I SM et paard en naar de Griekse grens wagen van Zuid-Slaviè V/, 7 HDStfWE LEIDSCHE COURANT 3 DONDERDAG 11 JANUARI 1951 Piikkeldiaad-inteimezz o In Griekenland is het veel beter dan in Tito's paradijs (Van onze speciale verslaggever) EVEZONE (Grieks Macedonië), December 1950. De ambtenaar achter de balie van reisbureau Putnik aan de Maarschalk Tito-boulevard in Belgrado kijkt me verwonderd aan als ik naar de verbinding van Joe goslavië met Griekenland informeer. „De trein gaat niet verder dan Devdelija.wijst hij op een kaart naai een plaatsje aan de Zuid-Oost grens. Verderop zijn de rails opgebroken. „En dan?" „Lopen, 't Is vijf kilometer". Met zestig kilo bagage is dat echter onmogelijk. „U kunt er wel een paard en wagen huren.veronderstelt de man. En op Grieks grondgebied moet het dan precies zo. Ook daar is er van de grens tot aan het eerstvolgende dorp Evezone geen verbinding. Dat is een afstand van drie kilometer. i staren beklimmen langzaam de heuvel i waarop éun wachthuisje staat. Op een heuvel aan de andere kant van de weg En zo hobbel ik dan een paar dagen later op een oude boerenwagen met lusteloos padïd er voor Joegoslavië uit. Het is stil op de weg. Grensverkeer is er practisch niet. Joegoslaven en Grieken kunnen niet heen en weer. En het is maar een enkele buitenlander, die op deze ongeriefelyke manier wenst te rei- „Hort!" spoort de karrevoerder zijn paard nu en dan aan. In dit deel van de wereld heeft men echter geen haast. En gelaten sukkel ik dan ook maar in de richting van de grens. In mezelf moet ik er om lachen me in deze eeuw van snelverkeer op zo'n primitieve manier te verplaatsen. En dat nog wel in Europa. Geen levensteken De Joegoslavische douane is uiterst voorkomend. De formaliteiten zün in een omme zien vervuld. Een stempel in mijn pas. Een vluchtigge blik over de koffers. Dat is alles. „Ik zal u een paar man meegeven om de bagage te dragen", zegt de chef met meer gebaren dan woorden. Een soldaat en een lid van de volksmilitie een blauw uniform vergezellen me op de laatste honderd meter naar de grens: een Friese ruiter van roestig prikkel- duidelijk in grote, witte letters steen TITO. Het is van verre te spellen groene helling. Maar de Griekse grenspost er tegenover geeft nog steeds geen enkel teken van leven. Halverwege kom ik een boer tegen, e een ezeltje met twee zakken groen ten op zijn rug voortdrijft. De blijkt een klein beetje Frans te sprekan. Moeizaam converserend wandelen we gezamenlijk verder. „Serviër?" vraagt hij enigszins wan trouwend. „Nee, Hollander", stel ik hem gerust. „HollandosHollandosher haalt hij in zichzelf om zo er achter te komen waar dat wel is. Blijkbaar weet hij er geen weg mee, want even later vraagt hij of dat niet tussen Duitsland en Rusland ligt. Tevergeefs tracht ik hem de juiste ligging uit te leggen. „Woont u in Evezoneschakel ik over op een eenvoudiger onderwerp. „Evezone..:... jabevestigt hij, „Allang Het duurt een hele tijd tot hij ei het Frans een antwoord op verzonnen heeft. „AI meer dan duizend jaar Lachend verzeker ik hem, dat hij er dan nog zeer kras voor zijn leeftijd uit ziet. Maar dat ontgaat hem. En zwijgend lopen we verder tot hij me een klein huisje aanwijst met een bordje eraan met Controle de-s Passeports. Daar ne men we afscheid. Paradijs De immigratie-ambtenaar spreekt Frans. Hij is niet eens verwonderd Hij laat een paard en wagen in het dorp opzoeken om mijn bagage te halen. In afwachting daarvan gaan we in het plaatselijke café annex kruideniers winkel een kopje koffie drinken. Het •erschil met Joegoslavië is bij de eerste blik al te merken. In deze eenvoudige, afgelegen winkel liggen artikelen, die Joegoslavië nergens ziet. Sinaas appelen, chocoladerepen, rollen zuurtjes, pakjes scheermesjes. Er staat een zak met grote aardappelen. Eieren in over vloed. Een kist bokking met Sohevenin- gen Holland erop. En inplaats van de communistische emblemen en de por tretten Van Tito prijken hier beeltenis koning Paul en kleurige posters over het Marshallplan. En een kaart Korea met de koppen van generaal MacArthur, Synghman Rhee en Trygve .,Hoe is 't in het paradijsvraagt de immigratieman. In Evezone blijkt men algemeen over het paradijs te pra ten als men het over Joegoslavië heeft. „Niet zo bestgeef ik toe. Evezone is een zeer patriottisch dorp. Onder de honderd vijf tig families tijdens de burgeroorlog geen enkele communist geweest. Daarom kwamen de „andartes" er ook maar heel weinig. Maar versterkingen van prikkeldraad en mitrailleurnesten aan de buitenkant van het dorp herinneren nog aan die tijd. Bovendien patrouilleren de man nen van het dorp nog elke nacht. Maar de verhouding met de Joegoslaven is t4»ch verbeterd. En binnenkort zal ook de spoorwegverbinding hersteld worden. „Ze willen nu weer goeie vrienden met ons wordenbetoogt de man tegenover me, „ze hebben Salonika no dig voor'het vervoer van de levensmid delen, die ze uit Amerika krijgen." Het klinkt nogal smalend. Maar zo zal men hier voorlopig nog wel blijven zo lang de kwestie van de Griekse kinderen niet opgelost is. Een-en-twintig zijn er tot nu toe teruggekomen. Het is een teleurstellend klein aantal voor de Grie- „Heeft u Griekse kinderen gezien in Joegoslavië?" vraagt men mij van ver schillende kanten. „Jabevestig lk. „En hoe zien ze eruit?" „Heel goed", verzeker ik hen. En ik leg hen uit, dat het juist de politiek van de Joegoslaven is deze kinderen uitste kend te behandelen. Daarmee kweken ze evenvele propagandisten. Maar men blijft me sceptisch aankijken. Bij J. Brandt en Zoon te Amsterdam verscheen in 1950: Het Nieuwe Testa-j koers zal ment in zes Nederlandse vertalingen, in- Na haa. geleid door prof. dr F. W. Grosheide. De!haar eerste pijnlijke bewustwording :es vertalingen zijn: de Staten-vertaling i het ontgroeid-zijn aan eigen milieu 1637), de Lutherse vertaling (1648), de, Het is al laat als ik het café verlaat. Buiten is het aardedonker. Evezone heeft geen electriciteit. Voetje voetje schuifel ik voort. Een van de nachtwachts met een geweer over zijn schouder vergezelt me naar de boerderij, waar ik kan overnachten. „Joegoslaviëwijst hij naar een groep lichtjes in het zwarte landschap. Het is Devdelija. Ook een dorp met sim pele huisjes en zwoegende boeren en een dorpscafé. Precies als Evezone. Maar toch is het een andere wereld. ALFRED VAN SPRANG. (Nadruk verboden). Japanse volkskunst onder de schijnwerper Expositie van prenten in Volkenkunde vogelprenten, van Hokusal Een Joegoslavische pottenhandelaar met zijn negotie, roepend, £at zijn Griekse concurrenten slechte waar af leveren.... keidraad op aan. Die slingert zich zover het oog reikt door het golvende land- „Zozeggen mijn begeleiders en zetten de koffers neer. Ik kijk hen vra gend aan. Aan de andere kant van de- grens is namelijk niemand te zien. Het blijkt, dat de Griekse grenswacht op een heuvel wat verder van de weg zetelt. De twee Joegoslaven trachten met arm bewegingen hun aandacht te trekken. Het levert geen resultaat op. We 'wach ten een paar minuten, maar er ver schijnt niemand. Weer kijk ik hen vragend aan. „Schlafen", lacht de militieman, die anderhalf woord Duits spreekt. Dan zet hij zijn vingers aan zijn mond en laat een lang en scherp gefluit klinken. Het snerpt door de stilte. Boven gebeurt niets. In koor fluiten ze twee, driemaal. Geen resultaat. „Ouzo", zegt de soldaat en maakt een drinkbeweging om te vertellen, dat de Grieken waarschijnlijk een paar glaas jes van hun nationale drank verwerkt hebben en nu een dutje doen. Al het fluiten en wuiven is tevergeefs. Ten slotte maak ik hen duidelijk, dat lk hier niet kan blijven staan. Gezamenlijk prut sen we het roestige prikkeldraad los schuiven de Friese ruiter opzij. Ik v wacht elk ogenblik een schreeuw of waarschuwingsschot. Er gebeurt echter niets. De koffers zet lk één voor één op Grieks grondgebied. Dan maken we de grens weer dicht. „Huala", bedank ik hen lachend geef hen over het prikkeldraad hand. Van 17 December af is in het Rijks museum voor Volkenkunde een nieuwe collectie Japanse prenten te zien, waar onder zoals werd aangekondigd de bekende prent van Hokusai (spreek uit: Hok'sai) „De Golf". Intussen is de expositie reeds door ruim 500 personen bezocht, een getal, dat ech ter ver ligt beneden het verwachte. Te recht heeft men met deze tentoonstelling j op grotere belangstelling gerekend. De vorige serie Japanse prenten trok veel en veel meer aandacht, terwijl de betekenis an deze collectie toch zeker niet minder ;eacht mag worden. De leden van de Vereniging voor Ja panse Grafiek en Kleinkunst hebben met het Rijksmuseum voor Vol kenkunde een zeer interessant geheel bij elkaar gebracht. Niet altijd zijn de pren- het neusje van de zalm men moest tenslotte werken, met wat aanwezig was maar van superieure kwaliteit zijn zij alle. Bovendien geven zij een goed in zicht in de ontwikkeling, die de Japanse prentkunst tussen 1750 en 1850 heeft doorgemaakt. Er zijn landschappen (winterlandschap pen uit het bezit van het musi spookprenten (de beeldromans va tjjd), the-aterprenten (onze foto': filmsterrenvrouwenportretten, o's (gelegenheidsprenten, gegeven bij geschenk e.d.), boekillustraties en briefenveloppen. Het is oorspronkelijk al lemaal geen kunst in de hoge en heven zin van het woord, maar geeft juist beeld van de kunstzinnige aanleg dit eilandenvolk, dat de Chinese in vloeden zo volkomen wist te verwerken, dat het eigen bezit werd en eigen uitings mogelijkheid. Bijzondere aandacht verdienen de pren- sn van Utamaro (17541S06), die speci aal de uitbeelder van mooie vrouwen ge noemd mag worden, van Hiroshige (1797 1858), die beroemd wejrd dpor bloemen de prachtige afbeelding m de Fuji Yama in onweer. De tentoonstelling is tot 1 Maart geopend. C. Th. R. Indonesiërs volgen cursus in Baarn Met de Sibajak kwam dezer dagen i Rotterdam de eerste groep Indonesische intellectuelen aan, die, op uitnodiging der stichting ontwikkelingscursus voor Christenen uit Indonesië, in het Gerefor meerde Zendingscentrum te Baarn deze us zullen bijwonen. De groep bestaat drie Indonesische predikanten, een medicus, een secretaris van het onder wijs op Midden-Java, een zelfbestuurder van Soemba, twee docenten van de theo logische scholen op Soemba en in Batak- land en ds Sinagra, secretaris der Batak- kerk. De cursus duurt een jaar er staat onder lëiding van prof. dr J. H. Bavinck, prof. mr W. F. de Gaay Fort- i, dr H. Kroeskamp en ds W. A. Wier- singa en wil de intellectuelen nader lichten omtrent de geestelijke stromingen in deze tijd. Dr Weekenstroo officier O.N. Dr H. J. Weekenstroo, dir. officier der rijkspolitie le kl. is bevorderd tot offi- de orde O. N. i in het grensgebied Naties, dat hun kinderen door de Rode troepen zijn ontvoerd. Van boeken en tijdschiilten Nieuwe Testament in zes vertalingen liefde, dat Lieske de goede Na haar eerste vrijheidsroes, Leidse vertaling (1912), de vertaling prof. dr A. M. Brouwer (1925), de Petrus- Canisiusvertaling (1929/1948) en tenslotte a het Ned. Bijbelgenootschap (1939/1948). In deze volgorde zijn de teksten ook naast elkaar geplaatst (met pericopen-indeling) In zijn inleidend woord schrijft prof. Grosheide, dat thans niemand meer de Statenvertaling leest in de vorm, waar- i zij van de pers kwam, doch dat ieder >n meer of minder vergaande soms ;rre van goede herziening gebruikt. In de kringen, waarin de Statenbijbel werd gebruikt, vinden de vertalingen het N.B.G. en prof. Brouwer thans veel ingang. Van R.K. zijde is in de laatste jaren :n verblijdende belangstelling voor het lezen van de Bijbel aan de dag gekomen. De vertaling van het N.T., uitgegeven door de Petrus-Canisiusvereniging, vond de meeste ingang. Wie de nieuwe vertalingen met elkaar vergelijkt, bemerkt hier en daar ver schillen, soms samenhangend met verschil opvatting over de tekst, het theologisch uitgangspunt v taler. De Leidse vertaling is al wat ouder i stamt uit een school met vrijzinnig karakter. De Lutherse- vertaling is wat haar oorsprong betreft nog veel ouder dan de Statenvertaling. Ze doorliep lange geschiedenis, verscheen in houdt nog steeds- verband Luthers werk en draagt daardoor eigen type. De vergelijking van een aantal talingen kan dienen om de Bijbeltekst beter te verstaan. De bedoeling Brandts uitgave is dan ook, het inzicht de Heilige Schrift te helpen verdie pen. Niet alleen theologen, maar ook an deren vinden hier de gelegenheid de Bijbel te leren kennen. Meisjesstudente door Joh. Kuiper, geill. door R. van Looy, uitg. A. Roelofs van Goor, Mep- pel. Tussen de vele doorsnee-boeken met de overdreven bakvistaai en onvermijde lijke happy-ending is „Meisjesstudente'' een verademing. Na haar gymnasiumtijd kiest Lieske van Lokeren de letteren studie om haar ideaal, journaliste te wor den, eens te kunnen verwezenlijken. En dan volgt voor het eenvoudige dorps meisje de eerste roes van het studenten leven in Amsterdam: het moeilijke maai leerzame novitiaat, de verbondenheid met haar dispuutgenoten en de verblind heid bij haar vermeende eerste grote lief de voor de ouderejaarsstudent Uitstekend tekent de schrijfster de verhouding tussen Lieske en haar ouders. Lieskes zelfstandigheid, haar onbarm hartige critiek en het ontgroeien aan d( sfeer van het eenvoudig onderwijzers gezin. Daartegenover de liefde ouders, de moeder die geen idee heeft van het studentenleven en de vader die zijn dochter gunt wat voor hemzelf bereikbaar bleef en een „ideaal" moest blijven. Beide mensen getroosten zich' blijmoedig de nodige financiële offers Werk van Gentse amateur-totograten Leerzame tentoonstelling in de Boeihaavezaal Stokowsky dirigeert twee Ned. orkesten De opening van het Holland Festival 1951 zal plaats vinden op 14 Juni de Ridderzaal in Den Haag, waa Ned. Kamerkoor o.l.v. Felix de Nobel zingt. De concerten van het Concertge bouworkest zullen tijdens het festival staan o.l.v. Rafael Kubelik, Georg Szell Leopold Stokowsky, terwijl het Resi dentie Orkest zal door Willem van Otterloo, Antal Dorati Leopold Stokowsky. De Ned. Opera brengt o.m. „Jenufa" van Janacek, „Un ballo in maschera" van Verdi en „Orfeo" Gluck. Onderhandelingen zijn gaande gastdirigenten en gastsolisten bij de Ned. Opera. Gedacht wordt aan het op treden van The English Opera Group van Britten, die „Dido and Aeneas" van Pur- „Combattimento di trancredi e clorinda" van Monteverdi zal brengen. Naast opvoeringen van werken van Shakespeare door het A'dams Toneelge- grinni- zeischap wordt overwogen "onder regie van Johan de Meester een Griekse tra- Tito gedie te doen opvoeren. Herhalingen wor- den gegeven van Elckerlyc in het Prin- Evezone in. senhof te Delft, terwijl ook de Young Vic tiei geeji rue een eigenaardig gevoel en de Qld Vlc weer zuuen komen. Be- om zo een land te betreden. Ietwat avon- sprekingen met het New York City Bal- tuurlijk Is het wel. En in ieder geval zeer zjjn afgesprongen en men zoekt thans ongewoon. Na een honderd meter kijk ik naar een andere groep. Mogen nop eens om. De koffers staan netjes op advies geven: Athene heeft een prachtig ten rijtje langs de weg. De twee Joego-| ballet. Het Comité LeidenOxfordGent ex poseert van heden af in de Boerhaave- zaal een uitgebreide verzameling foto's van Gentse amateurs. Gistermiddag werd de tentoonstelling geopend met een korte speech van de wethouder van onderwijs, de heer J. C. van Schaik, die uiting gaf aan de in brede kring bestaande verheugenis over dit con tact. „Het is een verheugenis", aldus spr., „die eigenlijk tussen de volkeren moest bestaan De wethouder prees het stimulerende .J Jüv werken van de heer A. E. de Frenne, die worden ""gedirigeerd I °°k hier initiatieven nam. Als onderdeel uitgesproken schilderachtig,, anderen ken het in lijnenspel en expressie, zijn foto's, die alle liefhebbers van foto graferen zullen interesseren om de op lossingen, die gezocht en ook meestal ge vonden werden. De tentoonstelling is tot en met 20 Jan. kosteloos te zien, des middags van 25 ;s avonds van 79 uur. Op Zondag is zij gesloten. de lezingen over Gentse door prof. De Keyzer heeft deze tentoon stelling ongetwijfeld betekenis. Spr. wees er op, dat ook fotograferen .•en kunst is, kan zijn althans, en hoopte, dat de Leidse amateurfotqgrafenvereni- ging. die mede deze expositie organiseert, i staat gesteld zal worden, in Gent ten- ion te stellen. Er hangt heel mooi fotografisch werk op deze tentoonstelling: portretten, stil- ns, landschappen, stadsgezichten en enkele montagefoto. Sommigen zijn De economische zijde der her bewapening Vrijdag zullen de ministers van finan- ciëën der Marshall-landen te Parijs bij eenkomen ter bespreking van de econo mische zijde der Europese herbewape ning, zoals grondstoffen en een Frans voorstel om 75 pet. van het handelsver keer te bevrijden. behulp van de dispuutgenoten gaat Lieske haar leven anders inrichten Ze wordt werkstudente, ervaart de vreugde het werkelijk studeren en vindt de harmonie tussen studie en ontspan ning. Door haar knappe en sterke karakter beschrijving schiep Joh. Kuiper geen boekentypen, maar werkelijke „mensen", zoals de lezers van dit boek voor oudere meisjes, in eigen leven ontmoeten. Juist door de aardige weergave het eenvoudige milieu, waaruit Lieske komt, ook een begrijpelijk boek oudige meisjes. Het ademt ee; geest, die wellicht iets meer had kunnen worden uitgewerkt. B. S. „Kruis of Munt?" door Hans var Uden, uitg. N.V. Leidsche Uit gevers-Mij, Rijswijk. Hans van Uden voert zijn lezers ir jn romans zoals „Ivoren Parade" er 1.34 n.m." mee in het Roomse Brabant. Ook in dit boek, dat de jeugdjaren be schrijft van Mart Peters, die door moeder tot geestelijke is bestemd, n vader bankdirecteur blijft hopen, dat de jongen geen roeping dit ambt zal blijken te hebben. De tekent uitvoerig hoe de jongen zoekt de juiste houding tegenover vader moeder, familie, leraren en vrienden, En hoe hij eveneens als gevolg eenzijdig gerichte opvoeding te worstelen krijgt met het probleem der sexualiteit. De schrijver weet echter ook op z'n tijd de gulle Brabantse humor te gebruiken. Toch geen boek om jongeren in handen te geven. Het is soms te realistisch. „Ken Uzelf" door Rudolf AUers, uitg. Nederland's Boekhuis, Til burg. Dit boek, geschreven door een hoogle- iar in de psychologie aan de R.K. u versiteit van Amerika, tevens doctor de medische en filosofische wetenschap pen, behandelt de moeilijkheden, die de mens in zijn leven ontmoet, voorzovei deze moeilijkheden hun oorsprong heb- de menselijke persoonlijkheid. Uitvoerig wordt geschreven over de vele redenen, waardoor iemand een zekere •oldaanheid kan voelen over zichzelf het verlangen heeft „anders" te den. Het boek tracht dan aan te tonen, dat de mens heel wat kansen geboden orden om zichzelf te verbeteren. Uiter lijke en innerlijke zelfverbetering. ijst daarbij o.m. leerstellingen der R.K. kerk, Gods Heilige Geest, die door Chris- .•erkzaam wil zijn in ons zielelev Keur van auto's te zien in Brussel Zaterdag 13 Januari zal de opening van de 34-ste automobielsalon van Brussel. tot 24 Januari duurt, plaats hebben. De volgende modellen zijn geheel nieuw of te Brussel nog niet getoond. Frankrijk zal een nieuw model van de Hotchkiss-Gregoire lanceren. De Renault- bedrijven komen eveneens met een r' model, de ..Fregate". Van Duitse zijde zullen behalv Oostduitse B.M.W. ook de verschillende types van de Borgward-Hansa, één met automatische transmis: zijn. Hetzelfde land zal de belangstelling vragen voor de Goliath, de Gullrod- Superior, en zowel de Oost- als West- Duitse D.K.W. Vermeldenswaard is on getwijfeld de nieuwe Porsche-sportwagen, genoemd naar de ingenieur, die ook de Duitse volkswagen ontworpen heeft. Men zal dan ook vele onderdelen van laatste in deze nieuwe sportwagen Dringende oproep Nederlandse mannen en vrouwen, we hebben de naam een gastvrij volk te zijn dat wijd harten en huizen opent voor alles wat vervolgd en verdrukt wordt. Zaterdag j.l. verscheen er in de ver schillende couranten een bericht, dat volkomen afgezien van welke politieke overweging ook ontzettend bedroevend en beschamend is. Het gaat hier om de groep van 3600 Ambonese militairen, die met hun ge zinnen (12.500 zielen tezamen)) in hope nood verkeren. Het waarom efe h zij in deze ellendige toestand kwamt doet in deze oproep weinig ter zake, h wordt ons gezegd: „Nederland biedt mensen geen klimaat en geen woo ,te. Huisvesting in Nederland is ni mogelijk". Mannen en vrouwen, Christen-huisv ders en-huismoeders, is er over ons g hele land met bij 10 millioen inwoners dan werkelijk geen plaats voor 3600 ge- die letterlijk in doodsnood ver een stad van 12.000 inwoners dooi ■amp werd getroffen, een even zc grote volksgroep verdreven en met dt dood bedreigd wordt, zouden wij ons dar ook niet met hart en ziel beijveren, voed- i en onderdak te verlenen? Wij smeken U allen, die, al is het maai één kamer, zoudt kunnen beschikbaar stellen, één of twee personen (liefst meer) opnemen, bewoners van grote '.n, boerderijen, landgoederen, waar ook: KOMT DEZE BROEDERS EN ZUSTERS TE HULP!!! Haast U te tonen, dat er in onze steden i dorpen wel dep el ijk voorlopig plaats gevonden kan worden voor diepe- de Ambonese militairen-families, Nederland wensen te worden af gevoerd. Later kunnen deze mensen dan wellicht ia kampen en werkgelegenheden tot een oor hen geschikte bestemming komen. NU GAAT HET OM HUN LEVEN Kinderen van Eén Vader, reikt elkaar de hand. Meldingen met spoed voorlopig aan M. H. van Limburg Stirum, Leuvensestraat 84, Scheveningen Verpakte kolen 40 cent per mud duurder De prijs van papieren kolenzakjes is iet ingang van I Januari verhoogd m dubbeltje tot veertien cent. Een mud kolen, in deze zakjes verpakt, f 0.40 duurder geworden. De prijsbeheer- ing heeft deze verhoging goedgekeurd a controle in grote en kleine bedrijven. Men heeft nog overwogen, voortaan de [ebruikte zakjes bij de klanten terug ti vragen, maar gezien de kwaliteit van he papier is dit onmogelijk. Zeemiliciens krijgen 15 pet minder Alle dienstplichtigen der Kon. Marine, lie na 1 Januari 1951 in werkelijke dienst komen en geen kostwinner zijn, zullen gedurende hun eerste oefening worden bezoldigd volgens een schaal, welke zes ners lager ligt dan die van de over eenkomstige beroepsmilitairen der zee macht. Dit komt er op neer, dat zij on geveer 15 pet. minder zullen ontvangen dan de zeemiliciens tot nu toe verdien den. Deze regeling geldt niet voor hen, die zich reeds onder dienst bevinden en min voor kostwinners. De oude rege ling blijft ook van kracht bij verblijf in werkelijke dienst wegens herhalings oefeningen of wegens mobilisatie. De vice-president van het Philips- concern, F. J. Fhilips, kwam gisteren terug uit Washington, waar hi. reldcongres voor morele herbewapening heeft bijgewoond. Infiuenza-golf in Europa Vaccin-voorraad in Nederland Mededeling van het virus-laboratorium der kliniek van het Academisch Zieken huis te Leiden: de huidige, in Europa heersende influenza heeft vermoedelijk oorsprong in een locale epidem:9, die Juni 1950 m Zweden uitbrak. Nadat half November Denemarken. Zweden en Noorwegen door de influenza geteisterd erden, verscheen de ziekte eind December in Noord-Engeland, vermoe delijk via de haven New Castle. Omstreeks Nieuwjaar werd de ziekt* gemeld in Belgisch Vlaanderen en in Nederland op Walcheren ge constateerd. Tijdige international» meldingen hebben het deze winter in Nederland mogelijk gemaakt een voor raad „monovalent vaccin" tegen het bereiden. Tegen de secundaire, bacteriële complicaties werken: penicil line, chlooramphenicol, aureomycine en terramycine. Het klinisch beloop der ziekteit meestal licht, en het virus tast de longen niet aan. Zulks in tegenstelling met d» gevreesde griep van 1918. Toch blijft dit punt doorlopend de grootste aandacht Nederland krijgt 30.000 balen katoen Nederland heeft gister-en van Amerika veer een toewijzing van 30.000 balen katoen gekregen. Bovendien zal het res tant van de 117.000 balen, die ons land reeds eerder kreeg toegewezen, maar door gebrek aan deviezen niet kon af- Marshall-dollars betaald kunnen worden. Hiermee is een verbete ring gekomen in de positie van d» Twentse textielindustrie. Het hoofd van de Marshall-missie in Nederland, Cla- C. Hunter, deelde dit gisteravond 1 Nijverdal, waar voor het eerst da film Jaren van Beslissing werd vertoond. In deze film, die in opdracht van de Marshall-organisatie is vervaardigd, werd de hoofdrollen vervuld door Jan Boeve. een arbeider van de Kon. Stoom weverij te NijverdaL Boeve kreeg van de heer Hunter een grote kist sigaren en n doos bonbons. De andere rollen in de film werden gespeeld door een Engelse mijnwerker, een Fran- i Italiaanse monteur. (Advertentie) ASPIRIN HOORT IN HUIS. maar zorg er voor werkelijk ASPIRIN in huis te hebben. r V jlLMJML'lilll J ANUAKI MAALTIJDEN Mr J. Versteeg raadsheer in Haagse Hof Benoemd tot raadsheer in het Haagse gerechtshof mr J. Versteeg, thans pro- nr-generaal. Velser-affaire voor Hoge Raad Dinsdag 16 Januari zal voor de Hoge Raad de behandeling plaats vinden het beroep in cassatie van de Haarlemse inspecteur van politie G. van S. tegen een arrest van het Amsterdamse Hof. Koning George en koningin Eliza beth zullen het volgend jaar, op weg naar Australië en Nieuw-Zeeland. kort bezoek brengen aan Gibraltar. Malta, Aden en Ceylon, aldus maakt Buckingham Palace officieel bekend. De Britse overzeese luchtvaart maatschappij (Bea) zal de volgende maand op de normale routes de eerst met vier straalmotoren uitgerust „Cornet", die een snelheid heeft van 80 kilometer per uur, in dienst nemen. .hpws van'fotrv terugvinden. De volkswagenmotor echter zodanig gewijzigd, dat deze een vermogen van 40 pk kan ontwikkelen. De Porsche-wagen kan nu, mede dank zij de aërodynamische carrosserie, ei snelheid van 140 kilometer bereiken. De Engelse Ford zal met de modellen Consul en Zephyr voor de dag komen. De Britten zullen verder de aandacht vragen voor de nieuwe Austin-modellen, de Morgan, en de uit de Rover 75 wikkelde sportwagen Marauder. Terwijl de Fiat het type 1.400 zal den, zullen alle grote Amerikaanse ken worden vertegenwoordigd door uit voeringen, die nog maar enkele weken geleden aan het publiek getoond werden. Weer arrestaties van Nederlanders De voormalige hoofdcommissaris vj politie te Bandoeng, de heer F. Landme ter, is gearresteerd. Hij zou me Oranje naar Nederland reizen en dag naar Medan vliegen om in Belawan aan boord te gaan, doch werd te Djakarta gearresteerd en naar Bandoeng gebracht Daar heef; men eveneens de commissaris van politie der tweede klasse P. A. Ket- tenis, de inspecteurs A. C. Story, R K Wankay. dc adjunct-inspecteurs F. R Pareira, J. H. Fickel cn de adjunct-com mandant J C. Selter en agent A. de Beer in hechtenis genomen. Zeven eenvoudige, voedzame maaltij den voor Januari vindt' U hier ontwor pen. Het vlees, dat in het algemeen te duur is voor dagelijks gebruik, wordt daarin verschillende keren door een goedkoper eiwitrijk gerecht vervangen. Bonen en erwten kunnen els een vlees vervangingsmiddel dienst doen, mits zij tezamen met' aardappelen worden ge geten. Hierbij dient dus ook nog groen- gegeven te worden. Voor gebakken kaasplakken gebruike men jonge kaas; 75 g kaas weegt ongeveer op tegen 100 vlees. Stokvis is een zeer eiwitrijk en oedzaam levensmiddel. De rookworst in de hete bliksem van Zaterdag kan ach- ege blijven, wanneer men inplaats hiervan pap of een ander melkgerecht toe geeft. De haché voor Dinsdag maakt men van ien en bruine bonen op ongeveer de zelfde wijze als vlees-haché. Zondag: aardappelen, spruitjes, ge hakt (griesmeelpudding mM| appel moes). Maandag: aardappelen, bruine bonen, witlofsla, (gebakken spek). Dinsdag: ftardappelen, bruine-bonen- haché, bieten (fruit). Woensdag: aardappelen, prei pel, bloedworst (wentelteefji Donderdag: aardappelen, gebakken kaasplakken, koolraap. Vrijdag: stokvisschotel of stokvis aardappelen, mosterdsaus, gebakken uien, gort of rijst. Zaterdag: hete bliksem met rookworst RECEPTEN VOOR 4 PERSONEN. Stokvis koken: 200 g ongeweekte of 300 g geweekte stokvis of meer, water, zout. Wanneer men de stokvis ongeweek: koopt, de vis in stukken hakken en ge durende tenminste 24 uur in koud water, dat men af en toe ververst, weken. De stokvis vervolgens ontdoen van vliezen, graten en vellen en er rolletjes van m ken, welke men met een draadje vai bindt. De geweekte stokvis in ruim k kend water niet 10 g zout per liter w ter zachtjes gaar koken (zorgen, dat het water tegen de kook aan blijft). De kooktijd bedraagt 1 a lü uur. De vis opdienen met aardappelen, mosterdsaus, gebakken uien en gekookte rijst of gort. Voor een stokvisschotel is de verhou ding: 300 g gekookte stokvis, Ui kg aard appelen. 150 g rauwe rijst (1 kopje) of 300 g gekookte rijst, 1 kg uien, 2)i dl iplm. 1 Va kopje) melk. boter of marga- Prei met appel: Ui kg prei, 500 g appel, boter of mar garine. zout, (peper). De prei schoonmaken (de gave groene biaderen ook gebruiken). in stukken snijden en goed wassen. De prei opzet' boter of margarine en de groente hierin 10 a 15 minuten smoren. De appelen schillen en in kleine stuk jes verdelen of snipperen. De appelen op het laatst bij de groente voegen en hierin even mee smoren. Zout «en peper) naar smaak toevoegen. Door de frisse appelsmaak zijn geen andere toevoeg sels nodig. Maiine-escadiille naar Ierland? Nederl. mengt zich niet in Iers-Engelse kwestie De Britse uitnodiging aan Nederland im een escadrille van de Marine Lucht vaart Dienst aan oefeningen in Noord- Ierland te laten deelnemen, heeft in Ierse kringen grote beroering gewekt, zoals wij gisteren reeds meldden. Het instituut Nederland—Ierland heeft een dringend beroep gedaan op de Nederlandse rege ring om aan de uitnodiging geen gevolg te geven, om de steeds beter wordende betrekkingen tussen beide landen niet te schaden. Van bevoegde zijde in Den Haag wijst ien er op, dat de militaire leiding van het Noordatlantisch Pact Noord-lerland heeft gekozen om redenen van technische aard. Van Nederlandse zijde wordt het betreurd als men in Ierland denkt, dat Nederland partij neemt in de Iers- Engelse kwestie. Als Engeland een an dere plaats als oefenterrein zou kiezen, zou Nederland hiermee eveneens ac- coord gaaa. Vogelpest belaagt het I Blitse pluimvee De Britse pluimveestapel wordt ern stig bedreigd door de vogelpest, alduj het Britse min. van Landbouw. Als de verspreiding der infectie niet binnen enige weken wordt bedwongen, cn de maatregelen der regering niet nauwkeu rig nagekomen, bestaat het gevaar, dat de vogelpest zich onbeperkt kan uit breiden. Israël nog huiverig van Duitsland Israël heeft de ..Amerikaans-Brits- Franse" voorstellen om de staat van oor log met Duitsland te beëindigen verwor pen. wegens „buitengewone omstandig heden." Deze slaan op de ervaringen vaa vele inwoners van Israël, die in ce we reldoorlog zo physiek en moreel in Duits land geleden hebben. West-Duitsers kunnen voor één mark een „neutraltteitscertificaat" kopen, volgens hetwelk boudei dezes weigert te vechten voor Oost of West en wil, dat met aanhangend water en een klontje 1 Duitsland strikt neutraal blijft.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 3