Stalin., verklaar eens nader hoe wij zaken kunnen doen.,. Grote Balansopruiming NIEUWE LEIDSCHE C0UHAN4 4 DONDERDAG 11 JANUARI 1951 Nieuwsflitsen uit de omstreken ALPHEN AAN DEN RIJN Propaganda-feestavond van de oud-stryders In het Nutsgebouw, geheel bezet, is gisteravond de eerste van de twee pro- paganda-feestavonden gehouden. die jaarlijks belegd worden door oud-mili tairen, vroeger aangesloten bij de Nat. Bond „Het Mobilisatiekruis". De doel stelling van de Bond is door het toelaten als lid van de jongere garde uit de jaren 1939 tot heden ruimer geworden en de naam in verband daarmee gewij zigd in: „Ned. bond van oud-strijders en dragers van het mobilisatiekruis". De heer C. Koren sprak namens de plaatselijke afdeling een welkomstwoord, waarna de voorzitter van de bond, gene raal Dwars, een propagandawoord sprak. Hij herinnerde aan de doelstelling van de bond, n.I. het handhaven van een kameraadschappelijke geest tussen de oud-strijders. Spr. wees er op, dat samen bundeling van krachten nodig is, opdat men kan bereiken: weduwen, wezen en invaliden wat extra steun te verlenen. De volgende spreker was luit.-kolonel L. Verleun, die iets vertelde over zijn ervaringen tijdens een 3',4-jarig verblijf 'in Indonesië. Overste Verleun, die in onze gemeente bij het onderwijs werk zaam was, heeft ook in de Oost op dit terrein zijn bezigheden gehad. Hij hield n.L avondscholen en schriftelijke cursus sen, opdat de militairen hun vrije tijd nuttig konden besteden. Aan deze avonden werkt ook weer mee de toneelclub Selecta, die met „De storm raast voort" weer vlot en goed voor de dag kwam. De auteur Will. Blakenberg heeft het aangedurfd ook wat aan politiek te doen en als het gaat over het resultaat van de moeilijke jaren in Indonesië, dan blij ken zijn opvattingen vrijwel zo te zijn als die van de partijen, die men het voe ren van „oppositie" in de schoenen schuift. Het gemengde publiek heeft eendrach tig genoten, wat wel bleek uit de bijval. We mogen ons onthouden van namen noemen. Zelfs de „peuter", die enkele malen op de planken kwam, en een kooi met vogeltje kreeg, speelde zijn rolletje keurig. „Selecta" maakte een goede beurt, een compliment voor de regisseur, de heer H. Meyer. De heren Horen en Van der Stoel zorgden voor muziek in de Oude Rijn'levert zand voor wegaanleg Extra drukte voor brugpersoneel We hebben onlangs gemeld, dat aan besteed is de aanleg van het gedeelte provinciale weg tussen de Rijnbrug over het Aarkanaal en de Herenweg. Dit ge deelte is een onderdeel van een vlotte verbinding AmsterdamRotterdam. Het Is een werk van ruim een half millioen, alleen wat betreft het aanbrengen van zand en het maken van bestrating, want het weglichaam en de bruggen zijn al Er moet een enorme massa zand aan gevoerd worden en dit zal de Oude Rijn, n.I. het gedeelte tussen 's-Molenaars en Prinsenschouw moeten leveren. Men deelde ons mee, dat de Rijn, die hier gemiddeld 2% m diep is, op 4 m ge bracht zal worden. Zandzuigers zullen het werk gaan verrichten. Nu is het uiteraard ondoenlijk dit alles met auto's naar de plaats van bestem ming te transporteren. We vernemen, dat men de moderne zuig- en spuitmethode zal toepassen. Er komt een losplaats aan de Heul en een langs de Westkanaalweg en via lange buizen wordt het zand n de weg gebracht. Wat de Heul betreft, geeft dat niet veel ongemak, maar het personeel var Alphense brug krijgt het er toch druk mee, want er zal ook 20 maal per dag een sleep met bakken naar Gouwsluis gaan en die komt ook weer terug, wat dus 40 maal extra brug-wippen zal be tekenen. Eneven zovele malen extra een schare mopperende mensen voor de hekken. Het werk moet dit jaar gereed zijn. Wellicht wordt in die tijd nog eens ge zucht: „Was de hoge Rijnbrug nu maar klaar!" HAZ ERSWOUDE Geslaagd Onze plaatsgenoot de heer K. de Vogel Bzn slaagde te Utrecht voor het examen landbouwwerktuigkunde. Filmavond „Sonneheerdt" Maandagavond om half 8 wordt in het gymnastieklokaal de film „Sonneheerdt" vertoond, die uitgaat van het gelijkna mige blindenhuis te Ermelo. Het Chr. Mannenkoor verleent medewerking. Ds J. Oussoren zal openen en sluiten. „Lydia" kwam weer bijeen De Ned. Herv. Meisjesvereniging „Ly- dia" kwam Dinsdag weer bijeen. Bij de bestuursverkiezing werden alle aftreden den herkozen. Het bestuur is thans als volgt samengesteld: mej. W. Harkes. pre sidente; mej. R. v. Pijlen. 2e presidente; mej. A. Slappendel, secretaresse; mej. I. v. d. Linde, penningmeesteresse, en mej. S. Voets, alg. adj. De vergaderingen worden wekelijks op Dinsdagavond gehouden ten huize van de heer Adr. van der Linden. H1LLEGOM Ongevallen by de gladheid. Ten gevolge van de gladheid der wegen, hadden gisteren weer enkele slippartijen plaats. Om 8.45 uur slipte op de Haarlemmer straat een personenauto; zij kwam in een voortuintje terecht. Toen de chauffeur de euto terug had gereden op de rijweg en stond te onderhandelen met de eigenaar van de voortuin over de schade, passeer de een andere auto, die op dat moment ook begon te slippen. Deze botste tegen de stilstaande wagen, die hierdoor 23 meter naar voren werd geschoven. Beide auto's liepen schade op. Op de Leidsestraat, nabij de steenfa briek, botste een personenauto tegen een lantaarnpaal. Bleef dit bij materiele schade, veertig minuten later vond hier een ongeval plaats, waarbij de auto te gen een lichtmast terecht kwam; de chauffeuse werd uit de auto geslingerd en kreeg vleeswonden. Een medereiziger liep een gecompliceerde armfractuur op. Na eerste hulp moesten beiden naar een ziekenhuis te Haarlem worden overge bracht. Op de Weeresteinstraat botste een pei- sonenauto tegen een stilstaande wagen, die 20 meter verder tegen een lantaarn paal tot stilstand kwam. De materiële schade was ernstig. Persoonlijke onge lukken kwamen niet voor. SXZ.O.V.E.W. S.I.Z.O. I speelt Zaterdagmiddag om 2 uur tegen V.E.W. I uit Heemstede. KATW11K AAN ZEE Opbrengst De netto-opbrengst van de vorige week gehouden bazar ten bate van de Chr. huishoudschool i° ^3000. K.W.Z.-nieuws De uitslagen van de 9e ronde van de bordenbezetting zijn als volgt: Groep I: IJ. de Wilt—D. Meyvogel uitgest.; Jac. v. d. Plas (Parkl.)—Jac. v. d. Plas (Driepl.) 1—1; T. van BeelenA. Herbert 1—1; A. DuijvenvoordeJac. Pluymgraaff 20; G. PluymgraaffChr. Heemskerk 02 (regl.); groep II: L. DubbelaarW. d. Holst 2—0; J. de BestL. Brouwer 0—2; G. D. BuisJ. Dubbelaar uitgest.; an RijnP. Meijvogel 0—2; A. v. d. PlasE. de Jong 2—0. Van groep II mo gen P. Meijvogel, A. v. d. Plas en L. Brouwer of J. Dubbelaar promotiewed strijden spelen tegen de onderste drie borden uit groep I. Deze laatste zijn nog niet bekend. E. de Jong, W. v. Holst en Jac. de Best moeten degradatiewedstrij den spelen tegen de bovenste drie bor den van groep III. Deze zijn: J. van Rijn, D. Barnhoorn en A. Hellenberg. Hoog en laag water Vrijdag 12 Januari: hoog water 6.30 'sn 18.49, laag water 2.13 en 14.34. KOUDEKERK aid RIJN A.R. kiesvereniging. De A.R. kiesvereniging hield gister avond een vergadering in het lokaal ach ter de Geref. kerk. Spreker was mr dr E. P. Verkerk, burgemeester van Boskoop. De leiding berustte bij de heer T. Molema. De rede van mr dr Verkerk was getiteld: „Wij en het buitenland." Spr. stond o.m. stil bij de Westeuropese Unie, de opofferingen die Amerika zich thans moet getroosten en bij de vraag, of ook wij bereid zijn offers te brengen. Jeugdfeest-propaganda-avond van de Herv. jongensclub. De Herv. jongensclubs „Jonge Garde" 1 „Stormvogels" hielden gisteren in hotel De Bruin hun jaarfeest, dat tevens bedoeld was als propaganda-avond. De opkomst was ondanks het ongunstige weer goed. Aanwezig waren o.a. afge vaardigden van de kerkeraad, de jeugd raad en de zusterverenigingen. Onder het motto „Bouw verder" sprak de leider een propagandawoord. Na een overzicht van het afgelopen jaar te heb ben gegeven, besprak hij de vele belem meringen bij de jeugd om zich voldoende het jeugdwerk te kunnen geven, waarbij studie in de eerste plaats werd genoemd. Met een beroep op de ouders te helpen bevorderen, dat de kin deren trouw de clubs bezoeken, besloot hij zijn propaganda-speech. Het bijbels onderwerp „De opwekking an Lazarus" werd verzorgd door P. Frav. terwijl het duo Niek en Sjaak ,d. Heide het lied „Rhenen 1940" op keurige wijze zong. Door de jongensclu'os werden twee toneelstukjes opgevoerd, die goed waren ingestudeerd. De heer W. van Vegten sprak een slotwoord. LEIDERDORP Benoeming Bij K.B. is voor de jaren 1951 t/m 1954 benoemd in de raad voor de scheepvaart tot scheepsbouwkundige voor de zee visserij: de heer P. Boot Jr, directeur van de N.V. Scheepswerf „De Hoop'. NOORDWUK „Excelsior" gaf een uitvoering. Het fanfarecorps „Excelsior", dat 30 jaar bestaat en zes zilveren jubilarissen telt, gaf in „Royal" een uitvoering. De jubilarissen waren de gebroeders Jan, Arie, Nico en Bertus v. d. Berg, W. Schelvis en J. Hermans. Op zeer goede wijze werd o.l.v. de heer L. v. d. Hoef een smaakvol programma ten gehore ge bracht. De heer "W. Schelvis trad op als solist en hij zal deelnemen aan het solis tenconcours in Den Haag. Ook voerder, de zangers een toneelstuk op, een bezig heid, die zij ook meester bleken te zijn. OEGSTGEEST Belangrijke opdracht. De bouw van een magazijngebouw voor de P.T.T. aan de Binckhorstlaan te Den Haag is gegund aan de N.V. Ingenieurs bureau voor Bouwnijverheid te Oegst- geest. Dit bureau had ingeschreven voor f 1.395.000. ROELOFARENDSVEEN Tuinders hadden „vakdag" De in de Pancratiuszaal gehouden tuindersvergadering was zeer goed be zocht. Het openingswoord werd gespro ken door de heer Jac. de Jong Gz na mens het veilingbestuur. O.a. waren aanwezig: de heer A. J. Verkleij, waar nemend tuinbouwconsulent te Amstel veen, en diens assistenten, de heer N. Turk. directeur der veiling en de heer Y. Flapper, hoofd van de tuinbouw school. De heer Verkleij sprak over het onderwerp „Het nut van een economische beörijfsboekhouding". Spr. noemde de mogelijkheden voor het komende jaar niet al te gunstig en ging nader in op het toekomstige Waarborginstituut voor de Veenstreek. De rentevoet hiervan is gelijk aan die van de Boerenleenbank, n.I. 3Vi% plus extra voor onkosten, dus totaal 4Te. Het enige voordeel is, men hier geld kan krijgen zonder borgen. Ook bekeek spr. de verschillen de aspecten van het product. Middags sprak de heer C. Gelijns dip potplantencultuur en de heer ail .'Harten over kassenbouw. Men op het belang van gedegen ken- SASSENHEIM Uitvoering van „Crescendo". Vanavond om 8 uur wordt in de Geref. kerk een uitvoering gegeven door het Chr. fanfarecorps „Crescendo", directeur W. J. Smolders uit Leiden. Oud-lecrlingcn huldigden de heer A. den Haan. De oud-leerlingen van de Ned. Herv. school hebben gisteravond de heer A. den Haan gehuldigd in verband met zijn 25- jarig jubileum als hoofd van de school. De heer Koppier sprak als voorzitter van het huldigingscomité een woord van wel kom en deelde mee, dat men wegens ge brek aan plaatsruimte twee avonden zal moeten houden. werd een zeer gevarieerd program- afgewerkt. In het bijzonder had de e de aandacht, waarin oud-l< gen het tijdperk-Den Hf brachten. De mondacci Als de minister niet ingrijpt Maandag maar 50 pet melk Leidse melkinrichtingen leggen per week 10.000 bij op „aanvullingsmelk" Naar we vernemen dreigen ook te Leiden tegen a.s. Maandag ernstige moeilijk heden bij het afleveren van melk. Wordt niet tydig een oplossing gevonden, d.w.z. grypt de minister niet in, dan zullen de melkboeren m.i.v. Maandag aan de klanten slechts ongeveer de helft van de kwanta melk van thans kunnen leveren. Dc melkhandelaren zullen dan nl. zelf de melk gaan distribueren. comité tijdelijk geen melk voor consu menten beschikbaar te stellen, als de melkprijs niet wordt verhoogd. Of de C.B.T.B. en de A.B.T.B. (R.K Onder de duizenden vluchtelingen, die in Korea voor de oprukkende Rode troepen naar het Zuiden Itrekken, bevinden zich dikwijls vermomde commu nistische strijders. In de bagage en onder de kleren vervoeren zij allerlei wapens. Zelfs ontzien zij zich niet, handgranaten in de zakken van de kin derende stoppen en deze zo naar het Zuiden te loodsen. Om mogelijke wa pens en andere contrabande bij de vluchtelingen op te sporen maken de soldaten van de verbonden troepen gebruik van mijn-detectors. Seintje van „Grote Drie" aan Moskou MochBarse woorden zijn toch altijd nog beter dan dat de bom barst De Amerikaanse minister van Buit. Zaken, Dean Acheson en zijn Britse en Franse collega's hebben de koppen bij elkaar gestoken. Zij zijn nu ge reed gekomen met het opstellen van een antwoord op de Russische nota voor het houden van een „viermogendheden-conferentie". Aan de Sowjet- Unie zal op ondubbelzinnige wijze verzocht worden te verklaren, of zij al dan niet bereid is. alle vraagstukken te gaan bespreken, die de wereld vrede bedreigen. Dus niet over het Duitse vraagstuk, in het bijzonder de bewapening van West-Duitsland, alleen. In diplomatieke stijl heet zulks: besprekingen op het „hoogste niveau". de behoefte in het Westen te wordt melk aangevoerd uit de Oostelijke en Noordelijke provincies. Wat Leiden betreft ongeveer voor 50%. De helft van de in de Sleutelstad gebruikte melk, komt als boerenmelk uit de omge ving, de andere helft wordt aangevoerd uit bovenbedoelde provincies. De boeren in deze provincies echter kunnen de melk momenteel veel beter kaas en boter doen verwerken. Er wordt' dan een veel hogere prijs gemaakt. Vooral nu de Belgen onze boter vragen kaas-export uitstekend verloopt. Men kan het de boeren in het Oosten en Noorden van ons land niet euvel duiden, voor de naar het Westen te ver- melk een prijs vragen, die nave- Voor de melkinrichting in het Westen brengt dit evenwel ernstige consequen- -. Op de van ver aangevoerde melk (de zgn. aanvullingsmelk) leggen ongeveer 5 cent per liter bij. Voor Leiden komt dit op een verlies van f 10.000 per week. En dat gaat zo al Jieel ekenterwijl een hogere con sumptiepas niet mag worden berekend. Men overweegt thans de melk uit het Oosten en Noorden niet meer, aan te voeren, zulks m.i.v. Maandag a.s. Van middag vergaderen de directies der melk- 'nnchtingên te Amsterdam, Haarlem en Den Haag. Zij hopen, dat de minister in grijpt': „De pot van het landbouw-egali- satiefonds is groot genoeg!" Aan de minister is een telegram gezonden. Zoals bericht elders in dit blad blijkt, ;gt ook het Kon. Ned. Landbouw - Besprekingen op het „hoogste niveau" zijn inderdaad zeer gewenst, maar bedenke, dat men bij vorige gelegenheden steeds van deze internationale hoogte afgetuimeld. Dit weerhoudt Jules Moch, de Franse minister van defensie, geens- te verklaren, dat het houden var viermogendheden-bespreki ng absoluut noodzakelijk is. Hij ontveinst zich niet, dat dergelijke besprekingen bijzonder moeilijk zijn, maar toch dient men tot het houden ervan over te gaan. En nu zegt Moch een waar woord: „Zelfs al zou men op deze besprékingen tegenover elkaar komen te staan e barse wijze discussieren, zo'n conferentie „Excelsior" gaf een mooi stuk muziek zang om het kampvuur ten beste. De heer Koppier sprak de heer Den Haan waarderende woorden toe na de oud-leerlingen en bood hem een loppe aan, waarvan de inhoud bedoeld Is voor een buitenlandse reis. Tot slot was het woord aan de jubilaris, die mede namens zijn gezin dank bracht voor de huldiging en voor de aangename samenwerking, die het werk gemakke lijk heeft gemaakt. Met spanning werd geluisterd naar de jubilaris, die ook nog droeve en blijde gebeurtenissen var afgelopen tijdperk memoreerde. Bovenal bracht hij dank aan God voor de rijke zegen op zijn werk. TER AAR A.R. kiesvereniging. De A.R. kiesvereniging houdt op 26 Ja nuari haar jaarvergadering. Ingeleid wordt het onderwerp „De tragiek v; P.v.d.A.". Verder is er bestuursverkiezing om te voorzien in de vacature C. Lok, ter wijl de heer Joh. van Eijk aftreedt. De heer Joh. van Eijk deed mededeling, dat hij zijn benoeming tot lid van de ge meenteraad aanneemt. VOORSCHOTEN Geen spreekuur. De burgemeester is morgen verhinderd spreekuur te houden. Gouden huwelök Het echtpaar P. van Diemen-M. J. der Linden, Treubstraat 33. hoopt op 24 Januari vijftig jaar gehuwd te zijn. D.E.S. animeert damsport D.E.S., de nog vrij jonge Voorschotense damvereniging, wil trachten de damsport- populair te maken. Zij zal wedstrijden om het kampioenschap van Voorschoten le. 2e en 3e klasse organiseren. Als prij zen zullen een wisselbeker en diverse medailles beschikbaar worden gesteld. Tot en met 31 Januari kan men zich op geven bij de heren A. Tempelman. W. de Zwijgerlaan 61, tel. 786, G. H. Oostergo, Valkenburgseweg 66 en S. v. cl. Meij, Leidseweg 471. Bovendien iedere Woens dagavond in het clublokaal „Het Wapen van Voorschoten". De uitslagen der onderlinge wedstrij den zijn: G. Weggen—S. H. Zitman 1—1; W. H. OudshoornH. v. d. Velden 20; R. D. ThierryG. Oostergo 02; W. van EgmondJ. M. de Bruyn 2—0; F. C. Ro- senfeltJ. van Bemmelen 02; J. Oostrom J. J. v. d. Velden 20; S. v. d. MeijJ. Simons 20; A. TempelmanA. C. Bins 11; A. W. ZoetemelkG. van Kuyk 2—0. WOUBRUGGE Feestavond Voetbalvereniging. De voetbalvereniging „Woubrugge hield een feestavond, waarop een Leiderdorp- se reclteerclub het stuk „De storm raast voort' heeft opgevoerd. De opvoering was zeer goed. Het ensemble Bouwmeester afwisseling. (Advc iiitiej HET EMAILLEHUIS J*- ELKE DAC NIEUWE KOOPJES PIET OUDSHOORN Noordtinde 7 Katwijk aan Zee Tel. 2863 definitieve breuk en de ramp uit stellen". Frankrijk, zo zeide Moch, i: neutraal als Amerika isolationis tisch. Het was niet aan hem. om de Ame rikaanse isolationistische stroming te ana lyseren. maar de Europese „neutraliteits- stroming" betekende een weigering om te kiezen tussen politieke vrijheid er dictatuur. Zo'n weigering betekende kort weg zelfbedrog of verraad. Van groot belang achten wij de volgen- waarschuwing van Moch: „Door traliteit zou men de gepantserde troepen heus niet bü de grensposten kunnen tegenhouden. Zulks was in 1914 in Belgi' en Luxemburg niet geschied en in 1940 evenmin aan de grenzen van neutrale lan den als Nederland, Noorwegen en Dene marken. Een zeer machtig land zou ziel nog neutraal kunnen houden, als het al thans over de parate kracht beschikte on iedere aanval te weerstaan". Dit was ech ter niet eens het geval met Frankrijk, zelfs al zou. de dienstplicht aanzienlijk verlengd en de begroting van defensie vertienvoudigd worde. Frankrijk was er volkomen van door drongen, dat het slechts in collectieve vei ligheid kan leven. Neutraliteit zou abso luut de deur voor aggressie openen. Het Atlantisch Pact echter betekende eei lofte voor vrede! Tenslotte wees Moch erop, dat zich thans drie divisies in de Franse zone var Duitsland bevinden en men met de sta tionnering van een vierde reeds ver ge vorderd was. Binnen twaalf maanden tijds zal Frankrijk 10 divisies gereed hebben, namelük 5 op oorlogsvoet en 5, binnen drie dagen op oorlogsvoet te brengen. De vyf eerste divisies zouden alle in Duits land gelegerd worden. In memoriam Sinclair Lewis Het overlijden van de Amerikaanse schrijver Sinclair Lewis, hetgeen v een deel onzer editie van gisteren reeds meldden, heeft een schok kebracht de literaire wereld. Arnold Zweig, van de leidende Marxistische schrijvers uit Duitsland, verklaarde: „De vooi staande Oostduitse intellectuelen betreu ren het onverwachte heen gan Lewi een tragisch verlies voor allen. Nimmer had Amerika zo zeer behoefte aan zulke vrijheidslievende geesten als Lewis dan heden ten dage. Elke veteraan uit de tijd van Roosevelt telt thans dubbel." Toen Lewis in 1930 de Nobelprijs voor de literatuur ontving, hield hij een toe spraak, waarin hij „de vrees, die de Ame rikanen ten opzichte van de letterkunde hebben" brandmerkte. „In Amerika", zeide hij, „zijn de meeste van mijn land genoten bang voor literatuur,- die geen verheerlijking is van onze fouten of onze deugden." Lewis werd in Febr. 1885 te Saük Center, een gehucht van 3000 in woners, geboren als zoon van een arts Zijn geboorteplaats heeft steeds een be langrijke rol gespeeld in zijn werk er diende als model voor „Gopha Prairie" in zijn roman „Main Street". Zijn eerste boek „Babbitt" trok al direct de aandacht In een zijner werken deed hij een scher pe aanval op het fascisme. In een parti culiere kliniek te Rome is hij overleden longontsteking. Het is nog niet be kend of hij, evenals Keats en Shelley, begraven zal worden op het Prot. kerk hof te Rome. Merkwaardige cementfabrie ken in de Sowjet-Unie Naar radio Moskou meldt bouwen de Russen thans cementfabrieken, welke uit elkaar kunnen worden genomen en andere plaats opnieuw kunnen worden gemonteerd. Deze fabrieken, die cement zullen leveren voor twee reus achtige electrische centrales te I£oei- bisjef en Stalingrad aan de Wolga, zou den alle handenarbeid overbodig maken mgekend grote productie heb ben. Volgens radio Moskou wordt iedere fabriek slechts bediend door 8 personen per ploeg en wordt al het werk door machines gedaan. Nederlanders, die als nieuwkomers in Indonesië komen, moeten 150 roepiah ontschepingsgeld betalen. Als Frans ambassadeur in Spanje zal worden benoemd Bernard Hardion, thans Frans zaakgelastigde te Madrid. De ontsporing bij Diemen Lastgevingen voor trein bestuurder onjuist Tegen de bestuurder van de electr.- sche personentrein, welke op 23 Au gustus jl. bij een wissel onder Diemen ontspoorde, is gisteren in Amsterdam f 30 boete of zes dagen, alsmede een maand voorwaardelijk hechtenis geëist. Bij de ontsporing werden enkele reizi gers gewond en er ontstond aanzien lijke materiële schade. De president van de rechtbank vroeg aarom er in deze zaak dachte was. Het is namelijk zonneklaar bewezen, dat de drie z.g. lastgevingen, •in de bestuurder instructies kreeg de wijze van rijden onvolledig onjuist waren ingevuld door de sta tionsambtenaar te Weesp. Maar als de bestuurder, de 53-jarige J. H. G„ die uit eigen ervaring wist waar de wissel lag, meer aandacht aan zijn instructies had besteed, had een ongeluk kunnen wor den voorkomen, meende de Officier van Justitie. De bestuurder is door de N.S. teruggeplaatst in de rangeerdienst, de stationsambtenaar kreeg een ontevre denheidsbetuiging. Tegen de 52-j. seinhuiswachter L. W. K. van het stationsemplacement te Uit hoorn, werd gisteren f 15 boete of drie dagen geëist. Hij had tijdens het range ren van een treinstel ontijdig een sel omgelegd- waardoor een aantal gens was gekanteld Twee personen werden licht gewond. De seinhuiswach ter had de verkeerde handeling ver richt uit macht der gewoonte. De Of ficier sprak van een „begrijpelijke nalatigheid" Uitspraken 05 24 Januari. Weer een spel op de Markt in Delft? Men heeft in Delft ernstige plannen om dit jaar opnieuw een marktspel op te voeren. Aan verschillende auteurs is reeds opdracht gegeven een tekst te schrijven en als regisseur is aange zocht de heer Kees van Iersel, die ook de leiding had van het spel Zeven Eeu wen in 1948. Het comité Holland Festi val heeft de stichting Delfesta verzocht dit jaar weer een opvoering te geven van Elckerlyc. waarmee vorig jaar zo'n groot succes werd geboekt in de kloos tertuin van Het Prinsenhof. Men zou dezelfde spelers als in 1950 kunnen ge bruiken. Wanneer het plan doorgaat worden de opvoeringen gegeven i tweede helft van Juni. Men overweegt voorts, beiaardiers uit verschillende steden uit te nodigen carillonconcerteni. Op Koninginnedag worden alle buurt- en sportverenigin gen ingeschakeld en in September wordt /eer een fokveedag Wester V Delft met en concours hippique gehouden. Keerkoppeling schakelde vier schepen uil Het breken van een keerkoppeling af boord van het vissersschip Ro 3, 70 mijl N.N.W. van IJmuiden, was er oorzaak dat vier schepen de reis moesten onderbreken en dat terwijl de vis in IJmuiden zo duur betaald wordt. De Ro 3 werd stuurloos, de logger KW 84 kwam helpen, kreeg echter een stuk lijn in de schroef en werd ook lamgelegd. Twee andere loggers, de KW 28 en de KW 64 zijn nu met de KW 84 en de Ro 3 op sleeptouw naar IJmuiden onderweg. Gunning bouw magazijn P.T.7. in Den Haag D bouw van een magazyngebouw voc de P.T.T. aan de Binckhorstlaan te Den Haaag, is gegund aan de N.V. Ingenieurs bureau voor Bouwnijverheid te Oegst- geest. Dit bureau had ingeschreven voor een bedrag van 1.395.000. Scheepvaarlfaerichlen ALCH1BA 10 Bordeaux n W.-Afrika; An stelpark 10 Ouessant n R'dam. BONAIRE 10 Ouessant n Barbados. CAMPHUYS 9 Makassar: Chama 7 ONO i Geni DUCE 3 Gdynia. 10 Curacao. FELIPES 8 Pladjoe n Singapore. GAASTERLAND 10 Casquets n B Aires; Grootekerk 9 Hamburg n .'dam. HAST I 8 Dover n Bayonne; Hast IV 9 Lon den; Hoflaan 7 Ouessant n Bordeaux. JUPITER 10 Finisterre n Alexandrië. MARKEN 10 Freetown; Melampus 7 Praw- llth n Java; Mldas 10 Targer. PERNA 14 B Aires; Prins Fred. Hendrik 1( Gibraltar. AKI 9 A'dam n Hamburg: Roebiah 10 Kp del Armi n A'dam; Rotti 10 A'dam; Roel! 10 A'dam; Rotula 8 Bergen n R'dam. TOSARI 10 Pt Said; Trajanus 5 Trinidad n Paramaribo; Tankhaven III 8 Ballkpapan. ULCANUS 10 Gibraltar. >1 9—15.70, savoyekool 6 90—14.90. groene il 7—12.70, boerenkool 6—20, prei 14—31, iten 6.90—9.60, gekookte kroten 12—16 n 1—6.30, peen 12—28, spruiten 12—46, an- /ie 30—61. sla 33—38. schorseneren 29. wit lof 15—52, sla *16.50, knolselderie 8—10, sel- ïrie 9—13. KATWIJK A/D RIJN. II Jan. Gro ailing: Waspeen I 12.75—25. idem II 5.50— .75. groene kool 7 60—12.60, boerenkool 1- i. gele kool 6—9.20. rode kool 6.50—12. :en 2—7.50, winterpeen 4.40—6.60. rapen 7 —7.80, spruiten 33.60—34. ROELOFARENDSVEEN. 10 Jan. Bloe- enveiling: Golden Harvest 1.201 30; Rose Copland 0.90—1.15: B. Copland 0 80—1: Kre- 0.48—0.63; White Sail 0.51—064; Crown Imperial 0 42—0.63; Pink Gem 0.58—0.69; Sc Wonder 0.51—0.63; Pierson 0.54—0.61; Pi- quante 0.90—1; Early Queen 0.46—0.58; Ami- donette 090—1; Tulpen gemengd 0.70—0.72: Narcissen: Helios 0.30—0.41; Early Glory 0.38 —0.42; WhresUer 0.43—0.45: Blauwe Dri 0.17—0.18 per bos; Hyacinten 4—8 per 100: Cyclamen 0.17—0.53 per stuk. ROELOFARENDSVEEN. 10 Jan. Groen teveiling: kropsla 2.90—9.50: andijvie 25—42; witlof I 27—38: id. II 10—17; spruitkool 38. groene kool 10; uien 8 per 100; stoofsla 0.60 De heer P. J. Arens hartelijk gehuldigd Veertig jaar in dienst bij Van Wijk Vandaag was het 40 jaar geleden, dat de heer P. J. Arens in dienst trad bij Van Wijk. Hy werd al spoedig bedrijfsleider de fabriek aan het Levendaal. Van morgen werd de jubilaris in „Het Gulden Vlies" gehuldigd. De directeur, dé heer J. G. J. Verhey van Wijk, schetste de heer Arens als een rustig werker, die de discipline wist te handhaven. Vooral in de tijd, dat de fabriek aan het Levendaal geheel gerestaureerd werd, heeft hij zich bijzonder onderscheiden. Hij wist boven dien de sympathie van allen te verwer ven. De directeur overhandigde de jubi laris een zilveren cassette en in zijn kwa liteit als voorzitter van de Ned. Maat schappij voor Nijverheid en Handel, afd. Leiden, de gouden erepenning met het getuigschrift van de Maatschappij. Het speet spr. tenslotte, dat de burgemeester nog niet in staat was de jubilaris een onderscheiding uit te reiken. Dit werd hem echter in het vooruitzicht gesteld. Verder werd nog gesproken door de he ren mr F. J. J. Trapman, als, pres.-com- missaris, R. de Jong, als medebedrijfs- leider, L. Gijsman, voorzitter van de per- soneelsver. „De Spil", Ph. v. Hooven, werkmeester, Z. Bink, namens de achter blijvers op de fabriek, W. F. v. d. Hoorn, administrateur. W. v. d. Berg, namens de technische dienst en P. Philippo, voor zitter van de fabriekscommissie. Getroffen, overrompeld en verrast door de vele woorden van erkentelijkheid en de cadeaux, sprak de heer P. J. Arens woorden van dank. Hij mad uitgerekend, dat hij 200 millioen km garen gesponnen had. Met de garen draad zou hij 5000 x rond de aarde kunnen gaan! Amsterdams Beursoverzicht Amsterdam, 10 Januari Wederom lager niveau. Ook vandaag was de stemming op de Amsterdamse effectenbeurs zeer kalm. Vooral de activiteit was gering. De ope ning was voor sommige fondsen nog goed prijshoudend. Hier en daar werd tot winstnemingen overgegaan en voor al tegen slot kregen de verkooporders de overhand, zodat alle hoeken op een lager niveau kwamen. In het hoofdfonds was het aanzienlyk minder druk dan gisteren. Met kleine schommelingen liep de koers van 316 te rug tot SIS1,™, waarna tegen slot een ver dere reactie volgde tot 311. De industrie sector volgde dit voorbeeld. Alleen Phi lips kon zich betrekkelijk lang handha ven, maar moest in de laatste etappe toch twee punten prijsgeven. De Indonesische sector opende vrij vast. vooral voor Amsterdam Rubber. De marktstemming bleef -chter niet zonder invloed, zodat ook hier een terugslag niet uitbleef. Uiteindelijk waren de nadelige verschillen echter miniery. De affaire had ook hier weinig te betekenen. De scheepvaartmarkt kwam eveneens op een iets lager peil. Een uitzondering vormde aandelen K.N.S.M., die twee pun ten verbeterden. BEURS VAN AMSTERDAM Off. not. medeged. door de Ver. v. d. Effectenhandel bieden laten ged. en b. t ged. en L x ex div. WOENSDAG 10 JANUARI OBLIGATIES V.K. V.K. VJC Am. Can. CvG A 98% Am. Car Found. 37% Am. Enca 135% Am. Smelt. C. 81% Am. Steel F36% Anaconda C44ft Bethl. Steel C. 57% Ned, dollar 3% 105%* 105% Bronswerk 119% 123% Nederl. 1948 3% 97% 97 Bührmann 120 119* Beleggtngscer 3% 97% Dikkers en Co177 175% Nederl. 1950 3% 96% 96% D. R. U'153% 153% Nederl. '47 3—3% 96ft* 96fir '.ectro Zuurfabr 234 rl 1896—05 3 96 96ft Electr. Dordt128%* 128 i Electric 56 56'% 94% 94% Dollarlening '47 3 95 ft 95ft Di veste rings C 96% 96ftt Ned 1962—64 3 95%/ 95% N W.S. f 1000 2 7878% Spaarc. f 100 100' Ned. Ind. '37 A... 92% 92% Grootboek 1946 95% 95 Houth. 128% 131- Hoeks Mach260* Holland Meelf. 91% Holl. Kattenburg 147$ Fund. Loan116 War Loan '32 3% 102/ Holl. Draad 254 Bandoeng 4 60* Holl. KunstzHde 173 Batavia 1937 A 4 61%' 61%» Int Gew Beton 148% Gelderland 1949 3 98'.4 Int. Kunst*. Did 102* 3, •J'Hiloy, 11S!i Klinker tsoliet Z.-Holl 2e '38 3 98% 97%/ B.v Onr.Z CvO 4 55* Int. Bank106% 107 Fnes-Gr. HB 3% 99% 99 HoU H.B K 3% 96 95% Nat. Hyp B. 3 93 93 West HB NO 3% 96% 95% E:rgh Jurg 3% 101% 101% Ko„ Ketje! Lever Br. 3% 106t 105% Philips '48 3% 104% 103% Philips dollar 3% 106 105% Stokvis X. 3% 108% Cocker! 11 101 fj 101ft Soc de la Cère 96%* 96% Bataatsche 3% 102 102 Comp W. L. "38 4 97% 97%' Dell Spoor 9% 64 N -l Spoor'37 3% 39 38/ Sam. Joana 4 361 35% Sem. Cher. '18 5 22% Amst Olymp.... 3 126% 126% A'dam '47 3—3% 98%* 98% K Petr Conv O 3J 1134 112% AANDELEN Arist Bank 169 169 ft Goed.ba-k 128 126% Escomptobank 44% 45 ""11 Bank Unie C 262% 260 Java Bank C. 90% 90% Nat. Herstel96 96 Ned Bk Zuld-Afr 235% 228 Ned. Cred Bank 104'. 104% Rott Bank 183% 183% Twentsche Bk C 174* 173%1 Int. Bel Unle 189 188% R. Beleg. cons. 200 201 N Am.-Ned. Hbk 70 897', N W. Pacific Hbk 163% 167* 2551 Kon. Ned 7- 330t 329' Kon. Pharm175% 174! Hi Tapijt 297 BMB—161* 162% Koudljs Leid. Textiel 167/ 165 Leid. Wolsp. 237 238 LetterleterU 238 Lev Br 4 CP 101% 1017s Lyempf160 160% LUm Delft C.vA 133%* 132 Meelf N. B CvA 249 245 Chem f. Naarden 177 176 Vredestetn Auto 146% 146 Ned Fitting fabr 84 83% Nedap 110 111 •d Gist- en Spli 303 Ned M11 Havenw 108% NM. Scheepsb.... 142% 141% Noord Vezelverw 73% 73 Nyma 288 Padang Port] cem 40 40 Rr't. Droogdok.. 3125 317 Rouppe v. d. V..„ 125 125 ••rMeeteln rubb»r 190 Ruttens Bier 138% De Schelde (NB) 124% 121'% Schok beton 123 123% Kennecott C. C 81% 82% Nat Distillers 29%* 29% Nat. Steel 58% 58% Rep Steel 48ft 47 St. Brands C. 6^ Un. Aircraft 39% 40% U. S. Steel C. 48* 47% El. MM Anlem 39 38* Overz. Gas Mij... 57 56% Am. T H. tr. k 1637a 164-% Cities Service C 92 93 Radio Corp 19% 19% Borsum Mij 120* 118% Cut. Handel Mij 293 293% Eur. Azië B MIJ 99* H. Gtlntzel - 89 89 Houth W Pont.. 144 143% Internatlo 171% 171 Linde Teves 1 Mol. Hand Venn. Holl. Stmb MIJ... 128% Nievelt Goudr.... 284 Oostzee 249% Moorman Co— 20 Sedep Cult. MM. leyn A. 192 192 v Vriessev. 108 107% Albatros 186 184 Alg. Norit A. 345 347 Allan Co 90 89* Alweco ree 47 48 A'dam Ballast 138% 137 •ergh 'apler 205% Treda Mach fah» 163% 16271 Simplex 191 188% Stokvis 500 158 156 c»--k en Co 148%' 147 Thom Dr302 305 Ver. BUk 173' 174% Ver. Pharmac. 99% Ver To'iwfabr.... 134 Vlisslngen Katoen 295 299 Werkspoor 146* 145% Wits Textiel 182%' 182 Wilei Zwanenb Orgar Ned.-Ind Spoor... Atch. Topeka C... 1' Illinois 1 N. Y Centr C.... Pennsylv. C. Unlon°Pac. 1 ---ada Pacific C Vorige le Koers ACTIEVE AANDELEN Banken Cult. Ind Bank 44 Nat. Handelsbank 85 N Hand. Mi1 CvA 148 Industrie AU Kunstz. Unit 174 Bergh en Jurgen» 325 Berkels Patent 118 Calvé-Delft C.v.A 133 Levei B C. v. A Ned. Ford Autom Kabelfabrlek Philips Gem Bezit 'hilips Gem. B Px Wilton Feyenooro "Billlton 2e rubriek Petroleum 172% 175* Holl.-Amer. Lijn Java-China-Paketv Kon Ned St N.B s Kon Paketvaart Ned Sch Unie Ven Ommeren Rotterd. Lloyd St M11 Nederland Suiker Hand. V. A'dam Javasche Cultuur N.-I. Suiker Unie Ver. Vorst Cult Ca bak Dell-Batavia Deli-MM Cert. 5101 505 MUUei e

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 4