Egypte streeft naar verbetering van hef onderwijs De Leidse Universiteit wordt er zeer hoog aangeslagen Billancourt een gemakkelijke prooi voor HHYC NIEUWE LEIDSCHE COURANT 2 DONDERDAG 11 JANUARI 1951 Glas Nijlwaiei en stakende studenten (Van i onzer verslaggevers) Vlak voor Kerstmis vertrokken de rec tor magnificus der Leidse Universiteit, prof. dr S. T. Bok, en mr P. J. Idenburg, voorzitter van het Afrika-Instituut, naar Egypte, als gasten van de regering van dat land. Professor Bok was zo vriende lijk ons een en ander over zyn verblijf aldaar, dat 12 dagen duurde, te vertellen. „Wy waren uitgenodigd om enkele plechtigheden met de daaraan verbonden feesten bij te wonen. Die plechtigheden waren het 75-jarig bestaansfeest van de Koninklijke Geografische Academie, de 25ste verjaardag van de Foead I Univer siteit en de oprichting van een Instituut voor wetenschappelijk onderzoek van.de Profdr S. T. Bok woestijn. Met ons waren de reotores mag nified en oriëntalisten van vele universi teiten uit 35 andere landen uitgenodigd. Alle staten van We-st-Europa hadden hun vertegenwoordigers gezonden en boven dien onder meer universiteiten uit Ame rika, Indonesië, India,. Pakistan en Abes- sinië. Egypte, een land met een groot aantal analphabeten, streeft in de laatste tien tallen jaren krachtig naar uitbreiding van het onderwijs; ook van het hoger on derwijs. De 25 jaar oude Foead Univer siteit is al te klein geworden voor de ruim 19000 studenten, zodat een jaar ge leden weer een nieuwe universiteit in Cairo werd opgericht en er alweer plan nen bestaan voor een volgende." „Bü zulk een snelle ontwikkeling wor den natuurlijk grote moeilijkheden on dervonden, niet het minst doordat het voorbereidend hoger onderwijs eigenlijk nog in de kinderschoenen staat. Maar het streven van de Egyptische regering naar meer universitair onderwijs getuigt van een zeer te waarderen begrip omtrent de betekenis daarvan voor de bloei van het land. Als motto voor de herdenking ver meldde een van de officiële stukken, dat meer weten voorwaarde is voor onafhan kelijkheid. De duidelijke wens naar een zo ruim mogelijke internationale deelne ming zal wel hiermee samenhangen." „Draagt de ontwikkeling van het hoger onderwijs in Egypte een eigen, Egyptisch karakter?" „Neen, Er is In die ontwikkeling vrij wel geen eigen cachet te bespeuren. Alles is op Westerse leest geschoeid. En het studie-systeem is er zeer star en streng." Nuttige film over nuttig bedrijf De aanwezigen in „Rehoboth" hebben gisteravond even verder gekeken dan hun eigen werk en dit gezien in het raam van het gehele bedrijf, dat om het slachters- en slagers vak bestaat. De secretaris-pen ningmeester van het hoofdbestuur Ned. centrale bond van Chr. arbeiders in de bedrijven van voedings- en genot middelen', de heer P. B. Bedeker, ver toonde de propagandafilm „Van slachters en slagers". De ingewijden in het vak hebben ge noten van de prachtige fotografieën, die -men van alle vleesbewerkingen heeft weten te maken. De gehele „levensloop" van het slachtvee was in de rolprent ver werkt: van de wei tot aan de consument. Hiertussen liggen vele handelingen, die speciaal voor de slagers maai de leken interessant zijn, zoals het slachten, het keuren en het verwerken van vlees tot eetbare ham of worst. Er komt heel wat voor kijken, vóór men zijn tanden in het voedingsmiddel vlees kan zetten! Een voortreffelijke be drijfsfilm, die voor leerling- en meester- slager leerzaam is. De boerenbruiloft, be doeld als komische noot, werkt echter verwarrend, hoewel dit gedeelte vlot ge speeld wordt. De heer Bedeker spoorde tenslotte de ongeorganiseerden aan, zich aan te slui ten bij de N.C.V.G.B., waarvan het af delingssecretariaat is gevestigd Spieghel- straat 32 te Leiden. De heer R. H. van Es. voorzitter van de Leidse afdeling, ver tolkte de dank van de vergadering voor de geslaagde avond. „Kon U een vergelijking treffen tus sen het medische onderwijs daar en hier te lande?" „Helaas niet door eigen aanschouwing. Het bezoeken der andere faculteiten eiste zo veel tijd, dat er op de daartoe be stemde dag voor de medische -geen ge legenheid meer overschoot. En de vol gende dagen bleken daartoe niet zo ge schikt te zijn, doordatde medische studenten en hun hoogleraren in staking waren gegaan. De staking van de studen ten was voor de feestelijkheden enige dagen onderbroken geweest. De voor dracht, die ik even tevoren op verzoek over de artsopleiding in Nederland heb gehouden, was dan ook alleen door de Egyptische docenten en door de medici onder de buitenlandse gasten bijge woond." „Had U ruime gelegenheid om op eigen initiatief kennis te nemen van de toe- „Neen. De gastvrijheid was zo buiten gewoon en daardoor het programma zo overladen, dat daar niets van kwam. Het was begrijpelijk, dat men de gasten het nieuwe wilde tonen en, natuurlijk, de wondermooie overblijfselen van de oude Egyptische cultuur. Gelukkig hadden wij, Nederlanders, mede door de bijzonder vriendelijke hulp van de Nederlandse ge zant, tevoren gelegenheid gehad zowel het land als onze collega's enigszins te leren kennen." „Diep trof ons de voor onze begrippen schrille tegenstelling tussen de diepe ar moede van de velen en de grote rijkdom van de enkelen. Parallel daaraan zagen wij de paleisachtige gebouwen der jong ste universiteit en de moeilijkheden, waarmee men daarbinnen nog te kampen had." „Kunt U nog iets meer over het pro gramma vertellen?" „Wij werden o.m. ontvangen door de Koning en door de zeer bekwame -minis ter van Onderwijs, Taha Husein, nu tot Pasha verheven, die sinds zijn derde le vensjaar -blind is en de hoogst ontwikkel de man in Egypte wordt geacht. Wij be zochten een koninklijk domein, dat e ontginning van de woestijn was, o.a. n een grote mandarijnenkweek en e paardenfokkerij. Voorts brachten wij Cairo een bezoek aan de oudste univi siteit ter wereld, El Azar, het middelpunt van.de Mohammedaanse eultuur. Uit hoge traditie werd ons daar een glas (ge zuiverd) Nijlwater aangeboden". „Tén slotte, professor, hoe denkt men daar over Leiden?" „De Leidse UnPversiteit wordt er zeer hoog aangeslagen. Vooral om de Leidse onderzoekingen over het Arabisch. Dt bibliothecaris vertelde, dat de Leidse ge schriften er „op de eerste plank" ston- „De Graankorrel" bestaat binnenkort 45 jaar Ds P. W. Spruyt zal voorgaan in herdenkingsdienst „De Graankorrel" is een Zondagsschool in de Kooiwij'k, die 45 jaar ge leden om precies te zijn: op 28 Januari 1905 werd opgericht en nu nog niet bij alle bewoners van de Kooi bekend is. Dit euvel heeft aan het werk gelukkig geen afbreuk gedaan: telde dè school aanvankelijk 36 leer lingen, thans zijn er 190, waarvan ruim 70 procent uit buitenkerkelijke kringen. bijzonder karakter dragen, maar op Za terdag 10 Februari is er voor hen nog een speciale kindermiddag, met film en poppenkast. Het secretariaat van „De Graankorrel" is gevestigd bij de heer F. van der Mark, Zijlsingel 22. Ook deze Zondagsschool houdt Jezus' woorden voor ogen: „Laadde kinderkens tot Mij komen" en ziet niét op de resul taten. Hij zelf zal de wasdom geven! Geneesheer-directeur van Bethel te Delft Dr Lopes Cardozo uit Leiden Tot geneesheer- directeur internist van het Prot.-Chr. ziekenhuis Bethel te Delft is met ingang van 1 Februari benoemd dr P. Lopes Cardozo te Leiden. De nieuwe directeur is 37 jaar oud. Hij voltooide in 1939 te Leiden zijn studie en promoveerde kort daarna op een proefschrift over Chemotherapie bij bacillaire dysenterie. Dr Lopes Car dozo genoot zijn opleiding als internist bij prof. dr J. Mulder, eerst te Gronin gen en later te Leiden. Na korte tijd als arts voor inwendige ziekten in Vlaar- dingen gepractiseerd te hebben werd hij hoofd van het departement haematolo- gie en cytologie van de geneeskundige kliniek te Leiden. Tevens maakte dr Lopes Cardozo als cytoloog deel uit van het centrum voor longziekten en is hij als hoofd der afdeling antibiotica te Leiden medisch adviseur van de Kon. Ned, Gistfabriek te Delft, Eigenlijk is deze Zondagsschool ont staan uit de „Werkmansbond". Ze was ■voorheen gevestigd in het gebouw „Na- thanaël". Oprichter was de heer P. de Bruin en we kunnen niet nalaten in dit verband ook even de naam te noemen van mej. M. van Duuren, die ongeveer het hele leven van „De Graankorrel" heeft meegemaakt en nog steeds een ac tieve kracht is van deze Zondagsschool. In de loop der jaren werd de heer De Bruin opgevolgd door de heer L. Zit man, die maar liefst 26 jaar voorzitter is geweest. In de oorlogsjaren'heeft men een poosje geresideerd in het gebouw voor Chr. Sociale Belangen, maar ten slotte moest men plaats maken voor de brandstoffencommissie en tegenwoordig vergadert men in het wijkcentrum „Irene" in de Kooi, iedere Zondag van kwart voor één tot kwart voor twee. Van 1942 tot 1950 is de heer B. de Kier voorzitter geweest en deze is opgevolgd door de. heerH. Breuker. De Zondagsschool is nu onderverdeeld in zes groepen. De leeftijd der kinderen varieert van 5 tot en met 12 jaar. Er is het laatste jaar al heel wat veranderd. Zo is een zekere liturgie ingevoerd en om nader contact te krijgen met de ouders een oudercommissie ingesteld. Het streven van het bestuur is om ook de ouders „mobieler" en actiever te ma ken voor het werk, dat geen „conserve rend", maar een evangeliserend karakter draagt. De laatst gehouden ouderavond tevens de laatste sinds 5 jaar liet zich wat dit alles betreft wel hoopvol aanzien. Ook hier is een andere stijl ii gevoerd. De kinderen zelf hadden in h programma een werkzaam aandeel. Maandagavond 29 Januari wordt in Kooikapel een herdenkingsdienst gehou den, waarin ds P. W. Spruyt zal voor gaan. Zondag daarvoor zal de bijeen komst der kinderen natuurlijk wel (Advertentie). BURGERLIJKE STAND VAN LEIDEN GEBOREN: Cornelis G M z v C G de Rooy en A C Ha-gedoorn; Frederik W G z v F J Doormnk en L C E Jorissen; Johannes z v W Boogert en Y C Stor- mer; Jan z v J G Piket en J M de Lange: Antonius M M z v J A A Koot en A M Hendrikse; Cornelis J z v J H Aangeenbrug en A Rhijnsburger; Leo- nardus z v A Marijnus en A van der Bern; Wilhelmina M d v H D Schrama en W M van Ruiten; Michel C z v C J Siecker en F M A Leduc; Jantina W d v W Slagter en G Ivruijt; René F z v F J Bakker en T. Kat; Gert Jan z v J Ravensbergen en E J den Haan. GETROUWD: H Bloemzaad en G Nieuwkerk; D v d Blom en A Pardon; J A Devilee en C A Geene; H J Kikkert en M A v d Born; C Logeman en H Latcr- veer; CAM Rosdorff en A C J van Haasleren; J Sieders en E Chaudron; C ^eY Handwerk sigaren staan bovenaan kwaliteit in de parij zen van 15 en 20 ct. Natuurlijk bij Sigarenmagazijn A. t. LEEUWEN, Ds Rijksen kreeg beroep naar Paterson (V.S.) Naar wij vernemen heeft ds L, Rijksen, predikant bij de Gereformeerde Gemeente te Leiden, een beroep ontvangen va Gemeente te Paterson in de Noord-Ame rikaanse staat New Yersey, in de 5 ture van ds C. Hegeman. Ds Rijksen zal binnen drie weken beslissen. Het beroep bereikte hem langs telegrafische weg. Chr. kampeer- en trekkers vereniging De Chr. kampeer- en trekkersvereni ging verzoekt ons d'e aandacht te vesti gen op het bestaan van deze vereili-j ging ,die onlangs te Den Haag werd op gericht en waarvan het secretariaat gevestigd: Zach. Jansenstraat 15 te Den Haag. De C.K.T.V. wil het kamperen trekken in Chr. kringen bevorderen plaatselijk een band leggen tussen Chr. kampeerders en trekkers. Men wil zo merkampen organiseren, verenigings avonden houden en men geeft een or gaan uit, waarin het verenigingsnieuws vermeld wordt. De heer H. M. Simonis gehuldigd Weeda en M Noort; J A Stalpers Wolf. OVERLEDEN: W Dekkers, m. 65 'F van Eijgen, vr„ 76 j; J Piket, wed, Beijken, 74 j; D Tegelaar, m, 64 j. De R. K. Middenstandsbond te Leiden heeft in een vergadering in de Turk de heer H. M. Simonis gehuldigd in verband met diens aftreden als ondervoorzitter de Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Rijnland. Hem werd de erepenning in zilver van de Ned. R. K. Middenstandsbond aangeboden, evenais ■voorzitterschap van de Leidse af deling, die de heer Simonis vele jaren heeft geleid. In de vacature van de heer F. C. de Hosson heeft het bestuur de heer J. van Zijp voor de plaats van afdelings voorzitter candidaat gesteld. De heer F. v. d. Linde Koninklijk onderscheiden De Leidenaar F. v. d. Linde ontving de eremedaille, verbonden aan de orde van Oranje-Nassau, in zilver, met de zwaarden. Leerkrachten aan het gymnasium B. en W. stellen de raad voor, te be noemen tot tijdelijk leraar in het Neder lands aan hetgymnasium: mej. E. F. nan, en idem in de klassieke talen dr A. Th. J. Etmans. Leiden groeit uit z'n pakje Een raadslid heeft bij het onderzoek van de gemeentebegroting 1951 W. gevraagd, of bij de uitbreidingsplan nen wel voldoende rekening is gehouden met de mindere of meerdere vruchtbaar heid van de bodem en of in alle plannen bodemkartering heeft plaats gehad. Er wordt inderdaad rekening gehou den, zo antwoorden B. en W., en voor bereidingen worden getroffen voor een bouwgrondenkaart. „De mogelijkheden, om met de vruchtbaarheid rekening le houden, zijn evenwel uiterst gering de eenvoudige reden, dat Leiden aan zijden tegen zijn grenzen begint aai groeien en dus geen keus kan doen uit de verschillende soorten grond. Een onder zoek naar de geschiktheid voor cultuur grond heeft plaats gevonden". Van hoogbouw wil het college inmid dels nog niet al te veel weten. Niet Moisch, maat Mots Verschillende raadsleden hebben B. en W. bij het begrotingsonderzoek gevraagd, of men niet al te voortvarend is geweest om de straatnamen in de nieuwe spel ling te schrijven en betwijfelen of „Mors- straat" langs legale weg de „ch" heeft verloren, daar „Morsch" toch een aard rijkskundige naam is. Het antwoord van B. en W. luidt, dat moet worden aangenomen, dat „Morsch" niet is een aardrijkskundige een dialectische schrijfwijze middel-Nederlandse' woord mersch, meersch of maersch, -hetwelk kent: weide, door water omringd land. Daarom zijn B. en W. van mening, dat het „Mors" en niet „Morsch" (Wij delen deze zienswijze W. ten volle en schrijven dan ook steeds „Mors". In sommige streken van land wordt nog de naam „mars" bruikt voor het boven omschreven' be grip. Red. N.L.C.). B. en W. willen niet deel van Oude Rijn dempen B. en W. zijn van mening, dat een ge deeltelijke demping van de Oude Rijn niet de oplossing is voor het verkeers- vraagstuk op de Haarlemmerstraat. Af gezien van de vraag, of Ged. Staten en Rijnland hiervoor ooit toestemming zou den verlenen, kan een voorstel in die richting door B. en W. nooit worden gesteund, omdat de waterverv»;rsing in de grachten er door in het gedrang zou komen en het stadsschoon naar de mening van het college ernstig bena deeld zou worden. De molen aan de Haagweg Met de eigenaar werd nog geen over eenstemming verkregen omtrent het toe gezegde herstel van de molen aan de Haagweg, aldus antwoorden B. en W. een raadslid. Het college is in overleg ge treden met de minister. Dit overleg heeft nog geen resultaat opgeleverd. Ambte lijke molens malen nu eenmaal langzaam! Leidsche Spaarbank In December 1950 werd bij de Leid sche Spaarbank ingelegd f 483.716.45 en terugbetaald f 632.491.34. Het aantal boekjes bedroeg 223 en het aan tal afbetaalde boekjes 150, Op 4.263 ekeningen -v.an deelnemers aan de ifhaaldienst werd f 110.950.75 bijgeschre ven. Er w.erden 180 .bus'jes.. ter..lediging ïangebóden met een.gezamenlijke inhoud ■an f 3.375.61. Het bij de Jeugdspaarbank gespaarde bedrag was f 298.85. Het te goed der 29.499 inleggers bedroeg aan het einde van de maand f 15.865.940.61 (zonder de rente over 1950). Niéuwe hoofdinspecteur belastingen Naar wij 1 Weer plannen voor een bloemencorso Ondanks de winter is het comité bloe mencorso toch diligent. Er is reeds, een bespreking gehouden met exporteurs en kwekers voor plannen omtrent het corso 1951. De belangstelling voor deze verga dering was echter zeer gering. Het co mité stelt zich toch op het standpunt, dat het corso allereerst, wordt gehouden ten behoeve van het vak en dus door het vak tot stand dient te komen. Men hoopt meer lijn in het komende >rso te kunnen leggen en wil daartoe gratis aan de deelnemers een idee be- •chikbaar stellen. Hierdoor worden te kens voor de deelnemers de kosten aan zienlijk verlaagd. Drie liter appelsap voor 1.10 Deze winter zal in ons land voor het eerst ingedikt appelsap op de komen. Een pond kost 1.10 en kan door de huisvrouw met water verdund den tot drie liter zuiver appelsap, omdat| vijf kilo appelen in verwerkt de fabricage is men naar Amerikaans voorbeeld begonnen in een proefbedrijf de Limburgse Land- en Tuinbouw- -bond te Swalmen. De bewerking uiterst goedkoop. Per dag worden in fabriek 30.000 kilo appelen omgezet dik sap. Dat is drie millioen kilo per s >en, terwijl men in Limburg tot nu arlijks een overschot van 20 millioen kilo appelen had, waaiwan een deel tegen e prijzen naar de stroopfabrieken ging de rest bleef rotten. Zou slagen de vele soorten synthetische vruchtenlimonade te vervangen door vruchtensap, dan zou de binnenlandse markt bijna al het Nederlandse fruit kunnen opnemen. Vliegtuigen naar en van Indonesië DEN HAAG, 10 Januari. De positie der K.L.M.-vliegtuigen op Indonesië is: uitgaand: PH-TDP (Rotterdam), gezag voerder Vlotman, gisteren in Bangkok: PH-TFE (Utrecht), gezagvoerder Ris- ieuw, vanochtend in Cairo. Thuiskomend: PH-TDC (Curagao), ge zagvoerder Harries, vanochtend in Cairo; PH-TDN (Vlaardingen) staat in Dja karta; PH-TDD (Delft) staat in Dja karta. de hoofdinspec- Rijksbelastingen B. S. A. Klop, hoofd van de inspectie der belas tingen te Leeuwarden le afd. per 16 Januari a.s. overgeplaatst naar Leiden. Hij is aangewezen als hoofd van de In spectie der Belastingen le afdeling al hier. K In Augustus om Sassenheim heen Daar de rijksweg door de bollenstreek ■zich door Sassenheim moet wringen, ont staan herhaaldelijk verkeersopstoppin gen. De gemeente Sassenheim heeft reeds een deel van een omleidingsweg, n.l. de Beukenlaan achter park „Rusthoff", aan gelegd. Aan het deel tussen de Beuken laan en de rijksweg wordt nog gewerkt. Deze maand nog zal het werk van he resterende dee'l Kerklaan naar toelei dingsweg rijksweg Den Haag-Amster dam en de brug over de Oosthavi worden aanbesteed. Naar de A.N.W.B. verder verneemt, zal ongeveer in Augustus van dit jaai de omleidingsweg in gebruik kunnen worden genomen. De rijbaan van deze weg wordt 12 -meter, met aan de Oost zijde een verhoogd rijwielpad van 2.4< meter bree4- VisseiijgoUjes Wie zal dat betalen? De rondvis was aan de IJmuiden: Woensdagafslag bijna niet te betalen: de handel legde voor de schelvis tot f neer en zelfs de braatjes haalden nog de f 51. De wijting, waarvan er 500 kis- varen, noteerde f 3040 en de zwarte kolen waren ook al ongewoon duur f 67.5082. Een partijtje klein mid del heek haalde de f 82 per 50 kg. De pla-t'vis, die nog maar schaars blijft, bracht het eveneens een heel eind: de klein middel schol werd f 77 betaald en óok de kleine schol II was behoorlijk duur voor f 37 en zelfs f 50 per kist. De grove slips werkte zich nog iets der omhoog: f 1.61 per kg.. Dat kon voor de Bergen wel ui De Petten-trawler Bergen besomde gisteren voor ruim 700 kisten na 13 dagen f 30380 en de Catharina Duyvis moest 500 kisten f 19890 zien neertellen. Twee loggers, de Sch 45 en de Kw 76, sleepten resp. f 5965 en f 5760 in de wacht. Vandaag maar één trawler Behalve een loslopende logger en een enkele kotter was vandaag slechts de Johannes Polderman als enige trawler in de afslag mei in total 580 kisten Er komt ook niet veel meer De Vrijdag en Zaterdag zullen schit teren door doodsheid. De aanvoeren dit weekeind moeten in hoofdzaak den verzorgd door de wekelijkse kotters loggers, die Maandag nog niet aa afslag waren en hun reis tot' het eind in de week hebben gerekt. IJsselmeervissers profiteren Door de schrale aanvoeren van dc Noordzeevisserij is de prijs van de snoek baars aan de Enkhuizense afslag de laat- dagen tot formidabele hoogte geste gen. Er werd zelfs f 0.73 per Yz kilo be taald. De schippers zijn uiteraard ver heugd over deze hausse, maar zij zier -tegelijk met benauwenis de terugslag te gemoet. Bovendien verwachteir zij niet veel goeds van de naheffing der onder nemingsbelasting en zij vrezen eveneei het ergste van de voorgestelde 15' weeldebelasting op.... paling. Twee pechvogels De RO 3, die zich ongeveer 70 mijl NNW van IJmuiden op de visgronden be- ond, kréég een breuk in de koppeling. De schipper riep de KW 84 te hulp, maar de logger kreeg onfortuinlijkerwijs tij dens het' vastmaken een stuk lijn in de schroef, zodat ook dit hopejoos werd. De KW 28 en KW 64 hebben zich toen de beide pechvogels ontfermd, waarbij de KW 28 de KW 84 en de KW 64 de RO 3 op sleeptouw namen en ÏJmuiden „opbrachten". Een behoorlijk, gebroken reis en een flinke schadepost. Veel Breskensharing Gisteravond is de UK 35 in Breskens binnengevallen met eên d'agaanvoer liefst 25 ton haring. In t i uit Jean Fournet - een belangrijk dirigent K. en O. in de Stadsgehoorzaal Het tweede abonnements-concert, dat gisteravond onder auspiciën stichting K. en O. in de Stadsgehoorzaal plaats had, werd verzorgd door het Rot terdams Philharmonisch Orkest onder leiding van de Franse dirigent Jean Fournet. Voor wij, wat betreft het solistisch deel in het programma, een ernstig woord in critiek neerschrijven, willen wij allereerst bepalen bij de uitzonderlijk goede resultaten, die het R. Ph. O. onder leiding van Jean Fournet vermocht te bereiken. Fournet is een voortreffelijk dirigent, die de kunst verstaat om imet een rustig, ja simpel gebaar het orkest te inspireren intens musiceren; wonderbaar lijke beheersing en opvallende muzika liteit paren zich aan grote bescheidenheid deze omstandigheden laten niet hun grote invloed op het orkest te doen gelden. Zelden hoorden wij een zó zeldzaam nobele klank produceren door dit orkest. Fournet zoekt het niet in het massale en uiterlijkheid is deze fijnzinnige dirigent •reemd! Hij laat zonder meer de compo- list aan het woord en stelt zonder enige eserve zijn grote muzikale gaven dienst van één doel: de muziek! De uitvoering van Beethovens vierde Sym- phonie was hiervan het onmiskenbaar voorbeeld. Deze symphonie ls een zeldzame ver schijning tussen de heldhaftige „Eroïca' de super-dramatisohe vijfde sym phonie; men -hoort zó gaarne een Beet hoven die zijn innerlijke conflicten in i muziek neerlegt; deze eigenschappi zoekt men in de „vierde" tevergeefs; dit werk geeft van begin tot eind een v rukkelijk onbekommerd musiceren horen en anderzijds is de diepte van dachte en ook de fijnzinnige humor lime mate aanwezig. Dat Fournet een grote voorliefde vi dit werk bezit, bleek onomwonden uit de wijze van uitvoering van deze sym phonie; opvallend was de affiniteit met componist en werk, welke zich uitte in pretentieloze, onbekommerde musi- ceervreugde, die zich in ruime mate aan het orkest meedeelde. Na de pauze werk van Ravel en diens leermeester Gabriël Fauré. Fauré, wiens opera „Pénélope" met de „Pelléas" van Debussy tot de belangrijkste opera's van de laatste vijftig jaar gerekend kan wor- Jden, was één van de belangrijkste, zo. niet d e belangrijkste componist tijd, die te onzent (zeer ten onrechte) weinig gespeeld wordt. Evenals uit de .muziek van Ravel spreekt hier het eerlijk muzikantenhart, en vertolkt door een dirigent als Fournet is het beluisteren Van deze muziek een onverdeeld genot. Zonder enige reserve willen wij op deze plaats onze waardering uitspreken voor wijze, waarop Fournet de „Daphnis Chloë" van Ravel heeft gebracht. Het optreden van het R. Ph. O. onder leiding van Fournet is in alle opzichten een groot succes te noemen, et welks geheim gelegen is in de grote overgave en de pretentieloze wijze, waarop de dirigent (en dientengevolge het orkest) de geest van componist compositie trachtte te benaderen. Een zwakke (om niet te zeggen zwarte) plek in dit programma vormde het door Jan Damen gespeelde Vioolconcert van Max Bruch; het spijt ons te moeten zeg gen, dat K. en O. door een zó zeer ver ouderd werk op het programma te plaat sen, „het paard achter de wagen spant"! Wij vragen ons af of deze geste (na zoveel voortreffelijke paedagogische arbeid op muzikaal terrein) een cessie betekent aan publiek dan wel de solist! Zeker, dit werk is wat noemt aangenaam van melodie en gemakkelijk in het gehoor, zelfs diegenen, die in het rijk der muziek vol komen vreemdelingen zijn; zelfs de laatsten behoeven zich geen moment spannen bij het luisteren; dit is geen verdienste doch veeleer een groot nadeel in deze muziek. Oppervlakkigheid, zelfgenoegzaamheid 1 grofheid zijn de eigenschappen deze -muziek en na het horen van vioolconcert verbaast het ons geen moment meer, dat het omvangrijk oeuvre de componist Bruch volkomen van het repertoire is verdwenen; het enige geslaagde van dit programmadeel is onge twijfeld het applaus geweest, een pijnlijk verschijnsel overigons! Jan Damen speelde (afgezien enkele onzuivere intonatie) dit met grote kennis van zaken; opvallend de voortreffelijke technische beheer- en de uitzonderlijk fraaie toon die hij produceerde. Een uitstekende vertolking, een be langrijker werk waardig. Ad Int., Om de Engelse Cup Voor de 3e ronde van de F.A.-cup wer den de volgende wedstrijden overge speeld: Bristol Rovers—Aldershot 5—1, Blackpool—Charlton Athletic 3—0, West Bromwich Albion—Derby County 0—1, Exeter CityGrimsby Town 42. Als opvolger van de heer Kingma .j tot voorzitter van de vereniging „De Friese Elfsteden" benoemd de heer M. H. Geerts te Leeuwarden. 18 Eredoctoraten voor Eisenhower Door 18 Amerikaanse en buitenlandse hogescholen is aan Generaal Eisenhower ere-doctoraat verleend, en hij heeft 14 landen ruim 40 ridderorden ont- en. Bovendien is hij onderscheiden met: d-e gouden medaille van de stad Reims (Mei 1945), de gouden medaille van de stad New York (Juni 1945), de gouden medaille van de stad Amsterdam (October 1945) en de bronzen plaquette -het Huis der Vrijheid (1945), terwijl hij voorts ere-burger van Belfast (Augus tus 1945), "ere-bu-r-ger van Londen (Juni 1945), er-burger van Edinburgh (1946) i-bur.ger van the Burgh of Regality of Maybell in Schotland (1946) is. Voorts hem in 1945 de Amerikaanse Israelie- tische medaille toegekend, is hij in 1946 i-lid geworden van het Metropolitan Museum of Art, is hem in 1946 de medaille van de Roosevelt stichting leend, in 1946 de Churchman Award, in Juni 1946 de ere-medaille van de Raad Amerikaanse alumni, op 20 Novem ber 1945 het kruis van verdienste van het Amerikaanse legioen, op 23 Maart 1946 ere-medaille van- de leger- en marine- ie, terwijl hij op 20 Maart 1947 het j-zwaard v-an de stad Londen ontving, 1946 de Zilveren Buffel en op 14 Octo ber 1947 het ere-zwaard van Nederland dat hem door de Koningin persoonlijk werd overhandigd. Op 21 October 1947 ontving hij van de Broederschap dei- Adelaars de plaquette van verdienste, in December 1947 de -gouden medaille van de Poor Richard club. Prins Boudewijn (griep) kon Eisenhower niet ontvangen Prins Boudewijn van België heeft gene raal Eisenhower gisteren niet kunnen ontvangen, daar de prins lijdt aan de „driedaagse griep", die momenteel in België heerst. Converteerbare aandelen De Schelde Op 19 dezer opent de N.V. Kon. Mij „De Schelde" te Vlissingen de inschrij ving op nom. f 2.5 millioen 3% pet. con verteerbare obligaties tegen 100 pet., looptijd 20 jaar, a f 1000. Notering te Amsterdam en Rotterdam zal worder. aangevraagd. Tot 1 Januari 1956 kan elke obligatie worden ingewisseld tegen gewoon aandeel k f 1000. N V. „Nat Bezit Kon. Mij de Schelde" onder bijbe taling van f250. De conversiekoers is dus 125 pet. Strop voor Caltex en Standard in rood-China Het persbureau Nieuw China meldt, dat de eigendommen der Caltex- en Standard Oil-maatschappijen in rood China ter onteigening zijn overgenomen. De electriciteits- en telefoonmaatschap pijen te Sjanghai zijn eveneens overge nomen. Van Rhede hem de puck uit het net doen halen. HHYC kon zijn reserves de baan insturen. Maar ook dezen konden goed uit de weg .hoewel Billancourt er deze pe riode in slaagde tweemaal tegen te sco ren. Dietz toonde zijn kunnen weer ir de laatste speeltijd. Tweemaal achtereen liet hij het rode lampje aanfloepen, waarna v. Heeswijk, v. Rhede, Schwen- cke en Horodenski voor 183 zorgden De tussenstanden waren 51, 72 er 6—0. demonstratie kunst- Doelpuntenregen hield op bij 18 (Van een onzer verslaggevers) ^LS HET RODE lampje achter het hei ligdom van doelman Moulet Franse Billancourt in plaats vi Hoky-hal, ergens midden in de stad had gestaan, zou er gisteravond een complete verkeersopstopping zijn ontst stond als-maar op onveilig. I teld is het 18 x aangefloept, als we het goed hebben, HHYC zijn grootste zegen totnutoe in de competitie om de West-Europa-Beker heeft behaald. De Fransen wisten met veel kunst- en vliegwerk 3 X het net te vinden, tegen 2 goals waarvan keeper v. d. Heyden dan nog protest aantekende. Het was een armzalige vertoning. Ge zien het resultaat, dat Billancourt tevo ren tegen het niet sterke Tilburg in de wacht had gesleept (84 nederlaag), lag het in de lijn der verwachtingen, dat HHYC een behoorlijke zege zou boeken. Maar dat de Fransen een zo gemakkelijke prooi zouden zijn, hadden de meeste toe schouwers, die toch stellig voor een aan trekkelijke wedstrijd waren gekomen, niet gedacht. Billancourt miste, twee spelers uitge zonderd (midvoor Scott en rechtsbuiten Bacilleri) alles, dat maar nodig is oir enigszins bescheiden ijshockey te kun nen vertonen. Aan schaatstechniek ont brak het in eerste instantie, waardoor logische consequentie van spel niet veel terecht kon komen. Aangezien ge wicht bij ijshockey vaak doorslaggevend kan zijn, dachten de Fransen mischien t omvangrijke spelers, vooral in de dediging, wat te kunnen bereiken. Hier is wat voor te zeggen, maar als der gelijke zwaargewichten weinig manoeu- vreerbaar zijn, sorteren ze nog geen nut tig effect. En zo konden back Assold en doelman Moulet, ondanks hun corpulen tie, voor HHYC geen gewicht ii schaal leggen. Deze schaal intussen sloeg reeds i eerste vijf minuten heftig naar Haagse zijde uit. Nog geen twee minuten na het begin opende Dietz uit een fraaie pass i Schwencke de score, waarna Carrey Andreola bijna onmiddellijk hierop >r de nummers 2 en 3 zorgden. Een ontmoedigend begin voor de Fransen, die in deze eerste periode krachtig verzet pleegden, en met 51 de kleedkamers opzochten. De tweede periode begonnen de Hagenaars eerst goed hun overwicht in doelpunten uit te drukken. De Franse keeper kon de score niet bijhouden keek na een serie doorboringen twijfeld achterom. Op het scorebord schoof men no. 10 op zijn creditzijde Het was Schwencke, die hem dit mo ment bezorgde. Daarvoor hadden Carrey, Schwencke (2x), Van Heeswijk (2x) en Positie emigrantenvliegtuigen DEN HAAG, 10 Januari. De volgende Ned. emigrantenvliegtuigen zijn op uit reis: PH-TLW (Overloon), gezagvoerder Tideman, gistermiddag in Sydney; PH- TEP (Pon-t'ianak), gezagvoerder Van Messel, gisternacht uit Singapore; FH- TET (Tilburg), gezagvoerder Van Breemen, vanochtend uit Karachi. Westelijke jeugd verliest van Haarlems elftal (24) Het Westelijk jeugdelftal heeft gister avond op het verlichte Haarlemterrein een oefenwedstrijd gespeeld tegen Haarlems elftal cn deze ontmoeting metl 42 verloren. Het jeugdelftal, dat twee plaatsen was gewijzigd (Michels van Quick (Den Haag) verving Van der Hoek en Van Woerden (Feyenoord) stond op de plaats van Meijer) kon zich i: eerste helft van de pittige strijd wel handhaven tegen de technisch sterkere Haarlemmers. Vooral in de voorhoede werd aardig gecombineerd en het vooral de linkervleugel Rijnvis- Kuil, die het de Haarlemse verdediging nog al eens lastig maakte. In de achter hoede van de jeugd werden echter nog al eens foutjes gemaakt. Groeneveld scoorde het eerste Haarlemse doelpunt, maar kort voor rust bracht de rechtsbin nen Van Campen met een schitterend vei schot de stand op 11. Haarlem nam het spel weer in han den, maar het duurde toch nog 20 minu ten vooraleer een schot van Winter doel trof. Het derde doelpunt werd hier gescoord door Snoek; door De Witte werd het 4—1. Maar één minuut- het einde beloonde Van der Kuil zijn goede werk door het tweede doelpunt de jeugd te scoren, zodat het 4—2 het Haarlems elftal werd. Bodegraven IHazerswoude: 128 Hazerswoude begon haar laatste petitiewedstrüd met een 6—0 achterstand op Bodegraven I, daar ze maar met 7 spelers kon uitkomen. Niettemin bereikte ze nog een draaglijke 12—8 nederlaag. De ged. uitslag van deze zeer sportief gespeelde wedstrijd luidt: M. Bekker (O. G.B.) (res.)D. Hassekas (Hazerswoude) 11; W. Terlouwn.o. 20; C. v. d. Vlist (res.)mr K. J. Matse 11; J. van Dam—A. J. van Tol 2—0; C. Scheer—L. Matze 11; J. BoefJ. .T. Hassefras 0— 2; A. Blok—J. C, Windhorst 11; T. Kooistran.o. 20; J. van LeeuwenM. Kroon (res.) 02; G. Schellingerhout n.o. 2—0. Oefenstof voor Olymp. gymnastiek vastgelegd Te Brussel is door de technische com missies van de internationale gymnas- tiekfederatie, de F.I.G., vergaderd met als voornaamste agendapunt de Olympi sche kampioenschappen in 1952 te Hel sinki. De oefenstof is besproken en definitief vastgelegd. Wat de heren betreft, werd zo veel mogelijk rekening gehouden' met de Finse wensen. Er werd echter een dringend beroep op het organisatiecomité te Hel- inki gedaan, er voor zorg te dragen, dat de wedstrijden, nu zij niet in de buiten lucht plaats vinden, zullen worden ge houden in een hal, waarvan de afmetin gen groter zijn dan die van de ruimte, aarop men in de Finse hoofdstad het oog heeft. De heren landenploegen zijn .n 6 tot 5 leden teruggebracht. Het K.N.G.V. was vertegenwoordigd door het technisch lid mevr. J. F. van der MostLeyerweert. De oefenstof voor dames voor de Olympische Spelen van I 1952 omvat een keur-vrije oefening, een I oefening op de evenwichtsbalk, een oefe- ning aan de brug met ongelijke leggers I sprong over het paard zonder beugels. In de totale wedstrijd moet op elk de- tr onderdelen bovendien nog een keuze oefening worden gedaan en door een landenploeg daarenboven een gezamen lijke gereedschapsoefening met muziek begeleiding (ook een keuze-oefening met bal, hoepel of knots). Voor het eerst zullen in 1952 in Hel sinki de turnsters ook individueel kun- mededingen. Niet meer, zoals tot dusver was bepaald, alleen als landen ploeg van 8 deelneemsters. Zwakkere landen kunnen thans dus een of enkele turnsters afvaardigen. A. van 't Oever naar Hamar Lisser ijsclub maakte het mogelijk De bekende Lissese schaatsenrijder, A. in 't Oever, die in de laatste maanden aardige successen boekte, is door de Lis ser ijsclub in staat gesteld, de trainings periode in Hamar (Noorwegen) mee te maken. Gisteren' is hij met andere Ne derlandse rijders naar Hamar vertrok- -ken. Tweekamp PrinsDonner Op uitnodiging van het trainingsfonds an de Kon. Ned. Schaakbond zullen Prins en Donner in de eerste helft van Februari een match van zes partijen spelen. De tweekamp wordt in het Schaakgebouw te Den Haag gespeeld en wel op 6, 9, 10, 13, 16 en 17 Februari. Er zal worden gespeeld met een tempo van 40 zetten in 2Yz uur. S.P.W. II—Philidor V SVz—lVz (voorl.) S.P.W. II gaat na haar voorlopigé 5% —1% overwinning op Philidor V 3 partijen uit deze gisteravond voor de 3e klasse C van de L.S.B. gespeelde wed strijd zullen worden voortgezet stevig aan de kop. De ged. uitslag luidt: C. Geel (S.P.W.)C. Molenkamp (Phil.) xx; L. P. J. PreenenI. Vavier xx; L. P. M. van Bemmelen (res.)—M. v. d. Voord 10; H. VissersG. Dijkstra (rjs.) 10; N. BinkY. Hortensius x x; J. P. de Vries—J. van Weeren H. SlegtenhorstP. H. Swinkels x—x; J. W. v. d. HorstC. R. Rijnenberg 10; E. v. d. VeenC. A. G. Nass 0—1. Leithen IV.T.L. I SVz2Vz (voorl.) De gisteravond voor de 2e klasse B van de L.S.B. gespeelde competitiewed strijd tussen Leithen I en V.T.L. I, is voorlopig met 5%—214 door Leithen ge wonnen. Twee partijen zullen nog wor den uitgespeeld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Nieuwe Leidsche Courant | 1951 | | pagina 2