen voor de kleine wandeling door die zoetgeurende tuin. Wat was zijn leven toen nog mooi en vrij geweest. Toch had hij zich niet eens zo gelukkig gevoeld, als hij zich nu in herinnering voorstelde, dat hij geweest moest zijn. Alles, waaraan hij nu met afgunstige hunkering terug dacht, had hy gisteren heel gewoon gevonden. Jammer, dat een mens het mooie in zijn leven pas waardeerde, nadat hij het had verloren. Als hij hier uit kwam, zou hij met volle teu gen genieten van alles, wat hij tot dusverre als vanzelfsprekend had aan vaard. (Wordt vervolgd Advertentie RHEUMATIEK.. 7//ERM0GÉNE P. Wijdenes onderscheiden De heer P. Wijdenes te Amsterdam, de bekende oud-leraar in de wiskunde en schrijver van meer dan honderd school boeken en studiewerken, is benoemd tot erelid van de Vereniging van leraren in de wiskunde, mechanica en cosmografie. Hij is mede-oprichter van vele vakbla den. Op 18 December jl. is de heer Wijde nes 78 jaar geworden. Conflict met schoolhoofd in Amsterdam Al sedert geruime tijd zijn er ernstige moeilijkheden aan de A. H, Gerhard- school, de gemeentelijke school voor bui tengewoon lager onderwijs aan de Va- lemtijnkade in de hoofdstad, zo meldt het Alg. Dbl. Conflicten tussen verscheidene leerkrachten enerzijds en het hoofd der school, de heer B.. anderzijds, hebben er toe geleid, dat in de loop van de tijd reeds een drietal zijn ontslag heeft in gediend. Deze conflicten, die niet bepaald bevorderlijk zijn voor de juiste sfeer op deze school voor moeilijk lerende kinde ren, vinden hun oorzaak in het feit. dat het schoolhoofd in zijn omgang met de leerkrachten een houding aanneemt, die door dezen niet kan worden aanvaard. De inspecteur, de wethouder van derwijs en het bestuur van de Vereniging van onderwijzers en artsen voor het B.L.O. wensen geen inlichtingen te geven. ACADEMISCHE EXAMENS LEIDEN, 11 Jan. Gesl doet ex Ned. taal de heer H Schultink (cum laude) Den Haag doet ex wijsbegeerte E. H. B. a Campo. Der Haag. Gepromoveerd (cum laude) tot doctor ir de rechtsgeleerdheid op proefschrift: „Dit stichting in die Romeins-Hollanse reg in di Mat de heer C. P. Jout AMSTERDAM (Gem. Univ.). 10 Jan. Geslaagd: doet pharmacie: G. J. van Wie- ingen, Amsterdam. AMSTERDAM (V. U.), 10 Jan. Geslaagd: :and. rechten: E. F. Dijkstra te Heemst Scheepvaaitbeiichten ;s; Alpherat 10 I rerpen; Aalsdijk ïae n W Afrika; Al- bi 10 Madeira i .timore; Amsteli telstad 10 Duinl Ader Arendskerk 10 Melbourne: Armllla 9 Pt Dickson n Pladjoe; Amedijk 10 N Orlea Axeldijk 10 Rio de Jan n Santos. BENGKALIS 11 IJmuiden n A'dam; Berni 10 Fowey; Beverwijk 10 Kreta n Las I laises; Blommersdijk 10 N York; Blijdi dijk 11 N York; Bree Helle 11 Bremi Britsum 9 Savona n Casablanca: Bort 10 Wight n Hollandia; Biscaya 9 Ouess: n Pt Lyautey. CASTOR 9 Bolivar n Trinidad; Celebes 10 Singapore n A'dam; Cei Heyshar c-Neder 1 10 1 Lhafld; 'urgh 10 Bibao; Corilla 10 Barbados n Takoradi. DENI 10 Kopenhagen. ERINNA 11 Singapore: Esso Den Haag 10 Aruba n R'dam; Enggano 10 Genui Basrah. FIDUCIA 9 A'dam n Court Moshey. GAASTERLAND 10 Ouessant n Z Amerika: Ganges 10 R'dam n Soulhampton; G: medes 9 Antofagasta n Valparaiso; G land 9 St Vincent n A'dam; Grooteker HAST I 10 Ouessant n Bayonne; Hccub Ouessant n A'dam; Heemskerk 10 Loi n R'dam Helvetia 10 R'dam: Herme: Antw. n A'dam: Hestia 11 Curasao Cristobal; Hof laan 8 Bordeaux. ITTERSUM 8 Mobile n N Orleans. JAPARA 10 N Orleans n N York; Job ven 11 R'dam n Bagnoli. KIELDRECHT 10 Makalla; Klipfonteii Aden n A'dam; Kota Baroe 10 Kantai R'dam. LAAG KERK 10 Gi Belawan n A'd? Swettenham; Lar Kara i R'dar MAASHAVEN 10 Las Palmas cuba 9 Brunsbuttel n R'dam; Malea 10 Ma- kallah; Mapia 10 Kp del Arml n Djak. Mariekerk 10 Hongkong n R'dam; Markc 10 Freetown n Lobito; Meerkerk 10 1 Said n Sydney. Modjokerto 13 Makassa NESTOR 10 Tunis n Levant; Nijenburgh 11 Antwerpen: OMALA 9 Miri n Pladjoe; Ondina 9 Ci n San Lorenzo; Overijssel 10 n Kp Lc POLYDORUS 10 Pt Said n N York; Poly phemus 9 Singapore n Makassar: Pr Fred. Hendrik 10 Gibraltar n Valencia; Prins Maurits 10 Kp St Vincent n Valncia. Pr. Willem III 11 Londen; Pr. Willem V 11 Abidjan. ROEBIAH 10 Str. Hakassar n A'dam; Rondo 7 Portland: Rossum 10 Finisterre m Setu- bal; Rijnland 10 Ouessant n A'dam. SABANG 11 La Plata. Slamat 10 Pankal P nang; Salatiga 9 Singapore n Seattle; Sli. drecht 10 Kp Agulhas: Stad Haarlem 10 Gibraltar n Triest: Stad Schicd Stentor 10 Lissabon n R'dam. TAWALI 10 Kp Tenez n A'dam: Tegelberg 10 Durban n B Aires: Themisto 10 Wight n N Orleans; Tjipanas 10 Durban n Hong Kong; Tosari 10 Pt Said n Djakar 11 Start Point:Twente 10 R'dam. l R'dar i Gibraltar n Triest; iTAD HAARLEM Stad Schiedam 11 Saffi ITRAAT SOENDA 7 Kaapstad n Yoko hama; Stentor 10 Lissabon n R'dam r.WVALI 10 Kp Tenez n A'dam; Tegelberg V Durban n B Aires; Themisto 10 Wght n N Orleans: TJSPANAS 10 Durban n Hc tong; Tosari 10 Pt Stid n Djakarta. Tyro 11 staat Point.:Twente 10 R'dam. JRMAJO 10 Beness n R'dam. WALENBURGH 10 R'dam; Wlckenburgh Bordeaux: WesUand 10 St Pauls Rocks. ZIJPENBERG 10 Saffi n R'dam. PASSAGIERS- EN TROEPENSCHEPEN CHITRAL 10 Minicoy n A'dam. JOHAN VAN OLDENBARNEVELT 10 Kaap ORMONDE 10 Dja) lantle. R'dam (4 Febr. s blad MARKT- EN VISSERIJBERICHTEN IJMUIDEN. 11 Jan. Prijzen per kg heilbot 3—2120, gr U ng 2.75—2.50, gr m tong 2.36—2.22, kl m tong 2 31—2.22, kl tong I 2.21 —2.10, kl tong II 1,92—1.50, tarbot I 2.06— 1.92; per 50 kg: schartong 39—33, gr m 67, kl m schol 74. kl schol I 66—54, kl I* 52—26, schar 54—8, bot 40—18, verse ring 22.50, makreel 50, gr-schelvis 76i73, gr m schelvis 73'i—72'2, kl m schelvis 72—70, kl schelvis I 76—68, kl schelvis II 49'j—30. wijting 36—22',i, gr gul 70—69, midd gul 57— 51. kl gul 40—39, kl haal 31»,i—24Ü. ham 61, poontjes 33-31, kl koolvis zw 42-37; per 125 kg: gr kabeljauw 236—156. gr koolvis zw 96 —81, gr koolvis wit 104. Aanvoer: plm. 1200 kisten, w.o. 80 haring. IJMUIDEN, 11 Januari. Besommingen: trawlers IJM 20—21.800; loggers: KW 114— 6200, KW 28—720: KW 84—1670; KW 64—1160; kotters: IJM 11—1630, WR 7—1490. WR 67— 1900, TX 32—2370, XX 33—2600, HD 125—2175, RO 3—330. (Advertentie). milt' .It Het lied dei aethergolven VRIJDAG 12 JANUARI. HILVERSUM I (402 m). VARA 7.00 Nieuws. 7.13 Gram. 7.15 Och- 7.30 Zendersluiting. 9.00 uur mdgyi 9.10 Voor de huisvrouw. 9.22 Gram. (9.30—9.35 Waterstanden). VPRO 10.00 „Kinderen en mensen", psychologische causerie. 10.05 Mor genwijding. VARA. 10.20 Gram. 10.35 Voor de zieken. 11.05 Voor de vrouw. 11.20 Bariton en piano. 11.40 Radlofeullleton. AVRO 12.00 uur Dansmuziek. 12.30 Land- en Tuinbouwmede- delingen. 12.33 Sport. 1.00 Nieuws. 1.15 AVRO allerlei. 1.20 Musette-orkest. 2.00 Voor de vrouw. 2.20 Gram. 3.00 Voordracht. 3.20 Or gelspel. 3.35 Herhaling Hersengymnastiek. VARA 4.00 Muzikale causerie. 4.30 Zender sluiting. 6.00 Nieuws. 6.15 Feliclt „Denk om de bocht". 7.00 Meisjeskoor Prijzenpraatje. VPRO 7.30 „De roep or loof in deze tijd", causerie. 7.50 Berit 8.00 Nieuws. 8.05 Boekbespreking. 8.10 F voordracht. 8.35 Voordracht. VARA 9.0i pulaire melodieën. 9.30 Aetherforum. cs. 6.41 7.15 Buiti i Liet VPRO 10.40 „Vandaag", causerie. 10.45 Avondwijding. VARA 11.00 Nieuws. 11.15 uur „Huwelijk van A tot Z". causerie. 11.30— 12.00 Concertgebouworkest. roor de dag. 7.30 Zenderslulting. 9.00 en weerberichten.. 9.10 Gram. 9.15 zieken. 9.30 Gram. 10.30 Morgen- 11.00 Alt en plano. 11.20 Gram 12.3: Vocaal e Nie ir s. 1.15 loUne-muziek. 1.45 Gram. 2.40 Voordr. 3.00 Kamermuziek. 3.30 Orgelconcert. 3.40 uur Voordracht. 4.00 Volksliedjes uit Wales en Nederland. 4.30 Zendersluiting, 6.00 Reg.ultz. Dr G. Stuiveling: „Schrijvers over Indone sië". 6.10 „In dienst van het vaderland". 6.20 Gram. 6.30 ..Nu meer dan ooit", causerie. 6.45 Geestelijke liederen. 7.00 Nieuws en weerber. 7.15 Reg.ultz. Verklaring en toelichting. 7.35 Een goed woord voor een goede zaak. 7.40 Radiokrant. 8.00 Nieuws. 8.05 De Radio- schaakwedstrijd. 8.06 Salonorkest. 8.45 „Met H. M. Evertsen in Indonesische en Koreaan se wateren", causerie. 9.05 Claveclmbel-rccl- tal 9.35 „De levende Kerk causerie. 9.30 Radio Philharm. orkest en soliste.. 10.30 uur „Langs wegen van kunst en schoonheid". 11.45 Avondoverdenking. 11.00 Nieuws. 11.15- 12.00 Gramofoonmuziek. (Advertentie) Griep?'n MijnHordtje Q Weerber I Niev 7.15 iport. 7.20 Orkestconcert. 7.50 Hoorspel. 8.10 .ichte muziek. 8.30 Symphonie-orkest en sol. 0.00 Nieuws. 10.15 Amerikaanse nteuws- irief. 10.30 Gevar. programma. 11.00 Viool en iano. 12.00—0.03 Nieuws. ENGELAND, BBC Light Programme, 1500 en 247 m. 12.00 „Mrs Dale's Dagboek". 12.15 MUnw 5 Hoe I) Orgelspel. 1.30 Voor de kinderen. 3.00 Voor de vrouw. 4.00 Lichte muziek. 4.30 Voor de soldaten. 4.45 Lichte muziek 5.15 „Mrs Dale's Dagboek". 5.30 Orgelspel. 6.00 Orkestconcert. 6.45 Rum ba's. 7.15 Hoorspel. 7.30 Voor de Jeugd. 5.00 Nieuws. 8.25 Sport. 8.30 Gevar progr 9.00 Hoorspel. 9.30 Verzoekprogram. 10.50 Vra- iling. i: 20 Lie) I Niei 1.15 BRUSSEL 324 en 484 m. 12.00 Filmmuziek 12.30 Weerberichten. 12.32 Lichte muziek. 1.00 Nieuws. 1.15 Lichte mu ziek. 2.00 Klassieke muziek. 2.45 Schoolradio. 3.45 Kamermuziek. 4.15 Operettemuziek. 5.00 Nieuws. 5.10 Muzikale causerie. 6.10 Voordr. 6.20 Walsmuziek. 6.30 Voor de soldaten 7.00 Nieuws. 7.30 Filmmuziek. 7.50 Radiofeuille ton. 8.15 Symphonle i Oper 11.05—12.00 Oper BRUSSEL 484 m. 12.05 Omroeporkest 1 00 Nieuws. 1.10 uur Pianofantasieën. 1.30. 2.30 en 3.00 Gram 4-30 Pianorecital. 4.50 Gram. 6.30, 7.10 en 7.40 Idem. 7.45 Nieuws 8.00 Uitwisselingsprogramma. Gram. 10.00 Nieuws. 10.15 Strijkkwartet. 9.55 Nlei 11.00 Gram 5 Nie WATERS TAND EN DEN HAAG. 11 Jan. - Keulen 396 (0). iuhrort 638 (+0.06), Loblth 1248 (+0.23), Nijmegen 1009 1+0.29). Arnhem 980 (+0.28), 494 (+0 341, Deventer 385 1+0221," „.laren 4360 (—0.18), Eelfcld 1498 (+0.42)! Venlo 1437 (+0.30), Grave 687 (+020) Stuwen open te Roermond Belfeld, Sam- beek, Grave en Llth.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 5